+ iMeds.pl

99tc - tektrotyd 16 mcg HYNIC-[De-Phe^1, Tyr^3-Oktreotyd] TFAUlotka 99tc - tektrotyd

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

99mTc-Tektrotyd, 16 mikrogramów, zestaw do sporządzania preparatu

radiofarmaceutycznego

Hyni c-[D-Phe1,Tyr1 -Oktreotyd] • TFA

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est zestaw 99mTc-Tektrotyd i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu 99mTc-Tektrotyd

3.    Jak stosować zestaw 99mTc-T ektrotyd

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać zestaw 99mTc-Tektrotyd

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    Co to jest zestaw 99mTc-Tektrotyd i w jakim celu się go stosuje

99mTc-Tektrotyd, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. Po podaniu dożylnym gromadzi się w miejscach występowania receptorów somatostatynowych. Receptory te występują w organizmie ludzi zdrowych, natomiast ich nadmiar spotykany jest w różnych schorzeniach. Wykrycie miejsca nadmiernego występowania receptorów somatostatynowych może pomóc lekarzowi w wyborze najbardziej skutecznego sposobu postępowania leczniczego.

99mTc-Tektrotyd jest radioaktywny, dlatego jego gromadzenie w narządach jest rejestrowane przez specjalne urządzenia detekcyjne, za pomocą których możliwe jest uzyskanie obrazów rozmieszczenia znacznika w organizmie. Obrazy te dokładnie pokazują miejsca gromadzenia się zawartej w preparacie radioaktywności. Dostarcza to prowadzącemu lekarzowi istotnych informacji, np. o obecności i lokalizacji zmian chorobowych w organizmie. Scyntygrafia, czyli badanie radioizotopowe, jest uznaną metodą badania służącą do oceny stanu czynnościowego różnych narządów ciała w wielu rozmaitych schorzeniach.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu 99mTc-Tektrotyd Kiedy nie stosować zestawu 99mTc-Tektrotyd

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na Hynic-[D-Phe1,Tyr1-Oktreotyd]-TFA lub na którykolwiek z pozostałych składników leku 99mTc-Tektrotyd (praktycznie nie obserwuje się reakcji alergicznych po podaniu preparatu);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią, wtedy należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu dawki radiofarmaceutyku na co najmniej 72 godziny, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Pokarm w tym czasie należy ściągać, ale nie wolno podawać go dziecku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując 99mTc-Tektrotyd:

-    jeśli u pacjenta rozpoznano niewydolność nerek;

-    jeśli u pacjenta rozpoznano schorzenie watroby.

Jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej informacji dotyczy pacjenta, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku 99mTc-Tektrotyd nie jest zalecane u chorych w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Zastosowanie leku 99mTc-Tektrotyd jest związane z przyjęciem niewielkiej dawki promieniowania, jednak lekarz zlecający badanie rozważy korzyści i stopień ryzyka wynikające z jego zastosowania.

Aby zmniejszyć dawkę radioaktywności przyjętą przez ściany pęcherza moczowego, w ciągu kilku godzin po badaniu należy pić dużo płynów oraz możliwie często oddawać mocz.

Zestaw 99mTc-Tektrotyd a inne leki

Pacjenci leczeni analogami somatostatyny (zarówno „zimnymi” jak i znakowanymi izotopami promieniotwórczymi) powinni zaprzestać przyjmowania tych leków:

-    analogów krótko działających - na co najmniej 3 doby przed planowanym badaniem;

-    analogów długo działających:

-    lanreotyd - na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym badaniem;

-    oktreotyd - na co najmniej 5 tygodni przed planowanym badaniem.

Jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej informacji dotyczy pacjenta, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Istnieje niewielka liczba danych dotyczących możliwych interakcji z innymi lekami. Przed planowanym badaniem należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zestaw 99mTc-Tektrotyd z jedzeniem i piciem

W celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu scyntygraficznego, pacjent przed podaniem radiofarmaceutyku wymaga odpowiedniego przygotowania. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się lekkostrawną dietę na dzień przed badaniem. Lekarz może zalecić podanie leków przeczyszczających w dniu poprzedzającym badanie. W dniu badania należy pozostać na czczo aż do zakończenia rejestracji pierwszych zdjęć.

Lekarz prowadzący może zalecić inny sposób przygotowania pacjenta. W razie wątpliwości należy to ustalić z prowadzącym lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy się poradzić lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jednakże nie jest spodziewane, aby 99mTc-Tektrotyd wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. 1

Dawkowanie i sposób podania

99mTc-Tektrotyd należy stosować u osób w wieku powyżej 18 lat.

Zalecana dawka do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 370 do 925 MBq.

99mTc-Tektrotyd, wyznakowany radioaktywnym roztworem sodu technecjanu(VII) [99mTc], podawany jest w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym, przed badaniem scyntygraficznym.

Badanie scyntygraficzne należy rozpocząć w 2 do 4 godzin od podania preparatu 99mTc-Tektrotyd. Zależnie od decyzji lekarza, badanie można rozpocząć również po 10 minutach, po 1 godzinie lub po 24 godzinach od podania leku 99mTc-Tektrotyd.

Pozostałe w organizmie cząsteczki wyznakowanego 99mTc-Tektrotydu utracą samoistnie właściwości promieniotwórcze w ciągu 2 - 3 dni od podania.

Przechowywanie, stosowanie i niszczenie preparatów promieniotwórczych regulowane jest specjalnymi przepisami. Dlatego też stosowanie leku 99mTc-Tektrotyd jest możliwe tylko w specjalistycznych placówkach przez przeszkolony w tym zakresie personel.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 99mTc-Tektrotyd

W przypadku przedawkowania leku 99mTc-Tektrotyd lekarz może zalecić choremu przyjmowanie dużej ilości płynów i częste oddawanie moczu, aby usunąć nadmiar radioaktywnego preparatu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, 99mTc-Tektrotyd może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo rzadko, bezpośrednio po podaniu może wystąpić przejściowy ból głowy lub ból w nadbrzuszu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać zestaw 99mTc-Tektrotyd

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

W czasie transportu dopuszcza się temperaturę do 35°C nie dłużej niż 7 dni.

Po wyznakowaniu przygotowany preparat powinien być przechowywany nie dłużej niż 6 godzin, w temperaturze poniżej 25oC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Sposób przechowywania radiofarmaceutyków powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Warunki przechowywania i termin ważności są podane na opakowaniu. Nie stosować leku 99mTc-Tektrotyd po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Przeszkolony personel placówki specjalistycznej zapewni właściwe warunki przechowywania zestawu do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera zestaw 99mTc-Tektrotyd

Fiolka I: Hynic-[D-Phe1,Tyr3-Oktreotyd]-TFA,

tricyna (N-[tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna), cyny(II) chlorek dwuwodny, mannitol,azot.

Fiolka II: EDDA (kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy), disodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek, azot.

Substancją czynną leku jest HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-Oktreotyd]-TFA

Jak wygląda zestaw 99mTc-Tektrotyd i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera zestaw dwóch szklanych fiolek (Fiolka I i Fiolka II) o objętości 10 ml. Każda z fiolek zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Fiolki I i II zawierają składniki do sporządzania radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

1

   Jak stosować zestaw 99mTc-Tektrotyd

99Tc - Tektrotyd

Charakterystyka 99tc - tektrotyd

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

99mTc-Tektrotyd, 16 mikrogramów, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fiolka I zawiera:

HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-Oktreotyd] -TFA, 16 mikrogramów Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

Zestaw nie zawiera radionuklidu

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. 99mTc-Tektrotyd jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki zmian patologicznych, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych (szczególnie podtyp 2 i w mniejszym stopniu podtyp 3 i 5) i które mogą być obrazowane z użyciem znakowanego ligandu.

W szczególności są to:

-    guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego żołądkowo - jelitowo - trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine tumours GEP-NET);

-    gruczolaki przysadki;

-    guzy wywodzące się z układu współczulnego: guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma, itd.;

-    rak rdzeniasty tarczycy;

-    preparat może potencjalnie być użyteczny w przypadku innych guzów posiadających ekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu. Inne guzy, które mogą wykazywać nadekspresję receptorów somatostatynowych: rak gruczołu piersiowego, czerniak złośliwy, chłoniaki, rak stercza, NSCLC, mięsak, rak jasnokomórkowy nerki, zróżnicowany rak tarczycy, gwiaździak I-IV wg WHO (łącznie z glejakiem wielopostaciowym G-M), oponiaki, rak jajnika.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat jest przeznaczony do stosowania w szpitalu lub specjalistycznych pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej, przez personel doświadczony w stosowaniu radiofarmaceutyków.

99mTc-Tektrotyd podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości - patrz punkt. 12. Do wyznakowania zestawu można użyć technetu-99m w postaci 1 ml roztworu technecjanu(VII) sodu [99mTc] (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 740 MBq - 1200 MBq (maksymalnie do 2200 MBq). Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u 1 - 2 dorosłych osób. Radioaktywność podawanej dawki powinna być zawsze dobrana pod względem jej przydatności diagnostycznej. By ułatwić podanie, roztwór preparatu 99mTc-Tektrotyd można dodatkowo rozcieńczyć.

Akwizycję należy wykonać w 2 do 4 godzin po dożylnym podaniu preparatu. Badanie można uzupełnić o akwizycję po 10 minutach, 1 godzinie i 24 godzinach od podania znacznika. Zaleca się wykonywanie badań techniką Whole Body i SPECT wybranych okolic.

Przygotowanie pacjenta do badania

O ile nie zachodzą wskazania do innego sposobu przygotowania pacjenta, zaleca się na dzień przed badaniem dietę lekkostrawną. W dniu badania pacjent powinien pozostać na czczo, aż do zakończenia pierwszej akwizycji. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania badania po 24 godzinach, pacjentowi należy podać poprzedzającego wieczora lek przeczyszczający.

Sposób przygotowania pacjenta może być zależny od stosowanego protokołu badania i lokalizacji obrazowanych zmian. Nie mniej jednak, optymalne obrazowanie jamy brzusznej uzyskuje się po zastosowaniu diety płynnej na dwa dni przed badaniem i po podaniu leków przeczyszczających w dniu poprzedzającym badanie.

Dawka (aktywność) preparatu, stosowana u dorosłych

Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 370 do 925 MBq.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dane literaturowe nie wskazują na konieczność zmiany dawkowania.

Dzieci

Nie należy stosować preparatu 99mTc-Tektrotyd u osób w wieku do 18 lat; brak danych dotyczących tej grupy chorych.

Stosowanie u chorych z niewydolnością nerek

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania - patrz punkt 4.4.

Powtórne podanie

99mTc-Tektrotyd jest przeznaczony do pojedynczego podania dożylnego. W razie konieczności powtórnego badania należy rozważyć wskazania kliniczne i potencjalne działania uboczne.

4.3    Przeciwwskazania

1    3

Nadwrażliwość na HYNIC-[D-Phe , Tyr -Oktreotyd], którąkolwiek substancję pomocniczą lub technecjan(VII) sodu [99mTc]. Ciąża.

W przypadku karmienia piersią patrz punkt 4.6. U dzieci i osób młodych podawaną dawkę należy możliwie obniżyć.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zawartość fiolek zestawu do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd jest przewidziana do zastosowania tylko po uprzednim przygotowaniu kompleksu 99mTc-Tektrotyd, roztworu do wstrzykiwań - zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale 12. Nie należy podawać preparatu przed wyznakowaniem.

Chorzy z niewydolnością nerek powinni być otoczeni specjalnym nadzorem - wydalanie drogą nerkowa jest dłuższe, chory jest narażony na wyższą dawkę radioaktywności.

Należy również objąć szczególną opieką chorych z niewydolnością wątroby.

Radiofarmaceutyk może być otrzymywany, przechowywany i podawany chorym tylko przez osoby mające odpowiednie uprawnienia, w specjalistycznych, wyznaczonych do tego placówkach klinicznych. Otrzymywanie, magazynowanie, użycie terapeutyczne, przenoszenie oraz utylizacja podlegają odpowiednim przepisom administracyjnym, zgodnym z prawem atomowym.

Radiofarmaceutyki przeznaczone do podania chorym należy przygotowywać w sposób odpowiedni do wymagań dotyczących zasad bezpieczeństwa radiologicznego, jak i receptury farmaceutycznej.

99mTc-Tektrotyd należy przygotowywać i używać z zachowaniem zasad ostrożności, tak, aby możliwie zmniejszyć ekspozycję personelu i chorego na promieniowanie.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci poniżej 18 lat. Odpowiednie nawodnienie pacjenta celem częstego oddawanie moczu jest niezbędne, aby obniżyć dawkę promieniowania na pęcherz moczowy.

W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie może wzrosnąć. Należy to brać pod uwagę przy obliczaniu podawanej dawki radiofarmaceutyku.

Powtórne podanie preparatu

W razie konieczności powtórnego badania należy rozważyć wskazania kliniczne i potencjalne działania uboczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów poddawanych badaniom diagnostycznym z zastosowaniem 99mTc-Tektrotydu należy zaprzestać leczenia analogami somatostatyny (zarówno „zimnymi” jak i znakowanymi izotopami promieniotwórczymi)

-    analogi krótko działające - na co najmniej 3 doby przed planowanym badaniem,

-    analogi długo działające:

-    lanreotyd - na co najmniej 3 tygodnie;

-    oktreotyd - na co najmniej 5 tygodni przed planowanym badaniem.

Nie były prowadzone specyficzne badania dotyczące interakcji z innymi lekami. Istnieje niewiele danych dotyczących możliwych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest ciąża.

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutyków kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dniach) po wystąpieniu menstruacji.

Każda kobieta, u której opóźnia się miesiączka powinna być (do wykluczenia) traktowana tak jak ciężarna. Należy rozważyć zastosowanie innych metod diagnostycznych, niewymagających podania środka radioaktywnego.

Karmienie piersią

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu dawki radiofarmaceutyku na co najmniej 72 godziny, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie można wznowić, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo rzadko, bezpośrednio po podaniu preparatu 99mTc-Tektrotyd, może wystąpić przejściowy ból głowy lub ból w nadbrzuszu. Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące potencjalnie wiąże się z możliwością indukcji nowotworu i ryzykiem zmian dziedzicznych. W przypadku badań radiodiagnostycznych ryzyko jest nieznaczne, w związku z zastosowaniem niewielkich dawek promieniowania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Postępowanie w przypadku przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności życiowych. Dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu poprzez nawodnienie chorego i częste oddawanie moczu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty radiofarmaceutyczne do diagnostyki onkologicznej kod ATC: Y09IA07

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym 99mTc-Tektrotyd jest szybko usuwany z krwi i już po 10 minutach widoczne jest gromadzenie się znacznika w głównych organach, tj. wątrobie, śledzionie i nerkach, jak również w guzach nowotworowych wykazujących receptory somatostatyny. Te zmiany uwidaczniają się lepiej po 2 i 4 godzinach, podczas gdy spada radioaktywność zgromadzona w mięśniach i krwi krążącej. Po 24 godzinach zmiany nowotworowe są ciągle widoczne, w tym czasie obserwuje się niewielkie wydalanie drogą pokarmową. Maksymalne wartości stosunku guz/tło obserwuje się 4 godziny po iniekcji. Wartości stosunku guz/wątroba i guz/płuca mieszczą się na poziomie odpowiednio 1,4 i 12.

Preparat jest wydalany głównie drogą nerkową, z niewielkim udziałem wydalania wątrobowego. 99mTc-Tektrotyd jest szybko eliminowany z krwi. Aktywność zgromadzona w komórkach krwi wynosi poniżej 5%, niezależnie od czasu po iniekcji. Wiązanie z białkami krwi jest mniejsze we wczesnych punktach czasowych (np. 2% - 11% w 5 minut po iniekcji) w porównaniu do późniejszych punktów czasowych (33% - 51% po 20 godzinach). Kumulacyjne wydalanie z moczem w ciągu 24 godzin mieści się w przedziale 24% - 64% podanej dawki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badanie nieszkodliwości preparatu 99mTc-Tektrotyd wykonane na myszach zgodnie z F.P.YI wykazało, że roztwór radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd jest nieszkodliwy w badanej maksymalnej dawce iniekcyjnej: 0,2 mg Tektrotyd/kg masy ciała i 974 MBq/kg masy ciała. Średni przyrost masy ciała zwierząt po dwóch dniach wyniósł ok. 11%.

Nie prowadzono badań klinicznych, dotyczących wpływu preparatu na płodność oraz badań nad właściwościami rakotwórczymi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Fiolka I:

Tricyna (N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna)

Cyny(II) chlorek dwuwodny

Mannitol

Azot

Fiolka II:

EDDA (kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy)

Disodu wodorofosforan dwunastowodny

Sodu wodorotlenek

Azot

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie prowadzono badań dotyczących niezgodności farmaceutycznych tego preparatu. Nie należy mieszać preparatu 99mTc-Tektrotyd z innymi produktami leczniczymi. Zaleca się podawanie preparatu przez oddzielną kaniulę dożylną.

6.3 Okres ważności

Trwałość zestawu: 1rok.

Znakowany produkt powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C i podany w ciągu 6 godzin od przygotowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC).

W czasie transportu dopuszcza się temperaturę do 35oC nie dłużej niż 7 dni.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po wyznakowaniu przygotowany preparat powinien być przechowywany nie dłużej niż 6 godzin, w temperaturze poniżej 25oC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące. Sposób przechowywania radiofarmaceutyków powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie zawiera zestaw dwóch szklanych fiolek (Fiolka I i Fiolka II) o objętości 10 ml. Każda z fiolek zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w pudełka tekturowe. Fiolki I i II zawierają składniki do sporządzania radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Patrz punkt 12.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11664

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 03.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.    DOZYMETRIA

Rozpadowi technetu-99m towarzyszy emisja promieniowania gamma o energii 140 keV. Równoważnik Dawki Efektywnej (EDE) po podaniu preparatu 99mTc-Tektrotyd o radioaktywności 740 MBq wynosi około 4,2 mSv (u pacjenta o masie ciała równej 70 kg). Okres półtrwania technetu-99m jest krótki i wynosi 6 godzin, w związku z powyższym po upływie 60 godzin od podania preparatu w organizmie pacjenta pozostaje mniej niż 0,1% podanej dawki.

12.    INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Nieużyta część substancji, pojemniki i pozostały materiał, będący w styczności z radioaktywną substancją powinny ulec utylizacji według obowiązujących zasad.

Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd przeznaczony jest do znakowania technetem-99m w postaci technecjanu(VII) sodu [99mTc] w celu otrzymania preparatu 99mTc-Tektrotyd, roztworu do wstrzykiwań.

Sposób przygotowania preparatu do bezpośredniego podania dożylnego:

Podawanie leków radioaktywnych stwarza niebezpieczeństwo skażenia dla osób postronnych, np. moczem lub wymiocinami pacjenta. Należy przestrzegać zasad ochrony radiologicznej, a radioaktywne odpady powinny być usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Podczas przygotowywania i mieszania składników należy zastosować zasady aseptyki. Osoba przygotowująca preparat powinna używać rękawiczek gumowych, a fiolki lub strzykawki powinny znajdować się za osłoną przeciwradiacyjną.

Radioaktywność preparatu 99mTc-Tektrotyd powinna zostać zmierzona tuż przed podaniem.

1.    Do znakowania należy użyć eluat technecjanu(VII) sodu [99mTc] uzyskany nie dłużej niż dwie godziny przed rozpoczęciem znakowania. Generator 99Mo/99mTc powinien być uprzednio eluowany w ciągu ostatnich 24 godzin.

2.    Umieścić Fiolkę I w pojemniku osłonnym

3.    Do Fiolki II wstrzyknąć za pomocą strzykawki 1 ml wody do wstrzykiwań. Zawartość fiolki lekko wymieszać do całkowitego rozpuszczenia się składników. Z tak przygotowanego roztworu pobrać 0,5 ml i wstrzyknąć za pomocą strzykawki do Fiolki I. Po dokładnym wymieszaniu do tej samej fiolki wstrzyknąć, za pomocą strzykawki w osłonie przeciwradiacyjnej, żądaną radioaktywność technecjanu(VII) sodu [99mTc], w ilości maksymalnie do 2200 MBq o objętości maksymalnie do 1 ml. Przed usunięciem igły z fiolki należy pobrać tą samą strzykawką objętość gazu równoważną objętości wprowadzonych roztworów, tak aby wyrównać ciśnienie wewnątrz fiolki z ciśnieniem atmosferycznym. Wstrząsać ostrożnie Fiolką I znajdującą się w osłonie przez około 10 sekund, tak, aby zawartość rozpuściła się całkowicie.

4.    Niezwłocznie umieścić fiolkę w łaźni wodnej lub bloku grzejnym o temperaturze 80oC na 20 minut, utrzymując fiolkę w pozycji pionowej. Łaźnia wodna lub blok grzejny powinny być

umieszczone za odpowiednią osłoną przeciwradiacyjną. Po zakończeniu ogrzewania fiolkę ponownie umieścić w osłonie i pozostawić w temperaturze pokojowej na nie krócej niż 30 minut celem schłodzenia preparatu. Nie należy chłodzić fiolki w zimnej wodzie, ponieważ może to wpłynąć na proces znakowania preparatu.

5.    Oznaczyć całkowitą radioaktywność, wypełnić załączoną etykietę i nakleić na fiolkę.

6.    Leki przeznaczone do podania parenteralnego należy ocenić wzrokowo przed podaniem. Należy wykluczyć obecność cząstek nierozpuszczalnych lub nieprawidłowego zabarwienia roztworu. W tym celu przed podaniem dożylnym należy obejrzeć zmieszaną zawartość fiolki przez okulary ze szkła ołowiowego, zachowując bezpieczną odległość. Nie należy podawać preparatu, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera nierozpuszczone cząsteczki.

7.    Fiolkę z oznakowanym preparatem należy przechowywać w pozycji pionowej, w temperaturze poniżej 25oC. Zużyć w ciągu 6 godzin od przygotowania.

Uwagi

1.    Objętość roztworu technecjanu(VII) sodu [99mTc], dodana do Fiolki I zestawu do sporządzania radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd nie może przekraczać 1 ml.

2.    Do Fiolki I można dodać maksymalnie do 2200 MBq technetu-99m. Wielkość dawki radioaktywności jest obliczana z uwzględnieniem czasu podania preparatu pacjentowi, tak aby aktywność całej zawartości fiolki mieściła się w granicach 740 -1200 MBq

w chwili podania.

3.    Jeśli stężenie promieniotwórcze wyznakowanego preparatu j est za wysokie, można preparat po wyznakowaniu rozcieńczyć maksymalnie do 3 ml roztworem chlorku sodu 0,9%. Nie należy zwiększać objętości dodawanych roztworów przed zmieszaniem.

4.    Preparat podany w trakcie badania wykazuje czystość radiochemiczną powyżej 90%, mierzoną metodą ITLC bezpośrednio przed wstrzyknięciem.

5.    Zawartość fiolek zestawu do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd nie jest radioaktywna. Po dodaniu roztworu technecjanu(VII) sodu [99mTc] należy zastosować właściwą osłonę przeciwradiacyjną.

6.    Przebieg procesu znakowania preparatu 99mTc-Tektrotyd jest zależny od utrzymania związku cyny(II) chlorku w stanie zredukowanym. Obecność utleniacza w roztworze technecjanu(VII) sodu [99mTc] może wpłynąć negatywnie na jakość wyznakowanego preparatu.

7.    Zawartość fiolek zestawu do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd jest jałowa. Fiolki nie zawierają środków bakteriostatycznych. Przygotowanie preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd powinno się odbywać w aseptycznych warunkach, zgodnie z podaną instrukcją.

Kontrola jakości

Oznaczenie czystości radiochemicznej można wykonywać stosując opisane procedury chromatograficzne.

Wyposażenie i odczynniki

1.    dwie płytki typu Gelman ITLC SG (2 cm x 10 cm)

2.    dwie komory rozwijające z przykryciem

3.    metyloetyloketon (MEK)

4.    mieszanina acetonitrylu i wody w stosunku objętościowym 1:1 (przygotowanie mieszaniny - patrz poniżej)

5.    strzykawka o pojemności 1 ml z igłą do wstrzyknięć podskórnych

6.    przyrząd do wykonania obliczeń

Mieszanina acetonitrylu i wody (w stosunku objętościowym 1:1) (ACNW)

Ostrożnie zmieszać ze sobą takie same objętości acetonitrylu i wody. Mieszanina powinna być przygotowywana codziennie.

Metoda oznaczenia

1.    Komory rozwijające napełnić przygotowanymi roztworami MEK i ACNW na wysokość 0,5 cm. Komory przykryć i poczekać na wyrównanie stężeń par obu roztworów.

2.    Zaznaczyć ołówkiem na paskach typu Gelman ITLC SG odcinek 1 cm od ich dolnego brzegu (miejsce naniesienia kropli analizowanego preparatu) oraz odcinek 0,5 cm od ich górnego brzegu (miejsce, do którego przesunie się czoło roztworu rozwijającego).

3.    Używając igły do wstrzyknięć podskórnych umieścić kroplę (ok. 5 - 10 pl) roztworu preparatu 99mTc-Tektrotyd na środku linii wyznaczającej odległość 1 cm od dolnego brzegu każdego z pasków, nie dopuszczając do jej wyschnięcia. UWAGA: Nie dotykać igłą powierzchni paska.

4.    Umieścić komory do chromatografii za ołowiową osłoną przeciwradiacyjną.

5.    Umieścić jeden pasek ITLC SG w komorze z roztworem MEK i drugi pasek ITLC SG w roztworze ACNW. Pasek powinien być ustawiony pionowo, miejsce umieszczenia kropli preparatu 99mTc-Tektrotyd powinno się znajdować powyżej poziomu powierzchni roztworu, górny koniec paska powinien się opierać o brzeg naczynia.

UWAGA: Powierzchnia paska nie może dotykać ścian naczynia. Naczynie powinno być przykryte.

6.    Odczekać aż czoło rozpuszczalnika przemieści się do linii wyznaczającej odległość 0,5 cm od górnego brzegu paska.

7.    Wyjąć paski z naczyń i wysuszyć (za osłoną przeciwradiacyjną).

8.    Przeciąć paski w sposób opisany poniżej:

ITLC SG MEK: w połowie odległości pomiędzy czołem roztworu a linią wyznaczającą miejsce umieszczenia kropli preparatu (Rf = 0,5 do 1,0)

ITLC SG ACNW: w odległości 3,5 cm od dolnego brzegu paska (Rf = 0 do 0,3)

9.    Zmierzyć radioaktywność każdej części paska i wykonać przedstawione poniżej obliczenia:

Procent technecjanu(VII) [99mTc] = A

Radioaktywność górnego odcinka paska ITLC SG MEK (Rf 0,5 do 1,0)

A = 100 x-----------------------------------------------------------------------------------

Całkowita radioaktywność obu części paska ITLC SG MEK

Procent technetu [99mTc], w postaci koloidalnej = B

Radioaktywność w dolnej części paska ITLC SG ACNW (Rf 0 do 0,3)

B = 100 x-----------------------------------------------------------------------------------------

Całkowita radioaktywność obu części paska ITLC SG ACNW

10.    Procent zawartości kompleksu 99mTc-Tektrotyd: 100 - (A + B). Przy właściwie przygotowanym preparacie gotowym do podania pacjentowi zawartość kompleksu powinna wynosić przynajmniej 90%

9

99Tc - Tektrotyd