Imeds.pl

Acenol 300 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować ACENOL ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tą ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie ir razie potrzeby.

-    Należy zwrócić sią do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą sią lub nie ustąpią po 10 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować sią z lekarzem.


ACENOL

300 mg tabletki

(Paracetamolum)

1 tabletka zawiera substancję czynną paracetamol 300 mg oraz substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa.

Opakowanie zawiera 6 lub 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

Wytwórca :

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena” ul. Dożynkowa 10 53-311 Wrocław,

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acenol i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Acenol

3.    Jak stosować lek Acenol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie Icku Acenol

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Acenol

1. Co to jest lek Acenol i w jakim celu się go stosuje

Acenol zawiera paracetamol, stosowany w bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowe.

2. Zanim zastosuje się lek Acenol

Nie należy stosować leku:

   jeżeli występowała lub występuje nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    w chorobie alkoholowej,

•    w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Zachować szczególną ostrożność stosując Acenol gdyż:

   lek zawiera paracetamol,

•    przedawkowanie paracetamolu stanowi zagrożenie życia, w czasie leczenia tym lekiem konieczna jest kontrola zażywanych równocześnie innych środków czy nie zawierają one paracetamolu,

stt:    ilV/

•    lek stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby,

•    należy zachować ostrożność stosując paracetamol w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

•    leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni u dzieci i 10 dni u dorosłych bez porozumienia się z lekarzem.

•    niezwłocznie należy porozumieć się z lekarzem, jeśli ból nie ustępuje lub nasila się, lub jeśli gorączka nie spada, a zwłaszcza gdy się nasila.

•    podczas leczenia paracctamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie teku Acenol z jedzeniem i piciem:

Obecność pożywienia w żołądku zmniejsza wchłanianie paracetamolu, stąd zażywanie leku pojedzeniu zmniejsza jego skuteczność. Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Stosowanie leku Acenol u dzieci:

Powyżej 6 lat ze względu na moc Icku (300 mg).

Stosowanie leku Acenol u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4 na 6 godz. (dorośli) lub z 6 na 8 godz. (dzieci).

W przypadku zaburzonej czynności wątroby, w przewlekłych stabilnych schorzeniach, paracetamol stosuje się w tej samej dawce.

Stosowanie leku Acenol u pacjentów w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (ryfampicyna, niektóre leki nasenne, leki przcciwpadaczkowc np.fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid przyśpiesza a cholestyramina - opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Podawany łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

3. Jak stosować lek Acenol

Lek podaje się drogą doustną się podobnie w obu wskazaniach, tj. jako środek przeciwbólowy i jako środek przeciwgorączkowy:

Dzieci od 6 do 12 roku życia

Doustnie, '/2 do 1 tabletki trzy lub cztery razy na dobę (24 godziny) w odstępach nie krótszych niż 6 godzin.

avrnaq


Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

Doustnie jedną do trzech tabletek trzy lub cztery razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 4 godziny, pV maksymalnie trzynaście (13) tabletek na dobę (24 godziny).

Osoby w podeszłym wieku

Nic ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzona czynnością nerek i ('lub') wątroby

W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę leku, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4 na 6 godz. (dorośli).

W przypadku chorób wątroby paracctamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych schorzeniach. Ze względu na brak informacji o toksyczności leku w przypadkach ostrych schorzeń wątroby lub schorzeń o złym rokowaniu należy odstąpić od stosowania leku.

Maksymalna dobowa dawka paracetamolu wynosi 4 g i odpowiednio mniej u osób, u których - z rozmaitych przyczyn - przedłużono okres między dawkami.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zażycia większej dawki Acenol niż zalecana:

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu

godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość

senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo,

że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w

nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g

lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i

skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie,

najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

W przypadku pominięcia dawki Acenol:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek Acenol może powodować objawy niepożądane. W czasie leczenia mogą wystąpić niżej wymienione objawy niepożądane.

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:

bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;

często: rzadziej niż u I na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;

niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;

rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach;

nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, osutki)

Kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: małopłytkowość, methemoglobinemia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza.

Hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występującej głównie w krajach śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty', zaburzenia trawienia.

Zaburzenia metabolizmu i odży wiania

Uszkodzenie wątroby przy dawkach leczniczych paracetamolu, przejawiające się wzrostem osoczowej aktywności aminotransferaz zdarzające się dotyczyło albo alkoholików albo osób zażywających lek codziennie przez kilkanaście lat.

«4łSTEftSTWO ZDROWIA

Sament Polityk' Lekowej i Farmaci 00-952 War^awa

ul. wtinduWo m

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Działanie niepożądane, które nie wiadomo do końca czy jest powodowane przez paracetamol. Podstawą przypuszczenia byty badania kliniczno-konlrolne z nieustalonym związkiem czasowym pomiędzy zażywaniem paracetamolu w dużych dawkach a niewydolnością nerek.

Zaburzenia ogólne

Hipoterinia (ciepłota ciała poniżej 35,5 °C) występujące nadzwyczaj rzadko, dotychczas wykryto tylko u dzieci

U niektórych osób w czasie stosowania leku Accnol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Acenol

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Przechowywać w miejscach niedostępnych i niewidocznych dla dzieci. Nie należy stosować leku Acenol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje dotyczące leku Acenol

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”

ul. Krucza 62

50-984 Wrocław / Polska

0-(71)-361 06 51

Data opracowania ulotki:

2IW-12- 01

arma


V- NDTŁKSTWO ZPKt Departament Polityki Lekowej i f 4

ul. Miodowa 1