+ iMeds.pl

Acnelec 1 mg/gUlotka Acnelec

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Acnelec, 1 mg/g, żel

Adapalenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acnelec i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acnelec

3.    Jak stosować lek Acnelec

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Acnelec

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK ACNELEC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Acnelec w postaci żelu jest adapalen, który działa podobnie do retynoidów. Lek stosowany miejscowo na skórę wpływa na normalizację procesów rogowacenia i różnicowania naskórka, zapobiega powstawaniu zaskórników oraz zmniejsza zmiany zapalne (grudki i krosty). Wskazania

Trądzik pospolity (acne vulgaris) - łagodny lub średnio nasilony: trądzik zaskórnikowy (acne comedonica), trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulo-pustulosa).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ACNELEC

Kiedy nie stosować leku Acnelec

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na adapalen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Acnelec,

•    w przypadku ciężkiego trądziku lub trądziku na dużej powierzchni skóry,

•    na skórę uszkodzoną (np. skaleczoną lub zadrapaną), opaloną lub ze zmianami innymi niż trądzikowe,

•    w okresie ciąży.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. W razie przypadkowego kontaktu leku z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

Należy unikać ekspozycji na silne światło słoneczne i sztuczne promieniowanie UV. Zaleca się stosowanie filtrów ochronnych i osłanianie leczonego miejsca ubraniem.

Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości i podrażnienie po zastosowaniu leku Acnelec, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku.

Nie należy stosować kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym.

Dzieci

Nie należy stosować leku Acnelec u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Acnelec, żel nie należy stosować jednocześnie z lekami o podobnym mechanizmie działania i z lekami stosowanymi na skórę, które zawierają retynoidy.

Nie należy stosować na skórę innych preparatów, które mogą działać drażniąco (np. preparaty złuszczające, ściągające, ścierająco-czyszczące, alkohole).

W razie równoczesnego stosowania innych leków przeciwtrądzikowych (erytromycyny 4%, fosforanu klindamycyny l%, nadtlenku benzoilu l0%) należy stosować je rano, a Acnelec wieczorem.

Ciąża i karmienie piersią, i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Acnelec nie należy stosować w okresie ciąży. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Acnelec, powinna przerwać leczenie i jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku w czasie karmienia piersią, aby uniknąć narażenia dziecka na kontakt z lekiem nie należy nanosić leku Acnelec na klatkę piersiową.

Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ACNELEC

Acnelec należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Tylko do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Acnelec, żel, o ile lekarz nie zaleci inaczej stosuje się raz na dobę, najlepiej wieczorem.

Należy nakładać małą ilość leku na zmienioną chorobowo skórę, z wyjątkiem okolic oczu i ust oraz fałdów nosowo-policzkowych, l0 - 15 minut po umyciu i osuszeniu skóry ręcznikiem. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi poprawa, należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zadecyduje, czy należy kontynuować stosowanie leku.

Dzieci

Nie należy stosować leku Acnelec u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acnelec

Stosowanie leku w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, zaś może być przyczyną znacznego zaczerwienienia, złuszczania lub innych objawów podrażnienia skóry.

Po przypadkowym, omyłkowym spożyciu leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Acnelec

Jeśli pacjent zapomni o zastosowaniu leku we właściwym czasie, kiedy sobie przypomni powinien zastosować go ponownie tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Acnelec może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Adapalen może powodować następujące działania niepożądane:

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

sucha skóra, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia skóry, zaczerwienienie skóry.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

miejscowe reakcje skórne (kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia), uczucie dyskomfortu skóry, oparzenie słoneczne, swędzenie, łuszczenie się skóry, trądzik.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

ból skóry, obrzęk skóry, podrażnienie powiek, zaczerwienienie, swędzenie lub obrzęk powiek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ACNELEC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 28 dni.

Nie stosować leku Acnelec po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Acnelec

-    Substancją czynną leku jest adapalen.

1 g żelu zawiera 1 mg adapalenu.

-    Ponadto lek zawiera: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), disodu edetynian, karbomer 980, glikol propylenowy, poloksamer 182, fenoksyetanol, sodu wodorotlenek, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Acnelec i co zawiera opakowanie

Lek Acnelec, żel to biała lub prawie biała półprzezroczysta masa o charakterystycznym zapachu.

Co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z membraną od wewnątrz lakierowana, z szyjką i zakrętką z HDPE, zawierająca 30 g żelu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Acnelec

Charakterystyka Acnelec

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Acnelec, 1 mg/g, żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

l g żelu zawiera l mg adapalenu (Adapalenum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Biała lub prawie biała jednorodna, półprzezroczysta masa o charakterystycznym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Trądzik pospolity (acne vulgaris) - łagodny lub średnio nasilony: trądzik zaskórnikowy (acne comedonica), trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulo-pustulosa).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Acnelec żel należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem. Leczenie rozpoczyna się od nakładania małych ilości produktu leczniczego na zmienioną chorobowo skórę, z wyjątkiem okolic oczu i ust oraz fałdów nosowo-policzkowych, l0 - 15 minut po umyciu i osuszeniu skóry ręcznikiem. Po nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi wyleczenie, lekarz powinien podjąć decyzję o dalszym stosowaniu produktu leczniczego.

Bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność adapalenu nie było badane u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować:

-    w nadwrażliwości na adapalen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,

-    w przypadku ciężkiego trądziku pospolitego lub trądziku obejmującego dużą powierzchnię skóry,

-    na skórę uszkodzoną, opaloną lub z wypryskiem innym niż trądzikowy,

-    w okresie ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym.

Produkt leczniczy Acnelec żel jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.

W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie twarzy. W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do ustąpienia objawów.

Podczas stosowania produktu leczniczego, na skutek ścieńczania warstwy rogowej naskórka, dochodzi do uwrażliwienia skóry na działanie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miej scowo produktów leczniczych lub kosmetyków. Z uwagi na to podczas leczenia adapalenem należy unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i słońce (stosując np. nakrycie głowy i filtry ochronne) i nie należy stosować kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produktu leczniczego Acnelec żel nie należy stosować jednocześnie z lekami o podobnym mechanizmie działania i z innymi preparatami stosowanymi na skórę zawierającymi retynoidy. Nie należy stosować na skórę innych preparatów, które mogą działać drażniąco (np. preparaty złuszczające, ściągające, ścierająco-czyszczące, alkohole). W razie równoczesnego stosowania innych przeciwtrądzikowych produktów leczniczych (erytromycyny 4%, fosforanu klindamycyny l%, nadtlenku benzoilu l0%) należy stosować je rano, a Acnelec żel wieczorem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie produktu leczniczego w przypadku podawania dużych dawek doustnie (patrz pkt. 5.3). Badania kliniczne dotyczące miejscowo stosowanego adapalenu u kobiet w ciąży są ograniczone, jednak niewielka ilość dostępnych danych nie wskazuje na szkodliwy wpływ leku na jej przebieg lub zdrowie płodu we wczesnej ciąży.

Z powodu ograniczonych danych oraz możliwość bardzo ograniczonego przenikania adapalenu do organizmu, Acnelec nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia produktem leczniczym, leczenie powinno być przerwane.

Laktacja:

Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania adapalenu do mleka zwierząt lub ludzi podczas miejscowego stosowania.

Nie przewidywany jest wpływ adapalenu na dziecko karmione piersią, ze względu na to, że po zastosowaniu miejscowym produktu leczniczego, ekspozycja kobiety karmiącej piersią na produkt leczniczy jest pomijalna.

Acnelec może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Aby uniknąć kontaktu dziecka z produktem leczniczym, Acnelec nie powinien być stosowany na klatce piersiowej u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu adapalenu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

4.8 Działania niepożądane

Adapalen może powodować następujące działania niepożądane:

Układy i narządy (MedDRA)

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (>1/100 do < 1/10)

Sucha skóra, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia skóry, rumień

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia, uczucie dyskomfortu skóry, oparzenie słoneczne, świąd, łuszczenie się skóry, trądzik

Nieznana*

Ból skóry, obrzęk skóry, podrażnienie powiek, rumień powiek, świąd powiek, obrzęk powiek

*dane postmarketingowe

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie produktu leczniczego w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, zaś może być przyczyną znacznego zaczerwienienia, złuszczania lub innych objawów podrażnienia skóry.

Acnelec żel wywołuje objawy toksyczne u myszy i szczurów po doustnym podaniu dawek większych niż 10 g/kg mc. Po przypadkowym, omyłkowym spożyciu produktu leczniczego należy rozważyć płukanie żołądka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D 10 AD 03

Adapalen - substancja czynna produktu leczniczego Acnelec żel jest pochodną kwasu naftalenokarboksylowego, nie wchodzi w reakcje z tlenem i nie rozkłada się w wyniku działania światła. Adapalen działa podobnie do retynoidów. Po przedostaniu się do wnętrza komórki łączy się z receptorami jądrowymi kwasu retynowego (ang. RAR - retinoic acid receptor), powodując zmianę ekspresji genów i syntezę nowego mRNA. W przeciwieństwie do retynoidów, nie wiąże się z ich receptorami cytoplazmatycznymi.

Adapalen stosowany miejscowo wpływa na normalizację procesów keratynizacji i różnicowania naskórka. Prawdopodobnie normalizuje różnicowanie nabłonka komórkowego mieszków włosowych, w wyniku czego zmniejsza powstawanie zaskórników. Adapalen działa silniej przeciwzapalnie niż retynoidy.

Hamuje chemotaktyczną i chemokinetyczną reakcję leukocytów wielojądrzastych oraz peroksydację kwasu arachidonowego, upośledzając powstawanie odpowiednich mediatorów komórkowych odczynu zapalnego. W wyniku tego adapalen stosowany na skórę zapobiega powstawaniu zaskórników (otwartych i zamkniętych) oraz redukuje zmiany zapalne (grudki i krosty).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym zastosowaniu adapalen nie wchłania się przez skórę w istotnych ilościach.

Nawet podczas stosowania produktu leczniczego przez kilka tygodni na duże powierzchnie ciała, nie stwierdzono obecności adapalenu w surowicy krwi pacjentów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W doświadczeniach na zwierzętach wykazano, że adapalen jest dobrze tolerowany po stosowaniu miejscowym w badaniach na królikach trwających 6 miesięcy i na myszach trwających 2 lata. Główne objawy toksyczności w przypadku wszystkich badanych gatunków po podaniu doustnym to hyperwitaminoza A, zanik kości, zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej oraz niewielka niedokrwistość. Duże dawki adapalenu podawanego zwierzętom doustnie wywołują łagodne objawy neurologiczne, kardiologiczne i związane z układem oddechowym. Adapalen nie działa mutagennie. Wykonano badania adapalenu na myszach po podaniu przezskórnym w dawce 0,6 mg/kg mc./dobę, 2 i 6 mg/kg mc./dobę oraz na szczurach w dawce doustnej 0,15 mg/kg mc./dobę, 0,5 mg/kg mc./dobę i

1.5    mg/kg mc./dobę. Wykazano jedynie statystycznie znamienny wzrost występowania raka chromochłonnego rdzenia nadnerczy u męskich osobników szczurów przyjmujących dawkę doustną

1.5    mg/kg mc./dobę. Nie dotyczy to przezskórnego podawania adapalenu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Disodu edetynian

Karbomer 980

Glikol propylenowy

Poloksamer 182

Fenoksyetanol

Sodu wodorotlenek

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną od wewnątrz lakierowana, z szyjką i zakrętką z HDPE, zawierająca 30 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Acnelec