+ iMeds.pl

Aciclovir agila 25 mg/mlUlotka Aciclovir agila

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aciclovir Agila, 25 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Acyklowir

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aciclovir Agila i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aciclovir Agila

3.    Jak stosować lek Aciclovir Agila

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aciclovir Agila

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Aciclovir Agila i w jakim celu się go stosuje

Lek Aciclovir Agila zawiera substancję czynną o nazwie acyklowir. Należy on do grupy leków określanych mianem leków przeciwwirusowych. Jego mechanizm działania polega na zabijaniu wirusów lub hamowaniu ich wzrostu.

Aciclovir Agila może być stosowany:

•    W leczeniu ciężkich przypadków opryszczki narządów płciowych.

•    W zapobieganiu lub leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (opryszczki wargowej i opryszczki narządów płciowych) u osób z gorzej funkcjonuj ącym układem odpornościowym, czyli u osób, których organizm gorzej sobie radzi ze zwalczaniem zakażeń.

•    W leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej u dzieci w wieku do 3 miesięcy. Tego rodzaju zakażenia w rzadko występuj ących przypadkach wywołuje wirus odpowiedzialny za opryszczkę wargową i opryszczkę narządów płciowych.

•    W leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu. Jest to rzadko występująca postać zakażenia wywoływanego przez wirusa odpowiedzialnego za opryszczkę wargową i opryszczkę narządów płciowych.

•    W leceniu zakażeń wywołanych przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aciclovir Agila Kiedy nie stosować leku Aciclovir Agila:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Leku Aciclovir Agila nie należy stosować, jeśli w przypadku pacjenta spełnione jest powyższe zastrzeżenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przed rozpoczęciem stosowania leku Aciclovir Agila zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aciclovir Agila należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    pacjent ma problemy z nerkami,

•    pacjent ma więcej niż 65 lat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy którekolwiek z zastrzeżeń dotyczy pacjenta, należy przed rozpoczęciem stosowania leku Aciclovir Agila zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Aciclovir Agila a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty, w tym preparatów ziołowych.

Należy w szczególności poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    probenecyd — lek stosowany w leczeniu dny,

•    cymetydynę — lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka,

•    takrolimus, cyklosporynę lub mykofenolanmofetylu — leki stosowane w celu zapobieżenia odrzuceniu przeszczepu przez organizm pacjenta,

•    sole litu — leki stosowane w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych,

•    teofilinę — lek stosowany w leczeniu pewnych chorób układu oddechowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Aciclovir Agila zawiera sód

Produkt leczniczy zawiera w jednej dawce mniej niż 1 mmol (24,5 mg) sodu, co oznacza, że jest praktycznie wolny od sodu.

3. Jak stosować lek Aciclovir Agila W jaki sposób lek ten jest podawany

Lek ten nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania przez pacjenta. Jest on zawsze podawany pacjentowi przez osobę odpowiednio do tego przeszkoloną.

Przed podaniem lek ten jest wpierw rozcieńczany.

Lek Aciclovir Agila jest przeznaczony do stosowania drogą dożylną i jest on podawany w postaci ciągłego wlewu dożylnego. Jest on podawany powoli, przez okres jednej godziny.

Lek Aciclovir Agila jest zwykle podawany co 8 godzin.

Pacjent może otrzymywać płyny, aby nie doszło u niego do odwodnienia.

Jeśli lek Aciclovir Agila dostanie się przypadkowo do oczu albo na skórę, pacjent powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce, tak aby mogli oni natychmiast lek ten spłukać.

Podawana pacjentowi dawka, częstotliwość jej podawania oraz czas trwania leczenia będą uzależnione od:

•    rodzaju występuj ącego u pacj enta zakażenia,

•    masy ciała pacjenta,

•    wieku pacjenta,

•    stopnia wydolności nerek pacjenta.

Jeśli pacjent ma nadwagę, jest w podeszłym wieku lub ma problemy z nerkami, wówczas lekarz będzie mógł obniżyć dawkę tego leku.

Stosowanie u dzieci

Dawkę leku Aciclovir Agila stosowaną:

•    u dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat wylicza się na podstawie pola powierzchni ciała,

•    u noworodków i u niemowląt w wieku do 3 miesięcy wylicza się na podstawie masy ciała.

•    Jeśli dziecko ma problemy z nerkami, wówczas dawka tego leku będzie mogła zostać obniżona.

•    Leczenie tym lekiem zwykle prowadzone jest przez 14-21 dni w zależności od rodzaju zakażenia.

Pacjenci z problemami z nerkami

Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, wówczas lekarz może zadecydować o obniżeniu dawki leku Aciclovir Agila. Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, to bardzo ważne jest w jego przypadku, aby otrzymywał duże ilości płynów podczas leczenia za pomocą tego leku, tak aby nie doszło u niego do odwodnienia.

Jeśli powyższe zastrzeżenie dotyczy pacjenta, wówczas przed rozpoczęciem otrzymywania leku Aciclovir Agila powinien on porozmawiać z lekarzem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, wówczas lekarz może zadecydować o zmodyfikowaniu dawki leku Aciclovir Agila w taki sposób, aby uniknąć ewentualnego wystąpienia problemów z nerkami.

Bardzo ważne jest to, aby pacjent otrzymywał dużą ilość płynów, aby nie doszło u niego do odwodnienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aciclovir Agila

Jeśli pacjent ma wrażenie, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Aciclovir Agila, powinien wówczas natychmiast porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką.

Jeśli pacjent otrzyma zbyt dużą dawkę leku Aciclovir Agila, wówczas mogą u niego wystąpić następujące objawy:

•    dezorientacja lub pobudzenie psychoruchowe,

•    omamy, czyli halucynacje (pacjent może widzieć rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, lub słyszeć rzeczy, których w rzeczywistości nie słychać),

•    napady drgawek,

•    utrata przytomności (śpiączka).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono działania uboczne, które mogą wystąpić w przypadku stosowania tego leku.

Jeśli u pacjenta dojdzie do reakcji alergicznej, pacjent powinien przerwać przyjmowanie leku AciclovirAgila i natychmiast zwrócić się do lekarza. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować:

•    wysypkę, swędzenie lub pokrzywkę na skórze,

•    obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała,

•    duszność, świszczący oddech lub utrudnione oddychanie,

• gorączkę (wysoką temperaturę) o niewyjaśnionej przyczynie oraz uczucie zbliżającego się omdlenia, szczególnie po przyjęciu pozycji stojącej.

Reakcje alergiczne powodowane przez ten lek zdarzają się bardzo rzadko i mogą występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 10 000 użytkownika.

Poniżej wymieniono inne działania niepożądane:

Często (mogą występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 10 osób)

•    nudności lub wymioty,

•    swędząca wysypka przypominaj ąca pokrzywkę,

•    reakcja skórna po ekspozycji na światło (nadwrażliwość na światło),

•    swędzenie,

•    obrzęk, zaczerwienienie i bolesność w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często (mogą występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 100 osób)

•    krwawienia z nosa i łatwiejsze niż wcześniej siniaczenie się.

Bardzo rzadko (mogą występować z częstością nieprzekraczającą 1 na 10 000 osób)

•    ból głowy lub zawroty głowy,

•    biegunka lub ból brzucha,

•    uczucie zmęczenia,

•    gorączka,

•    odchylenia w niektórych badaniach krwi i moczu,

•    osłabienie,

•    pobudzenie psychoruchowe lub dezorientacja,

•    drżenie,

• omamy, czyli halucynacje (pacjent może widzieć rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, lub słyszeć rzeczy, których w rzeczywistości nie słychać),

•    napady drgawek,

•    uczucie nadmiernej senności,

•    zaburzenia równowagi podczas chodzenia i brak koordynacji ruchowej,

•    problemy z mówieniem,

•    niemożność logicznego myślenia lub oceny sytuacji,

•    utrata przytomności (śpiączka),

•    porażenie całego ciała lub części ciała,

•    zaburzenia zachowania, mowy i ruchów gałek ocznych,

•    sztywność szyi i nadwrażliwość na światło,

•    zapalenie wątroby,

•    zażółcenie skóry i twardówek oczu (żółtaczka),

•    problemy z nerkami objawiające się oddawaniem niewielkiej ilości moczu lub nieoddawaniem moczu,

•    ból w dolnej części kręgosłupa, w okolicach nerek lub nad biodrami (ból nerek).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aciclovir Agila

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w szczególnych warunkach.

Po rozcieńczeniu: Trwałość chemiczna i fizyczna zostały wykazane dla okresu 24 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

W przypadku roztworów zrekonstytuowanych trwałość chemiczna i fizyczna zostały wykazane dla okresu co najmniej 12 godzin w temperaturze 25°C.

Nie należy używać tego produktu, jeśli stwierdzi się w nim obecność widocznych cząstek stałych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aciclovir Agila

Substancją czynną leku jest acyklowir.

Jeden ml zrekonstytuowanego roztworu do infUzji zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 25 mg acyklowiru.

Jedna fiolka o objętości 10 ml zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 250 mg acyklowiru.

Jedna fiolka o objętości 20 ml zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 500 mg acyklowiru.

Produkt leczniczy zawiera w jednej dawce 24,5 mg sodu.

Jak wygląda lek Aciclovir Agila i co zawiera opakowanie

Lek Aciclovir Agila, 25 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji dostarczany jest w szklanych fiolkach zawierających liofilizowany proszek o barwie od białej do kremowej.

Lek dostępny jest w fiolkach o objętości 10 m i 20 ml, w pudełkach po 1, 5 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Agila Specialties UK Limited,

New bridge street House,

30-34 New Bridge Street,

London EC4V 6BJ,

Wielka Brytania

Importer

Agila Specialties Polska Sp. Z.o.o 10, Daniszewska Str.,

03-230 Warsaw Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: AciclovirAgila 25mg/ml PulverzurHerstellungeinerInfusionslosung Belgia: AciclovirAgila 250mg poedervooroplossingvoorinfusie AciclovirAgila 500mg poedervooroplossingvoorinfusie Niemcy: AciclovirAgila 25mg/ml PulverzurHerstellungeinerInfusionslosung Dania: AciclovirAgila

Hiszpania: AciclovirAgila 25mg/ml polvoparasoluciónpara perfusion Finlandia:AciclovirAgila 25mg/ml infuusiokuiva-aine, liuostavarten Francja: ACICLOVIR AGILA 25 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion Włochy: AciclovirAgila Specialties UK Polska:AciclovirAgila

Szwecja:AciclovirAgila 25mg/ml Pulver till infusionsvatska, losning WielkaBrytania:Aciclovir 25 mg/ml powder for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego.

ULOTKA TECHNICZNA

Aciclovir Agila, 25 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Rekonstytucja: Produkt leczniczy należy rekonstytuować przy użyciu podanych poniżej objętości wody do wstrzykiwań albo roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9% w/v) do infuzji, tak aby uzyskać roztwór zawierający 25 mg na ml:

Postać produktu

Objętość roztworu do rekonstytucji

Fiolka zawierająca 250 mg

10 ml

Fiolka zawierająca 500 mg

20 ml

Na podstawie wyliczonej dawki należy ustalić odpowiednią liczbę i wielkość potrzebnych fiolek. W celu zrekonstytuowania poszczególnych fiolek należy dodać do każdej z nich zalecaną objętość roztworu do infuzji i delikatnie wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia się zawartości fiolki.

Sposób podawania

Po zrekonstytuowaniu produkt leczniczy Aciclovir Agila można podawać za pomocą pompy infuzyjnej o kontrolowanej szybkości wlewu.

Zrekonstytuowany roztwór można też dalej rozcieńczyć do uzyskania stężenia nieprzekraczającego 5 mg/ml (0,5% w/v) do podana we wlewie dożylnym:

Dodać odpowiednią objętość zrekonstytuowanego roztworu do wybranego roztworu infuzyjnego, w sposób, w jaki zalecono poniżej, a następnie wstrząsać do całkowitego wymieszania zawartości.

U dzieci i noworodków, u których zaleca się używanie jak najmniejszej objętości roztworu infuzyjnego, zaleca się rozcieńczyć produkt w taki sposób, aby 4 ml zrekonstytuowanego roztworu (100 mg acyklowiru) dodać do 20 ml roztworu infuzyjnego.

U dorosłych zaleca się stosowanie worków infuzyjnych zawierających 100 ml roztworu infuzyjnego, nawet jeśli uzyskiwałoby się wówczas stężenie acyklowiru znacznie poniżej 0,5% w/v. Jeden worek infuzyjny o objętości 100 ml może być zatem używany dla dowolnej dawki z zakresu od 250 mg do 500 mg acyklowiru (10 ml do 20 ml zrekonstytuowanego roztworu), lecz drugi worek musi zostać użyty dla dawek z zakresu od 500 mg do 1000 mg.

Pod warunkiem rozcieńczania według zalecanych schematów, produkt leczniczy Aciclovir Agila wykazuje zgodność farmaceutyczną z wymienionymi poniżej roztworami infuzyjnymi przez okres do 24 godzin w temperaturze pokojowej (25°C):

Roztworem chlorku sodu o stężeniu 4,5 mg/ml (0,45% w/v) i 9 mg/ml (0,9% w/v) w postaci roztworu do infuzji

Roztworem chlorku sodu o stężeniu 1,8 mg/ml (0,18% w/v) i glukozy (4% w/v) w postaci roztworu do infuzji

Roztworem chlorku sodu o stężeniu 4,5 mg/ml (0,45% w/v) i glukozy (2,5% w/v) w postaci roztworu do infuzji

Wieloskładnikowym roztworem mleczanu sodu (roztworem Hartmann).

Produkt leczniczy Aciclovir Agila po rozcieńczeniu według powyższego schematu zapewni stężenie acyklowiru nieprzekraczające 0,5% w/v.

Produkt leczniczy przeznaczony do jednorazowego użytku.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila nie zawiera przeciwdrobnoustrojowych substancji konserwujących. Rekonstytucję i rozcieńczanie produktu należy wykonać z zachowaniem zasad aseptyki bezpośrednio przed użyciem, a wszelkie pozostałości niewykorzystanego roztworu należy usunąć. Zrekonstytuowanych lub rozcieńczonych roztworów nie należy umieszczać w lodówce.

Przed użyciem (również po rozcieńczeniu) produkt należy podać ocenie wzrokowej. Nie należy używać roztworu, który nie jest przezroczysty i który zawiera jakiekolwiek cząstki stałe. Gdyby przed rozpoczęciem lub podczas wlewu pojawiły się w roztworze jakiekolwiek widoczne zmętnienia lub kryształki, roztworu nie wolno używać.

Objętość proszku wynosi 0,50 ml, a objętość końcowa w pojemniku po rekonstytucji wynosi 10,50 ml.

Termin ważności

2 lata.

Po rozcieńczeniu: Trwałość chemiczna i fizyczna zostały wykazane dla okresu 24 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik,

W przypadku roztworów zrekonstytuowanych trwałość chemiczna i fizyczna zostały wykazane dla okresu co najmniej 12 godzin w temperaturze 25°C.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w szczególnych warunkach.

Aciclovir Agila

Charakterystyka Aciclovir agila

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aciclovir Agila, 25 mg/ml, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml zrekonstytuowanego roztworu do infuzji zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 25 mg acyklowiru.

Jedna fiolka o objętości 10 ml zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 250 mg acyklowiru.

Jedna fiolka o objętości 20 ml zawiera dwuwodną sól sodową acyklowiru w ilości równoważnej 500 mg acyklowiru.

Produkt leczniczy zawiera w jednej dawce 24,5 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

Proszek liofilizowany o barwie od białej do kremowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Aciclovir Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej u pacjentów z zaburzoną odpornością oraz w leczeniu początkowych stadiów opryszczki narządów płciowych u pacjentów bez zaburzenia odporności.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca u pacjentów bez zaburzenia odporności, u których należy spodziewać się ciężkiego przebiegu zakażenia.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej u noworodków i u niemowląt w wieku do 3 miesięcy.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych

U pacjentów z zakażeniami wywołanymi przez wirusa opryszczki pospolitej (z wyjątkiem pacjentów z opryszczkowym zapaleniem mózgu) i u pacjentów z zakażeniami wywołanymi przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca produkt leczniczy Aciclovir Agila należy stosować w dawce wynoszącej 5 mg/kg mc. co 8 godzin, jeśli nie występuje u tych pacjentów zaburzenie czynności nerek (patrz „Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek”).

U pacjentów z zaburzoną odpornością i z zakażeniami wywołanymi przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca oraz u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem mózgu produkt leczniczy Aciclovir Agila należy stosować w dawce wynoszącej 10 mg/kg mc. co 8 godzin, jeśli nie występuje u tych pacjentów zaburzenie czynności nerek (patrz „Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek”).

U pacjentów otyłych, którym podaje się dożylnie acyklowir w dawce wyliczonej na podstawie masy ciała, można spodziewać się uzyskania wyższych wartości stężenia leku w osoczu (patrz punkt 5.2).

Z tego powodu u pacjentów otyłych, szczególnie zaś u pacjentów otyłych z zaburzeniem czynności nerek i pacjentów otyłych w podeszłym wieku, należy rozważyć obniżenie dawkowania.

Dawkowanie u dzieci

Dawkę produktu leczniczego Aciclovir Agila u dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat wylicza się na podstawie pola powierzchni ciała (pc.).

U dzieci w wieku od 3 miesięcy wzwyż z zakażeniami wywołanymi przez wirusa opryszczki pospolitej (z wyj ątkiem pacjentów z opryszczkowym zapaleniem mózgu) lub z zakażeniami wywołanymi przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca produkt leczniczy Aciclovir Agila należy stosować w dawce wynoszącej 255 mg/m2 pc. co 8 godzin, jeśli nie występuje u tych pacjentów zaburzenie czynności nerek.

U dzieci z zaburzoną odpornością i zakażeniami wywołanymi przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca oraz u dzieci z opryszczkowym zapaleniem mózgu produkt leczniczy Aciclovir Agila należy stosować w dawce wynoszącej 500 mg/m2 pc. co 8 godzin, jeśli nie występuje u tych pacjentów zaburzenie czynności nerek.

Dawkę produktu leczniczego Aciclovir Agila u noworodków i u niemowląt w wieku do 3 miesięcy wylicza się na podstawie masy ciała.

Zalecany schemat dawkowania w przypadku niemowląt leczonych z powodu potwierdzonej lub podejrzewanej opryszczki noworodków zakłada podawanie acyklowiru w dawce 20 mg/kg mc. iv. co 8 godzin przez 21 dni w przypadku postaci rozsianej i postaci z zajęciem OUN albo przez 14 dni w przypadku choroby ograniczonej do skóry i błon śluzowych.

U niemowląt i dzieci z zaburzeniem czynności nerek konieczne jest odpowiednie zmodyfikowanie dawkowania w zależności od stopnia, w jakim czynność nerek jest zaburzona (patrz „Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek”).

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

W przypadku osób w podeszłym należy brać pod uwagę możliwość występowania zaburzonej czynności nerek i odpowiednio zmodyfikować dawkowanie (patrz „Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek”).

Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku podawania produktu leczniczego Aciclovir Agila pacjentom z zaburzeniem czynności nerek. Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek modyfikuje się na podstawie wartości klirensu kreatyniny wyrażonego w ml/min w przypadku dorosłych i młodzieży albo w ml/min/1,73 mw przypadku niemowląt i dzieci w wieku poniżej 13 lat. Sugeruje się modyfikowanie dawkowania w podany niżej sposób.

Modyfikacja dawkowania u dorosłych i młodzieży:

Kilrens kreatyniny

Dawkowanie

25 do 50 ml/min

Dawkę zaleconą powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy podawać co 12 godzin.

10 do 25 ml/min

Dawkę zaleconą powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy podawać co 24 godziny.

0 (bezmocz) do 10 ml/min

U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie

otrzewnowej (CADO) dawkę zaleconą powyżej (5 lub

10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godzin.

U pacjentów poddawanych hemodializie dawkę zaleconą powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godzin po dializie.

Modyfikacja dawkowania u niemowląt i dzieci:

Kilrens kreatyniny

Dawkowanie

25 do 50 ml/min/1,73m2

Dawkę zaleconą powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. albo 20 mg/kg mc.) należy podawać co 12 godzin.

10 do 25 ml/min/1,73m2

Dawkę zaleconą powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. albo 20 mg/kg mc.) należy podawać co 24 godziny.

0 (bezmocz) do 10 ml/min/1,73m2

U pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO) dawkę zaleconą powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. albo 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny.

U pacjentów poddawanych hemodializie dawkę zaleconą powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. albo 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny po dializie.

Sposób podawania Podanie dożylne.

Powolny wlew dożylny trwający godzinę.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila zwykle stosuje się przez 5 dni, choć długość okresu leczenia można modyfikować w zależności od stanu pacjenta i reakcji na leczenie. W opryszczkowym zapaleniu mózgu omawiany produkt leczniczy zwykle stosuje się przez 10 dni. W opryszczce noworodkowej omawiany produkt leczniczy zwykle stosuje się przez 14 dni w przypadku postaci z zajęciem skóry i błon śluzowych (skóra, oczy, jama ustna) i 21 dni w przypadku choroby rozsianej lub zajęcia ośrodkowego układu nerwowego.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Aciclovir Agila jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na acyklowir lub walacyklowir bądź na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i pacjentów w podeszłym wieku Acyklowir usuwany jest z organizmu przez nerki, w związku z czym u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkowanie należy zmodyfikować (patrz punkt 4.2). U osób w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo występowania zaburzonej czynności nerek, w związku z czym w tej grupie pacjentów należy rozważyć konieczność zmodyfikowania dawkowania. Zarówno pacjenci w podeszłym wieku, jak i pacjenci z zaburzeniem czynności nerek narażeni są na zwiększone ryzyko pojawienia się neurologicznych działań niepożądanych i w związku z tym powinni oni być uważnie monitorowani pod względem pojawienia się objawów wskazujących na wystąpienie tych działań. W zgłoszonych przypadkach działania te zasadniczo ustępowały po odstawieniu leku (patrz punkt 4.8).

Długotrwałe lub wielokrotne stosowanie acyklowiru u pacjentów z ciężkim zaburzeniem odporności może prowadzić do wyselekcjonowania się szczepów wirusa o obniżonej wrażliwości, które mogą nie reagować na dalsze leczenie acyklowirem (patrz punkt 5.1).

U pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Aciclovir Agila w wyższych dawkach (np. z powodu opryszczkowego zapalenia mózgu) należy zachować szczególną dbałość o czynność nerek, szczególnie w przypadku pacjentów odwodnionych i pacjentów z nawet nieznacznie zaburzoną czynnością nerek.

U pacjentów otrzymujących acyklowir dożylnie lub w wysokich dawkach doustnie należy utrzymać odpowiedni stopień nawodnienia.

Dawki podawane drogą dożylną należy podawać we wlewie trwającym godzinę, aby nie dopuścić do wytrącania się acyklowiru w nerkach; należy unikać podawania acyklowiru w szybkich wstrzyknięciach dożylnych, czyli w bolusach.

Jednoczesne stosowanie innych leków nefrotoksycznych zwiększa ryzyko spowodowania zaburzenia czynności nerek. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku dożylnego podawania acyklowiru łącznie z innymi lekami nefrotoksycznymi.

Po rekonstytucji produkt leczniczy Aciclovir Agila ma pH wynoszące około 11 i nie powinien być podawany doustnie. Wydostanie się produktu leczniczego poza naczynie w trakcie wykonywania wlewu może wywołać ciężką miejscową reakcję zapalną do martwicy tkanek włącznie.

Nie dopuszczać do kontaktu produktu leczniczego z oczami i niezabezpieczoną skórą.

Produkt leczniczy zawiera w jednej dawce mniej niż 1 mmol (24,5 mg) sodu, co oznacza, że jest praktycznie wolny od sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Acyklowir jest eliminowany głównie w postaci niezmienionej z moczem w mechanizmie aktywnego wydzielania do światła cewek nerkowych.

Wszelkie jednocześnie stosowane leki, które współzawodniczą o ten mechanizm eliminacji, mogą prowadzić do zwiększenia stężenia acyklowiru w osoczu. Stosowanie probenecydu i cymetydyny prowadzi do zwiększenia AUC acyklowiru w tym właśnie mechanizmie i zmniejszenia jego klirensu nerkowego. Nie ma jednak konieczności dostosowywania dawkowania, gdyż acyklowir cechuje się szerokim indeksem terapeutycznym.

U pacjentów otrzymujących dożylnie produkt leczniczy Aciclovir Agila konieczne jest zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego podawania leku współzawodniczącego z acyklowirem o mechanizm eliminacji, gdyż istnieje ryzyko wzrostu stężenia w osoczu jednego lub obu tych leków bądź ich metabolitów. Kiedy acyklowir był podawany z nieaktywnym metabolitem mykofenolanu mofetylu (lek immunosupresyjny stosowany u pacjentów po transplantacjach) stwierdzono w osoczu wyższe wartości zarówno AUC acyklowiru, jak i AUC nieaktywnego metabolitu mykofenolanu mofetylu.

W niektórych doniesieniach opisywano, że w wyniku jednoczesnego podawania acyklowiru dożylnie i soli litu dochodziło do czterokrotnego wzrostu stężenia litu w osoczu. Stosowanie acyklowiru łącznie z interferonem może prowadzić do wzajemnej potencjalizacji działania.

Konieczne jest ponadto zachowanie ostrożności (połączone z monitorowaniem pacjenta pod względem ewentualnych zmian w czynności nerek) w przypadku dożylnego stosowania produktu leczniczego Aciclovir Agila z lekami wpływającymi na inne aspekty fizjologii nerek (np. z cyklosporyną, takrolimusem), bowiem leki te mogą wpływać na działanie nefrotoksyczne acyklowiru.

Według jednego opisu przypadku podawanie drogą dożylną acyklowiru jednocześnie z podawaniem soli litu prowadziło do czterokrotnego zwiększenia stężenia litu w surowicy. Stężenie litu należy ściśle monitorować, gdyż może być konieczne obniżenie dawki soli litu.

Jeśli sole litu podawane są łącznie ze stosowanym dożylnie acyklowirem w wysokich dawkach, wówczas konieczne jest monitorowanie stężenia litu w surowicy ze względu na ryzyko ujawnienia się działania toksycznego litu.

W przypadku stosowania acyklowiru łącznie z teofiliną zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia teofiliny i ewentualne obniżenie jej dawki.

W badaniu doświadczalnym z udziałem pięciu pacjentów płci męskiej stwierdzono, że jednoczesne stosowanie acyklowiru i teofiliny prowadzi do zwiększenia AUC dla dawki całkowitej teofiliny o około 50%.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W prowadzonym w okresie po dopuszczeniu acyklowiru do obrotu rejestrze ciąż udokumentowano dane na temat ich wyniku u kobiet, u których doszło do ekspozycji na jakikolwiek preparat acyklowiru.

W rejestrze tym nie wykazano zwiększonej liczby wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez matki eksponowane na acyklowiru w porównaniu z dziećmi w populacji ogólnej, przy czym żadne z odnotowanych wad wrodzonych nie były pod żadnym względem unikalne i nie układały się w żaden wzorzec mogący sugerować wspólną przyczynę.

Wyniki badań na zwierzętach przeprowadzonych z użyciem międzynarodowo akceptowanych testów standardowych nie wskazują na wywieranie przez acyklowir toksycznego wpływu na rozród (patrz punkt 5.3).

Stosowanie produktu leczniczego Aciclovir Agila należy brać pod uwagę tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przewyższają wszelkie możliwe nieznane zagrożenia.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym 200 mg 5 razy na dobę acyklowir był wykrywany w mleku kobiecym w stężeniu od 0,6 do 4,1 raza przekraczającym stężenie w osoczu. Przy stężeniu na takim poziomie możliwa jest ekspozycja niemowlęcia karmionego piersią na dawki sięgające 0,3 mg/kg mc./dobę. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku podawania produktu leczniczego Aciclovir Agila kobietom karmiącym piersią.

Płodność

Brak informacji na temat wpływu acyklowiru na płodność kobiet.

W badaniu z udziałem 20 pacjentów płci męskiej z prawidłową liczbą plemników wykazano, że stosowanie acyklowiru doustnie w dawkach sięgających 1 g na dobę przez okres do sześciu miesięcy nie wywiera żadnego klinicznie istotnego wpływu na liczbę, ruchliwość i morfologię plemników.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podane poniżej dane na temat częstości występowania zdarzeń niepożądanych mają charakter jedynie szacunkowy. W przypadku większości zdarzeń nie były dostępne odpowiednie dane, które powalałyby na ustalenie częstości występowania. Zdarzenia niepożądane mogą ponadto wykazywać zróżnicowanie ze względu na wskazanie, w którym produkt leczniczy jest stosowany.

Zastosowano następujące kategorie częstości występowania działań niepożądanych:

-    bardzo często: >1/10,

-    często: >1/100 i <1/10,

-    niezbyt często: >1/1000 i <1/100,

-    rzadko: >1/10 000 i <1/1000,

-    bardzo rzadko: <1/10 000.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmniejszenie wartości parametrów hematologicznych (niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia).

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: anafilaksja.

Zaburzenia psychiczne i układu nerwowego

Bardzo rzadko: ból głowy, zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, dezorientacja, drżenie, ataksja, dyzartria, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka.

Powyżej wymienione zdarzenia są generalnie przemijające i zwykle zgłaszane są u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i obecnością innych czynników predysponujących (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe Często: zapalenie żył.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit Często: nudności, wymioty.

Bardzo rzadko: biegunka, ból brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: odwracalne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko: odwracalne zwiększenie stężenia bilirubiny, żółtaczka, zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: świąd, pokrzywka, zmiany skórne (w tym nadwrażliwość na światło).

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy.

Szybkie zwiększanie się stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy uważa się za związane z wartością maksymalnego stężenia acyklowiru we krwi i stanem nawodnienia pacjenta. W celu niedopuszczenia do wystąpienia tego efektu omawiany produkt leczniczy nie powinien być podawany w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, ale w powolnym wlewie dożylnym trwającym godzinę.

Bardzo rzadko: zaburzenie czynności nerek, ostra niewydolność nerek, ból nerek.

Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjenta. Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po nawodnieniu pacjenta i (lub) obniżeniu dawkowania acyklowiru bądź jego odstawieniu.

W wyjątkowych przypadkach może jednak nastąpić progresja do ostrej niewydolności nerek.

Ból nerek może być związany z niewydolnością nerek i krystalurią.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: zmęczenie, gorączka, miejscowe reakcje zapalne.

Kiedy podczas wlewu dożylnego produkt leczniczy Aciclovir Agila przypadkowo przedostał się do tkanek, obserwowano ciężkie reakcje zapalne, które w części przypadków prowadziły do martwicy skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie podawanego dożylnie acyklowiru prowadziło do zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy, azotu mocznika we krwi i następowej niewydolności nerek. W przypadku przedawkowania opisywano też różne objawy neurologiczne, m.in. dezorientację, omamy, pobudzenie psychoruchowe, drgawki i śpiączkę.

Leczenie

Hemodializa znacznie zwiększa eliminację acyklowiru z krwi i można ją w związku z tym uważać jedną z metod leczenia przedawkowania tego leku.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: J05A B01

Grupa farmakoterapeutyczna: Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; nukleozydy i nukleotydy z wyjątkiem inhibitorów odwrotnej transkryptazy

Acyklowir to syntetyczny analog nukleozydu purynowego, który zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo hamujące namnażanie sie ludzkich wirusów opryszczki, w tym wirusa opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2), wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV), wirusa Epstein-Barr (EBV) i wirusa cytomegalii (CMV). W hodowli komórkowej acyklowir wykazuje największą aktywność przeciwwirusową w stosunku do HSV-1, a następnie (w kolejności malejącego działania) w stosunku do HSV-2, VZV, EBV i CMV.

Aktywność hamująca acyklowiru w stosunku do HSV-1, HSV-2, VZV i EBV jest wysoce wybiórcza. Kinaza tymidynowa (TK) występująca w zdrowych, niezakażonych komórkach nie wykorzystuje acyklowiru w sposób skuteczny jako substratu, w związku z czym toksyczność acyklowiru w stosunku do komórek gospodarza u ssaków jest niska; natomiast TK kodowana przez HSV, VZV i EBV katalizuje przejście acyklowiru w będący analogiem nukleozydowym monofosforan acyklowiru, który następnie ulega przemianie pod wpływem enzymów wewnątrzkomórkowych do difosforanu i dalej do trifosforanu. Trifosforan acyklowiru wpływa na działanie wirusowej polimerazy DNA i hamuje replikację wirusowego DNA poprzez przerwanie syntezy łańcucha DNA wskutek wbudowania cząsteczki trifosforanu acyklowiru w łańcuch wirusowego DNA.

Oporność na acyklowir zwykle spowodowana jest fenotypem wykazującym niedobór kinazy tymidynowej, co prowadzi do powstania wirusa, który jest na mniej korzystnej pozycji w naturalnym organizmie gospodarza. Opisano przypadki zmniejszonej wrażliwości na acyklowir wynikające z subtelnych zmian dotyczących albo kinazy tymidynowej, albo polimerazy DNA. Zjadliwość tych odmian przypomina zjadliwość wirusa typu dzikiego.

Monitorowanie klinicznych izolatów HSV i VZV uzyskanych u pacjentów otrzymujących acyklowir wykazało, że wirusa o zmniejszonej wrażliwości na acyklowir spotyka się niezwykle rzadko u pacjentów immunokompetentnych i niezbyt często u pacjentów z ciężkim zaburzeniem odporności, np. biorców przeszczepów narządowych lub przeszczepów szpiku kostnego, pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów złośliwych oraz osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Dystrybucja

U dorosłych średnie maksymalne stężenie acyklowiru w osoczu w stanie stacjonarnym (Cssmax) po godzinnym wlewie dożylnym dawki wynoszącej 2,5 mg/kg mc., 5 mg/kg mc. i 10 mg/kg mc. wynosiło odpowiednio 22.7 pM (5,1 pg/ml), 43,6 pM (9,8 pg/ml) i 92 pM (20,7 pg/ml). Odpowiadające tym stężeniom stężenia minimalne (Cssmin) 7 godzin później wynosiły odpowiednio 2.2 pM (0,5 pg/ml),

3,1 pM (0,7 pg/ml) i 10,2 pM (2,3 pg/ml). U dzieci w wieku powyżej 1 roku stwierdzono podobne wartości Cssmax i Cssmin, kiedy dawkę 250 mg/m2 zastąpiono dawką 5 mg/kg mc., a dawkę 500 mg/m— dawką 10 mg/kg mc. U noworodków (w wieku od 0 do 3 miesięcy), których leczono dawkami 10 mg/kg mc. podawanymi w trwającym godzinę wlewie co 8 godzin wartość Cssmax wyniosła

61.2    pM (13,8 pg/ml), a wartość Cssmin — 10,1 pM (2,3 p/ml). W oddzielnej grupie noworodków leczonych dawką 15 mg/kg mc. podawaną co 8 godzin stwierdzono zbliżone zwiększenie stężeń proporcjonalne do dawki z wartością Cmax wynoszącą 83,5 pM (18,8 pg/ml), a Cmin — 14,1 pM (3,2 pg/ml).

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji u tych pacjentów wyniósł 3,8 godziny. U osób w podeszłym wieku całkowity klirens ustrojowy acyklowiru obniża się w miarę upływu lat wraz z obniżającym się klirensem kreatyniny, choć okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji ulega niewielkim tylko zmianom.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek średni okres półtrwania acyklowiru w końcowej fazie eliminacji wyniósł 19,5 godziny. Średni okres półtrwania acyklowiru podczas hemodializy wynosił 5,7 godziny. Stężenie acyklowiru w trakcie hemodializy ulegało obniżeniu o około 60%.

W badaniu klinicznym, w którym kobiety z otyłością patologiczną (n = 7) otrzymywały dożylnie acyklowir w dawce wyliczonej na podstawie masy ciała, stężenie acyklowiru w osoczu było u nich około dwóch razy większe od wartości tego parametru u pacjentów z prawidłową masą ciała (n = 5), z czego wynika, że różnica w stężeniu acyklowiru odpowiadała różnicy w masie ciała między grupami.

Stężenie acyklowiru w płynie mózgowo-rdzeniowym stanowi około 50% stężenia tego leku w osoczu.

Stopień wiązania acyklowiru przez białka osocza jest niski (9-33%), w związku z czym nie należy spodziewać się wystąpienia jakichkolwiek interakcji wynikających z wypierania z miejsc wiązania.

Eliminacja

U dorosłych okres półtrwania acyklowiru w końcowej fazie eliminacji po podaniu produktu leczniczego Aciclovir Agila wynosi około 2,9 godziny. Większość leku wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Klirens acyklowiru jest znacznie większy od klirensu kreatyniny, co wskazuje na to, że za eliminację leku, oprócz filtracji kłębuszkowej, odpowiedzialne jest też wydzielanie cewkowe. Jedynym istotnym metabolitem acyklowiru jest 9-karboksymetoksymetyloguanina i w tej postaci wydalane jest z moczem 10-15% dawki acyklowiru.

Kiedy acyklowir jest podawany godzinę po podaniu probenecydu w dawce 1 g, dochodzi do wydłużenia o 18% okresu półtrwania w końcowej fazie eliminacji i do zwiększenia o 40% pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia acyklowiru w osoczu od czasu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Mutagenność

Wyniki szerokiego zakresu badań mutagenności in vitro i in vivo wskazują na małe prawdopodobieństwo tego, aby acyklowir stwarzał jakiekolwiek zagrożenie genetyczne dla człowieka.

Rakotwórczość

W długookresowych badaniach na szczurach i na myszach nie stwierdzono, aby acyklowir wywierał działanie rakotwórcze.

Teratogenność

Kiedy w badaniach z użyciem międzynarodowo akceptowanych testów standardowych podawano ogólnie acyklowir, nie stwierdzono działania embriotoksycznego u królików, szczurów ani myszy.

W niestandardowym teście u szczurów wykazano nieprawidłowości płodowe jedynie tak dużych dawkach podskórnych, że powodowały one również toksyczny wpływ na organizm matki. Kliniczne znaczenie tych obserwacji jest niepewne.

Płodność

W dużej mierze przemijający niekorzystny wpływ na spermatogenezę w połączeniu z ogólnym wpływem toksycznym u szczurów i psów opisywano jedynie w przypadku dawek acyklowiru mocno przekraczających dawki stosowane w terapii. Dwupokoleniowe badania na myszach nie wykazały, aby acyklowir wywierał jakkolwiek wpływ na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po rozcieńczeniu za pomocą roztworów wymienionych w punkcie 6.6: Trwałość chemiczna i fizyczna zostały wykazane dla okresu 24 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik,

W przypadku roztworów zrekonstytuowanych trwałość chemiczna i fizyczna zostały wykazane dla okresu 12 godzin w temperaturze 25°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w szczególnych warunkach.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o objętości 10 ml wykonana ze szkła typu I wg Ph. Eur. zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i jasnoniebieskim kapslem.

Fiolka o objętości 20 ml wykonana ze szkła typu I wg Ph. Eur. zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i ciemnozielonym kapslem.

Wielkości opakowań: 1, 5 lub 10 fiolek w pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Rekonstytucja: Produkt leczniczy należy rekonstytuować przy użyciu podanych poniżej objętości wody do wstrzykiwań albo roztworu chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9% w/v) do infuzji, tak aby uzyskać roztwór zawierający 25 mg na ml:

Postać produktu

Objętość roztworu do rekonstytucji

Fiolka zawierająca 250 mg

10 ml

Fiolka zawierająca 500 mg

20 ml

Na podstawie wyliczonej dawki należy ustalić odpowiednią liczbę i wielkość potrzebnych fiolek. W celu zrekonstytuowania poszczególnych fiolek należy dodać do każdej z nich zalecaną objętość roztworu do infuzji i delikatnie wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia się zawartości fiolki.

Sposób podawania

Po zrekonstytuowaniu produkt leczniczy Aciclovir Agila można podawać za pomocą pompy infuzyjnej o kontrolowanej szybkości wlewu.

Zrekonstytuowany roztwór można też dalej rozcieńczyć do uzyskania stężenia nieprzekraczającego 5 mg/ml (0,5% w/v) do podana we wlewie dożylnym:

Dodać odpowiednią objętość zrekonstytuowanego roztworu do wybranego roztworu infuzyjnego, w sposób, w jaki zalecono poniżej, a następnie wstrząsać do całkowitego wymieszania zawartości.

U dzieci i noworodków, u których zaleca się używanie jak najmniejszej objętości roztworu infuzyjnego, zaleca się rozcieńczyć produkt w taki sposób, aby 4 ml zrekonstytuowanego roztworu (100 mg acyklowiru) dodać do 20 ml roztworu infuzyjnego.

U dorosłych zaleca się stosowanie worków infuzyjnych zawierających 100 ml roztworu infuzyjnego, nawet jeśli uzyskiwałoby się wówczas stężenie acyklowiru znacznie poniżej 0,5% w/v. Jeden worek infuzyjny o objętości 100 ml może być zatem używany dla dowolnej dawki z zakresu od 250 mg do 500 mg acyklowiru (10 ml do 20 ml zrekonstytuowanego roztworu), lecz drugi worek musi zostać użyty dla dawek z zakresu od 500 mg do 1000 mg.

Pod warunkiem rozcieńczania według zalecanych schematów, produkt leczniczy Aciclovir Agila wykazuje zgodność farmaceutyczną z wymienionymi poniżej roztworami infuzyjnymi przez okres do 24 godzin w temperaturze pokojowej (25 °C):

(0,45% w/v) i 9 mg/ml (0,9% w/v) w postaci roztworu (0,18% w/v) i glukozy (4% w/v) w postaci roztworu do (0,45% w/v) i glukozy (2,5% w/v) w postaci roztworu


•    roztworem chlorku sodu o stężeniu 4,5 mg/ml do infuzji

•    roztworem chlorku sodu o stężeniu 1,8 mg/ml infuzji

•    roztworem chlorku sodu o stężeniu 4,5 mg/ml do infuzji

•    wieloskładnikowym roztworem mleczanu sodu (roztworem Hartmann).

Produkt leczniczy Aciclovir Agila po rozcieńczeniu według powyższego schematu zapewni stężenie acyklowiru nieprzekraczające 0,5% w/v.

Produkt leczniczy przeznaczony do jednorazowego użytku.

Produkt leczniczy Aciclovir Agila nie zawiera przeciwdrobnoustrojowych substancji konserwujących. Rekonstytucj ę i rozcieńczanie produktu należy wykonać z zachowaniem zasad aseptyki bezpośrednio przed użyciem, a wszelkie pozostałości niewykorzystanego roztworu należy usunąć. Zrekonstytuowanych lub rozcieńczonych roztworów nie należy umieszczać w lodówce.

Przed użyciem (również po rozcieńczeniu) produkt należy podać ocenie wzrokowej. Nie należy używać roztworu, który nie jest przezroczysty i który zawiera jakiekolwiek cząstki stałe. Gdyby przed rozpoczęciem lub podczas wlewu pojawiły się w roztworze jakiekolwiek widoczne zmętnienia lub kryształki, roztworu nie wolno używać.

Objętość proszku wynosi 0,50 ml, a objętość końcowa w pojemniku po rekonstytucji wynosi 10,50 ml.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Agila Specialties UK Limited,

New bridge street House,

30-34 New Bridge Street,

London EC4V 6BJ,

Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Aciclovir Agila