Imeds.pl

Aciclovir Hasco

Wariant informacji: Tabletki 200 Mg, pokaż więcej wariancji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aciclovir Hasco 200 mg, tabletki

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aciclovir Hasco, 200 mg i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aciclovir Hasco, 200 mg

3.    Jak stosować lek Aciclovir Hasco, 200 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aciclovir Hasco, 200 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aciclovir Hasco, 200 mg i w jakim celu się go stosuje

Substancj ą czynną leku Aciclovir Hasco, 200 mg jest acyklowir, który hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Wskazaniami do stosowania leku są:

- leczenie zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex), włącznie z opryszczkowym zakażeniem narządów płciowych (zakażenia pierwotne i nawracające);

-    zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością;

-    zapobieganie zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością;

-    leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aciclovir Hasco, 200 mg

Kiedy nie stosować leku Aciclovir Hasco, 200 mg

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Aciclovir Hasco, 200 mg należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek, zwłaszcza odwodnionych i leczonych dużymi dawkami acyklowiru lub otrzymujących jednocześnie inne leki mogące uszkodzić nerki.

Podczas stosowania dużych dawek acyklowiru należy spożywać dużą ilość płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek.

U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpocząć mniejszymi dawkami leku. Podczas stosowania dużych dawek acyklowiru pacjent powinien spożywać dużo płynów. Lek należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością nerek.

Aciclovir Hasco, 200 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono istotnych interakcji z innymi lekami.

Aciclovir Hasco, 200 mg z jedzeniem i piciem

Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa na wchłanianie leku Aciclovir Hasco, 200 mg.

Podczas przyjmowania dużych dawek acyklowiru należy pić dużo płynów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Lek przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Lek może być stosowany wówczas jedynie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych acyklowiru, takich jak zawroty głowy, dezorientacja, drgawki.

Lek Aciclovir Hasco, 200 mg zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Aciclovir Hasco, 200 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex):

200 mg 5 razy na dobę co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni. W przypadku ciężkich zakażeń lekarz może zastosować dłuższą kuracj ę. Stosowanie leku należy rozpocząć jak najwcześniej po rozpoznaniu zakażenia.

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością:

200 mg 4 razy na dobę co 6 godzin (z przerwą nocną) lub 400 mg 2 razy na dobę co 12 godzin. Leczenie należy przerywać co 6-12 miesięcy.

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością:

200 mg 4 razy na dobę co 6 godzin. U pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością lekarz może zwiększyć dawkę jednorazową do 400 mg.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster):

800 mg 5 razy na dobę co 4 godziny (z przerwą nocną). Lek należy stosować przez 7 dni.

Stosowanie u dzieci

Leczenie zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) oraz zapobieganie im u pacjentów ze zmniejszoną odpornością: w wieku 2 lat i powyżej - tak jak zalecana dawka u dorosłych; poniżej 2 lat - połowę zalecanej dawki u dorosłych.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej: poniżej 2 lat - 200 mg 4 razy na dobę;

2 do 5 lat - 400 mg 4 razy na dobę; od 6 lat - 800 mg 4 razy na dobę.

Dawkę można dokładnie określić w przeliczeniu na masę ciała pacjenta; podaje się 20 mg/kg mc. (do maksymalnej dawki 800 mg) 4 razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Podczas leczenia lekiem Aciclovir Hasco, 200 mg pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni pić duże ilości płynów.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex): u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek - 200 mg 2 razy na dobę.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster): u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek - 800 mg 2 razy na dobę; u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek - 800 mg 3 razy na dobę.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Leczenie należy rozpocząć mniejszymi dawkami leku. Podczas stosowania dużych dawek acyklowiru pacjent powinien pić dużo płynów. Lek należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aciclovir Hasco, 200 mg

Acyklowir jest tylko częściowo wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jednorazowe przyjęcie dawki acyklowiru do 20 g zwykle nie wywołuje objawów toksyczności. Przypadkowe, powtarzające się przedawkowanie podawanego doustnie acyklowiru przez okres 7 dni związane jest z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i objawami neurologicznymi (ból głowy, splątanie).

W razie przyj ęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Aciclovir Hasco, 200 mg

Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak jest to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

-    bóle i zawroty głowy;

-    nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha;

-    świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego);

-    zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

-    reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    reakcja anafilaktyczna (mogąca zagrażać życiu reakcja nadwrażliwości, z takimi objawami jak: świąd, pokrzywka, duszność, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone bicie serca); w razie wystąpienia powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem;

-    duszność, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk tkanek miękkich twarzy, warg, j ęzyka, niekiedy z jednoczesnym obrzękiem krtani, mogącym utrudniać oddychanie);

- podwyższenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi);

-    pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka;

-    zapalenie wątroby, żółtaczka;

-    ostra niewydolność nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Aciclovir Hasco, 200 mg

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Aciclovir Hasco, 200 mg

-    Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera 200 mg acyklowiru.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Aciclovir Hasco, 200 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki białe, obustronnie wypukłe, w kształcie krążków, niepowlekane, o jednolitej, gładkiej powierzchni.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacj aoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5