+ iMeds.pl

Accuzide 20 20 mg + 12,5 mgUlotka Accuzide 20

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ACcUzIDE 20, 20 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

(Quinaprilum + Hydrochlorothiazidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ACCUZIDE 20 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACCUZIDE 20

3.    Jak stosować lek ACCUZIDE 20

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ACCUZIDE 20

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek ACCUZIDE 20 i w jakim celu się go stosuje

ACCUZIDE 20 jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: chinapryl, który należy do grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE) i hydrochlorotiazyd -tiazydowy lek moczopędny.

Lek ACCUZIDE 20 jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których nadciśnienie nie mogło być odpowiednio zmniejszone przy zastosowaniu chinaprylu w monoterapii.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACCUZIDE 20 Kiedy nie stosować leku ACCUZIDE 20

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) - w tym obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, spowodowany stosowaniem inhibitorów ACE,

-    jeśli u pacjenta lub członka rodziny wystąpił kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy z jakiejkolwiek przyczyny - dziedziczny i (lub) idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie drogi odpływu z komory serca,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono bezmocz lub ciężkie zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne sulfonamidy,

-    po 3. miesiącu ciąży. (Zaleca się również unikanie stosowania leku ACCUZIDE 20 we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”),

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ACCUZIDE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- u pacjentów odwodnionych lub z niedoborem soli (związanych np. z biegunką, wymiotami, nadciśnieniem tętniczym zależnym od reniny) występuje zwiększone ryzyko nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi;

-    u pacjentów z ciężką chorobą serca, stosowanie leku ACCUZIDE 20 może być związane z wystąpieniem skąpomoczu, azotemią (zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi), oraz rzadko z niewydolnością nerek i (lub) zgonem;

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) lekarz zastosuje mniejszą dawkę leku;

-    u pacjentów po przeszczepieniu nerki, przed zastosowaniem inhibitorów ACE lekarz wykluczy zwężenie tętnicy nerkowej;

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie leków moczopędnych może spowodować zaburzenia równowagi wodno - elektrolitowej, które mogą wywołać śpiączkę wątrobową;

-    przed zabiegiem hemodializy należy poinformować lekarza o stosowaniu leku ACCUZIDE 20 ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych. Lekarz wybierze wtedy inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze krwi lub zastosuje inną błonę dializacyjną;

-    w razie wystąpienia takich objawów jak świst krtaniowy, uczucie duszności, obrzęk twarzy, języka lub głośni lek ACCUZIDE 20 należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem;

-    w przypadku wystąpienia takich objawów jak ból brzucha (z lub bez nudności lub wymiotów), które mogą być związane z obrzękiem naczynioruchowym jelit, należy poinformować o tym lekarza (objawy ustępują po odstawieniu leku);

-    przed zabiegami odczulania i aferezy LDL (lipoprotein o małej gęstości) należy poinformować lekarza o stosowaniu leku ACCUZIDE 20, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych;

-    u pacjentów z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej;

-    w przypadku pacjentów poddanych długotrwałej terapii z zastosowaniem tiazydów zaobserwowano zmiany patologiczne gruczołów przytarczyc, zwiększenie stężenia wapnia we krwi oraz zmniejszenie stężenia fosforów we krwi. Przed przeprowadzeniem badań czynności przytarczyc należy przerwać stosowanie tiazydów, gdyż zwiększają one wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do zmniejszonego stężenia magnezu we krwi, a w przypadku bardziej podatnych pacjentów mogą one spowodować wystąpienie dny moczanowej oraz cukrzycy;

-    u pacjentów z marskością wątroby, nadmiernym wydalaniem płynów, niedostateczną podażą elektrolitów w pożywieniu, leczonych kortykosteroidami lub hormonem adrenokortykotropowym;

-    u pacjentów z cukrzycą ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń kontroli stężenia glukozy we krwi oraz hipoglikemii (nadmiernego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi);

-    u pacjentów z chorobą tkanki łącznej i zaburzeniem czynności nerek występuje zwiększone ryzyko wystąpienia agranulocytozy lub neutropenii - nadmiernego zmniejszenia liczby krwinek białych;

-    u pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym i (lub) znieczuleniu;

-    w razie wystąpienia reakcji uczuleniowej przebiegającej z ostrą, przemijającą krótkowzrocznością i ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, objawiającą się nagłym pogorszeniem ostrości widzenia lub bólem oka, należy przerwać stosowanie leku ACCUZIDE 20 i natychmiast zgłosić się do lekarza;

-    nie zaleca się włączania leków moczopędnych oszczędzających potas do terapii lekiem ACCUZIDE 20, który zawiera już składnik moczopędny;

-    u pacjentów przyjmujących którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku ACCUZIDE”.

Należy poinformować lekarza:

-    jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek ACCUZIDE 20 nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany na tym etapie ciąży (patrz punkt dotyczący ciąży);

-    o wystąpieniu takich objawów jak: obrzęk twarzy, kończyn, powiek, ust, języka, trudności w połykaniu i oddychaniu, ból brzucha (mogący świadczyć o wystąpieniu obrzęku naczyniowego), ból gardła czy gorączka (ponieważ mogą to być objawy zakażenia przebiegającego ze zmniejszeniem liczby białych krwinek) oraz zawrotów głowy i omdleń. Po stwierdzeniu takich objawów pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza;

-    o planowanych zabiegach odczulania;

-    o planowanym poddaniu się zabiegowi operacyjnemu i (lub) znieczuleniu.

Lek ACCUZIDE 20 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek ACCUZIDE 20 stosowany jednocześnie z tetracykliną zmniejsza jej wchłanianie o około 28

-37%.

Jednoczesne stosowanie leku ACCUZIDE 20 oraz diuretyków oszczędzających potas, suplementów potasu może zwiększyć stężenie potasu w surowicy.

Jednoczesne stosowanie leku ACCUZIDE 20 z innymi lekami moczopędnymi nie jest zalecane; u pacjentów odwodnionych lub z hiponatremią (małe stężenie sodu we krwi) stosujących te leki w skojarzeniu może wystąpić zmniejszenie ciśnienia krwi.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe - wzmocnienie działania przeciwnadciśnieniowego.

W przypadku nagłego zabiegu chirurgicznego lub znieczulenia podczas stosowania leku ACCUZIDE 20 może dojść do wystąpienia niedociśnienia. Leki podawane przed znieczuleniem i znieczulające należy podawać w mniejszych dawkach.

Jednoczesne stosowanie litu i leku ACCUZIDE 20 może zwiększyć ryzyko toksycznego działania litu, dlatego lekarz zaleci częstą kontrolę stężenia litu w surowicy.

Kortykosteroidy - zwiększona utrata elektrolitów, szczególnie potasu.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne - u niektórych pacjentów podanie niesteroidowego leku przeciwzapalnego (w tym inhibitorów COX-2) może osłabić działanie leku moczopędnego, czynność nerek, a nawet prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Leki te mogą również zwiększyć stężenie potasu w surowicy.

Jednoczesne stosowanie leku ACCUZIDE 20 z lekami immunosupresyjnymi (leki stosowane m.in. po przeszczepieniu narządu, np. inhibitor mTOR) oraz niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy typu II (np. inhibitory DPP-IV) może powodować ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego.

Allopurynol, leki cytostatyczne oraz immunosupresyjne, kortykosteroidy systemowe lub prokainamidy- jednoczesne stosowanie z inhibitorami ACE może prowadzić do wystąpienia leukopenii (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi).

Alkohol, barbiturany lub narkotyki stosowane jednocześnie z lekiem ACCUZIDE 20 nasilają niedociśnienie ortostatyczne.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku ACCUZIDE 20 z glikozydami naparstnicy lub lekami wywołującymi zaburzenia typu torsades de pointes.

Leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą zmniejszyć biodostępność leku ACCUZIDE 20.

Leki przeciwcukrzycowe (leki doustne, insulina) - należy kontrolować stężenie glukozy we krwi ze względu na możliwe wystąpienie hipoglikemii.

Stosowanie tiazydów może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi oraz zaburzać kontrolę stężenia glukozy. Zmniejszenie stężenia potasu w surowicy nasila nietolerancję glukozy. Lekarz zaleci częste oznaczanie stężenia glukozy we krwi, a w razie potrzeby uzupełni niedobory potasu, aby utrzymać jego prawidłowe stężenie w surowicy oraz, jeśli to konieczne, odpowiednio skoryguje dawki leków przeciwcukrzycowych.

Zaburzenia elektrolitowe wywołane przez tiazydy, tj. zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, mogą wywołać toksyczne działanie digoksyny, co może powodować zaburzenia rytmu, niekiedy zakończone zgonem.

Żywice anionowymienne (np. kolestyramina, kolestypol) mogą zmniejszać wchłanianie leku ACCUZIDE 20.

Zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi wywołane przez tiazydy może zaburzać kontrolę dny moczanowej za pomocą allopurynolu i probenecydu. Jednoczesne stosowanie hydrochlorotiazydu i allopurynolu może zwiększać częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku ACCUZIDE” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

ACCUZIDE 20 z jedzeniem i piciem

Lek ACCUZIDE 20 można przyjmować niezależnie od posiłków. Zalecaną dawkę należy połykać w całości raz dziennie rano, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zwykle doradzi, aby przerwać stosowanie leku ACCUZIDE 20 przed zajściem w ciążę lub gdy tylko zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży, i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku ACCUZIDE 20. Lek ACCUZIDE 20 nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku ACCUZIDE 20 u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność do czynności związanych z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn może być upośledzona, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Lek ACCUZIDE 20 zawiera laktozę

Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku ACCUZIDE 20.

3. Jak stosować lek ACCUZIDE 20

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka leku ACCUZIDE (10 mg chinaprylu + 12,5 mg hydrochlorotiazydu). W zależności od uzyskanego obniżenia ciśnienia tętniczego, lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 1 tabletki leku ACCUZIDE 20 (20 mg chinaprylu + 12,5 mg hydrochlorotiazydu).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ACCUZIDE 20

Po przedawkowaniu może wystąpić niedociśnienie tętnicze, zaburzenia elektrolitowe (zmniejszenie stężenia potasu, zmniejszenie stężenia sodu) oraz odwodnienie. Jeżeli pacjent przyjmuje również glikozydy naparstnicy, zmniejszenie stężenia potasu może nasilić niemiarowość serca.

W przypadku zażycia większej dawki leku ACCUZIDE 20 niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem. W zależności od występujących objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku ACCUZIDE 20

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ACCUZIDE 20

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    zapalenie oskrzeli, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła, nieżyt nosa

•    zwiększone stężenie potasu w surowicy, dna moczanowa, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

•    bezsenność

•    zawroty głowy, bóle głowy, senność

•    dławica piersiowa, tachykardia, kołatanie serca

•    rozkurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych

•    kaszel

•    wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha, nudności

•    bóle pleców, bóle mięśni

•    zmęczenie, astenia, bóle w klatce piersiowej

•    zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy, zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    zakażenia wirusowe, zapalenie dróg moczowych, zapalenie zatok

•    zaburzona tolerancja glukozy

•    dezorientacja, depresja, nerwowość

•    przemijający atak niedokrwienny (TIA), omdlenia, uczucie mrowienia i drętwienia, zaburzenia smaku

•    osłabienie zdolności widzenia w jednym oku

•    szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    zawał mięśnia sercowego

•    niedociśnienie

•    duszność, suchość błony śluzowej gardła

•    wzdęcia, suchość ust

•    łysienie, nadwrażliwość na światło, świąd, wysypka, obrzek naczynioruchowy, zwiększona potliwość

•    ból stawów

•    niewydolność nerek, białkomocz

•    zaburzenia erekcji

•    obrzęk uogólniony, gorączka, obrzęk obwodowy

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób):

•    zaburzenia równowagi

•    eozynofilowe zapalenie płuc, niedrożność dróg oddechowych wywołana obrzękiem naczynioruchowym (może prowadzić do zgonu)

•    zaparcia, zapalenie języka

•    zmiany skórne związane z gorączką, bólem mięśni oraz stawów, zapalenie naczyń, wykwit łuszczycopodobny

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10000 osób):

•    zaburzenia widzenia

•    niedrożność jelit, obrzęk naczynioruchowy jelit

•    pokrzywka

Dodatkowo, poniżej wymienione działania niepożądane występowały z nieznaną częstością:

•    zmniejszenie liczby neutrofili we krwi, niedokrwistość hemolityczna, zmniejszenie liczby granulocytów, małopłytkowość, eozynofilia

•    reakcje anafilaktyczne

•    krwotok śródmózgowy

•    ostra krótkowzroczność, ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania

•    arytmia

•    niedociśnienie ortostatyczne

•    skurcz oskrzeli

•    zapalenie trzustki

•    zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna

•    zespół Lyella (choroba objawiająca się złuszczaniem skóry oraz pęcherzami), rumień wielopostaciowy, zaczerwienienie i złuszczenie skóry, pęcherzyca, plamica, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze błony śluzowej jamy ustnej oraz narządów płciowych), toczeń rumieniowaty układowy

•    cewkowo - śródmiąższowe zapalenie nerek

•    zapalenie błon surowiczych

•    zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, zmniejszenie wartości hematokrytu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych, przyspieszone OB.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek ACCUZIDE 20

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek ACCUZIDE 20

-    Substancją czynną leku są chinapryl i hydrochlorotiazyd

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu węglan, powidon K25, krospowidon, magnezu stearynian.

-    Skład otoczki: Opadry pink OY-S-6937 [hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172)], wosk Candelilla.

Jak wygląda lek ACCUZIDE 20 i co zawiera opakowanie

Tabletki leku ACCUZIDE 20 to różowe, trójkątne, podzielne, dwuwypukłe tabletki powlekane, oznaczone po jednej stronie napisem „PD220”.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

Lek ACCUZIDE 20 jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 tabletek powlekanych w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg Mooswaldallee 1 79090 Freiburg, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Accuzide 20

Charakterystyka Accuzide 20

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ACCUZIDE, 10 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane ACCUZIDE 20, 20 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

ACCUZIDE: każda tabletka powlekana zawiera 10 mg chinaprylu w postaci chlorowodorku chinaprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

ACCUZIDE 20: każda tabletka powlekana zawiera 20 mg chinaprylu w postaci chlorowodorku chinaprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana produktu ACCUZIDE zawiera ok. 32,5 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka powlekana produktu ACCUZIDE 20 zawiera ok. 77,2 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

ACCUZIDE: różowe, podzielne, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane oznaczone po jednej stronie napisem „PD222”.

ACCUZIDE 20: różowe, trójkątne, podzielne, dwuwypukłe tabletki powlekane, oznaczone po jednej stronie napisem „PD220”.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt ACCUZIDE wskazany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których właściwe jest skojarzone stosowanie chinaprylu i leku moczopędnego (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

U pacjentów, którzy nie przyjmują aktualnie leku moczopędnego, niezależnie od tego, czy byli leczeni chinaprylem w monoterapii, czy też nie, zalecana dawka początkowa produktu ACCUZIDE wynosi 10 mg + 12,5 mg (1 tabletka produktu ACCUZIDE). W zależności od uzyskanego obniżenia ciśnienia tętniczego, dawka może być zwiększona do 20 mg + 12,5 mg (1 tabletka produktu ACCUZIDE 20) (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

U pacjentów aktualnie otrzymujących lek moczopędny, w celu zminimalizowania ryzyka nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego, zalecana dawka początkowa chinaprylu wynosi 5 mg. Dawkowanie powinno być dostosowywane aż do osiągnięcia pożądanego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli po dostosowaniu dawki, dawki leków będą zbliżone do występujących w leku złożonym, pacjent może rozpocząć leczenie produktem ACCUZIDE.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Produktu ACCUZIDE nie należy stosować w leczeniu początkowym u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min).

U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) należy rozpocząć leczenie od 5 mg chinaprylu i dostosowywać dawkowanie do reakcji pacjenta.

U pacjentów wymagających włączenia leku moczopędnego, można dostosować dawkowanie stosując produkt ACCUZIDE. Dawka początkowa wynosi 10 mg + 12,5 mg na dobę. Kontrolę ciśnienia tętniczego można osiągnąć stosując zalecane dawki produktu ACCUZIDE.

Gdy u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) wymagane jest jednoczesne zastosowanie leku moczopędnego, zalecane jest stosowanie chinaprylu raczej z diuretykami pętlowymi, niż z diuretykami tiazydowymi. Dlatego też produkt ACCUZIDE nie jest zalecany u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Efekt leczniczy u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat) i młodszych dorosłych jest taki sam, przy takich samych dawkach dobowych, bez wzrostu częstości zdarzeń niepożądanych w grupie pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt ACCUZIDE jest przeciwwskazany:

•    U pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w tym, wywiad wskazujący na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego wskutek wcześniej stosowanych inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE).

•    U pacjentów z dziedzicznym i (lub) idiopatycznym obrzękiem naczynioruchowym.

•    U pacjentów ze zwężeniem drogi odpływu z komory serca.

•    U pacjentów, u których występuje bezmocz lub poważne zaburzenia czynności nerek.

•    U pacjentów z nadwrażliwością na inne sulfonamidy.

•    U kobiet w drugim oraz trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

•    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego ACCUZIDE z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR<60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt ACCUZIDE należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwężeniem aorty.

Reakcje nadwrażliwości

Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić u pacjentów z, lub bez alergii lub astmy oskrzelowej w wywiadzie, np.: plamica, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, martwicze zapalenie naczyń, niewydolność oddechowa, w tym zapalenie pęcherzyków płucnych oraz obrzęk płuc, reakcje anafilaktyczne.

Niedociśnienie

Produkt ACCUZIDE może wywołać objawowe niedociśnienie, zwykle nie częściej, niż każdy inny lek stosowany w monoterapii. Objawowe niedociśnienie było rzadko obserwowane u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stosujących chinapryl, prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia jest większe, jeśli występuje u nich zmniejszona objętość płynów (jak pacjenci leczeni diuretykami, pacjenci przyjmujący ograniczoną ilość soli w diecie czy pacjenci poddawani dializie, pacjenci, u których występuje biegunka lub wymioty lub nadciśnienie tętnicze zależne od reniny) (patrz punkt 4.5).

Produkt ACCUZIDE powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki przeciwnadciśnieniowe. Tiazydowy składnik produktu ACCUZIDE może nasilić działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, zwłaszcza leków blokujących zwoje autonomiczne czy obwodowe receptory adrenergiczne. Zmniejszające ciśnienie działanie składnika tiazydowego może być też nasilone u pacjentów po sympatektomii.

Jeżeli wystąpi objawowe niedociśnienie, pacjenta należy ułożyć na plecach, a w razie potrzeby wykonać dożylny wlew fizjologicznego roztworu soli. Wystąpienie przejściowego niedociśnienia nie stanowi przeciwwskazania do zwiększenia dawki, jednakże jeżeli dojdzie do jego wystąpienia, należy rozważyć zastosowanie niższych dawek produktu.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z towarzyszącą niewydolnością nerek lub bez, leczenie nadciśnienia inhibitorami ACE może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, które może być związane ze skąpomoczem, azotemią, a w rzadkich przypadkach może prowadzić do ostrej niewydolności nerek i zgonu. Leczenie produktem ACCUZIDE powinno być rozpoczęte pod ścisłą obserwacją medyczną. Pacjenci powinni być dokładnie kontrolowani przez pierwsze dwa tygodnie leczenia, i za każdym razem, gdy zwiększana jest dawka produktu.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) (ang. Renin-Angiotensin-Aldosterone-system, RAAS)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE)

(ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi), antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Niewydolność serca/choroba serca

W następstwie zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron można oczekiwać zmiany czynności nerek u podatnych pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, gdzie czynność nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie chinaprylem może być związane ze skąpomoczem i (lub) narastającą azotemią oraz, rzadko, z ostrą niewydolnością nerek i (lub) zgonem.

Kaszel

Informowano o występowaniu kaszlu w związku ze stosowaniem inhibitorów ACE. Jest to suchy, uporczywy kaszel bez odkrztuszania, który ustępuje po zaprzestaniu leczenia. Kaszel wywołany inhibitorami ACE powinien być wzięty pod uwagę przy diagnostyce różnicowej kaszlu.

Choroba nerek

Produkt ACCUZIDE należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą nerek. W przypadku ciężkiej choroby nerek, tiazydy mogą powodować u takich pacjentów azotemię. W przypadku zaburzeń czynności nerek w stopniu umiarkowanym (klirens kreatyniny 10-20 ml/min), tiazydy są zazwyczaj bezskuteczne, a kolejne dawki mogą spowodować skumulowany efekt.

Doświadczenia u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) są niewystarczające. U pacjentów po przeszczepieniu nerki, przed zastosowaniem inhibitorów ACE należy wykluczyć zwężenie tętnicy nerkowej.

Okres półtrwania chinapryluwydłuża się w miarę zmniejszania się klirensu kreatyniny. Pacjenci z klirensem kreatyniny < 60 ml/min wymagają mniejszej dawki początkowej produktu (patrz punkt 4.2). U takich pacjentów dawkę należy zwiększać w zależności od reakcji na leczenie; czynność nerek należy dokładnie kontrolować, chociaż wstępne badania nie wskazują na dalsze pogorszenie czynności nerek pod wpływem produktu.

W badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej, zaobserwowano zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy u niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE. Zwiększenie stężenia było prawie zawsze odwracalne po zaprzestaniu leczenia inhibitorami ACE i (lub) diuretykami. U takich pacjentów należy monitorować czynność nerek przez pierwsze kilka tygodni leczenia.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca, bez uprzedniej uchwytnej choroby naczyniowej nerek, dochodzi do zwykle niewielkiego (>1,25 górna granica normalnego stężenia) i przemijającego zwiększenia stężenia azotu mocznikowego we krwi (BUN) i kreatyniny w surowicy, zwłaszcza gdy chinapryl podawany jest jednocześnie z lekiem moczopędnym. Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi (BUN) i kreatyniny w surowicy zaobserwowano odpowiednio u 2% i 2% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stosujących chinapryl w monoterapii oraz odpowiednio u 4% i 3% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stosujących chinapryl z hydrochlorotiazydem. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego stanu jest większe u pacjentów z istniejącą uprzednio niewydolnością nerek. W takim przypadku konieczne może być zmniejszenie dawki lub zaprzestanie stosowania leków moczopędnych i (lub) chinaprylu.

Zaburzenie czynności wątroby

Produkt ACCUZIDE powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby lub postępującą niewydolnością wątroby, ponieważ terapia tiazydami może powodować niewielkie zaburzenia bilansu wodno-elektrolitowego i może prowadzić do śpiączki wątrobowej. Chinapryl ulega szybkiej deestryfikacji do chinaprylatu (dwukwas chinaprylu, główny metabolit), który w badaniach u ludzi i zwierząt jest silnym inhibitorem enzymów konwertazy angiotensyny. Przekształcenie chinaprylu w chinaprylat zależy od esterazy wątrobowej. Stężenie chinaprylatu u pacjentów z marskością alkoholową wątroby jest zmniejszone z uwagi na upośledzony proces deestryfikacji chinaprylu.

Rzadko, stosowanie inhibitorów ACE było związanez zespołem rozpoczynającym się od żółtaczki cholestatycznej, prowadzącym do piorunującej martwicy wątroby (w niektórych przypadkach śmiertelnej). U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub wyraźne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy zaprzestać stosowania produktu ACCUZIDE i wdrożyć odpowiednią kontrolę medyczną.

Reakcje nadwrażliwości typu anafilaksji

Odczulanie: U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE, którzy poddawani byli odczulaniu jadem owadów błonkoskrzydłych, sporadycznie występowały zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne. Reakcji takich można było uniknąć dzięki odstawieniu inhibitora ACE na czas odczulania, nawracały one jednak w razie przypadkowego ponownego podania produktu.

Podczas stosowania tiazydów zaobserwowano wystąpienie zespołu Stevensa-Johnsona oraz nasilenie lub uaktywnienie tocznia rumieniowatego układowego.

Obrzęk naczynioruchowy

Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE. W razie wystąpienia takich objawów jak świst krtaniowy, obrzęk naczynioruchowy twarzy, obrzęk języka i (lub) głośni, produkt należy natychmiast odstawić; pacjent powinien być leczony zgodnie z obowiązującymi standardami terapeutycznymi i uważnie obserwowany do czasu ustąpienia obrzęku. W przypadku ograniczenia obrzęku do twarzy i ust, stan taki ustępuje zwykle bez leczenia, leki przeciwhistaminowe mogą pomóc w łagodzeniu objawów. Obrzęk naczynioruchowy dotyczący krtani może zakończyć się zgonem. W przypadku, gdy zajęcie języka, głośni czy krtani grozi niedrożnością dróg oddechowych, należy natychmiast wdrożyć postępowanie ratunkowe, obejmujące między innymi podanie podskórne 0,3-0,5 ml roztworu adrenaliny (epinefryny) 1:1000.

U pacjentów z wywiadem dotyczącym obrzęku naczynioruchowego, który wystąpił bez związku ze stosowaniem inhibitorów ACE, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego podczas przyjmowania inhibitorów ACE (patrz punkt 4.3).

U pacjentów jednocześnie stosujących inhibitory mTOR (np. temsyrolimus) lub inhibitory DPP-IV (np. wildagliptyna) istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego. W przypadku rozpoczęcia terapii z zastosowaniem inhibitora mTOR lub DPP-IV u pacjentów stosujących inhibitory ACE należy zachować ostrożność.

Obrzęk naczynioruchowy jelit

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE opisywano wystąpienie obrzęku naczynioruchowego jelit. Objawy kliniczne u tych pacjentów obejmowały: ból brzucha (z lub bez nudności lub wymiotów); w niektórych przypadkach u tych pacjentów nie opisywano wcześniej obrzęku naczyniowego w obrębie twarzy, a stężenia esterazy C1 w surowicy były prawidłowe. Obrzęk naczynioruchowy rozpoznawano przy użyciu takich metod diagnostycznych jak CT jamy brzusznej i badanie ultrasonograficzne, lub podczas zabiegu operacyjnego, a objawy kliniczne przemijały po odstawieniu inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej bólów brzucha u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE.

Różnice etniczne

U pacjentów rasy czarnej przyjmujących inhibitory ACE częściej opisywano występowanie obrzęku naczynioruchowego niż u pacjentów innych ras. Należy również zauważyć, że w kontrolowanych badaniach klinicznych wpływ inhibitorów ACE na ciśnienie tętnicze krwi okazał się mniejszy u pacjentów rasy czarnej, niż u innych.

Hemodializa i afereza LDL:

U pacjentów poddawanych hemodializie z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności (typu high-flux, ”AN69”), w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE występuje zwiększone ryzyko reakcji anafilaktycznej. Ryzyko to można zmniejszyć stosując inny lek przeciwnadciśnieniowy lub inny rodzaj błon do hemodializy. Podobne reakcje obserwowano u pacjentów poddawanych aferezie lipoprotein o małej gęstości z siarczanem dekstranu. W związku z tym, podczas stosowania inhibitorów ACE nie należy stosować powyższej metody.

Zaburzenie stężeń elektrolitów w surowicy

Pacjentów stosujących produkt ACCUZIDE należy obserwować czy nie wystąpiły kliniczne objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej wywołanych przez tiazydy. U tych pacjentów należy okresowo oznaczać stężenie elektrolitów w surowicy (w szczególności sodu i potasu). Ponieważ chinapryl zmniejsza wytwarzanie aldosteronu, stosowanie tego leku w połączeniu z hydrochlorotiazydem może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia hipokaliemii wywołanej przez leki moczopędne.

Przeciwstawny wpływ chinaprylu i hydrochlorotiazydu na stężenie potasu w surowicy krwi może się równoważyć u wielu pacjentów, tak że wypadkowy wpływ na stężenie potasu nie będzie zauważalny. U innych pacjentów przeważyć może jeden lub drugi skutek działania, natomiast niektórzy pacjenci w dalszym ciągu będą potrzebowali podawania suplementów potasu. W celu wykrycia możliwych zaburzeń równowagi elektrolitowej należy oznaczać stężenia elektrolitów na początku leczenia oraz w jego trakcie w odpowiednich odstępach czasu.

Tiazydy zmniejszają wydalanie wapnia. U kilku pacjentów poddanych długotrwałej terapii z zastosowaniem tiazydów zaobserwowano zmiany patologiczne gruczołów przytarczyc, z hiperkalcemią oraz hipofosfatemią. Nie zaobserwowano innych poważnych powikłań nadczynności przytarczyc (kamica nerek, resorpcja kości oraz choroba wrzodowa).

Przed przeprowadzeniem badań czynności przytarczyc, należy przerwać stosowanie tiazydów.

Tiazydy zwiększają wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii (patrz punkt 4.5).

Inne zaburzenia metaboliczne

Diuretyki tiazydowe zwiększają stężenie cholesterolu, triglicerydów oraz kwasu moczowego w surowicy. Działanie to jest zazwyczaj niewielkie, jednakże u pacjentów wrażliwych może spowodować nagłe wystąpienie pełnoobjawowej dny moczanowej oraz jawnej cukrzycy.

Hipokaliemia

Z drugiej strony, leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi wiąże się z hipokaliemią, hiponatremią i zasadowicą na tle hipochloremii. Zaburzenia te mogą niekiedy manifestować się jednym lub kilkoma z następujących objawów: suchość w ustach, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój, bóle lub kurcze mięśni, uczucie zmęczenia mięśni, niedociśnienie, skąpomocz, częstoskurcz, nudności, splątanie, napady padaczkowe i wymioty. Hipokaliemia może ponadto zwiększyć wrażliwość lub zaostrzyć reakcję serca na toksyczne działanie glikozydów naparstnicy. Ryzyko hipokaliemii jest największe u pacjentów z marskością wątroby, u pacjentów z intensywną diurezą, z niedostateczną podażą elektrolitów w pożywieniu i u pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami lub hormonem adrenokortykotropowym (ACTH) lub z innymi lekami zwiększającymi ryzyko hipokaliemii wywołanej przez tiazydowe leki moczopędne (patrz punkt 4.5).

Hiperkaliemia

Należy uważnie rozważyć jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zwiększających stężenie potasu w surowicy. Należy uprzedzić pacjentów, aby nie przyjmowali suplementów potasu ani zamienników soli kuchennej zawierających potas bez konsultacji z lekarzem (patrz punkt 4.5).

Cukrzyca

Hiperglikemia wywołana przez tiazydy może zaburzać kontrolę stężenia glukozy we krwi. Zmniejszenie stężenia potasu w surowicy nasila nietolerancję glukozy. Należy monitorować glikemię, w razie potrzeby uzupełniać niedobory potasu, aby utrzymać jego prawidłowe stężenie w surowicy oraz, jeśli to konieczne, odpowiednio skorygować dawki leków przeciwcukrzycowych (patrz punkt 4.5).

Inhibitory ACE mogą zwiększać wrażliwość na insulinę, co jest związane z występowaniem hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę. Należy dokładnie monitorować glikemię szczególnie w ciągu pierwszego miesiąca stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.5).

Neutropenia/ agranulocytoza

Stosowanie inhibitorów ACE rzadko wiązało się z wystąpieniem agranulocytozy i supresji szpiku kostnego u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, zaburzenia te jednak występowały częściej u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, zwłaszcza, jeśli towarzyszyła temu choroba tkanki łącznej leczona jednoczasowo lekami immunosupresyjnymi i innymi lekami wywołującymi neutropenię i (lub) agranulocytozę. Należy poinformować pacjentów aby zgłaszali wszelkie objawy infekcji (np. ból gardła, gorączka), ponieważ mogą one być oznakami neutropenii (patrz punkt 4.5).

Agranulocytozę rzadko opisywano podczas leczenia chinaprylem. Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, należy rozważyć kontrolowanie liczby krwinek białych szczególnie u pacjentów z kolagenozą i (lub) zaburzeniami czynności nerek.

Zabieg chirurgiczny/ znieczulenie

U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu z użyciem leków powodujących niedociśnienie, chinapryl może blokować tworzenie tworzenie angiotensyny II wtórne do kompensacyjnego wydzielenia reniny. Jeśli wystąpi niedociśnienie spowodowane powyższym działaniem, można je skorygować zwiększając objętość płynów (patrz punkt 4.5).

Ostra krótkowzroczność i wtórna jaskra z zamkniętym kątem przesączania Hydrochlorotiazyd, sulfonamid, może powodować reakcję idiosynkrazji, która skutkuje ostrą, przemijającą krótkowzrocznością i ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania. Objawy obejmują nagłe pogorszenie ostrości wzroku lub ból oka i zazwyczaj występują w ciągu kilku godzin lub tygodni od rozpoczęcia stosowania produktu. Nieleczona ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania może prowadzić do trwałej utraty wzroku. Podstawowe leczenie polega na jak najszybszym odstawieniu hydrochlorotiazydu. Jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe pozostanie zwiększone, należy bezzwłocznie rozważyć leczenie farmakologiczne lub operacyjne. Czynniki ryzyka wystąpienia ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania mogą obejmować uczulenie na sulfonamid lub penicylinę w wywiadzie.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE podczas ciąży. Jeśli dalsza terapia inhibitorem ACE nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę leczenie powinno być zmienione na alternatywny lek przeciwnadciśnieniowy o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku rozpoznania ciąży, leczenie inhibitorami ACE należy niezwłocznie zakończyć i jeśli to konieczne, zastosować inny sposób leczenia (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Laktoza

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lit

Preparatów litu nie należy podawać razem z diuretykami. Leki moczopędne zmniejszają klirens nerkowy litu i znacząco zwiększają ryzyko toksycznego działania litu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tetracyklina i inne leki wchodzące w interakcje z magnezem

Ponieważ w składzie produktu ACCUZIDE znajduje się węglan magnezu, wykazano, iż jednoczesne podawanie tetracykliny u zdrowych ochotników zmniejsza wchłanianie tetracykliny o 28 - 37%. Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu ACCUZIDE i tetracykliny. Należy uwzględnić tę interakcję podczas jednoczesnego stosowaniu tych leków.

Leki zwiększające stężenie potasu w surowicy

Produkt ACCUZIDE zawiera tiazydowe leki moczopędne, które mogą zwiększyć wydalanie potasu z moczem, ale również zawiera inhibitor konwertazy angiotensyny, który może powodować zatrzymanie potasu w organizmie poprzez zmniejszenie stężenia aldosteronu. Nie zaleca się rutynowego dodawania do leczenia diuretyków oszczędzających potas oraz suplementów potasu, ponieważ może to zwiększyć stężenie potasu w surowicy.

Inne leki moczopędne

Produkt ACCUZIDE zawiera diuretyk. Jednoczesne stosowanie innych leków moczopędnych może wywołać działanie addycyjne. Ponadto, u pacjentów stosujących leki moczopędne, szczególnie z odwodnieniem i (lub) hiponatremią, lub ze zwiększoną dawką inhibitorów ACE, na początku leczenia może wystąpić nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi.

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

W przypadku stosowania produktu ACCUZIDE i innych leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak azotany lub leki rozszerzające naczynia krwionośne, może wystąpić działanie addycyjne lub wzmocnienie działania.

Zabieg chirurgiczny/ znieczulenie

Pomimo iż brak jest danych wskazujących na interakcje pomiędzy chinaprylem a lekami znieczulającymi wywołującymi niedociśnienie, należy zachować ostrożność w przypadku poważnego zabiegu chirurgicznego lub znieczulenia, bowiem, jak wykazano, inhibitory ACE blokują tworzenie angiotensyny II wtórne wobec kompensacyjnego wydzielenia reniny. Może to prowadzić do niedociśnienia, które można skorygować zwiększając objętość płynów (patrz punkt 4.4).

Tiazydy mogą zmniejszać reakcję tętnicy na noradrenalinę. W nagłych zabiegach chirurgicznych, leki podawane przed znieczuleniem (premedykacja) oraz leki znieczulające powinny być podawane w zmniejszonych dawkach. Tiazydy mogą zwiększyć reakcję na tubokurarynę.

Lit

Preparaty litu nie powinny być podawane razem z diuretykami. Leki moczopędne zmniejszają klirens nerkowy litu i znacząco zwiększają ryzyko toksycznego działania litu. Informowano o zwiększonym stężeniu litu w surowicy i objawach toksycznego działania litu u pacjentów leczonych jednocześnie litem i inhibitorem ACE, wynikającymi ze zwiększonego wydalania sodu spowodowanego przez te leki. W przypadku produktu ACCUZIDE ryzyko toksycznego działania litu może być zwiększone. Produkt ACCUZIDE powinien być podawany z ostrożnością; zaleca się też częste monitorowanie stężenia litu w surowicy.

Kortykosterydy, ACTH

Obserwowano zwiększoną utratę elektrolitów, szczególnie hipokaliemię.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy -2 (inhibitory COX-2)

U niektórych pacjentów podanie niesteroidowego leku przeciwzapalnego (NLPZ) może osłabić moczopędne, sodopędne i zmniejszające ciśnienie działanie diuretyków pętlowych, oszczędzających potas i tiazydowych. W związku z tym, przy jednoczesnym podawaniu NLPZ i produktu ACCUZIDE należy dokładnie obserwować stan pacjenta, aby upewnić się, że osiągnięto pożądane działanie terapeutyczne. Dodatkowo niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz inhibitory ACE mogą wywołać działanie addytywne zwiększając stężenie potasu w surowicy, podczas gdy czynność nerek może zostać zaburzona. Objawy te są na ogół odwracalne i występują szczególnie u pacjentów z potwierdzonym zaburzeniem czynności nerek.

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów ze zmniejszoną objętością płynów (w tym pacjenci leczeni diuretykami) lub u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym selektywnych inhibitorów COX-2, z inhibitorami ACE, w tym z chinaprylem, może prowadzić do pogorszenia czynności nerek, w tym do ostrej niewydolności nerek. Objawy te są na ogół odwracalne. U pacjentów stosujących chinapryl oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne zaleca się okresowe monitorowanie czynności nerek.

Przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE, w tym chinaprylu, może zostać złagodzone przez stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Inhibitory mTOR lub DPP-IV

U pacjentów jednocześnie stosujących inhibitory mTOR (np. temsyrolimus) lub inhibitory DPP-IV (np. wildagliptyna) istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego. W przypadku rozpoczęcia terapii z zastosowaniem inhibitora mTOR lub DPP-IV u pacjentów stosujących inhibitory ACE należy zachować ostrożność.

Allopurynol, leki cytostatyczne oraz immunosupresyjne, kortykosteroidy podawane ogólnoustrojowo lub prokainamid

Jednoczesne stosowanie z inhibitorami ACE może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia leukopenii.

Alkohol, barbiturany lub opioidy Mogą nasilać niedociśnienie ortostatyczne.

Leki związane z występowaniem zaburzeń typu torsades de pointes:

Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia hipokaliemii, podczas stosowania hydrochlorotiazydu z lekami takimi jak glikozydy naparstnicy lub lekami mającymi związek z występowaniem zaburzeń typu torsades de pointes należy zachować ostrożność.

Leki zobojętniające

Leki zobojętniające mogą zmniejszyć biodostępność produktu ACCUZIDE.

Leki przeciwcukrzycowe (doustne leki hipoglikemizujące i insulina)

U pacjentów z cukrzycą inhibitory ACE mogą zwiększyć wrażliwość na insulinę, co jest związane z występowaniem hipoglikemii u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną. Należy dokładnie monitorować kontrolę glikemii (patrz punkt 4.4).

Hiperglikemia wywołana przez tiazydy może zaburzać kontrolę stężenia glukozy we krwi. Zmniejszenie stężenia potasu w surowicy nasila nietolerancję glukozy. Należy monitorować glikemię, w razie potrzeby uzupełniać niedobory potasu, aby utrzymać jego prawidłowe stężenie w surowicy oraz, jeśli to konieczne, odpowiednio skorygować dawki leków przeciwcukrzycowych.

Aminy presyjne (np. noradrenalina)

Możliwe zmniejszenie odpowiedzi na aminy presyjne, jednak niewystarczające aby wykluczyć ich stosowanie.

Digoksyna

Zaburzenia elektrolitowe wywołane przez tiazydy, np. hipokaliemia lub hipomagnezemia, zwiększają ryzyko toksycznego działania digoksyny, co może prowadzić do zaburzeń rytmu zakończonych zgonem (patrz punkt 4.4).

Żywice anionowymienne

Wchłanianie hydrochlorotiazydu jest zaburzone poprzez obecność żywic anionowymiennych, takich jak kolestyramina i kolestypol. Pojedyncza dawka żywic wiąże hydrochlorotiazyd i zmniejsza jego wchłanianie z przewodu pokarmowego odpowiednio o 85% oraz 43%.

Inne leki: Podczas jednoczesnego stosowania chinaprylu z propranololem, hydrochlorotiazydem lub cymetydyną nie zaobserwowano wystąpienia klinicznie znaczących reakcji farmakokinetycznych.

Przeciwzakrzepowe działanie pojedynczej dawki warfaryny (mierzonej na podstawie czasu protrombinowego) nie zostało znacząco zmienione poprzez jednoczesne stosowanie z chinaprylem dwa razy na dobę.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

Dane badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu RAA w monoterapii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.1). Należy uważnie kontrolować ciśnienie tętnicze, czynność nerek oraz stężenie elektrolitów u pacjentów leczonych produktem ACCUZIDE oraz innymi produktami leczniczymi, które wpływają na układ RAA.

Nie należy jednocześnie podawać aliskirenu z produktem ACCUZIDE pacjentom z cukrzycą lub z zaburzeniami czynności nerek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2).

Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol, leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, inhibitory oksydazy ksantynowej): hiperurykemia wywołana przez tiazydy może zaburzać kontrolę dny moczanowej za pomocą allopurynolu i probenecydu. Jednoczesne stosowanie hydrochlorotiazydu i allopurynolu może zwiększyć częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Inhibitory ACE:

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka działania teratogennego po ekspozycji na inhibitory ACE w czasie pierwszego trymestru ciąży nie były jednoznaczne; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Jeśli dalsze stosowanie terapii inhibitorem ACE nie jest konieczne, u pacjentek planujących ciążę leczenie powinno być zmienione na alternatywny lek przeciwnadciśnieniowy o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży.

W przypadku rozpoznania ciąży należy niezwłocznie przerwać stosowanie inhibitorów ACE i jeśli to konieczne, zastosować inny sposób leczenia.

Ekspozycja na terapię inhibitorem ACE w czasie drugiego i trzeciego trymestru ciąży może mieć działanie fetotoksyczne (zmniejszenie czynności nerek, zmniejszenie ilości wód płodowych, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz toksyczność dla noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3.) W przypadku wystąpienia ekspozycji na inhibitor ACE w czasie drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego nerek i czaszki płodu. Niemowlęta, których matki przyjmowały inhibitory ACE, powinny być dokładnie obserwowane pod kątem wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu w czasie ciąży, w szczególności podczas pierwszego trymestru. Badania na zwierzętach są niewystarczające. Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. W oparciu o farmakologiczny mechanizm działania hydrochlorotiazydu, jego stosowanie w czasie drugiego i trzeciego trymestru ciąży może zaburzać przepływ płodowo-łożyskowy i może powodować u płodu i noworodka żółtaczkę, zaburzenia równowagi elektrolitowej i trombocytopenię.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu obrzęków ciążowych, nadciśnienia w ciąży lub stanu przedrzucawkowego ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyska, bez korzystnego działania na przebieg choroby.

Hydrochlorotiazydu nie należy stosować w leczeniu pierwotnego nadciśnienia u kobiet w ciąży, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, w których nie można zastosować innego leku.

Karmienie piersią

Chinapryl

Ograniczone dane farmakokinetyczne wykazały bardzo małe stężenia w ludzkim mleku (patrz punkt 5.2). Mimo, iż stężenia te nie wydają się mieć znaczenia klinicznego, w okresie karmienia piersią wcześniaków nie zaleca się stosowania produktu ACCUZIDE i przez kilka tygodni po porodzie ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i nerkowych oraz brak wystarczających doświadczeń klinicznych. W przypadku starszych niemowląt, stosowanie produktu ACCUZIDE podczas karmienia piersią należy rozważyć, jeśli matka wymaga leczenia a dziecko jest obserwowane pod kątem wystąpienia działań niepożądanych.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd w małych ilościach przenika do mleka ludzkiego. Tiazydy podawane w dużych dawkach wywołujące intensywną diurezę mogą hamować wytwarzanie mleka. Nie zaleca się stosowania produktu ACCUZIDE podczas karmienia piersią. W przypadku stosowania produktu ACCUZIDE podczas karmienia piersią, należy przyjmować jak najmniejszą dawkę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zaobserwowane w związku ze stosowaniem produktu ACCUZIDE zostały przedstawione zgodnie z następującą częstością występowania: bardzo często (> 1/10), często (>

1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zapalenie oskrzeli, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła#, nieżyt błony śluzowej nosa#

Niezbyt często

Zakażenia wirusowe, zapalenie dróg moczowych, zapalenie zatok

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana

Agranulocytoza##, niedokrwistość hemolityczna#®, neutropenia##,

małopłytkowość#, eozynofilia#

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcje anafilaktyczne#

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Hiperkaliemia##, dna moczanowa#, hiperurykemia#

Niezbyt często

Zaburzona tolerancja glukozy

Zaburzenia psychiczne

Często

Bezsenność#

Niezbyt często

Dezorientacja#, depresja#, nerwowość#

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy#, ból głowy#, senność#

Niezbyt często

Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA)#, omdlenia#, parestezja#, zaburzenia smaku#

Rzadko

Zaburzenia równowagi

Nieznana

Incydent naczyniowo-mózgowy#

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Niedowidzenie#

Bardzo rzadko

Zaburzenia widzenia#

Nieznana

Ostra krótkowzroczność, ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Szum uszny#, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego#

Zaburzenia serca

Często

Dławica piersiowa##, tachykardia#, kołatanie serca#

Niezbyt często

Zawał mięśnia sercowego#

Nieznana

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Często

Wazodilatacja#

Niezbyt często

Niedociśnienie#

Nieznana

Niedociśnienie ortostatyczne#

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Kaszel#

Niezbyt często

Duszność#, suchość błony śluzowej gardła

Rzadko

Eozynofilowe zapalenie płuc##, niedrożność dróg oddechowych spowodowana obrzękiem naczynioruchowym (może być śmiertelna)#

Nieznana

Skurcz oskrzeli#

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Wymioty#, biegunka#, niestrawność#, bóle brzucha#, nudności#

Niezbyt często

Wzdęcie#, suchość błony śluzowej jamy ustnej#

Rzadko

Zaparcie, zapalenie języka

Bardzo rzadko

Niedrożność jelit#, obrzęk naczynioruchowy jelit

Nieznana

Zapalenie trzustki#

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zapalenie wątroby#, żółtaczka cholestatyczna#

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Łysienie#, nadwrażliwość na światło#, świąd#, wysypka#, obrzęk naczynioruchowy##, zwiększona potliwość##

Rzadko

Zmiany skórne mogą być związane z gorączką, bólem mięśni oraz stawów (mięśniobóle, bóle stawów, zapalenie stawów), zapaleniem naczyniowym (układowe zapalenie naczyń), wykwitem łuszczycopodobnym#

Bardzo rzadko

Pokrzywka#

Nieznana

Toksyczna nekroliza naskórka#, rumień wielopostaciowy#, erytrodermia#, pęcherzyca#, plamica, zespół Stevensa-Johnsona#

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki podskórnej

Często

Ból pleców#, ból mięśni#

Niezbyt często

Ból stawów#

Nieznana

Toczeń rumieniowaty układowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Niewydolność nerek#, białkomocz

Nieznana

Cewkowo- śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Zaburzenia erekcji#

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Zmęczenie#, osłabienie#, ból w klatce piersiowej#

Niezbyt często

Obrzęk uogólniony##, gorączka#, obrzęk obwodowy#

Nieznana

Zapalenie błon surowiczych

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy#, zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi#*

Nieznana

Zwiększone stężenie cholesterolu we krwi#, zwiększone stężenie triglicerydów we krwi#, zmniejszenie wartości hematokrytu#, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie

stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie miana przeciwciał przeciwj ądrowych#, przyspieszone OB_


*    Prawdopodobieństwo wystąpienia opisanych nasileń działań niepożądanych u pacjentów jednocześnie stosujących diuretyki i chinapryl jest większe niż u pacjentów stosujących monoterapię. Działania te zwykle ustępują wraz z czasem trwania terapii.

#    Działania niepożądane związane ze składnikami chinaprylu, częstość obserwowana na podstawie stosowania produktu ACCUZIDE.

## Działania niepożądane związane ze składnikami chinaprylu, częstość obserwowana na podstawie stosowania chinaprylu, działania niepożądane niezwiązane ze składnikami produktu ACCUZIDE.

w U pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6-PDH donoszono o pojedynczych przypadkach występowania niedokrwistości hemolitycznej.

Wyniki laboratoryjnych badań klinicznych:

Elektrolity w surowicy: (patrz punkt 4.4)

Kwas moczowy w surowicy, glukoza, magnez, PBI (stężenie jodu związanego z białkiem), badanie funkcji przytarczyc oraz wapnia: (patrz punkt 4.4).

Badania hematologiczne: (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest dostępnych danych dotyczących przedawkowania produktu ACCUZIDE u ludzi.

Najbardziej prawdopodobnym objawem klinicznym przedawkowania jest ciężkie niedociśnienie związane z przedawkowaniem chinaprylu w monoterapii. W takiej sytuacji można podać dożylny wlew soli fizjologicznej.

Najczęstszym objawem przedawkowania hydrochlorotiazydu w monoterapii są zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) i odwodnienie spowodowane nadmierną diurezą. Jeżeli pacjent przyjmuje również glikozydy naparstnicy, hipokaliemia może nasilić niemiarowość serca.

Brak informacji dotyczącej leczenia przedawkowania produktu ACCUZIDE u ludzi.

Hemodializa i dializa otrzewnowa mają niewielki wpływ na eliminację chinaprylu i chinaprylatu. Właściwe leczenie to leczenie objawowe i podtrzymujące, zgodnie z przyjętą praktyką medyczną.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki działające na układ renina-angiotensyna; preparaty złożone zawierające inhibitory konwertazy angiotensyny i diuretyki Kod ATC: C 09 BA 06

ACCUZIDE jest produktem złożonym zawierającym inhibitor konwertazy angiotensyny (chinaprylu chlorowodorek) oraz lek moczopędny (hydrochlorotiazyd, HCTZ).

W badaniach klinicznych wykazano, że jednoczesne podawanie chinaprylu i hydrochlorotiazydu powoduje większe obniżenie ciśnienia tętniczego niż podanie każdego z tych leków osobno. Jednoczesne podawanie chinaprylu i hydrochlorotiazydu nie ma wpływu na farmakokinetykę żadnego z tych leków.

Hydrochlorotiazyd, przez działanie moczopędne, zwiększa aktywność reninową osocza (PRA), zwiększa wydzielanie aldosteronu, zmniejsza stężenia potasu w surowicy i zwiększa utratę potasu z moczem. Podawanie chinaprylu hamuje oś renina-angiotensyna-aldosteron i zwykle ogranicza spadek stężenia potasu spowodowany przez hydrochlorotiazyd.

Mechanizm działania

Chinapryl ulega szybkiej deestryfikacji do chinaprylatu (kwas dikarboksylowy pochodny chinaprylu, główny metabolit), który jest silnym inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), co wykazały badania z udziałem ludzi i zwierząt. ACE jest peptydylodipeptydazą, która katalizuje przekształcenie angiotensyny I w obkurczającą naczynia angiotensynę II. Angiotensyna II bierze udział w kontroli czynności naczyń za pośrednictwem różnych mechanizmów, włącznie z pobudzaniem wydzielania aldosteronu przez korę nadnerczy. Działanie chinaprylu u ludzi i zwierząt polega na hamowaniu aktywności ACE w krwiobiegu oraz w tkankach, i w ten sposób na osłabieniu działania kurczącego naczynia oraz zmniejszeniu wydzielania aldosteronu. Zniesienie ujemnego sprzężenia zwrotnego między angiotensyną II a sekrecją reniny zwiększa aktywność reninową osocza (PRA).

Przyjmuje się, że zasadniczy mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego odbywa się przez układ renina-angiotensyna-aldosteron, chinapryl wywiera jednak działanie przeciwnadciśnieniowe również u pacjentów z nadciśnieniem niskoreninowym. Monoterapia chinaprylem okazała się skuteczna w badaniach prowadzonych na pacjentach wszystkich ras, jednakże jest nieco mniej skuteczna u pacjentów rasy czarnej (zwykle grupa o dominującym niskim stężeniu reniny), niż u pacjentów innych ras. ACE jest identyczna z kininazą II, enzymem rozkładającym bradykininę, peptyd silnie rozszerzający naczynia; kwestia, czy podwyższone stężenie bradykininy odgrywa jakąś rolę w działaniu leczniczym chinaprylu wymaga wyjaśnienia.

W badaniach na zwierzętach przeciwnadciśnieniowe działanie chinaprylu trwa dłużej, niż jego hamujący wpływ na krążącą ACE, podczas gdy hamujący wpływ na ACE w tkankach jest ściślej związany z czasem utrzymywania się działania przeciwnadciśnieniowego.

Podanie chinaprylu w dawce 10 do 80 mg pacjentom z nadciśnieniem umiarkowanym do ciężkiego powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej, przy minimalnym wpływie na częstość akcji serca. Działanie przeciwnadciśnieniowe występuje w ciągu jednej godziny, ze szczytem po około dwóch do czterech godzin od podania. Osiągnięcie maksymalnego efektu obniżającego ciśnienie krwi wymaga u niektórych pacjentów dwóch tygodni leczenia. Przy zalecanych dawkach działanie obniżające ciśnienie tętnicze utrzymuje się u większości pacjentów przez 24-godzinny okres pomiędzy kolejnymi dawkami i jest stałe w warunkach długotrwałego leczenia.

Ocena hemodynamiczna pacjentów z nadciśnieniem wskazuje, że obniżeniu ciśnienia tętniczego spowodowanemu przez chinapryl towarzyszy zmniejszenie ogólnego oporu naczyń obwodowych i oporu naczyń nerkowych, oraz minimalna lub żadna zmiana częstości akcji serca, wskaźnika sercowego, przepływu krwi przez nerki, filtracji kłębuszkowej (GFR) czy frakcji filtracyjnej.

Zasadniczy mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego leków moczopędnych jest nieznany. W warunkach długotrwałego podawania zmniejszony jest opór naczyń obwodowych, jednakże może to wynikać ze zmian w bilansie sodu.

Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który działa bezpośrednio w nerce zwiększając wydalanie sodu i chlorku wraz z towarzysząca objętością wody. Hydrochlorotiazyd zwiększa również wydalanie potasu i wodorowęglanu, a zmniejsza wydalanie wapnia. Długotrwałe leczenie hydrochlorotiazydem 2-6 krotnie zwiększa wartość PRA.

Po doustnym podaniu hydrochlorotiazydu diureza rozpoczyna się w przybliżeniu po dwóch godzinach, osiąga szczyt po czterech godzinach, i trwa około sześciu do dwunastu godzin. Hydrochlorotiazyd jest wydalany przez nerki w niezmienionej postaci. Przy obserwacji stężenia w osoczu przez 24 godziny stwierdzono, że okres półtrwania waha się od 4 do 15 godzin. Co najmniej 61% dawki doustnej jest wydalane w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin.

Hydrochlorotiazyd przekracza barierę łożyskową, ale nie przekracza bariery krew-mózg.

Jednoczesne podawanie tiazydowych leków moczopędnych daje większy efekt obniżający ciśnienie tętnicze krwi, niż obserwowany przy każdym z leków podawanym osobno.

Dwa duże randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmistartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) badały jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków, przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz/lub z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo-naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenie chinaprylu w osoczu po podaniu doustnym obserwuje się w ciągu pierwszej godziny. Stopień wchłaniania, wyliczony w oparciu o odzysk chinaprylu i jego metabolitów z moczu, wynosi około 60%. Hydrochlorotiazyd wchłania się trochę wolniej (1 do 2,5 godziny) i w większym stopniu (50-80%). Około 38% chinaprylu podanego doustnie jest dostępne w organizmie jako chinaprylat. Półokres eliminacji chinaprylu z osocza wynosi około godziny. Maksymalne stężenie chinaprylatu w osoczu występuje po około dwóch godzin od doustnego podania chinaprylu. Chinaprylat jest usuwany głównie przez nerki, a jego rzeczywisty (w warunkach podawania wielu dawek) okres półtrwania wynosi około trzech godzin. Około 97% chinaprylu i chinaprylatu w krwioobiegu jest związane z białkami.

U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania chinaprylatu wzrasta w miarę zmniejszania klirensu kreatyniny. Badania farmakokinetyczne obejmujące pacjentów w schyłkowej fazie niewydolności nerek, przewlekle dializowanych lub poddawanych ciągłej dializie otrzewnowej w warunkach ambulatoryjnych wskazują, że dializa ma niewielki wpływ na eliminację chinaprylu czy chinaprylatu. Eliminacja chinaprylatu jest zmniejszona również u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat) i dość ściśle koreluje z poziomem ich czynności nerek (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Badania na szczurach wskazują, że chinapryl i jego metabolity nie przekraczają bariery krew-mózg. Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku obserwuje się zwiększony obszar pod krzywą (AUC) stężenia w osoczu wobec czasu, a maksymalne wartości stężenia chinaprylatu odpowiadają wartościom obserwowanym u młodszych pacjentów; wydaje się, że jest to związane raczej z upośledzeniem czynności nerek, a nie z wiekiem. W łącznej grupie pacjentów otrzymujących produkt ACCUZIDE w badaniach klinicznych, 15% miało 65 lub więcej lat, a 1,5% miało 75 lub więcej lat. Nie zaobserwowano ogólnych różnic w skuteczności czy bezpieczeństwie pomiędzy tymi pacjentami a młodszymi uczestnikami badań, jednakże nie można wykluczyć większej wrażliwości niektórych pacjentów w podeszłym wieku.

Karmienie piersią

Po podaniu pojedynczej dawki 20 mg chinaprylu u sześciu kobiet karmiących piersią, stosunek stężenia chinaprylu w mleku względem osocza wynosił 0,12. Chinapryl nie był wykrywany w mleku po 4 godzinach od przyjęcia dawki produktu. Stężenie chinaprylatu w mleku było niewykrywalne (< 5 ąg/L) we wszystkich punktach czasowych. Szacuje się, że niemowlę karmione piersią może otrzymać około 1,6% dawki chinaprylu zmodyfikowanej względem masy ciała matki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań produktu ACCUZIDE na zwierzętach, dotyczących działania rakotwórczego, mutagenności i wpływu na płodność.

Dane niekliniczne dotyczące chinaprylu i hydrochlorotiazydu, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Magnezu węglan Powidon K25 Krospowidon Magnezu stearynian

Skład otoczki:

Opadry pink OY-S-6937:

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza

Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Wosk Candelilla

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC/PA/Aluminium/PVC w tekturowym pudełku zawierającym 30 tabletek powlekanych (3 blistry po 10 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ACCUZIDE: Pozwolenie nr 8673 ACCUZIDE 20: Pozwolenie nr 8674

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.03.2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24.07.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Accuzide 20