+ iMeds.pl

Acenol 300 mgUlotka Acenol

Ulotka dla pacienta

Ulotka dla pacienta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować ACENOL ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tą ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić sią do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą sią lub nie ustąpią po JO dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować sią z lekarzem.


ACENOL

300 mg tabletki

(Paracetamolum)

1 tabletka zawiera substancję czynną paracetamol 300 mg oraz substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa.

Opakowanie zawiera 6 lub 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Wytwórca :

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Dożynkowa 10 53-311 Wrocław,

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acenol i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Acenol

3.    Jak stosować lek Acenol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie Icku Acenol

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Acenol

1. Co to jest lek Acenol i w jakim celu się go stosuje

Acenol zawiera paracetamol, stosowany w bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowe.

2. Zanim zastosuje się lek Acenol

Nie należy stosować leku:

   jeżeli występowała lub występuje nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    w chorobie alkoholowej,

•    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Zachować szczególną ostrożność stosując Acenol gdyż:

   lek zawiera paracetamol,

•    przedawkowanie paracetamolu stanowi zagrożenie życia, w czasie leczenia tym lekiem konieczna jest kontrola zażywanych równocześnie innych środków czy nie zawierają one paracetamolu,

ilV/

ul.

•    lek stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby,

•    należy zachować ostrożność stosując paracetamol w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

•    leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni u dzieci i 10 dni u dorosłych bez porozumienia się z lekarzem.

•    niezwłocznie należy porozumieć się z lekarzem, jeśli ból nie ustępuje lub nasila się, lub jeśli gorączka nie spada, a zwłaszcza gdy się nasila.

•    podczas leczenia paracctamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Acenol z jedzeniem i piciem:

Obecność pożywienia w żołądku zmniejsza wchłanianie paracetamolu, stąd zażywanie leku pojedzeniu zmniejsza jego skuteczność. Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Stosowanie leku Acenol u dzieci:

Powyżej 6 lat ze względu na moc Icku (300 mg).

Stosowanie leku Acenol u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4 na 6 godz. (dorośli) lub z 6 na 8 godz. (dzieci).

W przypadku zaburzonej czynności wątroby, w przewlekłych stabilnych schorzeniach, paracetamol stosuje się w tej samej dawce.

Stosowanie leku Acenol u pacjentów w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (ryfampicyna, niektóre leki nasenne, leki przcciwpadaczkowc np.fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid przyśpiesza a cholestyramina - opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Podawany łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

3. Jak stosować lek Acenol

Lek podaje się drogą doustną się podobnie w obu wskazaniach, tj. jako środek przeciwbólowy i jako środek przeciwgorączkowy:

Dzieci od 6 do 12 roku życia

Doustnie, '/2 do 1 tabletki trzy lub cztery razy na dobę (24 godziny) w odstępach nie krótszych niż 6 godzin.

avrnaq


Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

Doustnie jedną do trzech tabletek trzy lub cztery razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 4 godziny, pV maksymalnie trzynaście (13) tabletek na dobę (24 godziny).

Osoby w podeszłym wieku

Nic ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzona czynnością nerek i ('lub') wątroby

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4 na 6 godz. (dorośli).

W przypadku chorób wątroby paracetamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych schorzeniach. Ze względu na brak informacji o toksyczności leku w przypadkach ostrych schorzeń wątroby lub schorzeń o złym rokowaniu należy odstąpić od stosowania leku.

Maksymalna dobowa dawka paracetamolu wynosi 4 g i odpowiednio mniej u osób, u których - z rozmaitych przyczyn - przedłużono okres między dawkami.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zażycia większej dawki Acenoi niż zalecana:

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu

godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość

senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo,

że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w

nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g

lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i

skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie,

najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

W przypadku pominięcia dawki Acenoi:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Acenoi może powodować objawy niepożądane. W czasie leczenia mogą wystąpić niżej wymienione objawy niepożądane.

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:

bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;

często: rzadziej niż u I na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;

niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;

rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach;

nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, osutki)

Kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: małopłytkowość, methemoglobinemia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza.

Hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występującej głównie w krajach śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty', zaburzenia trawienia.

Zaburzenia metabolizmu i odży wiania

Uszkodzenie wątroby przy dawkach leczniczych paracetamolu, przejawiające się wzrostem osoczowej aktywności aminotransferaz zdarzające się dotyczyło albo alkoholików albo osób zażywających lek codziennie przez kilkanaście lat.

«■IłSTEftSTWO ZDROWIA

lament Polityk' Lekowej1 FarmaC|

00-952 War^awa

ul. wtinduWo m

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Działanie niepożądane, które nie wiadomo do końca czy jest powodowane przez paracetamol. Podstawą przypuszczenia byty badania kliniczno-konlrolne z nieustalonym związkiem czasowym pomiędzy zażywaniem paracetamolu w dużych dawkach a niewydolnością nerek.

Zaburzenia ogólne

Hipotermia (ciepłota ciała poniżej 35,5 °C) występujące nadzwyczaj rzadko, dotychczas wykryto tylko u dzieci

U niektórych osób w czasie stosowania leku Accnol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Acenol

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Przechowywać w miejscach niedostępnych i niewidocznych dla dzieci. Nie należy stosować leku Acenol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje dotyczące leku Acenol

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

ul. Krucza 62

50-984 Wrocław / Polska

0-(71)-361 06 51

Data opracowania ulotki:

20®-12- 01

armi;


V- NDTŁKSTWO ZPUÍ Departament Polityki Lekowej i f 4

ul. Miodowa 1

Acenol

Charakterystyka Acenol

1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

ACENOL, 300 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Paracetamol (Paracetamolum) 300 mg Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletka biała, okrągła, obustronnie wypukła

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

W bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowo.

4.2.    Daw kowanie i sposób podawania

Dzieci od 6 do 12 roku życia

Doustnie, Vi do 1 tabletki trzy lub cztery razy na dobę (24 godziny) w' odstępach nie krótszych niż 6 godzin.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

Doustnie jedną do trzech tabletek trzy lub cztery razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 4 godziny, maksymalnie trzynaście (13) tabletek na dobę (24 godziny).

Osoby w' podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzona czynnością nerek i (lub) wątroby

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4 do 6 godz. (dorośli).

W przypadku chorób wątroby paracetamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych schorzeniach. Ze względu na brak informacji o toksyczności leku w przypadkach ostrych schorzeń wątroby lub schorzeń o złym rokowaniu należy odstąpić od stosowania leku.

Maksymalna dobowa dawka paracctamolu wynosi 4 g i odpowiednio mniej u osób, u których -z rozmaitych przyczyn - przedłużono okres między dawkami.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub inny składnik preparatu. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

4.4.


Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Preparat zaw iera paracetamol.

Przedawkowanie paracctamolu stanowi zagrożenie życia, w czasie terapii tym lekiem konieczna jest kontrola zażywanych równocześnie innych środków' czy nie zawierają one

paracetamolu.

Lek stosować ostrożnie u pacjentów' z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

_csrWOZW‘l,W‘5,

ul

Zachować ostrożność stosując paracetamol w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Preparatu nie stosować dłużej niż 3 dni u dzieci i 10 dni u dorosłych bez porozumienia się z lekarzem.

Niezwłocznie należy porozumieć się z lekarzem, jeśli ból nie ustępuje lub nasila się, lub jeśli gorączka nie spada, a zwłaszcza gdy się nasila.

Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (ryfampicyna, niektóre leki nasenne, leki przeciwpadaczkowe np.lenobarbital, fenytoina, karbamazepina) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid i domperidon przyśpiesza, a cholestyramina - opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Podawany łącznie z niesteroidowymi Ickami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Interakcje z pożywieniem.

Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Obecność pożywienia w żołądku zmniejsza wchłanianie paracetamolu, stąd zażywanie leku po jedzeniu zmniejsza jego skuteczność.

4.6.    Ciąża i laktacja

Paracetamol u kobiet w ciąży przenika przez łożysko, ale nie opisano uszkodzenia płodu. Paracetamol jest u kobiet karmiących wydzielany do mleka w' ilościach nie mających znaczenia klinicznego.

W okresie ciąży i karmienia piersią paracetamol może być stosowany w razie zdecydowanej konieczności.

4.7.    Wpływ' na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Acenol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Paracetamol jak każdy produkt leczniczy może powodować działania niepożądane.

Częstość występowania działań niepożądanych pogrupowano następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 <1/10); niezbyt często (>1/1 000< 1/100); rzadko (>1/10 000< 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, osutki)

Kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: małopłytkowość, methemoglobinemia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza. Hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową,

rteartsment Polityk' lekowi i Fanr 00-Ł>52 Warszawa ul. Miodowa

niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występującej głównie w krajach śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Uszkodzenie wątroby przy dawkach leczniczych paracetamolu, przejawiające się wzrostem osoczowej aktywności aminotransferaz zdarzające się dotyczyło albo alkoholików albo osób zażywających lek codziennie przez kilkanaście lat.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Działanie niepożądane, które nie wiadomo do końca czy jest powodowane przez paracetamol. Podstawą przypuszczenia były badania kliniczno-kontrolne z nieustalonym związkiem czasowym pomiędzy zażywaniem paracetamolu w dużych dawkach a niewydolnością nerek.

Zaburzenia ogólne

Hipotermia (ciepłota ciała poniżej 35,5 °C) występujące nadzwyczaj rzadko, dotychczas wykryto tylko u dzieci

4.9. Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w' szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne:

Grupa farmakotcrapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy.

Kod ATC: N02BE01

Paracetamol jest lekiem, który działa obwodowa) przeciw'bólowo i posiada ośrodkowe działanie przeciwgorączkowe.

5.2.    Właściwości farmakokinetycznc:

5.2.1. Ogólna charakterystyka.

Dawki progow'e paracetamolu u osób dorosłych obu płci wynoszą od 0,3 g (często nieróżniące się od placebo) do 0,5 g z początkiem działania po ok. pól godzinie i czasem trwania ok. 4 godzin. Objętość pozornej dystrybucji wynosi 67 1/70 kg, okres półtrwania 2 godziny.

ISTWO ZDROWIA

parlament A.yityki Lekowej i Farmacj i52 Warszawa MioOuwa ^ 5

5.2.2.    Wchłanianie.

Paracetamol wchłania się szybko po podaniu doustnym, biodostępność wynosi 88%. Najwyższe stężenie w osoczu po zażyciu tabletki 0,5 g przekracza 64 pg/ml a czas, po którym występuje najwyższe stężenie wynosi od 1-2 godzin.

5.2.3.    Dystrybucja.

Paracetamol nie należy do leków silnie wiążących się z białkami osocza. Wiązanie to wynosi do 20-30% przy zwykłym dawkowaniu. Pozorna objętość dystrybucji wynosi do 70 1/70 kg. Lek przenika do mózgu, przez łożysko, jest wydzielany z mlekiem karmiących matek, gdzie znajduje się w stężeniu zbliżonym do stężenia w osoczu.

5.2.4.    Metabolizm.

Paracetamol jest metabolizowany w wątrobie, gdzie podlega koniugacji z kwasem glukuronowym lub resztą siarczanową. Ten szlak metaboliczny odpowiada za eliminację 95% paracetamolu stosowanego w bezpiecznych (1,2 g/dziennie, maksymalnie do 4,0 g) dawkach. Alternatywnemu metabolizmowi z udziałem cytochromu P-450 podlega ok. 5% leku, a powstający na tej drodze toksyczny dla komórki wątrobowej produkt (prawdopodobnie pochodna N-hydroksylowa) jest koniugowany z glutationcm. Sprzężone metabolity paracetamolu są nieaktywne.

5.2.5.    Eliminacja.

Paracetamol jest eliminowany przez przekształcenie do nieaktywnych metabolitów. Tylko ok. 4% niezmetabolizowanego leku, łącznie z nieaktywnymi metabolitami, jest eliminowana przez nerki. W nieznacznym procencie lek jest wydzielany z żółcią.

Osoczowy okres półtrwania wynosi średnio 2 godz. Przy przedawkowaniu i upośledzeniu czynności wątroby dochodzi do wysycenia dróg metabolicznych i eliminacja pierwszego rzędu zamienia się w eliminację zerowego rzędu. Prowadzi to do przedłużenia okresu półtrwania do 17 godzin.

5.2.6.    Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.

Okres półtrwania paracetamolu u osób z wyrównaną niewydolnością wątroby jest podobny do oznaczanego u osób zdrowych. W ciężkiej niewydolności wątroby okres półtrwania paracetamolu może się wydłużyć. Kliniczne znaczenie wydłużenia okresu półtrwania paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane. Nie obserwowano wówczas kumulacji, hepatotoksyczności ani zaburzeń sprzęgania z glutationem. Podawanie 4 g paracetamolu na dobę przez 13 dni pacjentom z przewlekłą wyrównaną niewydolnością wątroby nie spowodowało pogorszenia czynności wątroby.

5.2.7.    Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 godzin. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami paracetamolu.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie:

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku, a które nie zostałyby przedstawione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.


DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Skrobia żelowana, powidon. kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy' przechowywaniu:

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakow ania

•    1 blister z folii PVC/A1 zawierający 6 tabletek lub

•    2 blistry z folii PVC/A1 zawierające po 10 tabletek w tekturowym pudełku.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotow ania produktu leczniczego do stosow ania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ;

ul. Krucza 62 ; 50-984 Wrocław;

tek: 0-71 3610651    fax: 0-71 3616667

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:

Nr- R/1402

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA:

27 kwietnia 1961 r.

13 maja 1999 r.

09 lipca 2004 r.

27 maja 2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO:

2038 -12- 0 i

lepatta^ ut-


iSTVAVAPW

MuLekovjepf

^Marsza*3

Miodowa ^


,952


<2 >


armi .


Acenol