+ iMeds.pl

Abe (111,25 mg + 89 mg)/gCharakterystyka Abe

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ABE (89 mg + 89 mg)/g, płyn na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum) w postaci roztworu 90% i 89 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz; punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania.

Usuwanie odcisków, nagniotków, zgrubiałej skóry.

4.2.    Dawkowanie i sposób podania.

Produkt leczniczy ABE należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub zgodnie z opisem podanym w ulotce.

Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie posmarować produktem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż produkt zaschnie w postaci białej błonki.

Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.

Przed nałożeniem produktu nie stosować na miejsca poddawane działaniu produktu żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.

Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

4.3.    Przeciwwskazania Nie stosować:

-    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,

-    u pacjentów z cukrzycą - osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego produktu bez skontaktowania się z lekarzem,

-    w okresie ciąży i karmienia piersią,

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Kuracja nie jest przeciwwskazaniem do codziennej, zwykłej higieny stóp.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.

Należy chronić przed produktem leczniczym oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

Produkt leczniczy należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zrogowaciałą skórę.

Nie należy stosować produktu leczniczego na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeżeli dojdzie do pokrycia produktem leczniczym otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ja wodą.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Brak danych.

4.6.    Ciąża i laktacja

Ze względu na brak badań dotyczących stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią, produkt nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

ABE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działanie niepożądane.

W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.

W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    Leki dermatologiczne przeciw nadmiernemu

rogowaceniu naskórka.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, niszczącym zrogowaciałą warstwę skóry.

Płyn ABE do usuwania odcisków zmiękcza i złuszcza zrogowaciałą skórę (odciski, nagniotki).

Zawarte w nim substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne Brak danych

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Nitroceluloza (2:1) + Octan Etylu Olej Rycynowy Terpentyna Balsamiczna Jod sublimowany

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania leku

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt łatwopalny.

Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.

Chronić przed wyparowaniem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 10 ml, zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem polietylenowym i zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Resztki niewykorzystanego do kuracji produktu należy usunąć zgodnie z przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZAILNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GRUPA INCO S A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie R/0409

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZEDŁUŻENIA

26.04.1993/26.11.2008r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


ABE

(Acidum lacticum + Acidum salicylicum) (89 mg + 89 mg)/g, płyn na skórę


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum) w postaci roztworu 90% i 89 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje Pomocnicze: Nitroceluloza (2:1) + Octan Etylu, Olej Rycynowy, Terpentyna Balsamiczna, Jod Sublimowany.


4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

8 g

kod:5909990040919

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Wyłącznie do stosowania na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Lek łatwopalny.

Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.


Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.

Chronić przed wyparowaniem. Chronić oczy przed lekiem.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE_


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GRUPA INCO SA.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/0409


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek dostępny bez recepty


15. INSTRUKCJA UŻYCIA_

Sposób użycia:

Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.

Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.

Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.


Po każdorazowym użyciu, butelkę należy dobrze zamknąć. Chronić przed wyschnięciem.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Wskazania do stosowania:

Usuwanie odcisków, nagniotków, zgrubiałej skóry.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


ABE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


BUTELKA

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


ABE

(Acidum lacticum + Acidum salicylicum) (89 mg + 89 mg)/g, płyn na skórę


2. SPOSOB PODAWANIA


Wyłącznie do stosowania na skórę.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Numer serii:


5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


8 g


6. INNE


Usuwanie odcisków, nagniotków, zgrubiałej skóry. Lek łatwopalny.


ULOTKA DLA PACJENTA

ABE

Acidum lacticum + Acidum salicylicum (89 mg + 89 mg)/g płyn na skórę

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeżeli objawy choroby są takie same.

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ABE i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ABE

3.    Jak stosować lek ABE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku ABE

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ABE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ABE ma postać płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy. Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Zawarte w leku ABE substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.

Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ABE:

Kiedy nie stosować leku ABE

-    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,

-    u pacjentów z cukrzycą - osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego leku bez skontaktowania się z lekarzem,

-    w okresie ciąży i karmienia piersią,

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ABE

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Kuracja nie jest przeciwwskazaniem do codziennej, zwykłej higieny stóp.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.

Należy chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk.

Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeżeli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ja wodą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ABE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ABE

Lek ABE należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.

Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.

Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.

Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Przerwanie stosowania leku ABE

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ABE

Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek ABE może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.

W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ABE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt łatwopalny.

Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.

Chronić przed wyparowaniem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek ABE

Substancjami czynnymi leku ABE są kwas mlekowy i kwas salicylowy.

1 g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego w postaci roztworu 90% (Acidum lacticum) i 89 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze:

Nitroceluloza (2:1) + Octan Etylu, Olej Rycynowy, Terpentyna Balsamiczna, Jod Sublimowany.

Jak wygląda lek ABE i co zawiera opakowanie

Lek ma postać płynu na skórę.

Opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem

polietylenowym i zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa

Wytwórca:    Wydział Produkcji Leków

Os. Hornówek

ul. Ks. Kurowskiego 93

05-080 Izabelin

Magazyn Wyrobu Gotowego

ul. Towarowa 8

05-530 Góra Kalwaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wydział Produkcji Leków 05-080 Izabelin tel. 22 722 89 01 fax. 22 722 89 00

Data zatwierdzenia ulotki:

ABE