+ iMeds.pl

0,9% sodium chloride-braun 9 mg/mlUlotka 0,9% sodium chloride-braun

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

0,9% Sodium Chloride-Braun, 9 mg/ml, roztwór do infuzji Chlorek sodu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek 0,9% Sodium Chloride-Braun i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku 0,9% Sodium Chloride-Braun

3.    Jak stosować lek 0,9% Sodium Chloride-Braun

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek 0,9% Sodium Chloride-Braun

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek 0,9% Sodium Chloride-Braun i w jakim celu się go stosuje

0,9% Sodium Chloride-Braun jest roztworem chlorku sodu podawanym dożylnie przez zestaw do infuzji.

Stężenie chlorku sodu w roztworze jest zbliżone do stężenia soli w organizmie człowieka.

Niniejszy produkt leczniczy jest wskazany w następujących przypadkach:

-    uzupełnianie płynów i elektrolitów w alkalozie hipochloremicznej;

-    niedobór chlorków;

-    krótkoterminowe uzupełnianie objętości śródnaczyniowej;

-    odwodnienie hipotoniczne lub izotoniczne;

-    roztwór do rozpuszczania stężonych elektrolitów i leków nie wykazujących niezgodności farmaceutycznych;

-    zewnętrznie do przepłukiwania ran oraz nawilżania opatrunków i tamponów na ranach.

Roztwór jest również stosowany jako rozpuszczalnik innych elektrolitów lub innych produktów leczniczych.

Produkt ten może być również stosowany do przepłukiwania ran oraz nawilżania opatrunków i tamponów na ranach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku 0,9% Sodium Chloride-Braun

Kiedy nie stosować leku 0,9% Sodium Chloride-Braun:

• w przypadku zbyt wysokiego poziomu płynów w organizmie (przewodnienie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek 0,9% Sodium Chloride-Braun w następujących przypadkach:

•    obniżone stężenie potasu w surowicy (hipokaliemia);

•    podwyższone stężenie sodu w surowicy (hiponatremia);

•    podwyższony poziom chlorku w surowicy (hipochloremia);

•    choroba serca;

•    ciężka choroba nerek;

•    obrzęk płuc spowodowany nadmierną ilością wody w tkankach (obrzęk uogólniony);

•    choroba płuc lub gromadzenie się wody w płucach (obrzęk płucny);

•    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie);

•    rzucawka, choroba objawiająca się w trakcie ciąży, w powiązaniu z podwyższonym ciśnieniem krwi, skurczami i obrzękiem (obrzęk).

Należy unikać infuzji o dużej szybkości w przypadku odwodnienia hipertonicznego, ze względu na możliwy wzrost osmolarności osocza oraz stężenia sodu w osoczu.

Monitorowanie parametrów klinicznych powinno obejmować stężenie elektrolitów w surowicy oraz ogólną ocenę równowagi płynowej i kwasowo-zasadowej.

Lek 0,9% Sodium Chloride-Braun, a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowanych aktualnie lub przyjmowanych ostatnio lekach, w tym lekach sprzedawanych bez recepty.

Lek 0,9% Sodium Chloride-Braun z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku wystąpienia specyficznych zaburzeń pojawiających się w trakcie ciąży - rzucawka, objawiających się przez: wysokie ciśnienie krwi, skurcze, obrzęk.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy

3. Jak stosować lek 0,9% Sodium Chloride-Braun

Ten lek jest podawany dożylnie przez kaniulę lub też stosowany zewnętrznie do przepłukiwania lub nawilżania.

Dawkowanie

Objętość podawanego preparatu jest ustalana przez lekarza prowadzącego i uzależniona jest od wieku, wagi oraz stanu klinicznego pacjenta.

Dawka maksymalna

Maksymalna dawka dla osoby dorosłej wynosi 40 ml na kg masy ciała na dzień. Jest to równoważne 6 mmol sodu na kg masy ciała na dzień.

Szybkość infuzji może wynosić do 5 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 1,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

W razie konieczności nagłego uzupełnienia utraconej krwi można podać ten preparat poprzez infuzję ciśnieniową. W takim przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie powietrza z opakowania i zestawu do infuzji przed rozpoczęciem podawania preparatu.

Stosowanie u dzieci

Dawkę ustala się indywidualnie w zależności od zapotrzebowania na wodę i elektrolity, a także wiek, wagę i stan kliniczny pacjenta.

W przypadku podawania tego leku należy wziąć pod uwagę łączną dzienną ilość przyjmowanych płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 0,9% Sodium Chloride-Braun

W przypadku podania zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić: podwyższony poziom płynów, sodu i chlorku w surowicy oraz podwyższony poziom składników kwaśnych w surowicy (krew staje się kwaśna).

W takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie preparatu. Dodatkowo można podać diuretyki (leki moczopędne). Należy stale monitorować poziom elektrolitów w surowicy. Lekarz prowadzący podejmie decyzje o ewentualnym podaniu dodatkowych leków lub innych środków w celu ustabilizowania poziomu elektrolitów, równowagi wodnej i kwasowo-zasadowej.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

Podanie dużych ilości może prowadzić do hipernatriemii i hiperchloremii.

W przypadku nasilenia się wyżej wymienionych działań niepożądanych lub w przypadku wystąpienia działań niepożądanych niewymienionych w niniejszej ulotce należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek 0,9% Sodium Chloride-Braun

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować leku jeśli jest on mętny, lub znajdują się w nim widoczne zanieczyszczenia, lub opakowanie jest uszkodzone.

Po pierwszym otwarciu:

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt winien zostać zużyty bezpośrednio po otwarciu. W przeciwnym przypadku preparat można przechowywać maksymalnie przez 24 godziny w temperaturze od 2 do 8oC.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek 0,9% Sodium Chloride-Braun

1 ml roztworu zawiera 9 mg chlorku sodu i wodę do wstrzykiwań.

-    Substancją czynną leku jest sodu chlorek

-    Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek 0,9% Sodium Chloride-Braun i co zawiera opakowanie

Roztwór wodny przezroczysty, bezbarwny Osmolarność teoretyczna:    308 mOsm/l

Kwasowość miareczkowa    < 0,3 mmol/l

pH:    4,5 - 7,0

Opakowanie zawiera:

Szklane butelki z gumowymi korkami, o pojemności: 100 ml, 500 ml, 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych    10 x 100 ml

10 x 500 ml 6 x 1000 ml

Pojemniki polietylenowe (Ecoflac plus), o pojemności: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych    20 x 100 ml

10 x 250 ml 10 x 500 ml 10 x 1000 ml

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy


Wytwórca

B.Braun Medical SA Carretera de Terrassa, 121 08191 Rubi (Barcelona) Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

0,9% Sodium Chloride-BRAUN

Charakterystyka 0,9% sodium chloride-braun

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

0,9% Sodium Chloride-Braun, 9 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera

9,0 mg


Chlorek sodu

Stężenia elektrolitów:


Sód

Chlorek


154 mmol/l 154 mmol/l


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Roztwór wodny przezroczysty, bezbarwny

Osmolamość teoretyczna 308 mOsm/l Kwasowość miareczkowa < 0,3 mmol/l

pH


4,5 - 7,0

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    Uzupełnianie płynów i elektrolitów w alkalozie hipochloremicznej,

-    Niedobór chlorków,

-    Krótkoterminowe uzupełnianie objętości śródnaczyniowej,

-    Odwodnienie hipotoniczne lub izotoniczne,

-    Roztwór do rozpuszczania stężonych elektrolitów i leków nie wykazujących niezgodności farmaceutycznych,

-    Zewnętrznie do przepłukiwania ran oraz nawilżania opatrunków i tamponów na ranach.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecany schemat dawkowania

Dawkę ustala się indywidualnie w zależności od zapotrzebowania na wodę i elektrolity.

Maksymalna dawka dobowa:

40 ml/kg mc., co odpowiada 6 mmol sodu na kg mc.

Szybkość infuzji

Do 5 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 1,7 kropli na kg mc. na minutę. Maksymalna szybkość infuzji uzależniona jest od stanu klinicznego pacjenta i w normalnych warunkach nie powinna przekraczać powyższych wartości.

Infuzja ciśnieniowa

W leczeniu ostrego niedoboru płynów, np. bezpośredni lub objawowy wstrząs hipowolemiczny, zastosować można większe dawki i wyższą szybkość infuzji, np. infuzję ciśnieniową.

Ilość roztworu stosowanego do przepłukiwania ran lub nawilżania uzależniona jest od rzeczywistego zapotrzebowania.

Dzieci

Dawkę ustala się indywidualnie w zależności od zapotrzebowania na wodę i elektrolity, a także wiek, masę ciała i stan kliniczny pacjenta.

W przypadku podawania tego leku należy wziąć pod uwagę całkowitą dobową ilość przyjmowanych płynów.

Sposób podawania Podanie dożylne w infuzji.

Środki ostrożności dotyczące infuzji pod ciśnieniem - patrz punkt 4.4.

4.3.    Przeciwwskazania

Roztworu do infuzji dożylnych 0,9% Sodium Chloride-Braun nie należy podawać pacjentom w stanie przewodnienia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podając roztwór do infuzji dożylnych 0,9% Sodium Chloride-Braun w przypadkach:

-    hipokaliemii;

-    hipernatriemii;

-    hiperchloremii;

-    zaburzeń, w których wskazane jest ograniczenie ilości przyjmowanego sodu, takich jak niewydolność serca, uogólnione obrzęki, obrzęk płuc, nadciśnienie, rzucawka lub ciężka niewydolność nerek.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać infuzji o dużej szybkości w przypadku odwodnienia hipertonicznego, ze względu na możliwy wzrost osmolarności osocza oraz stężenia sodu w osoczu.

Monitorowanie parametrów klinicznych powinno obejmować stężenie elektrolitów w surowicy oraz ogólną ocenę równowagi płynowej i kwasowo-zasadowej.

W przypadku infuzji pod ciśnieniem, która może okazać się niezbędna w nagłych wypadkach konieczne jest całkowite usunięcie powietrza z pojemnika oraz zestawu do infuzji przed rozpoczęciem podawania roztworu.

Możliwe nadużywanie i (lub) uzależnienie się od leku

Stosowanie tego leku nie wiąże się z możliwością nadużywania lub uzależnienia.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania 0,9% roztworu chlorku sodu u kobiet w ciąży. Dane te nie potwierdzają pośredniego ani bezpośredniego szkodliwego wpływu 0,9% roztworu chlorku sodu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

W związku z tym, że stężenia sodu i chloru są zbliżone do naturalnie występujących w organizmie człowieka, nie należy spodziewać się szkodliwego działania, pod warunkiem, że lek jest stosowany zgodnie ze wskazaniami.

Należy zachować ostrożność w przypadku występowania rzucawki - patrz punkt 4.4.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy

4.8.    Działania niepożądane

Podanie dużych ilości może prowadzić do hipernatriemii i hiperchloremii.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie może prowadzić do hipernatriemii, hiperchloremii, przewodnienia, hiperosmolarności surowicy i kwasicy metabolicznej.

Leczenie doraźne, odtrutki

Natychmiastowe zaprzestanie infuzji, podanie diuretyków z ciągłym monitorowaniem poziomu elektrolitów w surowicy, skorygowanie zaburzeń równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa terapeutyczna: roztwory regulujące równowagę elektrolitów, roztwory elektrolitów Kod ATC: B05B B01

Sód jest głównym kationem w przestrzeni zewnątrzkomórkowej i wraz z różnymi anionami reguluje jej objętość. Sód i potas odgrywają główną rolę w procesach bioelektrycznych zachodzących w organizmie.

Występuje ścisły związek pomiędzy stężeniem sodu a równowagą płynową w organizmie. Każde odchylenie stężenia sodu w osoczu od poziomu fizjologicznego ma natychmiastowy wpływ na równowagę płynową organizmu.

Wzrost stężenia sodu w organizmie oznacza również spadek ilości wody niezwiązanej niezależnie od osmolalności surowicy.

Łączna zawartość sodu w organizmie wynosi w przybliżeniu 80 mmol/kg, z czego około 97% ma charakter zewnątrzkomórkowy, a około 3% wewnątrzkomórkowy. Dobowy obrót metaboliczny wynosi w przybliżeniu 100-180 mmol (co odpowiada 1,5 do 2,5 mmol/ kg mc).

Nerki są głównym regulatorem równowagi wody i sodu. Wraz z hormonalnymi mechanizmami kontrolnymi (układ renina-angiotensyna-aldosteron, hormon antydiuretyczny) oraz hipotetycznym hormonem natriuretycznym, są one głównie odpowiedzialne za utrzymywanie objętości przestrzeni zewnątrzkomórkowej na stałym poziomie oraz za regulowanie składu obecnych w niej płynów.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Chlorek podlega wymianie na wodorowęglan w cewkach nerkowych i w ten sposób bierze udział w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej.

Roztwór chlorku sodu 0,9% ma taką samą osmolarność jak osocze. Podawanie tego roztworu prowadzi zasadniczo do uzupełnienia objętości przestrzeni śródmiąższowej, która stanowi około 2/3 całej przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Tylko 1/3 z podanej objętości pozostaje w przestrzeni śródnaczyniowej. Dlatego też, działanie hemodynamiczne roztworu ma charakter krótkotrwały

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest wyników badań przedklinicznych, które dostarczyłyby innych istotnych dla przepisującego danych niż te zawarte w Charakterystyce Produktu leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Przy podawaniu wraz z innymi lekami, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia niezgodności farmaceutycznych.

6.3.    Okres ważności

Przed otwarciem:

3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania:

Nie dotyczy, patrz także punkt 6.6.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Szklane butelki z gumowymi korkami, o pojemności: 100 ml, 500 ml, 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych 10 x 100 ml

10 x 500 ml 6 x 1000 ml

Pojemniki polietylenowe (Ecoflac plus), o pojemności: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych 20 x 100 ml

10 x 250 ml 10 x 500 ml 10 x 1000 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Pojemnik tylko do jednorazowego użytku. Niewykorzystaną zawartość opakowania należy wyrzucić.

Roztwór powinien zostać użyty niezwłocznie po otwarciu opakowania.

Stosować wyłącznie, jeśli roztwór jest przezroczysty, a opakowanie jak i zamknięcie nie noszą śladów widocznego uszkodzenia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1,

34212 Melsungen, Niemcy

Adres pocztowy:

B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Niemcy Tel. +49/5661/71-0 Fax +49/5661/71 4567

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8754

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.05.2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07.08.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

0,9% Sodium Chloride-BRAUN