+ iMeds.pl

Actistav 1500 mgUlotka Actistav

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Actistav ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 6 tygodniach u dorosłych, należy skontaktować się z lekarzem.


ACTISTAV

Glucosamini hydrochloridum 1500 mg, tabletki musujące

Skład

1 tabletka musująca Actistav zawiera substancję czynną: 1500 mg chlorowodorku glukozaminy

oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, wodorowęglan sodu, węglan sodu, sorbitol, aromat cytrynowy, acesulfam K, leucyna, woda oczyszczona.

Opakowanie:

Pojemnik do tabletek z zamknięciem polietylenowym zawierającym substancję higroskopijną

-    żel krzemionkowy.

W tekturowym pudełku z ulotką w zależności od wielkości opakowania:

-    1 pojemnik do tabletek zawierający 20    tabletek

-    2 pojemniki do tabletek    zawierające po    15 tabletek (30 tabletek)

-    2 pojemniki do tabletek    zawierające po    20 tabletek (40 tabletek)

-    3 pojemniki do tabletek    zawierające po    20 tabletek (60 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., 60-198 Poznań, ul. Wałbrzyska 13.

Wytwórca: E-Pharma Trento S.p.A., Frazione Ravina, Via Provina 2, 38123 Ravina (TN), Włochy.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Actistav i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim się zastosuje lek Actistav

3.    Jak stosować lek Actistav

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Actistav

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Actistav

1.    Co to jest lek Actistav i w jakim celu się go stosuje

Lek Actistav stosuje się w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów.

Actistav zawiera chlorowodorek glukozaminy, który w organizmie jest syntetyzowany z glukozy. Chlorowodorek glukozaminy jest składnikiem budulcowym chrząstki stawowej, który pobudzając proces jej odbudowy przeciwdziała procesowi degeneracji chrząstki, prowadzącej do choroby zwyrodnieniowej stawów.

2.    Zanim zastosuje się lek Actistav

Nie należy stosować leku Actistav w przypadku nadwrażliwości na glukozaminę lub jakąkolwiek inną substancję pomocniczą leku.

Stosowanie leku Actistav u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie prowadzono badań u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. Profil farmakokinetyczny glukozaminy nie wskazuje na konieczność zmiany dawkowania w tych grupach chorych, jednakże zaleca się zachować ostrożność u osób z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością w wywiadzie.

Stosowanie z jedzeniem i piciem

Lek Actistav można przyjmować z posiłkiem.

Ciąża

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży.

Lek można zastosować u kobiet w ciąży tylko w razie niezbędnej konieczności i pod kontrolą lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek można zastosować u kobiet karmiących piersią tylko w razie niezbędnej konieczności i pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Rodzaj substancji czynnej i jej właściwości farmakokinetyczne nie wskazują na możliwość wystąpienia istotnych klinicznie interakcji. Podczas przeprowadzonych badań klinicznych nie zaobserwowano interakcji pomiędzy chlorowodorkiem glukozaminy oraz innymi lekami. Podczas leczenia z zastosowaniem chlorowodorku glukozaminy można stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz inne leki przeciwbólowe. Stosowanie chlorowodorku glukozaminy pozwala zwykle na zmniejszanie dawki leków przeciwbólowych i NLPZ.

W czasie leczenia można stosować zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapię.

3.    Jak stosować lek Actistav

Stosować 1 tabletkę musującą raz na dobę przez 6 tygodni lub dłużej, według zaleceń lekarza. Sposób podawania: 1 tabletkę rozpuścić w około 100 ml wody (pół szklanki), dokładnie rozmieszać aż do otrzymania przezroczystego roztworu.

Cykl leczenia można powtarzać co 2 miesiące.

W przypadku pominięcia dawki leku Actistav

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Actistav niż zalecana

Brak danych dotyczących przypadkowego lub celowego przedawkowania glukozaminy.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Actistav może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Działania niepożądane występowały o niewielkim nasileniu i były przemijające, np. ból w nadbrzuszu, wzdęcia, zaparcia lub biegunki, świąd, rumień, duszność.

5.    Przechowywanie leku Actistav

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biofarm Sp. z o. o. ul. Wałbrzyska 13 60 - 198 Poznań Polska

Teł. 061/66 51 500

Data opracowania ulotki:

3

Actistav

Charakterystyka Actistav

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ACTISTAV, 1500 mg, tabletki musujące

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka musująca zawiera 1500 mg glukozaminy chlorowodorku (Glucosamini hydrochloridum), co odpowiada 1250 mg glukozaminy.

Substancja pomocnicza: sorbitol (E 420) 295 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca

Białe lub prawie białe tabletki musujące, okrągłe, obustronnie płaskie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów choroby zwyrodnieniowej stawów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 tabletka musująca raz na dobę przez 6 tygodni lub dłużej, według zaleceń lekarza.

Cykl leczenia można powtarzać co 2 miesiące.

Sposób podawania

Tabletkę musującą należy rozpuścić w 50-100 mL wody, dokładnie wymieszać aż do otrzymania roztworu.

Otrzymany roztwór jest opalizujący, bezbarwny i ma słodki, cytrynowy smak.

Produkt można przyjmować z posiłkiem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Badania kliniczne z zastosowaniem glukozaminy nie wskazują na konieczność zachowania specjalnych środków ostrożności lub stosowania specjalnego dawkowania.

Nie prowadzono badań klinicznych u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. Właściwości farmakokinetyczne glukozaminy nie wskazują na konieczność dostosowania dawkowania w tych grupach osób, jednak należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat u osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Należy zachować ostrożność podając glukozaminę osobom z nadwrażliwością w wywiadzie.

Nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Rodzaj substancji czynnej i jej właściwości farmakokinetyczne nie wskazują na możliwość wystąpienia istotnych klinicznie interakcji. Podczas przeprowadzonych badań klinicznych nie zaobserwowano interakcji między chlorowodorkiem glukozaminy oraz innymi lekami. Podczas leczenia chlorowodorkiem glukozaminy można stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz inne leki przeciwbólowe. Stosowanie glukozaminy pozwala zwykle na zmniejszanie dawki leków przeciwbólowych i NLPZ.

W czasie leczenia można stosować zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapię.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono niekorzystnego wpływu chlorowodorku glukozaminy na czynności rozrodcze i przebieg laktacji, jednak z uwagi na to, że brak jest odpowiednich badań u ludzi, preparat można zastosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko w razie niezbędnej konieczności i pod kontrolą lekarza. Nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Podczas prowadzonych badań klinicznych stwierdzono, że glukozamina jest dobrze tolerowana. Działania niepożądane obserwowano w niewielkiej grupie chorych. Były one słabo nasilone i przemijające. Opisywano ból w nadbrzuszu, wzdęcia, zaparcia lub biegunki, świąd, rumień, duszność.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przypadkowego lub celowego przedawkowania glukozaminy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne Kod ATC: M 01 AX 05

Substancja czynna preparatu, chlorowodorek glukozaminy, jest solą aminomonosacharydu glukozaminy występującego fizjologicznie w ustroju. Jest to substrat wykorzystywany do biosyntezy kwasu hialuronowego w płynie stawowym, a także do syntezy proteoglikanów wchodzących w skład substancji podstawowej chrząstki stawowej. Substratem do syntezy glukozaminy jest zwykle glukoza. Egzogenny chlorowodorek glukozaminy jest podstawowym substratem wykorzystywanym przez chondrocyty do biosyntezy glukozaminy i proteoglikanów, nasilającym ich biosyntezę.

Badania in vitro wykazują pobudzanie hodowli ludzkich chondrocytów do syntezy proteoglikanów

0    prawidłowej strukturze polimerycznej, które są włączane w kwas hialuronowy. W badaniach in vivo na doświadczalnym modelu uszkodzenia chrząstki po podaniu glikokortykosteroidów, obserwowano anaboliczny wpływ glukozaminy na chrząstkę.

Chlorowodorek glukozaminy jest również wykorzystywany przez komórki maziówki do biosyntezy kwasu chondroitynosiarkowego, który jest składnikiem płynu maziówkowego i pełni w stawach funkcję nawilżającą i odżywiającą chrząstkę stawową.

Chlorowodorek glukozaminy hamuje działanie enzymów niszczących chrząstkę: kolagenazy

1    fosfolipazy A2, a także innych substancji uszkadzających tkanki, takich jak wolne rodniki i enzymy

lizosomalne. W warunkach in vivo, chlorowodorek glukozaminy zmniejsza obrzęk wywołany karageniną, eksperymentalnym ziarniniakiem lub zapaleniem stawów u szczurów. Chlorowodorek glukozaminy nie hamuje działania prostaglandyn, w przeciwieństwie do NLPZ.

Chlorowodorek glukozaminy stosuje się w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Mechanizm działania różni się od działania innych powszechnie stosowanych niespecyficznych leków stosowanych objawowo (np. NLPZ).

Chlorowodorek glukozaminy nie wywiera wpływu na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy, ośrodkowy oraz autonomiczny układ nerwowy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne glukozaminy badano u szczurów oraz psów, po podaniu glukozaminy znakowanej 1 2 3 4 5 6 7 8 9C.

Po podaniu dożylnym sole glukozaminy są szybko rozprowadzane do tkanek ustroju. Wątroba, nerki i chrząstka stawowa wychwytują substancję w sposób aktywny. W chrząstce stawowej obserwowano utrzymywanie się radioaktywności przez dłuższy czas. Po podaniu doustnym wchłanianie jest szybkie i całkowite. Właściwości farmakokinetyczne i metabolizm preparatu po podaniu doustnym jest taki sam jak po podaniu dożylnym.

Badania przeprowadzone u ludzi po podaniu pojedynczej dawki znakowanej glukozaminy drogą dożylną, domięśniową i doustną, potwierdziły podobieństwo profilu farmakokinetycznego u ludzi i zwierząt. Dostępność biologiczna u ludzi wynosi 25%. Glukozamina jest szybko metabolizowana w wątrobie (około 70% podanej dawki), gdzie ulega efektowi pierwszego przejścia. Wchłanianie z przewodu pokarmowego zachodzi w około 90%.Okres półtrwania wynosi około 70 godzin.

Po podaniu dożylnym około 60% radioaktywności jest wydalane w wydychanym dwutlenku węgla, a około 30% do 40% jest wydalane w postaci niezmienionej w moczu (jako glukozamina). Wydalanie z kałem zachodzi w niewielkim stopniu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra i przewlekła: brak danych dotyczących działania toksycznego u ludzi stosujących glukozaminę. Badanie przeprowadzone na szczurach wykazało dobrą tolerancję dawek 50-800 mg/kg podczas długotrwałego stosowania.

Brak danych dotyczących działania mutagennego, teratogennego i rakotwórczego glukozaminy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik do tabletek z zamknięciem polietylenowym zawierającym substancję osuszającą (żel krzemionkowy), umieszczony w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania:

-    20 tabletek musujących (1 pojemnik zawierający 20 tabletek),

-    30 tabletek musujących (2 pojemniki zawierające po    15 tabletek),

-    40 tabletek musujących (2 pojemniki zawierające po    20 tabletek),

-    60 tabletek musujących (3 pojemniki zawierające po    20 tabletek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel. + 48 61 66 51 500

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12642

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.01.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

1

DANE FARMACEUTYCZNE

2

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

3

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu wodorowęglan Sodu węglan Sorbitol (E 420)

4

Aromat cytrynowy Acesulfam K

5

Leucyna

6

Woda oczyszczona

7

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

8

6.3    Okres ważności

9

2 lata

Actistav