Imeds.pl

A 20; 20 G/ 100 G Proszek Do Podawania W Wodzie Do Picia Dla Kur I Gołębi 20 G/100 G

NA^A^RODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

A 20; 20 g/100 g proszek do podawania w wodzie do picia dla kur i gołębi

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Kwas acetylosalicylowy 20 g/100 g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3* POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do podawania w wodzie do picia.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt:

Kura, gołąb.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt:

U kur i gołębi wspomagająco w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, skazy moczanowej u gołębi oraz metafilaktycznic w stanach stresu termicznego.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą preparatu.

Nie stosować u zwierząt wykazujących przewlekle zaburzenia przewodu pokarmowego.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków' zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Brak.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Produkt może wykazywać działanie drażniące na błonę śluzową żołądka i jelit, bezpośrednio i w wyniku hamowania syntezy PGE (brak działania cytoprotekcyjnego PGE). Mogą mieć miejsce krwawienia i owrzodzenia błony śluzowej. Ze względu na działanie zakrzepowe produkt może wydłużać czas krwawień.

Najczęstszym działaniem niepożądanym kwasu acetylosalicylowego podanego w dawce terapeutycznej są podrażnienia żolądkowo-jelitowe, czego wynikiem mogą być wymioty.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśnosci

Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Leki zakwaszające mocz (metionina, chlorek amonu, witamina C) hamują wydalanie kwasu

acetylosalicylowego, co może przedłużać jego działanie, leki alkilujące mocz (wodorowęglan sodowy, acetazolamid) przyspieszają jego wydalanie.


Kwas acetylosalicylowy hamuje działanie: leków hipotensyjnych (inhibitorów konwertazy angiotensyny, p-adrenolityków, dazydów moczopędnych), moczopędne furosemidu i tiazydów, nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzcpowych (acenokumarol, warfaryna), azotanów organicznych i leków przeciwcukrzycowych, zwiększa stężenie wolnej frakcji kwasu walproinowego. Cimctydyna zwalnia eliminację kwasu acetylosalicylowego. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych nicstcroidowych leków przeciwzapalnych nie nasila działania terapeutycznego, natomiast zwiększa częstość i nasilenie działań nicpo

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

U kur i gołębi lek podaje się z wodą do picia zazwyczaj stosując go w stężeniu od 0,01 do 0,05%. Lek należy podawać przez całą dobę jednakże woda z rozpuszczonym lekiem powinna być do dyspozycji zwierząt maksymalnie przez 3 godziny, po czym należy przygotować nowy roztwór. Lek należy stosować od 1 do 7 dni. Zawartość opakowania 13 rozpuścić w niewielkiej ilości wody dobrze mieszając a następnie dodać zawartość opakowania A. 'Lak przygotowany roztwór dopełnić do żądanej objętości wodą. Lek po rozpuszczeniu należy zużyć w ciągu 3 godzin.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Wysokie stężenia kwasu acetylosalicylowego lub przedawkowanie mogą powodować osowiałość, wymioty, hipertermię, zaburzenia równowagi elektrolitowej, drgawki, śpiączkę, często kończącą się zejściem śmiertelnym. Ostre zatrucie wywołuje znaczące zaburzenia równowagi kwasowo-zasndowej. Dochodzi również do hiperwentylacji, w następstwie bezpośredniego pobudzenia ośrodka oddechowego, który przy zmniejszeniu dawki przechodzi depresję czynności oddechowych. Duże dawki mogą również działać hepatotoksycznie. Leczenie zatrucia jest objawowe: alkalizacja moczu wodorowęglanem sodu, podawanie diuretyków.

U drobiu przedawkowanie może być przyczyną spadku wyników produkcyjnych.

4.11.    Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne — zero dni.

Nic stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapeutyczna: Lek przeciwzapalne i przeciwreumatyczne Kod ATCvet: OMO1AX

5,1 Właściwości farmakodynamięzne

Kwas acetylosalicylowy jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzakrzcpowym. Działania te związane są z hamowaniem cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, co prowadzi do zahamowania syntezy prostanoidów. Działanie przeciwzapalne związane jest ze spadkiem syntezy czynników rozszerzających naczynia (PGE2 i PGl^), co prowadzi do zmniejszenia przekrwienia i pośrednio do zmniejszenia obrzęku. Działanie przeciwbólowe wynika ze spadku produkcji prostaglandyn w miejscu objętym stanem zapalnym, co zmniejsza wrażliwość czuciowych zakończeń nerwowych na działanie substancji wyzwalających impuls bólowy takich jak bradykinina, serotonina i inne. Działanie przeciwgorączkowe zachodzi w ośrodku termoregulacji w podwzgórzu i jest wywołane spadkiem syntezy prostaglandyny PGE-, stymulowanej podczas gorączki przez interleukinę-1. Działanie przeciwzakrzepowe wynika z zahamowania produkcji tromboksanu przez płytki krwi. Kwas acetylosalicylowy wpływa stabilizująco na błony komórkowe i na metabolizm tkanki łącznej oraz moduluje niektóre reakcje immunologiczne poprzez wpływ na funkcje limfocytów. Właściwości przeciwodczynowc kwasu acetylosalicylowego mogą być wykorzystane do przeciwdziałania reakcjom destabilizującym homeostazę.

5.2 Właściwości farm a ko kinetyczne

Lek łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie z żołądka i przedniej części jelita cienkiego. Wchłanianie zależy od zawartości oraz pH treści żołądka, czasu opróżniania. Podczas wchłaniania część leku hydrolizuje do kwasu salicylowego.

Kwas acetylosalicylowy szybko rozmieszcza się w organizmie i pojawia się w płynach ustrojowych, przyjmując wysokie stężenia w wątrobie, sercu, płucach, korze nerek i osoczu. Wiązanie leku z albuminami krwi u zwierząt domowych waha się pomiędzy 50-70%, przy czym stopień wiązania zależy od gatunku zwierzęcia.

Pod względem jakościowym metabolizm kwasu acetylosalicylowego u różnych zwierząt jest podobny. W osoczu, wątrobie, i innych narządach związek macierzysty ulega szybko hydrolizie do kwasu salicylowego, z którego następnie powstają inne metabolity takie jak: kwas salicylomoczanowy i jego glukuronian, ester salicyloglukuronianowy, glukuronian salicyl fenolu, kwas gcntyzylowy i kwas gcntyzylomoczanowy.

Lek i jego metabolity eliminowane są głównie z moczem.

6.


SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Sodu węglan bezwodny

Sacharoza

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2

lata

Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: do końca terminu

ważności

Okres trwałości po rekonstytucji: 3 godziny

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Produkt leczniczy pakowany w torby z folii (PA/PE) A i B zawierające: 100 g (20 g+80 g), 500 g (100 g+400 g), 1000 g (200 g+800 g).

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny Z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „VETOS- FARMA” Sp. z o.o. ul. Dzierżoniowska 21. 58-260 Bielawa.

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1565/04

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

30/04/2004

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY