+ iMeds.pl

Aciclovir mylan 25 mg/mlUlotka Aciclovir mylan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aciclovir Mylan, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Aciclovir Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aciclovir Mylan

3.    Jak stosować Aciclovir Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aciclovir Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Aciclovir Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Aciclovir Mylan jest lekiem przeciwwirusowym. Jest stosowany:

-    w leczeniu ciężkiego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych;

-    w zapobieganiu lub leczeniu zakażeń wywołanych wirusem opryszczki pospolitej (występujących w postaci opryszczki wargowej lub pęcherzy na różnych częściach ciała, w tym na narządach płciowych) u pacjentów, u których układ odpornościowy nie działa prawidłowo;

-    w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem opryszczki pospolitej u bardzo małych dzieci lub niemowląt do 3. miesiąca życia;

-    w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem ospy wietrznej i półpaśca (np. półpasiec);

-    w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu (zapalenie mózgu, które może wystąpić po zakażeniu wirusem opryszczki).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aciclovir Mylan Kiedy nie stosować leku Aciclovir Mylan

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na acyklowir lub walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aciclovir Mylan należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

- Jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia układu nerwowego, takie jak drgawki lub omamy.

- Jeśli u pacjenta występowały w przeszłości objawy niepożądane dotyczące układu nerwowego po stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

- Jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek.

- Jeśli badania wskazują na niedotlenienie pacjenta (niewielka ilość tlenu dociera do tkanek).

- Jeśli badania krwi wskazują na nieprawidłową zawartość elektrolitów we krwi.

Ważne jest, aby podczas stosowania leku Aciclovir Mylan pacjent nie był odwodniony. Przed rozpoczęciem podawania leku lekarz upewni się, czy pacjent prawidłowo wydala mocz, otrzymuje odpowiednią ilość płynów oraz czy nie jest odwodniony. Lekarz sprawdzi również, czy pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki, które mogą uszkodzić nerki.

Te działania są szczególnie ważne u pacjentów, których nerki mogą nie pracować prawidłowo.

Lek Aciclovir Mylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, ponieważ niektóre z nich mogą oddziaływać z lekiem Aciclovir Mylan, na przykład:

-    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej)

-    cymetydyna (stosowana w celu zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego)

-    mykofenolan mofetylu (stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów)

-    leki mogące powodować zaburzenia czynności nerek, np. cyklosporyna, takrolimus (stosowane w zapobieganiu odrzucania przeszczepów)

-    lit, teofilina

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna stosować ten lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów; jeśli u pacjenta występuje taki wpływ, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Aciclovir Mylan zawiera sód.

Lek Aciclovir Mylan zawiera 28 mg sodu w ampułce 10 ml oraz 56 mg sodu w ampułce 20 ml. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent kontroluje zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Aciclovir Mylan

Lek Aciclovir Mylan podaje się dożylnie (do żyły) powoli, w ciągu 1 godziny. Lek podaje lekarz lub pielęgniarka.

Jeśli lek Aciclovir Mylan dostanie się przypadkowo do oczu lub na skórę, należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, aby go zmyć.

Zalecaną dawkę leku ustala lekarz, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, wiek, masę ciała oraz pracę nerek.

Leczenie acyklowirem trwa zazwyczaj 5 dni, jednak lekarz może zmienić długość leczenia, w zależności od tego, jak szybko następuje poprawa. Jednakże leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu oraz opryszczki pospolitej u niemowląt trwa zazwyczaj przez co najmniej 14 dni. Natomiast, leczenie noworodków i bardzo małych dzieci może trwać dłużej, w zależności od choroby.

Jeśli acyklowir jest stosowany w zapobieganiu zakażeniom wirusowych, będzie podawany przez okres, w którym według oceny lekarza występuje ryzyko zakażenia.

Zastosowanie większej lub mniejszej niż zalecana dawki leku Aciclovir Mylan

Lek ten będzie podawany w szpitalu, pod nadzorem lekarza. Jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma zbyt dużą lub zbyt małą dawkę, jeśli jednak są jakiekolwiek wątpliwości, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku Aciclovir Mylan mogą wystąpić wymienione niżej działania niepożądane. Reakcje alergiczne (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów)

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku Aciclovir Mylan i zwrócić się niezwłocznie do lekarza. Objawy reakcji alergicznych mogą być następujące:

-    wysypka, swędzenie lub pokrzywka na skórze;

-    opuchlizna twarzy, warg, języka lub innych części ciała;

-    płytki oddech, świszczący oddech lub trudności z oddychaniem;

-    niewyjaśniona gorączka (wysoka temperatura) oraz uczucie osłabienia, zwłaszcza podczas wstawania.

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

•    nudności lub wymioty;

• swędząca wysypka, podobna do pokrzywki;

•    reakcja skórna na działanie światła (nadwrażliwość na światło);

• swędzenie;

•    zapalenie żył;

•    zmiany w wynikach badań krwi świadczących o pracy wątroby;

•    zmiany w wynikach badań krwi świadczących o pracy nerek;

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (krwinek ważnych dla procesu krzepnięcia krwi);

Jeśli liczba czerwonych krwinek jest zmniejszona, mogą pojawiać się objawy zmęczenia lub duszność. Zmniejszenie liczby białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia. Jeśli liczba płytek krwi jest zmniejszona, można zauważyć łatwiejsze siniaczenie.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów)

•    ból głowy lub zawroty głowy;

•    biegunka lub ból brzucha;

•    uczucie zmęczenia;

•    gorączka;

•    uczucie osłabienia;

•    uczucie pobudzenia lub dezorientacji;

•    drżenia lub dreszcze;

•    omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją);

•    napady padaczkowe;

•    uczucie senności lub znużenie;

•    niestabilność podczas chodzenia lub brak koordynacji ruchowej;

•    trudności z mówieniem;

•    niezdolność myślenia lub jasnego osądu;

•    utrata przytomności (śpiączka);

•    paraliż części lub całego ciała;

•    zaburzenia zachowania, mowy oraz ruchu gałek ocznych;

•    sztywność karku oraz nadwrażliwość na światło;

•    zespół ogólnych zaburzeń czynności mózgu, który może prowadzić do jakiegokolwiek z powyższych objawów (encefalopatia);

•    zapalenie wątroby;

•    zażółcenie skóry oraz białkówek oczu (żółtaczka);

•    problemy z nerkami polegaj ące na wydalaniu moczu w za małej ilości lub brakiem wydalania moczu;

•    ból w dole pleców, ból pleców w okolicy nerek lub powyżej bioder (ból nerek);

•    obrzęk, zaczerwienienie oraz nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia;

•    kryształy w moczu stwierdzane podczas badania moczu (krystaluria). Bardzo ważne jest, aby podczas stosowania acyklowiru pacjent nie pozostawał odwodniony.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek Aciclovir Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego leku.

Chemiczną i fizyczną stabilność rozcieńczonego produktu wykazano przez 24 godziny w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik i nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, jeśli rozcieńczanie odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Niezużyty roztwór należy usunąć.

Nie stosować tego leku, jeśli dostrzeże się w nim widoczne cząsteczki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Aciclovir Mylan

Substancją czynną leku jest acyklowir.

Każdy ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 25 mg acyklowiru w postaci soli sodowej acyklowiru.

Każda ampułka 10 ml zawiera 250 mg acyklowiru (w postaci soli sodowej powstającej in situ). Każda ampułka 20 ml zawiera 500 mg acyklowiru (w postaci soli sodowej powstającej in situ).

Pozostałe składniki to: wodorotlenek sodu (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Aciclovir Mylan i co zawiera opakowanie

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Jest to koncentrat roztworu, rozcieńczany przed podaniem w postaci infuzji (kroplówki).

W ampułkach z polietylenu znajduje się po 10 ml lub 20 ml koncentratu.

Wielkości opakowań: 5, 10, 20 lub 50 ampułek po 10 ml lub 20 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint Priest Francja

Wytwórca:

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs,

69800 Saint-Priest Francja

Haupt Pharma Lvron 1 Rue Comte de Sinard,

26250 Livron sur Drôme Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 9595 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2014

>


<

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

W nawiązaniu do informacji zawartych w punkcie 3, praktyczne informacje dotyczące przygotowania i usuwania produktu leczniczego są zawarte poniżej.

Niezgodności farmaceutyczne

Acyklowiru sodu nie należy podawać jednocześnie z roztworami amifostyny, amsakryny, aztreonamu, chlorowodorku diltiazemu, chlorowodorku dobutaminy, chlorowodorku dopaminy, fosforanu fludarabiny, foskarnetu sodu, chlorowodorku idarubicyny, meropenemu, siarczanu morfiny, chlorowodorku ondansetronu, chlorowodorku petydyny, piperacyliny sodowej - tazobaktamu sodowego, sargramostymu i winianu winorelbiny.

Nie stosować bakteriostatycznej wody do wstrzykiwań zawierającej parabeny lub alkohol benzylowy. Biologiczne lub koloidalne płyny (np. produkty krwiopochodne, roztwory zawierające białka) nie są zgodne z acyklowirem sodu.

Instrukcje dotyczące stosowania i przechowywania

Przed podaniem lek należy rozcieńczyć w 0,9% roztworze chlorku sodu. Lek należy podawać w powolnej infuzji dożylnej (kroplówce) przez okres 1 godziny. Pacjent może otrzymywać płyny, które maj ą zapobiec odwodnieniu.

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Rozcieńczanie należy przeprowadzić w warunkach aseptycznych. Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera jakichkolwiek stałych cząsteczek, zmętnienia lub czy nie nastąpiła krystalizacja. Roztwór można stosować tylko wówczas, gdy jest przezroczysty i nie zawiera cząstek.

Nie zaleca się przechowywania w lodówce, ponieważ może wytrącić się osad.

Dorosłym zaleca się podawanie co najmniej 100 ml płynu infuzyjnego, nawet gdyby uzyskane w ten sposób stężenie acyklowiru było znacznie mniejsze niż 0,5% w/o. W celu podania dawek od 250 mg do 500 mg acyklowiru należy użyć 100 ml płynu do infuzji, a dawek od 500 mg do 1000 mg - 200 ml płynu do infuzji. Produktu Aciclovir Mylan nie należy w celu podania w infuzji rozcieńczać do stężenia przekraczającego 5 mg/ml (0,5% w/o). Po dodaniu produktu Aciclovir Mylan do płynu infuzyjnego mieszaninę należy wstrząsnąć, aby upewnić się, że jest dokładnie wymieszana.

Noworodkom i dzieciom, gdzie wskazane jest ograniczenie do minimum objętości płynów podawanych w infuzji, zaleca się rozcieńczyć 4 ml koncentratu (100 mg acyklowiru) w 20 ml płynu do infuzji.

Roztwory produktu Aciclovir Mylan, rozcieńczane zgodnie z zaleceniami, są zgodne z następującymi płynami do infuzji:

•    4,5 mg/ml (0,45%) roztwór chlorku sodu do infuzji

•    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do infuzji

•    1,8 mg/ml (0,18%) roztwór chlorku sodu w 40 mg/ml (4%) roztworze glukozy do infuzji

•    4,5 mg/ml (0,45%) roztwór chlorku sodu w 25 mg/ml (2,5%) roztworze glukozy do infuzji

•    wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do infuzji (roztwór Hartmanna).

Po rozcieńczeniu produktu Aciclovir Mylan zgodnie z powyższymi zaleceniami, otrzyma się roztwór o stężeniu acyklowiru nie większym niż 5 mg/ml (0,5%).

Aciclovir Mylan

Charakterystyka Aciclovir mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aciclovir Mylan, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 25 mg acyklowiru w postaci soli sodowej acyklowiru.

Każda ampułka 10 ml zawiera 250 mg acyklowiru (w postaci soli sodowej powstającej in situ). Każda ampułka 20 ml zawiera 500 mg acyklowiru (w postaci soli sodowej powstającej in situ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Ampułka zawierająca 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1,21 mmol (28 mg) sodu.

Ampułka zawierająca 20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2,42 mmol (56 mg) sodu.

Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny, lekko lepki roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Aciclovir Mylan jest wskazany do stosowania:

- w leczeniu początkowej fazy ciężkiej postaci opryszczkowego zakażenia narządów płciowych

u pacjentów z prawidłową lub ze zmniejszoną opornością;

-    w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus)

u pacjentów ze zmniejszoną odpornością i w zapobieganiu takim zakażeniom;

- w leczeniu półpaśca (zakażenie wirusem Varticella-zoster) u pacjentów ze zmniejszoną

odpornością, u których przewiduje się ciężki przebieg choroby;

- w leczeniu początkowej fazy i nawrotów zakażenia wywołanego wirusem ospy wietrznej

i półpaśca u pacjentów ze zmniejszoną odpornością;

-    w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu;

-    w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i niemowląt

w wieku do 3. miesięcy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie: Leczenie należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, w czasie aktywnej fazy zakażenia.

Produkt Aciclovir Mylan podaje się zwykle przez 5 dni, jednak długość leczenia może być uzależniona od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie. Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu trwa zazwyczaj 10 dni. Leczenie opryszczki u noworodków trwa zazwyczaj 14 dni w przypadku infekcji błon śluzowych (skóra-oko-usta) oraz 21 dni w przypadku postaci rozsianej lub choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Okres zapobiegawczego stosowania produktu Aciclovir Mylan zależy od czasu trwania zagrożenia zakażeniem.

Dorośli:

W leczeniu zakażeń wirusem Herpes simplex (z wyjątkiem opryszczkowego zapalenia mózgu) lub wirusem Varticella-zoster produkt Aciclovir Mylan podaje się dożylnie w dawce 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin, pod warunkiem, że czynność nerek jest prawidłowa (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Pacjentom ze zmniejszoną odpornością, zakażonym wirusem Varicella-zoster oraz chorym na opryszczkowe zapalenie mózgu produkt Aciclovir Mylan podaje się dożylnie w dawce 10 mg/kg masy ciała co 8 godzin, jeśli czynność nerek jest prawidłowa (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

U otyłych pacjentów dawkowanie acyklowiru w infuzji dożylnej ustalone na podstawie ich rzeczywistej masy ciała może powodować uzyskanie wyższych stężeń acyklowiru (patrz punkt 5.2. Właściwości farmakokinetyczne). Dlatego też, u pacjentów z otyłością, zwłaszcza tych z zaburzeniami czynności nerek lub w podeszłym wieku, należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Pacjenci pediatryczni:

Dawkowanie produktu Aciclovir Mylan u dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat ustala się w przeliczeniu na powierzchnię ciała.

Dzieciom w wieku 3 miesięcy lub starszym z zakażeniem wirusem Herpes simplex (z wyjątkiem opryszczkowego zapalenia mózgu) oraz wirusem Varicella-zoster Aciclovir Mylan podaje się dożylnie w dawce 250 mg/m2 powierzchni ciała co 8 godzin, jeśli czynność nerek jest prawidłowa.

Dzieciom ze zmniejszoną odpornością, zakażonym wirusem Varicella-zoster oraz dzieciom chorym na opryszczkowe zapalenie mózgu Aciclovir Mylan podaje się dożylnie w dawce 500 mg/mpowierzchni ciała co 8 godzin, pod warunkiem, że czynność nerek jest prawidłowa.

Dawkowanie produktu Aciclovir Mylan u noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia ustala się w przeliczeniu na masę ciała.

W zalecanym schemacie dawkowania u niemowląt, w leczeniu rozpoznanej lub podejrzewanej opryszczki noworodków w postaci rozsianej i zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, acyklowir podaje się w dawce 20 mg/kg masy ciała w infuzji dożylnej co 8 godzin przez 21 dni lub przez 14 dni w przypadku choroby ograniczonej do skóry i błon śluzowych.

Noworodkom i dzieciom z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy zmodyfikować w zależności od stopnia zaburzenia czynności nerek (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Paciencii w podeszłym wieku:

Należy rozważyć możliwość występowania zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku oraz dostosować odpowiednio schemat dawkowania (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu.

Dawkowanie u dzieci:

Niemowlęta i dzieci z zaburzeniami czynności nerek wymagaj ą odpowiedniego modyfikowania dawki, w zależności od stopnia niewydolności (patrz: Dawkowanie w niewydolności nerek).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Należy zachować ostrożność stosując produkt Aciclovir Mylan u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ustala się w oparciu o klirens kreatyniny, podając wartość w ml/min dla dorosłych i młodzieży oraz w ml/min/1.73 m2 dla noworodków i dzieci w wieku poniżej 13 roku życia.

Sugerowane schematy dawkowania:

Dostosowanie dawkowania u dorosłych i młodzieży:

Klirens kreatyniny

Dawkowanie

25 do 50 ml/min

Dawki zalecane powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) co 12 godzin.

10 do 25 ml/min

Dawki zalecane powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) podawane co 24 godziny.

0 (bezmocz) do 10 ml/min

Pacjentom poddawanym ciągłej dializie otrzewnowej (CAPD) zalecaną dawkę (5 mg/kg mc. lub 10 mg/kg mc.,) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny. Pacjentom poddawanym hemodializie zalecaną dawkę (5 lub 10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny oraz po dializie.

Dostosowanie dawkowania u noworodków i dzieci:

Klirens kreatyniny

Dawkowanie

25 do 50 ml/min/1.73 m2

Dawki zalecane powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) co 12 godzin.

10 do 25 ml/min/1.73 m2

Dawki zalecane powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) podawane co 24 godziny.

0 (bezmocz) do 10 ml/min/1.73 m2

Pacjentom poddawanym ciągłej dializie otrzewnowej (CAPD) zalecaną dawkę (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny. Pacjentom poddawanym hemodializie zalecaną dawkę (250 lub 500 mg/mpc. lub 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny oraz po dializie.

Droga podania: Powolna infuzja dożylna w czasie 1 godziny.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku wymienioną w punkcie 6.1, lub na walacyklowir.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania acyklowiru w postaci dożylnej lub dużych dawek doustnych i zapewnić pacjentowi właściwy stan nawodnienia organizmu.

Dawki dożylne powinny być podawane w infuzji trwającej przynajmniej jedną godzinę, aby zapobiec wytrącaniu się acyklowiru w nerkach. Należy unikać szybkiego wstrzyknięcia.

Ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek zwiększa się podczas stosowania innych leków nefrotoksycznych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas podawania dożylnej postaci acyklowiru jednocześnie z innymi lekami nefrotoksycznymi.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku: Acyklowir jest wydalany z organizmu przez nerki, dlatego dawkę leku u osób z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2). U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę zaburzenia czynności nerek, toteż w tej grupie pacjentów należy rozważyć zmniejszenie dawki leku. Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z niewydolnością nerek należą do grupy zwiększonego ryzyka działań niepożądanych dotyczących układu nerwowego i z tego względu pacjentów w obu tych grupach należy uważnie obserwować. Zgłaszane dotąd objawy zwykle ustępowały po przerwaniu podawania leku (patrz punkt 4.8).

U pacjentów otrzymujących duże dawki acyklowiru w infuzji dożylnej (np. w opryszczkowym zapaleniu mózgu) należy szczególnie uważnie kontrolować czynność nerek. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów odwodnionych lub mających jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek.

Wartość pH gotowego roztworu acyklowiru wynosi ok. 11,0 i w związku z tym nie należy podawać go doustnie.

Długotrwałe podawanie acyklowiru lub powtarzane cykle leczenia w przypadku pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością mogą spowodować selekcję szczepów wirusa o zmniejszonej wrażliwości na lek (patrz punkt 5.1).

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których zaobserwowano reakcje neurologiczne na leki cytotoksyczne lub przyjmujących jednocześnie interferon lub metotreksat podawany dooponowo.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze znacznym niedotlenieniem lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub elektrolitowymi.

Mimo że rozpuszczalność acyklowiru w wodzie przekracza 100 mg/ml, może wystąpić wytrącanie się kryształów acyklowiru w kanalikach nerkowych i w konsekwencji uszkodzenie kanalików nerkowych, jeżeli przekroczona zostanie maksymalna rozpuszczalność wolnego acyklowiru (2,5 mg/ml w temperaturze 37°C w wodzie). Podczas dożylnej infuzji acyklowiru konieczne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta. Ponieważ maksymalne stężenie acyklowiru w moczu występuje w ciągu pierwszych kilku godzin po infuzji, należy zwrócić szczególną uwagę na ustalenie wystarczającego przepływu moczu w tym okresie. Jednoczesne stosowanie innych leków nefrotoksycznych, występująca wcześniej choroba nerek i odwodnienie zwiększaj ą ryzyko dalszych zaburzeń czynności nerek spowodowanych podaniem acyklowiru.

Należy unikać kontaktu z oczami lub nieosłoniętą skórą.

Ten produkt leczniczy zawiera 1,21 mmol (28 mg) sodu w każdej ampułce 10 ml oraz 2,42 mmol (56 mg) sodu w każdej ampułce o pojemności 20 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontroluj ących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Acyklowir jest wydalany głównie w postaci niezmienionej, w mechanizmie aktywnego wydzielania w kanalikach nerkowych. Jakiekolwiek leki podawane jednocześnie, które współzawodniczą o ten mechanizm, mogą zwiększać stężenia acyklowiru w osoczu. Probenecyd i cymetydyna zwiększa pole pod krzywą (AUC) acyklowiru oraz zmniejsza klirens nerkowy acyklowiru. Jednak nie ma konieczności zmiany dawkowania ze względu na szeroki przedział terapeutyczny acyklowiru.

Należy zachować ostrożność podając acyklowir w infuzjach dożylnych razem z lekami, które współzawodniczą z acyklowirem o wydalanie, ze względu na możliwość zwiększenia się stężenia w osoczu jednego lub obu tych leków, lub ich metabolitów. Podczas jednoczesnego stosowania wykazano w surowicy krwi zwiększenie pola pod krzywą (AUC) acyklowiru i jednego z nieczynnych metabolitów mykofenolanu mofetylu, leku immunosupresyjnego stosowanego u pacjentów po przeszczepach.

Jeśli lit stosuje się jednocześnie z dużymi dawkami acyklowiru podawanego dożylnie, stężenie litu w osoczu należy ściśle kontrolować ze względu na ryzyko jego toksyczności.

Należy zachować także ostrożność (z monitorowaniem zmian w czynności nerek) podczas dożylnego podawania acyklowiru razem z lekami wpływającymi na czynność nerek (np. cyklosporyna, takrolimus).

Doświadczenie przeprowadzone z udziałem pięciu mężczyzn wykazało, że jednoczesne stosowanie acyklowiru i zwiększa o około 50% AUC podawanej ogólnie teofiliny. Zaleca się kontrolowanie stężenia teofiliny w osoczu podczas jednoczesnego stosowania z acyklowirem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Podawanie acyklowiru kobietom w ciąży należy rozważać jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają możliwość wystąpienia zagrożeń u płodu.

W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu na rynek produktów zawierających acyklowir udokumentowano przypadki stosowania acyklowiru przez kobiety w ciąży i stwierdzono występowanie zaburzeń. Wyniki tych badań nie wykazały jednak zwiększenia liczby wad u dzieci urodzonych przez kobiety, które stosowały acyklowir, w porównaniu do ogólnej populacji. Wady wrodzone nie były wyj ątkowe ani nie wykazywały cech wspólnych, mogących świadczyć

0    wspólnej przyczynie.

W badaniach standardowych ogólnoustrojowe podawanie acyklowiru królikom, myszom

1    szczurom nie było embriotoksyczne ani teratogenne. W niestandardowych badaniach przeprowadzonych u samic szczura obserwowano wady płodów jedynie po podskórnym podaniu tak dużych dawek, że u matek występowały objawy toksyczności. Nie określono klinicznego znaczenia tych obserwacji.

Karmienie piersią

Po podaniu 200 mg acyklowiru 5 razy na dobę, stężenie acyklowiru w mleku kobiecym wynosiło od 60% do 410% stężenia leku mierzonego w osoczu. Takie stężenie leku w mleku matki mogłoby spowodować przyjmowanie leku przez karmione piersią dziecko w dawkach dobowych do 0,3 mg/kg/dzień. Dlatego należy zachować ostrożność podając acyklowir kobietom karmiącym piersią.

Płodność

Brak doświadczenia dotyczącego działania acyklowiru na płodność u ludzi. Acyklowir w tabletkach nie wykazał znaczącego działania na liczbę, morfologię lub ruchliwość plemników u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn

Aciclovir Mylan w postaci infuzji dożylnej jest stosowany w lecznictwie zamkniętym, dlatego też informacja na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest zazwyczaj nieistotna. Nie prowadzono badań dotyczących wpływu produktu Aciclovir Mylan na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Przedstawione poniżej częstości występowania działań niepożądanych są jedynie przybliżone.

W większości przypadków nie było dostępnych danych, umożliwiających oszacowanie częstości

występowania działań niepożądanych. Ponadto działania niepożądane mogą zmieniać się w zależności od wskazania do stosowania.

Następujące zasady zostały przyjęte do sporządzania klasyfikacji częstości występowania: bardzo często >1/10, często >1/100 do <1/10, niezbyt często >1/1 000 do <1/100, rzadko >1/10 000 do <1/1 000, bardzo rzadko <1/10 000.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:    zmniejszenie wskaźników hematologicznych (niedokrwistość, małopłytkowość,

zmniejszenie liczby białych krwinek)

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko:    reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko:    bóle głowy, zawroty głowy, poburzenie, dezorientacja, drżenia, niezborność

ruchowa, zaburzenia wymowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka

Powyższe zdarzenia są zwykle przemijające i na ogół stwierdzane u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub innymi czynnikami predysponującymi (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyń

Często:    zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko:    duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    nudności, wymioty

Bardzo rzadko:    biegunka, bóle brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często:    przemijaj ące zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko:    przemijaj ące zwiększenie stężenia bilirubiny, żółtaczka, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    świąd, pokrzywka, wysypka (w tym nadwrażliwość na światło)

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:    zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi

Sądzi się, że obserwowane czasami nagłe zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi zależało od maksymalnego stężenia leku w osoczu i od stanu nawodnienia pacjenta. Aby tego uniknąć, leku nie należy podawać w postaci szybkiego wstrzyknięcia dożylnego, ale w postaci infuzji dożylnej, trwaj ącej ponad jedną godzinę.

Bardzo rzadko:    zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek, ból nerkowy.

Należy utrzymywać właściwy stan nawodnienia pacjenta. Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. W wyjątkowych przypadkach może jednak dojść do ostrej niewydolności nerek.

Ból nerkowy może być związany z niewydolnością nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko:    zmęczenie, gorączka, miejscowe reakcje zapalne

Po przypadkowym podaniu poza naczynie acyklowiru w postaci roztworu do infuzji, obserwowano ciężkie miejscowe reakcje zapalne, czasem prowadzące do uszkodzenia skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie acyklowiru podanego dożylnie powoduje zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi i następie niewydolność nerek. Opisywano także związane z przedawkowaniem objawy neurologiczne, w tym splątanie, omamy, pobudzenie, drgawki i śpiączkę.

Leczenie

Należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy toksyczności.

Hemodializa znacząco zwiększa usuwanie acyklowiru z krwi, dlatego też może być brana pod uwagę jako alternatywne postępowanie w leczeniu przedawkowania tego leku.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakokinetyczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwirusowe do stosowania ogólnego, nulkeozydy i nukleotydy, z wyjątkiem inhibitorów odwrotnej transkryptazy.

Kod ATC: J05AB01

Mechanizm działania

Acyklowir jest syntetycznym analogiem nukleozydu purynowego (ATC: J05A B01), który in vitro i in vivo hamuje namnażanie u człowieka herpeswirusów, takich jak: wirus Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2, wirus Varicella-zoster (VZV), wirus Epsteina-Barr (EBV) i wirus cytomegalii (CMV).

W hodowlach komórkowych acyklowir wykazuje najsilniejsze działanie przeciwwirusowe na HSV-1, stopniowo malejące w stosunku do HSV-2, VZV, EBV i CMV.

Hamujące działanie acyklowiru na wirusy HSV-1, HSV-2, VZV oraz EBV jest wysoce wybiórcze. Enzym kinaza tymidynowa (TK) w prawidłowych komórkach niezakażonych nie wykorzystuje skutecznie acyklowiru jako substratu, skutkiem czego toksyczne działanie leku na komórki ssaków jest niewielkie. Natomiast TK pochodzenia wirusowego, kodowana przez HSV, VZV i EBV, fosforyluje acyklowir do pochodnej monofosforanowej (analogu nukleozydu), która następnie ulega fosforylacji przez enzymy komórkowe kolejno do dwufosforanu i trójfosforanu acyklowiru. Acyklowir, aby uzyskać działanie przeciwwirusowe, ulega fosforylacji do aktywnego trójfosforanu acyklowiru. Trójfosforan acyklowiru działa jako inhibitor i substrat wirusowej polimerazy DNA, zapobiegając dalszej syntezie DNA wirusa.

Oporność

Oporność na acyklowir jest zazwyczaj związana z fenotypową wadą deficytu aktywności kinazy tymidynowej wirusa, która skutkuje powstaniem bardziej szkodliwej formy wirusa dla naturalnego gospodarza . Stwierdzono również, że zmniejszona wrażliwość na acyklowir może być spowodowana niewielkimi zmianami w kinazie tymidynowej wirusa lub polimerazie DNA.

Zjadliwość tych genetycznych odmian wirusa jest bardzo podobna do wirulencji wirusa typu dzikiego.

Monitorowanie kliniczne wyizolowanych szczepów HSV i WZW od pacjentów stosujących leczenie lub profilaktykę acyklowirem wykazało, że występowanie wirusów o obniżonej wrażliwości na acyklowir występuje bardzo rzadko u gospodarzy z prawidłową odpornością i rzadko u pacjentów z ciężkim niedoborem odporności np. po przeszczepach narządów lub szpiku, u pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu choroby nowotworowej i pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja: U dorosłych średnie stężenie we surowicy w stanie stacjonarnym (Css max) po upływnie jednej godziny po infuzji wynosiło odpowiednio:

2,5 mg/kg mc.

5 mg/kg mc.

10 mg/kg mc.

15 mg/kg mc.

Css max w ^m°l-

(w pg/ml)

22,7 (5,1)

43,6 (9,8)

92 (20,7)

105 (23,6)

Css min po 7

godzinach, w pmol (w pg/ml)

2,2 (0,5)

3,1 (0,7)

10,2 (2,3)

8,8 (2,0)

Stężenie acyklowiru w płynie mózgowo-rdzeniowym stanowi około 50% stężenia w osoczu.

Wiązanie acyklowiru z białkami osocza jest stosunkowo niewielkie (9-33%) i dlatego nie są spodziewane interakcje związane z konkurencyjnym wypieraniem przez inne leki acyklowiru z miejsca wiązania.

Populacja pediatryczna

Gdy dzieciom powyżej jednego roku życia zamiast dawki 5 mg/kg mc. podano 250 mg/m2 powierzchni ciała, a zamiast dawki 10 mg/kg mc., dawkę 500 mg/m2 powierzchni ciała, obserwowano podobne jak u dorosłych stężenia C ssmax i Cssmin. U noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia, leczonych acyklowirem w dawkach 10 mg/kg mc., podawanych co 8 godzin w jednogodzinnej infuzji dożylnej, Cssmax wynosiło 61,2 pM (13,8 pg/ml) a Cssmin wynosiło 10,1 pM (2,3 pg/ml).

W oddzielnej grupie noworodków leczonych acyklowirem w dawkach 15 mg/kg mc., podawanych co 8 godzin zaobserwowano proporcjonalne wzrosty stężeń, Cmax wynoszące 83,5 pM (18,8 pg/ml) oraz Cmin wynoszące 14,1 pM (3,2 pg/ml).

Biotransformacja / wydalanie: U dorosłych, których leczono acyklowirem jego końcowy półokres trwania w osoczu wyniósł około 3 godzin. Około 75-80% leku jest wydalane przez nerki. Klirens nerkowy acyklowiru jest znacznie większy niż klirens kreatyniny, co wskazuje na cewkowy mechanizm wydzielania, który niezależnie od filtracji kłębuszkowej, przyczynia się do eliminacji nerkowej leku. Głównym metabolitem acyklowiru jest 9-karboksymetoksymetyloguanina, która stanowi od 10 do 15% dawki leku wydalanej z moczem.

Populacja pediatryczna

Okres półtrwania leku w osoczu u noworodków i niemowląt wynosi około 4 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku całkowity klirens ustrojowy acyklowiru zmniejsza się wraz z klirensem kreatyniny, choć zmiany okresu półtrwania leku w osoczu są niewielkie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek wydłuża się okres półtrwania w osoczu, co powoduje wydłużenie średniego okresu półtrwania do około 20 godzin. Średni okres półtrwania acyklowiru podczas hemodializy wynosi 5,7 godz. Stężenie leku w osoczu podczas dializy zmniejsza się o około 60%.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki licznych badań in vitro oraz in vivo dotyczące właściwości mutagennych acyklowiru wskazują, że nie powinien on stanowić genotoksycznego zagrożenia dla człowieka.

Długotrwałe badania przeprowadzone na szczurach i myszach nie wykazały właściwości rakotwórczych acyklowiru.

Wyniki badań, przeprowadzonych zgodnie ze standardami międzynarodowymi, nie wykazały embriotoksycznego ani teratogennego działania acyklowiru po ogólnoustrojowym podaniu królikom, myszom i szczurom. Badania na zwierzętach wskazują, że acyklowir w dużych dawkach ma działanie cytotoksyczne.

W niestandardowych badaniach na szczurach obserwowano wady płodów jedynie po podskórnym podaniu dużych dawek, które powodowały objawy toksyczności u samic. Nie jest znane kliniczne znaczenie tych obserwacji.

Acyklowir podany szczurom i psom w dawkach znacznie przekraczaj ących dawki stosowane terapeutycznie, wykazywał w powiązaniu z toksycznością ogólną szkodliwy wpływ na spermatogenezę, w większości przypadków przemijający po odstawieniu leku. W badaniach dwóch pokoleń myszy, acyklowir podawany doustnie nie wykazywał żadnego wpływu na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek, do ustalenia pH Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi lekami, z wyjątkiem leków podanych w punkcie 6.6.

Acyklowiru sodu nie należy podawać jednocześnie z roztworami amifostyny, amsakryny, aztreonamu, chlorowodorku diltiazemu, chlorowodorku dobutaminy, chlorowodorku dopaminy, fosforanu fludarabiny, foskarnetu sodu, chlorowodorku idarubicyny, meropenemu, siarczanu morfiny, chlorowodorku ondansetronu, chlorowodorku petydyny, piperacyliny sodowej -tazobaktamu sodowego, sargramostymu i winianu winorelbiny.

Nie stosować bakteriostatycznej wody do wstrzykiwań zawierającej parabeny lub alkohol benzylowy. Biologiczne lub koloidalne płyny (np. produkty krwiopochodne, roztwory zawierające białka) nie są zgodne z acyklowirem sodu.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po rozcieńczeniu

Chemiczną i fizyczną stabilność rozcieńczonego produktu wykazano przez 24 godziny w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik i nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C, jeśli rozcieńczanie odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania produktu po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z polietylenu zawierające 10 ml koncentratu.

Ampułki z polietylenu zawierające 20 ml koncentratu.

Wielkość opakowań: 5, 10, 20 lub 50 ampułek po 10 ml lub 20 ml koncentratu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Rozcieńczanie należy przeprowadzić w warunkach aseptycznych. Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera jakichkolwiek stałych cząsteczek, zmętnienia lub czy nie nastąpiła krystalizacja. Roztwór można stosowane tylko wówczas, gdy jest przezroczysty i nie zawiera cząstek.

Nie zaleca się przechowywania w lodówce, ponieważ może wytrącić się osad.

Dorosłym zaleca się podawanie co najmniej 100 ml płynu infuzyjnego, nawet gdyby uzyskane w ten sposób stężenie acyklowiru było znacznie mniejsze niż 0,5% w/o. W celu podania dawek od 250 mg do 500 mg acyklowiru należy użyć 100 ml płynu do infuzji, a dawek od 500 mg do 1000 mg - 200 ml płynu do infuzji. Produktu Aciclovir Mylan nie należy w celu podania w infuzji rozcieńczać do stężenia przekraczającego 5 mg/ml (0,5% w/o). Po dodaniu produktu Aciclovir Mylan do płynu infuzyjnego mieszaninę należy wstrząsnąć, aby upewnić się, że jest dokładnie wymieszana.

Noworodkom i dzieciom, gdzie wskazane jest ograniczenie do minimum objętości płynów podawanych w infuzji, zaleca się rozcieńczyć 4 ml koncentratu (100 mg acyklowiru) w 20 ml płynu do infuzji.

Roztwory produktu Aciclovir Mylan, rozcieńczane zgodnie z zaleceniami, są zgodne z następującymi płynami do infuzji:

-    4,5 mg/ml (0,45%) roztwór chlorku sodu do infuzji

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do infuzji

- 1,8 mg/ml (0,18%) roztwór chlorku sodu w 40 mg/ml (4%) roztworze glukozy do infuzji

- 4,5 mg/ml (0,45%) roztwór chlorku sodu w 25 mg/ml (2,5%) roztworze glukozy do infuzji

-    wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do infuzji (roztwór Hartmanna)

Po rozcieńczeniu produktu Aciclovir Mylan zgodnie z powyższymi zaleceniami, otrzyma się roztwór o stężeniu acyklowiru nie większym niż 5 mg/ml (0,5%).

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs 69800 Saint Priest Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18799

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21/10/2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Luty 2014

Aciclovir Mylan