Imeds.pl

Acetylcysteine Sandoz 100 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Acetylcysteine SANDOZ, 100 mg/ml, roztwór do infuzji

Acetylcysteinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acetylcysteine SANDOZ i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acetylcysteine SANDOZ

3.    Jak stosować lek Acetylcysteine SANDOZ

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Acetylcysteine SANDOZ

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acetylcysteine SANDOZ i w jakim celu się go stosuje

Roztwór do infuzji Acetylcysteine SANDOZ zawiera substancję czynną acetylocysteinę - lek o właściwościach przeciwutleniacza, neutralizujący szkodliwe czynniki (np. wolne rodniki). Acetylocysteina jest pochodną naturalnego aminokwasu L-cysteiny. Neutralizuje wolne rodniki poprzez wiązanie ich przez grupy sulfhydrylowe. W przypadku zatrucia paracetamolem acetylocysteina działa jako odtrutka, wiążąc się z jego toksycznymi metabolitami.

Skuteczność postępowania odtruwającego zależy od czasu, jaki upłynął między przedawkowaniem a rozpoczęciem podawania preparatu Acetylcysteine SANDOZ.

Wskazaniem do stosowania leku Acetylcysteine SANDOZ jest zatrucie paracetamolem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acetylcysteine SANDOZ Kiedy nie stosować leku Acetylcysteine SANDOZ

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na acetylocysteiny, na disodu edetynian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Objawami uczulenia mogą być: świąd, pokrzywka, wysypka, skurcz oskrzeli (duszność), przyspieszone bicie serca i obniżone ciśnienie tętnicze krwi.

•    Jeśli pacjent ma osłabiony odruch kaszlowy (np. małe dzieci i osoby w podeszłym wieku) i nie ma zapewnionej fizykoterapii oddechowej.

•    Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 2 lat.

U niemowląt stosowanie leku Acetylcysteine SANDOZ jest dozwolone wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia i tylko pod nadzorem medycznym w szpitalu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podając Acetylcysteine SANDOZ:

•    jeśli pacjent ma niewydolność oddechową;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadreaktywność oskrzeli lub pacjent chorował bądź choruje przewlekle na astmę oskrzelową, gdyż lek może spowodować u niego skurcz oskrzeli i duszność;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono obecnie lub w przeszłości chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, lub pacjent ma żylaki przełyku;

•    jeśli pacjent jest uczulony na histaminę, gdyż acetylocysteina może wywołać u niego objawy nietolerancji (takie jak ból głowy, zapalenie błony śluzowej nosa, świąd).

Acetylocysteina podawana w dużych dawkach jako odtrutka może skracać czas protrombinowy. Podczas stosowania leku Acetylcysteine SANDOZ należy ściśle kontrolować parametry krzepnięcia, zwłaszcza u pacjentów, u których może być konieczne przeszczepienie wątroby.

Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne (tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella).

Jeśli w trakcie stosowania leku Acetylcysteine SANDOZ wystąpią u pacjenta zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Inne leki i lek Acetylcysteine SANDOZ

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Istnieje ryzyko niezgodności fizycznych między lekiem Acetylcysteine SANDOZ a penicyliną, ampicyliną, cefalosporynami, erytromycyną, niektórymi tetracyklinami, amfoterycyną B. Należy unikać zwłaszcza mieszania tych leków w strzykawce lub we wlewie oraz podawania ich w krótkim odstępie czasu do tej samej żyły, przez to samo wkłucie.

Jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i leków przeciwkaszlowych może spowodować niebezpieczne zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego.

Acetylocysteina nasila działanie nitrogliceryny i innych azotanów, polegające na rozszerzaniu naczyń krwionośnych i hamowaniu agregacji płytek krwi.

Acetylocysteina może zakłócać oznaczanie salicylanów w osoczu metodą kolorymetryczną oraz ketonów w osoczu i moczu metodą z nitroprusydkiem sodu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży albo planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do podawania leku Acetylcysteine SANDOZ jako odtrutki w przypadku zatrucia paracetamolem, gdyż ryzyko uszkodzenia wątroby matki i płodu w wyniku zatrucia jest prawdopodobnie dużo większe niż potencjalne ryzyko wywołane stosowaniem acetylocysteiny.

Karmienie piersią jest przeciwwskazane u kobiet, które przedawkowały paracetamol lub jakikolwiek inny lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Acetylcysteine SANDOZ

Acetylcysteine SANDOZ należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie odtruwające powinno być rozpoczęte jak najszybciej po zażyciu toksycznej dawki paracetamolu. Leczenie prowadzi się w warunkach szpitalnych.

Lek Acetylcysteine SANDOZ należy podać dożylnie w ciągu 4 do 8 godzin od zatrucia, nie później niż w ciągu pierwszych 14 godzin. W pierwszej dobie od zatrucia dawka dobowa acetylocysteiny powinna wynosić około 300 mg/kg mc. (około 20 g na dobę dla osoby dorosłej).

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych lek należy rozcieńczyć w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu i podawać w powolnym wlewie kroplowym.

U dzieci i pacjentów o masie ciała mniejszej niż 40 kg objętość roztworu glukozy lub roztworu chlorku sodu należy proporcjonalnie zmniejszyć (ale nie poniżej 50 ml).

Dawkowanie u dorosłych:

Dawka

acetylocysteiny

Objętość roztworu podanego we wlewie kroplowym

Czas

wlewu

150 mg/kg mc.

200 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

15 minut

50 mg/kg mc.

500 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

4 godziny

100 mg/kg mc.

1000 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

16 godzin

Łącznie: dożylnie 300 mg acetylocysteiny/kg mc. przez pierwszych 20 godzin leczenia.

Dawkowanie u dzieci:

W leczeniu zatruć paracetamolem u dzieci stosuje się takie same dawki w przeliczeniu na masę ciała i taki sam tryb postępowania, jak w leczeniu dorosłych. Objętość płynu podawanego dożylnie należy modyfikować w zależności od wieku i masy ciała dziecka. Przeciążenie płynem stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia niewydolności krążenia.

• Dzieci o masie ciała 20 kg i większej:

Dawka

acetylocysteiny

Objętość roztworu podanego we wlewie kroplowym

Czas

wlewu

150 mg/kg mc.

100 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

15 minut

50 mg/kg mc.

250 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

4 godziny

100 mg/kg mc.

500 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu

16 godzin

• Dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg:

Objętość do wlewów (przy zastosowaniu tych samych dawek) ustala lekarz prowadzący.

U pacjentów, u których ryzyko uszkodzenia wątroby po zastosowaniu dużych dawek paracetamolu jest większe (np. pacjentów z AIDS, niedożywionych, leczonych długotrwale ryfampicyną, fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem oraz uzależnionych od alkoholu), stosowanie leku Acetylcysteine SANDOZ należy rozpocząć jak najwcześniej i przy mniejszym stężeniu paracetamolu w surowicy niż u pozostałych osób.

Sposób podawania leku i czas trwania leczenia:

Lek Acetylcysteine SANDOZ podaje się w powolnym wlewie kroplowym w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze chlorku sodu.

Ampułki z lekiem nie wymagają nacinania pilniczkiem. Po wytrząśnięciu zawartości z szyjki ampułkę należy zwrócić białą kropką ku górze i odłamać jej górną część.

Uwagi:

■    Specyficzny, siarkowy zapach leku nie świadczy o jego rozkładzie, lecz jest spowodowany obecnością siarki w cząsteczce leku.

■    Acetylocysteina może wchodzić w reakcje z gumą i metalami (m.in. żelazem, niklem, miedzią), dlatego istotne jest, aby roztwór miał kontakt jedynie ze szklanymi lub plastikowymi materiałami.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Acetylcysteine Sandoz

W razie podania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Możliwe objawy przedawkowania leku Acetylcysteine SANDOZ są podobne do działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4.

W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie podania dawki leku Acetylcysteine SANDOZ

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 osób): ból głowy, gorączka, reakcje alergiczne ze świądem, pokrzywką, wysypką, skurczem oskrzeli, obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów), przyspieszonym biciem serca i obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi; szumy uszne; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, biegunka, wymioty, zgaga i nudności.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 osób): duszność, skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z astmą oskrzelową).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): reakcja anafilaktyczna (rodzaj nagłej reakcji alergicznej), aż do wstrząsu; krwawienie (częściowo związane z reakcją alergiczną).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Acetylcysteine SANDOZ

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na ampułce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Acetylcysteine SANDOZ

-    Substancją czynną leku jest acetylocysteina. 1 ml roztworu zawiera 100 mg acetylocysteiny.

1 ampułka (3 ml) zawiera 300 mg acetylocysteiny.

-    Pozostałe składniki leku to: disodu edetynian, sodu wodorotlenek (roztwór 10%), kwas askorbowy, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Acetylcysteine SANDOZ i co zawiera opakowanie

Roztwór do infuzji dostępny jest w ampułkach z oranżowego szkła w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 5, 10 lub 50 ampułek po 3 ml.

4

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben, Niemcy

Jenahexal Pharma GmbH Otto-Schott-Strasse 15 07745 Jena, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Logo Sandoz

5