Imeds.pl

Activyl

Wariant informacji: Activyl, pokaż więcej wariancji

o

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMEA/V/C/000163

EMA/729833/2010

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Activyl

indoksakarb

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Activyl?

Preparat Activyl jest lekiem zawierającym substancję czynną indoksakarb. Preparat jest dostępny w postaci jasnego, bezbarwnego do żółtego roztworu w fabrycznie napełnionych pipetach do zakraplania miejscowego, zawierających już odpowiednią ilość preparatu potrzebną do leczenia jednego kota lub psa w zależności od masy ciała zwierzęcia (5 rozmiarów pipet dla psów różnej wagi oraz 2 rozmiary pipet dla kotów o różnej masie ciała).

W jakim celu stosuje się Activyl?

Activyl stosuje się w leczeniu i zapobieganiu inwazji pcheł u psów i kotów oraz w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry (reakcji alergicznej na ukąszenia pcheł). Preparat Activyl podaje się jako leczenie jednorazowe.

Zawartość jednej pełnej pipety preparatu Activyl (odpowiednią dla zwierzęcia o danej masie ciała) nakłada się na skórę zwierzęcia, po rozchyleniu sierści z tyłu szyi u podstawy głowy kota, lub pomiędzy łopatkami, wzdłuż grzbietu psa.

An agency of the European Union


7 Westferry Circus • Canary Wharf • London E14 4HB • United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak działa preparat Activyl?

Substancja czynna preparatu Activyl, indoksakarb, jest lekiem przeciwpasożytniczym. Oznacza to, że zabija on pasożyty żyjące na skórze lub w sierści zwierząt, takie jak pchły. Po nałożeniu, indoksakarb jest zjadany przez pasożyty, a następnie w ich jelicie ulega przemianie w składnik czynny, który zakłóca system nerwowy pcheł i prowadzi do ich paraliżu i śmierci.

Jak badano preparat Activyl?

Przedstawiono informacje na temat jakości farmaceutycznej, tolerancji produktu u kotów i psów oraz bezpieczeństwa dla ludzi (osób mających kontakt z produktem), jak również informacje środowiskowe.

Skuteczność preparatu przeciwko określonym pasożytom oceniano zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i w pięciu badaniach terenowych (cztery badania dotyczyły badań pipet dla kotów lub psów, a jedno - dla kotów i psów). W głównym badaniu terenowym psy i koty różnych ras, grup wiekowych i o różnej masie ciała leczono albo preparatem Activyl albo fipronilem - innym lekiem do stosowania miejscowego, zarejestrowanym w Unii Europejskiej dla tego wskazania. Skuteczność mierzono, licząc pchły i oceniając alergiczne pchle zapalenie skóry oraz reakcje miejscowe w miejscu nałożenia leku po zakończeniu leczenia.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Activyl zaobserwowano w badaniach?

Wyniki badań laboratoryjnych i terenowych, zarówno u kotów jak i psów, wykazały, że preparat Activyl jest równie skuteczny jak lek porównawczy. U obu gatunków docelowych zaobserwowano zmniejszenie objawów alergicznego pchlego zapalenia skóry. W badaniu skuteczność 95% przeciwko alergicznemu pchlemu zapaleniu skóry osiągnięto u psów po 14 dniach po leczeniu, a u kotów - po 42 dniach. W badaniach wykazano także, że Activel pomaga w zwalczaniu alergicznego pchlego zapalenia skóry.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Activyl?

Po leczeniu u psów i kotów może wystąpić ślinienie. Może to być skutkiem wylizywania miejsca podania preparatu tuż po jego zastosowaniu. W bardzo rzadkich przypadkach może również wystąpić przejściowy świąd, stan zapalny lub łysienie w miejscu nałożenia preparatu na skórę. Objawy te

ustępują bez dodatkowego leczenia.

Nie należy dopuszczać do kontaktu preparatu Activyl z wodami powierzchniowymi, gdyż może on wpływać negatywnie na organizmy wodne.

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Activyl znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

Właściciele zwierząt powinni unikać kontaktu z zawartością pipety. Podczas nakładania preparatu Activyl nie należy palić tytoniu, jeść ani pić, a po zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce. W razie przypadkowego kontaktu należy przemyć oczy wodą lub umyć skórę wodą z mydłem. Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od otwartego ognia lub innych źródeł ognia.

Zwierząt nie należy głaskać ani pielęgnować, ani też pozwalać, by się czyściły nawzajem, aż miejsce zastosowania preparatu będzie suche; nie należy im także pozwalać pływać ani ich myć szamponem

Activyl

EMA/729833/2010    Strona 2/3

przez 48 godziny po leczeniu. Należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu zagwarantowania, że zawartość pipety nie dostanie się do oczu leczonego zwierzęcia lub innych zwierząt.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Activyl?

CVMP uznał, że korzyści ze stosowania preparatu Activyl przewyższają ryzyko pod względem leczenia pchlego zapalenia skóry i zapobiegania mu u psów i kotów. Ponadto CVMP uznał, że produkt jest skuteczny jako część złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Activyl do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące preparatu Activyl:

W dniu 18/02/2011 r. Komisja Europejska przyznała firmie Intervet International BV pozwolenie na dopuszczenie preparatu Activyl do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego produktu znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: 18/02/2011.

Activyl

Strona 3/3


EMA/729833/2010