+ iMeds.pl

Accordeon 10 mgUlotka Accordeon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Accordeon, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Accordeon, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Accordeon, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Accordeon, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oxycodoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub <farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Accordeon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Accordeon

3.    Jak przyjmować lek Accordeon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Accordeon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Accordeon i w jakim celu się go stosuje

Accordeon jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów.

Accordeon jest stosowany w leczeniu ostrego bólu, który powoduje konieczność leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi, ponieważ inne leki przeciwbólowe nie są skuteczne.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Accordeon Kiedy nie przyjmować leku Accordeon

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek oksykodonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent cierpi na ostre zaburzenia oddychania (depresja oddechowa) połączone ze zbyt małą ilością tlenu we krwi (hipoksja) i (lub) zbyt dużą ilością dwutlenku węgla we krwi (hiperkapnia).

-    Jeśli pacjent cierpi na ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, serce płucne (zmiany serca spowodowane długotrwałym podwyższeniem ciśnienia w krążeniu płucnym) lub ostrą, ciężką astmę oskrzelową.

-    Jeśli pacjent cierpi na niedrożność jelit (niedrożność porażenna).

-    Jeśli pacjent ma ostre bóle brzucha lub cierpi z powodu opóźnionego opróżniania żołądka.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia serca po długo trwającej chorobie płuc (serce płucne)

-    Jeśli pacjent ma poważne zaburzenia nerek lub umiarkowane do poważnych zaburzenia wątroby. Jeśli pacjent ma inne długo trwające zaburzenia nerek lub wątroby przyjmowanie tego leku wymaga szczególnego zalecenia lekarza.

-    Jeśli pacjent ma zaparcia.

-    Jeśli pacjent ma nietolerancję na niektóre cukry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Accordeon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest osłabiony.

-    Jeśli pacjent cierpi na ostre zaburzenia czynności płuc, wątroby lub nerek (patrz punkt 3 „Pacjenci z grup ryzyka”).

-    Jeśli pacjent cierpi na obrzęk śluzowaty (towarzyszący pewnym chorobom tarczycy) lub zaburzenia tarczycy, ponieważ może wymagać mniejszej dawki.

-    Jeśli pacjent ma niewydolność nadnerczy (choroba Addisona).

-    Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie).

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia psychiczne powstałe w wyniku zakażenia (psychoza toksyczna).

-    Jeśli pacjent ma zapalenie jelita.

-    Jeśli pacj ent jest chory na przerost gruczołu krokowego.

-    Jeśli pacjent ma chorobę alkoholową lub jest w trakcie leczenia odwykowego.

-    Jeśli pacjent jest uzależniony od silnie działających leków przeciwbólowych (opioidów).

-    Jeśli pacj ent jest chory na zapalenie trzustki.

-    Jeśli u pacjenta występują silne bóle głowy lub nudności, ponieważ może to być skutek zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania, takie jak ciężka choroba płuc. Lekarz poinformuje o tym pacjenta. Objawy mogą obejmować duszności i kaszel.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia regulacji krążenia.

-    Jeśli pacjent jest chory na kolki dróg żółciowych i moczowych.

-    Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub skłonność do napadów drgawek.

-    Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO (ang. monoamine oxidase) (leki stosowane w leczeniu depresji).

-    Jeśli pacjent ma uraz głowy, który powoduje silne bóle głowy lub nudności. Przyjmowanie tego leku mogłoby nasilić te objawy lub je maskować.

Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowało w przeszłości którekolwiek z powyższych uwarunkowań, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku Accordeon.

Accordeon ma właściwości uzależniające. Jeśli lek Accordeon stosowany jest w leczeniu długoterminowym, może wystąpić tolerancja na lek. Oznacza to, że w celu opanowania bólu pojawi się potrzeba stopniowego zwiększania dawki.

Przewlekłe stosowanie leku Accordeon może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a w przypadku nagłego przerwania leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne. Jeżeli pacjent nie wymaga już terapii chlorowodorkiem oksykodonu, lekarz powinien stopniowo zmniejszać dawkę w celu uniknięcia zespołu odstawiennego.

Jeśli lek stosowany jest prawidłowo u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko fizycznego i psychicznego uzależnienia jest małe. Należy skontaktować się z lekarzem w celu określenia możliwego ryzyka w porównaniu do korzyści wynikaj ących ze stosowania leku.

Leku Accordeon nie wolno przyjmować z alkoholem. Alkohol może nasilać istotne działania niepożądane oksykodonu, takie jak senność, ospałość oraz spowolniony i płytki oddech.

Należy unikać podawania leku pacjentom z występuj ącym obecnie lub stwierdzonym w wywiadzie uzależnieniem od alkoholu lub leków.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań nad stosowaniem leku Accordeon u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12. roku życia, ponieważ nie określono bezpieczeństwa i skuteczności działania leku w tej grupie pacjentów.

Osoby w podeszłym wieku (ponad 65 lat)

U osób w podeszłym wieku, które nie stosowały leków opioidowych w przeszłości, zwykle leczenie rozpoczyna się najmniejszą dawką.

Stosowanie leku Accordeon może powodować dodatnie wyniki kontroli antydopingowej.

Stosowanie leku Accordeon jako środka dopingującego może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Lek Accordeon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Leki, które tłumią czynność ośrodkowego układu nerwowego:

-    leki nasenne lub uspokajające,

-    inne leki, które wpływają na układ nerwowy (pochodne fenotiazyny, leki

przeciwpsychotyczne),

-    leki stosowane w leczeniu alergii lub nudności (leki antyhistaminowe, przeciwwymiotne, przeciwnadciśnieniowe),

-    leki znieczulające,

-    leki zwiotczaj ące mięśnie;

-    inne opioidy lub alkohol mogą wzmocnić działania niepożądane oksykodonu, w szczególności depresję oddechową.

-    Leki działające antycholinergicznie:

- inne leki działaj ące na przywspółczulne i cholinergiczne włókna nerwowe ośrodkowego układu nerwowego (leki psychotropowe),

-    leki stosowane w leczeniu alergii (antyhistaminowe) lub nudności (przeciwwymiotne);

-    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona mogą nasilić pewne działania niepożądane oksykodonu (tj. zaparcia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia układu moczowego).

-    Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) mogą nasilić działania niepożądane oksykodonu (tj. pobudzenie, obniżenie lub wzrost ciśnienia).

-    W pojedynczych przypadkach obserwowano klinicznie istotne zwiększenie lub zmniejszenie krzepnięcia krwi w przypadku jednoczesnego stosowania leku Accordeon

z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny.

-    Cymetydyna i sok grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie oksykodonu we krwi. Lekarz może ponownie rozważyć przyjmowaną dawkę leku Accordeon.

-    Leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. klarytromycyna, erytromycyna i telitromycyna) lub stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol

i pozakonazol) mogą zwiększać stężenie oksykodonu we krwi; lekarz rozważy dostosowanie dawki.

-    Leki takie, jak paroksetyna i fluoksetyna (leki przeciwdepresyjne), antybiotyki (np. klarytromycyna, erytromycyna i telitromycyna), azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol i pozakonazol), inhibitory proteazy (np. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir

i sakwinawir) i chinidyna (stosowana w leczeniu chorób serca) mogą zwiększać stężenie oksykodonu we krwi; lekarz rozważy dostosowanie dawki.

-    Leki takie, jak ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca mogą zmniejszać stężenie oksykodonu we krwi; lekarz rozważy dostosowanie dawki.

Accordeon z jedzeniem, piciem i alkoholem

Spożywanie alkoholu w trakcie stosowania leku Accordeon nasila uczucie senności, może również zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak spłycony oddech z ryzykiem zatrzymania oddechu oraz utrata przytomności.

Zaleca się, aby pacjent przyjmuj ący lek Accordeon nie pił alkoholu.

Lek Accordeon można przyjmować razem z posiłkami lub niezależnie od nich.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy przyjmować leku Accordeon w okresie ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania oksykodonu u kobiet ciężarnych. Oksykodon przenika barierę łożyskową i przenika do krwi noworodka.

Przedłużone stosowanie oksykodonu podczas ciąży może powodować objawy odstawienne u noworodka. Noworodki urodzone przez matki, które otrzymywały opioidy w okresie ostatnich 3-4 tygodni przed porodem należy monitorować w kierunku zaburzeń oddychania.

Oksykodon powinien być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku gdy korzyści dla matki przewyższaj ą ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Oksykodon może być wydzielany do mleka matki, wywołuj ąc zaburzenia oddychania u noworodka. Dlatego też leku Accordeon nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oksykodon może osłabiać czujność i zdolność reakcji do takiego stopnia, że pacjent może mieć ograniczoną zdolność lub w ogóle nie być zdolny do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przy zrównoważonej terapii całkowity zakaz prowadzenia pojazdów może nie być konieczny. Lekarz powinien ocenić indywidualnie zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów.

Należy skonsultować z lekarzem, czy i pod jakimi warunkami pacjent może prowadzić samochód.

W celu zapoznania się z możliwymi działaniami niepożądanymi wpływającymi na zdolność prowadzenia pojazdów i koncentrację patrz punkt 4 „Działania niepożądane”.

Lek Accordeon zawiera sacharozę

Lek zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3.    Jak przyjmować lek Accordeon

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku schematów dawkowania, których nie można ustalić, stosując ten lek istnieją leki o innych mocach lub postaciach, które można zastosować.

Zalecana dawka

Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin. Lekarz, w oparciu o poprzednie dawkowanie, zadecyduje o dawce dobowej, o podziale dawki dobowej na pojedyncze dawki oraz o ewentualnej zmianie dawkowania w trakcie leczenia. Pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali inne silnie działające leki przeciwbólowe (opioidy), lekarz może przepisać większą dawkę początkową, uwzględniając ich wcześniejszą reakcję na opioidy. Pacjenci, którzy przyjmowali Accordeon, 5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu według określonego planu, mogą potrzebować szybko działaj ącego leku przeciwbólowego w celu szybkiego zniesienia bólu nazywanego bólem przebijaj ącym. Lek Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest przeznaczony do szybkiego zniesienia bólu.

Do leczenia bólu innego niż nowotworowy dobowa dawka 40 mg chlorowodorku oksykodonu jest zwykle wystarczająca, ale mogą być konieczne większe dawki. Pacjenci z bólem nowotworowym zazwyczaj potrzebują dawek od 80 do 120 mg chlorowodorku oksykodonu, które mogą być zwiększone do 400 mg w szczególnych przypadkach.

Należy kontrolować leczenie, biorąc pod uwagę ulgę w bólu oraz inne czynniki. Kontrola leczenia pozwala na wybór najlepszej terapii, szybkie leczenie działań niepożądanych oraz podjęcie decyzji, co do kontynuowania leczenia.

Accordeon, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin.

Lekarz, w oparciu o poprzednie dawkowanie, zadecyduje o dawce dobowej, o podziale dawki dobowej na pojedyncze dawki oraz o ewentualnej zmianie dawkowania w trakcie leczenia. Pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali inne silnie działające leki przeciwbólowe (opioidy), lekarz może przepisać większą dawkę początkową, uwzględniając ich wcześniejszą reakcję na opioidy. Pacjenci, którzy przyjmowali Accordeon, 10 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu według określonego planu, mogą potrzebować szybko działaj ącego leku przeciwbólowego w celu szybkiego zniesienia bólu nazywanego bólem przebijaj ącym. Lek Accordeon, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest przeznaczony do szybkiego zniesienia bólu.

Do leczenia bólu innego niż nowotworowy dobowa dawka 40 mg chlorowodorku oksykodonu jest zwykle wystarczająca, ale mogą być konieczne większe dawki. Pacjenci z bólem nowotworowym zazwyczaj potrzebują dawek od 80 do 120 mg chlorowodorku oksykodonu, które mogą być zwiększone do 400 mg w szczególnych przypadkach.

Należy kontrolować leczenie, biorąc pod uwagę ulgę w bólu oraz inne czynniki. Kontrola leczenia pozwala na wybór najlepszej terapii, szybkie leczenie działań niepożądanych oraz podjęcie decyzji, co do kontynuowania leczenia.

Accordeon, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin. Lekarz, w oparciu o poprzednie dawkowanie, zadecyduje o dawce dobowej, o podziale dawki dobowej na pojedyncze dawki oraz o ewentualnej zmianie dawkowania w trakcie leczenia. Pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali inne silne leki przeciwbólowe (opioidy), lekarz może przepisać większą dawkę początkową, uwzględniaj ąc ich wcześniejszą reakcj ę na opioidy.

Pacjenci, którzy przyjmowali Accordeon, 20 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu według określonego planu, mogą potrzebować szybko działaj ącego leku przeciwbólowego w celu szybkiego zniesienia bólu nazywanego bólem przebijającym. Lek Accordeon, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest przeznaczony do szybkiego zniesienia bólu.

Do leczenia bólu innego niż nowotworowy dobowa dawka 40 mg chlorowodorku oksykodonu jest zwykle wystarczająca, ale mogą być konieczne większe dawki. Pacjenci z bólem nowotworowym zazwyczaj potrzebują dawek od 80 do 120 mg chlorowodorku oksykodonu, które mogą być zwiększone do 400 mg w szczególnych przypadkach.

Należy kontrolować leczenie biorąc pod uwagę ulgę w bólu oraz inne czynniki. Kontrola leczenia pozwala na wybór najlepszej terapii, szybkie leczenie działań niepożądanych oraz podjęcie decyzji, co do kontynuowania leczenia.

Accordeon, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin. Lekarz, w oparciu o poprzednie dawkowanie, zadecyduje o dawce dobowej, o podziale dawki dobowej na pojedyncze dawki oraz o ewentualnej zmianie dawkowania w trakcie leczenia. Pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali inne silne leki przeciwbólowe (opioidy), lekarz może przepisać większą dawkę początkową, uwzględniaj ąc ich wcześniejszą reakcj ę na opioidy.

Pacjenci, którzy przyjmowali Accordeon, 40 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu według określonego planu, mogą potrzebować szybko działaj ącego leku przeciwbólowego w celu szybkiego zniesienia bólu nazywanego bólem przebijającym. Lek Accordeon, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest przeznaczony do szybkiego zniesienia bólu.

Do leczenia bólu innego niż nowotworowy dobowa dawka 40 mg chlorowodorku oksykodonu jest zwykle wystarczająca, ale mogą być konieczne większe dawki. Pacjenci z bólem nowotworowym zazwyczaj potrzebują dawek od 80 do 120 mg chlorowodorku oksykodonu, które mogą być zwiększone do 400 mg w szczególnych przypadkach.

Należy kontrolować leczenie biorąc pod uwagę ulgę w bólu oraz inne czynniki. Kontrola leczenia pozwala na wybór najlepszej terapii, szybkie leczenie działań niepożądanych oraz podjęcie decyzji, co do kontynuowania leczenia.

Accordeon, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin.

Lekarz, w oparciu o poprzednie dawkowanie, zadecyduje o dawce dobowej, o podziale dawki dobowej na pojedyncze dawki oraz o ewentualnej zmianie dawkowania w trakcie leczenia.

Pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali inne silnie działające leki przeciwbólowe (opioidy), lekarz może przepisać większą dawkę początkową, uwzględniając ich wcześniejszą reakcję na opioidy. Pacjenci, którzy przyjmowali Accordeon, 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu według określonego planu, mogą potrzebować szybko działaj ącego leku przeciwbólowego w celu szybkiego zniesienia bólu nazywanego bólem przebijającym. Lek Accordeon, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest przeznaczony do szybkiego zniesienia bólu.

Do leczenia bólu innego niż nowotworowy dobowa dawka 40 mg chlorowodorku oksykodonu jest zwykle wystarczająca, ale mogą być konieczne większe dawki. Pacjenci z bólem nowotworowym zazwyczaj potrzebują dawek od 80 do 120 mg chlorowodorku oksykodonu, które mogą być zwiększone do 400 mg w szczególnych przypadkach.

Należy kontrolować leczenie, biorąc pod uwagę ulgę w bólu oraz inne czynniki. Kontrola leczenia pozwala na wybór najlepszej terapii, szybkie leczenie działań niepożądanych oraz podjęcie decyzji, co do kontynuowania leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku (ponad 65 lat)

W przypadku wątłych pacjentów w podeszłym wieku, którzy nie przyjmowali leków opioidowych w przeszłości dawka początkowa to zwykle jedna tabletka 5 mg przyjmowana w 12-godzinnych odstępach. Lekarz przepisze dawkę wymaganą do skutecznego leczenia bólu. Należy poinformować lekarza, jeśli przyjmowane dawki nie zapewniaj ą łagodzenia bólu.

Pacjenci z grup ryzyka

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek lub wątroby lub pacjent ma małą masę ciała lekarz może zalecić zmniejszenie dawki początkowej.

Sposób podawania

Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Tabletki należy połykać w całości z wystarczającą ilością płynu ('A szklanki wody) rano i wieczorem, według ustalonego schematu (np. o godzinie 8 rano i 8 wieczorem), niezależnie od posiłków lub z posiłkami.

Accordeon, 10/20/40/80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Tabletki należy połykać w całości lub przełamane na dwie części z wystarczającą ilością płynu (A szklanki wody) rano i wieczorem, według ustalonego schematu (np. o godzinie 8 rano i 8 wieczorem), niezależnie od posiłków lub z posiłkami.

Nie można kruszyć ani żuć tabletek o przedłużonym działaniu, ponieważ prowadzi to do utraty ich właściwości. Żucie i kruszenie leku Accordeon prowadzi do jednorazowego gwałtownego uwolnienia substancji czynnej do organizmu i wchłonięcia zagrażaj ącej życiu dawki oksykodonu (patrz punkt „Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Accordeon”).

Lek Accordeon może być przyjmowany wyłącznie doustnie. W przypadku podania dożylnego substancje pomocnicze leku mogą prowadzić do zniszczenia (martwicy) lokalnych tkanek, zmiany w tkankach płuc (ziarniak płuc) lub innych ciężkich, zagrażaj ących życiu zdarzeń.

Lekarz prowadzący powinien dostosować dawkowanie w zależności od nasilenia bólu i reakcji organizmu na terapię. Lek należy przyjmować dwa razy na dobę w ilości zaleconej przez lekarza.

Instrukcja otwierania blistra:

Lek pakowany jest w blistry, zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci. Nie można wycisnąć tabletki przez blister. Należy otwierać blister zgodnie z poniższą instrukcją:

1.    Oderwać pojedynczą dawkę wzdłuż linii perforowanej blistra.

2.    Powoduje to odsłonięcie powierzchni niezabezpieczonej, położonej w miejscu, w którym przecinaj ą się perforowane linie.

3. Pociągnąć niezabezpieczony pasek i zerwać warstwę zabezpieczającą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Accordeon

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Accordeon należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który w razie potrzeby powiadomi lokalny ośrodek toksykologii.

Objawy przedawkowania to: zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania (depresja oddechowa), uczucie słabości mięśni i obniżenie ciśnienia krwi. W ciężkich przypadkach może wystąpić zapaść krążeniowa, fizyczne i psychiczne odrętwienie, utrata przytomności (śpiączka), spowolnienie akcji serca i nagromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc). Zażycie dużych dawek silnie działaj ących leków przeciwbólowych (opioidów) może prowadzić do śmierci. Należy bezwzględnie unikać sytuacji wymagających podwyższonej koncentracji, np. prowadzenie samochodu.

Pominięcie przyjęcia leku Accordeon

W przypadku zastosowania mniejszej niż zalecana dawki leku Accordeon lub pominięcia zażycia leku, zlikwidowanie bólu może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe.

Można zażyć pominiętą tabletkę, jeżeli kolejne planowane zastosowanie powinno nastąpić za minimum 8 godzin. Następnie można kontynuować zażywanie leku zgodnie z zaleceniem lekarza. Można także zażyć tabletkę o przedłużonym uwalnianiu, jeśli kolejne planowane zastosowanie powinno nastąpić za mniej niż 8 godzin, należy wtedy przesunąć kolejne przyj ęcie leku o 8 godzin. Zasadniczo nie należy stosować leku częściej niż co 8 godzin.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Accordeon

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Jeśli leczenie z zastosowaniem leku Accordeon nie jest już konieczne, lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę, aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Istotne działania lub objawy niepożądane i środki, które należy podjąć w przypadku ich wystąpienia

Jeśli wystąpią poniższe działania niepożądane, należy przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Zaburzenia oddychania stanowią największe zagrożenie powodowane przez opioidy i najczęściej mogą wystąpić u pacjentów starszych lub osłabionych. W konsekwencji u tych pacjentów może występować zmniejszenie ciśnienia krwi.

Ponadto oksykodon może powodować zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli, skurcz mięśni gładkich i stłumienia odruchu kaszlu.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    świąd

-    senność (zwykle występuje w trakcie rozpoczynania przyjmowania leku lub zwiększenia dawki, objaw ustępuje zazwyczaj po kilku dniach)

-    zawroty głowy

-    bóle głowy

-    nudności i wymioty

-    zaparcia

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

-    uczucie osłabienia (astenia)

- drżenia

-    zaburzenia psychiczne

-    zmiany nastroju (np. lęk), depresja

-    zmiany aktywności (głównie osłabienie, któremu czasem towarzyszy letarg, okazjonalnie wzrost aktywności połączony z niepokojem, nerwowością i zaburzeniami snu)

-    zmiany zachowania (zaburzenia myślenia, zmieszanie, zaniki pamięci, nieprawidłowe sny)

-    omdlenia

- depresja oddechowa (duszność)

-    trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli)

- suchość w jamie ustnej, rzadko z towarzyszącym uczuciem pragnienia lub trudnościami w przełykaniu

-    zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak ból brzucha, biegunka, odbijanie, niestrawność, brak apetytu, dyskomfort brzucha

- choroby skóry, takie jak wysypka i świąd skóry

-    nadmierna potliwość

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

-    zmiany w postrzeganiu, takie jak depersonalizacja, omamy, poczucie ogromnego szczęścia, zmiany nastroju, pobudzenie, niepokój, zaburzenia mowy, drżenie, drgawki

-    zaburzenia połykania, odbijanie, czkawka, wiatry, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. rozstrój żołądka), zmiany smaku

-    utrata pamięci

-    zaburzenia widzenia

-    nadmierne wyostrzenie słuchu, przeczulica słuchowa

- zwiększone lub zmniej szone napięcie mięśni

-    tiki

-    mrowienie i drętwienie (parestezja)

- zaburzenia dróg moczowych (zatrzymanie moczu, częste oddawanie moczu), trudności w oddawaniu moczu

- ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne)

- zmniejszona wrażliwość na ból i dotyk, mrowienie lub drętwienie

-    zaburzenia koordynacji

-    uogólnione poczucie dyskomfortu, złe samopoczucie

-    przyspieszone tętno

- rozszerzenie naczyń krwionośnych

-    nasilony kaszel

-    zapalenie gardła

-    katar

-    zmiany głosu

-    owrzodzenie jamy ustnej

-    zapalenie dziąseł

-    zapalenie jamy ustnej

-    wzdęcia

-    obrażenia spowodowane wypadkami związanymi ze zmniejszeniem czujności

-    bóle, np. ból klatki piersiowej

- odwodnienie, zbyt duże nagromadzenie płynu w tkankach (obrzęk), obrzęk rąk, stóp i kostek, uczucie pragnienia

-    migrena

-    uzależnienie psychiczne z objawami odstawiennymi

-    reakcje alergiczne

-    sucha skóra, ciężkie łuszczenie lub złuszczanie się skóry, łuskowata wysypka (złuszczające zapalenie skóry)

-    zaburzenia wydzielania łez, nieostre widzenie, zwężenie źrenic

-    zaczerwienienie twarzy, skurcze mięśni, gorączka

-    zawroty głowy lub uczucie wirowania, omdlenia podczas wstawania

-    brak miesiączki, zaburzenia funkcji seksualnych, impotencja

-    potrzeba przyjmowania coraz większych dawek leku w celu złagodzenia bólu (tolerancja)

-    dreszcze

Rzadko (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

-    powiększenie węzłów chłonnych

- drgawki, szczególnie u pacjentów cierpiących na padaczkę lub z tendencją do drgawek

-    krwawienie z dziąseł

-    smoliste stolce

-    opryszczka pospolita (zaburzenia skóry i błony śluzowej)

-    krwiomocz

-    zmiany masy ciała (zmniejszenie lub zwiększenie)

-    zaburzenia tkanki łącznej

-    niedrożność jelit

-    nadwrażliwość na światło

-    spadek ciśnienia krwi z rzadko towarzyszącymi objawami takimi, jak mocne bicie serca

-    pokrzywka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zwiększona wrażliwość na ból (hiperalgezja)

-    próchnica

-    blokada przepływu żółci z wątroby. Może powodować swędzenie skóry, zażółcenie skóry, bardzo ciemny mocz i blade stolce.

Mogą się rozwijać tolerancja i uzależnienie.

Środki zaradcze

Lekarz podejmie odpowiednie działania w przypadku wystąpienia u pacjenta któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych. Aby zapobiec zaparciom, należy spożywać większe ilości błonnika oraz przyjmować większe ilości płynów. Jeśli pacjent cierpi na nudności, lekarz powinien przepisać odpowiednie leki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Accordeon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub butelce po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.

Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się, że tabletki są uszkodzone (połamane bądź pokruszone). Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Accordeon

Substancją czynną leku jest chlorowodorek oksykodonu.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg/10 mg/20 mg/40 mg/80 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,5 mg/9,0 mg/17,9 mg/36 mg/72 mg oksykodonu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę, skrobię kukurydzianą, hydrolizaty skrobi, substancje barwiące), hypromeloza, talk, etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, glikol propylenowy, karmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna Otoczka: tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, makrogol 6000, talk.

Tabletki o mocy 10 mg, 40 mg i 80 mg zawierają dodatkowo żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Accordeon i co zawiera opakowanie

Accordeon, 5 mg, to białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Accordeon, 10 mg, to różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu, z nacięciem bo obu stronach. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Accordeon, 20 mg, to białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu, z nacięciem bo obu stronach. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Accordeon, 40 mg, to różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu, z nacięciem bo obu stronach. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Accordeon, 80 mg, to czerwone, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu, z nacięciem bo obu stronach. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Wielkości opakowań:

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu pakowanych w blistry PV C/PE/PVD C/Aluminium.

10, 20, 30, 50, 100 tabletek o przedłużonym działaniu pakowanych w butelki z HDPE.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner road,

North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

Wytwórca/importer

Develco Pharma GmbH Grienmatt 42,

79650 Schopfheim,

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Oxycodon Accord 20/40/80 mg Retardtabletten

Czechy

Oxycodone hydrochloride Accord 5/10/20/40/80 mg tablety prodlouženým uvolňováním

Dania

Zomestine 5/10/20/40/80 mg depottabletter

Finlandia

Oxycodon-HCl Accord 5/10/20/40/80 mg depottabletit

Hiszpania

Oxicodona Kern Pharma 5/10/20/40/80 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Holandia

Oxycodon-HCl Accord 5/10/20/40/80 mg tabletten met verlengde afgifte

Irlandia

Zomestine 5/10/20/40/80 mg prolonged-release tablets

Niemcy

Oxycodon-HCl Accord 5/10/20/40/80 mg Retardtabletten

Norwegia

Oxycodon Accord 5/10/20/40/80 mg Depottablett

Polska

Accordeon

Szwecja

Oxycodone Depot 5/10/20/40/80 mg depottabletter

Wielka

Brytania

Zomestine 5/10/20/40/80 mg prolonged-release tablets

Włochy

Oxycodon Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.06.2015

11

Accordeon

Charakterystyka Accordeon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Accordeon, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Accordeon, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Accordeon, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Accordeon, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Dla 5 mg: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,5 mg oksykodonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera maksymalnie 15 mg sacharozy.

Dla 10 mg: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 9,0 mg oksykodonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera maksymalnie 30 mg sacharozy.

Dla 20 mg: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 17,9 mg oksykodonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera maksymalnie 12 mg sacharozy.

Dla 40 mg: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 36 mg oksykodonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera maksymalnie 24 mg sacharozy.

Dla 80mg: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 80 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 72 mg oksykodonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera maksymalnie 48 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Białe lub o barwie zbliżonej do białej, o wymiarach 5,2-5,3 mm okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Accordeon, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Różowe, podłużne, o długości 10,3-10,4 mm i szerokości 4,7-4,8 mm, obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu z linią podziału po obu stronach. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Accordeon, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Białe lub o barwie zbliżonej do białej, podłużne, o długości 10,3-10,4 i szerokości 4,7-4,8,

obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu z linią podziału po obu stronach. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Accordeon, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Blado różowe, podłużne, o długości 12,4-12,5 mm i szerokości 5,8-5,9 mm, obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu z linią podziału po obu stronach. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Accordeon, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Czerwone, podłużne, o długości 15,6-15,7 mm i szerokości 7,5-7,6 mm obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu z linią podziału po obu stronach. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Silny ból, który wymaga leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od intensywności bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na leczenie.

Dla dawek niemożliwych do zrealizowania przy pomocy niniejszego produktu leczniczego, dostępne są inne moce i inne produkty lecznicze.

Zazwyczaj zaleca się następujące dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

Dostosowanie dawki

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa dla pacjentów nie zażywających wcześniej opioidów to 10 mg oksykodonu chlorowodorku podawane co 12 godzin. Niektórzy pacjenci mogą reagować na dawkę początkową 5 mg, co zmniejsza częstość występowania działań niepożądanych.

U pacjentów przyjmujących w przeszłości opioidy leczenie można rozpocząć większymi dawkami, biorąc pod uwagę ich uprzednie doświadczenie z leczeniem opioidami.

Według badań klinicznych z dobrze dobraną grupą kontrolną 10 do 13 mg chlorowodorku oksykodonu w postaci o przedłużonym uwalnianiu odpowiada około 20 mg siarczanu morfiny w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Z uwagi na indywidualne różnice we wrażliwości na różne opioidy, w przypadku zmiany terapii z innych opioidów, zaleca się rozpoczynać leczenie produktem leczniczym Accordeon tabletki o przedłużonym uwalnianiu, podając 50%-75% wyliczonej dawki oksykodonu.

Niektórzy pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zgodnie z ustalonym schematem, potrzebują środków przeciwbólowych w postaci o szybkim uwalnianiu w celu zniesienia bólu, tzw. przebijającego. Produkt leczniczy Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecany do leczenia bólu ostrego i (lub) przebijającego. Pojedyncza dawka produktu leczniczego szybko przynoszącego ulgę powinna wynosić 1/6 dawki dobowej produktu leczniczego Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Stosowanie produktu leczniczego szybko przynoszącego ulgę więcej niż dwa razy na dobę oznacza, że należy zwiększyć dawkę produktu leczniczego Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Dawka nie powinna być zwiększana częściej niż co 1 do 2 dni aż do ustalenia stałej dawki podawanej dwa razy na dobę.

Zwiększenie dawki z 10 mg do 20 mg podawanych co 12 godzin, należy przeprowadzić stopniowo, o około 1/3 dawki dobowej. Celem jest ustalenie dawkowania specyficznego dla pacjenta, które w dwukrotnej dawce dobowej pozwala na odpowiednie zniesienie bólu z tolerowanymi działaniami niepożądanymi oraz stosowaniem tak niewielkiej dawki produktu leczniczego szybko znoszącego ból, jak to możliwe, w czasie trwania całego leczenia.

Dla większości pacjentów skuteczne jest podawanie takiej samej dawki rano i wieczorem (co 12 godzin). Dla niektórych pacjentów korzystne może być nierówne rozłożenie dawek w ciągu doby. Należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę.

W leczeniu bólu nienowotworowego zazwyczaj wystarczająca jest dawka 40 mg na dobę, ale większa dawka może być konieczna. Pacjenci z bólem nowotworowym mogą wymagać dawkowania od 80 mg do 120 mg, które w pojedynczych przypadkach może zostać zwiększone aż do 400 mg. Jeśli konieczne jest stosowanie większych dawek, należy rozważyć to indywidualnie, biorąc pod uwagę stosunek skuteczności, tolerancji pacjenta i ryzyka działań niepożądanych.

Sposób podawania Do stosowania doustnego.

Produkt leczniczy Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy podawać dwa razy na dobę zgodnie z ustalonym schematem dawkowania.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu mogą być przyjmowane z posiłkami lub niezależnie od posiłków z wystarczającą ilością płynu.

Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Accordeon, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Tabletki należy połykać w całości lub przełamać tabletkę na dwie części, nie rozgryzać.

Czas trwania leczenia

Produkt leczniczy Accordeon nie powinien być stosowany dłużej niż to konieczne. Jeśli konieczna jest terapia długoterminowa z uwagi na typ i zaawansowany stopień choroby, zalecany jest uważny i regularny monitoring w celu określenia, czy i w jakim stopniu leczenie powinno być kontynuowane. Jeśli terapia z zastosowaniem opioidów nie jest już dłużej wskazana, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki dobowej w celu zapobiegania objawom zespołu odstawiennego.

Dzieci poniżej 12 roku życia

Produkt leczniczy Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

U starszych pacjentów, o ile nie mają objawów zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek, zazwyczaj nie ma potrzeby dostosowania dawki.

Jednakże, u pacjentów o złym stanie odżywienia, w podeszłym wieku, którzy nie stosowali wcześniej opioidów, zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin.

Pacjenci z grup ryzyka

Pacjenci z grup ryzyka, np. z niewydolnością nerek lub wątroby, małą masą ciała lub spowolnionym metabolizmem produktów leczniczych, nie zażywający wcześniej opioidów, powinni otrzymać połowę dawki początkowej dla dorosłych. Dlatego najmniejsza zalecana dawka, tj. 10 mg może nie być odpowiednia jako dawka początkowa. Zwiększenie dawki należy przeprowadzić w zgodzie z indywidualnym stanem klinicznym pacjenta.

Przeciwwskazania

4.3


•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    ciężka niewydolność oddechowa z niedotlenieniem narządów i tkanek i (lub) hiperkapnią

•    ciężka przewlekła choroba obturacyjna płuc

•    zespół serca płucnego

•    ciężka astma oskrzelowa

•    porażenna niedrożność j elit

•    zespół ostrego brzucha, opóźnione opróżnianie żołądka

•    każda sytuacja, w której leki opioidowe są przeciwwskazane

•    umiarkowane do ciężkich zaburzenia czynności wątroby

•    ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min)

•    przewlekłe zaparcia

•    nie zaleca się stosowania tych leków przed planowanym zabiegiem operacyjnym oraz w ciągu 24 godzin po operacji;

•    pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Accordeon u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów i dlatego stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat nie jest wskazane.

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków narkotycznych może być wskazane zmniejszenie dawki, jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Accordeon u pacjentów w podeszłym wieku

i osób osłabionych i niedołężnych, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, wątroby lub nerek, obrzękiem śluzowatym, niedoczynnością tarczycy, chorobą Addisona (niewydolność nadnerczy), psychozą związaną z intoksykacją (np. alkoholową), przerostem gruczołu krokowego, chorobą alkoholową, rozpoznanym uzależnieniem od opioidów, majaczeniem alkoholowym (delirium tremens), zapaleniem trzustki, chorobami dróg żółciowych, kolkami dróg żółciowych lub dróg moczowych, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, niedociśnieniem, hipowolemią, psychozą po zatruciu, chorobami zapalnymi jelit, niewydolnością kory nadnerczy, uzależnionych od alkoholu, zaburzeniami krążenia, padaczką lub skłonnością do drgawek, u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO. W przypadku pacjentów z urazami głowy należy ostrożnie dobierać dawki i objąć ich ścisłą obserwacją.

Produkt leczniczy Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie powinien być stosowany u pacjentów, u których możliwe jest wystąpienie porażennej niedrożności jelit. Jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia porażennej niedrożności jelit lub wystąpi ona podczas przyjmowania produktu leczniczego Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy niezwłocznie zaprzestać stosowania leku. Tak jak w przypadku wszystkich opioidowych produktów leczniczych pacjenci poddawani dodatkowym procedurom leczenia bólu

(np. zabiegi operacyjne, blokada splotów nerwowych) nie powinni przyjmować produktu leczniczego Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu w ciągu 12 godzin przed planowanym zabiegiem. Jeśli wskazana jest pooperacyjna terapia produktem leczniczym Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, dawka powinna zostać odpowiednio dostosowana.

Produkt leczniczy Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu o mocy 80 mg nie powinien być stosowany przez pacjentów nie leczonych wcześniej lekami opioidowymi. Dawka leku może spowodować u tych pacjentów depresję oddechową prowadzącą do zgonu.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku, gdy oksykodon jest stosowany u pacjentów poddanych operacji jelit. Opioidy należy podawać w okresie pooperacyjnym, jedynie wówczas, gdy przywrócono funkcjonowanie jelit.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni być ściśle monitorowani.

U pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu pochodzenia nienowotworowego, opioidy powinny być stosowane jako część kompleksowego programu leczenia z zastosowaniem innych produktów leczniczych i metod terapii. Kluczowym elementem decydującym o prowadzeniu sposobu leczenia pacjenta z przewlekłym bólem pochodzenia nienowotworowego jest analiza historii uzależnienia pacjenta i nadużywania substancji. Istnieje ryzyko rozwoju uzależnienia psychicznego od opioidowych leków przeciwbólowych, w tym od oksykodonu. Należy unikać stosowania produktu leczniczego Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów, którzy są obecnie lub byli przeszłości uzależnieni od alkoholu lub narkotyków.

Jeśli właściwym jest podjęcie leczenia pacjenta lekami opioidowymi, główny celem postępowania nie jest zmniejszanie dawki leku opioidowego, lecz ustalenie dawki optymalnej uśmierzającej ból ograniczając do minimum działania niepożądane. Pacjent powinien być w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym, tak aby możliwe było odpowiednie dostosowanie dawki. Zdecydowanie zaleca się, aby lekarz oceniał wyniki leczenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi leczenia bólu. Lekarz wspólnie z pacjentem mogą podjąć decyzję o przerwaniu leczenia, jeśli oczekiwane cele nie zostają osiągnięte.

Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest lekiem uzależniającym podobnie do pozostałych silnie działających opioidów. Oksykodon może być nadużywany przez osoby z utajonymi lub jawnymi zaburzeniami typu uzależnień.

Podobnie jak w przypadku innych leków opioidowych, noworodki urodzone przez matki uzależnione od leków opioidowych mogą przejawiać objawy zespołu odstawiennego oraz depresję oddechową w czasie porodu.

Depresja oddechowa jest najistotniejszym zagrożeniem powodowanym przez opioidy, a ryzyko jej wystąpienia jest największe u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych. Depresja oddechowa powodowana przez oksykodon może prowadzić do zwiększenia stężenia dwutlenku węgla we krwi i co za tym idzie w płynie mózgowo-rdzeniowym. U pacjentów z wrodzonymi skłonnościami opioidy mogą spowodować znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi.

Długoterminowe stosowanie produktu leczniczego Accordeon może prowadzić do rozwoju tolerancji, co skutkuje stosowaniem większych dawek w celu uzyskania działania znieczulającego. Istnieje tolerancja krzyżowa w stosunku do innych opioidów. Przewlekłe stosowanie produktu leczniczego Accordeon może powodować uzależnienie fizyczne. Mogą wystąpić objawy odstawienne po nagłym przerwaniu leczenia. Jeśli terapia z zastosowaniem oksykodonu nie jest dłużej konieczna, należy stopniowo zmniejszać dawkę dobową w celu uniknięcia objawów odstawiennych.

Objawy odstawienne mogą obejmować: ziewanie, rozszerzone źrenice, łzawienie, wyciek z nosa, drżenie, nadmierne pocenie się, niepokój, pobudzenie, drgawki i bezsenność.

Hiperalgezja (przeczulica), która nie reaguje na zwiększenie dawki oksykodonu występuje bardzo rzadko, zwłaszcza w przypadku zastosowania dużych dawek. Może być konieczne zmniejszenie dawki oksykodonu lub zastosowanie innego leku opioidowego.

Produkt leczniczy Accordeon ma potencjał uzależniający. Jednakże przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko wystąpienia fizycznego lub psychicznego uzależnienia jest wyraźnie ograniczone. Brak danych dotyczących częstości występowania uzależnienia psychicznego u pacjentów z przewlekłym bólem. U pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych, produkt leczniczy Accordeon należy przepisywać ze szczególną ostrożnością.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Accordeon w okresie przedoperacyjnym oraz w ciągu pierwszych 12-24 godzin po operacji.

W razie niedozwolonego, dożylnego wstrzyknięcia, substancje pomocnicze tabletki Accordeon mogą powodować martwicę tkanek w miejscu wstrzyknięcia, zakażenie, zwiększone ryzyko zapalenia wsierdzia i uszkodzenie, chorobę zastawek serca, które mogą prowadzić do zgonu, ziarniaka płuc lub innych ciężkich, zagrażających życiu zdarzeń. W celu zapewnienia prawidłowego działania leku, tabletek nie należy żuć ani kruszyć. Przyjmowanie rozkruszonych tabletek lub ich żucie, prowadzi do szybkiego uwalniania i wchłaniania potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu (patrz punkt 4.9).

Jednoczesne stosowanie alkoholu i produktu leczniczego Accordeon może nasilić działania niepożądane: należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Sportowcy muszą mieć świadomość, że stosowanie produktu leczniczego Accordeon może powodować dodatnie wyniki kontroli antydopingowych.

Używanie leku jako środka dopingującego może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Accordeon zawiera sacharozę, dlatego nie powinni go przyjmować pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego i inne leki opioidowe

Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. leków uspokajających, nasennych, pochodnych fenotiazyny, neuroleptyków, leków znieczulających, leków przeciwdepresyjnych, leków zwiotczających mięśnie, leków antyhistaminowych, leków przeciwwymiotnych i leków przeciwnadciśnieniowych) i innych opioidów może nasilać hamujący wpływ leku na OUN i działania niepożądane oksykodonu, w szczególności zaburzenia oddychania.

Alkohol

Alkohol może nasilać działanie farmakodynamiczne produktu leczniczego Accordeon.

Należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Leki przeciwcholinergiczne

Leki przeciwcholinergiczne (np. neuroleptyki, leki antyhistaminowe, leki przeciwwymiotne, leki stosowane w chorobie Parkinsona) mogą nasilać niepożądane działanie przeciwcholinergiczne oksykodonu (jak np. zaparcia, suchość w jamie ustnej lub zaburzenia oddawania moczu).

Inhibitory monoami nooksydazy

Inhibitory monoaminooksydazy (ang. monoamine oxidase, MAO) mogą wchodzić w interakcje z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi. Powodują one pobudzenie lub hamowanie ośrodkowego układu nerwowego z przypadkami nadciśnienia lub niedociśnienia (patrz punkt 4.4).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania oksykodonu pacjentom otrzymującym jednocześnie inhibitory MAO lub którzy przyjmowali takie leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni (patrz punkt 4.4.).

Oksykodon jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP3A4 ze współudziałem CYP2D6. Aktywność tych szlaków metabolicznych może być hamowana lub indukowana poprzez różne stosowane jednocześnie produkty lecznicze jak i elementy diety.

Inhibitory CYP3A4

Inhibitory CYP3A4 takie, jak antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna

i telitromycyna), azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, worikonazol, itrakonazol i pozakonazol), inhibitory proteazy (np. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir i sakwinawir), cymetydyna i sok grejpfrutowy mogą powodować zmniejszenie klirensu oksykodonu, co może prowadzić z kolei do wzrostu stężenia oksykodonu w osoczu. Dlatego też właściwym może okazać się zmniejszenie dawki i ponowne jej dostosowanie.

Niektóre szczególne przykłady omówiono poniżej:

•    Itrakonazol, silnie działający inhibitor CYP3A4, podawany w dawce 200 mg doustnie przez 5 dni, zwiększał AUC podawanego doustnie oksykodonu. AUC było wyższe średnio o 2,4 razy (w zakresie 1,5-3,4).

•    Worykonazol, inhibitor CYP3A4, podawany w dawce 200 mg dwa razy na dobę przez 4 dni (pierwsze dwie dawki wynosiły po 400 mg) zwiększał AUC podawanego doustnie oksykodonu. AUC było wyższe średnio około 3,6 razy (w zakresie 2,7-5,6).

•    Telitromycyna, inhibitor CYP3A4, podawana w dawce 800 mg doustnie przez 4 dni zwiększała AUC podawanego doustnie oksykodonu. AUC było wyższe średnio o 1,8 razy

(w zakresie 1,3—2,3).

•    Sok grejpfrutowy, inhibitor CYP3A4 spożywany w ilości 200 ml trzy razy na dobę przez 5 dni zwiększał AUC przyjmowanego doustnie oksykodonu. Średnio AUC było wyższe około 1,7 razy (w zakresie 1,1—2,1).

Induktory CYP3A4

Induktory CYP3A4, takie jak ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina czy ziele dziurawca, mogą indukować metabolizm oksykodonu, powodując zwiększenie jego klirensu, a tym samym zmniejszenie jego stężenia w osoczu. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania tych leków, możliwe będzie ponowne dostosowanie dawkowania w celu zapewnienia zwalczenia bólu.

Niektóre szczególne przykłady omówiono poniżej:

•    Ziele dziurawca, induktor CYP3A4, podawane w dawce 300 mg trzy razy na dobę przez 15 dni zmniejszało AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio wartość AUC była niższa

o 50% (w zakresie 37%-57%).

•    Ryfampicyna, induktor CYP3A4, podawana raz na dobę w dawce 600 mg przez 7 dni zmniejszała AUC podawanego doustnie oksykodonu. Średnio wartość AUC była niższa o około 86%

Inhibitory CYP2D6

Produkty lecznicze hamujące cytochrom CYP2D6 takie jak paroksetyna, fluoksetyna czy chinidyna mogą powodować zmniej szenie klirensu oksykodonu, co może prowadzić do wzrostu stężenia oksykodonu w osoczu.

Chinidyna

Jednoczesne podawanie chinidyny oraz inhibitorów P450-2D6 powoduje wzrost Cmax oksykodonu o 11%, wzrost wartości AUC o 13% oraz okresu połowicznej eliminacji leku (t1/2 eiim) o 14%. Obserwowano również zwiększenie stężenia noroksykodonu (wzrost Cmax - o 50%, AUC o 85%, t1/2 elim. - o 42%). Efekt farmakodynamiczny oksykodonu nie uległ zmianie. Powyżej opisane interakcje mogą występować również w przypadku innych silnie działających inhibitorów cytochromu P450-2D6.

Pochodne kumaryny

Klinicznie istotne zmiany INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany, ang. International Normalized Ratio) w obu kierunkach obserwowano u pacjentów w sytuacji, gdy jednocześnie z produktem leczniczym Accordeon podawano antykoagulanty typu kumaryny.

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ oksykodonu na metabolizm innych substancji czynnych metabolizowanych z udziałem CYP.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Należy unikać stosowania tego produktu leczniczego przez pacjentki będące w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Ciąża

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania oksykodonu przez kobiety w ciąży.

Noworodki urodzone przez matki, które otrzymywały opioidy w okresie ostatnich 3-4 tygodni przed porodem należy monitorować w kierunku zaburzeń oddychania. U noworodków matek leczonych oksykodonem można obserwować objawy odstawienia.

Karmienie piersią

Oksykodon może być wydzielany do mleka matki wywołując depresję oddechową u noworodka. Dlatego też produkt leczniczy Accordeon nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Accordeon wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest to szczególnie prawdopodobne w trakcie rozpoczynania leczenia, podczas zwiększania dawki leku lub jego zmiany na inny oraz jeśli podczas stosowania Accordeon spożywa się alkohol lub przyjmuje inne produkty lecznicze działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Przy zrównoważonej terapii całkowity zakaz prowadzenia pojazdów może nie być konieczny. Lekarz powinien ocenić indywidualnie zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane są typowe dla czystych agonistów receptorów opioidowych. W trakcie stosowania może wystąpić tolerancja i uzależnienie (patrz punkt Tolerancja i uzależnienie poniżej). Zaparciom można zapobiegać, stosując odpowiednie środki przeczyszczające. Jeśli występowanie nudności i wymiotów jest uciążliwe, stosowanie oksykodonu może być połączone z podawaniem leków przeciwwymiotnych.

Oksykodon może powodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcze oskrzeli i skurcze mięśni gładkich oraz osłabiać odruch kaszlowy.

Działania niepożądane uznane za co najmniej potencjalnie związane z leczeniem zestawiono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz z bezwzględną częstością występowania.

Częstość występowania określono jako:

Bardzo często    (>1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko    (>1/10 000 do <1/1    000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana    (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się znaczeniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość

Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: obniżony apetyt Rzadko: odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często: różnorodne psychologiczne działania niepożądane, w tym także zmiany nastroju (np. lęk), zmiany aktywności (najczęściej stłumienie, czasem powiązane z letargiem, nerwowość i bezsenność) niezwykłe sny, depresja oraz zaburzenia funkcji poznawczych (nieprawidłowe myślenie, splątanie, amnezja)

Niezbyt często: zmiany percepcji, takie jak depersonalizacja, halucynacje, pobudzenie, zmiany nastroju, niepokój, dezorientacja, dysforia, euforia, obniżony popęd płciowy (libido), chwiejność emocjonalna, zmiany smaku, zaburzenia widzenia, przeczulica słuchowa, uzależnienie od leku (patrz 4.4 oraz podpunkt Tolerancja i uzależnienie w punkcie 4.8).

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność, zawroty głowy, ból głowy

Często: drżenia, astenia, uspokojenie polekowe (sedacja)

Niezbyt często: zarówno zwiększone, jak i zmniejszone napięcie mięśniowe, mimowolne skurcze mięśni, niedoczulica, parestezje, zaburzenia koordynacji, złe samopoczucie, zawroty głowy, amnezja (zanik pamięci), zaburzenia smaku, omdlenia, zaburzenia mowy, drgawki, wzmożone napięcie mięśni Rzadko: drgawki, szczególnie u pacjentów z padaczką lub u pacjentów ze skłonnością do drgawek, skurcze mięśni

Częstość nieznana: nasilone odczuwanie bólu (hiperalgezja)

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia łzawienia, zwężenie źrenic, zaburzenia widzenia Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego Zaburzenia serca

Niezbyt często: częstoskurcz nadkomorowy, kołatanie serca (w kontekście zespołu odstawienia) Zaburzenia naczyniowe

Często: obniżenie ciśnienia krwi, któremu może towarzyszyć występowanie wtórnych objawów takich, jak kołatanie serca,

Niezbyt często: rozszerzenie naczyń krwionośnych, zaczerwienienie twarzy Rzadko: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: osłabienie kaszlu, skurcz oskrzeli, duszność

Niezbyt często: nasilony kaszel, zaburzenia oddychania, zapalenie gardła, nieżyt nosa, zmiany głosu, czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: zaparcia, nudności, wymioty

Często: suchość w jamie ustnej, której może towarzyszyć pragnienie i trudności w przełykaniu, ból brzucha, biegunka, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, niestrawność, utrata apetytu Niezbyt często: owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, przebarwienia zębów, zaburzenia połykania (dysfagia), odbijanie, zapalenie żołądka, zaburzenia żołądka i jelit, niedrożność jelit, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia

Rzadko: krwawienie z dziąseł, zwiększony apetyt, smoliste stolce Częstość nieznana: próchnica

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Częstość nieznana: kolka żółciowa, cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: świąd

Często: zaburzenia skóry, w tym wysypka, nadmierne pocenie się Niezbyt często: sucha skóra, złuszczające zapalenie skóry

Rzadko: pokrzywka, objawy opryszczki pospolitej, zwiększona wrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: sztywność mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zaburzenia oddawania moczu (zatrzymanie moczu, a także zwiększona potrzeba oddawania moczu), skurcz moczowodów Rzadko: krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji (impotencja)

Częstość nieznana: brak miesiączki

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Często: pocenie się, osłabienie

Niezbyt często: przypadkowe obrażenia, tolerancja na lek, ból (np. ból w klatce piersiowej), obrzęk, migrena, uzależnienie fizyczne z objawami odstawiennymi, reakcje alergiczne, obrzęk obwodowy, złe samopoczucie, uczucie pragnienia, gorączka, dreszcze

Rzadko: zmiany masy ciała (zwiększenie lub zmniejszenie), zapalenie tkanki łącznej Może rozwinąć się tolerancja i uzależnienie.

Tolerancja i uzależnienie:

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Accordeon może prowadzić do fizycznego uzależnienia oraz wystąpienia zespołu odstawiennego po nagłym przerwaniu leczenia.

W przypadku, kiedy pacjent nie wymaga już leczenia oksykodonem, dawkę leku należy zmniejszać stopniowo, zapobiegając objawom odstawienia. Objawy abstynencji od opioidów (lub zespół z odstawienia) charakteryzuje występowanie kilku lub wszystkich z wymienionych objawów: niepokój, łzawienie, wyciek wodnisty z nosa, ziewanie, nadmierne pocenie się, dreszcze, ból mięśni, rozszerzenie źrenic i kołatanie serca. Mogą wystąpić również inne objawy, w tym: drażliwość, niepokój, ból pleców, ból stawów, osłabienie, skurcze brzucha, bezsenność, nudności, jadłowstręt, wymioty, biegunka lub podwyższone ciśnienie krwi, podwyższona częstość oddechów i tętna.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Zwężenie źrenic, depresja oddechowa, senność, zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych i spadek ciśnienia krwi. W ciężkich przypadkach może wystąpić zapaść krążeniowa, stupor, śpiączka, niedociśnienie i halucynacje, bradykardia i niekardiologiczny obrzęk płuc. Przedawkowanie silnych opioidów, jakim jest oksykodon, może spowodować zgon.

Skutki przedawkowania będą nasilone przez jednoczesne spożywanie alkoholu lub stosowanie leków psychotropowych.

Leczenie przedawkowania

W pierwszej kolejności należy udrożnić drogi oddechowe oraz rozpocząć wspomaganą lub kontrolowaną wentylację.

Może być wskazane podanie dożylne antagonisty opiatów (np. 0,4 - 2 mg naloksonu podanego dożylnie dla osób dorosłych i 0,01 mg/kg masy ciała dla dzieci) w przypadku, gdy pacjent znajduje się w śpiączce lub wystąpi depresja oddechowa. Podawanie pojedynczych dawek należy powtarzać, w zależności od sytuacji klinicznej, w odstępach 2 - 3 minut. Jeśli wymagane jest podanie dawki wielokrotnej infuzję należy kontynuować, podając 60% dawki początkowej na godzinę.

Rozpuszczenie 10 mg naloksonu w 50 ml glukozy pozwala uzyskać roztwór o stężeniu 200 mikrogramów/ml do podawania za pomocą pompy infuzyjnej IV (dawka powinna być dostosowana w zależności od odpowiedzi klinicznej). Infuzje nie zastąpią częstego monitorowania stanu klinicznego pacjenta.

W razie braku możliwości zastosowania pompy infuzyjnej IV, alternatywnie można podać nalokson domięśniowo. Ponieważ czas działania naloksonu jest stosunkowo krótki, pacjent powinien być uważnie monitorowany do czasu, kiedy będzie pewne, że spontaniczny oddech został przywrócony. Nalokson jest antagonistą kompetytywnym, dlatego w przypadku ciężkich zatruć może być wymagane zastosowanie dużych dawek (4 mg). Możliwe jest dożylne podanie 2 mg naloksonu w 500 ml izotonicznego roztworu soli lub 5% roztworze glukozy (co odpowiada 0,004 mg naloksonu/ml). Szybkość wlewu powinna być dostosowana do poprzedniej dawki podanej we wstrzyknięciu (bolus) i reakcji pacjenta.

Przy mniej ciężkich zatruciach należy podawać nalokson dożylnie w dawce 0,2 mg, zwiększając w uzasadnionych przypadkach dawkę o 0,1 mg co 2 minuty.

Pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez co najmniej 6 godzin od podania ostatniej dawki naloksonu.

Naloksonu nie należy podawać w przypadku braku istotnych klinicznie oznak depresji oddechowej lub krążenia będących wynikiem przedawkowania oksykodonu. Nalokson należy podawać ostrożnie pacjentom, o których wiadomo lub u których istnieje podejrzenie fizycznego uzależnienia od oksykodonu. W takich przypadkach nagłe lub całkowite odwrócenie efektów działania opioidów może wywołać ból oraz wystąpienie ostrego zespołu odstawiennego.

Można zastosować płukanie żołądka. Należy także wziąć pod uwagę podanie węgla aktywowanego (50 g u dorosłych, 10-15 g u dzieci) w ciągu 1 godziny od momentu przedawkowania produktu leczniczego, jednak pod warunkiem zapewnienia ochrony dróg oddechowych. Uzasadnione jest stwierdzenie, że późne podanie węgla aktywowanego może być skuteczne w przypadku tabletek o przedłużonym uwalnianiu, jednak nie ma dowodów potwierdzających to stwierdzenie.

W celu przyspieszenia pasażu można zastosować odpowiedni środek przeczyszczający (np. roztwór glikolu polietylenowego [ang. poliethylene glycol, PEG]).

Jeśli jest to konieczne, należy podjąć działania podtrzymujące (sztuczne oddychanie, podawanie tlenu, podanie środków zwężających naczynia i leczenie dożylne) w leczeniu towarzyszącego wstrząsu krążeniowego. W razie zatrzymania akcji serca lub zaburzeń rytmu, może być zalecany masaż serca lub defibrylacja. Jeśli jest to konieczne, należy zastosować wentylację wspomaganą, jak również utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej.

Accordeon w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest uwalniany stopniowo w czasie do 12 godzin od podania, dlatego sposób postępowania w przypadku przedawkowania powinien być odpowiednio dostosowywany. Koniecznym może okazać się opróżnienie żołądka w celu usunięcia leku, który nie uległ jeszcze wchłonięciu, w szczególności w przypadku zastosowania leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: naturalne alkaloidy opium, kod ATC: N02A A05

Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mi i delta w mózgu i rdzeniu kręgowym. Działa na te receptory jako agonista opioidowy bez działania antagonistycznego. Działanie terapeutyczne polega głównie na usuwanie bólu i uspokojeniu (sedacji). W porównaniu z oksykodonem w formie tabletek o szybkim uwalnianiu, podawanym w monoterapii lub w połączeniu z innymi substancjami, tabletki o przedłużonym uwalnianiu zapewniają usunięcie bólu na wyraźnie dłuższy okres bez zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych.

Układ hormonalny

Opioidy mogą mieć wpływ na osie podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową oraz podwzgórzowo-przysadkowo-gonadową. Niektóre ze zmian, jakie można zaobserwować, to m.in. wzrost stężenia prolaktyny, a także spadek stężenia kortyzolu i testosteronu w osoczu. Objawy kliniczne mogą odzwierciedlać takie zmiany hormonalne.

Inne działania farmakologiczne

Badania in-vitro oraz badania na zwierzętach wskazują na różne skutki stosowania naturalnych opioidów, takich jak morfina na elementy układu odpornościowego. Znaczenie kliniczne tych wyników nie są znane. Działanie oksykodonu, który jest opioidem półsyntetycznym, na układ odpornościowy jest podobne do działania morfiny i nie zostało do końca poznane.

Badania kliniczne

Wykazano skuteczność stosowania produktu leczniczego Accordeon w leczeniu bólu nowotworowego, bólów pooperacyjnych oraz ciężkich bólów pochodzenia nienowotworowego, takich jak ból towarzyszący neuropatii cukrzycowej, nerwoból poopryszczkowy, bóle pleców i bóle występujące przy chorobie zwyrodnieniowej stawów. W ostatnim z wymienionych schorzeń leczenie kontynuowano przez okres do 18 miesięcy, okazało się one skuteczne u wielu chorych w przypadku których stosowanie tylko niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) nie przynosiło oczekiwanej ulgi. Skuteczność stosowania produktu leczniczego Accordeon w leczeniu bólu neuropatycznego została potwierdzona w trzech badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo.

U pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu pochodzenia nienowotworowego wykazano utrzymanie analgezji z zachowaniem stałej dawki przez okres do 3 lat.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W porównaniu z morfiną, której bezwzględna biodostępność wynosi około 30%, oksykodon cechuje wysoka bezwzględna biodostępność na poziomie do 87% po podaniu doustnym. Okres półtrwania oksykodonu wynosi około 3 godzin i jest on metabolizowany głównie do noroksykodonu i oksymorfonu. Oksymorfon wykazuje pewne działanie przeciwbólowe, jednak ze względu na jego małe stężenie w osoczu nie ma on wpływu na farmakologiczne działanie oksykodonu.

Wchłanianie

Biodostępność względna produktu leczniczego Accordeon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest porównywalna do biodostępności oksykodonu w formie o szybkim uwalnianiu z maksymalnym stężeniem w osoczu osiąganym po około 3 godzinach w przypadku tabletek o przedłużonym uwalnianiu i 1 do 1,5 godziny w przypadku formy o szybkim uwalnianiu. Największe stężenie w osoczu i wahania w stężeniach oksykodonu z formy o przedłużonym uwalnianiu i szybkim uwalnianiu są porównywalne, jeśli podawane są w takich samych dawkach dobowych w odstępach czasu odpowiednio co 12 i co 6 godzin.

Przyjmowanie tabletek po posiłku bogatym w tłuszcze nie ma wpływu na maksymalne stężenie oksykodonu lub stopień jego wchłaniania.

Tabletek nie należy dzielić ani rozgryzać, ponieważ prowadzi to do szybkiego uwalniania oksykodonu

oraz wchłonięcia potencjalnie szkodliwej dawki oksykodonu spowodowanego zniszczeniem właściwości przedłużonego uwalniania.

Dystrybucja

Całkowita biodostępność oksykodonu odpowiada w około dwóch trzecich pozajelitowemu podaniu.

W stanie równowagi dynamicznej objętość dystrybucji oksykodonu wynosi 2,6 l/kg; wiązanie z białkami osocza wynosi 38%-45%; okres półtrwania wynosi od 4 do 6 godzin, a klirens w osoczu wynosi 0,8 l/min. Okres półtrwania oksykodonu w formie o przedłużonym uwalnianiu wynosi 4-5 godzin ze stanem równowagi dynamicznej osiąganym po średnio 1 dobie.

Metabolizm

Główne szlaki metaboliczne oksykodonu to N-demetylacja (CYP3A4) do nieaktywnego noroksykodonu i O-demetylacja (CYP2D6) do aktywnego oksymorfonu. Oksykodon jest intensywnie metabolizowany przez wiele szlaków metabolicznych prowadzących do powstania noroksykodonu, oksymorfonu i noroksymorfonu, które ulegają następnie glukuronidacji. Głównymi metabolitami w krążeniu są noroksykodon i noroksymorfon. Głównym szlakiem metabolicznym oksykodonu jest N-demetylacja do noroksykodonu za pośrednictwem izoenzymu CYP3A4, mniejsze znaczenie ma O-demetylacja do oksymorfonu przez CYP2D6. Dlatego też stosowanie innych produktów leczniczych może teoretycznie wpływać na powstawanie tych metabolitów (patrz punkt 4.4).

Noroksykodon cechuje bardzo słaba siła oddziaływania antynocyceptywnego w porównaniu z oksykodonem, który jednak ulega dalszemu utlenieniu w wyniku czego powstaje noroksymorfon, który działa na receptory opioidowe. Pomimo tego, iż noroksymorfon jest aktywnym metabolitem i jego stężenie w krwioobiegu jest stosunkowo duże, nie wydaje się, aby przenikał przez barierę krew-mózg w znacznym stopniu. Oksymorfon występuje w osoczu tylko w mniejszych stężeniach i ulega dalszemu metabolizmowi do pochodnych glukuronidu i noroksymorfonu. Wykazano, iż oksymorfon posiada właściwości przeciwbólowe, ale jego udział w zniesieniu bólu po podaniu oksykodonu uważa się za nieistotny klinicznie. Pozostałe metabolity (a - i P- oksykodol, noroksykodol i oksymorfol) mogą być obecne w bardzo małych stężeniach i wykazują ograniczone przenikanie do mózgu w porównaniu z oksykodonem. Enzymy odpowiedzialne za redukcję ketonu i metaboliczny szlak glukuronidacji oksykodonu nie zostały poznane.

Polimorfizm genetyczny CYP2D6 może wpływać na farmakodynamikę oksykodonu. Opisano kilka przypadków osłabionego działania przeciwbólowego oksykodonu u osób ze spowolnionym metabolizmem CYP2D6 (patrz Samer CF et al). Polimorfizm genetyczny oraz interakcje leków modulujących aktywność CYP2D6 oraz CYP3A mają istotny wpływ na przeciwbólową skuteczność i bezpieczeństwo stosowania oksykodonu (Br J Pharmacol. 2010. 160: 919-930, wraz z piśmiennictwem do tej pozycji).

Eliminacja

Oksykodon i jego metabolity wydalane są z moczem i kałem. Oksykodon przekracza barierę łożyskową i przenika do mleka ludzkiego.

Liniowość lub nieliniowość

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5, 10, 20, 40 i 80 mg są równoważne biologicznie w sposób proporcjonalny do dawki pod względem ilości wchłanianej substancji czynnej, jak również są porównywalne pod względem szybkości wchłaniania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku we krwi od czasu (ang. area under the curve AUC) u pacjentów w podeszłym wieku jest o 15% większe niż u młodych pacjentów.

Płeć

Średnie stężenie oksykodonu w osoczu jest średnio do 25% większe u kobiet niż u mężczyzn, uwzględniając skorygowany wskaźnik masy ciała. Przyczyna tej różnicy nie jest znana.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Wstępne wyniki badań z udziałem pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek wykazały maksymalne stężenie oksykodonu i noroksykodonu w osoczu większe odpowiednio

0    około 50% i 20%, oraz wartość AUC dla oksykodonu, noroksykodonu i oksymorfonu większe odpowiednio o około 60%, 60% i 40% w porównaniu do zdrowych pacjentów. Nastąpiło wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji oksykodonu tylko o 1 godzinę.

Pacjenci z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby Maksymalne stężenie oksykodonu i noroksykodonu w osoczu u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby było wyższe odpowiednio o 50% i 20% w porównaniu ze zdrowymi pacjentami. Wartości AUC były wyższe odpowiednio o 95% i 75%. Maksymalne stężenie oksymorfonu w osoczu oraz wartości AUC były niższe o 15% do 50%.

Okres połowiczej eliminacji oksykodonu zwiększył się o 2,3 godziny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Oksykodon nie wpływa na płodność i wczesny rozwój zarodka u szczurów płci męskiej i żeńskiej w dawce do 8 mg/kg masy ciała i nie wywołuje wad rozwojowych u szczurów w dawce do 8 mg/kg

1    królików w dawkach 125 mg/kg masy ciała. Jednakże, u królików, gdy ocenie poddano pojedyncze płody stwierdzono statystycznie istotne, zależne od dawki zwiększenie częstości wad rozwojowych (zwiększenie częstości występowania 27 kręgów przedkrzyżowych oraz dodatkowych par żeber).

W trakcie oceny miotów stwierdzono u zarodków zwiększenie liczby kręgów przedkrzyżowych do 27 tylko w grupie zwierząt otrzymujących oksykodon w dawce 125 mg/kg. Była to również dawka wywołująca ciężką farmakotoksyczność u ciężarnych zwierząt. W badaniach nad przed-

i poporodowym rozwojem szczurów w pokoleniu F1 zaobserwowano zmniejszenie masy ciała o 6 mg/kg/d, w porównaniu do masy ciała w grupie kontrolnej, w dawkach, które powodowały zmniej szenie masy ciała matek oraz ilość spożywanej żywności (poziom niestwierdzania działań niepożądanych, ang. no observed adverse effect level, NOAEL: 2 mg/kg masy ciała).

Nie zaobserwowano wpływu na parametry rozwoju fizycznego, odruchowego oraz rozwoju zmysłów, jak również na wskaźniki behawioralne i reprodukcyjne.

W badaniach nad około- i poporodowym rozwojem szczurów zaobserwowano spadek masy ciała oraz ilości spożywanej żywności przez matki po podaniu dawki > 2 mg/kg/d, w porównaniu do grupy kontrolnej. Masa ciała w pokoleniu F1 była niższa u szczurów pochodzących od matek z grupy otrzymującej 6 mg/kg/d. Nie stwierdzono żadnego wpływu na właściwości fizyczne, odruchy lub parametry rozwoju zmysłów albo behawioralne i reprodukcyjne wskaźniki potomstwa F1 (NOAEL dla potomstwa F1 2 mg/kg/d na podstawie masy ciała, efekt widoczny przy dawce 6 mg/kg/d).

Nie wykazano wpływu na pokolenie F2 w żadnym z przeprowadzonych badań po zastosowaniu różnych dawek).

Rakotwórczość

Nie przeprowadzano długoterminowych badań dotyczących rakotwórczości.

Badania z zastosowaniem oksykodonu na zwierzętach z oceną jego działania rakotwórczego nie były prowadzone ze względu na bogate doświadczenie kliniczne stosowanej substancji.

Mutagenność

Wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, iż ryzyko genotoksycznego działania na ludzi jest minimalne lub nie występuje, ze względu na ogólnoustrojowe stężenie oksykodonu osiągane po podaniu dawki terapeutycznej.

Oksykodon nie wykazywał genotoksyczności w bakteryjnym teście mutagenności oraz badaniu mikrojądrowym in-vivo u myszy. Oksykodon dał również pozytywną odpowiedź w teście in vitro mysiego chłoniaka w obecności aktywatora - frakcji S9 wątroby szczura po podaniu dawki większej niż 25 mg/ml.

Przeprowadzono również dwie próby aberracji chromosomalnych in vitro z wykorzystaniem ludzkich limfocytów. W pierwszej próbie bez aktywacji metabolicznej oksykodon dał wynik negatywny, natomiast wynik pozytywny dała próba z wykorzystaniem aktywatora S9 w punkcie czasowym po 24 godzinach, pomiary w pozostałych punktach czasowych lub 48 godzin po ekspozycji dały również wynik negatywny.

W drugiej próbie oksykodon nie wykazał potencjału klastogennego z zastosowaniem lub bez użycia aktywacji metabolicznej w żadnym punkcie czasowym

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę, skrobię kukurydzianą, hydrolizaty skrobi, substancje barwiące)

Hypromeloza

Talk

Etyloceluloza Hydroksypropyloceluloza Glikol propylenowy Karmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

Tytanu dwutlenek (E171)

Hypromeloza Makrogol 6000 Talk

Accordeon, 10 mg, tabletki o przedłużonym działaniu Accordeon, 40 mg, tabletki o przedłużonym działaniu Accordeon, 80 mg, tabletki o przedłużonym działaniu Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

Butelki z HDPE o pojemności 100 ml z zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrach.

10, 20, 30, 50, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w butelkach z HDPE.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner road North Harrow Middlesex, HAI 4HF Wielka Brytania

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19784,19785, 19786, 19787, 19788

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.02.2012 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANYTEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Accordeon