+ iMeds.pl

Acular 5 mg/mlUlotka Acular

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

ACULAR, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Ketorolacum trometamolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acular i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acular

3.    Jak stosować lek Acular

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Acular

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acular i w jakim celu się go stosuje

Acular należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Wskazania do stosowania:

Acular stosowany jest u osób dorosłych w profilaktyce i leczeniu stanu zapalnego w obrębie gałki ocznej, występującego w następstwie chirurgicznego usunięcia zaćmy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acular

Kiedy nie stosować leku Acular

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na ketorolak, chlorek benzalkoniowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub jakikolwiek inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acular należy zwrócić się do lekarza:

•    Jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości skłonność do krwawień

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki wydłużające czas krwawienia

•    Jeśli pacjent nosi miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe (dodatkowe informacje patrz punkt Ważne informacje o niektórych składnikach leku Acular)

•    Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego podawania leku Acular z miejscowymi kortykosteroidami u osób podatnych na uszkodzenia nabłonka rogówki.

•    Stosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może prowadzić do zapalenia rogówki. U niektórych szczególnie wrażliwych pacjentów, długotrwałe stosowanie miejscowych NLPZ może doprowadzić do zniszczenia nabłonka rogówki, ścieńczenia rogówki, nadżerki, owrzodzenia lub perforacji rogówki, co może być groźne dla wzroku

•    Jeśli u pacjenta pojawiły się oznaki uszkodzenia nabłonka rogówki (należy wówczas natychmiast przerwać podawanie leku Acular i poddać pacjenta ścisłej obserwacji okulistycznej)

•    U pacjentów z powikłaniami po operacjach okulistycznych, odnerwioną rogówką, ubytkami nabłonka rogówki, cukrzycą, chorobami powierzchni oka (np. zespół suchego oka), reumatoidalnym zapaleniem stawów, a także u pacjentów u których operacje chirurgiczne oka są powtarzane w krótkim czasie (występuje u tych pacjentów zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony rogówki, co może być niebezpieczne dla wzroku)

•    Jeśli lek Acular jest podawany przez okres dłuższy niż 24 godziny przed operacją lub przez ponad 14 dni po operacji (zwiększone ryzyko wystąpienia u pacjenta ciężkich działań niepożądanych ze strony rogówki)

•    Podobnie jak inne leki przeciwzapalne, Acular może maskować typowe objawy zakażenia.

•    Opisywano przypadki skurczu oskrzeli lub zaostrzenia astmy u pacjentów, ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz z astmą, związaną ze stosowaniem leku Acular, który może się przyczyniać do występowania powyższych działań. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania leku Acular w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Acular

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich stosowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W przypadku stosowania leku Acular jednocześnie z innymi lekami podawanymi miejscowo do oka, należy odczekać przynajmniej 5 minut między podaniem każdego leku.

Jednoczesne stosowanie leku Acular i kortykosteroidów podawanych miejscowo może zwiększać problemy związane z gojeniem się ran, a u osób szczególnie podatnych może zwiększać ryzyko uszkodzenia nabłonka rogówki.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Acular u kobiet w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Leku Acular nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku Acular może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie.

W przypadku pogorszenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych do momentu uzyskania prawidłowego widzenia.

Acular zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek może powodować podrażnienie oka.

Uwaga dla pacjentów noszących soczewki kontaktowe

Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Przed zakropleniem leku Acular należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Acular

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich stosowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie u dorosłych

Jedną kroplę zakroplić do oka trzy razy na dobę, rozpoczynając 24 godziny przed operacją i kontynuować przez trzy do czterech tygodni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Acular u dzieci i młodzieży. Sposób podawania

Krople do oczu Acular należy stosować w następujący sposób:

2.    3.    4.


1.    Umyć ręce. Głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć do góry na sufit.

2.    Delikatnie odciągnąć powiekę dolną, aż utworzy się mała kieszonka.

3.    Ucisnąć odwrócony zakraplacz i wpuścić jedną kroplę roztworu do kieszonki.

4.    Puścić dolną powiekę i zamknąć oko. Nie mrugać i nie otwierać oka przez około 2 minuty, aby lek wchłonął się. Po zakropleniu zaleca się delikatnie ucisnąć czubkiem palca przez 1 do 2 minut kącik zamkniętej powieki. Może to zapobiec spływaniu kropli kanałami łzowymi do nosa i wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka ani innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

Zaraz po użyciu należy założyć nakrętkę i zakręcić butelkę. Nadmiar płynu należy zetrzeć z policzka czystym wacikiem.

Właściwy sposób podawania kropli do oczu jest bardzo ważny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu ich wyjaśnienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acular

Nie odnotowano przypadków przedawkowania leku stosowanego miejscowo do oka.

W razie przypadkowego połknięcia leku należy popić dużą ilością płynu w celu rozcieńczenia leku oraz skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Acular

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy pacjent to sobie uświadomi. Jeżeli jednak jest to już pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć przyjęcie zapomnianej dawki, a kolejne dawki leku stosować zgodnie z ustalonym wcześniej rytmem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane ze strony rogówki (powierzchnia oka) mogą być bardziej prawdopodobne, jeśli lek jest stosowany dłużej niż 2 tygodnie. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli pojawi się ból oka, uczucie podrażnienia lub zaburzenia widzenia.

Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

- podrażnienie oka (w tym uczucie pieczenia), ból oka (w tym uczucie kłucia)

Działania niepożądane występujące często (częściej niż u 1 na 100 osób)

-    powierzchowne (punkcikowate) zapalenie rogówki

-    obrzęk oka i/lub powieki -świąd oka

-    przekrwienie spojówek

-    zakażenie oka

-    stan zapalny oka

-    nadwrażliwość, w tym miejscowe reakcje alergiczne

Działania niepożądane występujące niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 osób)

-    ból głowy

-    owrzodzenie rogówki

-    nacieki w obrębie rogówki

-    niewyraźne i (lub) ograniczone widzenie

-    suchość oka

-    łzawienie

-    zapalenie tęczówki

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    uszkodzenie rogówki np: ścieńczenie, nadżreka, rozpad nabłonka i perforacja rogówki*

-    skurcz oskrzeli**

-    zaostrzenie astmy**

* Powyższe przypadki dotyczyły głównie pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami podawanymi miejscowo i (lub) predysponowanych do współistniejących chorób rogówki (Patrz punkt 2: Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acular).

**U pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz z astmą w wywadzie, związaną ze stosowaniem leku Acular, który może się przyczyniać do występowania powyższych działań (Patrz punkt 2: Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acular).

Żadne z zazwyczaj występujących działań niepożądanych zgłaszanych w związku z ogólnoustrojowym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym substancji czynnej leku) nie występowało w przypadku dawek stosowanych w leczeniu miejscowym.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Acular

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Acular w przypadku gdy zabezpieczenie zakrętki na butelce jest uszkodzone.

Nie stosować leku Acular po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i kartoniku po nadruku EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Butelkę należy wyrzucić po 28 dniach od jej otwarcia, nawet jeżeli zawartość nie została do końca zużyta. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Acular

Substancją czynną leku jest ketorolak trometamolu. 1 ml roztworu zawiera 5 mg ketorolaku trometamolu.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek, Oktoksynol 40, sodu wodorotlenek lub kwas solny (do uzyskania odpowiedniego pH) i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Acular i co zawiera opakowanie

Acular to przezroczysty, wodny roztwór, bezbarwny do bladożółtego.

Opakowanie zawiera butelkę po 5 ml lub 10 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport, County Mayo Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Allergan Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.01.2013

5

Acular

Charakterystyka Acular

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ACULAR, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 5 mg ketorolaku trometamolu (Ketorolacum trometamolum) (tj.0,5% wag./obj.) oraz substancje pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przezroczysty, wodny roztwór, bezbarwny do bladożółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i leczenie zapalenia w obrębie gałki ocznej występującego po operacjach chirurgicznego usunięcia zaćmy.

Produkt leczniczy wskazany do stosowania u    osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych

Jedną kroplę zakroplić do oka trzy razy na dobę, rozpoczynając 24 godziny przed planowanym zabiegiem operacyjnym i kontynuować przez trzy do czterech tygodni.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Acular u dzieci i młodzieży w profilaktyce i leczeniu zapalenia w obrębie gałki ocznej występującego po operacjach chirurgicznego usunięcia zaćmy.

Sposób podania Podanie do oka.

Jedną kroplę roztworu zakroplić do worka spojówkowego leczonego oka, jednocześnie delikatnie odciągając do dołu dolną powiekę i patrząc ku górze. Po zakropleniu leku należy delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez około 2 minuty, aby lek wchłonął się. Po zakropleniu należy delikatnie ucisnąć czubkiem palca przez 1 do 2 minut kącik zamkniętej powieki. Może to zapobiec spływaniu kropli kanałami łzowymi do nosa i wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć butelkę.

Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka ani innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

U pacjentów, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości na Acular (nadwrażliwość krzyżowa).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej na kwas acetylosalicylowy, pochodne kwasu fenylooctowego i innych NLPZ, należy zachować szczególną ostrożność podając Acular pacjentom, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na te leki.

Przy stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia wydłużonego czasu krwawienia ze względu na to, że wpływają one na agregację trombocytów. Donoszono że NLPZ podane do oka w związku z operacją mogą powodować wydłużone krwawienie w obrębie tkanek oka (włącznie z krwotokiem do komory przedniej oka). Zaleca się aby Acular był stosowany ostrożnie u pacjentów, u których będzie przeprowadzany zabieg chirurgiczny a u których występuje skłonność do krwawień, lub którzy przyjmują inne leki, wydłużające czas krwawienia.

Wszystkie miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowalniać lub opóźniać proces gojenia. Jednoczesne stosowanie miejscowych NLPZ i miejscowych kortykosteroidów może zwiększać problemy związane z gojeniem ran.

Stosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może prowadzić do zapalenia rogówki. U niektórych szczególnie wrażliwych pacjentów, długotrwałe stosowanie miejscowych NLPZ może doprowadzić do zniszczenia nabłonka rogówki, ścieńczenia rogówki, nadżerki, owrzodzenia lub perforacji rogówki, co może być groźne dla wzroku. U pacjentów u których pojawiły się oznaki uszkodzenia nabłonka rogówki, należy natychmiast przerwać podawanie miejscowych leków przeciwzapalnych i poddać ich ścisłej obserwacji okulistycznej.

Miejscowe NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z powikłaniami po operacjach okulistycznych, odnerwioną rogówką, ubytkami nabłonka rogówki, cukrzycą, chorobami powierzchni oka (np. zespół suchego oka), reumatoidalnym zapaleniem stawów, a także u pacjentów u których operacje chirurgiczne oka są powtarzane w krótkim czasie, ponieważ występuje u tych pacjentów zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony rogówki, co może być niebezpieczne dla wzroku.

Doświadczenie postmarketingowe ze stosowaniem miejscowych NLPZ wskazuje również, że ich podanie przez okres dłuższy niż 24 godziny przed operacją lub przez ponad 14 dni po operacji może zwiększać ryzyko wystąpienia u pacjenta ciężkich działań niepożądanych ze strony rogówki.

Podobnie jak inne leki przeciwzapalne Acular może maskować typowe objawy zakażenia.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego podawania leku Acular z miejscowymi kortykosteroidami u osób podatnych na uszkodzenia nabłonka rogówki.

Acular może powodować podrażnienie oczu, gdyż zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący. Chlorek benzalkoniowy zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem leku Acular i odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Po wprowadzeniu na rynek zgłaszano przypadki skurczu oskrzeli lub zaostrzenia astmy u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz z astmą w wywiadzie, związaną ze stosowaniem produktu leczniczego Acular, który może się przyczyniać do występowania powyższych działań.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania produktu leczniczego Acular w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.8).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie były prowadzone badania interakcji z innymi lekami.

Potwierdzono bezpieczeństwo stosowania preparatu Acular podawanego jednocześnie z lekami działającymi ogólnie i miejscowo takimi jak antybiotyki, środki uspokajające, leki blokujące receptory P-adrenergiczne, inhibitory anhydrazy węglanowej, środki zwężające i rozszerzające źrenicę, leki porażające akomodację (cykloplegiki).

Acular (podobnie jak kortykosteroidy podawane miejscowo) może spowalniać lub opóźniać proces gojenia. Jednoczesne miejscowe podawanie NLPZ oraz kortykosteroidów może zwiększać problemy z gojeniem ran.

W przypadku stosowania leku Acular jednocześnie z innymi lekami podawanymi miejscowo do oka, należy odczekać co najmniej 5 minut między podaniem każdego leku.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak lub ograniczone dane dotyczące stosowania ketorolaku trometamolu u kobiet w ciąży.

Badania toksyczności oraz wpływu na płodność u zwierząt są niewystarczające.

Ze względu na znany wpływ leków z grupy inhibitorów prostaglandyny na układ krążenia (zamknięcie przewodów tętniczych) obserwowany u płodów szczura, nie należy stosować leku Acular w późnym okresie ciąży.

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży nie zostało ustalone, dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Acular u kobiet w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować produktu leczniczego Acular u kobiet karmiących piersią.

Po podaniu ogólnoustrojowym ketorolak trometamolu jest wydzielany do mleka matki.

Nie badano przenikania ketorolaku trometamolu do mleka kobiecego po podaniu miejscowym do oka. Ponieważ wiele leków przenika do mleka kobiecego, decyzję czy pacjentka powinna zaprzestać karmienia piersią czy też odstawić lek, należy podjąć mając na względzie znaczenie leczenia dla matki.

Płodność

Brak wystarczających danych dotyczących wpływu trometamolu ketorolacu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Acular może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub urządzeń mechanicznych.

Po zakropleniu produktu leczniczego może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych do momentu uzyskania prawidłowego widzenia.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego Acular należą przemijające miejscowe uczucie kłucia i pieczenia podczas wkraplania produktu leczniczego do oka.

Częstość występowania działań niepożądanych udokumentowanych w badaniach klinicznych uszeregowano w oparciu o klasyfikację układów i narządów.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano następująco:

Bardzo często (> 1/10), Często (> 1/100, < 1/10), Niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), Rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), Bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W ramach każdej kategorii częstości działania niepożądane przedstawiono w kolejności malejącego nasilenia:

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: nadwrażliwość, w tym miejscowe reakcje alergiczne

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: ból głowy

Zaburzenia oka

Bardzo często: podrażnienie oka (w tym uczucie pieczenia), ból oka (w tym uczucie kłucia)

Często: powierzchowne (punkcikowate) zapalenie rogówki, obrzęk oka i/lub powieki, świąd oka, przekrwienie spojówek, zakażenie oka, stan zapalny oka

Niezbyt często: owrzodzenie rogówki, nacieki w obrębie rogówki, niewyraźne i/lub ograniczone widzenie, suchość oka, łzawienie (epiphora), zapalenie tęczówki

Nieznana: uszkodzenie rogówki, np. ścieńczenie, nadżreka, rozpad nabłonka i perforacja rogówki*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Nieznana: skurcz oskrzeli lub zaostrzenie astmy **

*Donoszono o sporadycznych przypadkach uszkodzenia rogówki włącznie z nadżerką rogówki, rozpadem nabłonka rogówki i perforacją rogówki. Powyższe przypadki dotyczyły głównie pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami podawanymi miejscowo i (lub) predysponowanych do współistniejących chorób rogówki (Patrz punkt 4.4.).

**Po wprowadzeniu na rynek zgłaszano przypadki skurczu oskrzeli lub zaostrzenia astmy u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz z astmą w wywiadzie, związaną ze stosowaniem produktu leczniczego Acular, który może się przyczyniać do występowania powyższych działań.

Żadne z zazwyczaj występujących działań niepożądanych zgłaszanych w związku z ogólnoustrojowym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym trometamolu ketorolacu) nie występowało w przypadku dawek stosowanych w leczeniu miejscowym.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma doświadczeń dotyczących przedawkowania leku, stosowanego miejscowo do oka. Przedawkowanie jest mało prawdopodobne przy zalecanym sposobie podawania.

W przypadku nieumyślnego połknięcia należy popić dużą ilością płynu w celu rozcieńczenia produktu leczniczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki oftalmologiczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, kod ATC: S01B C 05.

Acular (ketorolak trometamolu) jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym wykazującym działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Uznaje się, że hamuje aktywność cyklooksygenazy, enzymu istotnego dla biosyntezy prostaglandyn.

Wykazano, że Acular zmniejsza stężenie prostaglandyn w cieczy wodnistej oka po miejscowym podaniu do oka.

Ketorolak trometamolu podany układowo nie powoduje zwężenia źrenicy. Wyniki badań klinicznych wykazują, że Acular nie wywiera znaczącego wpływu na ciśnienie śródgałkowe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Roztwory ketorolaku trometamolu (0,1% lub 0,5%) lub samo podłoże wkraplano do oczu pacjentów na około 12 godzin i 1 godzinę przed zabiegami operacyjnymi. Stężenia ketorolaku w cieczy wodnistej pobranej w czasie operacji były przy dolnej granicy wykrywania (40 ng/ml) u 1 pacjenta i poniżej granicy wykrywalności u 7 pacjentów, którym podawano 0,1% ketorolak trometamolu. Średnie stężenie ketorolaku w cieczy wodnistej u pacjentów, którym podawano 0,5% ketorolak trometamolu wynosiło 95 ng/ml. Stężenia PGE2 w cieczy wodnistej wynosiły 80 pg/ml, 40 pg/ml i 28 pg/ml u pacjentów, którym podawano odpowiednio samo podłoże, 0,1% ketorolak trometamolu i 0,5% ketorolak trometamolu.

W 21-dniowym badaniu tolerancji wielokrotnej dawki u osób zdrowych, tylko jedna z 13 osób miała wykrywalne stężenie dawki wstępnej w osoczu krwi (0,021 mg/ml). W innej grupie 13 badanych osób tylko u 4 osób wykazano bardzo niskie stężenia ketorolaku w osoczu krwi (0,011 do 0,023 mg/ml) 15 minut po jego podaniu do oka.

Tak więc wysokie stężenia ketorolaku w cieczy wodnistej i bardzo niskie lub niewykrywalne w osoczu po podaniu do oczu sugerują, że zastosowanie ketorolaku trometamolu przez podanie go do oczu w leczeniu chorób oka, prowadzi do bardzo niskiego układowego wchłaniania leku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne zgromadzone w oparciu o przeprowadzone konwencjonalne badania dotyczące bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozwój i reprodukcję, nie wykazują szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania ostrej, podostrej i przewlekłej toksyczności preparatu Acular u zwierząt doświadczalnych udowodniły bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego. Poza tym oddzielnie oceniano oktoksynol 40 pod względem jego bezpieczeństwa stosowania do oka. Stwierdzono, że Acular nie podrażniał, nie wykazywał miejscowego efektu znieczulającego, nie wpływał na gojenie się doświadczalnych ran rogówki u królików, a także nie nasilał rozprzestrzeniania się zakażenia oka wywołanego przez Candida albicans, wirus Herpes simplex - typu I lub Pseudomonas aeruginosa u królików i nie zwiększał ciśnienia śródgałkowego u zdrowych królików.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek Oktoksynol 40

Sodu wodorotlenek lub kwas solny (do uzyskania odpowiedniego pH 7,3-7,5) Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Bez specjalnych zaleceń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z kroplomierzem z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w tekturowym pudełku. Dostępne opakowania: butelka po 5 ml; butelka po 10 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport, County Mayo Irlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr 11327

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004 / 16.09.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.01.2013

6

Acular