+ iMeds.pl

Abacavir/lamivudine/zidovudine teva 300 mg + 150 mg + 300 mgUlotka Abacavir/lamivudine/zidovudine teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, 300 mg + 150 mg + 300 mg, tabletki powlekane

abakawir + lamiwudyna + zydowudyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

WAŻNE - reakcje nadwrażliwości

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva zawiera abakawir. U niektórych pacjentów przyjmuj ących abakawir może rozwinąć się reakcja nadwrażliwości (ciężka reakcja uczuleniowa), która może zagrażać życiu, jeśli przyjmowanie abakawiru będzie kontynuowane.

Konieczne jest uważne przeczytanie całości informacji zatytułowanych ‘Reakcje nadwrażliwości’ zamieszczonych w ramce, w punkcie 4.

W opakowaniu leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva znajduje się również Karta Ostrzeżeń, aby przypomnieć pacjentowi i personelowi medycznemu o nadwrażliwości na abakawir. Kartę należy wyjąć z opakowania i nosić przy sobie przez cały czas.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

3.    Jak stosować Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva i w jakim celu się go stosuje

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva jest stosowany w leczeniu zakażeń wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) u dorosłych.

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva zawiera trzy substancje czynne stosowane w leczeniu zakażeń HIV: abakawir, lamiwudynę i zydowudynę. Wszystkie te substancje należą do grupy leków przeciwretrowirusowych nazwanych nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI).

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva pomaga kontrolować przebieg choroby. Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva nie powoduje wyleczenia z zakażenia wirusem HIV; lek ten zmniejsza liczbę wirusów HIV oraz utrzymuje ją na niskim poziomie. Pomaga to w zwiększeniu liczby komórek CD4 we krwi. Komórki CD4 to rodzaj białych krwinek, które pełnią istotną rolę, wspomagaj ąc zwalczanie zakażeń przez organizm.

Reakcja na leczenie preparatem Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva jest różna u poszczególnych pacjentów. Skuteczność terapii będzie kontrolowana przez lekarza prowadzącego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Kiedy nie stosować leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na abakawir (lub jakikolwiek inny lek zawierający abakawir), lamiwudynę lub zydowudynę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva (wymienionych w punkcie 6).

-    Należy uważnie przeczytać wszystkie informacje o reakcjach nadwrażliwości zawarte w punkcie 4 tej ulotki.

-    Jeśli pacjent ma chorą wątrobę.

-    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.

-    Jeśli u pacjenta występuje bardzo mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość) lub bardzo mała liczba białych krwinek (neutropenia).

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Reakcje nadwrażliwości

Reakcja nadwrażliwości (ciężka reakcja alergiczna) rozwinęła się u około 3 do 4 na każdych 100

pacjentów bez genu zwanego HLA-B*5701, otrzymujących abakawir w badaniu klinicznym.

^ Należy uważnie przeczytać wszystkie informacje o reakcjach nadwrażliwości zawarte w punkcie 4 tej ulotki.

Niektórzy pacjenci stosuj ący Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva są bardziej narażeni na ciężkie

działania niepożądane. Należy być świadomym tego dodatkowego ryzyka:

- jeśli kiedykolwiek w przeszłości u pacjenta występowały choroby wątroby, w tym zapalenie wątroby typu B lub C (jeśli pacjent ma zapalenie wątroby typu B, nie powinien przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza, ponieważ może nastąpić nawrót zapalenia wątroby);

-    jeśli pacjent ma dużą nadwagę (szczególnie w przypadku kobiet);

- jeśli pacjent choruje na cukrzycę i stosuje insulinę.

^ Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Lekarz może w trakcie leczenia zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych, w tym badania krwi. Więcej informacji patrz punkt 4.

Ryzyko zawału serca

Nie można wykluczyć, że abakawir może zwiększyć ryzyko zawału serca.

^ Jeśli pacjent ma problemy z sercem, pali tytoń lub występują u niego inne schorzenia zwiększające ryzyko choroby serca, takie jak wysokie ciśnienie krwi i cukrzyca, należy poinformować lekarza prowadzącego. Nie należy przerywać zażywania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, chyba że zaleci to lekarz prowadzący.

Zwracanie uwagi na ważne objawy

U niektórych pacjentów przyjmuj ących Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva mogą wystąpić inne powikłania, które mogą być poważne. Pacjent powinien zapoznać się z informacjami o ważnych oznakach i objawach, na które powinien zwrócić uwagę podczas stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine T eva.

^ Należy przeczytać informację ‘Inne możliwe działania niepożądane leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva’ zawartą w punkcie 4 tej ulotki.

Ochrona innych ludzi

Zakażenie HIV może być przenoszone przez kontakty seksualne z osobami zakażonymi lub przez zakażoną krew (np. poprzez używanie wspólnych igieł do wstrzykiwań). Stosowanie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva nie zapobiega przeniesieniu wirusa HIV na inne osoby podczas kontaktów seksualnych i przez zakażoną krew. Aby uchronić inne osoby przed zakażeniem HIV:

-    należy używać prezerwatywy podczas seksu oralnego i penetracji;

- należy unikać kontaktu z krwią innych ludzi - np. nie używać wspólnych igieł.

Inne leki i Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent rozpoczyna stosowanie nowego leku podczas stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, należy pamiętać, aby powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Nie przyjmować następujących leków z lekiem Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva:

-    stawudyna lub emtrycytabina, stosowane w leczeniu zakażeń HIV;

-    inne produkty lecznicze zawierające lamiwudynę, stosowane w leczeniu zakażeń HIV lub wirusowego zapalenia wątroby typu B;

-    rybawiryna lub z iniekcje z gancyklowiru, stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych;

-    duże dawki ko-trymoksazolu (sulfametoksazol z trimetoprymem) stosowanego jako antybiotyk.

^ Jeśli pacjent jest leczony wyżej wymienionymi lekami należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Niektóre leki mogą zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych lub nasilić już występujące.

Należą do nich:

-    walproinian sodu, stosowany w leczeniu padaczki;

-    interferon, stosowany w leczeniu zakażeń wirusowych;

-    pirymetamina, stosowana w leczeniu malarii i innych zarażeń pasożytniczych;

-    dapson, stosowany w zapobieganiu zapaleniu płuc i w leczeniu zakażeń skóry;

-    flukonazol lub flucytozyna, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takich jak drożdżyca;

-    pentamidyna lub atowakwon, stosowane w leczeniu zarażeń pasożytniczych, takich jak pneumocystodoza;

-    amfoterycyna lub ko-trymoksazol, stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych;

-    probenecyd, stosowany w leczeniu dny oraz podobnych schorzeń i stosowany jednocześnie z niektórymi antybiotykami, w celu zwiększenia ich efektywności;

-    metadon, stosowany jako substytut heroiny;

-    winkrystyna, winblastyna lub doksorubicyna, stosowane w leczeniu nowotworów;

^ Jeśli pacjent przyjmuje którymkolwiek z wyżej wymienionych leków, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Niektóre leki oddziałują z lekiem Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva.

Należą do nich:

-    klarytromycyna, antybiotyk.

Jeśli pacjent stosuje klarytromycynę, powinien przyjmować jej dawkę co najmniej 2 godziny przed zażyciem lub po zażyciu leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva.

- fenytoina, stosowana w leczeniu padaczki.

Jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Lekarz prowadzący może zalecić obserwację pacjenta podczas stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva.

Metadon i Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Abakawir zwiększa szybkość usuwania metadonu z organizmu. Pacjenci przyjmuj ący metadon będą kontrolowani w celu wykrycia objawów odstawienia. Może być konieczna zmiana dawki metadonu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży.

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva i podobne leki mogą powodować działania niepożądane u nienarodzonych dzieci. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę w czasie stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, lekarz może zalecić dodatkowe badania płodu, (w tym badania krwi) w celu upewnienia się, że jego rozwój jest prawidłowy.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zaj ść w ciążę:

^ Powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu omówienia korzyści i zagrożeń związanych z przyjmowaniem leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva podczas ciąży.

U dzieci, których matki przyjmowały w okresie ciąży leki z grupy NRTI (leki takie jak Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva) możliwość zakażenia wirusem HIV jest zmniejszona. Korzyść ta przeważa ryzyko związane z wystąpieniem działań niepożądanych.

Karmienie piersią

Kobieta zakażona HIV nie może karmić dziecka piersią, ponieważ może doj ść do przeniesienia zakażenia HIV na dziecko przez mleko matki.

Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią:

^ Powinna natychmiast poradzić się lekarza prowadzącego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva może powodować zawroty głowy i inne działania niepożądane zaburzające zdolność koncentracji. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva zawiera laktozę.

Jednym ze składników leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva jest laktoza jednowodna (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy pozostawać w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym i nie przerywać stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva bez porozumienia z lekarzem.

Jakie dawki należy stosować

Najczęściej stosowana dawka leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva u dorosłych, to jedna tabletka dwa razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować regularnie, z przerwą około 12 godzin między przyjęciem każdej tabletki. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Jeżeli pacjent przypadkowo przyj ął większą niż zalecana dawkę leku, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego lub farmaceutę albo skontaktować się z najbliższym dyżurnym oddziałem szpitalnym w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe. Dalej kontynuować leczenie jak przedtem. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Ważne jest regularne przyjmowanie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, ponieważ nieregularne przyjmowanie może zahamować działanie leku na zakażenie HIV i zwiększa ryzyko reakcji nadwrażliwości.

Przerwanie stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Jeśli pacjent przestanie przyjmować lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva z jakiejkolwiek przyczyny - szczególnie jeżeli sądzi, że wystąpiły u niego objawy niepożądane, lub jeśli wystąpiła inna choroba:

^ Należy skontaktować się z lekarzem przed ponownym rozpoczęciem przyjmowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva. Lekarz sprawdzi, czy występujące objawy mogły być związane z reakcj ą nadwrażliwości. Jeżeli uzna, że jest możliwy taki związek, zaleci, aby nigdy nie przyjmować ponownie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva ani innego preparatu zawieraj ącego abakawir. Ważne jest, aby stosować się do tego zalecenia.

Jeśli lekarz zaleci, aby ponownie zacząć stosowanie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, może poradzić, aby pierwszą dawkę przyj ąć w miejscu, gdzie w razie potrzeby będzie można łatwo uzyskać pomoc medyczną.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Podobnie jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia zakażenia HIV nie zawsze jest możliwe stwierdzenie, czy jakiś objaw niepożądany został spowodowany przez Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, inne przyjmowane w tym samym

czasie leki, czy przez zakażenie HIV. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich zmianach w stanie zdrowia.

Reakcja nadwrażliwości (ciężka reakcja uczuleniowa) rozwinęła się u około 3 do 4 na każdych 100 pacjentów bez genu zwanego HLA-B*5701, otrzymujących abakawir w badaniu klinicznym

Zostało to opisane na drugiej stronie ulotki w punkcie ‘Reakcje nadwrażliwości’. Bardzo ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć treść informacji na temat tej ciężkiej reakcji.

Oprócz wymienionych poniżej działań niepożądanych leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva podczas leczenia mogą wystąpić także inne objawy.

^ Ważne jest, aby przeczytać informację zamieszczoną na drugiej stronie ulotki w punkcie ‘Inne możliwe działania niepożądane leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva’.


Reakcje nadwrażliwości

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva zawiera abakawir.

U kogo mogą wystąpić te reakcje?

U każdego pacjenta przyjmującego Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva może wystąpić reakcja nadwrażliwości na abakawir, która może zagrażać życiu, jeśli przyjmowanie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva będzie kontynuowane.

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich reakcji jest większe u ludzi mających gen zwany HLA-B*5701 (jednakże nawet jeśli u pacjenta ten gen nie występuje, możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości). Przed przepisaniem leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva pacjent powinien być zbadany czy ma ten gen. Jeżeli pacjent wie, że ma ten gen, powinien poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva.

Jakie są objawy?

Najczęściej obserwowane objawy tej reakcji, to:

-    gorączka (wysoka temperatura) i wysypka skórna.

Innymi często obserwowanymi objawami są:

-    nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha (żołądka) i silne zmęczenie.

Inne objawy mogą obejmować:

-    bóle stawów i mięśni, obrzęk szyi, skrócenie oddechu, ból gardła, kaszel i ból głowy;

-    sporadycznie może wystąpić stan zapalny oczu (zapalenie spojówek), owrzodzenie jamy ustnej lub niskie ciśnienie krwi.

Jeśli pacjent kontynuuje stosowanie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, w trakcie dalszego leczenia objawy nasilą się i mogą być groźne dla życia.

Kiedy mogą wystąpić te reakcje?

Objawy reakcji alergicznej mogą pojawić się w dowolnym momencie stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, ale najczęściej występują one w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia.

Sporadycznie występowały reakcje nadwrażliwości zagrażające życiu, kiedy abakawir rozpoczęto ponownie stosować u pacjentów, u których przed zaprzestaniem leczenia wystąpił tylko jeden z objawów reakcji nadwrażliwości podanych na Karcie Ostrzeżeń.

Bardzo rzadko reakcje nadwrażliwości obserwowano u pacjentów rozpoczynających ponowne przyjmowanie abakawiru, u których nie występowały objawy reakcji nadwrażliwości przed zaprzestaniem jego przyjmowania._

6


Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli:

1.    wystąpi wysypka skórna LUB

2. wystąpią objawy z przynajmniej 2 z następujących grup:

-    gorączka,

-    skrócenie oddechu, ból gardła lub kaszel,

-    nudności lub wymioty, biegunka lub bóle brzucha,

-    silne zmęczenie lub obolałość, lub ogólnie złe samopoczucie.

Lekarz prowadzący może zalecić przerwanie stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva.

Podczas stosowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva należy mieć zawsze przy sobie Kartę Ostrzeżeń.

Jeśli pacjent przestanie przyjmować lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Jeśli pacjent przestanie przyjmować lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva z powodu reakcji nadwrażliwości już NiGdY NIE MOŻE PONOWNIE przyjąć leku

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva ani innego preparatu zawierającego abakawir, gdyż w ciągu kilku godzin ciśnienia krwi może zmniejszyć się niebezpiecznie, co może doprowadzić do zgonu.

Jeśli pacjent przestanie przyjmować lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva z jakiejkolwiek przyczyny - szczególnie jeśli sądzi, że wystąpiły u niego objawy niepożądane, lub jeśli wystąpiła inna choroba:

^ Należy porozmawiać z lekarzem przed ponownym rozpoczęciem przyjmowania leku.

Lekarz sprawdzi, czy występuj ące objawy mogły być związane z reakcj ą nadwrażliwości. Jeżeli uzna, że jest możliwy taki związek, zaleci, aby nigdy nie przyjmować ponownie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva ani innego preparatu zawierającego abakawir.

Ważne jest, aby stosować się do tego zalecenia.

Jeśli lekarz zaleci, aby ponownie zacząć stosowanie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, może poradzić, aby pierwszą dawkę przyj ąć w miejscu, gdzie w razie potrzeby będzie można łatwo uzyskać pomoc medyczną.

Jeśli pacjent jest uczulony na Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, należy zwrócić cały niezużyty zapas leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, w celu właściwego zniszczenia go.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty._


Bardzo częste objawy niepożądane

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

-    ból głowy

-    nudności.

Częste objawy niepożądane

Mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów:

-    reakcje nadwrażliwości

-    wymioty

-    biegunka

-    ból brzucha

-    utrata apetytu


-    zawroty głowy

-    zmęczenie, osłabienie

-    gorączka (wysoka temperatura)

-    ogólne złe samopoczucie

-    trudności w zasypianiu (bezsenność)

-    ból mięśni i uczucie dyskomfortu

-    bóle stawów

-    kaszel

-    podrażnienie nosa lub wodnisty katar

-    wysypka skórna

-    wypadanie włosów.

Częste objawy niepożądane, mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość) lub mała liczba krwinek białych (neutropenia lub leukopenia)

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    zwiększenie we krwi stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie), mogące spowodować żółte zabarwienie skóry.

Niezbyt częste objawy niepożądane Mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów:

-    uczucie duszności

-    wiatry (wzdęcia)

-    świąd

-    osłabienie mięśni.

Niezbyt częste objawy niepożądane, mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zmniejszenie liczby płytek krwi, biorących udział w procesie krzepnięcia (trombocytopenia), lub zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia).

Rzadkie objawy niepożądane

Mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:

-    zaburzenia dotyczące wątroby, jak żółtaczka, powiększenie wątroby lub stłuszczenie wątroby, zapalenie wątroby

- kwasica mleczanowa (patrz następny punkt, ‘Inne możliwe działania niepożądane leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva’)

-    zapalenie trzustki

-    ból w klatce piersiowej; choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia)

-    drgawki (napady padaczkowe)

-    uczucie depresji, niepokój, trudności z koncentracją, uczucie senności

-    niestrawność, zaburzenia smaku

-    zmiana zabarwienia paznokci i skóry lub wewnątrz jamy ustnej

-    objawy grypopodobne - dreszcze i wzmożona potliwość

-    uczucie cierpnięcia skóry, mrowienie

-    uczucie osłabienia kończyn

-    rozpad tkanki mięśniowej

-    drętwienia

-    częste oddawanie moczu

-    powiększenie piersi u mężczyzn.

Rzadkie objawy niepożądane, mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zwiększenie aktywności enzymu zwanego amylazą

-    niewydolność szpiku kostnego do wytwarzania nowych krwinek czerwonych (czysta aplazja czerwonokrwinkowa).

Bardzo rzadkie działania niepożądanie

Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

-    wysypka skórna, mogąca przyjmować postać pęcherzyków, wyglądających jak małe tarczki, ciemniejsze w środku z otaczającym przejaśnieniem i ciemnym pierścieniem na krawędzi (rumień wielopostaciowy)

-    rozległa wysypka z pęcherzykami i złuszczaniem naskórka, zwłaszcza wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać ze złuszczeniem naskórka na powierzchni większej niż 30% powierzchni ciała (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo rzadkie objawy niepożądane, mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    niewydolność szpiku kostnego do wytwarzania nowych krwinek czerwonych lub białych (niedokrwistość aplastyczna).

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane

^ Należy powiadomić lekarza prowadzącego lub farmaceutę,jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce.

Inne możliwe działania niepożądane leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Stosowanie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva może podczas leczenia HIV wywoływać rozwój innych schorzeń.

Mogą gwałtownie rozwinąć się dawne zakażenia

Pacjenci w zaawansowanym stadium zakażenia HIV (AIDS) mają osłabiony system odpornościowy i częściej u nich dochodzi do wystąpienia poważnych zakażeń (zakażenie oportunistyczne). U pacjentów tych wkrótce po rozpoczęciu leczenia mogą rozwinąć się wcześniejsze, utajone zakażenia, powoduj ąc pojawienie się objawów zapalenia. Pojawienie się tych objawów wynika prawdopodobnie z wzmocnienia układu immunologicznego, co umożliwia zwalczanie tych zakażeń przez organizm.

W razie zauważenia jakichkolwiek objawów zakażenia podczas przyjmowania leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva:

^ Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie należy przyjmować innych leków stosowanych w zakażeniach bez zalecenia lekarza prowadzącego.

Mogą wystąpić zmiany w sylwetce

U pacjentów otrzymuj ących skojarzone leczenie przeciw HIV mogą wystąpić zmiany w sylwetce z powodu zmian w rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej:

-    zanik tkanki tłuszczowej nóg, ramion i twarzy;

-    nagromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicy pępka (brzuch) lub w piersiach, lub w narządach wewnętrznych;

-    nagromadzenie tkanki tłuszczowej może wystąpić na karku (tak zwany bawoli kark).

Przyczyny i długotrwały wpływ tych zaburzeń na zdrowie nie są dotychczas znane. Jeśli wystąpią takie zaburzenia:

^ Należy powiadomić lekarza prowadzącego.

Kwasica mleczanowa - rzadkie, ale ciężkie działanie niepożądane

U niektórych pacjentów przyjmuj ących lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva lub inne podobne leki (NRTI) rozwija się stan zwany kwasicą mleczanową wraz z powiększeniem wątroby.

Kwasica mleczanowa spowodowana jest nagromadzeniem kwasu mlekowego w organizmie. Występuje rzadko; jeżeli wystąpi, to zazwyczaj rozwija się po kilku miesiącach leczenia. Może stanowić zagrożenie życia, spowodowane uszkodzeniem narządów wewnętrznych.

Kwasica mleczanowa występuje częściej u osób z chorobą wątroby lub otyłych (z dużą nadwagą), zwłaszcza u kobiet.

Objawy kwasicy mleczanowej obejmują:

-    głębokie, szybkie oddechy, utrudnienia w oddychaniu

-    senność

-    drętwienie lub osłabienie kończyn

-    nudności, wymioty

-    ból brzucha.

Podczas leczenia lekarz prowadzący będzie obserwował pacjenta w celu wykrycia objawów, które mogą świadczyć o rozwoju kwasicy mleczanowej. Jeśli u pacjenta pojawi się którykolwiek z wymienionych powyżej lub innych niepokoj ących objawów:

^ Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Mogą wystąpić schorzenia kości

U niektórych pacjentów poddanych skojarzonemu leczeniu przeciw HIV może rozwinąć się zaburzenie kości zwane martwicą kości. Następuje wówczas obumarcie części tkanki kostnej spowodowane ograniczeniem dopływu krwi do kości. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych schorzeń jest większe u pacjentów, którzy:

-    przez dłuższy czas stosuj ą skojarzone leczenie,

-    dodatkowo stosuj ą leki przeciwzapalne zwane kortykosteroidami,

-    pij ą alkohol,

-    maj ą bardzo słaby układ odpornościowy,

-    mają nadwagę.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę obejmują:

-    sztywność stawów

-    bóle (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach)

-    trudności w poruszaniu się.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów:

^ Należy powiadomić lekarza prowadzącego.

Inne objawy mogące ujawnić się w wynikach badań

Stosowanie leku Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva może również powodować:

-    zwiększenie stężenia kwasu mlekowego we krwi, co rzadko może prowadzić do kwasicy mleczanowej

-    zwiększenie stężenia cukru i tłuszczów (trójglicerydów i cholesterolu) we krwi

- oporność na insulinę (jeśli pacjent choruje na cukrzycę może być konieczna zmiana dawki insuliny, aby utrzymać właściwy poziom cukru we krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

-    Substancjami czynnymi są: abakawir, lamiwudyna i zydowudyna. Każda tabletka zawiera 300 mg abakawiru, 150 mg lamiwudyny i 300 mg zydowudyny.

-    Tabletki powlekane zawierają również: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą żelowaną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A) oraz magnezu stearynian. Otoczka tabletki zawiera hypromelozę 15 cP, laktozę jednowodną, tytanu dwutlenek (E 171), indygotynę (E 132), lak, makrogol 4000 oraz sodu cytrynian.

Jak wygląda lek Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva i co zawiera opakowanie

-    Tabletka powlekana

-    Niebieska, owalna, obustronnie wypukła tabletka powlekana z wytłoczeniem „TEVA” po jednej stronie i „5531” po drugiej stronie.

-    Tabletki powlekane Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva są dostępne:

-    w białych blistrach PVC/ACLAR/PVC/Aluminium zawierających po 30, 40, 60 lub 90 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku;

-    w białych butelkach HDPE z zamknięciem z PP zabezpieczaj ącym przed dostępem dzieci, zawieraj ących po 60 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku.

-    Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandia

TEVA SANTE Rue Bellocier 89100 Sens Francja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ut 13

4042 Debrecen Węgry

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, c.p. 305 747 70 Opava, Komárov Republika Czeska

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n° 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza

50016 Zaragoza

Hiszpania

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

12

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Charakterystyka Abacavir/lamivudine/zidovudine teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva, 300 mg + 150 mg + 300 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg abakawiru (Abacavirum), 150 mg lamiwudyny (Lamivudinum) oraz 300 mg zydowudyny (Zidovudinum).

Substancja _pomocnicza o znanym działaniu

Każda tabletka powlekana zawiera około 9,38 mg laktozy jednowodnej (co odpowiada 8,91 mg laktozy bezwodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Niebieskie, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o wymiarach około 21 mm * 10 mm, z wytłoczeniem „TEVA” po jednej stronie i „5531” po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Ten produkt złożony, zawierający abakawir, lamiwudynę i zydowudynę, jest zalecany w leczeniu dorosłych zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Ten produkt zastępuje trzy składniki (abakawir, lamiwudynę i zydowudynę) podawane w postaci oddzielnych preparatów w podobnych dawkach. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od osobnego podawania abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny w ciągu pierwszych 6-8 tygodni (patrz punkt 4.4). Wybierając preparat złożony, należy uwzględnić nie tylko kryterium przestrzegania przez pacjenta zalecanego reżimu leczenia, ale przede wszystkim przewidywaną skuteczność leczenia oraz ryzyko wynikające z zastosowania każdego z trzech analogów nukleozydów.

Korzystne działanie abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną wykazano głównie na podstawie wyników badań przeprowadzonych u pacjentów dotychczas nieleczonych lekami przeciwretrowirusowymi lub u pacjentów z niezaawansowaną chorobą, leczonych niezbyt intensywnie preparatami przeciwretrowirusowymi. W przypadku pacjentów z dużym mianem wirusa (>100 000 kopii/ml) wybór terapii wymaga szczególnej rozwagi (patrz punkt 5.1).

Przed rozpoczęciem leczenia abakawirem powinno się przeprowadzić badanie obecności alleli HLA-B*5701 u każdego pacjenta, niezależnie od pochodzenia rasowego. Zaleca się również badanie przesiewowe przed ponownym zastosowaniem abakawiru u pacjentów o nieznanym statusie HLA-B*5701, którzy uprzednio tolerowali abakawir (patrz „Postępowanie po przerwaniu leczenia abakawirem z lamiwudyną i zydowudyną”). Abakawiru nie należy stosować u pacjentów, o których wiadomo, że są nosicielami alleli HLA-B*5701, chyba że nie są dostępne inne możliwości terapeutyczne dla tych pacjentów, w oparciu o przebieg leczenia oraz ocenę oporności (patrz punkt 4.4 i 4.8).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Terapia powinna być zlecana przez lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Zalecana dawka abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną u dorosłych pacjentów (18 lat lub powyżej) to jedna tabletka dwa razy na dobę.

Ten produkt leczniczy może być przyjmowany na czczo lub w trakcie posiłków.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przerwania stosowania lub zmniejszenia dawki jednej z substancji czynnych wchodzących w skład produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, dostępne są oddzielne preparaty abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny.

Zaburzona czynność nerek

Podczas gdy w przypadku stosowania abakawiru nie zachodzi konieczność zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek, stężenia lamiwudyny i zydowudyny są u tych pacjentów zwiększone na skutek zmniejszenia się klirensu. W związku z koniecznością redukcji dawek tych leków, zaleca się stosowanie abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny w postaci oddzielnych preparatów u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min). Lekarze powinni zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego każdego z tych produktów leczniczych. Produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną nie należy stosować u pacjentów w krańcowym stadium niewydolności nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Zaburzona czynność wątroby

Produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie są obecnie dostępne dane dotyczące farmakokinetyki u pacjentów powyżej 65 lat. Ze względu na powszechne w tej grupie wiekowej osłabienie czynności nerek oraz zmiany parametrów hematologicznych, zaleca się stosowanie produktu ze szczególną ostrożnością.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną u dzieci. Brak dostępnych danych.

Modyfikacja dawki u _pacjentów z objawami niepożądanymi dotyczącymi układu krwiotwórczego W przypadku obniżenia poziomu hemoglobiny poniżej 9 g/dl lub 5,59 mmol/l lub w przypadku neutropenii poniżej 1,0 * 109/l może być konieczna modyfikacja dawki zydowudyny (patrz punkty 4.3 i 4.4). Ze względu na to, że nie jest możliwa modyfikacja dawki produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, należy zastosować abakawir, lamiwudynę i zydowudynę w postaci oddzielnych preparatów. Lekarze powinni zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego każdego z tych produktów leczniczych.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Patrz INFORMACJA O REAKCJI NADWRAŻLIWOŚCI W RAMCE, w punktach 4.4 i 4.8.

-    Pacjenci w krańcowym stadium choroby nerek.

-    Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby.

- Ze względu na substancję czynną - zydowudynę, ten produkt złożony jest przeciwwskazany u pacjentów z neutropenią (<0,75 * 109/l) lub z nieprawidłowym, obniżonym poziomem hemoglobiny (<7,5 g/dl lub 4,65 mmol/l) (patrz punkt 4.4).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W tym rozdziale uwzględnione zostały specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny. Nie ma dodatkowych środków ostrożności, ani ostrzeżeń specjalnych dotyczących produktu złożonego.


Reakcja nadwrażliwości (patrz także punkt 4.8)

W badaniu klinicznym, u 3,4% pacjentów otrzymujących abakawir, u których allele HLA-B*5701 nie były obecne, pojawiła się reakcja nadwrażliwości.

W badaniach wykazano, że nosicielstwo alleli HLA-B*5701 jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir. Opierając się na wynikach prospektywnego badania CNA106030 (PREDICT-1), zastosowanie badania obecności alleli HLA-B*5701 przed rozpoczęciem leczenia i następnie unikanie stosowania abakawiru u pacjentów z tymi allelami, znacznie zmniejszyło częstość wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir. W populacjach podobnych do tych włączonych do badania PREDICT-1, szacuje się, że u 48% do 61% pacjentów z allelami HLA-B*5701 wystąpi reakcja nadwrażliwości w przebiegu leczenia abakawirem, w porównaniu z 0% do 4% pacjentów, którzy nie mają alleli HLA-B*5701.

Te wyniki są zgodne z wynikami uzyskanymi we wcześniejszych badaniach retrospektywnych.

W konsekwencji, przed rozpoczęciem leczenia abakawirem, należy przeprowadzić badanie obecności alleli HLA-B*5701 u każdego pacjenta zakażonego HIV, niezależnie od jego pochodzenia rasowego. Zaleca się również badanie przesiewowe przed ponownym zastosowaniem abakawiru u pacjentów o nieznanym statusie HLA-B*5701, którzy uprzednio tolerowali abakawir (patrz „Postępowanie po przerwaniu leczenia abakawirem z lamiwudyną i zydowudyną”). Abakawiru nie należy stosować u pacjentów, o których wiadomo, że są nosicielami alleli HLA-B*5701, chyba że inne możliwości terapeutyczne nie są dostępne, w oparciu o przebieg leczenia oraz ocenę oporności (patrz punkt 4.1).

U każdego pacjenta leczonego abakawirem kliniczne rozpoznanie podejrzewanej reakcji nadwrażliwości musi pozostawać podstawą podejmowania decyzji klinicznych. Warto zauważyć, że wśród pacjentów z klinicznie podejrzewaną reakcj ą nadwrażliwości, pewna część nie posiadała alleli HLA-B*5701. Dlatego, nawet przy braku obecności alleli HLA-B*5701, ważnym jest trwałe odstawienie abakawiru i nienarażanie pacjenta na abakawir, jeżeli reakcja nadwrażliwości nie może być wykluczona na podstawie danych klinicznych, z uwagi na reakcję potencjalnie ciężką czy nawet śmiertelną.

Testy skórne były używane jako narzędzie badawcze w badaniu PREDICT-1, ale nie mają zastosowania w klinicznym prowadzeniu pacjentów, dlatego też nie powinny być stosowane w warunkach klinicznych.

Opis kliniczny

Reakcje nadwrażliwości charakteryzuj ą się występowaniem objawów wskazujących na zmiany wielonarządowe. W przebiegu prawie wszystkich reakcji nadwrażliwości częścią zespołu chorobowego jest gorączka i (lub) wysypka.

Inne objawy przedmiotowe lub podmiotowe mogą obejmować objawy ze strony układu oddechowego takie jak duszność, ból gardła, kaszel i nieprawidłowy radiogram klatki piersiowej (głównie nacieczenia, które mogą być zlokalizowane), objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub bóle brzucha i mogą prowadzić do błędnego rozpoznania reakcji nadwrażliwości jako choroby układu oddechowego (zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła) lub zapalenie żołądka i jelit. Inne często obserwowane objawy przedmiotowe lub podmiotowe reakcji nadwrażliwości mogą obejmować letarg lub złe samopoczucie i objawy mięśniowo-szkieletowe (bóle mięśni, rzadko rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, bóle_


stawów).

Objawy dotyczące reakcji nadwrażliwości nasilają się podczas trwania leczenia i mogą zagrażać życiu. Te objawy zwykle ustępują po odstawieniu abakawiru.

Postępowanie kliniczne

Objawy reakcji nadwrażliwości zwykle występują w czasie pierwszych 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia abakawirem, chociaż reakcje te mogą wystąpić w dowolnym czasie leczenia. Pacjentów należy wnikliwie obserwować, szczególnie w okresie pierwszych 2 miesięcy leczenia abakawirem i konsultować co 2 tygodnie.

Niezależnie od statusu HLA-B*5701, pacjenci, u których podczas leczenia zostanie rozpoznana reakcja nadwrażliwości MUSZĄ natychmiast odstawić produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną.

Nigdy NIE WOLNO ponownie podać produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną ani jakiegokolwiek preparatu zawierającego abakawir pacjentowi, u którego przerwano leczenie z powodu reakcji nadwrażliwości. Ponowne rozpoczęcie leczenia abakawirem po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin. Nawrót jest zwykle cięższy, niż początkowe objawy i może obejmować zagrażające życiu obniżenie ciśnienia i zgon.

Aby uniknąć opóźnienia w rozpoznaniu i zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrażających życiu reakcji nadwrażliwości, należy odstawić produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, jeżeli nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości, nawet jeżeli możliwe są inne rozpoznania (choroby układu oddechowego, objawy grypopodobne, zapalenie żołądka i jelit lub reakcje na inne preparaty).

Specjalnej uwagi wymagaj ą pacjenci rozpoczynaj ący leczenie jednocześnie produktem złożonym abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną i innymi lekami znanymi z wywoływania skórnych objawów toksyczności (takimi jak nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy - NNRTI). Wynika to z faktu, że może być trudno odróżnić wysypki wywoływane przez te leki od reakcji nadwrażliwości wywoływanych przez abakawir.

Postępowanie po zaprzestaniu leczenia abakawirem z lamiwudyną i zydowudyną Niezależnie od statusu HLA-B*5701, jeżeli rozważa się ponowne leczenie produktem złożonym abakawirem z lamiwudyną i zydowudyną po zaprzestaniu jego stosowania z jakiegokolwiek powodu, należy ustalić powód przerwania leczenia, aby ocenić, czy pacjent miał jakiekolwiek objawy reakcji nadwrażliwości przed odstawieniem leku. Jeżeli nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości, nie wolno ponownie rozpoczynać leczenia produktem złożonym abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną ani innym preparatem zawierającym abakawir.

Gwałtowne reakcje nadwrażliwości, w tym stany zagrożenia życia, wystąpiły u pacjentów, którym ponownie rozpoczęto podawanie abakawiru i u których przed przerwaniem leczenia abakawirem wystąpił tylko jeden z głównych objawów nadwrażliwości (wysypka skórna, gorączka, objawy żołądkowo-jelitowe, oddechowe lub ogólne objawy podmiotowe, takie jak letarg i złe samopoczucie. Najczęstszym wyodrębnionym objawem reakcji nadwrażliwości była wysypka skórna. Ponadto, w bardzo rzadkich przypadkach zanotowano reakcje nadwrażliwości u pacjentów, którym ponownie zastosowano leczenie i którzy nie mieli objawów poprzedzających reakcję nadwrażliwości (tj. pacjenci wcześniej uznani za tolerujących abakawir). W obydwu przypadkach, jeżeli zostanie podjęta decyzja o ponownym zastosowaniu produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, należy to zrobić w warunkach, gdzie pomoc medyczna jest łatwo dostępna.

Zaleca się również badanie przesiewowe przed ponownym zastosowaniem abakawiru u pacjentów o


nieznanym statusie HLA-B*5701, którzy uprzednio tolerowali abakawir. Ponowne zastosowanie abakawiru u tych pacjentów, u których wykazano występowanie alleli HLA-B*5701, nie jest zalecane i należy je rozważać tylko w wyjątkowych okolicznościach, kiedy potencjalna korzyść z leczenia przeważa nad ryzykiem, a leczenie należy prowadzić pod ścisłym nadzorem lekarskim.

Podstawowa informacja dla pacjenta

Lekarz przepisujący lek musi upewnić się, ie pacjent został w pełni zapoznany z następującymi informacjami dotyczącymi reakcji nadwrażliwości:

-    Pacjentowi należy uświadomić, że mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na abakawir, których rezultatem może być stan zagrożenia życia lub zgon, oraz że ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości jest zwiększone, jeśli u pacjenta występuje HLA-B*5701.

- Pacjenta należy również poinformować o tym, że nawet jeśli nie ma HLA-B*5701, może u niego wystąpić reakcja nadwrażliwości na abakawir. PACJENT MUSI NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM PROWADZĄCYM, jeśli wystąpią u niego objawy przedmiotowe lub podmiotowe mogące świadczyć o reakcji nadwrażliwości na abakawir.

- Należy przypomnieć pacjentowi nadwrażliwemu na abakawir, że nie może nigdy ponownie przyjmować produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną ani żadnego innego preparatu zawierającego abakawir, niezależnie od statusu HLA-B*5701.

-    Aby uniknąć ponownego przyj ęcia produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną przez pacjenta, u którego wystąpiła reakcja nadwrażliwości, pacjent powinien oddać pozostałe tabletki produktu złożonego, zgodnie z lokalnymi przepisami, oraz zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o radę.

-    Pacjentowi, który zaprzestał z jakiegokolwiek powodu przyjmować produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, szczególnie z powodu możliwych objawów niepożądanych lub chorób, należy zalecić, aby skontaktował się ze swoim lekarzem przed ponownym rozpoczęciem leczenia. Pacjenta należy pouczyć, jak ważne jest regularne przyjmowanie produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną.

-    Każdemu pacjentowi należy przypomnieć, że powinien przeczytać Ulotkę dla pacjenta znajduj ącą się wewnątrz opakowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną. Należy przypomnieć pacjentowi o konieczności wyjęcia Karty Ostrzeżeń z

_opakowania i noszenia jej zawsze przy sobie._


Kwasica mleczanowa

Kwasicę mleczanową, zwykle związaną z hepatomegalią i stłuszczeniem wątroby, notowano w czasie stosowania analogów nukleozydów. Wczesne objawy (objawowy nadmiar mleczanów), w tym łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha), niespecyficzne osłabienie, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [szybki i (lub) głęboki oddech] lub objawy neurologiczne (w tym spowolnienie motoryczne).

Kwasica mleczanowa ma wysoką śmiertelność i może być związana z zapaleniem trzustki, niewydolnością wątroby lub niewydolnością nerek.

Kwasica mleczanowa zwykle występuje po kilku lub kilkunastu miesiącach leczenia.

Leczenie analogami nukleozydów należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów nadmiaru mleczanów i metabolicznej lub mleczanowej kwasicy, postępuj ącej hepatomegalii lub szybkiego wzrostu aktywności aminotransferaz.

Należy zachować ostrożność podczas podawania analogów nukleozydów jakiemukolwiek pacjentowi (szczególnie otyłym kobietom) z hepatomegalią, zapaleniem wątroby lub innym znanym czynnikiem


ryzyka wystąpienia choroby wątroby i stłuszczenia wątroby (w tym niektórych produktów leczniczych i alkoholu). Pacjenci jednocześnie zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu C i leczeni interferonem i rybawiryną mogą stanowić grupę specjalnego ryzyka.

Pacjentów z grup zwiększonego ryzyka należy szczególnie uważnie obserwować._


Zaburzenia mitochondrialne

W warunkach in vitro oraz in vivo wykazano, że analogi nukleozydów i nukleotydów powodują różnego stopnia uszkodzenia mitochondriów. Zgłaszano występowanie zaburzeń czynności mitochondriów u niemowląt bez wykrywalnego HIV, narażonych w okresie życia płodowego i (lub) po urodzeniu na działanie analogów nukleozydów. Główne reakcje niepożądane, jakie zgłaszano, to zaburzenia czynności układu krwiotwórczego (niedokrwistość, neutropenia), zaburzenia metabolizmu (nadmiar mleczanów, zwiększenie stężenia lipazy). Te reakcje niepożądane są często przemijające. Zgłaszano pewnego rodzaju, ujawniające się z opóźnieniem, zaburzenia neurologiczne (nadciśnienie, drgawki, zaburzenia zachowania). Obecnie nie wiadomo, czy zaburzenia neurologiczne maj ą charakter przemijaj ący czy trwały. Należy kontrolować zarówno stan kliniczny, jak i wyniki badań laboratoryjnych dzieci narażonych w okresie życia płodowego na działanie analogów nukleozydów i nukleotydów, nawet jeśli nie wykryto u nich HIV. W przypadku wystąpienia u nich objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazuj ących na zaburzenia czynności mitochondriów, należy przeprowadzić dokładne badania w celu określenia tych zaburzeń. Powyższe wyniki nie stanowią podstawy do odrzucenia obecnych lokalnych zaleceń dotyczących stosowania u ciężarnych kobiet terapii przeciwretrowirusowej w celu zapobiegania wertykalnemu przeniesieniu wirusa HIV z matki na dziecko.

Lipodystrofia

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe u pacjentów zakażonych wirusem HIV jest związane ze zmianą rozmieszczenia tkanki tłuszczowej (lipodystrofia). Odległe następstwa tych reakcji niepożądanych nie są obecnie znane. Wiedza o ich mechanizmach jest niekompletna. Związek między stłuszczeniem narządowym a inhibitorami proteazy (PI) i między nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI) a lipoatrofią jest hipotetyczny. Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymi. Badanie kliniczne powinno także obejmować ocenę fizykalnych objawów zmian rozmieszczenia tkanki tłuszczowej. Należy także zwrócić uwagę na pomiar na czczo stężenia lipidów w surowicy i glukozy we krwi. Zaburzenia gospodarki tłuszczowej należy leczyć we właściwy sposób (patrz punkt 4.8).

Niepożądane reakcje hematologiczne

Można oczekiwać, że u chorych leczonych zydowudyną wystąpi niedokrwistość, neutropenia oraz leukopenia (zwykle wtórna do neutropenii). Występują one częściej przy wyższych dawkach zydowudyny (1200-1500 mg/dobę) oraz u pacjentów z niską rezerwą szpikową przed leczeniem, szczególnie w zaawansowanym stadium zakażenia HIV. U pacjentów leczonych produktem złożonym abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną należy starannie monitorować parametry hematologiczne (patrz punkt 4.3). Hematologiczne objawy niepożądane nie występują zwykle przed upływem 4-6 tygodnia leczenia. U pacjentów z zaawansowanym objawowym zakażeniem HIV zaleca się zwykle wykonywanie badań krwi przynajmniej co 2 tygodnie podczas pierwszych 3 miesięcy leczenia, a później co najmniej raz w miesiącu.

U chorych we wczesnym stadium zakażenia HIV hematologiczne objawy niepożądane występują rzadko. Badania krwi można wykonywać rzadziej, np. co 1-3 miesiące, w zależności od ogólnego stanu pacjenta. Dodatkowo może być konieczna zmiana dawki zydowudyny, jeżeli podczas leczenia produktem złożonym abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny u pacjentów wystąpi ciężka niedokrwistość lub supresja szpiku lub u pacjentów, u których przed leczeniem stwierdzono zahamowanie czynności szpiku, np. stężenie hemoglobiny <9 g/dl (5,59 mmol/l) lub liczba granulocytów obojętnochłonnych <1,0 * 109/l (patrz punkt 4.2). Jeżeli odpowiednie dobranie dawki produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną nie będzie możliwe, wówczas należy zastosować zydowudynę, abakawir i lamiwudynę jako oddzielne preparaty. Lekarze powinni zapoznać się z dostępną oddzielnie informacją o każdym z leków.

Zapalenie trzustki

Notowano pojedyncze przypadki zapalenia trzustki u pacjentów leczonych lamiwudyną i zydowudyną. Jednak nie jest jasne, czy spowodowane to było przeciwretrowirusowym leczeniem, czy też wynikało z przebiegu choroby HIV. Stosowanie produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną należy natychmiast przerwać, jeśli objawy kliniczne lub nieprawidłowe wskaźniki laboratoryjne wskazują na zapalenie trzustki.

Choroby wątroby

Jeżeli lamiwudyna jest stosowana jednocześnie w leczeniu zakażenia wirusem HIV i HBV, dodatkowe informacje dotyczące stosowania lamiwudyny w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B są dostępne w Charakterystyce Produktu Leczniczego Zeffix.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną nie została określona u pacjentów z istotnymi współistniej ącymi chorobami. Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, poddawanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu, występuje zwiększone ryzyko ciężkich i mogących zakończyć się zgonem reakcji niepożądanych ze strony wątroby. Jeżeli jednocześnie stosowane są leki przeciwwirusowe w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C, należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi tych preparatów.

Jeżeli leczenie produktem złożonym abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną pacjentów jednocześnie zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B zostanie przerwane, zaleca się okresową kontrolę zarówno testów czynności wątroby, jak i markerów replikacji wirusa HBV, ponieważ odstawienie lamiwudyny może powodować ostre nasilenie objawów zapalenia wątroby (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Zeffix).

U pacjentów mających uprzednio zaburzenia czynności wątroby, w tym przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, częściej występuj ą nieprawidłowości w testach czynności wątroby podczas skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego i należy ich kontrolować według przyjętych standardów. Jeżeli są dowody nasilenia choroby wątroby u tych pacjentów, należy koniecznie rozważyć przerwanie bądź zakończenie leczenia.

Pacjenci z wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Jednoczesne zastosowanie rybawiryny z zydowudyną nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia niedokrwistości (patrz punkt 4.5).

Dzieci i młodzież

W związku z brakiem wystarczających danych, nie zaleca się stosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną u dzieci i młodzieży. W tej grupie pacjentów reakcje nadwrażliwości są szczególnie trudne do zidentyfikowania.

U pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem immunologicznym w czasie rozpoczynania złożonej terapii przeciwretrowirusowej (CART, ang. combination antiretroviral therapy) wystąpić może reakcja zapalna na niewywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne, powodująca wystąpienie ciężkich objawów klinicznych lub nasilenie objawów. Zwykle reakcje tego typu obserwowane są w ciągu kilku pierwszych tygodni lub miesięcy od rozpoczęcia CART. Typowymi przykładami są: zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii, uogólnione i (lub) miejscowe zakażenia prątkami oraz zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii. Wszystkie objawy stanu zapalnego są wskazaniem do przeprowadzenia badania i zastosowania w razie konieczności odpowiedniego leczenia.

Martwica kości

Mimo iż uważa się, że etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa (związana ze stosowaniem kortykosteroidów, spożywaniem alkoholu, ciężką immunosupresją, podwyższonym wskaźnikiem masy ciała), odnotowano przypadki martwicy kości, zwłaszcza u pacjentów z zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV i (lub) poddanych długotrwałeej złożonej terapii przeciwretrowirusowej (CART). Należy poradzić pacjentom, by zwrócili się do lekarza, jeśli odczuwają bóle w stawach, sztywność stawów lub trudności w poruszaniu się.

Zakażenia oportunistyczne

Pacjentów należy pouczyć o tym, że ani produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, ani żaden inny lek przeciwretrowirusowy nie powoduje wyleczenia z zakażenia wirusem HIV oraz że mogą w dalszym ciągu rozwijać się u nich zakażenia oportunistyczne i inne powikłania zakażenia wirusem HIV. Dlatego też pacjenci ci powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarzy doświadczonych w leczeniu chorób związanych z zakażeniem HIV.

Zawał serca

W badaniach obserwacyjnych zauważono związek między zawałem serca, a stosowaniem abakawiru. Te badania dotyczyły głównie pacjentów wcześniej leczonych lekami przeciwretrowirusowymi. W badaniach klinicznych zarejestrowano ograniczoną liczbę zawałów serca i na ich podstawie nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Zebrane dostępne dane z obserwacyjnych kohort i z randomizowanych badań wykazują pewną niespójność, w związku z czym nie można na ich podstawie potwierdzić ani wykluczyć przyczynowego związku między leczeniem abakawirem, a ryzykiem zawału serca. Dotychczas nie został określony mechanizm biologiczny, który mógłby wyjaśniać możliwość zwiększenia ryzyka. Przepisuj ąc produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną należy podjąć działania zmierzające do minimalizacji wszystkich czynników ryzyka, których modyfikacja jest możliwa (tj. palenia tytoniu, nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii).

Różne

Pacjentów należy poinformować, że prowadzone leczenie przeciwretrowirusowe, w tym także produktem złożonym abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, nie zapobiega przeniesieniu wirusa HIV podczas kontaktów seksualnych lub drogą zakażonej krwi. Właściwe środki ostrożności powinny być w tych przypadkach zachowane.

Nie ma dotychczas wystarczających danych odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa jednoczesnego stosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną z NNRTI lub PI (patrz punkt 5.1).

Produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną nie należy stosować z innymi produktami leczniczymi zawierającymi lamiwudynę, ani z produktami leczniczymi zawierającymi emtrycytabinę.

Należy unikać stosowania stawudyny z zydowudyną w tym samym czasie (patrz punkt 4.5).

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ten produkt leczniczy zawiera abakawir, lamiwudynę i zydowudynę, toteż podczas jego stosowania mogą wystąpić wszelkiego rodzaju interakcje typowe dla każdej z tych substancji. Badania kliniczne wykazały, że nie ma istotnych klinicznie interakcji pomiędzy abakawirem, lamiwudyną i zydowudyną.

Abakawir jest metabolizowany przez enzymy glukuronylotransferazy UDP (UGT) oraz przez dehydrogenazę alkoholową; jednoczesne podawanie induktorów lub inhibitorów enzymów UGT lub ze związkami eliminowanymi przez dehydrogenazę alkoholową może zmieniać narażenie na abakawir. Zydowudyna jest przede wszystkim metabolizowana przez enzymy UGT; jednoczesne podanie induktorów lub inhibitorów enzymów UGT może zmienić narażenie na zydowudynę. Lamiwudyna jest usuwana z organizmu przez nerki. Aktywne wydzielanie lamiwudyny do moczu w nerkach odbywa się pod wpływem nośników kationów organicznych (OCT, ang. organic cation transporters); jednoczesne podawanie lamiwudyny z inhibitorami OCT może zwiększać narażenie na lamiwudynę.

Abakawir, lamiwudyna i zydowudyna nie są znacząco metabolizowane z udziałem enzymów cytochromu P450 (takich jak CYP 3A4, CYP 2C9 i CYP 2D6), ani nie mogą pobudzać lub hamować tego układu enzymów. Dlatego też możliwość interakcji z przeciwretrowirusowymi inhibitorami proteazy, nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy i innymi produktami leczniczymi metabolizowanymi głównie z udziałem enzymów P450 jest nieznaczna.

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono tylko u dorosłych. Poniższa lista interakcji nie może być uznana za wyczerpuj ącą, ale jest reprezentatywna dla badanych grup leków.

Leki według grupy terapeutycznej

Interakcje Zmiana średnich geometrycznych (%) (Możliwy mechanizm)

Zalecenia dotyczące podawania skojarzonego

PRZECIWRETROWIRUSOWE PRODUKTY LECZNICZE

Dydanozyna + abakawir

Nie badano interakcji.

Nie ma konieczności dostosowania dawki produktu.

Dydanozyna + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Dydanozyna + zydowudyna

Nie badano interakcji.

Stawudyna + abakawir

Nie badano interakcji.

Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Stawudyna + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Stawudyna + zydowudyna

Antagonizm in vitro pomiędzy stawudyną i zydowudyną dotyczący aktywności przeciw HIV może powodować zmniej szenie skuteczności obu leków.

LEKI PRZECIWZAKAŹNE

Atowakwon + abakawir

Nie badano interakcji.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane.

Atowakwon + zydowudyna

Nie badano interakcji.

Atowakwon + zydowudyna

Zydowudyna AUC |33%

(750 dwa razy na dobę z posiłkiem + 200 mg trzy razy na dobę)

Atowakwon AUC ^

Klarytromycyna + abakawir

Nie badano interakcji.

Oddzielne podanie produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną i klarytromycyny w odstępie przynajmniej 2 godzin.

Klarytromycyna + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Klarytromycyna + zydowudyna (500 mg dwa razy na dobę + 100 mg co 4 godziny)

Zydowudyna AUC |12%

Trimetoprim z sulfometoksazolem (ko-trimoksazol) + abakawir

Nie badano interakcji.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, chyba że pacjent ma niewydolność nerek (patrz punkt 4.2).

W razie zalecenia jednoczesnego podawania z ko-trimoksazolem pacjenci powinni być klinicznie obserwowani. Duże dawki trimetoprimu z sulfametoksazolem do leczenia zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii (PCP) i toksoplazmozy nie były badane i należy unikać ich stosowania.

Trimetoprim z sulfometoksazolem (ko-trimoksazol) + lamiwudyna [(160 mg + 800 mg) raz na dobę przez 5 dni + 300 mg w dawce pojedynczej]

Lamiwudyna: AUC |40% Trimetoprim: AUC ^ Sulfometoksazol: AUC ^ (Zahamowanie aktywności nośnika kationów organicznych)

Trimetoprim z sulfometoksazolem (ko-trimoksazol) + zydowudyna

Nie badano interakcji.

LEKI PRZECIW GRZYBICZE

Flukonazol + abakawir

Nie badano interakcji.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane. Należy obserwować w celu wychwycenia objawów toksyczności zydowudyny (patrz punkt 4.8).

Flukonazol + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Flukonazol + zydowudyna (400 mg raz na dobę + 200 mg trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC |74% (hamowanie UGT)

LEKI PRZECIWPRĄTKOWE

Ryfampicyna + abakawir

Nie badano interakcji.

Możliwe nieznaczne zwiększenie stężenia abakawiru w osoczu, na drodze indukcji UGT.

Dane niewystarczające do określenia zaleceń dotyczących zmiany dawkowania.

Ryfampicyna + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Dane niewystarczające do określenia zaleceń dotyczących zmiany dawkowania.

Ryfampicyna + zydowudyna (600 mg raz na dobę + 200 mg trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC |48% (indukcja UGT)

LEKI PRZECIWDRGAWKOWE

Fenobarbital + abakawir

Nie badano interakcji.

Możliwe nieznaczne zmniejszenie stężenia abakawiru w osoczu na drodze indukcji UGT.

Dane niewystarczające do określenia zaleceń dotyczących zmiany dawkowania.

Fenobarbital + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Fenobarbital + zydowudyna

Nie badano interakcji.

Możliwe nieznaczne zmniejszenie stężenia zydowudyny w osoczu na drodze indukcji UGT.

Fenytoina + abakawir

Nie badano interakcji.

Możliwe nieznaczne zmniejszenie stężenia abakawiru w osoczu na drodze indukcji UGT.

Dane niewystarczające do określenia zaleceń dotyczących zmiany dawkowania.

Należy obserwować stężenie fenytoiny.

Fenytoina + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Fenytoina + zydowudyna

Fenytoina AUC

Kwas walproinowy + abakawir

Nie badano interakcji.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane. Należy obserwować w celu wychwycenia objawów toksyczności zydowudyny (patrz punkt 4.8).

Kwas walproinowy + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Kwas walproinowy + zydowudyna

(250 mg lub 500 mg trzy razy na dobę + 100 mg trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC |80% (hamowanie UGT)

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE (ANTAGONISTA HISTAMINOWEGO RECEPTORA H1)

Ranitydyna + abakawir

Nie badano interakcji.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki.

Ranitydyna + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Klinicznie znaczące interakcje mało prawdopodobne. Ranitydyna tylko częściowo eliminowana przez nerkowy układ nośników kationów organicznych.

Ranitydyna + zydowudyna

Nie badano interakcji.

Cymetydyna + abakawir

Nie badano interakcji.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki.

Cymetydyna + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Klinicznie znaczące interakcje mało prawdopodobne. Cymetydyna tylko częściowo eliminowana przez nerkowy układ nośników kationów organicznych.

Cymetydyna + zydowudyna

Nie badano interakcji.

OPIOIDY

Metadon + abakawir (40 do 90 mg raz na dobę przez 14 dni + 600 mg w dawce pojedynczej, następnie 600 mg dwa razy na dobę przez 14 dni)

Abakawir: AUC ^

Cmax |35%

Metadon: CL/F 422%

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane. Należy obserwować w celu wychwycenia objawów toksyczności zydowudyny (patrz punkt 4.8).

U większości pacjentów, konieczność dostosowania dawki metadonu mało prawdopodobna; niekiedy może być potrzebne ponowne dostosowanie dawki metadonu

Metadon + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Metadon + zydowudyna (30 do 90 mg raz na dobę + 200 mg co 4 godziny)

Zydowudyna AUC 443% Metadon AUC ^

RETYNOIDY

Składniki retynoidów (np. izotretynoina) + abakawir

Nie badano interakcji.

Możliwe interakcje spowodowane wspólną drogą eliminacji przez dehydrogenazę alkoholową.

Brak wystarczających danych do sformułowania zaleceń dotyczących dostosowania dawki.

Składniki retynoidów (np. izotretynoina) + lamiwudyna. Brak badań dotyczących interakcji.

Nie badano interakcji.

Składniki retynoidów(np. izotretynoina) + zydowudyna

Nie badano interakcji.

LEKI ZWIĘKSZAJĄCE WYDALANIE KWASU MOCZOWEGO

Probenecyd + abakawir

Nie badano interakcji.

Dostępne jedynie ograniczone dane, znaczenie kliniczne nie jest znane. Należy obserwować w celu wychwycenia objawów toksyczności zydowudyny (patrz punkt 4.8).

Probenecyd + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Probenecyd + zydowudyna (500 mg cztery razy na dobę + 2 mg/kg mc. trzy razy na dobę)

Zydowudyna AUC 4106% (hamowanie UGT)

INNE

Etanol + abakawir (0,7 g/kg mc. w dawce pojedynczej + 600 mg w dawce pojedynczej)

Abakawir: AUC 441% Etanol: AUC ^

(hamowanie dehydrogenazy alkoholowej)

Nie ma potrzeby dostosowania dawki.

Etanol + lamiwudyna

Nie badano interakcji.

Etanol + zydowudyna

Nie badano interakcji.

Skróty: 4 = zwiększenie; j = zmniejszenie; ^ = brak znaczącej zmiany; AUC = pole pod krzywą

zależności stężenia od czasu; Cmax = stężenie maksymalne; CL/F = klirens po podaniu doustnym

Zaostrzenie niedokrwistości spowodowanej rybawiryną notowano wtedy, gdy zydowudyna była częścią schematu stosowanego do leczenia HIV, chociaż dokładny mechanizm nie został wyjaśniony. Jednoczesne stosowanie rybawiryny z zydowudyną nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia niedokrwistości (patrz punkt 4.4)

Należy rozważyć zastąpienie zydowudyny w złożonym schemacie ART, jeżeli taki już został rozpoczęty. Byłoby to szczególnie istotne u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła niedokrwistość wywołana przez zydowudynę.

Równoczesne leczenie, szczególnie leczenie ostrych stanów chorobowych, z zastosowaniem produktów leczniczych o potencjalnym działaniu mielosupresyjnym (np. pentamidyny podawanej ogólnie, dapsonu, pirymetaminy, ko-trimoksazolu, amfoterycyny, flucytozyny, gancyklowiru, interferonu, winkrystyny, winblastyny i doksorubicyny), może również zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zydowudyny (patrz punkt 4.8). W przypadku konieczności jednoczesnego podawania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną i któregokolwiek z tych leków należy szczególnie uważnie monitorować czynność nerek i parametry hematologiczne, a w razie konieczności zmniejszyć dawki jednego lub kilku leków.

Ograniczone dane z badań klinicznych nie wykazuj ą istotnego zwiększenia ryzyka działań niepożądanych zydowudyny w przypadku jej jednoczesnego podawania z ko-trimoksazolem (patrz powyższa informacja

0 interakcjach, odnosząca się do lamiwudyny i ko-trimoksazolu), pentamidyną w postaci aerozolu, pirymetaminą i acyklowirem w dawkach stosowanych w profilaktyce.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Co do zasady, w przypadku decyzji o zastosowaniu leków przeciwretrowirusowych w leczeniu zakażenia HIV u kobiet w ciąży i w rezultacie zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa HIV na noworodka, należy brać pod uwagę dane uzyskane w badaniach na zwierzętach oraz dane kliniczne uzyskane u kobiet w ciąży. Aktualnie wykazano znaczne zmniejszenie częstości przenoszenia zakażenia HIV z matki na płód po zastosowaniu zydowudyny u kobiet ciężarnych oraz później u noworodka. Nie ma informacji dotyczących stosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną

1    zydowudyną w okresie ciąży. Umiarkowana liczba danych dotyczących skojarzonego stosowania u kobiet w ciąży poszczególnych substancji czynnych abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny, wskazuje na brak toksyczności wywołującej wady rozwojowe (ponad 300 wyników dotyczących narażenia w pierwszym trymestrze). Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży przyjmuj ących lamiwudynę lub zydowudynę wskazuje na brak toksyczności wywołującej wady rozwojowe (ponad 3000 wyników dotyczących narażenia na każdą z substancji, z czego 2000 wyników obejmowało jednoczesne narażenie na lamiwudynę i zydowudynę). Umiarkowana liczba danych (ponad 600 wyników z pierwszego trymestru) wskazuje na brak toksyczności abakawiru wywołującej wady rozwojowe.

Ryzyko wystąpienia wad rozwojowych jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę wspomnianą powyżej dość dużą liczbę dostępnych danych.

Substancje czynne abakawir, lamiwudyna i zydowudyna mogą hamować replikacj ę DNA komórkowego. Zydowudyna była karcynogenem przezłożyskowym w jednym badaniu na zwierzętach, a na modelach zwierzęcych wykazano rakotwórczość abakawiru (patrz punkt 5.3).

Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

U pacjentek jednocześnie zakażonych wirusem zapalenia wątroby, leczonych produktem leczniczym zawieraj ącym lamiwudynę, takim jak ten produkt, które w trakcie leczenia zaszły w ciążę, należy rozważyć możliwość nawrotu zapalenia wątroby po przerwaniu stosowania lamiwudyny.

Zaburzenia mitochondrialne

W warunkach in vitro oraz in vivo wykazano, że analogi nukleozydów i nukleotydów powodują różnego stopnia uszkodzenia mitochondriów. Zgłaszano występowanie zaburzeń czynności mitochondriów u niemowląt bez wykrywalnego HIV, narażonych w okresie życia płodowego i (lub) po urodzeniu na działanie analogów nukleozydów (patrz punkt 4.4).

Karmienie _ piersią

Zarówno lamiwudyna jak i zydowudyna są wydzielane z mlekiem u ludzi w stężeniach porównywalnych z ich stężeniem w surowicy. Istnieje prawdopodobieństwo, że abakawir również jest

wydalany do mleka u ludzi, nie zostało to jednak potwierdzone. Dlatego zaleca się, aby matki nie karmiły piersią swoich dzieci podczas stosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną. Z zasady zalecane jest, aby matki zakażone wirusem HIV w żadnych okolicznościach nie karmiły piersią swoich dzieci, aby uniknąć przeniesienia wirusa HIV.

Płodność

W badaniach prowadzonych na zwierzętach wykazano, że ani abakawir, ani lamiwudyna, ani zydowudyna nie mają wpływu na płodność (patrz punkt 5.3). Wykazano, że zydowudyna nie wpływa na liczbę, morfologię ani na ruchliwość plemników u mężczyzn.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas podejmowania decyzji o prowadzeniu pojazdów i obsługiwaniu maszyn należy brać pod uwagę stan kliniczny pacjenta oraz możliwe działania niepożądane produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną.

4.8.    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Notowano reakcje niepożądane abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny w przypadku stosowania oddzielnego lub w skojarzeniu, w terapii zakażenia wirusem HIV. Ponieważ ten produkt złożony zawiera abakawir, lamiwudynę i zydowudynę, można się spodziewać wystąpienia reakcji niepożądanych związanych z wszystkimi trzema substancjami.

Reakcja nadwrażliwości na abakawir (patrz również punkt 4.4).

W badaniu klinicznym, u 3,4% pacjentów otrzymujących abakawir, u których nie występowały allele HLA-B*5701, pojawiła się reakcja nadwrażliwości.

W kilku przypadkach reakcja nadwrażliwości była zagrażająca życiu i zakończyła się zgonem mimo środków ostrożności. Charakteryzuje się ona występowaniem objawów wskazujących na zajęcie wielu narządów lub układów organizmu.

Prawie wszyscy pacjenci, u których rozwijaj ą się reakcje nadwrażliwości, maj ą gorączkę i (lub) wysypkę (zwykle plamkowo-grudkową lub pokrzywkową), jako część zespołu chorobowego, jednakże reakcje mogą wystąpić bez wysypki lub gorączki.

Obserwowane objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji nadwrażliwości na abakawir są zestawione w tabeli 1. Zostały one zidentyfikowane albo na podstawie badań klinicznych, albo na podstawie danych z nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania po wprowadzeniu do obrotu.

Niektórych pacjentów z reakcj ą nadwrażliwości traktowano początkowo jako chorych maj ących zapalenie żołądka i jelit, chorobę układu oddechowego (zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła) lub chorobę grypopodobną. To opóźnienie rozpoznania reakcji nadwrażliwości może powodować przedłużenie leczenia abakawirem lub ponowne rozpoczęcie leczenia, prowadząc do cięższych reakcji nadwrażliwości lub zgonu. Dlatego u pacjentów z objawami tych chorób należy dokładnie rozważyć rozpoznanie reakcji nadwrażliwości.

Objawy zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia abakawirem (średni okres do ich wystąpienia wynosi 11 dni), chociaż reakcje te mogą wystąpić w każdym okresie leczenia. Wnikliwa obserwacja medyczna jest niezbędna w okresie pierwszych 2 miesięcy, z konsultacjami co 2 tygodnie.


Prawdopodobne jest, że terapia przerywana może zwiększać ryzyko rozwoju uczulenia, a następnie wystąpienie klinicznie istotnych reakcji nadwrażliwości. Dlatego pacjentów należy pouczyć, jak ważne jest regularne przyjmowanie produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną.

Ponowne podanie produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, lub jakiegokolwiek innego preparatu zawierającego abakawir, po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości może spowodować szybki nawrót objawów w ciągu kilku godzin. Nawrót reakcji nadwrażliwości ma zwykle przebieg cięższy, niż reakcja początkowa i może obejmować zagrażaj ący życiu spadek ciśnienia tętniczego krwi i zgon. Niezależnie od statusu HLA-B*5701, pacjenci, u których rozwinęła się reakcja nadwrażliwości muszą przerwać przyjmowanie produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną i nigdy nie mogą ponownie rozpocząć leczenia tym produktem, ani jakimkolwiek innym produktem leczniczym zawierającym abakawir.

Aby uniknąć opóźnienia w rozpoznaniu i zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrażających życiu reakcji nadwrażliwości, należy odstawić produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, jeżeli nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości, nawet jeżeli możliwe są inne rozpoznania (choroba układu oddechowego, objawy grypopodobne, zapalenie żołądka i jelit lub reakcje na inne leki).

Gwałtowne reakcje nadwrażliwości, w tym stany zagrożenia życia, występowały u pacjentów, którym ponownie rozpoczęto podawać abakawir, którzy mieli tylko jeden z głównych objawów reakcji nadwrażliwości przed przerwaniem leczenia abakawirem (wysypka skórna, gorączka, objawy żołądkowo-jelitowe, oddechowe lub ogólne objawy, takie jak letarg i złe samopoczucie). Najczęściej wyodrębnionym objawem reakcji nadwrażliwości była wysypka skórna. Ponadto, w bardzo rzadkich przypadkach zanotowano reakcje nadwrażliwości u pacjentów, którym ponownie zastosowano leczenie i którzy nie mieli objawów poprzedzających reakcję nadwrażliwości. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o ponownym rozpoczęciu podawania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną, należy to zrobić w warunkach, w których pomoc medyczna jest łatwo dostępna.

Każdego pacjenta należy poinformować o możliwości wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir.


Tabela 1. Zebrane objawy przedmiotowe i podmiotowe związane z nadwrażliwością na abakawir. (Objawy przedmiotowe i podmiotowe odnotowane u co najmniej 10% pacjentów z reakcją nadwrażliwości na abakawir zostały wyróżnione pogrubioną czcionką).


Układ

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Limfopenia, limfadenopatia

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zaburzenia czucia, letarg

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, ból gardła, kaszel, zespół ostrej niewydolności oddechowej, niewydolność oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha,

owrzodzenie jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby, niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka (zwykle plamisto-grudkowa lub pokrzywkowa)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki

Ból mięśni, rzadko rozpad mięśni, bóle stawów


łącznej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, złe samopoczucie, obrzęki

Badania diagnostyczne

Podwyższone wartości testów czynności wątroby, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, zwiększone stężenie kreatyniny

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych opisywanych dla poszczególnych substancji czynnych

Zgłoszone działania niepożądane dotyczące abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny zostały przedstawione w Tabeli 2. Zostały one wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów, których dotyczą i częstości występowania. Częstość jest określona następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000). Należy jednak zachować ostrożność w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów w celu wyeliminowania możliwości reakcji nadwrażliwości.

Tabela 2. Działania niepożądane opisywane dla poszczególnych substancji czynnych: abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny.

Abakawir

Lamiwudyna

Zydowudyna

WAŻNE: informacje dotyczące nadwrażliwości na abakawir, patrz opis powyżej w ramce i Tabeli 1.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: neutropenia, niedokrwistość (czasami ciężkie), trombocytopenia Bardzo rzadko: aplazja układu czerwonokrwinkowego

Często: niedokrwistość, neutropenia i leukopenia Niezbyt często: pancytopenia z hipoplazją szpiku kostnego oraz trombocytopenia Rzadko: czysta aplazja układu czerwonokrwinkowego Bardzo rzadko: niedokrwistość aplastyczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcja nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: jadłowstręt

Rzadko: kwasica metaboliczna bez hipoksemii, jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: niepokój, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Często: bóle głowy, bezsenność Bardzo rzadko: neuropatia obwodowa (parestezje)

Bardzo często: bóle głowy Często: zawroty głowy Rzadko: drgawki, zaburzenia postrzegania, bezsenność, parestezje, senność

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego

Rzadko: kardiomiopatia

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: kaszel, objawy ze strony nosa

Niezbyt często: duszność Rzadko: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Abakawir

Lamiwudyna

Zydowudyna

Często: nudności, wymioty, biegunka

Rzadko: zapalenie trzustki

Często: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka Rzadko: zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności amylazy w surowicy

Bardzo często: nudności Często: wymioty, bóle brzucha i biegunka

Niezbyt często: wzdęcia Rzadko: przebarwienia błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku, dyspepsja, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT)

Rzadko: zapalenie wątroby

Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny we krwi Rzadko: choroby wątroby, takie jak ciężka hepatomegalia ze stłuszczeniem

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka (bez objawów ogólnych)

Bardzo rzadko: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona i rumień wielopostaciowy

Często: wysypka, łysienie

Niezbyt często: wysypka i świąd Rzadko: przebarwienia paznokci i skóry, pokrzywka, potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle stawowe, choroby mięśni

Rzadko: rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych

Często: bóle mięśni Niezbyt często: miopatia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: gorączka, letarg, zmęczenie

Często: gorączka, zmęczenie, złe samopoczucie

Często: złe samopoczucie Niezbyt często: gorączka, uogólnione bóle i osłabienie Rzadko: dreszcze, bóle w klatce piersiowej i zespół objawów grypopodobnych

Opis wybranych działań niepożądanych Działania niepożądane związane z abakawirem

Wiele z wymienionych powyżej reakcji niepożądanych występuje często (nudności, wymioty, biegunka, gorączka, letarg, wysypka) u pacjentów nadwrażliwych na abakawir. Z tego powodu pacjentów z jakimkolwiek z tych objawów należy dokładnie zbadać, czy nie występuje nich reakcja nadwrażliwości. Jeżeli leczenie produktem złożonym abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną zostało przerwane z powodu wystąpienia jakiegokolwiek z tych objawów i została podjęta decyzja o ponownym rozpoczęciu leczenia preparatem zawieraj ącym abakawir, musi to odbywać się w warunkach, w których pomoc medyczna jest łatwo dostępna (patrz punkt 4.4). Bardzo rzadko stwierdzano przypadki rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka u pacjentów, u których nie można było wykluczyć możliwości reakcji nadwrażliwości na abakawir. W takich przypadkach produkty lecznicze zawierające abakawir należy trwale odstawić.

Działania niepożądane dotyczące układu krwiotwórczego związane z zydowudyną Niedokrwistość, neutropenia i leukopenia występują częściej podczas stosowania leku w wyższych dawkach (1200-1500 mg/dobę) oraz u pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia HIV (zwłaszcza jeśli już przed zastosowaniem terapii notowano zmniejszoną rezerwę szpikową) oraz zwłaszcza u pacjentów z mianem komórek CD4 poniżej 100/mm3. W takim przypadku może okazać się niezbędna redukcja dawek leku lub przerwanie leczenia (patrz punkt 4.4). Niedokrwistość może wymagać przetoczenia krwi.

Częstość występowania neutropenii była wyższa u tych pacjentów, u których w momencie rozpoczęcia leczenia zydowudyną liczba neutrofili oraz stężenia hemoglobiny i witaminy B12 w surowicy były niskie.

Kwasica mleczanowa

Przypadki kwasicy mleczanowej, czasami zakończone śmiercią, zwykle związane z ciężkim powiększeniem i stłuszczeniem wątroby, były stwierdzane podczas stosowania analogów nukleozydów (patrz punkt 4.4).

Lipodystrofia i zaburzenia metaboliczne

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe u pacjentów zakażonych wirusem HIV jest związane ze zmianą rozmieszczenia tkanki tłuszczowej (lipodystrofia), w tym utratą podskórnej tkanki tłuszczowej w obwodowych częściach ciała i w twarzy, zwiększeniem masy tkanki tłuszczowej wewnątrzbrzusznej i narządowej, przerostem piersi i gromadzeniem się tkanki tłuszczowej na karku („bawoli kark”).

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe związane jest z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, insulinooporność, hiperglikemia i nadmiar mleczanów (patrz punkt 4.4).

Zespół reaktywacji immunologicznej

u pacjentów zakażonych wirusem HIV z ciężkim niedoborem odporności na początku stosowania złożonej terapii przeciwretrowirusowej może doj ść do reakcji zapalnych lub mogą wystąpić niewywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne.

Martwica kości

Przypadki martwicy kości odnotowano głównie u pacjentów z ogólnie znanymi czynnikami ryzyka, zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV lub poddanych długotrwałemu, złożonej terapii przeciwretrowirusowej (CART).

Częstość występowania tych przypadków jest nieznana (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Nie ma doświadczeń dotyczących przedawkowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną. Nie odnotowano żadnych specyficznych objawów przedmiotowych i podmiotowych po przedawkowaniu zydowudyny lub lamiwudyny, z wyjątkiem tych, które są wymieniane jako reakcje niepożądane. Nie odnotowano przypadków zakończonych zgonami, u wszystkich pacjentów objawy były przemijające. W badaniach klinicznych podawano pacjentom abakawir w pojedynczych dawkach nieprzekraczających 1200 mg, dobowa dawka leku nie przekraczała 1800 mg. Nie ma doniesień o wystąpieniu nieoczekiwanych działań niepożądanych. Skutki zastosowania wyższych dawek abakawiru nie są znane.

W przypadku przedawkowania należy obserwować, czy nie wystąpią u pacjenta objawy zatrucia (patrz punkt 4.8), a w razie konieczności należy wdrożyć standardowe leczenie objawowe. Ponieważ lamiwudyna poddaje się dializie, zastosowanie hemodializy może okazać się skuteczne w przypadku jej przedawkowania, nie zostało to jednak zbadane. Wydaje się, że hemodializa i dializa otrzewnowa mają ograniczony wpływ na eliminację zydowudyny, ale wzmagają one eliminację jej glukuronidowego metabolitu. Nie wiadomo, czy abakawir może zostać usunięty z organizmu w wyniku dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: złożone produkty lecznicze przeciwwirusowe stosowane ogólnie w leczeniu zakażeń HIV, kod ATC: J05AR04.

Mechanizm działania

Abakawir, lamiwudyna i zydowudyna są nuklezydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy i silnymi selektywnymi inhibitorami replikacji wirusa HIV-1 i HIV-2. Wszystkie trzy substancje są kolejno metabolizowane przez wewnątrzkomórkowe kinazy do odpowiednich 5’-trójfosforanów (TP). Trójfosforan lamiwudyny i trójfosforan karbowiru (aktywna trójfosforanowa postać abakawiru) i trójfosforan zydowudyny stanowią substraty i są zarazem kompetycyjnymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (RT) wirusa HIV. Niemniej jednak głównym mechanizmem ich działania przeciwwirusowego jest włączanie się w postaci monofosforanów do łańcucha DNA wirusa, prowadzące do zakończenia replikacji. Trójfosforany abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny wykazują znacząco mniejsze powinowactwo do polimeraz DNA komórek gospodarza.

Wykazano silne działanie synergiczne lamiwudyny i zydowudyny w hamowaniu replikacji wirusa HIV w kulturach komórek. Abakawir wykazuje in vitro synergizm z newirapiną i zydowudyną. Wykazano jego działanie addycyjne w skojarzeniu z dydanozyną, stawudyną i lamiwudyną.

Oporność in vitro

Oporność HIV-1 na lamiwudynę jest związana ze zmianą M184I lub, częściej, M184V w łańcuchu aminokwasów w pobliżu aktywnego miej sca odwrotnej transkryptazy wirusowej.

Oporne na abakawir szczepy wirusa HIV-1 wyizolowano in vitro i są one związane ze specyficznymi genotypowymi zmianami w regionie kodonu (kodony M184V, K65R, L74V i Y115F) odwrotnej transkryptazy (RT). Oporność na abakawir rozwija się stosunkowo powoli in vitro, wymagając wielokrotnych mutacji dla klinicznie istotnego zwiększenia w EC50 w porównaniu do dzikiego szczepu wirusa.

Oporność in vivo (pacjenci wcześniej nieleczeni)

Warianty M184V lub M184I powstają u pacjentów zakażonych HIV-1 leczonych schematami przeciwwirusowymi zawierającymi lamiwudynę. Większość pacjentów doświadczających niepowodzenia klinicznego w schemacie zawierającym abakawir w podstawowych badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu Combivir (połączenie stałych dawek lamiwudyny i zydowudyny) wykazała albo brak zmian związanych z NRTI w stosunku do wyjściowych (15%) lub tylko selekcję M184V albo M184I (78%). Całkowita częstość selekcji dla M184V albo M184I była wysoka (85%), a selekcji L74V, K65R i Y115F nie obserwowano (patrz Tabela). Pojawiały się również mutacje analogów tymidyny (TAM), które są selekcjonowane przez zydowudynę (8%).

Leczenie

Abakawir + Combivir

Liczba pacjentów

282

Liczba niepowodzeń wirusologicznych

43

Liczba genotypów “on-therapy”

40 (100%)

K65R

0

L74V

0

Y115F

0

M184V/I

34 (85%)

TAMs1

3 (8%)

1 Liczba pacjentów z >1mutacją analogów tymidyny (TAM).

Mutacje TAM mogły być selekcjonowane, kiedy analogi tymidyny były kojarzone z abakawirem. W jednej metaanalizie ośmiu badań klinicznych TAM nie były selekcjonowane przez schematy zawierające abakawir bez zydowudyny (0/127), ale były selekcjonowane przez schematy zawierające abakawir i analog tymidyny zydowudynę (22/86, 26%). Dodatkowo, selekcja L74V i K65R była zmniejszona podczas podawania z ZDV (K65R: bez ZDV: 13.127, 10%; z ZDV: 1/86, 1%; L74V: bez ZDV: 51/127, 40%; z ZDV: 2/86, 2%).

Oporność in vivo (pacjenci uprzednio leczeni)

Warianty M184V lub M184I powstają u pacjentów zakażonych HIV-1 leczonych schematami przeciwwirusowymi zawieraj ącymi lamiwudynę i powoduj ą wysoki poziom oporności na lamiwudynę. Dane z badań in vitro zmierzają w kierunku świadczącym, że kontynuacja stosowania lamiwudyny jako sposobu leczenia przeciwretrowirusowego, pomimo wystąpienia mutacji M184V, zapewnia szczątkową aktywność przeciwretrowirusową (prawdopodobnie z powodu osłabionej żywotności wirusowej). Kliniczne znaczenie tych doniesień nie zostało określone. Bardzo ograniczona liczba danych klinicznych uniemożliwia wyciągnięcie wiarygodnych wniosków w tej kwestii.

Niemniej jednak należy preferować rozpoczęcie stosowania aktywnych NRTI niż utrzymywanie leczenia lamiwudyną. Dlatego też utrzymywanie leczenia lamiwudyną pomimo wystąpienia mutacji M184V należy rozważać tylko w przypadku braku dostępnych innych aktywnych NRTI. Podobnie, obecność TAM powoduje zwiększenie oporności na ZDV.

Znaczące klinicznie zmniejszenie wrażliwości na abakawir wykazano w szczepach wyizolowanych od leczonych wcześniej pacjentów z niekontrolowanym namnażaniem wirusów opornych na inne inhibitory nukleozydów. W metaanalizie pięciu badań klinicznych, w których abakawir był dodany w celu zintensyfikowania leczenia, u 123 spośród 166 pacjentów (74%) występowała mutacja M184V/I, u 50 (30%) - T215Y/F, u 45 (27%) - M41L, u 30 (18%) - K70R, a u 25 (15%) - D67N. Nie występowała mutacja K65R, a mutacje L74V i Y115F były niezbyt częste (<3%). Modelowanie regresj ą logarytmiczną prognostycznej wartości genotypu [dostosowanej do wartości początkowej HIV-1 RNA (vRNA) w osoczu, liczby komórek CD4+, liczby i czasu trwania wcześniejszych kuracji przeciwretrowirusowych] wykazało, że występowanie 3 lub więcej mutacji związanych z opornością na NRTI była związana ze zmniejszoną odpowiedzią w 4. tygodniu (p=0,015) lub 4 albo więcej mutacji średnio w 24. tygodniu (p<0,012). Dodatkowo wprowadzenie aminokwasu na pozycji 69 lub mutacja Q151M, zazwyczaj znajdowana w powiązaniu z A62V, V751, F77L i Y116F, powoduje wysoki poziom oporności na abakawir.

Początkowa mutacja odwrotnej transkryptazy

Tydzień 4. (n =166)

n

Średnia zmiana vRNA (logw c/ml)

Odsetek z <400 kopii/ml vRNA

Brak

15

-0,96

40%

Tylko M184V

75

-0,74

64%

Dowolna pojedyncza mutacja NRTI

82

-0,72

65%

Dowolne dwie mutacje związane z NRTI

22

-0,82

32%

Dowolne trzy mutacje związane z NRTI

19

-0,30

5%

Cztery lub więcej mutacje

28

-0,07

11%

związane z NRTI

Oporność fenotypowa i oporność krzyżowa

Aby wystąpiła oporność fenotypowa na abakawir konieczna jest mutacja M184V z przynajmniej jedną, inną mutacją wyselekcjonowaną przez abakawir, lub M184V z mnogimi TAM. Fenotypowa oporność krzyżowa na inne NRTI z mutacją wyłącznie M184V lub M184I jest ograniczona. Zydowudyna, dydanozyna, stawudyna i tenofowir zachowują swoje działanie przeciwretrowirusowe na takie odmiany HIV-1. Występowanie mutacji M184V razem z K65R zwiększa krzyżową oporność na abakawir i tenofowir, dydanozynę i lamiwudynę, a M184V z L74V zwiększa krzyżową oporność na abakawir, dydanozynę i lamiwudynę. Występowanie mutacji M184V razem z Y115F zwiększa krzyżową oporność na abakawir i lamiwudynę. Właściwe stosowanie abakawiru powinno uwzględniać aktualnie zalecane algorytmy oporności.

Krzyżowa oporność na abakawir lamiwudynę lub zydowudynę i leki przeciwwirusowe innych klas (tj. inhibitory proteazy lub nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy) jest mało prawdopodobna.

Doświadczenia kliniczne

Dotychczas przeprowadzono jedno randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą i kontrolowane placebo, porównujące działania podawanych w skojarzeniu abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny z podawanymi w skojarzeniu indynawirem, lamiwudyną i zydowudyną u pacjentów uprzednio nieleczonych. Ze względu na dużą liczbę przypadków przedwczesnego przerwania terapii (42% pacjentów zakończyło terapię randomizowaną przed 48. tygodniem), nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków, biorąc pod uwagę równoważne warunki prowadzenia terapii w 48. tygodniu. Pomimo, że w schematach leczenia zawierających abakawir lub indynawir odnotowano podobne działanie przeciwwirusowe, wyrażone jako odsetek pacjentów z niewykrywalnym mianem wirusa [< 400 kopii/ml; w grupie wszystkich pacjentów włączonych do leczenia (ITT) wynosił 47% do 49%; w grupie pacjentów, którzy zakończyli leczenie (AT): 86% do 94% dla skojarzeń zawierających odpowiednio abakawir i indynawir], wyniki przemawiają na korzyść skojarzeń zawieraj ących indynawir, zwłaszcza w podgrupie pacjentów z wysokim mianem wirusa (wartość początkowa >100 000 kopii/ml; ITT, 46% do 55%; AT, 84% do 93%, odpowiednio dla abakawiru i indynawiru).

W randomizowanym (1:1:1), podwójnie zaślepionym, kontrolowanym, placebo badaniu ACT5095 przeprowadzonym z udziałem 1147 wcześniej nieleczonych, dorosłych pacjentów, porównywano 3 schematy leczenia: zydowudyna (ZDV), lamiwudyna (3TC), abakawir (ABC), efawirenz (EFV) vs. ZDV/3TC/EFV vs. ZDV/3TC/ABC. Po upływie połowy 32 tygodniowego badania wykazano, że terapia trójnukleotydowa ZDV/3TC/ABC jest mniej skuteczna od pozostałych dwóch, niezależnie od początkowego poziomu wiremii (< lub > od 100 000 kopii/ml) przy czym 26% przypadków z grupy ZDV/3TC/ABC, 16% z grupy ZDV/3TC/EFV i 13% z grupy stosującej schemat czterolekowy oceniono jako niepowodzenie wirusologiczne (RNA HIV >200 kopii/ml). W 48. tygodniu leczenia odsetek pacjentów z RNA HIV <50 kopii/ml wynosił w schematach ZDV/3TC/ABC, ZDV/3TC/EFV i ZDV/3TC/ABC/EFV odpowiednio 63%, 80% i 86%. Komisja ds. monitorowania danych dotyczących bezpieczeństwa wstrzymała na tym etapie badania grupy ZDV/3TC/ABC z powodu wysokiego odsetka pacjentów z niepowodzeniem wirusologicznym. Pozostałe grupy kontynuowały badanie w formie zaślepionej. Po upływie połowy 144-tygodniowego badania terapię u 25% pacjentów z grupy ZDV/3TC/ABC/EFV i 26% pacjentów z grupy ZDV/3TC/EFV oceniono jako niepowodzenie wirusologicznie. Nie było znaczącej różnicy w czasie do wystąpienia pierwszego niepowodzenia wirusologicznego (p=0,73, test logarytmiczny rang pomiędzy tymi dwiema grupami. W badaniu tym dodanie ABC do ZDV/3TC/EFV nie zwiększało skuteczności w sposób znaczący.

ZDV/3TC/ABC

ZDV/3TC/EFV

ZDV/3TC/ABC/EFV

Niepowodzenie wirusologiczne (RNA HIV >200 kopii/ml)

32 tygodnie

26%

16%

13%

144 tygodnie

-

26%

25%

Powodzenie wirusologiczne (48 tyg. RNA HIV <50 kopii/ml)

63%

80%

86%

W prowadzonym obecnie badaniu klinicznym, w grupie pacjentów dotychczas nieleczonych wykazano po 16 tygodniach terapii podobne działanie przeciwwirusowe stosowanych w skojarzeniu abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny oraz stosowanych w skojarzeniu nelfinawiru, lamiwudyny i zydowudyny.

U pacjentów dotychczas nieleczonych preparatami przeciwretrowirusowymi skojarzenie trzech leków - abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny powodowało bardziej trwałe obniżanie miana wirusa po 48 tygodniach niż skojarzenie lamiwudyny z zydowudyną. W podobnej populacji pacjentów, u około 70% wykazano trwałość odpowiedzi przeciwwirusowej w okresie ponad 120 tygodni.

W trwającym obecnie niewielkim, otwartym badaniu pilotażowym prowadzonym wśród dotychczas nieleczonych preparatami przeciwretrowirusowymi pacjentów, u których stosowano w skojarzeniu abakawir, lamiwudynę, zydowudynę oraz efawirenz, liczba pacjentów z niewykrywalnym mianem wirusa (<400 kopii/ml) wynosiła około 90%, w tym u 80% pacjentów odnotowano <50 kopii/ml po 24 tygodniach terapii.

Wśród pacjentów z niskim początkowym mianem wirusa (<5000 kopii/ml) niezbyt intensywnie leczonych przeciwwirusowo, dodanie abakawiru do poprzednio stosowanego zestawu leków, zawierającego lamiwudynę i zydowudynę, spowodowało umiarkowany wpływ na miano wirusa w 48. tygodniu terapii.

Nie ma obecnie informacji dotyczących stosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną u pacjentów uprzednio intensywnie leczonych, u pacjentów, u których inne rodzaje terapii okazały się nieskuteczne oraz u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby (<50 komórek CD4 /mm3).

Stopień korzyści wynikających z zastosowania takiego skojarzenia leków nukleozydowych u pacjentów uprzednio intensywnie leczonych uzależniony będzie od rodzaju i czasu trwania dotychczasowej terapii, która może prowadzić do wyselekcjonowania szczepów wirusa HIV-1, wykazujących krzyżową oporność na abakawir, lamiwudynę lub zydowudynę.

Dotychczas nie ma wystarczaj ących informacji odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną w skojarzeniu z NNRTI lub IP.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Abakawir, lamiwudyna i zydowudyna wchłaniają się szybko i dobrze z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Całkowita biodostępność abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny w postaci doustnej u pacjentów dorosłych wynosi odpowiednio około 83%, 80-85% i 60-70%.

W badaniu farmakokinetyki, przeprowadzonym wśród pacjentów zakażonych wirusem HIV-1, parametry farmakokinetyczne abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny w stanie równowagi były podobne jak w przypadku zastosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną lub podania w skojarzeniu lamiwudyny z zydowudyną w jednej tabletce oraz abakawiru. Parametry te

były też podobne do uzyskanych w badaniu biorównoważności produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną przeprowadzonym u zdrowych ochotników.

W badaniu biorównoważności porównano produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną z pojedynczymi preparatami zawierającymi 300 mg abakawiru, 150 mg lamiwudyny i 300 mg zydowudyny przyjmowanymi jednocześnie. Badano także wpływ pokarmu na szybkość i stopień wchłaniania. Wykazano biorównoważność produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną w stosunku do pojedynczych preparatów zawierających 300 mg abakawiru, 150 mg lamiwudyny i 300 mg zydowudyny w zakresie parametrów AUC0-OT i Cmax. Pokarm zmniejszał szybkość wchłaniania po podaniu preparatu produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną - niewielkie zmniejszenie Cmax (średnio 18-32%) oraz wydłużenie tmax (o około 1 godzinę), ale stopień wchłaniania (AUC0-<X)) nie ulegał zmianie. Te zmiany nie zostały uznane za istotne klinicznie i nie zachodzi potrzeba stosowania ograniczeń w przyjmowaniu pokarmów podczas podawania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną.

W dawkach terapeutycznych u pacjentów (jedna tabletka produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną dwa razy na dobę), średnie Cmax w stanie stacjonarnym abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny w osoczu wynoszą odpowiednio 3,49 ąg ■ h/ml (45%), 1,33 ąg ■ h/ml (33%) i 1,56 ąg ■ h/ml (83%). Odpowiednie wartości Cmin dla abakawiru nie mogły być ustalone, a wynoszą 0,14 ąg/ml (70%) dla lamiwudyny i 0,01 ąg/ml (64%) dla zydowudyny. Średnie AUC dla abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny między kolejnymi dawkami podawanymi co 12 godzin wynoszą odpowiednio 6,39 ągh/ml (31%), 5,73 ągh/ml (31%) i 1,50 ągh/ml (47%).

Niewielkie zwiększenie Cmax zydowudyny (28%) obserwowano podczas jej podawania jednocześnie z lamiwudyną, niemniej jednak narażenie całkowite (AUC) nie ulegało istotnej zmianie. Zydowudyna nie wpływa na farmakokinetykę lamiwudyny. Obserwowano wpływ abakawiru na zydowudynę (obniżenie Cmax o 20%) i na lamiwudynę (obniżenie Cmax o 35%).

Dystrybucja

Badania po podaniu dożylnym wykazały, że średnia objętość dystrybucji abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny wynosi odpowiednio 0,8, 1,3 i 1,6 l/kg. Lamiwudyna w dawkach wyższych niż terapeutyczne charakteryzuje się farmakokinetyką liniową i w małym stopniu wiąże się z głównymi białkami osocza, albuminami (<36% albumin surowicy w warunkach in vitro). Wiązanie zydowudyny z białkami osocza wynosi 34% do 38%. Badania dotyczące wiązania z białkami osocza w warunkach in vitro wskazuj ą, że abakawir w stężeniach terapeutycznych wiąże się jedynie w niewielkim lub umiarkowanym stopniu z białkami ludzkiego osocza (~49%). Wskazuje to na niskie prawdopodobieństwo interakcji z innymi lekami w mechanizmie wypierania z połączeń z białkami osocza.

Interakcje dotyczące wypierania z miejsc wiązania nie zostały określone dla produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną.

Dane wskazuj ą, że abakawir, lamiwudyna i zydowudyna przenikaj ą do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz do płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR). Średni stosunek stężeń lamiwudyny i zydowudyny w PMR do stężeń w surowicy po upływie 2-4 godzin od doustnego podania, wynosił odpowiednio 0,12 i 0,5. Rzeczywista wielkość przenikania lamiwudyny do OUN i jej wpływ na skuteczność kliniczną nie są znane.

Badania dotyczące abakawiru wykazały, że stosunek AUC w PMR do AUC w osoczu mieści się w przedziale 30-44%. Podczas podawania 600 mg abakawiru dwa razy na dobę obserwowane wartości stężeń maksymalnych były 9-krotnie wyższe niż wartość IC50 abakawiru i wynosiły 0,08 ąg/ml lub 0,26 ąM.

Metabolizm ma niewielki udział w procesach eliminacji lamiwudyny. Lamiwudyna jest wydalana głównie w postaci niezmienionej przez nerki. Prawdopodobieństwo interakcji lamiwudyny z innymi lekami na poziomie metabolicznym jest małe z powodu niewielkiego metabolizmu w wątrobie (510%) i słabego wiązania z białkami osocza.

Głównym metabolitem zydowudyny, występującym zarówno w osoczu jak i w moczu, jest 5'-glukuronid, który stanowi około 50-80% podanej dawki wydalanej z moczem. Jako metabolit zydowudyny podawanej dożylnie zidentyfikowano 3’-amino-3'-deoksytymidynę (AMT).

Abakawir jest metabolizowany głównie w wątrobie, a około 2% podanej dawki leku jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki. Metabolizm leku u ludzi odbywa się głównie z udziałem dehydrogenazy alkoholowej i mechanizmu glukuronidacji, w którym powstaje kwas 5’-karboksylowy i 5’-glukuronid, stanowiące około 66% dawki wydalanej z moczem.

Eliminacja

Obserwowany okres półtrwania lamiwudyny w fazie eliminacji wynosi 5 do 7 godzin. Średni ogólnoustrojowy klirens lamiwudyny wynosi około 0,32 l/h/kg, z przeważającym klirensem nerkowym (>70%) zachodzącym z udziałem aktywnego transportu kationowego. W badaniach u pacjentów z niewydolnością nerek wykazano, że wydalanie lamiwudyny zmienia się w przypadku zaburzenia czynności nerek. Zmniejszenie dawek jest wymagane u pacjentów z klirensem kreatyniny <50 ml/min (patrz punkt 4.2).

W badaniach zydowudyny podawanej dożylnie stwierdzono, że średnie wartości okresu półtrwania w osoczu w fazie końcowej oraz średniego klirensu ogólnoustrojowego wynosiły odpowiednio 1,1 godziny i 1,6 l/h/kg. Klirens nerkowy zydowudyny określono na około 0,34 l/h/kg, co wskazuje na znaczny udział w wydalaniu przez nerki przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego. Stężenie zydowudyny w osoczu wzrasta u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.

Średni okres półtrwania abakawiru w osoczu wynosi około 1,5 godziny. Po wielokrotnym podaniu doustnym abakawiru w dawce 300 mg dwa razy na dobę nie stwierdzono znaczącej kumulacji leku. Eliminacja abakawiru odbywa się poprzez metabolizm wątrobowy, a następnie wydalanie metabolitów głównie z moczem. Metabolity i abakawir w postaci niezmienionej wydalane z moczem stanowią około 83% podanej dawki abakawiru, pozostała część jest wydalana z kałem.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

Nie ma dostępnych informacji odnośnie stosowania produktu złożonego abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. Z nielicznych danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z marskością wątroby wynika, że w przypadku niewydolności wątroby może dojść do kumulacji zydowudyny ze względu na zmniejszenie glukuronidacji. Dane uzyskane w populacji pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zaburzeniem czynności wątroby wskazuj ą, że farmakokinetyka lamiwudyny nie ulega istotnym zmianom w przypadku zaburzenia czynności wątroby.

Abakawir jest metabolizowany głównie w wątrobie. Farmakokinetykę abakawiru przebadano u pacjentów z lekkim zaburzeniem czynności wątroby (wskaźnik Child-Pough 5-6) otrzymującym pojedynczą dawkę 600 mg abakawiru. Analiza wyników pokazała, że średnie zwiększenie AUC abakawiru było 1,89-krotne [1,32; 2,70], a okresu półtrwania w fazie eliminacji - 1,58-krotne [1,22; 2,04]. Nie ma zaleceń dotyczących zmniejszenia dawek abakawiru u pacjentów z lekkim zaburzeniem czynności wątroby, ze względu na znaczną zmienność ekspozycji na abakawir w tej grupie pacjentów. Farmakokinetyka abakawiru nie była badana u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem

czynności wątroby. Stężenie abakawiru w osoczu, jak się oczekuje, może być zmienne i znacząco zwiększać się w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Stwierdzono, że okres półtrwania lamiwudyny w fazie eliminacji wynosi 5 do 7 godzin. Wartość średnia klirensu ogólnoustrojowego lamiwudyny wynosi około 0,32 l/h/kg, z przeważającym udziałem klirensu nerkowego (>70%), zachodzącego w mechanizmie organicznego transportu kationowego. Badania przeprowadzone w grupie pacjentów z zaburzeniem czynności nerek pokazuj ą, że zaburzenie to wpływa na proces eliminacji lamiwudyny.

Badania przeprowadzone z zydowudyną podawaną dożylnie wykazują, że średni końcowy okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu wynosi 1,1 godziny oraz że klirens ogólnoustrojowy wynosi

1,6 l/h/kg. Klirens nerkowy zydowudyny szacuje się na 0,34 l/h/kg, co wskazuje na eliminację leku poprzez przesączanie kłębuszkowe i aktywny transport kanalikowy w nerkach. Stężenia zydowudyny są podwyższone u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.

Abakawir jest metabolizowany głównie w wątrobie, a około 2% podanej dawki leku jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Farmakokinetyka abakawiru u pacjentów w końcowym stadium niewydolności nerek jest podobna do obserwowanej u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, w związku z tym nie jest konieczna redukcja dawek u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

W przypadku pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min) może być konieczna modyfikacja dawek lamiwudyny i zydowudyny. Z tego względu w takim przypadku wskazane jest stosowanie abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny jako odrębnych preparatów. Produkt złożony abakawiru z lamiwudyną i zydowudyną jest przeciwwskazany u pacjentów w końcowym stadium niewydolności nerek (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie są dostępne dane dotyczące farmakokinetyki u pacjentów powyżej 65 roku życia.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie są dostępne wyniki badań dotyczące stosowania skojarzonej terapii abakawirem, lamiwudyną i zydowudyną u zwierząt. Klinicznie istotnymi toksycznymi działaniami tych trzech produktów leczniczych są: niedokrwistość, neutropenia i leukopenia.

Genotoksyczność i rakotwórczość

Ani abakawir, ani lamiwudyna czy zydowudyna nie wykazują działania mutagennego w testach bakteryjnych, jednak podobnie jak inne analogi nukleozydów, hamują replikację komórkowego DNA w testach przeprowadzanych in vitro na komórkach ssaków, takich jak test na komórkach chłoniaka u myszy.

W przeprowadzonych badaniach in vivo lamiwudyna nie wykazywała genotoksyczności w dawkach, po których jej stężenie w osoczu przekracza ponad 40-50-krotnie stężenia kliniczne. W testach mikrojądrowych, przeprowadzonych na myszach i szczurach po wielokrotnym podaniu doustnej dawki zydowudyna wykazuje działanie klastogenne. W limfocytach krwi obwodowej pacjentów chorych na AIDS leczonych zydowudyną, obserwowano także zwiększoną liczbę uszkodzeń chromosomów.

Badanie pilotażowe wykazało, że zydowudyna jest włączana do jądrowego DNA leukocytów u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych, przyjmujących zydowudynę w leczeniu zakażenia HIV lub w zapobieganiu przeniesienia wirusa z matki na dziecko. Zydowudyna była także włączana do DNA leukocytów krwi pępowinowej noworodków matek leczonych zydowudyną. Badanie przezłożyskowej genotoksyczności przeprowadzone u małp porównywało samą zydowudynę ze skojarzeniem zydowudyny i lamiwudyny; ekspozycja była równoważna z uzyskiwaną u ludzi. W badaniu tym wykazano, że w płodach narażonych w macicy na skojarzone działanie tych leków utrzymuje się znacznie wyższy poziom włączania analogów nukleozydów do DNA w wielu narządach płodu oraz że występuje w nich więcej skróceń telomerów, niż w płodach narażonych na działanie samej zydowudyny. Kliniczne znaczenie wyników tych badań nie jest znane.

Abakawir ma słabą zdolność powodowania uszkodzeń chromosomów w zastosowanych wysokich stężeniach zarówno w testach in vitro jak i in vivo i dlatego potencjalne ryzyko u ludzi musi być rozważone w porównaniu do oczekiwanych korzyści z leczenia.

Nie było wykonywane badanie dotyczące działania rakotwórczego abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny podawanych w skojarzeniu. W badaniach długoterminowych dotyczących rakotwórczości po podaniu doustnym, przeprowadzonych na myszach i szczurach, nie stwierdzono działania rakotwórczego lamiwudyny. W badaniach rakotwórczości zydowudyny po podaniu doustnym, przeprowadzonych na myszach i szczurach, stwierdzono późny rozwój nowotworów wywodzących się z nabłonka pochwy. Następne wykonane badanie rakotwórczości dotyczyło podania dopochwowego i potwierdziło hipotezę, że powstawanie nowotworów wywodzących się z nabłonka pochwy było wynikiem miejscowego narażenia nabłonka pochwy u gryzoni na wysokie stężenia niezmetabolizowanej zydowudyny w moczu. Nie stwierdzono innych rodzajów nowotworów związanych z podawaniem zydowudyny u żadnej z płci u żadnego z gatunków zwierząt.

Dodatkowo przeprowadzono dwa badania na myszach dotyczące rakotwórczości po podaniu przez łożysko. W pierwszym badaniu, przeprowadzonym przez Narodowy Instytut Raka w USA, zydowudyna w najwyższych tolerowanych dawkach była podawana ciężarnym myszom pomiędzy 12. a 18. dniem ciąży. U rocznego potomstwa poddanego w okresie płodowym działaniu najwyższych dawek leku (420 mg/kg masy ciała), stwierdzono wzrost częstości występowania nowotworów płuc, wątroby oraz narządów rozrodczych u samic.

W drugim badaniu przeprowadzonym na myszach podawano zydowudynę w dawkach do 40 mg/kg mc. przez 24 miesiące, narażenie na lek rozpoczynając w okresie płodowym, od 10 dnia ciąży. Wyniki badania wskazuj ą, że następował jedynie późny rozwój nowotworów wywodzących się z nabłonka pochwy, obserwowany z podobną częstością i w podobnym czasie jak w standardowych badaniach rakotwórczości leku po podaniu doustnym. Drugie badanie nie wykazało zatem, że zydowudyna działa rakotwórczo po podaniu przez łożysko.

Podsumowując, ze względu na wykazane w pierwszym badaniu zwiększenie częstości występowania nowotworów po podaniu przez łożysko, należy brać pod uwagę hipotetyczne ryzyko takiego działania w porównaniu do spodziewanych korzyści terapeutycznych.

Badania rakotwórczości przeprowadzone na myszach i szczurach, którym podawano abakawir doustnie wykazały zwiększenie częstości występowania złośliwych i niezłośliwych nowotworów. Nowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samic.

Większość tych nowotworów występowała po najwyższych dawkach abakawiru 330 mg/kg mc./dobę u myszy i 600 mg/kg mc./dobę u szczurów. Wyjątkiem był nowotwór napletka, który występował po dawce 110 mg/kg mc. u myszy. Ogólnoustrojowe narażenie u myszy i szczurów, niewywołujące tych działań, było od 3 do 7 razy większe, niż występujące u ludzi podczas leczenia.

Chociaż kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest znane, dane te sugeruj ą, że potencjalne korzyści kliniczne przeważają nad ryzykiem działań rakotwórczych u ludzi.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W badaniach toksyczności abakawir powodował zwiększenie masy wątroby u szczurów i małp. Kliniczne znaczenie tych wyników nie jest znane. Nie ma danych z badań klinicznych, że abakawir jest hepatotoksyczny. Ponadto nie obserwowano u ludzi autoindukcji metabolizmu abakawiru ani indukcji metabolizmu innych produktów leczniczych metabolizowanych w wątrobie.

Obserwowano lekkie zmiany degeneracyjne w mięśniu sercowym myszy i szczurów po podawaniu abakawiru przez 2 lata. Ogólnoustrojowe narażenie na lek była od 7 do 24 razy większa niż to, którego można się spodziewać u ludzi. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało określone.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego lamiwudyny, były jednak sygnały o większej częstości występowania martwych płodów w badaniu na królikach, u których narażenie ogólnoustrojowe było stosunkowo niskie, w porównaniu z uzyskiwanym u ludzi. Nie stwierdzono takiego działania u szczurów, nawet przy wysokim narażeniu ogólnoustrojowym.

Zydowudyna miała podobne działanie u obu gatunków zwierząt, ale tylko przy bardzo wysokim narażeniu ogólnoustrojowym. Dawki zydowudyny toksyczne dla matki, podawane szczurom w okresie organogenezy, powodowały zwiększenie częstości występowania wad rozwojowych. Przy niższych dawkach leku nie obserwowano jednak zaburzeń w rozwoju płodów.

Abakawir wykazuje toksyczne działanie na rozwijający się zarodek oraz płód u szczurów, ale nie wykazuje takiej toksyczności u królików. Obejmuje ona zmniejszenie masy ciała płodu, obrzęk płodu oraz wzrost częstości występowania zmian szkieletowych (wad rozwojowych szkieletu) i wczesnych wewnątrzmacicznych zgonów płodu oraz zwiększenie liczby martwych urodzeń. Nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie teratogennego działania abakawiru ze względu na toksyczność w okresie zarodkowo-płodowym.

Badania wpływu na płodność u szczurów wykazały, że abakawir nie wykazuje takiego działania u samców i samic. Podobnie, ani lamiwudyna ani zydowudyna nie wykazuj ą żadnego wpływu na płodność. Nie wykazano wpływu zydowudyny na liczbę, morfologię ani na ruchliwość plemników u mężczyzn.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Opadry II blue o składzie:

Hypromeloza 15 cP Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E 171) Indygotyna (E 132), lak Makrogol 4000 Sodu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blistry: 2 lata Butelki: 2 lata

Butelki (po pierwszym otwarciu): 2 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/ACLAR/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku. Blistry zawierają po 30, 40, 60 lub 90 tabletek powlekanych.

Butelki z HDPE z zamknięciem z PP, zabezpieczającym przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku. Butelki zawierają po 60 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva