+ iMeds.pl

6% dekstran 70 000 fresenius 60 mg/mlUlotka 6% dekstran 70 000 fresenius

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS, 60 mg/ml, roztwór do infuzji

Dextranum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS

3.    Jak stosować 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS i w jakim celu się go stosuje

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS jest roztworem stosowanym do zwiększenia objętości krwi krążącej. Lek podaje się dożylnie.

Wskazania do stosowania:

-    pomocniczo w leczeniu niektórych rodzajów wstrząsu np.: wstrząsu powstałego w wyniku oparzeń, zabiegu chirurgicznego, krwotoku lub urazu;

-    zapobieganie występowaniu zakrzepów żylnych i zatorów płucnych u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS Kiedy nie stosować leku 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS

Nie należy stosować leku 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS jeśli pacjent:

-    ma uczulenie na substancj ę czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    ma rozwinięty obrzęk płuc lub gdy istnieje zagrożenie rozwoju obrzęku płuc;

-    ma obrzęki spowodowane niewydolnością krążenia;

-    ma skazy krwotoczne (skłonność do krwawień);

-    ma trombocytopenię (znaczne zmniejszenie liczby płytek krwi);

-    ma krwawienia;

-    ma wylew krwi do mózgu;

-    ma ciężkie nadciśnienie tętnicze;

-    ma niewydolność nerek ze skąpomoczem (wytwarzanie przez nerki mniej niż 500 ml moczu/dobę) lub bezmoczem (wytwarzanie przez nerki mniej niż 100 ml moczu/dobę);

-    powinien ograniczać przyjmowanie sodu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas podawania leku może wystąpić łagodna reakcja uczuleniowa, której objawami są: zaczerwienienie skóry, pokrzywka, dreszcze lub ciężka reakcja uczuleniowa, której objawami są: znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zapaść naczyniowa spowodowana zatrzymaniem krążenia.

Podczas podawania leku może wystąpić wstrząs anafilaktyczny, którego objawami są: wysypka na skórze, świąd dłoni i stóp obejmujący całe ciało, obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający oddychanie, świszczący oddech, duszność, niewyczuwalne tętno, znacznie obniżone ciśnienie krwi, poty, zimne kończyny, utrata przytomności, zatrzymanie akcji serca.

Objawy reakcji uczuleniowej występuj ą najczęściej w ciągu pierwszych kilku minut infuzji. Dlatego zaleca się podawanie tego leku w warunkach szpitalnych oraz obserwację stanu pacjenta podczas infuzji przez co najmniej 30 minut po jej zakończeniu.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać infuzj ę i powiadomić lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Przed podaniem tego leku lekarz oceni stan nawodnienia pacjenta.

Po podaniu więcej niż 1000 ml dekstranu może wystąpić przejściowe wydłużenie czasu krwawienia (większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków); dlatego lekarz zaleci specjalne badanie krwi.

Podanie dużych objętości dekstranu powoduje obniżenie poziomu białka we krwi.

Podczas stosowania tego leku może doj ść do przeciążenia układu krążenia; dlatego lekarz będzie obserwował stan pacjenta.

Ze względu na zawartość sodu, lek ten należy stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia oraz niewydolnością nerek.

6% DEKSTRAN 70 000 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS nasila działanie heparyny i warfaryny (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi). Podczas jednoczesnego stosowania heparyny, lekarz odpowiednio zmniejszy jej dawkę.

Do roztworu dekstranu nie powinny być dodawane następuj ące leki:

-    kwas s-aminokapronowy (lek stosowany w celu zahamowania krwawienia);

-    ampicylina (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń);

-    rozpuszczalne barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki);

-    chloropromazyna (lek psychotropowy stosowany w leczeniu schizofrenii);

-    chlorotetracyklina (antybiotyk z grupy tetracyklin stosowany w leczeniu zakażeń);

-    witamina C, witamina K;

-    prometazyna (lek przeciwhistaminowy stosowany m.in. w leczeniu alergii);

-    streptokinaza (lek stosowany w leczeniu zawału serca);

-    cefalorydyna sodowa oraz cefalotyna sodowa (antybiotyki z grupy cefalosporyn stosowane w leczeniu zakażeń).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS może być podawany kobietom w okresie ciąży i podczas karmienia piersią tylko wtedy, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS zawiera sód 1000 ml roztworu zawiera 9 g sodu chlorku.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.    Jak stosować 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS

Ten lek jest podawany wyłącznie przez personel medyczny. Leku nie należy stosować samodzielnie. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie każdemu pacjentowi w zależności od wskazania, stanu klinicznego, wieku i masy ciała pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS

W razie zastosowania większej dawki leku należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować:

-    przeciążenie układu krążenia;

-    nasilenie obrzęków;

-    obrzęk płuc;

-    wydłużenie czasu krzepnięcia;

-    zaburzenia elektrolitowe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    reakcje uczuleniowe (alergiczne) objawiające się nieżytem nosa (katar), pokrzywką (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), wysypką skórną;

-    ciężkie reakcje uczuleniowe (wstrząs anafilaktyczny) - patrz punkt 2: „Informacje ważne przed zastosowaniem leku 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS”; zazwyczaj objawy te mijają, ale istnieją przypadki zakończone zgonem, które dotyczyły pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

i (lub) pacjentów z niewydolnością krążenia;

-    bezmocz, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;

-    obrzęk płuc spowodowany zbyt szybkim podawaniem leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Nie zamrażać. Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS

-    Substancją czynną leku jest dekstran.

1000 ml zawiera: 60 g dekstranu o średniej masie cząsteczkowej ok. 70 000.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek 2%. Jak wygląda 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS i co zawiera opakowanie

Lek ma postać bezbarwnego roztworu do infuzji.

Opakowanie leku to butelka szklana zawierająca 500 ml roztworu do infuzji.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Via Camagre 41

37063 Isola della Scala Verona

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel: (22) 345 67 89

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie i sposób podawania

Lek podaje się w infuzji dożylnej za pomocą zestawu do infuzji.

Dawkowanie oraz szybkość infuzji są ustalane przez lekarza w zależności od wskazania, stanu klinicznego (ciśnienia krwi, częstości tętna, wartości hematokrytu), wieku i masy ciała pacjenta.

U pacjentów z normowolemią szybkość infuzji nie powinna przekraczać 4 ml (240 mg) na minutę.

Pomocniczo we wstrząsie w celu zwiększenia objętości krwi krążącej

Dorośli pacjenci:

Podanie dożylne przeciętnie od 500 ml do 1000 ml na dobę. Dawka dobowa w pierwszej dobie powinna wynosić nie więcej niż 20 ml/kg mc. W stanach zagrożenia pierwsze 500 ml można podać z szybkością 20 do 40 ml na minutę. Zalecane jest częste monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego w początkowej fazie infuzji. Jeśli ośrodkowe ciśnienie żylne nie jest monitorowane, infuzja dożylna powinna być wolniejsza i należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy przeciążenia układu krążenia. W przypadku gwałtownego zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego należy przerwać podawanie produktu leczniczego. Pozostałą część dawki można podać w wolniejszej infuzji. Dawka dobowa w następnych dniach powinna wynosić nie więcej niż 10 ml/kg mc., zwykle 500 ml.

Dzieci:

W zależności od masy lub powierzchni ciała, nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej wynoszącej 20 ml/kg mc.

W okołooperacyjnej profilaktyce przeciwzakrzepowej

Leczenie rozpoczyna się dawką od 500 ml do 1000 ml (10 ml/kg mc.). Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań infuzję dożylną należy rozpocząć podczas zabiegu chirurgicznego. Przez następne 2-3 dni należy podawać dawkę 500 ml. U pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zatorów leczenie może być kontynuowane co 2-3 dzień przez maksymalnie 14 dni w dawce dobowej wynoszącej 500 ml.

Przedawkowanie

W wyniku przedawkowania leku może wystąpić przeciążenie układu krążenia, nasilenie obrzęków, obrzęk płuc, wydłużenie czasu krzepnięcia, zaburzenia elektrolitowe. W przypadku pozajelitowego podania nadmiernej ilości dekstranu należy dokonać oceny stanu klinicznego pacjenta i podj ąć właściwe leczenie.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS nasila działanie heparyny i warfaryny. Podczas jednoczesnego stosowania z heparyną należy zmniejszyć dawkę heparyny o 30-70% (synergizm).

Do roztworu dekstranu nie należy dodawać następujących leków: kwasu s-aminokapronowego, ampicyliny, rozpuszczalnych barbituranów, chloropromazyny, chlorotetracykliny, witaminy C, witaminy K, prometazyny, streptokinazy, cefalorydyny sodowej, cefalotyny sodowej.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji, należy sprawdzić zgodność innych leków dodawanych do roztworu dekstranu.

Przygotowanie leku do stosowania

Nie należy stosować leku w przypadku wystąpienia zmętnienia lub osadu.

W razie wytrącenia kryształów z roztworu, lek należy podgrzać w łaźni wodnej do temperatury nie wyższej niż 100°C aż do całkowitego rozpuszczenia kryształów. Przed podaniem lek należy schłodzić do temperatury 37°C. Stosować tylko przezroczysty roztwór.

Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Niezgodności farmaceutyczne

Patrz punkt „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie resztki niewykorzystanego leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rerejestracja 2014 7

6% Dekstran 70 000 Fresenius

Charakterystyka 6% dekstran 70 000 fresenius

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS, 60 mg/ml, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1000 ml roztworu zawiera:

dekstran (Dextranum)    60 g

(średnia masa cząsteczkowa ok. 70 000)

sodu chlorek (Natrii chloridům)    9 g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS jest roztworem stosowanym w celu zwiększenia objętości krwi krążącej.

Wskazania do stosowania:

-    pomocniczo w leczeniu niektórych rodzajów wstrząsu, np. wstrząsu hipowolemicznego powstałego w wyniku oparzeń, zabiegu chirurgicznego, krwotoku lub urazu;

-    zapobieganie występowaniu zakrzepów żylnych i zatorów płucnych u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, które są związane z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy podaje się w infuzji dożylnej za pomocą zestawu do infuzji.

Dawkowanie oraz szybkość infuzji są ustalane przez lekarza w zależności od wskazania, stanu klinicznego (ciśnienia krwi, częstości tętna, wartości hematokrytu), wieku i masy ciała pacjenta.

U pacjentów z normowolemią szybkość infuzji nie powinna przekraczać 4 ml (240 mg) na minutę.

Pomocniczo we wstrząsie w celu zwiększenia objętości krwi krążącej

Dorośli pacjenci:

Podanie dożylne przeciętnie od 500 ml do 1000 ml na dobę. Dawka dobowa w pierwszej dobie powinna wynosić nie więcej niż 20 ml/kg mc. W stanach zagrożenia, pierwsze 500 ml można podać z szybkością 20 do 40 ml na minutę. Zalecane jest częste monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego w początkowej fazie infuzji. Jeśli ośrodkowe ciśnienie żylne nie jest monitorowane, infuzja dożylna powinna być wolniejsza i należy obserwować, czy u pacjenta nie występuj ą objawy przeciążenia układu krążenia. W przypadku gwałtownego zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego należy przerwać podawanie produktu leczniczego. Pozostałą część dawki można podać w wolniejszej infuzji. Dawka dobowa w następnych dniach powinna wynosić nie więcej niż 10 ml/kg mc., zwykle 500 ml.

Dzieci:

W zależności od masy lub powierzchni ciała, nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej wynoszącej 20 ml/kg mc.

W okołooperacyjnej profilaktyce przeciwzakrzepowej

Leczenie rozpoczyna się dawką od 500 ml do 1000 ml (10 ml/kg mc.). Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań, infuzję dożylną należy rozpocząć podczas zabiegu chirurgicznego. Przez następne 2-3 dni należy podawać dawkę 500 ml. U pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zatorów leczenie może być kontynuowane co 2-3 dzień, przez maksymalnie 14 dni w dawce dobowej wynoszącej 500 ml.

4.3    Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do stosowania produktu leczniczego 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS są:

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    rozwinięty obrzęk płuc lub zagrożenie rozwoju obrzęku płuc;

-    ciężka niewydolność krążenia;

-    skazy krwotoczne;

-    trombocytopenia;

-    hipofibrynogenemia;

-    krwotoczny udar mózgu;

-    ciężkie nadciśnienie tętnicze;

-    niewydolność nerek (poziom kreatyniny osoczowej powyżej 177 pmol/l) z ciężką oligurią lub anurią.

Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów, u których wskazane jest ograniczenie przyjmowania sodu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu leczniczego 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS może wywołać objawy nadwrażliwości od łagodnych (zaczerwienienie skóry, pokrzywka, dreszcze) do ciężkich (obniżenie ciśnienia tętniczego, zapaść naczyniowa). Podczas stosowania produktu leczniczego może wystąpić wstrząs anafilaktyczny.

Objawy nadwrażliwości występują najczęściej w ciągu pierwszych kilku minut infuzji dożylnej. Zaleca się prowadzenie infuzji w warunkach szpitalnych z dostępem do zestawu do resuscytacji i obserwację stanu pacjenta podczas infuzji oraz przez co najmniej 30 minut po jej zakończeniu.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy natychmiast przerwać infuzję i zastosować odpowiednie leczenie przeciwwstrząsowe (adrenalina, kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe, itd.). Ponieważ produkt leczniczy jest hiperonkotycznym roztworem koloidalnym, wywołuje on przemieszczenie wody z przestrzeni zewnątrznaczyniowej do przestrzeni naczyniowej. Należy to uwzględnić u pacjentów w stanie znacznego odwodnienia. W razie konieczności należy podać niekoloidalny roztwór w osobnej infuzji dożylnej. Zaleca się ocenę stanu nawodnienia pacjenta przed zastosowaniem dekstranu.

Po podaniu dawki większej niż 1000 ml może wystąpić przemijające wydłużenie czasu krwawienia.

Zaleca się kontrolowanie poziomu hematokrytu podczas leczenia dekstranem. Należy zapobiegać obniżeniu poziomu hematokrytu poniżej 30%. Podanie dużych obj ętości dekstranu powoduje zmniejszenie ilości białka w surowicy krwi.

Roztwory zawieraj ące jony sodowe należy stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia oraz z niewydolnością nerek.

Podczas stosowania dekstranu należy zwracać szczególną uwagę na objawy mogące świadczyć o przeciążeniu układu krążenia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS nasila działanie heparyny i warfaryny. Podczas jednoczesnego stosowania z heparyną należy zmniejszyć dawkę heparyny o 30-70% (synergizm).

Do roztworu dekstranu nie należy dodawać następujących produktów leczniczych: kwasu s-aminokapronowego, ampicyliny, rozpuszczalnych barbituranów, chloropromazyny, chlorotetracykliny, witaminy C, witaminy K, prometazyny, streptokinazy, cefalorydyny sodowej, cefalotyny sodowej.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji, należy sprawdzić zgodność innych produktów leczniczych dodawanych do roztworu dekstranu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS u kobiet w okresie ciąży oraz jego wpływu na płód.

Dotychczasowe dane wskazuj ą, że stosowanie produktu leczniczego podczas porodu u pacjentek we wstrząsie nie powodowało wystąpienia działań niepożądanych u matki i płodu. Chociaż reakcje anafilaktyczne po podaniu dekstranu są rzadko obserwowane, istnieją doniesienia, że reakcje anafilaktyczne u matki powodowały niedotlenienie mózgu i obumarcie płodu.

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS można stosować u kobiet w okresie ciąży, jeśli spodziewane korzyści przewyższają ryzyko stosowania produktu leczniczego.

Należy zachować ostrożność u kobiet podczas karmienia piersią, ponieważ brak jest wystarczaj ących danych dotyczących przenikania produktu leczniczego 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS do mleka ludzkiego.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

6% DEKSTRAN 40 000 FRESENIUS nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:

Odczyny alergiczne objawiaj ące się nieżytem nosa, pokrzywką lub wysypką skórną.

Obserwowano ciężkie reakcje anafilaktyczne (wstrząs anafilaktyczny) z uogólnioną pokrzywką, nudnościami, wymiotami, podwyższoną temperaturą ciała, bólem stawów, skurczem oskrzeli, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi. Zazwyczaj objawy te są odwracalne, jednak istnieją doniesienia o przypadkach zakończonych zgonem. Dotyczyły one pacjentów w podeszłym wieku i (lub) pacjentów z niewydolnością krążenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana:

Infuzja produktu leczniczego z szybkością większą niż zalecana może spowodować wystąpienie obrzęku płuc.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek produkt leczniczy może wywołać bezmocz.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W wyniku przedawkowania produktu leczniczego może wystąpić przeciążenie układu krążenia, nasilenie obrzęków, obrzęk płuc, wydłużenie czasu krzepnięcia, zaburzenia elektrolitowe. W przypadku pozajelitowego podania nadmiernej ilości dekstranu należy dokonać oceny stanu klinicznego pacjenta i podjąć właściwe leczenie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty krwi i frakcje białek osocza: dekstran, kod ATC: B05AA05.

Dekstran to wielkocząsteczkowy polimer glukozy o średniej masie cząsteczkowej 70 000, stosowany w roztworach jako związek zwiększający objętość krwi krążącej.

Po podaniu dożylnym, krótkotrwale podnosi on ciśnienie koloidoosmotyczne krwi, wiąże wodę i zwiększa objętość osocza (1 g dekstranu 70 000 wiąże 20 ml wody).

W 6% roztworze dekstran 70 000 wywiera takie samo ciśnienie koloidoosmotyczne, jak białka krwi i powoduje mniejszy przyrost objętości osocza niż dekstrany o mniejszej masie cząsteczkowej. Przyrost obj ętości krążącego osocza utrzymuje się przez kilka godzin po przetoczeniu. Czas działania jest wystarczaj ący dla wyprowadzenia organizmu z ostrej fazy wstrząsu.

Dekstran zmniejsza lepkość krwi, przeciwdziała agregacji krwinek, a w fazie wstrząsu wpływa na polepszenie przepływu włośniczkowego krwi.

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS nie posiada właściwości wiązania i przenoszenia tlenu i nie może być stosowany jako substytut pełnej krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS jest wydalany głównie z moczem.

Po dożylnej infuzji produktu leczniczego 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS 30% dekstranu jest wydalane w ciągu 6 godzin, 40% w ciągu 24 godzin i 90% w ciągu 10 dni, w tym 65% z moczem, 25% w wydychanym powietrzu w postaci dwutlenku węgla i 1-2% w kale. Okres półtrwania wynosi 6-8 godzin. 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS nie przenika bariery krew - mózg.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie stwierdzono toksycznego działania produktu leczniczego na organizm.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań Sodu wodorotlenek 2%

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Do produktu leczniczego 6% DEKSTRAN 70 000 FRESENIUS nie należy dodawać następujących produktów leczniczych: kwasu s-aminokapronowego, ampicyliny, rozpuszczalnych barbituranów, chloropromazyny, chlorotetracykliny, witaminy C, witaminy K, prometazyny, streptokinazy, cefalorydyny sodowej, cefalotyny sodowej.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka zawierająca 500 ml roztworu do infuzji z bezbarwnego szkła (II klasa hydrolityczna), z korkiem z elastomeru i aluminiowym kapslem.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie należy stosować produktu leczniczego w przypadku wystąpienia zmętnienia lub osadu.

W razie wytrącenia kryształów z roztworu, produkt leczniczy należy podgrzać w łaźni wodnej do temperatury nie wyższej niż 100°C aż do całkowitego rozpuszczenia kryształów. Przed podaniem produkt leczniczy należy schłodzić do temperatury 37°C. Stosować tylko przezroczysty roztwór.

Niezużyta pozostałość produktu leczniczego nie nadaje się do dalszego stosowania.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3304

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.04.1990 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rerejestracja 2014 6

6% Dekstran 70 000 Fresenius