+ iMeds.pl

Acatarick allergy 10 mgUlotka Acatarick allergy

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Acatarick Allergy 10 mg, tabletki powlekane

Cetirizini dihydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać Acatarick Allergy ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acatarick Allergy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Acatarick Allergy

3.    Jak stosować lek Acatarick Allergy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Acatarick    Allergy

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ACATARICK ALLERGY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Cetyryzyny dichlorowodorek jest substancj ą czynną leku Acatarick Allergy.

Acatarick Allergy jest lekiem przeciwalergicznym.

Lek Acatarick Allergy jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

• w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

•    w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ACATARICK ALLERGY

Kiedy nie stosować leku Acatarick Allergy

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cetyryzyny dichlorowodorek, którykolwiek z pozostałych składników leku Acatarick Allergy, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min);

•    jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lek Acatarick Allergy w postaci tabletek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej

6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acatarick Allergy

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku; może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku. Dawkę leku ustali lekarz.

•    Nie stwierdzono znaczącego wpływu alkoholu (stężenie we krwi wynoszące 0,5 promila, co odpowiada stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) i cetyryzyny przyjmowanej w zalecanych dawkach. Jednakże, podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwhistaminowych, zaleca się, aby unikać jednoczesnego spożywania alkoholu.

•    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek, należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dostępne dane dotyczące tego leku sugerują, że nie należy spodziewać się interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Acatarick Allergy z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa znacząco na wchłanianie cetyryzyny.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża: kobiety w ciąży powinny poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Tak jak w przypadku innych leków, należy unikać stosowania leku Acatarick Allergy u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Należy jednak przerwać stosowanie leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią: nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania kliniczne nie wykazały wpływu leku Acatarick Allergy w zalecanej dawce na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną. Jeśli pacjent zamierza prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, nie powinien stosować dawek większych niż zalecane. Pacjent powinien uważnie obserwować reakcję organizmu na lek. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami

0    działaniu hamuj ącym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania

1    koncentracj ę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Acatarick Allergy

Ten lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ACATARICK ALLERGY

Lek Acatarick Allergy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: pół tabletki (5 mg) dwa razy na dobę.

Pacjenci z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek: pół tabletki (5 mg) raz na dobę.

Sposób stosowania:

Lek Acatarick Allergy można zażywać z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu choroby i jest określany przez lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acatarick Allergy

Należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na Oddział Ratunkowy najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę oraz wszystkie pozostałe tabletki leku. Objawy przedawkowania to: dezorientacja, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, ogólnie złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, zwłaszcza ruchowy, uspokojenie, senność, utrata przytomności, drżenie, ból głowy, nieprawidłowe, szybkie bicie serca lub trudności w oddawaniu moczu.

Pominięcie zastosowania leku Acatarick Allergy

W przypadku pominięcia dawki należy zażyć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie ze schematem dawkowania, zachowuj ąc zawsze co najmniej 12-godzinną przerwę między dawkami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Acatarick Allergy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane są zwykle łagodne i zazwyczaj ustępuj ą po przerwaniu leczenia. Odnotowano następuj ące działania niepożądane.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących, bardzo rzadkich, ale poważnych objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na Oddział Ratunkowy najbliższego szpitala.

•    Reakcja alergiczna, której objawami mogą być: omdlenie, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła lub trudności w oddychaniu i połykaniu.

• Czerwona, swędząca wysypka z łuszczeniem skóry i tworzeniem się pęcherzy, szczególnie na grzbiecie dłoni i przedramionach.

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek): senność, ospałość, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka, obrzęk i podrażnienie błony śluzowej gardła, obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa.

Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów stosujących lek):

ból brzucha, pobudzenie, osłabienie, ogólnie złe samopoczucie, parestezje (nieprawidłowe odczucia na skórze), wysypka, która może być swędząca.

Rzadko (występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż 1 na 1000 pacjentów stosujących lek): szybkie bicie serca, obrzęk, reakcje uczuleniowe, zmiany czynności wątroby (stwierdzone na podstawie badań krwi), zwiększenie masy ciała, napady drgawek, zaburzenia ruchowe, agresja, dezorientacja, depresja, odczuwanie zjawisk, które nie istnieją (omamy), zaburzenia snu, świąd.

Bardzo rzadko (występuj ą rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosuj ących lek): zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków, trudności w przystosowaniu się oka do ostrego widzenia, zamazane widzenie, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja uczuleniowa, która może powodować trudności w oddychaniu lub zawroty głowy), zmieniony smak, zasłabnięcie, niepokój, zwłaszcza ruchowy, trudności w oddawaniu moczu lub ból podczas oddawania moczu, nietrzymanie moczu (osłabienie mięśnia zwieracza pęcherza moczowego), drżenie, tiki, ruchy mimowolne i skurcze mięśni, mimowolne, okrężne ruchy gałek ocznych, omdlenie, wysypka polekowa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ACATARICK ALLERGY Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Acatarick Allergy po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Acatarick Allergy

Substancją czynną leku jest cetyryzyny dichlorowodorek. Każda tabletka zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk; skład otoczki Opadry white: hypromeloza 15 cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000 i sodu cytrynian.

Jak wygląda lek Acatarick Allergy i co zawiera opakowanie

Tabletki Acatarick Allergy są białe, okrągłe, powlekane z oznaczeniem „A” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Lek dostępny jest w blistrach zawierających 10 tabletek powlekanych, w tekturowym pudełku. Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław, Polska Wytwórca:

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj członkowski

Nazwa produktu leczniczego

Wielka Brytania

Cetirizine hydrochloride 10 mg film coated Tablets

Irlandia

Tiritek Allergy 10 mg film coated Tablets

Włochy

Cetirizina Germed 10 mg compresse rivestite con film

Malta

ALTACURA ALLERGY

Polska

Acatarick Allergy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa,

Tel.: + (48) (22) 543 60 00

Data zatwierdzenia ulotki:

kwiecień 2011

Strona 5 z 5

Acatarick Allergy

Charakterystyka Acatarick allergy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Acatarick Allergy, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum). Substancje pomocnicze: produkt leczniczy zawiera 101,83 mg laktozy w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym „A” po jednej stronie i głęboką linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

-    Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

-    Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

Osoby w podeszłym wieku: Brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek: brak danych określających stosunek skuteczności do bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

W związku z tym, że cetyryzyna jest wydalana głównie przez nerki (patrz punkt 5.2), w przypadku braku możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Dawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z poniższą tabelą. Aby skorzystać z tabeli dawkowania, należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/min. Clkr (ml/min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl), posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

Clkr = _ (x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Modyfikacja dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Stopień wydolności nerek

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawkowanie i częstość stosowania

Prawidłowa czynność nerek

> 80

10 mg raz na dobę

Łagodna niewydolność nerek

50-79

10 mg raz na dobę

Umiarkowana niewydolność nerek

30-49

5 mg raz na dobę

Ciężka niewydolność nerek

< 30

5 mg co drugi dzień

Krańcowa niewydolność nerek, pacjenci dializowani

< 10

Stosowanie przeciwwskazane

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu nerkowego, wieku oraz masy ciała pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby oraz z zaburzeniami czynności nerek: Zaleca się dostosowanie dawkowania (patrz powyżej: „Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek”).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną, którąkolwiek substancj ę pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie są spodziewane interakcje tego leku przeciwhistaminowego z innymi lekami.

W przeprowadzonych badaniach dotyczących interakcji leków nie donoszono o występowaniu interakcji farmakodynamicznych ani znaczących interakcji farmakokinetycznych, w szczególności z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg na dobę).

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość wchłaniania cetyryzyny.

4.6    Ciąża i laktacja

Dane kliniczne dotyczące stosowania cetyryzyny w ciąży są ograniczone.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy.

Należy zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy kobietom w ciąży lub kobietom karmiącym piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Obiektywne badania z zastosowaniem cetyryzyny w zalecanej dawce 10 mg nie wykazały istotnego klinicznie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługuj ący maszyny powinni zwrócić uwagę na reakcj ę organizmu na lek oraz nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamuj ącym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ na zdolność reagowania i koncentracj ę.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych wykazano, że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Mimo, iż cetyryzyna jest selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H1 i jest praktycznie pozbawiona aktywności cholinolitycznej, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej.

Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny. W większości przypadków ustępowały one po przerwaniu przyjmowania cetyryzyny dichlorowodorku.

Badania kliniczne

Dostępne są dane z kontrolowanych badań klinicznych lub farmakoklinicznych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, porównuj ących cetyryzynę z placebo oraz innymi lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w zalecanych dawkach (10 mg na dobę dla cetyryzyny), w których uczestniczyło ponad 3200 pacjentów leczonych cetyryzyną. W badaniach kontrolowanych placebo, z zastosowaniem cetyryzyny w dawce 10 mg obserwowano następuj ące działania niepożądane, występujące z częstością 1% lub większą:

Działanie niepożądane (terminologia działań niepożądanych wg WHO)

Cetyryzyna 10 mg (n=3260)

Placebo

(n=3061)

Organizm jako całość -zaburzenia ogólne: Zmęczenie

1,63%

0,95%

Zaburzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego:

Zawroty głowy Ból głowy

1,10%

7,42%

0,98%

8,07%

Zaburzenia żołądka i jelit:

Ból brzucha

0,98%

1,08%

Suchość w jamie ustnej

2.09%

0,82%

Nudności

1.07%

1,14%

Zaburzenia psychiczne:

Senność

9,63%

5,00%

Zaburzenia układu

oddechowego:

Zapalenie gardła

1,29%

1,34%

Mimo, iż senność występowała statystycznie częściej u pacjentów stosujących cetyryzynę niż w grupie otrzymującej placebo, w większości przypadków miała ona nasilenie łagodne do umiarkowanego. Inne, obiektywne badania nie wykazały wpływu cetyryzyny w zalecanych dawkach dobowych na zwykłą, codzienną aktywność młodych, zdrowych ochotników.

Działania niepożądane występujące z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, pochodzące z badań klinicznych lub farmakoklinicznych kontrolowanych placebo to:

Działanie niepożądane (WHO-ART)

Cetyryzyna 10 mg (n=1656)

Placebo

(n=1294)

Zaburzenia żołądka i jelit: Biegunka

1,0%

0,6%

Zaburzenia psychiczne: Senność

1,8%

1,4%

Zaburzenia układu oddechowego:

Zapalenie błony śluzowej nosa

1,4%

1,1%

Organizm jako całość -zaburzenia ogólne: Zmęczenie

1,0%

0,3%

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych występujących podczas badań klinicznych, zgłaszano pojedyncze przypadki następuj ących działań niepożądanych po wprowadzeniu leku do obrotu. Dla tych rzadziej zgłaszanych działań niepożądanych, częstość występowania (niezbyt często: >1/1 000 do <1/100, rzadko: >1/10 000 do <1/1 000, bardzo rzadko: <1/10 000) określono na podstawie obserwacji z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: pobudzenie

Rzadko: zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność Bardzo rzadko: tiki

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: parestezja Rzadko: drgawki, zaburzenia ruchowe

Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych

Zaburzenia serca:

Rzadko: tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, y-GT i zwiększone stężenie bilirubiny)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: świąd, wysypka Rzadko: pokrzywka

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często: osłabienie, złe samopoczucie Rzadko: obrzęki

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zwiększenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Objawy _ przedawkowania

Objawy obserwowane po przedawkowaniu cetyryzyny są związane głównie z działaniem na ośrodkowy układ nerwowy lub mogą wskazywać na działanie przeciwcholinergiczne.

Po przyjęciu dawki cetyryzyny co najmniej 5 razy większej od zalecanej dawki dobowej zgłaszano następuj ące działania niepożądane: splątanie, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, zwłaszcza ruchowy, sedacj ę, senność, osłupienie, tachykardię, drżenie i zatrzymanie moczu.

Postępowanie _ po _ przedawkowaniu

Specyficzne antidotum dla cetyryzyny nie jest znane. W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe lub podtrzymuj ące. Jeżeli od zażycia zbyt dużej dawki leku nie minęło zbyt wiele czasu, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka.

Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana metodą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Pochodne piperazyny, kod ATC: R06A E07

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny u człowieka, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Badania wiązania z receptorem in vitro nie wykazały istotnego powinowactwa do receptorów innych niż H1.

Oprócz działania antagonistycznego w stosunku do receptorów H1, cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne: u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem,

dawka 10 mg podawana raz lub dwa razy na dobę, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej (eozynofili), do skóry i spojówek.

Badania u zdrowych ochotników wykazały, że cetyryzyna w dawkach 5 i 10 mg silnie hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia, wywołaną śródskórnym podawaniem histaminy w bardzo dużych stężeniach, ale nie ustalono związku ze skutecznością.

W trwającym 35 dni badaniu, przeprowadzonym u dzieci w wieku od 5 do 12 lat nie stwierdzono tolerancji na przeciwhistaminowe działanie cetyryzyny (ustępowanie bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia). Po przerwaniu leczenia cetyryzyną podawaną wielokrotnie skóra odzyskuje normalną reaktywność na histaminę w ciągu 3 dni.

W sześciotygodniowym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 186 pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz współistniej ącą, łagodną lub umiarkowaną astmą, cetyryzyna stosowana w dawce 10 mg raz na dobę łagodziła objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływała na czynność płuc. Badanie to potwierdza bezpieczeństwo stosowania cetyryzyny u pacjentów z alergią i z łagodną lub umiarkowaną astmą.

W badaniu kontrolowanym placebo cetyryzyna podawana w dużej dawce dobowej wynoszącej 60 mg przez siedem dni nie powodowała statystycznie znamiennego wydłużenia odstępu QT.

Stosowanie cetyryzyny w zalecanych dawkach poprawia jakość życia pacjentów z przewlekłym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi około 300 ng/ml i występuje w ciągu

1,0 ± 0,5 h. Nie zaobserwowano kumulacji cetyryzyny podczas stosowania dawek dobowych 10 mg przez 10 dni. U ochotników rozkład parametrów farmakokinetycznych, takich jak stężenie maksymalne (Cmax) i pole pod krzywą (AUC), jest jednoznacznie zdefiniowany. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, lecz zmniejsza szybkość wchłaniania cetyryzyny. W przypadku podawania cetyryzyny w postaci roztworu, kapsułek i tabletek, biodostępność jest podobna.

Pozorna objętość dystrybucji wynosi 0,50 l/kg. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w 93 ± 0,3%. Cetyryzyna nie wpływa na stopień wiązania warfaryny z białkami.

Cetyryzyna nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przej ścia. Około dwie trzecie dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy okres półtrwania wynosi około 10 godzin.

Cetyryzyna wykazuje liniową kinetykę w zakresie dawek od 5 do 60 mg.

Szczególne grupy_pacjentów

Osoby w podeszłym wieku: U 16 pacjentów w podeszłym wieku po podaniu doustnie pojedynczej dawki 10 mg okres półtrwania wydłużył się o około 50%, a klirens zmniejszył się o 40% w porównaniu z pozostałymi pacjentami. Wydaje się, że zmniejszenie klirensu cetyryzyny u ochotników w podeszłym wieku jest związane z zaburzeniem czynności nerek.

Dzieci i niemowlęta: U dzieci w wieku od 6 do 12 lat okres półtrwania cetyryzyny wynosił około 6 godzin, a u dzieci w wieku 2-6 lat - 5 godzin. U niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy okres półtrwania jest zmniejszony do 3,1 godziny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Farmakokinetyka leku była podobna u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny powyżej 40 ml/min) oraz u zdrowych ochotników. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek okres półtrwania był 3 razy dłuższy, a klirens o 70% mniejszy niż u zdrowych ochotników.

Strona 6 z 8

U pacjentów poddawanych hemodializie (klirens kreatyniny mniejszy niż 7 ml/min), którym podano doustnie cetyryzynę w pojedynczej dawce 10 mg, okres półtrwania był 3 razy dłuższy, a klirens o 70% mniejszy niż u osób zdrowych. Podczas hemodializy cetyryzyna była usuwana z osocza w niewielkim stopniu. Konieczne jest dostosowanie dawkowania u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby (marskość żółciowa, choroby dotyczące miąższu wątroby, związane z zastojem żółci), którym podano 10 lub 20 mg cetyryzyny w pojedynczej dawce, okres półtrwania wydłużył się o 50%, a klirens zmniejszył o 40% w porównaniu do osób zdrowych.

Dostosowanie dawkowania jest konieczne tylko u tych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, u których jednocześnie występują zaburzenia czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na reprodukcj ę, nie ujawniaj ą szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Talk

Skład otoczki Opadry white:

Hypromeloza 15 cP Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000 Sodu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister miękki z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Wielkość opakowań: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Strona 7 z 8

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

US Pharmacia Sp. z o.o.; ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław, Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15770

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.07.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Kwiecień 2011 r.

Strona 8 z 8

Acatarick Allergy