+ iMeds.pl

Actikerall (5 mg + 100 mg)/g



Ulotka Actikerall

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Actikerall

(5 mg + 100 mg)/g, roztwór na skórę

Fluorouracilum + Acidum salicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Actikerall i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Actikerall

3.    Jak stosować lek Actikerall

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Actikerall

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Actikerall i w jakim celu się go stosuje

Lek Actikerall zawiera dwie substancje czynne: fluorouracyl i kwas salicylowy. Fluorouracyl należy do grupy leków zwanych przeciwmetabolicznymi, które hamują wzrost komórek (czynnik cytostatyczny). Kwas salicylowy jest substancją zmiękczającą stwardniałą skórę.

Lek Actikerall jest roztworem na skórę, stosowanym w leczeniu rogowacenia słonecznego (starczego) (typu I/II) u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością.

Zmiany skórne nazywane rogowaceniem słonecznym (starczym) są małymi, kruchymi, złuszczajacymi się fragmentami skóry, z tendencją do rozpadu. Mogą być czerwone lub jasnobrązowe lub w tym samym kolorze jak skóra. Zmiany mogą być suche lub szorstkie w dotyku i czasem łatwiej je wyczuć niż zobaczyć.

Zmiany skórne tego typu powszechnie występuj ą u ludzi, którzy byli poddani znacznej ekspozycji na światło słoneczne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Actikerall

Kiedy nie stosować leku Actikerall

-    jeśli u pacjenta występuję uczulenie na fluorouracyl, kwas salicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    podczas karmienia piersią,

-    podczas ciąży oraz u kobiet, u których z całą pewnością nie można wykluczyć, że są w ciąży,

-    u dzieci i młodzieży,

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli istnieje ryzyko kontaktu leku z oczami, śluzówką jamy ustnej, nosa lub narządów płciowych.

Niektóre inne leki mogą nasilać działania niepożądane leku Actikerall lub prowadzić do wystąpienia innych działań niepożądanych. Patrz punkt „Lek Actikerall a inne leki” poniżej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Actikerall należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli u pacjenta występuje niedobór lub zmniejszenie aktywności enzymu zwanego dehydrogenazą dihydropirymidyny (DPD). Ten enzym odgrywa ważną rolę w rozkładaniu substancji czynnej leku (fluorouracylu). Zahamowanie lub zmniejszenie aktywności tego enzymu może spowodować odkładanie się fluorouracylu w organizmie. Lekarz może zlecić oznaczenie aktywności enzymu DPD przed rozpoczęciem terapii lekiem Actikerall, jeżeli uzna to za niezbędne.

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czucia, bólu i temperatury (na przykład z powodu cukrzycy). W takim przypadku leczone powierzchnie skóry muszą być dokładnie kontrolowane przez lekarza.

-    Podczas terapii lekiem Actikerall, leczone miejsca należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, a pacjent nie może korzystać z solarium lub lamp kwarcowych.

-    Nie należy aplikować leku Actikerall na krwawiące zmiany skórne.

-    Brak danych dotyczących stosowania leku Actikerall w leczeniu nowotworów skóry takich jak rak podstawnokomórkowy i choroba Bowena, dlatego nie należy go stosować w leczeniu tych chorób.

-    W przypadku leczenia miejsc dotkniętych rogowaceniem słonecznym oraz inną współistniejącą chorobą skóry, należy wziąć pod uwagę gakt, że efekt leczenia może być odmienny od spodziewanego.

-    Obecnie brak danych dotyczących stosowania leku Actikerall w innych okolicach ciała, niż twarz, czoło i nieowłosiona skóra głowy.

Dzieci i młodzież

Actikerall nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Rogowacenie słoneczne (starcze) zazwyczaj nie występuje u dzieci.

Lek Actikerall a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie poszczególnych leków może być nasilone lub osłabione, jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie kilka różnych leków.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

-    leki używane w leczeniu ospy wietrznej lub półpaśca (brywudynę, sorywudynę lub podobne leki). Nie wolno stosować leku Actikerall, jeśli pacjent jest lub był leczony w okresie ostatnich 4 tygodni którymkolwiek z tych leków, ponieważ może to spowodować nasilenie działań niepożądanych.

-    lek stosowany w padaczce (fenytoinę). Stosowanie leku Actikerall może prowadzić

do zwiększenia stężenia fenytoiny we krwi. Dlatego stężenia fenytoiny we krwi powinno być regularnie sprawdzane.

-    lek stosowany w leczeniu raka i chorób autoimmunologicznych (metotreksat). Metotreksat może oddziaływać z lekiem Acitkerall, powoduj ąc działania niepożądane.

-    leki używane w terapii cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika). Pochodne sulfonylomocznika mogą oddziaływać z lekiem Actikerall, powoduj ąc działania niepożądane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Actikerall w okresie karmienia piersią, podczas ciąży i u kobiet, u których z całą pewnością nie można wykluczyć, że są w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Brak szczególnych środków ostrożności.

Lek Actikerall zawiera dimetylusulfotlenek, który może powodować podrażnienie skóry.

3.    Jak stosować lek Actikerall

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Lek Actikerall należy nanosić raz na dobę, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Jeśli leczone są zmiany skórne występujące w okolicach skóry o cienkiej warstwie naskórka (np. wokół oczu, na skroniach) lekarz może zalecić rzadsze stosowanie leku Actikerall. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy zmniejszyć częstość stosowania leku do trzech razy na tydzień aż do czasu złagodzenia działań niepożądanych.

Lekarz może zdecydować o częststszej kontroli terapii, o ile uzna to za niezbędne.

Sposób podawania

Do stosowania na skórę (podanie na skórę).

-    Przed każdym nałożeniem leku Actikerall należy zetrzeć białą powłokę pozostałą

po wcześniejszej aplikacji leku (o ile nie jest to pierwsze użycie leku Actikerall). Użycie ciepłej wody może być pomocne przy usuwaniu powłoki.

-    Aby otworzyć butelkę należy nacisnąć pokrywkę i przekręcić ją.

-    Przed zastosowaniem leku należy oczyścić pędzelek o szyjkę butelki.

-    Actikerall należy nanosić na powierzchnię ogniska rogowacenia słonecznego (starczego)

i niewielką powierzchnię zdrowej skóry otaczającej zmianę skórną. Powierzchnia zdrowej skóry, otaczającej zmianę, pokryta lekiem, nie powinna być szersza niż 0,5 cm.

-    Można leczyć jednocześnie wiele ognisk rogowacenia słonecznego (starczego) (aż do 10 zmian). Całkowita wielkość powierzchni skóry leczonej jednocześnie lekiem Actikerall nie powinna przekraczać 25 cm2 (5 cm x 5 cm).

-    Naniesiony roztwór należy pozostawić do wyschnięcia, co umożliwi utworzenie powłoki w miejscu aplikacji.

-    Leczona powierzchnia nie powinna być zakrywana opatrunkiem.

-    Po użyciu butelkę należy dokładnie zamknąć, aby zapobiec wyschnięciu leku. Jeśli lek wyschnie, nie nadaje się do dalszego użycia. Nie należy używać leku Actikerall, jeśli pojawią się w nim kryształy.

Dodatkowe informacje

-    Nie wolno dopuścić do kontaktu leku Actikerall z oczami, wewnętrzną stroną ust lub nosa lub narządami płciowymi (błonami śluzowymi).

-    Lek Actikerall może spowodować trwałe plamy na ubraniach, tkaninach lub przedmiotach wykonanych z akrylu (takich jak wanny akrylowe), dlatego należy unikać kontaktu leku Actikerall z tymi przedmiotami.

Uwaga - lek łatwopalny. Należy przechowywać z dala od ognia.

Podczas leczenia należy regularnie kontaktować się z lekarzem.

Czas trwania leczenia

Actikerall nakłada się na zmiany rogowacenia słonecznego raz na dobę aż do ich całkowitego wyleczenia lub przez nie dłużej niż 12 tygodni. Poprawa może być widoczna po upływie 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia i narasta wraz z upływem czasu do 12 tygodni. Ustępowanie zmian rogowacenia słonecznego (starczego) może być widoczne do 8 tygodni po zakończeniu leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Actikerall jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Actikerall

W razie zastosowania leku Actikerall częściej niż raz na dobę, bardziej prawdopodobne jest wystąpienie reakcji skórnych i mogą one być bardziej nasilone. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Actikerall

Nie wolno stosować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza lub opisem podanym w tej ulotce.

Przerwanie stosowania leku Actikerall

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku, powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Actikerall może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U większości pacjentów leczonych lekiem Actikerall, w miejscu nałożenia leku występuje łagodne do umiarkowanego podrażnienie i zapalenie. Jeśli te reakcje są nasilone należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie.

Z powodu bardzo silnego działania, zmiękczającego skórę, lek może powodować wystąpienie białawych przebarwień i złuszczanie się skóry.

Ze względu na zawartość kwasu salicylowego stosowanie tego leku może powodować lekkie podrażnienie, takie jak zapalenie skóry i kontaktowe reakcje alergiczne u pacjentów z wrażliwą skórą lub uczuleniem na kwas salicylowy. Objawy kontaktowych reakcji alergicznych mogą obejmować: świąd, zaczerwienienie i niewielkie pęcherze, nawet poza miejscem zastosowania leku.

Działania niepożądane mogą wystąpić z podanymi poniżej częstościami:

Bardzo często - mogą wystąpić częściej niż u 1 osoby na 10

•    reakcje w miejscu podania leku

-    zaczerwienienie skóry (rumień), stan zapalny, podrażnienie (w tym pieczenie), ból, swędzenie.

Często - mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób

•    ból głowy,

•    złuszczanie się skóry,

•    reakcje w miejscu podania leku

-    krwawienie, nadżerka, strup.

Niezbyt często - mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób

•    suchość oka, świąd oka, nasilone łzawienie,

•    reakcje w miejscu podania leku

-    zapalenie skóry, obrzęk, owrzodzenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Actikerall

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Actikerall po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na etykiecie, po słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.Nie należy używać leku Actikerall, jeśli pojawią się w nim kryształy.

Okres ważności po otwarciu butelki: 3 miesiące.

Uwaga - lek łatwopalny. Należy przechowywać z dala od ognia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Actikerall

Substancjami czynnymi leku są: fluorouracyl i kwas salicylowy.

1 g roztwór u na skórę zawiera: 5 mg fluorouracylu i 100 mg kwasu salicylowego.

Pozostałe składniki: etylu octan, etanol bezwodny, dimetylusulfotlenek, kopolimer metakrylanu butylu i metakrylanu metylu, piroksylinę.

Jak wygląda lek Actikerall i co zawiera opakowanie

Actikerall jest klarownym, bezbarwnym do lekko pomarańczowo-białego roztworem.

Opakowanie leku Actikerall:

butelka z brunatnego szkła, zawierająca 25 ml roztworu na skórę, z zamknięciem zabezpieczaj ącym przed dostępem dzieci, wykonanym z białego polipropylenu, umieszczona w tekturowym pudełku. Zamknięcie butelki zawiera aplikator z pędzelkiem służącym do nakładania produktu (znak CE), wykonanym z HDPE/LDPE/nylon.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3 21465 Reinbek Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa tel.: 22 330 02 57 fax: 22 313 01 57

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Republika Czeska

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g

Luksemburg

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Niemcy

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Polska

Actikerall

Słowacja

Actikerall 5 mg/100 mg/g

Wielka Brytania

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Cutaneous Solution

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.03.2014

6

Actikerall

Charakterystyka Actikerall

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Actikerall, (5 mg + 100 mg)/g, roztwór na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g roztworu na skórę zawiera:

5 mg fluorouracylu (Fluorouracilum) i 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 gram roztworu na skórę zawiera 80 mg dimetylosulfotlenku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę.

Actikerall jest klarownym, bezbarwnym do lekko pomarańczowo-białego roztworem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Actikerall jest wskazany w miejscowym leczeniu lekko wyczuwalnego dotykiem i (lub) umiarkowanie zgrubiałego hiperkeratotycznego rogowacenia słonecznego (starczego) stopnia I/II, u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością.

Stopień nasilenia I/II na podstawie 4-punktowej skali opracowanej przez Olsena i wsp. (1991), patrz punkt 5.1.

4.2    Dawkowanie i sposób podania

Dawkowane u dorosłych i ludzi w podeszłym wieku Do stosowania na skórę (podanie na skórę).

Actikerall powinien być stosowany na zmiany skórne w rogowaceniu słonecznym raz na dobę, do całkowitego zniknięcia zmiany (zmian) lub maksymalnie przez 12 tygodni. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy zmniejszyć częstość stosowania leku do trzech razy na tydzień aż do złagodzenia działań niepożądanych.

W przypadku leczenia zmian występujących w okolicach skóry o cienkiej warstwie naskórka, produkt leczniczy należy nakładać rzadziej i częściej kontrolować przebieg leczenia.

Odpowiedź na leczenie można zauważyć najwcześniej po sześciu tygodniach. Odpowiedź na leczenie zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia, a dostępne dane obejmują leczenie trwające do 12 tygodni. Całkowite wyleczenie zmiany (zmian) lub optymalne działanie terapeutyczne może być niewidoczne do ośmiu tygodni po zakończeniu leczenia. Oceniaj ąc możliwość leczenia zmian nawracających, lekarz powinien uwzględnić fakt, iż skuteczność ponownego leczenia produktem leczniczym Actikerall nie została oceniona w badaniach klinicznych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Rogowacenie słoneczne jest chorobą, która nie występuje u dzieci. W związku z tym nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Actikerall w tej grupie wiekowej.

Sposób stosowania

Można leczyć jednocześnie wiele ognisk rogowacenia słonecznego. Zgromadzono doświadczenia w leczeniu do 10 zmian jednocześnie. Całkowita powierzchnia skóry leczonej produktem leczniczym Actikerall w tym samym czasie, nie powinna przekraczać 25 cm2 (5 cm x 5 cm).

Actikerall należy nanosić tylko na powierzchnię ogniska rogowacenia słonecznego i niewielką powierzchnię zdrowej skóry otaczającej zmianę skórną (o szerokości maksymalnie 0,5 cm).

Actikerall nanoszony jest na powierzchnię ogniska rogowacenia słonecznego za pomocą pędzelka dołączonego do zamknięcia (nakrętki) butelki. Aby uniknąć naniesienia zbyt dużej ilości roztworu na pędzelek, przed zastosowaniem produktu leczniczego należy wytrzeć pędzelek o szyjkę butelki.

Nie należy zakrywać leczonej powierzchni skóry po naniesieniu produktu leczniczego. Należy pozostawić naniesiony roztwór do wyschnięcia, aby umożliwić utworzenie powłoki w miejscu aplikacji.

Przed każdym zastosowaniem produktu leczniczego Actikerall należy najpierw usunąć powłokę pozostałą po poprzedniej aplikacji poprzez zwykłe złuszczenie jej. Ciepła woda może ułatwić usunięcie tej powłoki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Actikerall nie wolno stosować w okresie laktacji, podczas ciąży lub u kobiet, u których z całą pewnością nie można wykluczyć, że są w ciąży.

Nie stosować produktu leczniczego Actikerall u pacjentów z niewydolnością nerek.

Produktu leczniczego Actikerall nie wolno stosować jednocześnie z brywudyną, sorywudyną i innymi analogami nukleozydów. Brywudyna, sorywudyna i inne analogi są silnymi inhibitorami enzymu rozkładającego fluorouracyl - dehydrogenazy dihydropirymidyny (DPD) (patrz także punkty 4.4 i 4.5).

Nie wolno dopuścić do kontaktu produktu leczniczego Actikerall z oczami ani błonami śluzowymi.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Actikerall zawiera fluorouracyl, który należy do grupy cytostatyków.

Enzym dehydrogenaza dihydropirymidyny (DPD) odgrywa ważną rolę w procesie rozkładania fluorouracylu. Zahamowanie, niedobór lub zmniejszenie aktywności tego enzymu może powodować kumulacj ę fluorouracylu.

Jeśli jest to wskazane, przed rozpoczęciem leczenia fluorouracylem lub innymi fluoropirymidynami należy oznaczyć aktywność enzymu DPD.

U pacjentów leczonych jednocześnie fenytoiną i fluorouracylem, należy regularnie kontrolować stężenie fenytoiny w osoczu (ze względu na zwiększenie stężenia fenytoiny).

U pacjentów z zaburzeniami czucia (np. u pacjentów z cukrzycą) konieczne jest szczegółowe kontrolowanie leczonej powierzchni skóry.

Rogowacenie słoneczne wywołane jest przewlekłym uszkadzającym działaniem promieniowania ultrafioletowego i miejscowe podrażnienia w miejscu nałożenia produktu leczniczego Actikerall mogą ulec nasileniu po wystawieniu ich na działanie światła słonecznego. Należy poinformować pacjenta, by chronił skórę przed dalszym nadmiernym lub skumulowanym narażeniem na działanie światła słonecznego, zwłaszcza w miejscach, które są leczone.

Brak danych dotyczących leczenia raka podstawnokomórkowego skóry i choroby Bowena, dlatego pacjenci z tymi schorzeniami nie powinni być leczeni tym produktem leczniczym.

Actikerall nie powinien być stosowany na krwawiące zmiany.

Brak danych dotyczących leczenia rogowacenia słonecznego na obszarach skóry dotkniętych innym schorzeniem, dlatego też lekarz powinien wziąć pod uwagę fakt, że skutek leczenia może być odmienny od spodziewanego.

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Actikerall w innych okolicach ciała poza twarzą, czołem i nieowłosioną skórą głowy.

W przypadku leczenia zmian skórnych występujących w okolicach skóry o cienkiej warstwie naskórka, produkt leczniczy należy nakładać rzadziej i częściej kontrolować przebieg leczenia.

Produkt leczniczy zawiera dimetylosulfotlenek. Może on powodować podrażnienie skóry.

Po użyciu butelkę należy dokładnie zamknąć; w przeciwnym wypadku roztwór szybko wysycha, co uniemożliwia właściwe stosowanie produktu leczniczego.

Nie należy używać roztworu, jeśli pojawią się w nim kryształy.

Nie należy dopuścić do kontaktu produktu leczniczego Actikerall z tkaninami lub przedmiotami wykonanymi z akrylu (np. wanną akrylową), ponieważ produkt leczniczy może spowodować trwałe plamy.

Uwaga - produkt łatwopalny. Należy przechowywać z dala od ognia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Enzym DPD odgrywa ważną rolę w procesie rozkładania fluorouracylu. Analogi nukleozydów, jak brywudyna i sorywudyna w wyniku hamowania aktywności DPD, mogą powodować drastyczne zwiększenie stężenia fluorouracylu lub innych fluoropirymidyn w osoczu i, w związku z tym, zwiększać toksyczność produktu leczniczego. Z tego powodu, pomiędzy podaniem fluorouracylu a zastosowaniem brywudyny, sorywudyny lub innych analogów, należy zachować przerwę, wynoszącą co najmniej 4 tygodnie.

Jeżeli u pacjentów leczonych fluorouracylem przypadkowo podano analogi nukleozydów, takie jak np. brywudynę i sorywudynę, należy podjąć skuteczne postępowanie, mające na celu zmniejszenie toksyczności fluorouracylu. Może być konieczne przyj ęcie pacjenta do szpitala. Należy zastosować wszelkie niezbędne sposoby postępowania w celu ochrony pacjenta przed zakażeniami ogólnymi i odwodnieniem.

Podczas jednoczesnego stosowania fenytoiny i fluorouracylu obserwowano zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu, prowadzące do objawów zatrucia fenytoiną (patrz punkt 4.4).

Brak dowodów potwierdzających istotne wchłanianie ogólnoustrojowe kwasu salicylowego, jednak kwas salicylowy po wchłonięciu może powodować interakcje z metotreksatem i pochodnymi sulfonylomocznika.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych na temat stosowania fluorouracylu na skórę u kobiet w ciąży. U zwierząt, obserwowano działanie teratogenne fluorouracylu podawanego ogólnie. Kwas salicylowy może niekorzystnie wpływać na ciążę u gryzoni.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy fluorouracyl lub jego metabolity są wydzielane z mlekiem kobiecym po podaniu na skórę. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.

Płodność

W badaniach płodności z zastosowaniem fluorouracylu podawanego ogólnie stwierdzono przejściową niepłodność u samców i zmniejszenie odsetka ciąż u samic gryzoni. Jest jednak mało prawdopodobne by miało to znaczenie dla człowieka ze względu na znacznie ograniczone wchłanianie substancji czynnych po podaniu produktu leczniczego Actikerall na skórę.

Stosowanie produktu leczniczego Actikerall u kobiet w ciąży i karmiących piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Actikerall nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej podano częstość i klasyfikację działań niepożądanych według układów i narządów zgodnie z terminologią MedDRA. Częstości są definiowane jako: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1,000 do <1/100); rzadko (>1/10,000 do <1/1,000); bardzo rzadko (<1/10,000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: w miejscu podania: rumień, stan zapalny, podrażnienie (w tym pieczenie), ból, świąd. Często: w miejscu podania: krwawienie, nadżerka, strup.

Niezbyt często: w miejscu podania: zapalenie skóry, obrzęk, owrzodzenie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: złuszczanie się skóry.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy.

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: suchość oka, świąd oka, nasilone łzawienie.

Łagodne do umiarkowanego podrażnienie i stan zapalny w miejscu aplikacji występowały u większości pacjentów stosujących roztwór w leczeniu rogowacenia słonecznego. W przypadku wystąpienia nasilonych reakcji można zmniejszyć częstość stosowania produktu leczniczego.

Z powodu bardzo silnego działania zmiękczającego warstwę rogową naskórka mogą wystąpić: działanie wybielające i złuszczanie się skóry, szczególnie w okolicy otaczającej ognisko rogowacenia słonecznego.

Ze względu na zawartość kwasu salicylowego, zastosowanie produktu leczniczego może wywołać lekkie objawy podrażnienia, takie jak: zapalenie skóry i kontaktowe reakcje alergiczne u pacjentów podatnych na tego typu reakcje. Kontaktowe reakcje alergiczne mogą objawiać się w postaci świądu, zaczerwienienia i niewielkich pęcherzy, nawet poza miejscem zastosowania produktu leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku stosowania produktu leczniczego, zgodnie z zaleceniami, zatrucie ogólnoustrojowe każdą z obu substancji czynnych jest mało prawdopodobne. Aplikacja produktu leczniczego w ilości znacznie większej niż zalecana powoduje zwiększenie częstości występowania oraz nasilenia reakcji w miejscu podania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: fluorouracyl w połączeniach, kod ATC: L01BC52 Fluorouracyl:

Substancja czynna produktu leczniczego, fluorouracyl (FU) należy do leków z grupy cytostatyków o działaniu przeciwmetabolicznym.

Fluorouracyl, ze względu na podobieństwo strukturalne do tyminy (5-metylouracyl) występującej w kwasach nukleinowych, zapobiega powstawaniu i przyswajaniu tyminy, hamując w ten sposób syntezę zarówno DNA jak i RNA. W wyniku tego działania, fluorouracyl hamuje wzrost komórek, zwłaszcza tych, które - tak jak w przypadku rogowacenia słonecznego - są w fazie intensywnego wzrostu i w związku z tym pochłaniają większe ilości fluorouracylu.

W wyniku tego działania następuje również zahamowanie namnażania wirusów, które mogą przyczyniać się do rozwoju rogowacenia słonecznego.



Kwas salicylowy:

Kwas salicylowy stosowany miejscowo działa keratolitycznie i zmniejsza hiperkeratozę związaną z rogowaceniem słonecznym.

Kwas salicylowy to aromatyczny kwas fenolowy rozpuszczalny w tłuszczach. Uważa się, że jego mechanizm działania jako środka keratolitycznego i działającego litycznie na komórki warstwy rogowej skóry jest związany z zakłócaniem przylegania korneocytów, działaniem rozpuszczającym „cement międzykomórkowy” oraz „poluzowaniem” i odłączaniem korneocytów.

Kwas salicylowy działa jak rozpuszczalnik organiczny, dzięki czemu może usuwać wewnątrzkomórkowe lipidy kowalentnie związane ze „zrogowaciałą kopertą” otaczającą zrogowaciałe komórki.

W głównym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym III fazy, kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym, z trzema grupami w układzie równoległym, 470 pacjentów z rogowaceniem słonecznym stopnia I do II leczono roztworem zawierającym fluorouracylu (5 mg/g) i kwas salicylowy (100 mg/g) (5-FU-SA) lub placebo lub diklofenakiem w żelu (30 mg/g) (DG).

187 pacjentów otrzymywało terapię skojarzoną 5-FU-SA przez okres do 12 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym oceny było potwierdzone histologicznie ustąpienie zmiany 8 tygodni po zakończeniu leczenia. Leczenie miejscowe 5-FU-SA wykazało przewagę nad podawaniem placebo oraz terapią DG.

Drugorzędowe punkty końcowe skuteczności, jak całkowita liczba zmian, całkowity rozmiar zmian związanych z rogowaceniem słonecznym, odpowiedź zmian na leczenie, ogólna ocena przez lekarza oraz ogólna ocena skuteczności przez pacjenta potwierdziły wyniki dla pierwszorzędowego punktu końcowego. U 72,0% pacjentów w grupie 5-FU-SA nie stwierdzono rogowacenia słonecznego w materiale pobranym podczas biopsji, zaś odsetek oczyszczenia zmian w grupie DG i placebo wynosił odpowiednio 59,1% oraz 44,8% (analiza zgodnie z protokołem - per protocol).

Do najczęściej występujących działań niepożądanych 5-FU-SA należały podrażnienie w miejscu zastosowania, w tym pieczenie (86,1%) oraz stan zapalny w miejscu zastosowania (73,3%). Ponadto z dużą częstością występowały: świąd w miejscu zastosowania (44,9%) oraz ból w miejscu zastosowania (25,1%). Do pozostałych działań niepożądanych należały: miejscowy rumień oraz nadżerki w miejscu aplikacji. Odsetek pacjentów przerywających leczenie z powodu reakcji skórnych oraz reakcji w miejscu zastosowania był mały i wynosił 0,5%.

Doświadczenie kliniczne dotyczy stosowania produktu leczniczego Actikerall wyłącznie na twarzy, czole i nieowłosionej skórze głowy. Podejmując decyzję o leczeniu innych części ciała, należy uwzględnić grubość naskórka:

Przeciętna grubość naskórka w różnych częściach ciała

Część ciała

Średnia grubość (mikrometr)

Twarz

49,4

Czoło

50,3

Górna, przednia część

42,2

tułowia (dekolt)

Ręce/nogi

60,1

Źródła: Koehler et al. 2010 (Skin Res Technol 2010; 16:259-264); Sandby-Moller et al. 2003 (Acta Derm Venereol 2003; 83(6):410-3); Whitton et Everall 1973 (Br J Dermatol 1973; 89(5):467-76)

Nasilenie rogowacenia słonecznego zostało sklasyfikowane wg 4-punktowej skali opracowanej przez Olsena i wsp. 1991 (J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):

Stopień

Kliniczny opis stopnia nasilenia

0

brak

Brak zmian związanych z rogowaceniem słonecznym w ocenie wzrokowej i dotykowej

I

łagodne

Płaskie, różowe plamki bez oznak nadmiernego rogowacenia i rumienia, lekko wyczuwalne dotykiem, bardziej wyczuwalne dotykiem niż widoczne

II

umiarkowane

Grudki o barwie różowej do czerwonawej oraz rumieniowe płytki z hiperkeratotyczną powierzchnią, umiarkowanie zgrubiałe ognisko rogowacenia słonecznego, dobrze widoczne i wyczuwalne

III

nasilone

Bardzo zgrubiałe ognisko i/lub niebudzące wątpliwości ognisko rogowacenia słonecznego

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu wchłaniania fluorouracylu przeprowadzonym na świniach, nie stwierdzono obecności fluorouracylu w surowicy po zastosowaniu produktu leczniczego na skórę, nawet w dużych ilościach, co oznacza, że fluorouracyl nie był wchłaniany w ilościach wykrywalnych standardowymi metodami analitycznymi (HPLC).

U pacjentów z rogowaceniem słonecznym nie stwierdzono stężenia fluorouracylu większego niż 0,05 pg/ml (n=12).

W badaniu farmakokinetycznym, analizującym stopień wchłaniania fluorouracylu u ludzi, po podaniu produktu leczniczego w takiej samej postaci na brodawki wynosił znacznie mniej niż 0,1%.

Po nałożeniu na skórę, produkt leczniczy Actikerall tworzy zwartą błonę, która staje się biała po wyparowaniu rozpuszczalnika. Błona ta działa okluzyjnie, ułatwiając penetrację substancji czynnych do głębszych warstw skóry objętej rogowaceniem słonecznym.

Kwas salicylowy został dodany do produktu leczniczego ze względu na właściwości keratolityczne, w celu poprawy przenikania fluorouracylu, szczególnie utrudnionej po zastosowaniu na hiperkeratotyczne ogniska rogowacenia słonecznego. Przenikanie fluorouracylu ułatwia także substancja pomocnicza dimetylusulfotlenek, która zwiększa rozpuszczalność fluorouracylu.

Działanie keratolityczne kwasu salicylowego opiera się na jego bezpośrednim działaniu na wewnątrzkomórkowe spoiwo lub desmosomy, które sprzyjaj ą procesowi rogowacenia.

Badania na zwierzętach oraz badania farmakokinetyczne u ludzi wykazały, że kwas salicylowy przenika szybko przez skórę, w zależności od podłoża i innych czynników wpływających na przenikanie, takich jak stan skóry.

Kwas salicylowy jest metabolizowany poprzez sprzęganie z glicyną do kwasu salicylurowego, z kwasem glukuronowym w grupie fenolowej do glukuronidu eterowego i w grupie karboksylowej do glukuronidu estrowego, a także przez hydroksylację do kwasu gentyzynowego lub dwuhydroksybenzoesowego. Okres półtrwania kwasu salicylowego w zakresie zazwyczaj stosowanych dawek wynosi od 2 do 3 godzin, ale w przypadku stosowania dużych dawek może wzrosnąć do 15 - 30 godzin, ze względu na ograniczone sprzęganie kwasu salicylowego w wątrobie.

Po miejscowym podaniu produktu leczniczego stężenie kwasu salicylowego w surowicy rzadko przekracza 5 mg/dl i dlatego nie należy spodziewać się toksycznych działań niepożądanych kwasu salicylowego, (ale patrz Przeciwwskazania). Wczesne objawy zatrucia salicylanami mogą wystąpić dopiero wtedy, gdy ich stężenia w surowicy są większe niż 30 mg/dl.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak doświadczalnych danych dotyczących ostrej lub podprzewlekłej toksyczności fluorouracylu (FU) po podaniu na skórę. U szczurów występuje ogólnoustrojowa biodostępność FU zależna od wielkości dawek i skutkuje nasilonymi reakcjami miejscowymi i działaniami ogólnoustrojowymi prowadzącymi do śmierci, wynikającymi z przeciwmetabolicznego działania FU podawanego w tak dużych (do 10 000 razy większych niż u ludzi) dawkach, które nie są osiągane, jeżeli produkt leczniczy Actikerall jest stosowany zgodnie z zaleceniami.

W badaniach in vitro, FU wykazywał działanie mutagenne u niektórych badanych szczepów.

W szeregu badań nie potwierdzono teratogenności FU u gryzoni, jednakże w jednym badaniu stwierdzono rakotwórczość FU podawanego dootrzewnowo myszom. Wyniki kilku badań z udziałem FU podawanego ogólnie w dużych dawkach wskazują na potencjalne działanie teratogenne lub embriotoksyczne, lecz wpływ na płodność lub ogólną zdolność reprodukcyjną był mały lub żaden. Badania płodności z udziałem FU podawanego ogólnie wykazały przejściową niepłodność u samców i obniżenie odsetka ciąż u samic gryzoni.

Ze względu na bardzo ograniczone wchłanianie fluorouracylu po podaniu na skórę, jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby takie działanie miało istotne znaczenie u ludzi.

Kwas salicylowy wykazuje małą toksyczność ostrą, ale może powodować odczyny skórne po podaniu miejscowym w większych stężeniach. Nie uważa się, żeby kwas salicylowy miał działanie mutagenne, genotoksyczne, rakotwórcze ani teratogenne (brak informacji na ten temat).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etylu octan Etanol bezwodny Dimetylusulfotlenek

Kopolimer metakrylanu butylu i metakrylanu metylu Piroksylina

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brunatnego szkła, z zamknięciem (PP) zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zawierająca 25 ml roztworu na skórę, umieszczona w tekturowym pudełku.

Zamknięcie zawiera aplikator (znak CE)z pędzelkiem (HDPE/LDPE/nylon).

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 21465 Reinbek Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20254

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.06.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.03.2014

9

Actikerall