+ iMeds.pl

Acerin (195 mg + 98 mg)/gUlotka Acerin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ACERIN, (195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę

(Acidum salicylicum + Acidum lacticum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Acerin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acerin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acerin

3.    Jak stosować lek Acerin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Acerin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ACERIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Acerin ma postać płynu do stosowania na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciałą naskórek, ułatwiaj ąc j ego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ACERIN Kiedy nie stosować leku Acerin

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas salicylowy, kwas mlekowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Acerin.

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia układu krążenia.

-    jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo.

-    u dzieci.

-    doustnie.

-    na twarz i w okolicy narządów płciowych,

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Acerin

-    Jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry należy przerwać leczenie.

-    Chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

-    Należy zabezpieczyć skórę otaczającą odcisk przed kontaktem z lekiem, gdyż może spowodować oparzenia. Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zrogowaciałą skórę.

-    Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.

-    Lek zawiera lotne i łatwopalne substancje, dlatego na opakowaniu jest ostrzeżenie: „Ostrożnie

z ogniem".

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach,

nawet tych,

które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie przeprowadzono badali dotyczących stosowania leku Acerin w okresie ciąży i karmienia

piersią,

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Acerin na zdolność prowadzenia

pojazdów

i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ACERIN

Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Namoczyć nogi w ciepłej wodzie przez 15-30 minut, a następnie po osuszeni u nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze lek Acerin. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry.

Poczekać aż lek dobrze wyschnie. Nakładanie leku, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni.

Następnie należy ponownie wymoczyć nogi i usunąć odcisk.

Stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania leku.

Dzieci

Lek Acerin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do

lekarza lub

Farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acerin

Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Acerin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewyrnienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ACERIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchych pomieszczeniach.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek jest łatwopalny. Ostrożnie z ogniem.

Nie stosować leku Acerin, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Acerin

-    Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy i kwas mlekowy. 1 g płynu na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego.

-    Ponadto lek zawiera koloksylinę, kalafonię, aceton, octan n-butylu.

Jak wygląda lek Acerin i co zawiera opakowanie

Lek Acerin to płyn na skórę.

Opakowanie:

Butelka z bezbarwnego szkła z polipropylenową zakrętką, zaopatrzoną w aplikator z pędzelkiem, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Scan - Anida Spółka z o,o. ul. Motyla 26 30-]33 Kraków tel./fax: (12) 6532551

Data zatwierdzenia ulotki :

Acerin

Charakterystyka Acerin

CHRAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACERIN

(195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g płynu do stosowania na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) i 98 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. 1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Namoczyć nogi w ciepłej wodzie przez 15 - 30 minut, a następnie po osuszeniu nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze produkt leczniczy Acerin. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry. Poczekać aż produkt leczniczy dobrze wyschnie. Nakładanie produktu leczniczego, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni. Następnie należy wymoczyć nogi i usunąć odcisk. Stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania produktu leczniczego.

Dzieci

Nie stosować. Brak badań.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować:

-    doustnie;

-    w nadwrażliwości na kwas salicylowy lub mlekowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego;

-    u dzieci;

-    u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia:

-    jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo;

-    na twarzy i w okolicy narządów płciowych,

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skory.

Należy chronić przed produktem leczniczym oraz 1ego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.

Należy zabezpieczyć skórę otaczającą odcisk przed kontaktem z produktem leczniczym, gdyż może spowodować oparzenia.

Produkt leczniczy należy nakładać wyłącznie na odcisk.

Nie należy stosować produktu leczniczego na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia produktem leczniczym otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.

Produkt leczniczy zawiera lotne i łatwopalne substancje, dlatego na opakowaniu jest ostrzeżenie „Ostrożnie z ogniem".

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny. Zastosowanie produktu leczniczego na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dermatologiczne przeciw nadmiernemu rogowaceniu naskórka.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym niszczącym zrogowaciałą warstwę skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocnicrych

Koloksylina

Kalafonia

Aceton

Octan n - butylu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

l rok.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchych pomieszczeniach.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Produkt leczniczy jest łatwopalny. Ostrożnie z ogniem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z bezbarwnego szkła z polipropylenową zakrętką, zaopatrzoną w aplikator z pędzelkiem, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy zutylizować zgodnie z przepisami.

Opróżnione opakowania nie nadają się do powtórnego wykorzystania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY    POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Scan - Anida Spółka z o.o, ul. Motyla 26 30-733 Kraków

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr - R/ 2442

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA    DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUZENIA POZWOLENIA

6 września 1984 / 11 października 2007

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEK5TU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014 - 03 - 19

Acerin