+ iMeds.pl

Acifungin forte -Ulotka Acifungin forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Acifungin forte roztwór na skórę

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Acifungin forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acifungin forte

3.    Jak stosować Acifungin forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Acifungin forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Acifungin forte i w jakim celu się go stosuje

Acifungin forte jest złożonym lekiem o działaniu przeciwgrzybiczym oraz słabym przeciwbakteryjnym, do stosowania miejscowego, wyłącznie na wały okołopaznokciowe i paznokcie. Dodatkowo wykazuje działanie ściągające oraz keratolityczne (złuszczające).

Ponieważ Acifungin forte zawiera między innymi substancje pochodzenia naturalnego, możliwe jest powstawanie drobnego osadu.

Wskazania do stosowania:

• choroby grzybicze wałów okołopaznokciowych i paznokci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acifungin forte Kiedy nie stosować leku Acifungin forte Leku nie należy stosować:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma zmiany alergiczne na skórze;

•    jeśli pacjent ma sączące zmiany;

•    jeśli pacjent ma ostre zmiany zapalne;

•    jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę wokół paznokcia (zranioną, pozbawioną naskórka);

•    na duże powierzchnie skóry;

•    przez długi okres;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    u dzieci i młodzieży w wieku do lat 18.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Podczas nakładania roztworu należy uważać, by nie zetknął się z oczami ani z uszkodzoną skórą. Jeśli lek przedostanie się do oczu, należy przepłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli po zastosowaniu leku wystąpiło zaczerwienienie, podrażnienie, swędzenie lub pieczenie, należy przerwać stosowanie i zgłosić się do lekarza. Podrażnione miejsca należy umyć wodą z mydłem

a następnie posmarować obojętną maścią, np. wazeliną.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, ze względu na możliwość ogólnoustrojowego, toksycznego działania leku.

Acifungin forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Acifungin forte z innymi lekami stosowanymi miejscowo na skórę. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, nie należy stosować leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn ani na sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować Acifungin forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do miejscowego stosowania na wały okołopaznokciowe i paznokcie.

Zalecane dawkowanie

Miejsca chorobowo zmienione należy pędzlować 3 lub 4 razy na dobę.

Nie należy stosować powyżej 4 tygodni bez porozumienia z lekarzem.

Do nakładania leku należy używać pędzelka dołączonego do zakrętki.

Sposób stosowania leku

•    Przed zastosowaniem leku należy wstrząsnąć butelkę.

• Przed nałożeniem leku Acifungin forte, miejsce leczone należy otoczyć warstwą maści lub kremu

o działaniu ochronnym, np. pastą cynkową. Ma to na celu zabezpieczenie przed przedostaniem się leku na zdrową skórę.

•    Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

• Podczas stosowania leku Acifungin forte należy uważać, by nie dostał się on do oczu. Jeśli do tego dojdzie, należy przepłukać je wodą i skontaktować się z lekarzem.

• Należy unikać kontaktu ubrania lub innych przedmiotów z lekiem Acifungin forte, ponieważ może on spowodować trwałe zaplamienie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acifungin forte

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku długotrwałego stosowania leku, zastosowania go na dużą powierzchnię skóry lub na uszkodzoną skórę, może dojść do wchłonięcia i nagromadzenia w organizmie substancji wchodzących w skład leku. Kwas borowy może powodować wystąpienie objawów takich jak brak łaknienia, zmniejszenie masy ciała, wymioty, biegunka, niedokrwistość.

Jeśli pacjent omyłkowo zastosował lek doustnie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Omyłkowe połknięcie leku lub zastosowanie go na duże powierzchnie skóry, może spowodować ostre zatrucie kwasem borowym objawiające się biegunką, wymiotami, bólem brzucha, występowaniem krwi w stolcu, uszkodzeniem wątroby i nerek, niewydolnością krążenia obwodowego, wysypką, gorączką, zapaścią, drgawkami. Może nawet nastąpić zgon.

Pominięcie zastosowania leku Acifungin forte

W przypadku pominięcia dawki, lek należy zastosować tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę zastosować w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Acifungin forte

Nie należy przedwcześnie przerywać stosowania leku, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

•    miejscowe podrażnienie skóry;

•    reakcje nadwrażliwości (uczuleniowe), takie jak: miejscowe zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie skóry.

W przypadku nasilenia się któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza (patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

W trakcie leczenia, w miejscu stosowania, może wystąpić przebarwienie skóry (zwłaszcza paznokci), które znika samoistnie po zaprzestaniu stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Acifungin forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Acifungin forte można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Acifungin forte

- Substancjami czynnymi leku są: kwas borowy, kwas salicylowy, kwas galusowy bezwodny, kwas octowy lodowaty, tanina, metylu salicylan.

100 g roztworu zawiera:

kwas borowy (Acidum boricum)    4,024 g

kwas salicylowy (Acidum salicylicum)    0,966    g

kwas galusowy bezwodny (Acidum gallicum anhydricum)    1,61 g

kwas octowy lodowaty (Acidum aceticum glaciale)    2 g

tanina (Tanninum)    4,4 g

metylu salicylan (Methylis salicylas)    1 g - Pozostałe składniki to: etanol bezwodny, etylu octan.

Jak wygląda Acifungin forte i co zawiera opakowanie

Acifungin forte ma postać roztworu o barwie od żółtej do ciemnobrunatnej. Możliwy jest drobny osad związany z obecnością składników pochodzenia naturalnego.

Opakowanie: butelka ze szkła barwionego z zakrętką PE z pędzelkiem, w tekturowym pudełku, wraz z ulotką. 1 butelka po 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa tel.: 22 620 90 81 wew. 190 faks: 22 654 92 40 e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Acifungin forte jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim, bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Acifungin forte

Charakterystyka Acifungin forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ACIFUNGIN FORTE, roztwór na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera:

4,024 g 0,966 g

1,610 g

2.000    g

4,400 g

1.000    g


kwas borowy (Acidum boricum)

kwas salicylowy (Acidum salicylicum)

kwas galusowy bezwodny (Acidum gallicum anhydricum)

kwas octowy lodowaty (Acidum aceticum glaciale)

tanina (Tanninum)

metylu salicylan (Methylis salicylas)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę

Przezroczysty roztwór barwy żółtej do ciemnobrunatnej.

Możliwy jest drobny osad związany z obecnością składników pochodzenia naturalnego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroby grzybicze wałów okołopaznokciowych i paznokci.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na wały okołopaznokciowe i paznokcie.

Miejsca chorobowo zmienione należy pędzlować 3 lub 4 razy na dobę.

Przed nałożeniem produktu leczniczego Acifungin forte miejsce aplikacji należy otoczyć warstwą preparatu o działaniu ochronnym, np. pasty cynkowej.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Nie stosować u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

-    w nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    na zmiany alergiczne na skórze;

-    na zmiany sączące;

-    na ostre zmiany zapalne;

-    jeśli skóra wokół paznokcia jest uszkodzona (zraniona, pozbawiona naskórka);

-    u dzieci do lat 18, ze względu na możliwość ogólnoustrojowego, toksycznego działania produktu leczniczego;

-    na duże powierzchnie skóry;

-    długotrwale;

- w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy chronić oczy i uszkodzoną skórę przed kontaktem z produktem leczniczym.

Jeśli wystąpią objawy takie jak: zaczerwienienie, podrażnienie, swędzenie lub pieczenie, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego. Podrażnione miejsca należy umyć wodą z mydłem a następnie posmarować obojętną maścią, np. wazeliną.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie badano interakcji z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo na skórę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak odpowiednich badań nie należy stosować produktu leczniczego u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie określono wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry i reakcje nadwrażliwości, takie jak: zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie w miejscu stosowania. W razie nasilania się ww. objawów należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Brak danych klinicznych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego stosowanego miejscowo w obrębie nieuszkodzonej skóry u osób dorosłych.

W przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego, stosowania na dużą powierzchnię skóry lub na uszkodzoną skórę może dojść do wchłonięcia i kumulacji w organizmie substancji wchodzących w skład produktu leczniczego. Kwas borowy może powodować wystąpienie objawów takich jak: brak łaknienia, utrata masy ciała, wymioty, biegunka, niedokrwistość.

W wyniku ostrego zatrucia kwasem borowym (np. po przypadkowym połknięciu lub po zastosowaniu produktu leczniczego z kwasem borowym na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry), mogą wystąpić ogólnoustrojowe objawy takie jak: biegunka, wymioty, bóle brzucha, krwawe stolce, uszkodzenie wątroby i nerek, niewydolność krążenia obwodowego, wysypka, gorączka, zapaść, drgawki i zgon.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego, kod ATC: brak kodu ATC wg WHO

Acifungin forte jest złożonym produktem leczniczym do stosowania na wały okołopaznokciowe i paznokcie, o działaniu przeciwgrzybiczym oraz słabym przeciwbakteryjnym. Dodatkowo wykazuje działanie ściągające oraz keratolityczne. Jego działanie wynika z właściwości zawartych substancji czynnych.

Ponieważ Acifungin forte jest produktem leczniczym złożonym, zawierającym między innymi substancje pochodzenia naturalnego, możliwe jest powstawanie drobnego osadu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy po zastosowaniu na wały okołopaznokciowe i paznokcie wykazuje działanie miejscowe.

Kwas salicylowy przenika do krwi przez nieuszkodzoną skórę.

Kwas borowy przenika do krwi przez uszkodzoną, zranioną lub zmienioną zapalnie skórę.

W przypadku wielokrotnego miejscowego stosowania, może następować kumulacja kwasu borowego w organizmie prowadząca do ciężkiego zatrucia. Kwas borowy jest wydalany głównie przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol bezwodny Etylu octan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwionego z zakrętką PE z pędzelkiem, w tekturowym pudełku. 1 butelka 30 ml

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2390

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.07.1965 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Acifungin forte