+ iMeds.pl

Acidum folicum polfarmex 5 mg



Ulotka Acidum folicum polfarmex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ACIDUM FOLICUM POLFARMEX, 5 mg, tabletki ACIDUM FOLICUM POLFARMEX, 15 mg, tabletki

Acidum folicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acidum Folicum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidum Folicum Polfarmex

3.    Jak stosować Acidum Folicum Polfarmex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Acidum Folicum Polfarmex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acidum Folicum Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Kwas foliowy (Acidum folicum) jest witaminą z grupy B.

Lek zalecany jest w profilaktyce i leczeniu stanów powodowanych niedoborem kwasu foliowego: niedokrwistości megaloblastycznej oraz niedokrwistości hemolitycznej.

Dawki kwasu foliowego 4 mg do 5 mg zalecane są do stosowania przez co najmniej trzy miesiące przed planowaną ciążą u kobiet, które urodziły dziecko z wadą genetyczną cewy nerwowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acidum Folicum Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Acidum Folicum Polfarmex:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acidum Folicum Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Acidum Folicum Polfarmex:

-    jeśli pacjent ma padaczkę, uszkodzenie tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego;

-    jeśli pacjent ma niedokrwistość megaloblastyczną z niedoboru witaminy B12.

Należy poradzić się lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Inne leki i Acidum Folicum Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas foliowy może zmniejszać działanie fenytoiny; w trakcie jednoczesnego stosowania wskazane jest monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu i ewentualnie zwiększenie dawki leku. Środki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające związki glinu lub magnezu zmniejszają wchłanianie kwasu foliowego; należy zachować dwugodzinny odstęp pomiędzy podaniem leków z tej grupy i kwasu foliowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Niedobór kwasu foliowego w okresie ciąży może być przyczyną zaburzeń rozwoju płodu. Podawanie kwasu foliowego we wczesnym okresie ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej. Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Acidum Folicum Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Acidum Folicum Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego schematu dawkowania, kwas foliowy stosuje się zwykle doustnie w dawce 4 do 15 mg na dobę.

W niedokrwistości megaloblastycznej: dorośli 5 mg na dobę przez 4 miesiące, do 15 mg na dobę w zaburzeniach wchłaniania.

W niedokrwistości hemolitycznej: 5 mg na dobę lub co tydzień, w zależności od diety i nasilenia hemolizy.

Lek należy zażywać regularnie, każdego dnia o tej samej porze. Regularne stosowanie zapobiega pomijaniu przyjmowania leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Acidum Folicum Polfarmex

Nie odnotowano przypadków przedawkowania kwasu foliowego.

Pominięcie przyjęcia leku Acidum Folicum Polfarmex

W przypadku pominięcia dawki leku w danym dniu nie należy stosować następnego dnia dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypki skórne, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka) lub zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wzdęcie, biegunka). Podczas długotrwałego leczenia kwasem foliowym może wystąpić spadek stężenia witaminy B12. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Acidum Folicum Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Acidum Folicum Polfarmex

-    Substancją czynną leku jest kwas foliowy. Jedna tabletka leku Acidum Folicum Polfarmex zawiera 5 mg lub 15 mg kwasu foliowego.

-    Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Acidum Folicum Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Acidum folicum Polfarmex

Charakterystyka Acidum folicum polfarmex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ACIDUM FOLICUM POLFARMEX, 5 mg, tabletki ACIDUM FOLICUM POLFARMEX, 15 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 5 mg lub 15 mg kwasu foliowego (Acidum folicum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 34 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Profilaktyka i leczenie stanów powodowanych niedoborem kwasu foliowego:

-    niedokrwistość megaloblastyczna;

-    niedokrwistość hemolityczna.

Dawki kwasu foliowego 4 mg do 5 mg zalecane są do stosowania przez co najmniej trzy miesiące przed planowaną ciążą u kobiet, które urodziły dziecko z wadą genetyczną cewy nerwowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Jeżeli lekarz nie zaleci innego schematu dawkowania, kwas foliowy zwykle stosuje się doustnie w dawce 4 do 15 mg na dobę.

W niedokrwistości megaloblastycznej: dorośli 5 mg na dobę przez 4 miesiące, do 15 mg na dobę w zaburzeniach wchłaniania.

W niedokrwistości hemolitycznej: 5 mg na dobę lub co tydzień, w zależności od diety i nasilenia hemolizy.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować ostrożnie u osób z padaczką, z uszkodzeniem tkanki mózgowej lub rdzenia kręgowego. W niedokrwistości megaloblastycznej przed podaniem kwasu foliowego należy stwierdzić, że przyczyną

choroby nie jest niedobór witaminy B12 (niedokrwistość złośliwa, choroba Addisona-Biermera). W leczeniu niedokrwistości złośliwej kwas foliowy należy stosować z odpowiednią dawką witaminy B12; monoterapia kwasem foliowym może powodować wystąpienie zaburzeń neurologicznych oraz nasilać rozwój podostrej złożonej degeneracji rdzenia kręgowego wywołanej przez niedokrwistość złośliwą. Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kwas foliowy osłabia działanie fenytoiny; w trakcie jednoczesnego stosowania wskazane jest monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu i ewentualnie zwiększenie dawki produktu leczniczego. Długotrwałe stosowanie antagonistów kwasu foliowego (np. aminopteryny, metotreksatu, triamterenu, trimetoprimu), leków przeciwpadaczkowych (fenytoina, karbamazepina), doustnych środków antykoncepcyjnych, sulfonamidów, w tym sulfasalazyny, leków przeciwgruźliczych, cytostatyków (hydroksymocznik, 5-fluorouracyl, arabinozyd cytozyny, merkaptopuryna, tioguanina) może powodować niedobór kwasu foliowego i niedokrwistość megaloblastyczną. Środki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające związki glinu lub magnezu zmniejszają wchłanianie kwasu foliowego; należy zachować dwugodzinny odstęp pomiędzy podaniem leków z tej grupy i kwasu foliowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Niedobór kwasu foliowego w okresie ciąży może być przyczyną zaburzeń rozwoju płodu. Podawanie kwasu foliowego we wczesnym okresie ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej. Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Acidum Folicum Polfarmex nie ma wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy jest dobrze tolerowany. Bardzo rzadko może powodować reakcje alergiczne (wysypki skórne, zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, gorączka), zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wzdęcia, biegunka). Podczas długotrwałego leczenia kwasem foliowym może wystąpić spadek stężenia witaminy B12.

4.9    Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania kwasu foliowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kwas foliowy i jego pochodne. Kod ATC: B03BB01

Kwas foliowy (kwas pteroiloglutaminowy) jest witaminą z grupy B. Cząsteczka zbudowana jest z pteryny, kwasu p-aminobenzoesowego oraz kwasu glutaminowego. Biologicznie czynną formą jest kwas 5,6,7,8-tetrahydrofoliowy (FH4). Kwas foliowy jest koenzymem w wielu procesach związanych z przenoszeniem rodników jednowęglowych, między innymi w syntezie zasad purynowych i pirymidynowych, jak również w katabolizmie histydyny (kwas FH4 jest koenzymem reakcji przekształcenia kwasu formiminoglutaminowego). Niedobór kwasu foliowego wywołuje zaburzenie syntezy kwasów nukleinowych, ujawniające się najbardziej w układzie krwiotwórczym (megaloblastoza, zaburzenia granulocytopoezy i trombocytopoezy).

Mechanizm ochronnego wpływu kwasu foliowego w profilaktyce wad cewy nerwowej nie jest w pełni wyjaśniony. Wyniki dotychczasowych badań wskazują na istotną rolę kwasu foliowego w metabolizmie DNA i RNA oraz w cyklu metabolicznym homocysteinowo-metioninowym.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Kwas foliowy jest wchłaniany w dwunastnicy i proksymalnym odcinku jelita cienkiego w postaci monoglutaminianu. W trakcie przechodzenia z rąbka szczoteczkowego przez ścianę jelita ulega metylacji i redukcji do kwasu metylotetrahydrofoliowego. Maksymalne stężenie w osoczu obserwuje się po 2-3 godzinach. Kwas foliowy wiąże się z białkami osocza i przenika do wszystkich tkanek. Okres półtrwania wynosi ok. 3-3,5 godziny.

Kwas foliowy magazynowany jest głównie w wątrobie, gdzie jest również metabolizowany. Około 20% dawki wydalane jest z kałem, około 2-5 pg na dobę wydalane jest z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Kwas foliowy w dawce do 15 mg/dobę jest praktycznie nietoksyczny u ludzi. Dawka letalna u człowieka nie została określona i prawdopodobnie jest większa niż 10 g/kg mc.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PCV i folii aluminiowej termozgrzewalnej w tekturowym pudełku.

30 szt. (1 blister po 30 szt.)

Pojemniki z tworzywa sztucznego w tekturowym pudełku.

30 szt. (1 pojemnik po 30 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Acidum Folicum Polfarmex, 5 mg: pozwolenie nr 10032 Acidum Folicum Polfarmex, 15 mg: pozwolenie nr 10033

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.10.2003 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Acidum folicum Polfarmex