+ iMeds.pl

Acviscin 500 mgUlotka Acviscin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Acviscin, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Acviscin, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Wankomycyna (Vancomycinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Acviscin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acviscin

3.    Jak stosować lek Acviscin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Acviscin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acviscin i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Acviscin

Lek Acviscin jest jednym z grupy leków zwanych antybiotykami glikopeptydowymi. Są one stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie. Lek Acviscin występuje w postaci proszku, z którego po dodaniu jałowej wody (do wstrzykiwań) otrzymuje się roztwór.

Roztwór ten jest podawany pacjentowi w postaci infuzji, wolnego wstrzyknięcia, w kroplówce. Będzie podany wyłącznie do żyły.

W jakim celu stosuje się lek Acviscin

Lek stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez bakterie, które są oporne na inne antybiotyki. Stosuje się go u pacjentów, którzy nie zareagowali lub słabo zareagowali na leczenie innymi antybiotykami.

Lek stosuje się w leczeniu różnych ciężkich zakażeń wyściółki lub zastawek serca, płuc, kości lub tkanek miękkich (ciała).

Może być również podawany pacjentom przed niektórymi zabiegami chirurgicznymi w celu zapobiegania zakażeniom.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acviscin Kiedy nie stosować leku Acviscin

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek wankomycyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Jeżeli w przeszłości u pacjenta wystąpiły problemy po zastosowaniu tego bądź innego leku, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Acviscin należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki, jeżeli:

•    u pacjenta występuje utrata słuchu;

•    u pacj enta występuj ą zaburzenia nerek;

•    pacjent jest w podeszłym wieku (ma 65 lat lub więcej).

Szybkie wstrzyknięcie leku Acviscin może spowodować obniżenie ciśnienia krwi, wstrząs i rzadko zatrzymanie akcji serca. Zakończenie podawania infuzji zazwyczaj powoduje szybkie ustąpienie tych reakcji.

Mogą wystąpić: ból w miejscu podania, zapalenie ściany żyły oraz zakrzep krwi, rzadko o ciężkim przebiegu; powolne podawanie leku również zmniejsza nasilenie tych działań niepożądanych.

Jeżeli pacjent jest uczulony na inny antybiotyk zwany teikoplaniną, może być również uczulony na wankomycynę. Należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów toksyczności jest znacznie wyższe u pacjentów z niewydolnością nerek lub otrzymujących jednocześnie leczenie innymi substancjami o toksycznym działaniu na nerki.

Lekarz może zlecić wykonanie kilku badań, aby sprawdzić, czy nerki i wątroba pracują prawidłowo. Jeżeli pacjent jest w podeszłym wieku lub występują u niego zaburzenia nerek, lekarz może również zlecić przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych słuchu i oznaczenia ilości wankomycyny we krwi.

Głuchota, przemijająca lub trwała, która może być poprzedzona hałasami w uszach, może wystąpić u pacjentów z wcześniej występującą głuchotą, którzy otrzymywali nadmierne dawki lub którzy otrzymują leczenie inną substancją o toksycznym działaniu na słuch. W celu zmniejszenia tego ryzyka, zaleca się okresową kontrolę stężenia leku we krwi oraz okresowe sprawdzanie słuchu.

Długotrwałe stosowanie leku Acviscin może prowadzić do nadmiernego rozrostu niewrażliwych na lek drobnoustrojów, lekarz będzie to kontrolował.

Inne leki i Acviscin

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeżeli przyjmuje również następujące leki:

•    gentamycyna (antybiotyk)

•    amfoterycyna B (antybiotyk)

•    streptomycyna (antybiotyk)

•    neomycyna (antybiotyk)

•    kanamycyna (antybiotyk)

•    amikacyna (antybiotyk)

•    tobramycyna (antybiotyk)

•    bacytracyna (antybiotyk)

•    polimyksyna B (antybiotyk)

•    kolistyna (antybiotyk)

•    wiomycyna (antybiotyk)

•    cisplatyna (produkt leczniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka).

Poniższe leki również mogą reagować z wankomycyną, jeżeli są stosowane jednocześnie:

•    leki znieczulające (jeżeli pacjent ma zostać poddany ogólnemu znieczuleniu),

•    leki zmniejszające napięcie mięśni (czasem stosowane w trakcie znieczulenia ogólnego).

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pacjentka powinna powiadomić lekarza, jeżeli jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży. Lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna przyjmować lek Acviscin.

Pacjentka powinna powiadomić lekarza, jeżeli karmi piersią, ponieważ wankomycyna przenika do mleka matki. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka będzie karmić piersią czy otrzymywać lek Acviscin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Acviscin wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Acviscin

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na fiolkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Acviscin

Lek Acviscin jest podawany przez personel szpitalny, w postaci infuzji (powolne wstrzyknięcie z użyciem kroplówki). Każda infuzja zostanie podana powoli, zazwyczaj będzie trwała co najmniej jedną godzinę.

Jaką dawkę pacjent otrzyma

Dawka leku Acviscin, jaką poda lekarz, będzie zależeć od wieku, masy ciała, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, ciężkości zakażenia, a także od tego, czy u pacjenta konieczne jest podawanie niektórych innych leków oraz od reakcji pacjenta na leczenie.

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

•    Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: zazwyczaj stosowana dawka wynosi 2000 mg na dobę w dwóch do czterech dawkach podzielonych (lub 30 mg na kilogram masy ciała na dobę, lub 500 mg co 6 godzin, lub 1 g co 12 godzin).

•    Dzieci (od drugiego miesiąca do 12 lat): zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg/kg mc., podawane dożylnie co 6 godzin (całkowita dawka dobowa, to 40 mg/kg masy ciała).

•    Noworodki (donoszone):

o w wieku 0-7 dni: dawka początkowa, to 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka, następnie 10 mg na kilogram, co 12 godzin; o w wieku 7-30 dni: dawka początkowa, to 15 mg na każdy kilogram masy ciała dziecka, następnie 10 mg na kilogram, co 8 godzin.

Dawkowanie u pacjentów, u których nerki nie pracują prawidłowo

Lekarz zmniejszy dawkę lub wydłuży odstęp pomiędzy dwiema dawkami.

Zostaną przeprowadzone specjalne badania i dawka będzie zmodyfikowana zgodnie z wynikami tych badań.

Jeżeli pacjent jest w podeszłym wieku (65 lat lub powyżej), lekarz również weźmie pod uwagę poprawność pracy nerek.

Dawkowanie u pacjentów, u których wątroba nie pracuje prawidłowo

U pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby zostaną przeprowadzone specjalne badania i dawka będzie zmodyfikowana zgodnie z wynikami tych badań.

Dawkowanie u pacjentów, u których nerki wcale nie pracują

Początkowa dawka wynosi 15 mg na każdy kilogram masy ciała, następnie dawka podtrzymująca wynosząca około 1,9 mg na każdy kilogram masy ciała, w ciągu każdych 24 godzin.

Lekarz zdecyduje, kiedy należy zakończyć leczenie.

Otrzymanie większej niż zalecana dawki leku Acviscin

Lekarz kontroluje dawkę leku Acviscin, jaką pacjent otrzymuje. Jeżeli wyniki regularnych badań krwi i innych badań wykażą zbyt dużą ilość leku w organizmie, dawka leku Acviscin zostanie zmniejszona lub infuzja będzie przerwana. Stężenie leku pozostającego w organizmie zmniejszy się.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

Ciężkie reakcje alergiczne

•    Obrzęk twarzy lub gardła, trudności w oddychaniu, uczucie słabości, swędzenie skóry lub pokrzywka. Skutki mogą być bardzo poważne, więc należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę. Infuzja zostanie wstrzymana.

•    Gorączka, wysypka skórna, nieprawidłowości w wynikach badań krwi i parametrach czynności wątroby (mogą to być objawy wielonarządowych zaburzeń związanych z reakcjami nadwrażliwości).

Działania niepożądane związane z infuzją

•    W trakcie szybkiej infuzji lub bezpośrednio po niej mogą wystąpić: niskie ciśnienie krwi, trudności w oddychaniu, swędząca wysypka skórna, zaczerwienienie skóry w obrębie górnych partii ciała, ból i skurcze mięśni klatki piersiowej lub pleców. Lek Acviscin jest podawany powoli (przez ponad 60 minut) w celu uniknięcia tych reakcji.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    skrócenie oddechu; głośne oddychanie (świst krtaniowy)

•    niskie ciśnienie krwi

•    zapalenie ściany żyły, w tym zakrzepy krwi (zakrzepowe zapalenie żył)

•    zaburzenia nerek

•    reakcje skórne, np. wysypki, obrzęki, świąd lub pokrzywka

•    zaczerwienienie, uczucie pieczenia, obrzęk żyły lub wokół niej

•    zaczerwienienie lub bolesność w miejscu wkłucia podczas podawania infuzji

•    zaczerwienienie górnych partii ciała i twarzy

•    ból i skurcz mięśni klatki piersiowej i pleców.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    chwilowa lub stała utrata słuchu.

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne

•    dzwonienie lub szumy w uszach

•    zawroty głowy

•    uczucie mdłości

•    biegunka

•    podwyższona temperatura ciała lub dreszcze

•    zmiany liczby różnych rodzajów białych komórek krwi - zwiększenie lub zmniejszenie

•    zmniej szenie liczby płytek krwi (rodzaj komórek krwi ważnych w krzepnięciu krwi)

•    zapalenie nerek

•    ostra niewydolność nerek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    zatrzymanie akcji serca

•    zapalenie jelit powodujące ból brzucha lub biegunkę z krwią

•    ciężkie reakcje skórne, takie jak czerwona i łuskowata lub pokryta pęcherzami skóra, chorobowe zmiany skórne i objawy przypominające grypę

•    zapalenie naczyń krwionośnych.

5. Jak przechowywać lek Acviscin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać fiolkę w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Acviscin

-    Substancj ą czynną leku jest wankomycyna.

Każda fiolka leku Acviscin, 500 mg, zawiera 500 mg wankomycyny (co odpowiada 525 000 j.m.), w postaci wankomycyny chlorowodorku.

Każda fiolka leku Acviscin, 1000 mg, zawiera 1000 mg wankomycyny (1 050 000 j.m.), w postaci wankomycyny chlorowodorku.

-    Inne składniki leku to sodu wodorotlenek, kwas solny.

Jak wygląda lek Acviscin i co zawiera opakowanie

Lek Acviscin to proszek barwy białej lub białawej. Jest pakowany w fiolkę ze szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem typu flip-off z aluminium.

Wielkości opakowań:

1 fiolka lub 10 fiolek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca Actavis Nordic A/S 0rnegárdsvej 16

2820 Gentofte Dania

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17 grudnia 2012 r.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia:

Wankomycyna w postaci proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji służy do jednorazowego użycia, a niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Proszek należy rozpuścić, a uzyskany koncentrat należy natychmiast dalej rozcieńczyć przed użyciem. Sposób przygotowywania koncentratu

Rozpuścić zawartość każdej fiolki leku Acviscin, 500 mg, w 10 ml jałowej wody do wstrzykiwań. Rozpuścić zawartość każdej fiolki leku Acviscin, 1000 mg, w 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Jeden ml sporządzonego koncentratu zawiera 50 mg wankomycyny. Wartość pH sporządzonego koncentratu wynosi 2,5 do 4,5. Koncentrat powinien być przejrzysty, bezbarwny lub bladożółty, wolny od włókien i widocznych stałych cząsteczek.

Przygotowanie końcowego rozcieńczonego roztworu do infuzji

Sporządzony koncentrat, zawierający 50 mg/ml wankomycyny, należy dalej rozcieńczyć w zależności od sposobu podania.

Odpowiednie rozcieńczalniki to: 5% roztwór glukozy do wstrzykiwań lub 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań.

Infuzja przerywana

Sporządzony koncentrat leku Acviscin, 500 mg, zawierający 500 mg wankomycyny (50 mg/ml), należy dalej rozcieńczyć w co najmniej 100 ml rozcieńczalnika.

Sporządzony koncentrat leku Acviscin, 1000 mg, zawierający 1000 mg wankomycyny (50 mg/ml), należy dalej rozcieńczyć w co najmniej 200 ml rozcieńczalnika.

Stężenie wankomycyny w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 5 mg/ml.

Odpowiednią dawkę należy podawać powoli w postaci infuzji dożylnej, z szybkością nie większą niż 10 mg/minutę, przez co najmniej 60 minut lub nawet dłużej.

Roztwory uzyskane po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawierają widocznych stałych cząsteczek i przebarwień. Należy użyć jedynie klarowny, bezbarwny lub bladożółty roztwór niezawierający widocznych stałych cząsteczek.

Okres ważności sporządzonego koncentratu

Koncentrat należy rozcieńczyć natychmiast po przygotowaniu.

Okres ważności rozcieńczonego produktu

Stabilność chemiczną i fizyczną rozcieńczonego produktu wykazano przez 48 godzin zarówno w temperaturze 2-8 C jak i 25 C po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu, chyba że rozpuszczenie i rozcieńczenie miały miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Jeżeli produkt nie jest zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed zastosowaniem spoczywa na użytkowniku, a w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed światłem.

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy zmodyfikować dawkę. Należy regularnie kontrolować stężenia wankomycyny w surowicy krwi. U większości pacjentów z zaburzeniem czynności nerek można zastosować poniższy nomogram w celu ustalenia odpowiedniej dawki.

Całkowita dawka dobowa wankomycyny (w mg) powinna wynosić około 15-krotność wartości przesączania kłębuszkowego (w ml/min). Początkowa dawka powinna zawsze wynosić co najmniej 15 mg/kg mc.

Poniższy nomogram nie dotyczy pacjentów dializowanych, z nieczynnymi nerkami.

Jeśli wartość klirensu kreatyniny nie jest znana, wartość klirensu kreatyniny na podstawie wieku pacjenta, płci oraz stężenia kreatyniny w osoczu można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Mężczyźni:    _masa ciała lkg| x 140 - wiek I latał_

72 x stężenie kreatyniny w surowicy [mg/100 ml]

Kobiety:    0,85 * wartość obliczona na podstawie powyższego wzoru.

8

Acviscin

Charakterystyka Acviscin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Acviscin, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 500 mg wankomycyny (525 000 j.m.), w postaci wankomycyny chlorowodorku (521,571 mg).

Po rozpuszczeniu proszku w 10 ml wody do wstrzykiwań, otrzymany koncentrat roztworu do infuzji zawiera 50 mg/ml wankomycyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Proszek barwy białej lub białawej.

Po rozpuszczeniu proszku pH koncentratu wynosi 2,5-4,5.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wankomycyna do stosowania dożylnego wskazana jest w leczeniu następujących, wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie wrażliwe na wankomycynę ciężkich zakażeń, których nie można leczyć innymi antybiotykami lub których leczenie nie powiodło się, lub wywołujące je bakterie są oporne na inne antybiotyki, takie jak penicyliny i cefalosporyny:

-    zapalenie wsierdzia,

-    zakażenia kości (zapalenie kości i szpiku),

-    zapalenie płuc,

-    zakażenia tkanek miękkich.

Zapalenie wsierdzia wywołane przez paciorkowce jelitowe, Streptococcus viridans lub S. bovis należy leczyć wankomycyną w skojarzeniu z aminoglikozydem.

Wankomycynę można stosować w zapobieganiu okołooperacyjnemu bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia bakteryjnego zapalenia wsierdzia, gdy poddawani są oni rozległym operacjom (np. operacjom kardiologicznym i naczyniowym) i nie mogą otrzymywać odpowiednich przeciwbakteryjnych leków beta-laktamowych.

Podejmując decyzję o leczeniu wankomycyną, należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dawkę i czas trwania leczenia należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od rodzaju i ciężkości schorzenia podstawowego oraz takich czynników, jak wiek pacjenta i czynność nerek.

W celu ułatwienia dostosowania dawkowania można dokonywać pomiaru stężenia wankomycyny.

Pomiar stężenia leku w surowicy

Po wielokrotnym dożylnym podaniu dawek leku, maksymalne stężenie w surowicy krwi, mierzone po dwóch godzinach od zakończenia infuzji, wynosi 18-26 mg/l. Najmniejsze stężenie mierzone bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki powinno wynosić 5-10 mg/l. Ototoksyczność jest związana ze stężeniem leku w surowicy wynoszącym 80-100 mg/l, ale rzadko się ją obserwuje, kiedy stężenie leku w surowicy krwi utrzymuje się na poziomie 30 mg/l lub poniżej.

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek

Pacjenci dorośli i dzieci w wieku _powyżej 12 lat

Zalecana dobowa dawka podawana dożylnie wynosi 2000 mg (2 g), podawane jako 500 mg co 6 godzin lub 1000 mg (1 g) co 12 godzin. Poprawa zazwyczaj następuje w ciągu 48 do 72 godzin. Całkowity czas podawania leku zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia oraz odpowiedzi klinicznej pacjenta na leczenie.

W leczeniu bakteryjnego zapalenia wsierdzia na ogół akceptowany schemat dawkowania, to 1000 mg (1 g) wankomycyny podawanej dożylnie co 12 godzin przez 4 tygodnie w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi antybiotykami.

W zależności od czynnika chorobotwórczego konieczne może być dłuższe leczenie, trwające do 6 tygodni. Należy uwzględnić narodowe wytyczne.

Jeżeli wankomycynę podaje się w skojarzeniu z aminoglikozydami (np. gentamycyną), należy starannie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy neurotoksyczności i ototoksyczności.

W razie wystąpienia zaburzeń czynności nerek należy zmodyfikować dawkowanie (patrz punkt 4.5).

Zapobieganie okołooperacyjnemu bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia. Pacjenci dorośli otrzymują 1000 mg (1 g) wankomycyny dożylnie przed operacją (przed wprowadzeniem do znieczulenia) oraz w zależności od czasu trwania i rodzaju operacji, można podać dawkę 1000 mg (1 g) wankomycyny dożylnie 12 godzin po operacji.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od drugiego miesiąca do 12 lat

40 mg/kg mc./dobę: dawkę należy podzielić, zazwyczaj na cztery dawki (np. 10 mg/kg mc. co 6 godzin). Każdą dawkę należy podawać przez co najmniej 60 minut.

Noworodki (donoszone)

W wieku 0-7 dni: początkowa dawka wynosi 15 mg/kg mc., następnie należy podawać 10 mg/kg mc. co 12 godzin.

W wieku 7-30 dni: początkowa dawka wynosi 15 mg/kg mc., następnie należy podawać 10 mg/kg mc. co 8 godzin.

Każdą dawkę należy podawać przez co najmniej 60 minut.

U tych pacjentów konieczne może być staranne monitorowanie stężenia wankomycyny w surowicy.

Pacjenci w _podeszłym wieku

Ze względu na słabszą czynność nerek konieczne może być większe niż przewidywane zmniejszenie dawki leku (patrz poniżej). Należy kontrolować czynność narządu słuchu, patrz punkt 4.4.

Ciąża

Opisywano, że w celu osiągnięcia stężenia terapeutycznego w surowicy u pacjentek w ciąży, konieczne może być zastosowanie znacząco zwiększonych dawek.

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy zmodyfikować dawkę w celu uniknięcia toksycznych stężeń w surowicy. Należy regularnie kontrolować stężenia wankomycyny w surowicy krwi. U większości pacjentów z zaburzeniem czynności nerek można zastosować poniższy nomogram w celu ustalenia odpowiedniej dawki, w zależności od klirensu kreatyniny.

Początkowa dawka powinna zawsze wynosić co najmniej 15 mg/kg mc.

Poniższy nomogram nie dotyczy pacjentów dializowanych, z nieczynnymi nerkami.

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y


<fl


<N

ej

s

ac

«ŚS

ac

s £

22

I

Q

Klirens kreatyniny [ml/min/kg]

Jeśli wartość klirensu kreatyniny nie jest znana, wartość klirensu kreatyniny na podstawie wieku pacjenta, płci oraz stężenia kreatyniny w osoczu można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Mężczyźni:    _masa ciała IkgI x 140 - wiek [lata]_

72 x stężenie kreatyniny w surowicy [mg/100 ml]

Kobiety:    0,85 * wartość obliczona na podstawie powyższego wzoru.

Wartość klirensu kreatyniny należy ustalać zawsze, gdy jest to możliwe.

Pacjenci poddawani hemodializie

Należy regularnie kontrolować stężenie wankomycyny w surowicy.

U pacjentów z anurią (gdy nerki nie funkcjonują) poddawanych dializie dawka początkowa wynosi 15 mg/kg mc., a dawka podtrzymująca wynosi około 1,9 mg/kg mc./24 godziny. Ponieważ wygodne jest podawanie indywidualnych dawek podtrzymujących wynoszących 250 mg do 1 g, u pacjentów ze znaczącym zaburzeniem czynności nerek dawkę można podawać raczej co kilka dni niż codziennie. U pacjentów z anurią zaleca się stosowanie dawki 1 g co 7-10 dni.

Jeśli podczas hemodializy stosowane są membrany polisulfonowe (dializa wysokoprzepływowa), okres półtrwania wankomycyny ulega skróceniu. U pacjentów regularnie poddawanych hemodializie konieczne może być podanie dodatkowej dawki podtrzymującej.

Dane dotyczące pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby są ograniczone. Dostępne dane nie wykazują konieczności modyfikacji dawkowania u osób z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Sposób podawania

Do podawania wyłącznie w infuzji dożylnej.

Instrukcja dotycząca rozpuszczania i rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Nie zaleca się stosowania stężeń powyżej 5 mg/ml. U pacjentów, u których konieczne jest ograniczenie podaży płynów, można zastosować roztwór o stężeniu do 10 mg/ml; stosowanie tak dużych stężeń może powodować zwiększenie ryzyka działań niepożądanych związanych z podawaniem leku w postaci infuzji. Infuzje należy podawać przez co najmniej 60 minut. U pacjentów dorosłych, u których stosuje się dawki większe niż 500 mg, zaleca się, aby szybkość infuzji nie przekraczała 10 mg/min. Jednak działania niepożądane związane z podawaniem leku w postaci infuzji mogą wystąpić niezależnie od szybkości podawania i stężenia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Podanie leku w postaci szybkiego wstrzyknięcia (np. w ciągu kilku minut) może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, w tym wstrząs oraz rzadko zatrzymanie akcji serca, reakcje przypominające reakcje histaminowe oraz wysypkę grudkowo-krostkową lub rumieniowatą (tzw. zespół czerwonego człowieka lub zespół czerwonej szyi). Wankomycynę należy wstrzykiwać w postaci rozcieńczonego roztworu przez okres nie krótszy niż 60 minut w celu uniknięcia reakcji związanych z szybką infuzją. Po zakończeniu infuzji objawy te zazwyczaj szybko ustępują (patrz punkty 4.2 i 4.8).

W razie wystąpienia ciężkich, ostrych reakcji nadwrażliwości (np. anafilaksji), leczenie wankomycyną należy natychmiast przerwać i rozpocząć zazwyczaj stosowane postępowanie ratunkowe.

Wankomycynę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których wystąpiły reakcje uczuleniowe na teikoplaninę, ponieważ odnotowano przypadki krzyżowych reakcji nadwrażliwości pomiędzy wankomycyną i teikoplaniną.

Wankomycynę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ możliwość wystąpienia działania toksycznego jest znacznie wyższa w przypadku długotrwałego wysokiego stężenia we krwi. Dawkę należy zmniejszyć odpowiednio do stopnia wydolności nerek. Ryzyko toksyczności wzrasta znacząco, jeśli występuje duże stężenie leku we krwi lub stosowana jest długotrwała terapia. Należy regularnie kontrolować stężenie wankomycyny we krwi oraz czynność nerek.

Ototoksyczność, która może być przemijająca lub trwała (patrz punkt 4.8), odnotowano u pacjentów z wcześniej występującą głuchotą, otrzymujących dożylnie nadmierne dawki lub leczonych jednocześnie inną substancją czynną o działaniu ototoksycznym, np. aminoglikozydem. Głuchota może być poprzedzona występowaniem szumów usznych. Doświadczenie z innymi antybiotykami sugeruje, że głuchota może postępować pomimo zakończenia leczenia. W celu zmniejszenia ryzyka ototoksyczności, zalecana jest okresowa kontrola stężenia we krwi oraz okresowe badanie słuchu.

Należy unikać stosowania wankomycyny u pacjentów z wcześniejszą utratą słuchu. Jeżeli wankomycynę stosuje się u tych pacjentów, należy dostosować dawkę na podstawie okresowych badań stężenia leku we krwi. Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej podatni na uszkodzenie słuchu.

Dzieci i młodzież

U wcześniaków i niemowląt wskazane może być potwierdzenie oczekiwanego stężenia wankomycyny w surowicy. Jednoczesne stosowanie wankomycyny i leków znieczulających wiązało się z występowaniem u dzieci rumienia i zaczerwienienia podobnego jak po podaniu histaminy (patrz punkt 4.5).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Następujące wraz z wiekiem naturalne osłabienie przesączania kłębuszkowego może prowadzić do zwiększenia stężenia wankomycyny w surowicy, jeśli dawka nie jest właściwie dostosowana (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności

Wankomycyna silnie podrażnia tkanki i po zastosowaniu domięśniowym wywołuje martwicę w miejscu podania. U pacjentów otrzymujących wankomycynę może wystąpić ból oraz zakrzepowe zapalenie żył, rzadko o ciężkim przebiegu. Częstość występowania i nasilenie zakrzepowego zapalenia żył można zminimalizować, podając produkt leczniczy powoli w postaci rozcieńczonego roztworu (patrz punkt 6.6) oraz regularnie zmieniając miejsce podania infuzji.

Częstość występowania reakcji związanych z infuzją (niedociśnienie, zaczerwienienie, rumień, pokrzywka i świąd) zwiększa się podczas jednoczesnego podawania leków znieczulających. Można ją zmniejszyć, podając wankomycynę w infuzji trwającej ponad 60 minut, przed wprowadzeniem znieczulenia.

Dawki należy stopniowo zwiększać na podstawie stężenia w surowicy. Należy regularnie kontrolować stężenie we krwi i przeprowadzać badania czynności nerek.

Zwykle zaleca się kontrolowanie stężenia 2-3 razy w tygodniu.

Regularne kontrolowanie stężenia wankomycyny we krwi wskazane jest podczas długotrwałego stosowania, szczególnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub osłabieniem słuchu, jak również podczas jednoczesnego stosowania substancji o działaniu odpowiednio nefrotoksycznym lub ototoksycznym.

U pacjentów z krańcową niewydolnością nerek oraz pacjentów w wieku powyżej 60 lat należy okresowo wykonywać badania słuchu i oznaczać stężenie wankomycyny we krwi. U każdego pacjenta otrzymującego lek należy okresowo wykonywać badania hematologiczne, badania moczu oraz badania czynności nerek.

Znaczące klinicznie stężenie leku w osoczu notowano u niektórych pacjentów po podaniu doustnym wielokrotnych dawek wankomycyny, podczas leczenia czynnego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy wywołanego przez C. difficile. Dlatego też u tych pacjentów konieczne może być monitorowanie stężenia leku w surowicy.

Długotrwałe stosowanie wankomycyny może prowadzić do nadmiernego rozrostu niewrażliwych na lek drobnoustrojów. Niezbędna jest staranna obserwacja pacjenta. Jeżeli nadkażenie występuje w trakcie leczenia, należy zastosować odpowiednie środki. U pacjentów otrzymujących dożylnie wankomycynę rzadko występowało rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy wywołane C. difficile. Dlatego też ważne jest, aby wziąć pod uwagę tę diagnozę u pacjentów, u których po podaniu wankomycyny występuje biegunka. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na fiolkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki znieczulające

Jednoczesne podawanie wankomycyny i leków znieczulających wiązało się z występowaniem rumienia, zaczerwienienia skóry przypominającego zaczerwienienie po podaniu histaminy oraz reakcji rzekomoanafilaktycznych.

Występowanie reakcji w miejscu podania można zminimalizować podając wankomycynę w infuzji trwającej ponad 60 minut, przed wprowadzeniem do znieczulenia.

Inne potencjalnie nefrotoksyczne i ototoksyczne produkty lecznicze

Jednoczesne lub bezpośrednio po podaniu wankomycyny stosowanie innych leków znieczulających podawanych układowo lub miejscowo o potencjalnym działaniu neurotoksycznym lub nefrotoksycznym, takich jak gentamycyna, amfoterycyna B, streptomycyna, neomycyna, kanamycyna, amikacyna, tobramycyna, bacytracyna, polimyksyna B, kolistyna, wiomycyna lub cisplatyna, może nasilać nefrotoksyczność i (lub) ototoksyczność wankomycyny i dlatego konieczne jest staranne kontrolowanie. Modyfikacja dawki w razie stosowania z aminoglikozydem, patrz również punkt 4.2.

Leki zmniejszające napięcie mięśni

Podczas jednoczesnego stosowania wankomycyny i leków hamujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe występuje zwiększone ryzyko blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania wankomycyny w okresie ciąży u ludzi. Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję zwierząt nie wykazały żadnego wpływu na rozwój embrionu, płodu, ani na przebieg ciąży (patrz punkt 5.3).

Wankomycyna przenika jednak przez łożysko i nie można wykluczyć możliwości jej ototoksycznego i nefrotoksycznego wpływu na rozwój embrionalny i noworodkowy. Dlatego też wankomycynę należy podawać w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności oraz po starannym rozważeniu ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Laktacja

Wankomycyna jest wydzielana z mlekiem ludzkim. Należy zachować ostrożność podając ją matkom karmiącym z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt (zaburzenia flory jelitowej z biegunką, rozwój grzybów drożdżopodobnych i możliwość uczulenia).

Biorąc pod uwagę, jak ważne jest stosowanie tego leku u karmiących matek, należy rozważyć decyzję o przerwaniu karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wankomycyna wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Lista działań niepożądanych wymienionych poniżej została zdefiniowana na podstawie następującej

konwencji MedDRA oraz klasyfikacji układów i narządów:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100 do <1/10);

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100);

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000);

bardzo rzadko (<1/10 000);

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęstsze działania niepożądane to: zapalenie żył i reakcje pseudoalergiczne związane ze zbyt szybkim podawaniem dożylnym wankomycyny.

Działania niepożądane związane z infuzją

W trakcie szybkiej infuzji lub bezpośrednio po niej mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne, w tym niedociśnienie, duszność, pokrzywka lub świąd. Mogą wystąpić: zaczerwienienie skóry w obrębie górnych partii ciała (zespół czerwonego człowieka), ból i skurcze mięśni klatki piersiowej lub pleców. Reakcje słabną po zakończeniu podawania leku, na ogół w ciągu 20 minut do 2 godzin.

Wankomycynę należy podawać powoli (przez ponad 60 minut - patrz punkt 4.4).

Ototoksyczność odnotowano głównie u pacjentów otrzymujących duże dawki lub jednocześnie leczonych innymi produktami leczniczymi o działaniu ototoksycznym, lub u których wcześniej występowało osłabienie czynności nerek lub słuchu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:    trombocytopenia, neutropenia, agranulocytoza, eozynofilia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:    reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: przemijająca lub trwała utrata słuchu.

Rzadko:    szumy uszne, zawroty głowy.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: zatrzymanie akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często:    obniżenie ciśnienia krwi, zakrzepowe zapalenie żył.

Bardzo rzadko: zapalenie żył.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    duszność, świst krtaniowy.

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko:    nudności, biegunka.

Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy i jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    wysypka i podrażnienie błon śluzowych, świąd,    pokrzywka.

Bardzo rzadko: złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, zespół Lyella.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:    niewydolność nerek objawiająca się głównie zwiększonym stężeniem kreatyniny w

surowicy krwi.

Rzadko:    śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    zapalenie żył, zaczerwienienie w obrębie górnych partii ciała i twarzy, ból i skurcze

mięśni klatki piersiowej i pleców.

Rzadko:    gorączka polekowa, dreszcze.

Po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano przypadki występowania wysypki polekowej z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi (zespół DRESS, ang. drug rash with eosinophilia and systemic symptoms).

Notowano objawy toksyczności po przedawkowaniu. Dawka 500 mg podana dożylnie dziecku w wieku 2 lat spowodowała śmiertelne zatrucie. Podanie w sumie 56 g w ciągu 10 dni osobie dorosłej prowadziło do niewydolności nerek. W niektórych sytuacjach charakteryzujących się dużym ryzykiem (np. w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek) mogą wystąpić duże stężenia leku w surowicy oraz działanie oto- i nefrotoksyczne.

Leczenie stosowane po przedawkowaniu

   Specyficzne antidotum nie jest znane.

•    Wymagane jest leczenie objawowe przy jednoczesnym podtrzymywaniu czynności nerek.

•    Wankomycyna jest w małym stopniu usuwana z organizmu za pomocą hemodializy lub dializy otrzewnowej. W celu zmniejszenia stężenia wankomycyny w surowicy stosowano hemofiltrację lub hemoperfuzję z zastosowaniem żywic polisulfonowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: glikopeptydy przeciwbakteryjne, kod ATC: J01X A01

Mechanizm działania

Wankomycyna jest trójcyklicznym antybiotykiem glikopeptydowym. Hamuje syntezę ściany komórkowej wrażliwych bakterii przez wiązanie z dużym powinowactwem z D-alanylo-D-alaniną, końcówką jednostki prekursora peptydu ściany komórkowej. Lek wykazuje działanie bakteriobójcze w stosunku do drobnoustrojów w fazie podziału.

Zależności farmakologiczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Uważa się, że działanie wankomycyny jest zależne od czasu, tj. działanie bakteriobójcze zależy od długości okresu, w którym stężenie leku przekracza MIC, czyli minimalne stężenie hamujące wzrost docelowych drobnoustrojów.

Mechanizm oporności

Nabyta oporność na glikopeptydy jest oparta na różnych kompleksach genowych van i zmianie celu z D-alanylo-D-alaniny na D-alanylo-D-mleczan lub D-alanylo-D-serynę, słabo wiążącymi się z wankomycyną z powodu braku krytycznego miejsca wiązania wodorowego. Ten rodzaj oporności jest szczególnie widoczny u Enterococcus faecium.

Zmniejszona wrażliwość lub oporność na wankomycynę u gronkowców nie jest dobrze zrozumiana. Konieczne są do tego pewne elementy genetyczne i wielokrotne mutacje.

Notowano oporność krzyżową z teikoplaniną.

Wrażliwość

Wankomycyna działa na bakterie Gram-dodatnie. Bakterie Gram-ujemne są oporne.

Stężenia graniczne MIC oddzielające drobnoustroje wrażliwe od opornych są następujące:

Zalecenia EUCAST (Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów)

Wrażliwe

Oporne

Staphylococcus spp.

<2 mg/l

>2 mg/l

Enterococcus spp.

<4 mg/l

>4 mg/l

Streptococcus spp.

<2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus pneumoniae

<2 mg/l

>2 mg/l

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe

<2 mg/l

<2 mg/l

Niezwiązane z gatunkiem *

<2 mg/l

>4 mg/l

* Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem określono głównie na podstawie danych PK/PD i są niezależne od rozmieszczenia wartości MIC poszczególnych gatunków. Odnoszą się jedynie do gatunków, dla których nie ustalono konkretnego stężenia granicznego, ale nie odnoszą się do gatunków, w przypadku których badanie wrażliwości nie jest zalecane.

Przewaga występowania nabytej oporności poszczególnych gatunków może różnić się w zależności od położenia geograficznego oraz czasu. Niezbędne jest zapoznanie się z lokalnymi wytycznymi na temat oporności, zwłaszcza w leczeniu ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zasięgnąć porady eksperta, jeśli występowanie oporności na danym terenie jest tak duże, że użyteczność leku w co najmniej niektórych rodzajach zakażeń jest wątpliwa.

Gatunki_

Gatunki zwykle wrażliwe Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Staphylococcus koagulazo-ujemne

Streptococcus spp.

Streptococcus pneumoniae

Clostridium spp._

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Enterococcus ^ faecium_

Gatunki o oporności wrodzonej

Bakterie Gram-ujemne

Chlamydia spp.

Mycobacteria Mycoplasma spp.

Rickettsia spp._


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Wankomycyna występuje w rozmaitych płynach organizmu, w tym w płynie opłucnowym, osierdziowym, maziowym i puchlinowym. Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki wynoszącej 1 g, stężenie w osoczu 1 godzinę po 1 do 2-godzinnej infuzji u dorosłych pacjentów wynosi od 15 do 30 pg/ml.

Objętość dystrybucji wynosi 0,4-1 l/kg. W literaturze opisywano, że stopień wiązania wankomycyny z białkami mieści się w przedziale od 10% do 50%. Czynniki wpływające na ogólne działanie wankomycyny obejmują jej rozmieszczenie w tkankach, masywność zakażenia oraz stopień wiązania z białkami.

Metabolizm

Wankomycyna jest metabolizowana jedynie w niewielkim stopniu. Po podaniu pozajelitowym jest prawie całkowicie wydalana przez nerki w wyniku przesączania kłębuszkowego, w postaci mikrobiologicznie czynnej (ok. 75-90% w ciągu 24 godzin). Wydalanie z żółcią jest nieznaczne (mniej niż 5% dawki).

Eliminacja

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek okres półtrwania w surowicy wynosi ok. 4-6 godzin, a u dzieci 2,2-3 godzin. U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania w surowicy może się znacznie zwiększyć (do 7,5 doby).

U pacjentów w podeszłym wieku całkowity klirens układowy i nerkowy wankomycyny może ulec zmniejszeniu z uwagi na następujące wraz z wiekiem naturalne osłabienie przesączania kłębuszkowego.

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i toksyczności po podaniu wielokrotnym, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Ograniczone dane na temat działania mutagennego wykazują negatywne wyniki, długoterminowe badania na zwierzętach dotyczące wpływu wankomycyny na tworzenie się guzów są niedostępne.

W badaniach teratogenności, w których szczury i króliki otrzymywały dawki w przybliżeniu odpowiadające dawkom stosowanym u ludzi w przeliczeniu na powierzchnię ciała (mg/m2), nie stwierdzono żadnych działań teratogennych.

Nie przeprowadzono badań na zwierzętach nad zastosowaniem leku w okresie około- i poporodowym oraz nad jego wpływem na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Roztwór wankomycyny ma małą wartość pH, co może prowadzić do chemicznej lub fizycznej niestabilności w przypadku mieszania go z innymi substancjami. Należy unikać mieszania z roztworami zasadowymi. Dlatego też każdy roztwór do podawania pozajelitowego należy przed zastosowaniem obejrzeć, czy nie zawiera widocznych stałych cząsteczek i przebarwień.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności proszku w opakowaniu do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności sporządzonego koncentratu

Koncentrat należy rozcieńczyć natychmiast po przygotowaniu.

Okres ważności rozcieńczonego produktu

Stabilność chemiczną i fizyczną rozcieńczonego produktu wykazano przez 48 godzin zarówno w temperaturze 2-8°C jak i 25°C, po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu, chyba że rozpuszczenie i rozcieńczenie miały miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Jeżeli produkt nie jest zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed zastosowaniem spoczywa na użytkowniku, a w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed światłem.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Proszek zapakowany do sprzedaży Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać fiolkę w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem typu flip-off z aluminium. Wielkość opakowań: 1 fiolka i 10 fiolek z 500 mg wankomycyny, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Proszek należy rozpuścić, a uzyskany koncentrat należy natychmiast dalej rozcieńczyć przed użyciem. Sposób przygotowywania koncentratu

Rozpuścić zawartość każdej fiolki 500 mg w 10 ml jałowej wody do wstrzykiwań.

Jeden ml sporządzonego koncentratu zawiera 50 mg wankomycyny. Wartość pH sporządzonego koncentratu wynosi 2,5 do 4,5.

Wygląd sporządzonego koncentratu

Przejrzysty, bezbarwny lub bladożółty roztwór, wolny od włókien i widocznych stałych cząsteczek. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu, patrz punkt 6.3.

Przygotowanie końcowego rozcieńczonego roztworu do infuzji

Sporządzony koncentrat, zawierający 50 mg/ml wankomycyny, należy dalej rozcieńczyć w zależności od sposobu podania.

Odpowiednie rozcieńczalniki, to:

5% roztwór glukozy do wstrzykiwań,

0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań.

Infuzja przerywana

Sporządzony koncentrat, zawierający 500 mg wankomycyny (50 mg/ml), należy dalej rozcieńczyć w co najmniej 100 ml rozcieńczalnika.

Stężenie wankomycyny w roztworze do infuzji nie powinno przekraczać 5 mg/ml.

Odpowiednią dawkę należy podawać powoli w postaci infuzji dożylnej, z szybkością nie większą niż 10 mg/minutę, przez co najmniej 60 minut lub nawet dłużej.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

Roztwory uzyskane po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawierają widocznych stałych cząsteczek i przebarwień. Należy użyć jedynie klarowny, bezbarwny lub bladożółty roztwór niezawierający widocznych stałych cząsteczek.

Usuwanie

Fiolki służą do jednorazowego użycia. Niezużyty produkt należy wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17077

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04/08/2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17/12/2012

12

Acviscin