+ iMeds.pl

Abfen forte 400 mgUlotka Abfen forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Abfen Forte

400 mg, granulat musujący

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Abfen Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abfen Forte

3.    Jak stosować lek Abfen Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Abfen Forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Abfen Forte i w jakim celu się go stosuje

Abfen Forte należy do grupy leków nazywanych NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Jedna saszetka leku zawiera 400 mg ibuprofenu.

Lek ten jest stosowany przez krótki okres w celu:

•    zmniejszenia łagodnych lub umiarkowanie nasilonych dolegliwości bólowych, takich jak ból głowy i ból zęba

•    zmniej szenia bólu menstruacyj nego

•    obniżenia gorączki.

Może być stosowany u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat (40 kg lub więcej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abfen Forte

Kiedy nie stosować leku Abfen Forte

•    u dzieci młodszych niż 12 lat

•    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały reakcje alergiczne na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub inne leki NLPZ - objawy obejmują zaczerwienienie lub wysypkę skórną, obrzęk twarzy lub ust, katar, świszczący lub płytki oddech

•    jeśli u pacjenta występuje (lub występowała w przeszłości 2 lub więcej razy) choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia

•    jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub uszkodzenie żołądka lub jelita w czasie stosowania NLPZ

•    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby i nerek

•    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub chorobą wieńcową

•    jeśli u pacjenta występuje krwawienie mózgowe lub inne obecnie występujące krwawienie

•    jeśli u pacjenta występuje choroba mogąca zwiększać skłonność do krwawień

•    w ciężkim odwodnieniu (spowodowanym wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów)

•    jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży. W celu uzyskania dalszych informacji patrz poniżej punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność” .

Nie należy przyjmować leku Abfen Forte, jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Abfen Forte:

•    jeśli u pacjenta występują przewlekłe choroby zapalne jelit, takie jak zapalenie jelita grubego z wrzodami (wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zapalenie przewodu pokarmowego (choroba Crohna) lub inna choroba żołądka lub jelit

•    w przypadku zaburzeń produkcji krwinek

•    w przypadku zaburzeń krzepnięcia

•    w przypadku uczuleń, kataru siennego, przewlekłego obrzęku błony śluzowej nosa, zatok, migdałków lub przewlekłych chorób obturacyjnych płuc, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia zwężenia światła dróg oddechowych powodujące trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)

•    jeśli kiedykolwiek występowała astma

•    jeśli występują zaburzenia krążenia w naczyniach żylnych w rękach i nogach

•    jeśli występują choroby wątroby, nerek, serca i nadciśnienie tętnicze krwi

•    jeśli pacjent jest zaraz po dużym zabiegu chirurgicznym

•    jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży

•    jeśli pacjentka planuje ciążę (dalsze informacje patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”)

•    jeśli pacjentka karmi piersią

•    jeśli pacjent ma ospę wietrzną

•    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub inna choroba autoimmunologiczna

•    jeśli u pacjenta występuje dziedziczna choroba czerwonego barwnika krwi - hemoglobiny (porfiria)

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Abfen Forte, jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni być świadomi zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień i perforacji w przewodzie pokarmowym, które mogą zakończyć się śmiercią.

Najmniejsza skuteczna dawka

W celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych należy zawsze stosować możliwie najmniejszą skuteczna dawkę. Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować poważne zagrożenie zdrowia.

W czasie stosowania leku Abfen Forte istnieje ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Patrz punkt 4 w celu uzyskania informacji jakie działania należy podjąć, jeśli wystąpią objawy niepożądane.

Zawał serca i udar mózgu

Przed przyjęciem tego leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występują zaburzenia serca, pacjent jest po udarze mózgu lub pacjent podejrzewa wystąpienie tych stanów. Może to wystąpić, jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysokie stężenie cholesterolu lub pali tytoń.

Lek ten może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Zwiększenie ryzyka jest bardziej prawdopodobne podczas stosowania dużych dawek i długotrwałego leczenia.

Nie należy stosować większej niż zalecana dawka leku.

Wpływ na nerki

Istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek u młodzieży w stanie odwodnienia.

Dzieci poniżej 12 lat

Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Inne leki i Abfen Forte

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które pacjent planuje przyjmować. Lek Abfen Forte może wpływać na działanie innych leków. Także inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Abfen Forte.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    kwas acetylosalicylowy

•    nie stosować tego leku, jeśli pacjent przyjmuje inny lek przeciwbólowy z grupy NLPZ

•    inne leki zawierające ibuprofen, które można kupić bez recepty

•    leki na zaburzenia serca - takie jak digoksyna

•    leki dla cukrzyków (nazywane pochodne sulfonylomocznika)

•    leki przeciwzakrzepowe - takie jak kwas acetylosalicylowy, warfaryna lub tyklopidyna

•    leki immunosupresyjne - takie jak cyklosporyna lub takrolimus

•    leki na nadciśnienie tętnicze krwi - w tym inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl), leki beta-adrenolityczne, inhibitory receptora angiotensyny II)

•    leki moczopędne

•    steroidy - stosowane w stanach zapalnych

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - stosowane w depresji

•    niektóre antybiotyki stosowane w zakażeniach - w tym aminoglikozydy i chinolony

•    zydowudyna - stosowana w zakażeniu HIV lub AIDS

•    metotreksat - stosowany w leczeniu niektórych nowotworów

•    cholestyramina - stosowana w celu obniżania stężenia cholesterolu

•    lit - stosowany w niektórych postaciach depresji

•    worykonazol lub flukonazol - stosowany w zakażeniach grzybiczych

•    mifepryston - stosowany do przerywania ciąży z przyczyn medycznych

•    leki ziołowe z Ginkgo Biloba (zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień, jeśli leki te są przyjmowane z ibuprofenem)

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Abfen Forte, jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta.

Abfen Forte z alkoholem

W przypadku równoczesnego spożywania alkoholu z tym lekiem istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

•    Nie stosować tego leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

•    Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku jeśli pacjentka planuje ciążę lub jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży. Można stosować ten lek wyłącznie wtedy, kiedy zaleci to lekarz.

Karmienie piersią

Ibuprofen jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią, ale nie przewiduje się wpływu na dziecko. Należy skonsultować się z lekarzem jeśli Abfen Forte jest stosowany częściej niż okazjonalnie w czasie karmienia piersią.

Płodność

Ibuprofen należy do grupy leków (NLPZ), które mają wpływ na płodność kobiet. Działanie to jest odwracalne po zaprzestaniu przyjmowania leku. Jest mało prawdopodobne, aby ibuprofen przyjmowany okazjonalnie wpływał na możliwość zajścia w ciążę, jednak należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli wystąpią problemy z zajściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy lub senność. W przypadku wystąpienia takich objawów nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn. Nie należy wykonywać innych czynności wymagających czujności.

Leku Abfen Forte zawiera sacharozę

Sacharoza jest cukrem. W razie stwierdzonej wcześniej nietolerancji niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego przed rozpoczęciem stosowania leku.

Leku Abfen Forte zawiera sód

Abfen Forte zawiera 100 mg sodu w jednej saszetce. Powinni to uwzględnić pacjenci stosujący dietę o ograniczonej zawartości sodu. Może być konieczne zmniejszenie ilości sodu w diecie z powodu zawartości sodu w tym leku.

3. Jak stosować lek Abfen Forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami w tej ulotce lub zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najmniejszą dawkę w możliwie najkrótszym czasie koniecznym do ustąpienia objawów.

Ile leku przyjąć

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (o masie ciała 40 kg lub więcej)

Jedna saszetka (400 mg) przyjmowana w pojedynczej dawce lub do 3 razy na dobę z 4 do 6 godzinną przerwą miedzy przyjmowanymi dawkami.

Dawka większa niż 400 mg podana jednorazowo nie powoduje większego działania przeciwbólowego. Nie należy przyjmować więcej niż 3 saszetek (1200 mg) w ciągu 24 godzin.

Osoby z zaburzeniami wątroby lub nerek

Dla osób z chorobą wątroby i nerek, odpowiednią dawkę ustali lekarz. Będzie to najmniejsza możliwa dawka.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dla osób w podeszłym wieku odpowiednią dawkę ustali lekarz. Będzie to najmniejsza możliwa dawka.

Przyjmowanie leku

Aby uzyskać szybkie działanie leku lek można przyjąć na czczo.

•    Wsypać granulki z saszetki do małej ilości wody w szklance (około 125 ml).

•    Należy się upewnić, że zostały wsypane wszystkie granulki z saszetki.

•    Mieszać lek, aż przestanie musować i rozpuści się całkowicie. W ten sposób zostanie przygotowany musujący napój o pomarańczowym smaku.

Jak długo stosować lek

W przypadku nasilenia się objawów lub braku poprawy po upływie 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u młodzieży w wieku 12-18 lat objawy nasilą się lub konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Abfen Forte

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala. Należy wziąć opakowanie leku ze sobą.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak: nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą być podbarwione krwią), bóle głowy, dzwonienie w uszach, stany splątania i mimowolne ruchy gałek ocznych. Po przyjęciu dużych dawek obserwowano utratę przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna oraz problemy z oddychaniem.

Przyjmowanie leków przeciwbólowych przez długi czas, zwłaszcza łączenie różnych substancji o działaniu przeciwbólowym może spowodować trwałe uszkodzenie nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Ryzyko to jest zwiększone w przypadku odwodnienia. Dlatego należy unikać nadużywania leków przeciwbólowych.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może powodować bóle głowy, których nie należy leczyć większą ilością leków przeciwbólowych. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Abfen Forte

•    W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki należy pominąć zapomnianą dawkę.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie tego leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych - może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna:

Niezbyt często (dotyczy nie więcej niż 1 na 100pacjentów):

czarne, smoliste stolce lub krew w kale

•    wymioty z krwią lub ciemnymi drobinkami przypominającymi fusy od kawy

Bardzo rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 000pacjentów):

   obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować duże trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), szybkie bicie serca, duży spadek ciśnienia krwi lub zagrażający życiu wstrząs

•    nagła reakcja alergiczna ze spłyceniem oddechu, świszczeniem i spadkiem ciśnienia krwi

•    ciężka wysypka z pęcherzami na skórze, zwłaszcza na nogach, rękach, dłoniach i stopach, która może się rozciągać na twarz i usta (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona). Stan może ulec zaostrzeniu w przypadku, gdy pęcherze staną się większe i rozprzestrzenią się oraz mogą ulegać złuszczeniu (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka). Może również wystąpić ciężkie zakażenie ze złuszczaniem skóry (nekroliza), tkanki podskórnej i mięśni

•    zaburzenia tworzenia krwinek (agranulocytoza, z objawami takimi jak gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia w jamie ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry). Lekarz może zlecić wykonanie badania krwi.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi

którykolwiek z powyższych objawów.

Należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z

następujących objawów:

Często (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zgaga, bóle brzucha, niestrawność

Niezbyt często (dotyczy nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zaburzenia widzenia lub inne zaburzenia oka, takie jak nadwrażliwość na światło

•    skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna, świąd, napady astmy (czasami ze spadkiem ciśnienia krwi)

Rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    utrata wzroku

Bardzo rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    nagłe wypełnienie płuc wodą powodujące trudność w oddychaniu, wysokie ciśnienie krwi, zatrzymanie wody w organizmie i zwiększenie masy ciała

Należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z

powyższych objawów.

Inne działanie niepożądane

Często (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zaburzenia w przewodzie pokarmowym, takie jak biegunka, nudności, wymioty, wiatry, zaparcie

•    bóle głowy, senność, zawroty głowy, uczucie wirowania, zmęczenie, pobudzenie, bezsenność i zdenerwowanie

Niezbyt często (dotyczy nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    wrzód trawienny, z lub bez perforacji

•    zapalenie jelita i zaostrzenie zapalenia jelita grubego i przewodu pokarmowego (choroba Leśniowskiego-Crohna) oraz komplikacje uchyłków jelita grubego (perforacja lub przetoka)

•    mikrokrwawienia z jelita mogące prowadzić do anemii

•    owrzodzenie i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

zapalenie błony śluzowej żołądka

•    zaburzenia nerek, w tym wystąpienie obrzęków, zapalenia nerek i niewydolność nerek

•    katar

•    trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)

Rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    depresja, splątanie, omamy

•    zespół tocznia rumieniowatego

•    zwiększenie stężenia we krwi azotu mocznikowego i aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie ilości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek krwi i wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy i zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy

Bardzo rzadko (dotyczy nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    nieprzyjemne uczucie bicia serca, zaburzenia serca, zawał serca lub wysokie ciśnienie krwi

•    dzwonienie lub szumy uszne

•    zapalenie przełyku lub trzustki

•    zwężenie światła jelita

•    ostre zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, zaburzenia wątroby, uszkodzenie lub niewydolność

•    zapalenie opon mózgowych (bez zakażenia bakteryjnego)

•    uszkodzenie tkanki nerek

•    łysienie

Raportowano następujące działania niepożądane po przyjęciu innych NLPZ:

•    wysokie ciśnienie krwi lub niewydolność serca

•    nasilenie owrzodzenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (choroba jelita grubego)

•    niewielki wzrost ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Abfen Forte

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji, ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Abfen Forte

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen. Jedna saszetka zawiera 400 mg ibuprofenu.

-    Pozostałe składniki to: kwas jabłkowy, sacharyna sodowa (E 954), sacharoza, powidon K 29-32, aromat pomarańczowy, sodu laurylosiarczan, sodu wodorowęglan i sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda lek Abfen Forte i co zawiera opakowanie

Abfen Forte jest białym proszkiem o smaku pomarańczowym. Lek pakowany jest w saszetki.

Każde opakowanie zawiera 12, 15, 20, 30 lub 40 saszetek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca:

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina km 52 snc 04011 Campoverde di Aprilia (LT) Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja

Austria

Belgia

Bułgaria

Czechy

Estonia

Hiszpania

Węgry

Irlandia

Włochy

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Wielka Brytania


Brufen 400 mg brusgranulat Brufen 400 mg Brausegranulat Brufen Granules 400 mg Brufen 400 mg Effervescent Granules Brufedol 400 mg šumivé granule Brumare

Dalsy 400 mg granulado efervescente Brufen 400 mg pezsgogranulátum Brufen 400 mg Effervescent Granules FROBEN DOLORE E INFIAMMAZIONE Brumare 400 mg šnypščiosios granulas Brufen Granules 400 mg Brumare 400 mg putojosas granulas Brufen 400 mg bruisgranulaat Abfen Forte

Brufen 400 mg granulado efervescente Abfen 400 mg granule efervescente Brufen Gran 400 mg šumeča zrnca Brufedol 400 šumivý granulát Brufen 400 mg Effervescent Granules

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2015

8

Abfen Forte

Charakterystyka Abfen forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Abfen Forte, 400 mg, granulat musujący

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna saszetka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Jedna saszetka zawiera także 666,7 mg sacharozy i 100 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat musujący.

Biały granulat o smaku pomarańczowym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Ostry ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, taki jak ból głowy i ból zęba.

-    Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

-    Gorączka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Ryzyko działań niepożądanych można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów (patrz punkt 4.4).

Dawka ibuprofenu zależy od wieku i masy ciała pacjenta. Maksymalna pojedyncza dawka dobowa dla dorosłych i młodzieży nie powinna przekraczać 400 mg ibuprofenu.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (>40 kg)

400 mg w dawce pojedynczej lub do trzech razy na dobę. Odstęp między dawkami powinien wynosić 4 do 6 godzin.

Dawka większa niż 400 mg podana jednorazowo nie powoduje większego działania przeciwbólowego. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg.

Młodzież

Jeśli wskazane jest stosowanie tego produktu u młodzieży dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegną pogorszeniu należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w przypadku nasilenia objawów lub utrzymywania się ich dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki i 5 dni w przypadku bólu.

Dzieci

Abfen Forte, 400 mg, granulat musujący nie jest wskazany u dzieci poniżej 12 lat. Dostępne są inne postacie ibuprofenu bardziej odpowiednie dla tej grupy pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne) należy stosować ze szczególną ostrożnością u osób w podeszłym wieku, u których występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych (patrz punkty 4.4 i 4.8). Jeśli leczenie uważa się za konieczne, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W trakcie leczenia pacjent powinien być poddawany regularnej obserwacji. Leczenie należy przerwać w przypadku zaobserwowania braku korzyści lub wystąpienia nietolerancji.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Należy obserwować objawy i monitorować czynność nerek. (Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas. (Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

W celu osiągnięcia szybszego rozpoczęcia działania produktu można przyjąć dawkę na czczo.

Granulat musujący należy zmieszać z wodą, aby przygotować musujący napój o smaku pomarańczowym. Zawartość saszetki należy wsypać do szklanki wody, zamieszać i natychmiast wypić. Abfen Forte może powodować chwilowe uczucie pieczenia w jamie ustnej lub w gardle. Granulat należy rozpuścić w odpowiednio dużej ilości wody.

4.3 Przeciwwskazania

Abfen Forte jest przeciwskazany u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, nieżyt błony śluzowej nosa, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) w odpowiedzi na kwas acetylosalicylowy lub inny niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ)

-    z krwawieniem z przewodu pokarmowego lub perforacją w wywiadzie w związku z wcześniejszym leczeniem NLPZ

-    z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, lub nawracającymi owrzodzeniami lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie (dwa lub więcej ewidentne epizody rozpoznanego owrzodzenia lub krwawienia)

-    z ciężką niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek

-    z ciężką niewydolnością serca lub chorobą wieńcową

-    w ostatnim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6)

-    ze znacznym odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym przyjmowaniem płynów)

-    z krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem

-    z zaburzeniami hematopoezy nieznanego pochodzenia

-    u dzieci poniżej 12 lat.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Abfen Forte i NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2.

Pacjenci z astmą powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem ibuprofenu (patrz poniżej).

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres czasu konieczny do opanowania objawów może zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz działanie na przewód pokarmowy i układ krążenia, poniżej). Dawki większe niż zalecane mogą spowodować poważne zagrożenie zdrowia.

Abfen Forte należy stosować tylko po starannym rozważeniu stosunku zagrożeń do korzyści u pacjentów:

-    z toczniem układowym rumieniowatym (ang. systemic lupus erythematosus - SLE) lub inną chorobą autoimmunologiczną

-    z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn (np. u pacjentów z ostrą porfirią przerywaną)

-    u pacjentek w pierwszym i drugim trymestrze ciąży

-    u pacjentek karmiących piersią.

Konieczne jest szczególnie uważne monitorowanie stanu pacjenta w następujących przypadkach:

-    choroby przewodu pokarmowego, w tym przewlekłe choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)

-    niewydolność serca i nadciśnienie tętnicze

-    zaburzenia czynności nerek

-    zaburzenia czynności wątroby

-    zaburzenia hematopoezy

-    zaburzenia krzepliwości krwi

-    reakcje alergiczne, katar sienny, przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa, migdałków, przewlekłe choroby układu oddechowego typu obturacyjnego lub astma oskrzelowa

-    bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja

Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon, opisywano po stosowaniu wszystkich NLPZ w dowolnym momencie leczenia, z lub bez występowania objawów ostrzegawczych oraz wcześniejszych ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest zwiększone w przypadku stosowania większych dawek NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie powikłanym krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Tacy pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki. Należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) u tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego bądź innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (patrz poniżej oraz punkt 4.5).

Pacjenci, z działaniami toksycznymi w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie jeśli są to pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na początku leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzeń przewodu pokarmowego lub występowania krwawień z przewodu pokarmowego, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna lub heparyna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjentów stosujących produkt leczniczy Abfen Forte występuje krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, produkt ten należy odstawić.

U pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Crohna) w wywiadzie, NLPZ należy stosować ostrożnie, gdyż choroby te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku działania niepożądane występują ze zwiększoną częstością podczas stosowania NLPZ, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacja przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon (patrz punkt 4.2).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego (pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą), ponieważ w związku z leczeniem NLPZ opisywano przypadki zatrzymania płynów w organizmie, nadciśnienia tętniczego i obrzęków.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne wskazują że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i długotrwale, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zdarzeń zakrzepowych dotyczących naczyń tętniczych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują aby stosowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Reakcje skórne

W związku ze stosowaniem NLPZ bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich reakcji skórnych, niektóre zakończone zgonem; w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Pacjenci wydają się być najbardziej narażeni na ryzyko wystąpienia tych reakcji na samym początku cyklu leczenia - w większości przypadków reakcje te pojawiają się w pierwszym miesiącu leczenia. Abfen Forte należy odstawić, kiedy tylko pojawi się wysypka skórna, zmiany w obrębie błon śluzowych bądź jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości.

Wyjątkowo, przyczyną ciężkich zakaźnych powikłań dotyczących skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna. Dotychczas, nie można wykluczyć udziału NLPZ w zaostrzaniu tych zakażeń. Dlatego zaleca się unikania stosowania produktu leczniczego Abfen Forte w przypadku ospy wietrznej.

Działanie na nerki

Ibuprofen może spowodować retencję sodu, potasu i płynów u pacjentów, u których wcześniej nie występowały zaburzenia czynności nerek, z powodu jego działania na perfuzję nerek. Może to prowadzić do obrzęku lub nawet niewydolności serca lub nadciśnienia u pacjentów z predyspozycj ami.

Jak w przypadku innych NLPZ, długotrwałe stosowanie ibuprofenu u zwierząt powodowało martwicę brodawek nerkowych i inne patologiczne zmiany w nerce. U ludzi odnotowano ostre śródmiąższowe zapalenie nerek z krwiomoczem, białkomoczem i czasami zespołem nerczycowym. Działanie toksyczne na nerki obserwowano również u pacjentów, u których prostaglandyny nerkowe odgrywają rolę kompensacyjną w utrzymaniu prawidłowej perfuzji nerek. U tych pacjentów, podawanie NLPZ może spowodować zależne od dawki zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn oraz, wtórnie, zmniejszenie miejscowego przepływu krwi w nerkach, co może doprowadzić do niewydolności nerek. Najbardziej zagrożeni są pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, w podeszłym wieku oraz przyjmujący leki moczopędne lub inhibitory konwertazy angiotensyny. Objawy zazwyczaj ustępują po odstawieniu produktu leczniczego z grupy NLPZ.

Istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek u młodzieży w stanie odwodnienia.

Pozostałe ostrzeżenia

Skurcz oskrzeli, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy może ulec nasileniu u pacjentów, u których występuje obecnie lub, u których w przeszłości występowała astma oskrzelowa, przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, polipy w jamie nosowej, zapalenie migdałków lub choroby alergiczne.

Ibuprofen może maskować objawy podmiotowe i przedmiotowe zakażenia (gorączka, ból i obrzęk).

Długotrwałe stosowanie każdego rodzaju leku przeciwbólowego z powodu bólu głowy może nasilić ból. Jeśli sytuacja ta wystąpi lub jeśli zajdzie jej podejrzenie, pacjent powinien zwrócić się do lekarza po poradę i przerwać leczenie. Polekowe bóle głowy powinno się podejrzewać u pacjentów, u których często lub codziennie występują bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych.

Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie kilku leków przeciwbólowych jednocześnie, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek i wiązać się z ryzykiem niewydolności nerek. Ryzyko to może się zwiększać u pacjentów, u których występują schorzenia powodujące utratę soli i odwodnienie. Należy unikać takich połączeń.

W trakcie leczenia ibuprofenem obserwowano kilka przypadków objawów aseptycznego zapalenia opon mózgowych, takich jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub zaburzenia orientacji u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (takie jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej).

Ibuprofen może czasowo hamować agregację płytek krwi i wydłużać czas krwawienia. Dlatego należy szczególnie obserwować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub stosujących leki przeciwzakrzepowe.

W przypadku przewlekłego stosowania ibuprofenu, zwłaszcza przez pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, konieczna jest kontrola funkcji wątroby i nerek, oraz badanie krwi.

Należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu, ponieważ mogą ulec nasileniu działania niepożądane stosowanych NLPZ, szczególnie działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Pacjenci przyjmujący ibuprofen powinni zgłaszać lekarzowi objawy wrzodów lub krwawienia z przewodu pokarmowego, niewyraźne widzenie lub inne objawy oczne, wysypkę skórną, zwiększenie masy ciała lub obrzęk.

Istnieją dowody, że leki, które hamują cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to ustępuje po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt zawiera 100 mg sodu na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Równoczesne stosowanie ibuprofenu z:

Możliwy wpływ:

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2

Jednoczesne stosowanie dwóch lub większej liczby NLPZ może prowadzić do zwiększonego ryzyka wrzodów przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego z powodu działania synergicznego tych leków. Dlatego też, należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4).

Glikozydy nasercowe (digoksyna)

NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać GFR i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w surowicy. Zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny w surowicy.

Kortykosteroidy

Zwiększone ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwzakrzepowe

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna i heparyna (patrz punkt 4.4). W przypadku jednoczesnego stosowania zaleca się monitorowanie stanu krzepliwości.

Leki przeciwpłytkowe (np. klopidogrel i tyklopidyna)

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Kwas acetylosalicylowy

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z kwasem acetylosalicylowym, chyba że lekarz zleci stosowanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, kiedy te dwa leki stosowane są jednocześnie. Dane te są jednak ograniczone oraz istnieją wątpliwości dotyczące ekstrapolacji wyników ex vivo do sytuacji klinicznych. Dlatego nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie regularnego stosowania ibuprofenu, ani nie uważa się że sporadyczne stosowanie ibuprofenu może mieć istotne skutki kliniczne (patrz punkt 5.1).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Lit

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z solami litu może prowadzić do zwiększenia stężenia tych substancji w surowicy. Konieczne jest oznaczanie stężenia litu w surowicy.

Tyklopidyna

Nie należy jednocześnie stosować tiklopidyny i NLPZ, z powodu ryzyka działania addytywnego na hamowanie funkcji płytek krwi.

Leki moczopędne oszczędzające potas

Jednoczesne stosowanie może spowodować hiperkaliemię (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy).

Kaptopryl

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen przeciwdziała

wpływowi kaptoprylu zwiększającemu wydalanie sodu.

Leki

przeciwnadciśnieniowe (leki moczopędne, inhibitory konwertazy agniotensyny (ACE), antagoniści receptora angiotensyny II)

Leki moczopędne i inhibitory konwertazy agniotensyny mogą zwiększać działanie nefrotoksyczne NLPZ. NLPZ mogą osłabiać wpływ leków moczopędnych oraz innych leków hipotensyjnych, w tym inhibitorów konwertazy agniotensyny i leków beta-adrenolitycznych. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniem czynności nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora angiotensyny II z produktami leczniczymi hamujących cyklooksygenazę, może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek z ostrą niewydolnością nerek włącznie, która zwykle jest jednak odwracalna. Dlatego też, wymienione skojarzenia należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, a po rozpoczęciu leczenia skojarzonego należy rozważyć regularne monitorowanie parametrów czynnościowych nerek.

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas lub inhibitorami konwertazy angiotensyny może prowadzić do hiperkaliemii. Konieczne jest oznaczanie stężenia potasu w surowicy.

Metotreksat

NLPZ hamują kanalikową sekrecję metotreksatu i mogą wystąpić pewne interakcje metaboliczne zmniejszające klirens metotreksatu. Zastosowanie ibuprofenu w okresie 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i zwiększenia jego toksyczności. Z tego powodu należy unikać jednoczesnego stosowania NLPZ i wysokich dawek metotreksatu. Należy również rozważyć potencjalne ryzyko interakcji z małymi dawkami metotreksatu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W trakcie jednoczesnego stosowania należy monitorować funkcje nerek.

Cyklosporyna

W przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i niektórych NLPZ występuje ryzyko zwiększenia nefrotoksycznego działania cyklosporyny. Możliwości wystąpienia takiego działania w przypadku skojarzonego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu nie można wykluczyć.

Takrolimus

Zwiększenie ryzyka nefrotoksyczności.

Zydowudyna

Istnieją doniesienia o zwiększonym ryzyku wylewu krwi do stawów i krwiaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią, którzy jednocześnie stosowali zydowudynę z ibuprofenem. Może wystąpić zwiększone ryzyko toksycznego działania na szpik w czasie jednoczesnego stosowania zydowudyny i NLPZ. Zaleca się badanie krwi po 1-2 tygodniach od rozpoczęcia jednoczesnego stosowania leków.

Antybiotyki z grupy chinolonów

Z danych uzyskanych w badaniach na zwierzętach wynika, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko drgawek.

Inhibitory CYP2C9 (np. warykonazol i flukonazol)

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać ekspozycję organizmu na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z zastosowaniem warykonazolu i flukonazolu (inhibitory CYP2C9) stwierdzono zwiększenie ekspozycji na S(+)ibuprofen o około 80 do 100%. W przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP2C9 należy rozważyć zmniej szenie dawki ibuprofenu, szczególnie jeśli ibuprofen w dużych dawkach jest podawany jednocześnie z warykonazolem lub flukonazolem.

Doustne leki przeciwcukrzycowe

NLPZ mogą zwiększać działanie hipoglikemizujące pochodnych sulfonylomocznika. W przypadku jednoczesnego ich stosowania zaleca się oznaczanie stężenia glukozy we krwi.

Cholestyramina

Jednoczesne stosowanie cholestyraminy i ibuprofenu powoduje przedłużenie i zmniejszenie (25%) wchłaniania ibuprofenu. Produkty powinny być przyjmowane w odstępie przynajmniej 2 godzin.

Aminoglikozydy

NLPZ mogą spowolnić wydalanie aminoglikozydów i zwiększyć ich toksyczność.

Wyciągi ziołowe

Ginko biloba jednocześnie stosowany z ibuprofenem może zwiększyć ryzyko krwawień.

Alkohol

Należy unikać stosowania ibuprofenu przez alkoholików (14-20 drinków/tydzień lub więcej) z powodu ryzyka znacznych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym krwawień.

Mifepryston

Zastosowanie NLPZ w ciągu 8-12 dni po zastosowaniu mifeprystonu może zmniejszyć działanie mifeprystonu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz wad rozwojowych serca i wrodzonego rozszczepienia powłok brzusznych w następstwie stosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wystąpienia wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało zwiększenie strat zarodków w fazie przed i po implantacji oraz obumieranie zarodków i płodów. Ponadto, informowano o zwiększonej częstości występowania różnych wad wrodzonych, w tym układu sercowo-naczyniowego, u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie rozwoju narządów. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy podawać produktu Abfen Forte, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli produkt Abfen Forte stosuje kobieta, która planuje zajść w ciążę lub jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas stosowania jak najkrótszy.

Stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn w trzecim trymestrze ciąży może narazić płód na:

-    toksyczne działanie na serce i płuca (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne),

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem.

U matki i noworodka w końcowym okresie ciąży wystąpić może:

-    wydłużenie czasu krwawienia, przy czym działanie antyagregacyjne może wystąpić nawet po bardzo małych dawkach,

-    zahamowanie skurczów macicy powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu.

Z tych powodów stosowanie produktu Abfen Forte jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży. Karmienie piersią

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale wydaje się, że w przypadku krótkotrwałego stosowania dawek leczniczych ryzyko działania na dziecko nie jest prawdopodobne. Jeśli jednak zalecane jest dłuższe leczenie, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.

Płodność

Stosowanie ibuprofenu może zmniejszyć płodność i nie jest zalecane u kobiet, które planują zajść w ciążę. Zaleca się rozważenie odstawienia ibuprofenu u kobiet, które mają trudności w zajściu w ciążę lub są poddawane badaniom z powodu niepłodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zwykle ibuprofen nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże podczas stosowania dużych dawek mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak zmęczenie, senność, zawroty głowy (zgłaszane jako częste) i zaburzenia widzenia (zgłaszane jako niezbyt częste). Dlatego u niektórych osób dojść może do upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Działanie to nasila się po równoczesnym spożyciu alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić wrzody trawienne, perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które niekiedy prowadzą do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu ibuprofenu opisywano przypadki nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparcia, dyspepsji, bólu brzucha, smolistych stolców, krwistych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej opisywano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka.

Działania niepożądane są w większości zależne od dawki. Zwłaszcza ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego zależy od wielkości dawki i czasu stosowania. Inne znane czynniki ryzyka patrz punt 4.4.

Badanie kliniczne i dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i długotrwale, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zdarzeń zakrzepowych dotyczących naczyń tętniczych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu) (patrz punkt 4.4).

W związku ze stosowaniem NLPZ opisywano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Działania niepożądane o co najmniej możliwym związku ze stosowaniem ibuprofenu przedstawiono według klasyfikacji grup układowo-narządowych MedDRA oraz częstości występowania. Stosuje się następujące kategorie częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

zaburzenia hemopoezy (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza) .Wczesne objawy mogą obejmować: gorączkę, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, krwawienia z nosa i wylewy podskórne

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, świąd, plamica, wykwity skórne, a także napady astmy oskrzelowej (z możliwym spadkiem ciśnienia

tętniczego)

Rzadko

zespół tocznia rumieniowatego układowego

Bardzo rzadko

ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka i krtani połączony ze zwężeniem dróg oddechowych, dusznością, przyspieszoną akcją serca, spadkiem ciśnienia tętniczego do zagrażającego życiu wstrząsu

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

depresja, stany splątania, halucynacje

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy, senność, zawroty głowy, męczliwość, pobudzenie ruchowe, uczucie wirowania, bezsenność, drażliwość

Bardzo rzadko

aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zaburzenia oka

Niezbyt często

zaburzenia widzenia

Rzadko

niedowidzenie toksyczne

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko

szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca, ostry obrzęk płuc, obrzęk

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

katar, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, niestrawność, ból brzucha i nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie

Niezbyt często

Owrzodzenie przewodu pokarmowego, niekiedy z krwawieniem i perforacją (patrz punkt 4.4), ukryta utrata krwi z przewodu pokarmowego, która może prowadzić do niedokrwistości, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie jelita grubego, zaostrzenie choroby zapalnej jelita grubego, komplikacje uchyłków jelita (perforacje, przetoka), zapalenie błony śluzowej żołądka

Bardzo rzadko

zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie trzustki, zwężenie jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

zwiększenie stężenia w surowicy krwi azotu mocznikowego, aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej

Bardzo rzadko

zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Niezbyt często

Nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko

ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, w tym zespół

Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), łysienie, martwicze zapalenie powięzi

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

rozwój obrzęków, szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, śródmiąższowym zapaleniem nerek, czemu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek

Bardzo rzadko

przy długotrwałym stosowaniu martwica brodawek nerkowych

Badania diagnostyczne

Rzadko

zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

U większości pacjentów, którzy przyjęli znaczące klinicznie ilości NLPZ wystąpią jedynie nudności, wymioty, bóle w górnej części brzucha, oraz rzadziej biegunka. Mogą również wystąpić szumy uszne, ból głowy, uczucie wirowania, zawroty głowy i krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku poważniejszego zatrucia obserwuje się działanie toksyczne na centralny układ nerwowy, objawiające się sennością, czasami pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. U niektórych pacjentów występują drgawki. U dzieci mogą wystąpić mioklonie. W przypadkach ciężkiego zatrucia może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy/INT może się wydłużyć, prawdopodobnie z powodu działania czynników krzepnięcia w układzie krążenia. Może wystąpić ostra niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, niedociśnienie, depresja oddechowa, i sinica. Możliwe jest nasilenie astmy u pacjentów z tą chorobą.

Leczenie

Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające, włączając w to utrzymanie drożności dróg oddechowych, monitorowanie i stabilizacja czynności serca i funkcji życiowych. Zastosować płukanie żołądka lub podać węgiel aktywowany w ciągu jednej godziny od przyjęcia produktu więcej niż 400 mg/kg masy ciała. W przypadku gdy ibuprofen uległ już wchłonięciu, należy podać substancje alkalizujące w celu przyspieszenia wydzielania kwasu ibuprofenowego do moczu. W razie częstych lub przedłużających się drgawek należy zastosować dożylnie diazepam lub lorazepam. Należy zastosować sposób leczenia uzależniony od stanu klinicznego pacjenta. W razie astmy zastosować leki rozszerzające oskrzela. Nie ma swoistego antidotum.

Należy ściśle monitorować funkcje nerek i wątroby.

Należy poddać pacjenta przynajmniej 4-godzinnej obserwacji po przyjęciu potencjalnie toksycznej dawki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego Kod ATC: M01AE01.

Mechanizm działania

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Zwierzęce modele bólu i zapalenia wykazały, że ibuprofen skutecznie hamuje syntezę prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból indukowany przez odczyn zapalny, zmniejsza też obrzęk i gorączkę. Ibuprofen zwiększa działanie hamujące syntezę prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenzy. Ponadto, ibuprofen hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez ADP (ang. adenozynodifosforan - ADP) lub kolagen.

Działanie farmakodynamiczne

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, kiedy te dwa leki stosowane są jednocześnie. W jednym badaniu, w którym dawkę pojedynczą ibuprofenu wynoszącą 400 mg przyjmowano w okresie 8 godzin przed lub 30 minut po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego w postaci o natychmiastowym uwalnianiu (w dawce 81 mg), stwierdzono osłabienie wpływu kwasu acetylosalicylowego na powstawanie tromboksanu oraz na agregację płytek krwi. Ze względu jednak na ograniczenia tych danych oraz niepewność co do zasadności ekstrapolowania danych uzyskanych ex vivo na warunki kliniczne nie jest możliwe wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, w związku z czym nie uważa się za prawdopodobne występowanie jakichkolwiek klinicznie istotnych efektów działania w przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu.

Ibuprofen hamuje syntezę prostaglandyn w macicy zmniejszając wewnątrzmaciczne ciśnienie w okresie spoczynkowym i w skurczu, okresowe skurcze wewnątrzmaciczne oraz ilość prostaglandyn wydzielanych do krwioobiegu. Zakłada się, że zmiany te powodują przyniesienie ulgi w bólach menstruacyjnych. Ibuprofen hamuje syntezę prostaglandyn w nerkach, co może prowadzić do niewydolności nerek, zatrzymania płynów w organizmie i niewydolności serca u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt 4.3).

Prostaglandyny mają wpływ na owulację dlatego stosowanie leków hamujących syntezę prostaglandyn może mieć wpływ na płodność u kobiet (patrz punkty 4.4, 4.6 i 5.3).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ibuprofen jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi 80-90%. Maksymalne stężenie ibuprofenu w surowicy obserwuje się 1,7 godziny (mediana) po podaniu na czczo. Jeśli podawany jest z jedzeniem maksymalne stężenie w surowicy jest o 34% mniejsze i zostaje osiągnięte około 2 godziny później niż w przypadku, gdy produkt jest zażywany na czczo. Pokarm nie wpływa w istotny sposób na całkowitą biodostępność.

Dystrybucja

Ibuprofen silnie wiąże się z białkami osocza (99%). Objętość dystrybucji ibuprofenu jest mała i u dorosłych wynosi 0,12-0,2 l/kg mc.

Metabolizm

Ibuprofen jest szybko metabolizowany w wątrobie, z udziałem cytochromu P450, przede wszystkim izoenzymu CYP2C9, do dwóch nieaktywnych metabolitów 2-hydroksyibuprofenu i 3-karboksyibuprofenu. Po podaniu doustnym produktu leczniczego, nieco mniej niż 90% dawki doustnej ibuprofenu wykrywane jest w moczu w postaci utlenionych metabolitów i ich połączeń z kwasem glukuronowym. Bardzo małe ilości ibuprofenu wydalane są z moczem w niezmienionej postaci.

Wydalanie

Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin. Całkowite wydalenie ibuprofenu następuje w ciągu 24 godzin po zażyciu ostatniej dawki.

Szczególne populacje

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeśli nie występuje niewydolność nerek, istnieje tylko niewielka, klinicznie nieistotna różnica w profilu farmakokinetycznym i wydalaniu z moczem między osobami młodymi i w podeszłym wieku.

Dzieci

Wydaje się, że u dzieci w wieku 1 roku i starszych narażenie układowe na ibuprofen po podaniu dawek leczniczych ustalonych w zależności od masy ciała (5 mg/kg mc. do 10 mg/kg mc.) jest podobne jak u dorosłych.

U dzieci w wieku od 3 miesięcy do 2,5 lat objętość dystrybucji (l/kg mc.) i klirens (l/kg mc/h) ibuprofenu były wyższe niż u dzieci powyżej 2,5 lat do 12 lat.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek obserwowano zwiększenie stężenia niezwiązanego (S)-ibuprofenu oraz większe wartości AUC dla (S)-ibuprofenu oraz zwiększenie ilorazu wartości AUC enancjomerów (S/R) w porównaniu do zdrowych osób z grup kontrolnych.

U dializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek frakcja niezwiązanego ibuprofenu wynosiła średnio około 3% w porównaniu do około 1% u zdrowych ochotników. Ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą powodować kumulację metabolitów ibuprofenu. Znaczenie tego działania nie jest znane. Metabolity można usuwać drogą hemodializy (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Zaburzenie czynności wątroby

Alkoholowa choroba wątroby z zaburzeniem czynności wątroby o małym lub umiarkowanym nasileniu nie powodowała znacznej zmiany parametrów farmakokinetycznych.

U pacjentów z marskością z zaburzeniami czynności wątroby o małym nasileniu (6-10 punktów w klasyfikacji Child-Pugh) leczonych racemicznym ibuprofenem obserwowano średnio dwukrotne wydłużenie okresu półtrwania, a iloraz wartości AUC enancjomerów (S/R) był istotnie niższy w porównaniu do zdrowych osób z grupy kontrolnej, co wskazuje na zmniejszenie metabolicznego przekształcania (R)-ibuprofenu do aktywnego (S)-enancjomeru (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ponieważ ibuprofen jest produktem o ugruntowanym i szerokim stosowaniu przedkliniczne dane o bezpieczeństwie ibuprefenu zostały dobrze udokumentowane.

Badania toksyczności po podaniu jednokrotnym i wielokrotnym ibuprofenu na zwierzętach wykazały powstawanie głównie zmian i owrzodzeń w przewodzie pokarmowym.

W badaniach in vitro i in vivo nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie dowodów na działanie mutagenne ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono żadnych dowodów rakotwórczego działania ibuprofenu. Ibuprofen hamuje jajeczkowanie u królików i zaburza implantację zarodków u różnych gatunków zwierząt (króliki, szczury, myszy). W badaniach związanych z reprodukcją, prowadzonych na szczurach i królikach wykazano, że ibuprofen przenika przez łożysko. Po podaniu dawek toksycznych dla samic stwierdzono u potomstwa zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych (wady przegrody międzykomorowej).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas jabłkowy Sacharyna sodowa (E 954)

Sacharoza Powidon K 29-32 Aromat pomarańczowy Sodu laurylosiarczan Sodu wodorowęglan Sodu węglan bezwodny

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z Papieru/PE/Aluminium/Laminatu PE, w tekturowym pudełku.

12, 15, 20, 30 lub 40 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21015

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.03.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2015

15

Abfen Forte