+ iMeds.pl

Abfen 200 mgUlotka Abfen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Abfen

200 mg, granulat musujący

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Abfen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abfen

3.    Jak stosować lek Abfen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Abfen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Abfen i w jakim celu się go stosuje

Abfen należy do grupy leków zwanych „niesteroidowe leki przeciwzapalne” lub NLPZ. Każda saszetka leku zawiera 200 mg ibuprofenu.

Lek ten jest stosowany w celu:

•    zmniejszenia bólu w stanach takich jak ból zęba, ból menstruacyjny i ból głowy

•    obniżenia gorączki i zmniejszenia bólu w czasie przeziębienia

Lek może być stosowany u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg (w wieku powyżej 8 lat).

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Abfen Kiedy nie przyjmować leku Abfen

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna) lub inny NLPZ - objawy obejmują zaczerwienie skóry lub wysypkę skórną, obrzęk twarzy lub ust, trudności w oddychaniu

-    jeśli u pacjenta występują (lub wystąpiły w przeszłości dwa lub więcej przypadki) choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego

-    jeśli u pacjenta wystąpiło w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja, związane z leczeniem NLPZ

-    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby i nerek

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub chorobą niedokrwienną serca

-    w przypadku chorób zwiększających skłonność do krwawień

-    w przypadku znacznego odwodnienia - z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającego przyjmowania płynów

-    w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Więcej informacji patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

Jeśli pacjenta dotyczy którakolwiek z powyższych sytuacji nie należy przyjmować leku Abfen. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Abfen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba dotycząca tkanki łącznej, w tym stawów i skóry)

•    jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości choroby żołądka lub jelit (takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna)

•    w przypadku chorób nerek lub wątroby

•    po niedawno przebytej operacji

•    jeśli wystąpiły w przeszłości reakcje uczuleniowe na inne przyjmowane leki

•    jeśli występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa (utrata węchu, katar lub zatkany nos) lub trudności w oddychaniu

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) - z powodu większego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych

•    w przypadku ospy wietrznej lub półpaśćca

•    w przypadku odwodnienia

•    jeśli kiedykolwiek występowała astma

•    jeśli pacjent regularnie przyjmuje inne leki przeciwbólowe - szczególnie w przypadku aktywności fizycznej, która może powodować utratę elektrolitów i odwodnienie.

Jeśli pacjenta dotyczy którakolwiek z powyższych sytuacji przed przyjęciem leku Abfen należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zawał serca lub udar mózgu

Przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem jeśli występują choroby serca, w przeszłości wystąpił udar mózgu lub w przypadku podejrzenia tych stanów (np. występuje nadciśnienie, cukrzyca, duże stężenie cholesterolu lub pacjent pali papierosy).

Lek ten może nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Zwiększenie ryzyka jest bardziej prawdopodobne podczas długotrwałego stosowania dużych dawek.

Istnieje ryzyko uszkodzenia nerek u dzieci i młodzieży w stanie odwodnienia.

Nie należy przyjmować większej niż zalecana dawki leku.

Nie należy również stosować leku dłużej niż zalecone w tej ulotce (3 dni).

Ogólne informacje dotyczące długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych

Nawykowe stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do przewlekłej ciężkiej choroby nerek. Ryzyko to może się zwiększyć w przypadku wysiłku fizycznego połączonego z utratą elektrolitów i odwodnieniem. Z tego powodu należy tego unikać.

W czasie długotrwałego przyjmowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększając dawkę tych leków.

Jeśli pacjenta dotyczy którekolwiek z powyższych stwierdzeń przed przyjęciem leku Abfen należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Tego leku nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg (w wieku poniżej 8 lat).

Inne leki i Abfen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować jeśli pacj ent przyj muj e:

kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna) - nie stosować Abfen jeśli pacjent przyjmuje więcej niż 75 mg kwasu acetylosalicylowego (np. Aspiryna) na dobę

może zwiększać się ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego

inne NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), w tym inhibitory 2-cyklooksygenazy (takie jak celekoksyb)

może zwiększać się ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego

inne leki zawierające ibuprofen, takie które wydawane są bez recepty

może zwiększać się ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego

kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna), małe dawki - jeśli pacjent przyjmuje małe dawki kwasu acetylosalicylowego (do 75 mg na dobę) należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Abfen

może zmniejszyć się działanie rozrzedzające krew

leki na choroby serca - takie jak digoksyna

może nasilić się działanie digoksyny

kortykosteroidy - stosowane w stanach zapalnych

może zwiększać się ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego

leki stosowane przeciw zakrzepom krwi - takie jak kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna) lub tyklopidyna

może zwiększać się ryzyko krwawień

leki rozrzedzające krew (takie jak warfaryna)

ibuprofen może nasilać działanie tych leków

fenytoina (stosowana w padaczce)

może nasilić się działanie fenytoiny

selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - ang. selective serotonin reuptake inhibitors), takie jak fluoksetyna, stosowane w depresji

może zwiększać się ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego

lit - stosowany w niektórych postaciach depresji

może nasilić się działanie litu

probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w dnie mocznowej)

może opóźnić się wydalanie ibuprofenu

leki stosowane w nadciśnieniu - w tym inhibitory konwertazy agniotensyny (ACE) (takie jak kaptopryl), beta-adrenolityki (takie jak atenolol) lub antagoniści receptora angiotensyny II (takie jak losartan) i leki moczopędne

ibuprofen może osłabiać działanie tych leków i może zwiększyć ryzyko uszkodzenia nerek

leki moczopędne oszczędzające potas

może dojść do zwiększonego stężenia potasu we krwi

metotreksat - stosowany w niektórych rodzajach raka lub chorobach reumatycznych

może nasilać się działanie metotreksatu

leki immunosupresyjne - takie jak cyklosporyna lub takrolimus

może wystąpić uszkodzenie nerek

zydowudyna - stosowana w zakażeniu wirusem HIV lub AIDS

stosowanie ibuprofenu może zwiększyć ryzyko wylewu krwi do stawów i krwiaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią

UR/ZM/0027/15 23.02.2015

3

leki przeciwcukrzycowe - takie jak glibenklamid

możliwe oddziaływanie między lekami

antybiotyki z grupy chinolonów stosowane w zakażeniach (takie jak cyprofloksacyna)

może zwiększyć się ryzyko drgawek

niektóre antybiotyki stosowane w zakażeniach, jak aminoglikozydy (takie jak gentamycyna)

może zmniejszyć się ich wydalanie

kolestyramina - stosowana w celu zmniej szenia stężenia cholesterolu

może zmniejszyć się wchłanianie ibuprofenu

mifepryston - stosowany do zakończenia ciąży z powodów medycznych

może zmniejszyć się działanie mifeprystonu

Ginkgo biloba - lek ziołowy stosowany w demencji

jednocześnie stosowany z ibuprofenem może zwiększyć ryzyko krwawień

worykonazol lub flukonazol - stosowane w zakażeniach grzybiczych

zwiększa się ryzyko zwiększenia stężenia ibuprofenu we krwi

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta (lub w przypadku wątpliwości) należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Abfen.

Abfen z alkoholem

Jednoczesne spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania tego leku może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

•    Nie stosować leku w czasie ostatnich trzech miesięcy ciąży.

•    Jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży lub karmi piersią, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Ten lek można stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Ibuprofen należy do grupy leków, które mogą zmniejszać płodność u kobiet. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu przyjmowania leku. Jest mało prawdopodobne, aby ibuprofen przyjmowany sporadycznie wpływał na możliwość zajścia w ciążę, jednakże w przypadku problemów z zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może powodować zawroty głowy lub senność. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Nie należy również wykonywać innych czynności wymagających skupienia.

Abfen zawiera sacharozę i sód.

Sacharoza

Sacharoza jest cukrem. Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku.

Sód

Abfen zawiera 50 mg sodu w jednej saszetce. Powinni to uwzględnić pacjenci stosujący dietę o ograniczonej zawartości sodu. Może być konieczne zmniejszenie ilości sodu w diecie z powodu zawartości sodu w tym leku.

3. Jak stosować lek Abfen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najmniejszą dawkę w możliwie najkrótszym czasie, koniecznym do ustąpienia objawów.

Ile leku przyjąć

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku powyżej 12 lat):

• Przyjmować jedną lub dwie saszetki (200 - 400 mg ibuprofenu) co 4-6 godzin, w zależności od potrzeb.

Nie przyjmować więcej niż 6 saszetek w ciągu 24 godzin.

Dzieci o masie ciała powyżej 30 kg (w wieku od 8 do 12 lat):

W przypadku podawania leku dzieciom należy zastosować dawkę zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Masa ciała dziecka

Dawka zalecana

Jak często przyjmować?

Dzieci

30 kg do 39 kg (8-12 lat)

1 saszetka

(200 mg ibuprofenu)

•    Dawkę podawać co 6-8 godzin, w zależności od potrzeb

•    Nie przyjmować więcej niż 3 saszetki (do 600 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

•    Zalecana dobowa dawka ibuprofenu wynosi 20 mg/kg masy ciała.

-    Przyjmowana w 3 pojedynczych dawkach w ciągu doby.

-    Patrz tabela powyżej.

Nie przyjmować więcej niż 600 mg (3 saszetki) w ciągu 24 godzin.

Dzieci o masie ciała poniżej 30 kg (w wieku poniżej 8 lat):

Leku nie należy podawać dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg (w wieku poniżej 8 lat). Przyjmowanie leku

W przypadku wrażliwego żołądka należy przyjmować lek z jedzeniem lub zaraz po posiłku.

•    Wsypać granulki z jednej saszetki do wody w szklance (około 125 ml).

•    Należy się upewnić, że zostały wsypane wszystkie granulki z saszetki.

•    Mieszać lek, aż przestanie musować i rozpuści się całkowicie. W ten sposób zostanie przygotowany musujący napój o pomarańczowym smaku.

•    W przypadku stosowania więcej niż jednej saszetki jednorazowo należy użyć większej ilości wody. Stosować około 125 ml na jedną saszetkę.

Jak długo stosować lek

W przypadku konieczności stosowania leku Abfen dłużej niż 3 dni lub w przypadku nasilenia się objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Abfen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala. Należy wziąć opakowanie leku ze sobą.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak: nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą być podbarwione krwią), bóle głowy, dzwonienie w uszach, stany splątania i mimowolne ruchy gałek ocznych. Po przyjęciu dużych dawek może wystąpić utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna oraz trudności w oddychaniu.

Pominięcie przyjęcia leku Abfen

•    W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki należy pominąć zapomnianą dawkę.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie tego leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych - może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna:

•    krew w kale

•    czarne, smoliste stolce

•    wymioty z krwią lub ciemnymi drobinkami przypominającymi fusy od kawy

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudność w przełykaniu lub oddychaniu

•    wysypka.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów.

Należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

•    niestrawność lub zgaga

•    bóle brzucha (żołądka) lub inne objawy brzuszne.

Należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów.

Inne działanie niepożądane

Często (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy lub zmęczenie

•    utrata apetytu, biegunka, nudności, wymioty, gazy, zaparcie

Niezbyt często (dotyczy nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    senność

•    niepokój

•    zaburzenia snu

•    wysypka, świąd

•    nadwrażliwość skóry na światło

•    zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu

•    zapalenie wątroby, żółte zabarwienie skóry lub oczu

•    kichanie, zatkany, swędzący nos, katar

•    choroba wrzodowa żołądka, zapalenia błony śluzowej żołądka

•    małe siniaki na skórze lub wewnątrz jamy ustnej, nosa lub uszu

•    trudności w oddychaniu, świszczący oddech lub kaszel, astma lub nasilenie objawów astmy

•    bóle głowy - jeśli wystąpią w czasie przyjmowania leku ważne aby nie przyjmować innego leku przeciwbólowego.

Rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    utrata wzroku

•    zaburzenia czynności wątroby

•    szumy uszne

•    depresja, stany splątania

Bardzo rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    niewydolność wątroby

•    zaburzenia czynności nerek

•    zapalenie trzustki

•    zapalenie mózgu o nazwie „aseptyczne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych”

•    zmiany liczby krwinek - pierwsze objawy to: wysoka temperatura, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, uczucie zmęczenia, krwawienia z nosa i skóry

•    zmiany na skórze (które mogą dotyczyć jamy ustnej, nosa lub uszu), takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    wydłużony czas krwawienia

•    wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna

•    uczucie pieczenia w gardle lub jamie ustnej - może wystąpić zaraz po przyjęciu leku.

Zgłaszano następujące działania niepożądane po przyjęciu innych NLPZ:

•    wysokie ciśnienie krwi lub zaburzenia serca

•    zaostrzenie przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna

Przyjmowanie leków takich jak Abfen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Abfen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji, ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Abfen

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda saszetka zawiera 200 mg ibuprofenu.

-    Pozostałe składniki to: sodu węglan bezwodny, kwas jabłkowy, sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, sacharoza, powidon (K29 do K32), aromat pomarańczowy, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Abfen i co zawiera opakowanie

Abfen jest białym proszkiem o smaku pomarańczowym. Lek pakowany jest w saszetki.

Każde pudełko zawiera 12, 20 lub 30 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca:

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina km 52 snc 04011 Campoverde di Aprilia (LT) Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Austria

Bułgaria

Czechy

Estonia

Irelandia

Łotwa

Litwa

Polska

Rumunia

Słowacj a

Słowenia


BRUFEN 200 mg Effervescent Granules BRUFEN 200 mg Brausegranulat BRUFEN 200 mg E^epBec^wraa TpaHynn BRUFEDOL 200 mg šumivé granule BRUFEN

BRUFEN 200 mg Effervescent Granules BRUFEN 200 mg putojošas granulas BRUFEN 200 mg Šnypščiosios granulés ABFEN

ABFEN 200 mg granule efervescente BRUFEDOL 200 mg šumivý granulát Brufen Gran 200 mg šumeča zrnca

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2015

8

UR/ZM/0027/15 23.02.2015

Abfen

Charakterystyka Abfen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Abfen, 200 mg, granulat musujący

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna saszetka zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Każda saszetka zawiera 333,4 mg sacharozy i 50 mg sodu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat musujący.

Biały granulat.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, bóle menstruacyjne, ból zęba oraz gorączka i ból w przebiegu przeziębienia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne i wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres, konieczny do opanowania objawów (patrz punkt 4.4).

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem jeśli objawy utrzymują się, uległy nasileniu lub zachodzi potrzeba stosowania produktu Abfen przez okres dłuższy niż 3 dni.

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg (w wieku powyżej 8 lat). Dorośli i młodzież >40 kg:

Dawka początkowa, 200 mg lub 400 mg ibuprofenu. W razie konieczności można przyjąć dodatkowo 1-2 saszetki (200 mg lub 400 mg ibuprofenu).

Odstęp między dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 1200 mg.

Masa ciała

Dawka pojedyncza wyrażona w ilości saszetek

Maksymalna dawka dobowa wyrażona w ilości saszetek

> 40 kg

(młodzież, dorośli i osoby w podeszłym wieku)

1 lub 2 saszetki (równoważność 200 mg lub 400 mg ibuprofenu)

6 saszetek

(równoważność 1200 mg ibuprofenu)

Dzieci >30 kg (w wieku powyżej 8 lat):

Abfen może być stosowany wyłącznie u dzieci o masie ciała przynajmniej 30 kg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg/kg masy ciała, w 3 dawkach podzielonych, z odstępami pomiędzy dawkami wynoszącymi 6 do 8 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Nie należy przekraczać maksymalnej dobowej dawki 600 mg ibuprofenu.

Dawkowanie produktu Abfen u dzieci:

Masa ciała

Dawka pojedyncza wyrażona w ilości saszetek

Maksymalna dawka dobowa wyrażona w ilości saszetek

Dzieci o masie ciała 30 kg - 39 kg (8-12 lat)

1 saszetka

(równoważność 200 mg ibuprofenu)

3 saszetki

(równoważność 600 mg ibuprofenu)

Jeśli będzie konieczne stosowanie tego produktu dłużej niż przez 3 dni lub jeśli nasilą się występujące objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Osobom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego Abfen podczas posiłków. Przyjęcie produktu zaraz po jedzeniu może opóźniać rozpoczęcie jego działania. W takim przypadku nie należy przyjmować większej ilości produktu Abfen niż zalecana w punkcie 4.2 (dawkowanie) ani wcześniej niż wynika to z zaleconego sposobu dawkowania.

Produkt Abfen, 200 mg, granulat musujący nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 8 lat lub o masie ciała mniejszej niż 30 kg.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawkowania. W związku z możliwymi działaniami niepożądanymi (patrz punkt 4.4) pacjenci w podeszłym wieku powinni być szczególnie uważnie monitorowani.

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

Granulat musujący należy zmieszać z wodą, aby przygotować musujący napój o smaku pomarańczowym. Zawartość saszetki należy wsypać do około 125 ml wody, zamieszać i natychmiast po rozpuszczeniu wypić. Nie należy dzielić zawartości saszetki. Należy użyć całej zawartości saszetki. Abfen może powodować chwilowe uczucie pieczenia w jamie ustnej lub w gardle. Granulat należy rozpuścić w odpowiednio dużej ilości wody.

Przyjmować doustnie.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.

Ibuprofen nie może być stosowany u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub zapalenie błony śluzowej nosa) po zastosowaniu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innego NLPZ.

Ciężka niewydolność wątroby.

Ciężka niewydolność serca lub choroba niedokrwienna serca.

Ciężka niewydolność nerek (filtracja kłębuszkowa poniżej 30 ml/min).

Stany związane ze zwiększonym ryzykiem krwawień.

Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów).

Trzeci trymestr ciąży.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów (patrz punkt 4.2 i wpływ na układ pokarmowy oraz układ krążenia poniżej ).

Konieczna jest ostrożność u pacjentów z niektórymi stanami chorobowymi, których przebieg może ulec nasileniu:

•    toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych (patrz poniżej i punkt 4.8)

•    choroby przewodu pokarmowego i przewlekłe choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) (patrz punkt 4.8)

•    zaburzenia czynności nerek (patrz poniżej punkt 4.3 i 4.8)

•    zaburzenia czynności wątroby (patrz poniżej punkt 4.3 i 4.8)

•    bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych

•    u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca, ponieważ może ulec pogorszeniu czynność nerek (patrz poniżej punkt 4.3 i 4.8)

•    u pacjentów z nadwrażliwością lub reakcjami alergicznymi na inne substancje, ponieważ może u nich występować większe ryzyko reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu produktu Abfen

•    u pacjentów z katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ponieważ występuje u nich większe ryzyko reakcji nadwrażliwości, które mogą się objawiać jako napady astmy (tzw. astma aspirynowa), obrzęk Quinckego lub pokrzywka.

Tak jak w przypadku innych NLPZ, ibuprofen może maskować objawy zakażenia.

Istnieją dowody, że leki, które hamują cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to ustępuje po zakończeniu leczenia.

Należy unikać równoczesnego stosowania ibuprofenu z innym NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 z powodu możliwego działania addycyjnego (patrz punkt 4.5).

Abfen zawiera 50 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku działania niepożądane występują ze zwiększoną częstością podczas stosowania NLPZ, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacja przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon.

Wpływ na układ krążenia i serce

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie, należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego (pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą), ponieważ w związku z leczeniem NLPZ opisywano przypadki zatrzymania płynów w organizmie i obrzęki.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne wskazują że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i długotrwale, może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętniczej (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują aby stosowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością serca, rozpoznaną niedokrwienną chorobą serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych mogą być leczeni ibuprofenem po starannej ocenie. Ze szczególną ostrożnością należy również włączać długotrwałe leczenie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych (tj. nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja

Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon, opisywano po stosowaniu wszystkich NLPZ w dowolnym momencie leczenia, z lub bez występowania objawów ostrzegawczych oraz wcześniejszych ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

U pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie powikłaną krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), a także u pacjentów w podeszłym wieku, ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki NLPZ. Tacy pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki. Należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami działającymi ochronnie (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) u tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego, bądź innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (patrz poniżej oraz punkt 4.5).

Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiło działanie szkodliwe w obrębie przewodu pokarmowego, szczególnie jeśli są to pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na początku leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub występowania krwawień z przewodu pokarmowego, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjentów występuje krwawienie z przewodu pokarmowego lub choroba wrzodowa, lek ten należy odstawić.

U pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Crohna) w wywiadzie, NLPZ należy stosować ostrożnie, gdyż choroby te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Działanie na nerki

Należy zachować ostrożność u pacjentów odwodnionych, w szczególności dzieci i osób w podeszłym wieku. Istnieje ryzyko uszkodzenia nerek u dzieci i młodzieży w stanie odwodnienia.

Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, w szczególności równocześnie kilku substancji o działaniu przeciwbólowym może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to może się zwiększyć w trakcie wysiłku fizycznego z towarzyszącą utrata soli i odwodnieniem. Z tego powodu należy unikać takiego postępowania.

Zaburzenia układu oddechowego

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania ibuprofenu przez pacjentów, u których występuje obecnie lub w wywiadzie astma oskrzelowa, ponieważ odnotowano, że NLPZ wywołują skurcz oskrzeli u tych pacjentów.

Reakcje skórne

W związku ze stosowaniem NLPZ bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich reakcji skórnych, niektóre zakończone zgonem, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Pacjenci wydają się być najbardziej narażeni na ryzyko wystąpienia tych reakcji na samym początku leczenia - w większości przypadków reakcje te występują w pierwszym miesiącu leczenia. Ibuprofen należy odstawić, kiedy tylko pojawi się wysypka skórna, zmiany w obrębie błon śluzowych, bądź jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości.

Wyjątkowo, przyczyną ciężkich zakaźnych powikłań dotyczących skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna. Dotychczas, nie można wykluczyć udziału NLPZ w zaostrzaniu tych zakażeń. Dlatego zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Abfen w przypadku ospy wietrznej.

Pozostałe ostrzeżenia

Bardzo rzadko obserwuje się ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny). W przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyjęciu produktu leczniczego Abfen należy przerwać jego przyjmowanie. Konieczne jest zastosowanie przez specjalistyczny personel medyczny leczenia w zależności od objawów.

Ibuprofen, substancja czynna produktu leczniczego Abfen może czasowo hamować agregację płytek krwi. Dlatego należy szczególnie obserwować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia.

W przypadku przewlekłego stosowania produktu leczniczego Abfen konieczna jest kontrola czynności wątroby i nerek, oraz badanie morfologiczne krwi.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może powodować bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tych leków.

Należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu, ponieważ mogą ulec nasileniu działania niepożądane stosowanego NLPZ, szczególnie działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy stosują którykolwiek z poniższych leków, ponieważ u niektórych pacjentów odnotowano interakcje:

Równoczesne stosowanie ibuprofenu z:

Możliwy wpływ:

Leki moczopędne, inhibitory konwertazy agniotensyny (ACE), beta-adrenolityki, antagoniści receptora angiotensyny II

NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków. Leki moczopędne mogą zwiększać działanie nefrotoksyczne NLPZ. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny, beta-adrenolityków i antagonistów receptora angiotensyny II z produktami leczniczymi hamujących cyklooksygenazę, może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek z ostrą niewydolnością nerek włącznie, która zwykle jest jednak odwracalna. Dlatego też, wymienione połączenia należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, a po rozpoczęciu leczenia skojarzonego należy rozważyć regularne monitorowanie parametrów czynnościowych nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w późniejszym czasie.

Digoksyna

NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać filtrację kłębuszkową i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych (np. digoksyny) w osoczu. Równoczesne przyjmowanie produktu leczniczego Abfen i preparatów zawierających digoksynę może powodować zwiększenie ich stężenia w surowicy. Zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny w surowicy jeśli lek przyjmowany jest ponad 4 dni.

Lit

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Abfen z preparatami litu może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w surowicy. Zaleca się monitorowanie stężenia litu w surowicy jeśli lek przyjmowany jest ponad 4 dni.

Metotreksat

Zastosowanie produktu leczniczego Abfen w okresie 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego toksyczności.

Cyklosporyna

W przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i niektórych NLPZ występuje ryzyko zwiększenia nefrotoksycznego działania cyklosporyny. Możliwości wystąpienia takiego działania w przypadku skojarzonego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu nie można wykluczyć.

Mifepryston

Zmniejszenie skuteczności produktu leczniczego może teoretycznie wystąpić z powodu właściwości przeciwprostaglandynowych NLPZ, w tym kwasu acetylosalicylowego. Ograniczone dane sugerują, że równoczesne zastosowanie NLPZ w dniu zastosowania prostaglandyny nie wpływa negatywnie na działanie mifeprystonu lub prostaglandyny na dojrzewanie szyjki macicy lub czynność skurczową macicy i nie zmniejsza skuteczności klinicznej medycznego zakończenia ciąży.

Kortykosteroidy

Należy stosować z ostrożnością Abfen jednocześnie z kortykosteroidami, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza w obrębie przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego) (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Leki przeciwzakrzepowe

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak

warfaryna (patrz punkt 4.4).

Kwas acetylosalicylowy (małe dawki)

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, kiedy te dwa leki stosowane są jednocześnie. Dane te są jednak ograniczone oraz istnieją wątpliwości dotyczące ekstrapolacji wyników ex vivo do sytuacji klinicznych. Dlatego nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie regularnego stosowania ibuprofenu, ani nie uważa się że sporadyczne stosowanie ibuprofenu może mieć istotne skutki kliniczne (patrz punkt 5.1).

Pochodne

sulfonylomocznika

Istnieją doniesienia o hipoglikemii u pacjentów przyjmujących pochodne sulfonylomocznika i ibuprofen. Zaleca się ze względów bezpieczeństwa badanie ilości glukozy we krwi w czasie jednoczesnego stosowania.

Zydowudyna

Może wystąpić zwiększone ryzyko toksycznego działania na krew w czasie jednoczesnego stosowania zydowudyny i NLPZ. Istnieją doniesienia o zwiększonym ryzyku wylewu krwi do stawów i krwiaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią, którzy jednocześnie stosowali zydowudynę z ibuprofenem.

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym salicylany i selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2

Jednoczesne stosowanie kilku NLPZ może prowadzić do zwiększonego ryzyka choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego z powodu działania synergicznego tych leków. Dlatego też, należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4).

Aminoglikozydy

NLPZ mogą zmniejszyć wydalanie aminoglikozydów.

Kolestyramina

Jednoczesne stosowanie kolestyraminy i ibuprofenu może zmniejszyć wchłaniania ibuprofenu z przewodu pokarmowego. Jednakże znaczenie kliniczne nie jest znane.

Takrolimus

Zwiększa się ryzyko nefrotoksyczności w przypadku równoczesnego stosowania obu produktów.

Leki przeciwpłytkowe

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - ang. selective serotonin reuptake inhibitors)

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Wyciągi ziołowe

Ginkgo biloba jednocześnie stosowany z NLPZ może zwiększyć ryzyko krwawień.

Antybiotyki z grupy chinolonów

Z danych uzyskanych w badaniach na zwierzętach wynika, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko drgawek.

Inhibitory CYP2C9

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać ekspozycję organizmu na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z zastosowaniem warykonazolu i flukonazolu (inhibitory CYP2C9) stwierdzono zwiększenie ekspozycji na S(+)-ibuprofen o około 80 do 100%. W przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP2C9 należy rozważyć zmniej szenie dawki ibuprofenu, szczególnie jeśli ibuprofen w dużych dawkach jest podawany jednocześnie z warykonazolem lub flukonazolem.

Fenytoina

Równoczesne stosowanie produktu leczniczego Abfen i produktów zawierających fenytoinę może zwiększać stężenie tych leków w surowicy. Z reguły nie jest wymagane oznaczanie stężenia fenytoiny w surowicy w przypadku prawidłowego stosowania (maksymalnie przez

4 dni).

Probenecyd i sulfmpirazon

Produkty zawierające probenecyd lub sulfmpirazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu.

Leki moczopędne oszczędzające potas

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Abfen i leków moczopędnych oszczędzających potas może spowodować hiperkaliemię (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz wad rozwojowych serca i wrodzonego rozszczepienia powłok brzusznych w następstwie stosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało zwiększenie strat zarodków w fazie przed i po implantacji oraz obumieranie zarodków i płodów. Ponadto, informowano o zwiększonej częstości występowania różnych wad wrodzonych, w tym układu sercowo-naczyniowego, u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie rozwoju narządów.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy podawać ibuprofenu, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosuje kobieta, która planuje zajść w ciążę lub jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas stosowania jak najkrótszy.

Stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn w trzecim trymestrze ciąży może narazić płód na:

-    szkodliwe działanie na serce i płuca (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne),

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem.

U matki i noworodka w końcowym okresie ciąży może wystąpić:

-    wydłużenie czasu krwawienia, przy czym działanie antyagregacyjne może wystąpić nawet po bardzo małych dawkach,

-    zahamowanie skurczów macicy powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu.

Z tych powodów ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale wydaje się, że w przypadku krótkotrwałego stosowania dawek leczniczych ryzyko działania na dziecko nie jest prawdopodobne. Jeśli jednak zalecane jest dłuższe leczenie, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.

Wpływ na płodność u kobiet, patrz punkt 4.4.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Po zastosowaniu NLPZ mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, senność, zmęczenie i zaburzenia widzenia. W przypadku wystąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Działanie to nasila się po równoczesnym spożyciu alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić choroba wrzodowa, perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które niekiedy prowadzą do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu ibuprofenu zgłaszano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcie, niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej opisywano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka.

Nadwrażliwość: po zastosowaniu NLPZ zgłaszano reakcje nadwrażliwości. Mogą one obejmować (a) niespecyficzne reakcje alergiczne i reakcję anafilaktyczną, (b) reakcje ze strony układu oddechowego, w tym astmę, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność, (c) różne zaburzenia skóry, w tym różne rodzaje wysypki, świąd, pokrzywkę, plamicę, obrzęk naczynioruchowy i rzadziej złuszczające i pęcherzowe dermatozy (w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i rumień wielopostaciowy).

Działania niepożądane o co najmniej możliwym związku ze stosowaniem ibuprofenu przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania. Stosuje się następujące kategorie częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Zapalenie błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistość hemolityczna. Pierwsze objawy: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, niewyjaśnione krwawienia i wylewy podskórne

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości

Bardzo rzadko

Ciężkie reakcje nadwrażliwości.

Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardię, niedociśnienie (anafilaksję, obrzęk naczynioruchowy i ciężki wstrząs)

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność, niepokój

Rzadko

Depresja, stany splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Ból głowy, parestezje, senność

Rzadko

Zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia

Rzadko

Toksyczna neuropatia nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zaburzenia słuchu

Rzadko

Szumy uszne, zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Astma, skurcz oskrzeli, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, wzdęcia, zaparcie, smoliste stolce, krwawe wymioty, krwawienia w obrębie przewodu

pokarmowego

Niezbyt często

Zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy i żołądka, owrzodzenie jamy ustnej, perforacja przewodu pokarmowego

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki

Częstość nieznana

Zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego - Crohna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby

Rzadko

Uszkodzenie wątroby

Bardzo rzadko

Niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka, pokrzywka, świąd, plamica, reakcje nadwrażliwości na światło

Bardzo rzadko

Dermatozy pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

Śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i niewydolność nerek. Ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu) połączona ze zwiększeniem stężenia mocznika w surowicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Uczucie zmęczenia

Rzadko

Obrzęki

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale), może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętniczej (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, patrz punkt 4.4).

W związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca, a także zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

W trakcie stosowania produktu leczniczego Abfen może wystąpić przemijające uczucie pieczenia w jamie ustnej lub gardle.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Generalnie nie obserwowano oznak i objawów toksyczności po dawkach poniżej 100 mg/kg masy ciała u dzieci i dorosłych. Jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne postępowanie wspomagające. U dzieci obserwowano oznaki i objawy toksyczności po przyjęciu dawki 400 mg/kg masy ciała i większej.

Objawy

U większości pacjentów, którzy przyjęli znaczące ilości ibuprofenu objawy wystąpią w ciągu 4 do 6 godzin.

Najczęściej zgłaszane objawy przedawkowania obejmują nudności, wymioty, bóle brzucha, znacznego stopnia spowolnienie aktywności i senność. Objawy ze strony centralnego układu nerwowego obejmują bóle głowy, szumy uszne, zawroty głowy, drgawki i utratę przytomności. Rzadko zgłaszano oczopląs, kwasicę metaboliczną, hipotermię, wpływ na nerki, krwawienie w obrębie przewodu pokarmowego, śpiączkę, bezdech i depresję ośrodkowego układu nerwowego i układu oddechowego. Zgłaszano szkodliwy wpływ na układ sercowo-naczyniowy, w tym niedociśnienie, bradykardię i tachykardię.

W przypadku znacznego przedawkowania możliwa jest niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby. Dużego stopnia przedawkowania są ogólnie dobrze tolerowane, jeśli nie zostały przyjęte równocześnie inne leki.

Leczenie

Brak swoistej odtrutki po przedawkowaniu ibuprofenu. Zalecane jest płukanie żołądka z leczeniem wspomagającym, jeśli przyjęta ilość przekracza 400 mg/kg masy ciała w ciągu jednej godziny od przyjęcia.

Jeśli jest to konieczne należy zastosować leczenie objawowe. W ciągu jednej godziny od przyjęcia potencjalnie toksycznej ilości należy rozważyć podanie węgla aktywowanego. Alternatywnie, u dorosłych należy rozważyć płukanie żołądka w ciągu jednej godziny od przyjęcia potencjalnie zagrażającej życiu dawki leku.

Częste i przedłużające się drgawki należy leczyć diazepamem podanym dożylnie.

W celu uzyskania aktualniejszej informacji należy się skontaktować z Centrum Informacji Toksykologicznej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego Kod ATC: M01AE01.

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który w konwencjonalnych, doświadczalnych modelach zwierzęcych stanu zapalnego skutecznie hamuje syntezę prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza indukowane przez odczyn zapalny objawy: ból, obrzęk i gorączkę.

Ponadto, ibuprofen odwracalnie hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez ADP lub kolagen.

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, kiedy te dwa leki stosowane są jednocześnie. W jednym badaniu, w którym dawkę pojedynczą ibuprofenu wynoszącą 400 mg przyjmowano w okresie 8 godzin przed lub 30 minut po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego w postaci o natychmiastowym uwalnianiu (w dawce 81 mg), stwierdzono osłabienie wpływu kwasu acetylosalicylowego na powstawanie tromboksanu oraz na agregację płytek krwi. Ze względu jednak na ograniczenia tych danych oraz niepewność co do zasadności ekstrapolowania danych uzyskanych ex vivo na warunki kliniczne nie jest możliwe wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, w związku z czym nie uważa się za prawdopodobne występowanie jakichkolwiek klinicznie istotnych efektów w przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku i następnie całkowicie w jelicie cienkim. Biodostępność wynosi 80-90%. Po podaniu doustnym granulatu musującego na czczo, maksymalne stężenie ibuprofenu w surowicy obserwuje się po 1,7 godziny (mediana). Jeśli podawany jest z jedzeniem maksymalne stężenie w surowicy jest o 34% mniejsze i zostaje osiągnięte około 2 godziny później niż w przypadku, gdy produkt jest zażywany na czczo. Pokarm nie wpływa w istotny sposób na całkowitą biodostępność.

Dystrybucja

Ibuprofen silnie wiąże się z białkami osocza (99%). Objętość dystrybucji ibuprofenu jest mała i u dorosłych wynosi 0,12-0,2 l/kg mc.

Metabolizm

Ibuprofen jest szybko metabolizowany w wątrobie, z udziałem cytochromu P450, przede wszystkim izoenzymu CYP2C9, do dwóch nieczynnych metabolitów 2-hydroksyibuprofenu i 3-karboksyibuprofenu. Po podaniu doustnym produktu leczniczego, nieco mniej niż 90% dawki doustnej ibuprofenu wykrywane jest w moczu w postaci utlenionych metabolitów i ich połączeń z kwasem glukuronowym. Bardzo małe ilości ibuprofenu wydalane są z moczem w niezmienionej postaci.

Wydalanie

Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin. Całkowite wydalenie ibuprofenu następuje w ciągu 24 godzin po zażyciu ostatniej dawki.

Szczególne populacje

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeśli nie występuje niewydolność nerek, istnieje tylko niewielka, klinicznie nieistotna różnica w profilu farmakokinetycznym i wydalaniu z moczem między osobami młodymi i w podeszłym wieku.

Dzieci

Wydaje się, że u dzieci w wieku 1 roku i starszych narażenie układowe na ibuprofen po podaniu dawek leczniczych ustalonych w zależności od masy ciała (5 mg/kg mc. do 10 mg/kg mc.) jest podobne jak u dorosłych.

U dzieci w wieku od 3 miesięcy do 2,5 lat objętość dystrybucji (l/kg mc.) i klirens (l/kg mc/h) ibuprofenu były większe niż u dzieci w wieku powyżej 2,5 lat do 12 lat.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek obserwowano zwiększenie stężenia niezwiązanego (S)-ibuprofenu oraz większe wartości AUC dla (S)-ibuprofenu oraz zwiększenie ilorazu wartości AUC enancjomerów (S/R) w porównaniu do zdrowych osób z grup kontrolnych.

U dializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek frakcja niezwiązanego ibuprofenu wynosiła średnio około 3% w porównaniu do około 1% u zdrowych ochotników. Ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą powodować kumulację metabolitów ibuprofenu. Znaczenie tego działania nie jest znane. Metabolity można usuwać drogą hemodializy (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Zaburzenie czynności wątroby

Alkoholowa choroba wątroby z zaburzeniem czynności wątroby o małym lub umiarkowanym nasileniu nie powodowała znacznej zmiany parametrów farmakokinetycznych.

U pacjentów z marskością z zaburzeniami czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu (6-10 punktów w klasyfikacji Child-Pugh) leczonych racemicznym ibuprofenem obserwowano średnio dwukrotne wydłużenie okresu półtrwania, a iloraz wartości AUC enancjomerów (S/R) był istotnie niższy w porównaniu do zdrowych osób z grupy kontrolnej, co wskazuje na zmniejszenie metabolicznego przekształcania (R)-ibuprofenu do aktywnego (S)-enancjomeru (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności podostrej i przewlekłej ibuprofenu na zwierzętach wykazały powstawanie głównie zmian i owrzodzeń w przewodzie pokarmowym. W badaniach in vitro i in vivo nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie dowodów na działanie mutagenne ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono żadnych dowodów rakotwórczego działania ibuprofenu. Ibuprofen hamuje owulację u królików i zaburza implantację zarodków u różnych gatunków zwierząt (króliki, szczury, myszy). W badaniach doświadczalnych obserwowano przenikanie ibuprofenu przez łożysko. Po podaniu dawek toksycznych dla samic stwierdzono u potomstwa zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych (np. ubytki przegrody międzykomorowej).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu węglan bezwodny Kwas jabłkowy Sacharyna sodowa Sodu wodorowęglan Sacharoza

Powidon (K29 do K32)

Aromat pomarańczowy Sodu laurylosiarczan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z Papier/PE/Aluminium/PE w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 12, 20 lub 30 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21168

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.05.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2015

UR/ZM/0027/15 23.02.2015 14

Abfen