Imeds.pl

Acnelec 1 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Acnelec, 1 mg/g, żel

Adapalenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acnelec i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acnelec

3.    Jak stosować lek Acnelec

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Acnelec

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK ACNELEC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Acnelec w postaci żelu jest adapalen, który działa podobnie do retynoidów. Lek stosowany miejscowo na skórę wpływa na normalizację procesów rogowacenia i różnicowania naskórka, zapobiega powstawaniu zaskórników oraz zmniejsza zmiany zapalne (grudki i krosty). Wskazania

Trądzik pospolity (acne vulgaris) - łagodny lub średnio nasilony: trądzik zaskórnikowy (acne comedonica), trądzik grudkowo-krostkowy (acne papulo-pustulosa).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ACNELEC

Kiedy nie stosować leku Acnelec

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na adapalen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Acnelec,

•    w przypadku ciężkiego trądziku lub trądziku na dużej powierzchni skóry,

•    na skórę uszkodzoną (np. skaleczoną lub zadrapaną), opaloną lub ze zmianami innymi niż trądzikowe,

•    w okresie ciąży.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. W razie przypadkowego kontaktu leku z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

Należy unikać ekspozycji na silne światło słoneczne i sztuczne promieniowanie UV. Zaleca się stosowanie filtrów ochronnych i osłanianie leczonego miejsca ubraniem.

Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości i podrażnienie po zastosowaniu leku Acnelec, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku.

Nie należy stosować kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym.

Dzieci

Nie należy stosować leku Acnelec u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Acnelec, żel nie należy stosować jednocześnie z lekami o podobnym mechanizmie działania i z lekami stosowanymi na skórę, które zawierają retynoidy.

Nie należy stosować na skórę innych preparatów, które mogą działać drażniąco (np. preparaty złuszczające, ściągające, ścierająco-czyszczące, alkohole).

W razie równoczesnego stosowania innych leków przeciwtrądzikowych (erytromycyny 4%, fosforanu klindamycyny l%, nadtlenku benzoilu l0%) należy stosować je rano, a Acnelec wieczorem.

Ciąża i karmienie piersią, i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Acnelec nie należy stosować w okresie ciąży. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Acnelec, powinna przerwać leczenie i jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku w czasie karmienia piersią, aby uniknąć narażenia dziecka na kontakt z lekiem nie należy nanosić leku Acnelec na klatkę piersiową.

Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK ACNELEC

Acnelec należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Tylko do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Acnelec, żel, o ile lekarz nie zaleci inaczej stosuje się raz na dobę, najlepiej wieczorem.

Należy nakładać małą ilość leku na zmienioną chorobowo skórę, z wyjątkiem okolic oczu i ust oraz fałdów nosowo-policzkowych, l0 - 15 minut po umyciu i osuszeniu skóry ręcznikiem. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi poprawa, należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zadecyduje, czy należy kontynuować stosowanie leku.

Dzieci

Nie należy stosować leku Acnelec u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acnelec

Stosowanie leku w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, zaś może być przyczyną znacznego zaczerwienienia, złuszczania lub innych objawów podrażnienia skóry.

Po przypadkowym, omyłkowym spożyciu leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Acnelec

Jeśli pacjent zapomni o zastosowaniu leku we właściwym czasie, kiedy sobie przypomni powinien zastosować go ponownie tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Acnelec może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Adapalen może powodować następujące działania niepożądane:

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

sucha skóra, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia skóry, zaczerwienienie skóry.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

miejscowe reakcje skórne (kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia), uczucie dyskomfortu skóry, oparzenie słoneczne, swędzenie, łuszczenie się skóry, trądzik.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

ból skóry, obrzęk skóry, podrażnienie powiek, zaczerwienienie, swędzenie lub obrzęk powiek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceut y.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ACNELEC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 28 dni.

Nie stosować leku Acnelec po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Acnelec

-    Substancją czynną leku jest adapalen.

1 g żelu zawiera 1 mg adapalenu.

-    Ponadto lek zawiera: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), disodu edetynian, karbomer 980, glikol propylenowy, poloksamer 182, fenoksyetanol, sodu wodorotlenek, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Acnelec i co zawiera opakowanie

Lek Acnelec, żel to biała lub prawie biała półprzezroczysta masa o charakterystycznym zapachu.

Co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z membraną od wewnątrz lakierowana, z szyjką i zakrętką z HDPE, zawierająca 30 g żelu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

3