+ iMeds.pl

Actisept 100 mg/gUlotka Actisept

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ACTISEPT 100 mg/g, krem

(Povidonum iodinatum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Actisept i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Actisept

3.    Jak stosować lek Actisept

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Actisept

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Actisept i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Actisept jest powidon jodowany - kompleksowy związek uwalniający jod. Jod jest środkiem odkażającym i antyseptycznym (zapobiegającym rozwojowi drobnoustrojów), działającym na bakterie, grzyby i wirusy.

Wskazania do stosowania Lek Actisept stosuje się:

-    w zapobieganiu oraz leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez bakterie, grzyby i wirusy (liszajec, ropne i łojotokowe stany zapalne, czyraki, wyprzenia grzybicze zwłaszcza przestrzeni międzypalcowych stóp, łupież skóry owłosionej),

-    do odkażania ran, zwłaszcza powierzchniowych (np. skaleczeń, zadrapań, otarć itp.), po małych zabiegach chirurgicznych, małych powierzchni oparzeń, strupów i owrzodzeń, szczególnie podudzi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Actisept Kiedy nie stosować leku Actisept

-    jeśli pacjent ma uczulenie na powidon jodowany, jod lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.),

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności oraz chorobami gruczołu tarczowego,

-    u dzieci w wieku do 2 lat,

-    długotrwale,

-    na rozległe powierzchnie ciała (ponad 30%),

-    u pacjentów przewlekle chorych,

-    u osób z niewydolnością nerek,

-    u pacjentów leczonych równocześnie produktami litu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami.

Lek może zaburzać wyniki badań tarczycy.

Lek może powodować występowanie fałszywie dodatnich wyników badań laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale.

Dzieci

Ze względu na przenikanie jodu do organizmu, lek należy stosować ostrożnie u dzieci.

Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować leku u osób z niewydolnością nerek.

Inne leki i Actisept

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Actisept może reagować z innymi lekami i produktami, zwłaszcza zawierającymi rtęć, produktami o odczynie zasadowym czy z tiosiarczanem sodu.

Nie stosować u osób leczonych równocześnie preparatami litu.

Nie stosować z innymi lekami lub produktami stosowanymi na skórę.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne.

Stosowanie leku u kobiety ciężarnej może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy u płodu i noworodka.

Karmienie piersią

Stosowanie leku u matki karmiącej piersią może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy noworodka.

Nie stosować leku do odkażania pęknięć brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Actisept nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Actisept

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Zwykle lek stosuje się na zmienione chorobowo miejsca na skórze, rany czy oparzenia raz lub dwa razy na dobę, bezpośrednio lub w opatrunku okluzyjnym (zabezpieczającym przed dostępem powietrza).

Leku nie można stosować dłużej niż 14 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Actisept

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Systematyczne wchłanianie jodu w przypadku długotrwałego stosowaniu leku na duże powierzchnie skóry, ran ciała lub oparzeń (ponad 30%) może prowadzić do zaburzenia czynności tarczycy z objawami wola, zmianą masy ciała, metalicznym posmakiem w ustach, ślinotokiem, uczuciem palenia lub pieczenia w jamie ustnej, podrażnieniem i obrzękiem powiek, obrzękiem płuc, reakcjami skórnymi, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, biegunką, kwasicą metaboliczną i hipernatremią (zwiększone stężenia sodu we krwi) oraz zaburzeniami czynności nerek.

Przerwanie stosowania leku Actisept

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (podrażnienia i odczyny uczuleniowe).

Stosowanie leku na duże powierzchnie ran i oparzeń (ponad 30%), może prowadzić do wystąpienia ogólnych objawów niepożądanych, takich jak kwasica metaboliczna (wymioty, ból brzucha, przyspieszony oddech), hipernatremia (zwiększone stężenie sodu we krwi) oraz zaburzenia czynności nerek.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Actisept

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Actisept

-    Substancją czynną leku jest powidon jodowany. 1 g kremu zawiera 100 mg powidonu jodowanego.

-    Pozostałe składniki to: makrogol 400, makrogol 4000, sodu wodorowęglan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Actisept i co zawiera opakowanie

Tuba zawierająca 20 g kremu.

Saszetka laminatowa zawierająca 1 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. 51 -131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (71) 352 95 22

Informacja o Leku tel. (22) 742 00 22

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Actisept

Charakterystyka Actisept

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ACTISEPT, 100 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 100 mg powidonu jodowanego (Povidonum iodinatum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Actisept stosuje się:

-    w zapobieganiu oraz leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez bakterie, grzyby i wirusy (liszajec, ropne i łojotokowe stany zapalne, czyraki, wyprzenia grzybicze zwłaszcza przestrzeni międzypalcowych stóp, łupież skóry owłosionej),

-    do odkażania ran, zwłaszcza powierzchniowych (np. skaleczeń, zadrapań, otarć itp.), po małych zabiegach chirurgicznych, małych powierzchni oparzeń, strupów i owrzodzeń, szczególnie podudzi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Produkt leczniczy należy stosować na zmienione chorobowo miejsca na skórze, rany czy oparzenia raz lub dwa razy na dobę, bezpośrednio lub w opatrunku okluzyjnym.

Produktu nie można stosować dłużej niż 14 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (powidon jodowany) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować produktu leczniczego:

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności oraz chorobami gruczołu tarczowego,

-    u dzieci w wieku do 2 lat,

-    długotrwale,

-    na rozległe powierzchnie ciała (ponad 30%),

-    u pacjentów przewlekle chorych,

-    u osób z niewydolnością nerek,

-    u pacjentów leczonych równocześnie produktami litu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na przenikanie jodu do organizmu, produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u dzieci.

Unikać kontaktu z oczami.

Produkt leczniczy może zaburzać wyniki badań gruczołu tarczowego. Jod po wchłonięciu do organizmu może powodować występowanie fałszywie dodatnich wyników badań laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt leczniczy może wchodzić w reakcje z innymi produktami, zwłaszcza zawierającymi rtęć, produktami o odczynie zasadowym, czy z tiosiarczanem sodu.

Nie stosować u pacjentów leczonych równocześnie produktami litu.

Nie należy stosować produktu leczniczego z innymi produktami przeznaczonymi do stosowania na skórę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Stosowanie produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy u płodu i noworodka.

Nie stosować produktu leczniczego do odkażania brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią. Unikać stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, gdyż jod wchłonięty do organizmu przenika przez barierę łożyskową i do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Actisept nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (podrażnienia i odczyny uczuleniowe).

Stosowanie na duże powierzchnie ran i oparzeń (ponad 30%), może prowadzić do wystąpienia ogólnych objawów niepożądanych, takich jak kwasica metaboliczna, hipernatremia oraz zaburzenia czynności nerek.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy przerwać leczenie.

4.9    Przedawkowanie

Systematyczne wchłanianie jodu po długotrwałym stosowaniu produktu leczniczego, szczególnie na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza ran lub oparzeń (ponad 30%), może prowadzić do zaburzenia czynności gruczołu tarczowego oraz wystąpienia licznych ogólnych objawów niepożądanych, takich jak: metaliczny posmak w ustach, ślinotok, palenie lub pieczenie w ustach, podrażnienia i obrzęk powiek, obrzęk płuc, reakcje skórne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka, kwasica metaboliczna, hipernatremia oraz zaburzenia czynności nerek.

W przypadku świadomego lub przypadkowego spożycia dużych ilości produktu leczniczego, należy natychmiast zastosować leczenie objawowe i wspomagające, szczególnie zwracając uwagę na zachowanie równowagi elektrolitowej i prawidłowej czynności nerek i tarczycy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki antyseptyczne i dezynfekujące zawierające jod Kod ATC: D 08 AG 02

Substancją czynną produktu leczniczego Actisept jest powidon jodowany - kompleksowy związek uwalniający jod. Jod jest środkiem odkażającym i antyseptycznym o szerokim spektrum działania obejmującym bakterie, grzyby i wirusy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 400 Makrogol 4000 Sodu wodorowęglan Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa zawierająca 20 g kremu, z nakrętką z polietylenu, umieszczona w pudełku tekturowym wraz z ulotką dla pacjenta.

10 saszetek laminatowych, z warstwy aluminium, zawierających po 1 g kremu, umieszczonych w pudełku tekturowym wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48 (71) 352 95 22 Faks +48 (71) 352 76 36

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8377

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Actisept