+ iMeds.pl

Adacel -Ulotka Adacel

ULOTKA DLA PACJENTA

ADACEL

Zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o

zmniejszonej zawartości antygenów

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki u osoby dorosłej lub dziecka, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka ADACEL i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki ADACEL

3.    Jak stosować szczepionkę ADACEL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę ADACEL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka ADACEL i w jakim celu się ją stosuje

ADACEL jest szczepionką. Szczepionki stosuje się w celu ochrony przed chorobami zakaźnymi. Działanie szczepionek polega na pobudzaniu organizmu do wytwarzania własnej ochrony przed bakteriami wywołującym daną chorobę.

Ta szczepionka jest stosowana do wzmocnienia ochrony przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (kokluszowi) u dzieci w wieku od czterech lat, u nastolatków i dorosłych po pełnym cyklu szczepienia podstawowego.

Ograniczenia zapewnianej ochrony

Szczepionka ADACEL zapobiega jedynie tym chorobom, które są wywoływane przez bakterie przeciw którym skierowana jest szczepionka. Możliwe jest zachorowanie na podobne choroby, jeśli są one wywoływane przez inne bakterie lub wirusy.

Szczepionka ADACEL nie zawiera żadnych żywych bakterii ani wirusów i nie może wywoływać żadnej z chorób zakaźnych, przed którymi chroni.

Należy pamiętać, że żadna szczepionka nie zapewnia całkowitej, dożywotniej ochrony u wszystkich zaszczepionych osób.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki ADACEL

Aby upewnić się, że szczepionka ADACEL jest odpowiednia dla osoby dorosłej lub dziecka, ważne jest aby poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli którykolwiek z poniższych punktów odnosi się do danej osoby lub dziecka. Jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub pielęgniarkę o wyjaśnienie.

Kiedy nie stosować szczepionki ADACEL

• jeśli występuje reakcja alergiczna:

-    na szczepionki przeciw błonicy, tężcowi lub krztuścowi,

-    na którykolwiek z pozostałych składników (wymienionych w punkcie 6),

-    na którąkolwiek z substancji pozostałych z procesu produkcyjnego (formaldehyd,

glutaraldehyd), które mogą występować w ilościach śladowych.

•    jeśli kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja dotycząca mózgu w ciągu jednego tygodnia po poprzedniej dawce szczepionki przeciw krztuścowi

• jeśli występuje ostra choroba z lub bez gorączki. Szczepienie należy przełożyć do czasu wyzdrowienia. Łagodna choroba przebiegająca bez gorączki na ogół nie stanowi powodu do odłożenia szczepienia. Lekarz określi, czy osoba dorosła lub dziecko mogą otrzymać szczepionkę ADACEL.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed podaniem szczepionki należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę:

•    o otrzymaniu dawki przypominającej szczepionki przeciw błonicy lub tężcowi w ciągu ostatnich 4 tygodni. W takim przypadku dana osoba lub dziecko nie powinny otrzymać szczepionki ADACEL a lekarz na podstawie oficjalnych zaleceń, zadecyduje kiedy możliwe jest otrzymanie kolejnej dawki.

•    jeśli kiedykolwiek wystąpił zespół Guillain-Barre (przej ściowa utrata możliwości poruszania lub czucia we wszystkich lub niektórych częściach ciała) lub porażenie nerwu barkowego (utrata możliwości poruszania, ból i zdrętwienie ręki i ramienia) po poprzedniej dawce szczepionki przeciw tężcowi. Lekarz decyduje, czy szczepionka ADACEL powinna być podana.

• o postępującej chorobie dotyczącej mózgu i (lub) nerwów lub niekontrolowanych napadach drgawek. Lekarz rozpocznie najpierw leczenie, a następnie poda szczepionkę po ustabilizowaniu się stanu pacjenta.

•    o słabym lub osłabionym układzie immunologicznym, z powodu

-    leczenia (np. sterydami, chemioterapii lub radioterapii)

-    zakażenia wirusem HIV lub AIDS

-    jakiejkolwiek innej choroby.

Szczepionka może nie chronić tak dobrze, jak u osób ze zdrowym układem immunologicznym. Jeśli to możliwe, szczepienie należy przełożyć do zakończenia takiej choroby lub leczenia.

• o jakichkolwiek problemach dotyczących krwi, powodujących łatwe powstawanie siniaków lub długotrwałe krwawienia po niewielkim skaleczeniu (np. z powodu choroby krwi, takiej jak hemofilia lub małopłytkowość, lub podawania leków rozrzedzaj ących krew).

Szczepionka ADACEL a inne szczepionki lub leki

Szczepionka ADACEL nie zawiera żywych bakterii, dlatego może być zazwyczaj podawana w tym samym czasie z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami, ale w inne miejsca ciała. Badania wykazały, że szczepionka ADACEL może być stosowana w tym samym czasie co którakolwiek z następujących szczepionek: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana lub doustna), inaktywowana szczepionka przeciw grypie i rekombinowana szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Wstrzyknięcie więcej niż jednej szczepionki w tym samym czasie zostanie wykonane w różne kończyny.

W przypadku leczenia wpływającego na układ krwionośny lub immunologiczny (takiego jak leki rozrzedzające krew, sterydy lub chemioterapia), patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”, powyżej.

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki czy szczepienie powinno być wykonane czy odłożone.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu szczepionki na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować szczepionkę ADACEL Kiedy należy przyjmować szczepionkę

Historia szczepień

Lekarz określi, czy stosowanie szczepionki ADACEL jest odpowiednie, w zależności od:

•    rodzaju szczepionek podawanych w przeszłości,

•    liczby dawek podobnych szczepionek podawanych w przeszłości,

•    czasu podania ostatniej dawki podobnej szczepionki.

Przed podaniem szczepionki ADACEL, pacjent musi otrzymać pełny cykl szczepienia podstawowego przeciw błonicy i tężcowi.

Stosowanie szczepionki ADACEL w przypadku, gdy osoba nie otrzymała pełnego cyklu szczepienia podstawowego przeciw krztuścowi, jest bezpieczne, ale wówczas ochrona przed chorobą może nie być tak dobra, jak u osób, które otrzymały już szczepionkę przeciw krztuścowi.

Lekarz zdecyduje, jak długi powinien być odstęp pomiędzy szczepieniami.

Dawkowanie i sposób podawania

Kto będzie podawał szczepionkę ADACEL?

Szczepionkę ADACEL powinien podawać pracownik ochrony zdrowia, przeszkolony w zakresie podawania szczepionek, w klinice lub przychodni wyposażonym w aparaturę na wypadek rzadkich ciężkich reakcji alergicznych na szczepionkę.

Dawkowanie

Osoby ze wszystkich grup wiekowych, dla których szczepionka ADACEL jest wskazana, otrzymują jedno wstrzyknięcie (pół mililitra).

W przypadku zranienia wymagającego działania zapobiegającego tężcowi, lekarz może zdecydować o podaniu szczepionki ADACEL z lub bez immunoglobuliny przeciwtężcowej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Szczepionka ADACEL nie powinna być podana dzieciom w wieku poniżej 4 lat.

Dzieci w wieku od 4 lat_oraz młodzież powinny otrzymać taką samą dawkę jak osoby dorosłe.

Sposób podawania

Lekarz lub pielęgniarka podadzą szczepionkę w mięsień w górnej części ramienia (mięsień naramienny).

Lekarz lub pielęgniarka nie podadzą szczepionki do naczynia krwionośnego, w pośladki lub pod skórę. W przypadku zaburzeń krzepnięcia, lekarz lub pielęgniarka mogą podjąć decyzję o wstrzyknięciu szczepionki pod skórę, mimo że może to powodować więcej miejscowych działań niepożądanych, w tym niewielki guzek pod skórą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, szczepionka ADACEL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne

Ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko po podaniu jakiejkolwiek szczepionki. Reakcje te mogą obejmować:

-    trudności w oddychaniu,

-    sinienie języka lub warg,

-    wysypkę,

-    obrzęk twarzy lub gardła,

-    niskie ciśnienie tętnicze, powodujące zawroty głowy lub zapaść.

Powyższe objawy występują na ogół bardzo szybko po wstrzyknięciu, w czasie gdy osoba jest nadal w klinice lub przychodni.

Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi po opuszczeniu miejsca, w którym wykonywano wstrzyknięcie, należy NATYCHMIAST skonsultować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Podczas badań klinicznych przeprowadzonych w określonych grupach wiekowych obserwowano następujące działania niepożądane:

Dzieci w wieku od 4 do 6 lat

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób): Osłabiony apetyt, ból głowy, biegunka, zmęczenie, ból, zaczerwienienie i obrzęk w okolicy miejsca podania szczepionki.

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 osób): Nudności, wymioty, wysypka, bóle (całego ciała) lub osłabienie mięśni, ból lub obrzęk stawów, gorączka, dreszcze, powiększenie lub bolesność pachowych węzłów chłonnych.

Młodzież w wieku od 11 do 17 lat

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób): Ból głowy, biegunka, nudności, bóle (całego ciała) lub osłabienie mięśni, ból lub obrzęk stawów, zmęczenie/osłabienie, dreszcze, ból, zaczerwienienie i obrzęk w okolicy miejsca podania szczepionki.

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 osób): Wymioty, wysypka, gorączka, powiększenie lub bolesność pachowych węzłów chłonnych.

Dorośli w wieku od 18 do 64 lat

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób): Ból głowy, biegunka, bóle (całego ciała) lub osłabienie mięśni, zmęczenie, ból, zaczerwienienie i obrzęk w okolicy miejsca podania szczepionki.

Często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 osób): Nudności, wymioty, wysypka, ból lub obrzęk stawów, gorączka, dreszcze, powiększenie lub bolesność pachowych węzłów chłonnych.

Po wprowadzeniu do obrotu szczepionki ADACEL następujące dodatkowe działania niepożądane obserwowano w różnych grupach wiekowych, dla których zalecana jest szczepionka. Częstość występowania tych działań niepożądanych nie może być dokładnie obliczona, ponieważ są to zgłoszenia dobrowolne i należy je odnieść do szacunkowej liczby szczepionych osób.

-    Reakcje alergiczne / poważne reakcje alergiczne (jak rozpoznać taką reakcję, patrz początek punktu 4), uczucie mrowienia i drętwienia lub zdrętwienie, niedowład części lub całego ciała (zespół Guillain-Barre), zapalenie nerwów w ramieniu (zapalenie nerwu barkowego), zaburzenia czynności nerwu mięśni twarzowych (porażenie nerwu twarzowego), napady drgawek (drgawki), omdlenia, zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie mięśnia sercowego, swędzenie, pokrzywka, zapalenie mięśni, rozległy obrzęk kończyn, związany z zaczerwieniem, uczuciem ciepła, tkliwością lub bólem w okolicy miejsca wstrzyknięcia szczepionki, siniaki lub ropień w okolicy miejsca wstrzyknięcia szczepionki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

5. Jak przechowywać szczepionkę ADACEL

Produkt leczniczy należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie wolno stosować szczepionki ADACEL po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C). Nie zamrażać. Wyrzucić szczepionkę, jeśli była zamrożona. Fiolki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera szczepionka ADACEL

Substancjami czynnymi w każdej dawce (0,5 ml) szczepionki są:

Toksoid błoniczy Toksoid tężcowy Antygeny krztuśca:

Toksoid krztuścowy Hemaglutynina włókienkowa Pertaktyna Fimbrie typu 2 i 3 Adsorbowane na fosforanie glinu


nie mniej niż 2 jednostki międzynarodowe (2 Lf) nie mniej niż 20 jednostek międzynarodowych (5 Lf)

2,5 mikrograma 5 mikrogramów 3 mikrogramy 5 mikrogramów 1,5 mg (0,33 mg glinu)

Inne składniki to: fenoksyetanol, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka ADACEL i co zawiera opakowanie

Szczepionka ADACEL jest zawiesiną do wstrzykiwań w fiolce (0,5 ml): opakowania po 1, 10 lub 20 fiolek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Prawidłowy wygląd szczepionki to mętna, biała zawiesina. W czasie przechowywania na dnie fiolki może tworzyć się biały osad. Po wstrząśnięciu przybiera postać jednolicie białego płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sanofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon Francja

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Sanofi Pasteur SA

2, avenue Pont Pasteur

69007 Lyon

Francja

SANOFI-AVENTIS Zrt.

1225 Budapest Campona u. 1 (Harbor park)

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Covaxis

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia,

Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia,

Portugalia, Hiszpania, Szwecja:    Triaxis

Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa,

Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka

Brytania:    ADACEL

Data zatwierdzenia ulotki: Czerwiec 2013

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja użycia

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących niezgodności, szczepionka ADACEL nie może być mieszana z innymi produktami leczniczymi.

Przed podaniem produkty podawane pozajelitowo należy sprawdzić wzrokowo czy nie zawieraj ą obcych cząstek i (lub) nie wystąpiły przebarwienia. W przypadku obecności tych zmian nie należy podawać szczepionki.

Kiedy podawana jest dawka z fiolki zamykanej korkiem, nie usuwać ani korka ani metalowego zamknięcia utrzymującego go na miejscu.

Nie należy ponownie zakładać osłonek na igły.

Strona 7 z 7

Adacel

Charakterystyka Adacel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy Toksoid tężcowy Antygeny krztuśca Toksoid krztuścowy Hemaglutynina włókienkowa Pertaktyna Fimbrie typu 2 i 3 Adsorbowane na fosforanie glinu


nie mniej niż 2 j.m.* (2 Lf) nie mniej niż 20 j.m.* (5 Lf)


2.5    mikrograma 5 mikrogramów 3 mikrogramy

5 mikrogramów

1.5    mg (0,33 mg glinu)


* Dolna granica ufności (p=0,95) aktywności mierzonej zgodnie z testem opisanym w Farmakopei Europejskiej. Szczepionka ta może zawierać śladowe ilości forlmadehydu i glutaraldehydu, które są stosowane podczas procesu wytwarzania (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

Szczepionka ADACEL jest mętną, białą zawiesiną.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka ADACEL jest wskazana do szczepienia przypominającego przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi u osób w wieku od 4 lat po szczepieniu podstawowym.

Szczepionkę ADACEL należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecane jest jednorazowe wstrzyknięcie jednej dawki (0,5 ml) we wszystkich wskazanych grupach wiekowych.

ADACEL jest szczepionką zawierającą małą dawkę antygenów błonicy, tężca i krztuśca wskazaną do szczepień przypominających. Przed podaniem szczepionki należy wziąć pod uwagę wskazania oraz

odstępy między dawkami zgodnie z oficjalnymi zaleceniami do wszystkich antygenów wchodzących w skład szczepionki.

Osoby, które otrzymały niepełny cykl szczepienia podstawowego toksoidem błoniczym i tężcowym lub nie otrzymały go wcale, nie powinny być szczepione szczepionką ADACEL.

Stosowanie szczepionki ADACEL nie jest wykluczone u osób, które otrzymały niepełne szczepienie przeciw krztuścowi lub nie otrzymały go wcale. Jednak odpowiedź na dawkę przypominającą wystąpi wyłącznie u osób, które były poprzednio szczepione lub przebyły naturalne zakażenie.

Obecnie nie ma danych umożliwiaj ących wydanie zalecenia odnośnie optymalnego odstępu do podania kolejnych dawek przypominaj ących szczepionki ADACEL.

Szczepionkę ADACEL można stosować w ramach postępowania z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec z lub bez jednoczesnego podania immunoglobuliny przeciwtężcowej zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 4 lat oraz młodzież powinny otrzymać taką samą dawkę jak osoby dorosłe.

Sposób podawania

Jednorazowe wstrzyknięcie jednej dawki (0,5 ml) szczepionki ADACEL powinno być podane domięśniowo. Preferowanym miejscem wstrzyknięcia jest mięsień naramienny.

Nie podawać szczepionki ADACEL dożylnie. Po wkłuciu igły należy wykonać aspiracj ę w celu upewnienia się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.

Szczepionki ADACEL nie należy podawać w pośladki. Nie należy wstrzykiwać śródskórnie lub podskórnie (podawanie podskórne może być rozważone w wyjątkowych przypadkach, patrz punkt 4.4).

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

•    Szczepionka ADACEL nie powinna być stosowana u osób ze znaną nadwrażliwością na:

-    szczepionki przeciw błonicy, tężcowi lub krztuścowi

-    którąkolwiek z substancji pomocniczych szczepionki (patrz punkt 6.1)

-    którąkolwiek z substancji pozostałych z procesu wytwarzania (formaldehyd i glutaraldehyd), które mogą być obecne w niewykrywalnych, śladowych ilościach.

•    Szczepionka ADACEL nie powinna być stosowana u osób, u których wystąpiła encefalopatia o nieznanej etiologii w ciągu 7 dni po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca.

•    Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki ADACEL powinno być przełożone u osób z ostrą ciężką chorobą przebiegającą z gorączką. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepionka ADACEL nie powinna być stosowana w szczepieniu podstawowym.

W odniesieniu do odstępu między dawką przypominającą szczepionki ADACEL a wcześniejszymi dawkami przypominaj ącymi szczepionek przeciw błonicy i (lub) tężcowi należy przestrzegać oficjalnych zaleceń. Dane kliniczne wykazały, że nie było klinicznie znaczących różnic w odsetku działań niepożądanych związanych z podaniem szczepionki przypominaj ącej przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi w okresie 4 tygodni, w porównaniu z odsetkiem działań niepożądanych po wcześniejszej dawce szczepionki przeciw tężcowi i błonicy podanej przed co najmniej 5 laty.

Przed szczepieniem

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu lekarskiego (w szczególności o poprzednich szczepieniach i możliwych działaniach niepożądanych).

U osób, u których wystąpiły poważne lub ciężkie działania niepożądane w ciągu 48 godzin po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej podobne składniki, decyzja o podaniu szczepionki ADACEL powinna być ostrożnie rozważona.

Podobnie jak podczas podawania wszystkich szczepionek we wstrzyknięciach należy zapewnić odpowiednie leczenie i nadzór potrzebny do udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku rzadko występującej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

W przypadku wystąpienia zespołu Guillain-Barre lub zapalenia nerwu barkowego po wcześniejszym podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna być oparta na dokładnym rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka.

Szczepionki ADACEL nie należy podawać osobom z postępującą chorobą neurologiczną, niekontrolowaną padaczką lub postępującą encefalopatią do czasu określenia odpowiedniego leczenia i ustabilizowania choroby.

Immunogenność szczepionki może być zmniejszona przez leczenie immunosupresyjne lub niedobór odporności. Jeśli to możliwe, zaleca się przełożenie szczepienia do czasu zakończenia takiej choroby lub leczenia. Niemniej jednak szczepienie osób zarażonych wirusem HIV lub osób z przewlekłym niedoborem odporności, takim jak AIDS, jest zalecane nawet jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona.

Ostrzeżenie dotyczące podawania

U pacjentów otrzymuj ących leki przeciwzakrzepowe lub z zaburzeniami krzepnięcia należy zachować ostrożność podczas wstrzykiwania domięśniowego ze względu na ryzyko krwotoku. W takich przypadkach można rozważyć podanie szczepionki ADACEL głęboko podskórnie pomimo ryzyka nasilonych reakcji miejscowych.

Inne uwagi

Tak jak w przypadku każdej szczepionki, szczepionka ADACEL może nie chronić 100% osób zaszczepionych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich adsorbowanych szczepionek, może doj ść do powstania trwałego guzka w miejscu wstrzyknięcia, szczególnie jeśli szczepionka była podawana do warstwy powierzchniowej tkanki podskórnej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Na podstawie wyników badań klinicznych dotyczących jednoczasowego podawania, szczepionka ADACEL może być podawana jednocześnie z którąkolwiek z następujących szczepionek: inaktywowaną szczepionką przeciw grypie, szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, inaktywowaną lub doustną szczepionką przeciw poliomyelitis oraz z rekombinowaną szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (patrz punkt 4.8), zgodnie z lokalnymi zaleceniami. Jednoczesne podawanie szczepionek musi być wykonane w inne kończyny. Nie przeprowadzono badań interakcji z innymi szczepionkami, produktami biologicznymi lub lekami. Szczepionka ADACEL jest szczepionką inaktywowaną i może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami wstrzykiwanymi w inne miejsce ciała, zgodnie z powszechnie przyjętymi wytycznymi w sprawie szczepień.

W przypadku leczenia immunosupresyjnego patrz punkt 4.4.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące ograniczonej liczby zastosowań szczepionki ADACEL w okresie ciąży nie wskazują na szkodliwe działanie na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Do chwili obecnej nie ma innych istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego niekorzystnego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu oraz rozwój po urodzeniu.

Szczepionka ADACEL powinna być podawana kobietom w ciąży jedynie w przypadku wyraźnej potrzeby, na podstawie oceny korzyści w stosunku do ryzyka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy substancje czynne zawarte w szczepionce ADACEL są wydzielane z ludzkim mlekiem, ale stwierdzano przenoszenie przeciwciał dla antygenów szczepionkowych u potomstwa królików karmionych piersią. Badanie dotyczące rozwoju zwierząt przeprowadzone na królikach nie wykazało jakiegokolwiek szkodliwego działania przeciwciał matczynych wytworzonych po podaniu szczepionki na rozwój pourodzeniowy potomstwa.

Nie badano jednak wpływu podawania szczepionki ADACEL matkom na niemowlęta karmione piersią. Przed podjęciem decyzji o szczepieniu matki karmiącej piersią należy dokonać oceny ryzyka i korzyści ze szczepienia.

Płodność

Szczepionka ADACEL nie była oceniana w badaniach wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych szczepionkę ADACEL podano łącznie 3234 osobom, w tym 298 dzieciom (w wieku od 4 do 6 lat), 1184 nastolatkom (w wieku od 11 do 17 lat) i 1752 osobom dorosłym (w wieku od 18 do 64 lat). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po szczepieniu były reakcje miejscowe w miejscu wstrzyknięcia (ból, zaczerwienienie oraz obrzęk), które występowały u 21 - 78% zaszczepionych osób, ból głowy i zmęczenie, które występowały u 16 - 44% zaszczepionych osób.

Objawy te były na ogół łagodne i występowały w ciągu 48 godzin po zaszczepieniu. Wszystkie powyższe objawy ustąpiły bez pozostawienia następstw.

Analiza bezpieczeństwa została przeprowadzona u 1042 zdrowych dziewcząt i chłopców w wieku od 10 do 17 lat podczas badania klinicznego. Otrzymali oni czterowalentną szczepionkę przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego typ 6, 11, 16 i 18 (Silgard) jednocześnie z dawką szczepionki ADACEL oraz dawkę czterowalentnej skoniugowanej szczepionki przeciw meningokokom grupy A, C, Y i W135. Profile bezpieczeństwa były podobne w obu grupach otrzymuj ących jednocześnie dwie szczepionki lub jedną szczepionkę. W grupie otrzymującej jednocześnie dwie szczepionki zaobserwowano wyższą częstość występowania obrzęku w miejscu wstrzyknięcia szczepionki Silgard oraz siniaka i bólu w miejscu wstrzyknięcia szczepionki ADACEL. Obserwowane różnice między grupami otrzymującymi jednocześnie dwie szczepionki lub jedną szczepionkę były mniejsze niż 7% i w większości przypadków działania niepożądane były zgłaszane jako łagodne do umiarkowanie intensywnych.

b. Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych

Działania niepożądane przedstawiono według częstości występowania według następuj ącej konwencji:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko


(>1/10)

(>1/100 do <1/10)

(>1/1 000 do <1/100) (>1/10 000 do <1/1000) (<1/10 000)

Nieznana : częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych .

Tabela 1 przedstawia działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych a także dodatkowe działania niepożądane, które zostały zgłoszone spontanicznie po wprowadzeniu do obrotu szczepionki ADACEL na całym świecie. Ponieważ działania niepożądane po wprowadzeniu do obrotu są zgłaszane dobrowolnie w populacji o nieznanej wielkości, nie zawsze jest możliwe wiarygodne oszacowanie częstości ich występowania ani ustalenie związku przyczynowego z podaną szczepionką. Dlatego do takich przypadków przypisana jest kategoria częstości „Nieznana”.

Tabela 1. Działania niepożądane z badań klinicznych oraz po wprowadzeniu szczepionki do obrotu na całym świecie ____

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Dzieci

(w wieku od 4 do 6 lat)

Młodzież (w wieku od 11 do 17 lat)

Dorośli

(w wieku od 18 do 64 lat)

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Nieznana

reakcja nadwrażliwości (anafilaktyczna) (obrzęk naczynioruchowy, obrzęk, wysypka, niedociśnienie)*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo

często

jadłowstręt (obniżony apetyt)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo

często

ból głowy

Nieznana

parestezje*, niedoczulica*, zespół Guillain-Barre*, zapalenie nerwu barkowego*, porażenie nerwu twarzowego*, drgawki*, omdlenia*, zapalenie rdzenia*

Zaburzenia serca

Nieznana

zapalenie mięśnia sercowego

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo

często

biegunka

biegunka, nudności

biegunka

Często

nudności, wymioty

wymioty

nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka

Nieznana

świąd*, pokrzywka*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo

często

uogólniony ból lub osłabienie mięśniowe, ból stawów lub obrzęk stawów

uogólniony ból lub

osłabienie

mięśniowe

Często

uogólniony ból lub osłabienie mięśniowe, ból stawów lub obrzęk stawów

ból stawów lub obrzęk stawów

Nieznana

zapalenie mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo

często

zmęczenie/osłabienie

zmęczenie/osłabienie,

dreszcze

zmęczenie/osłabienie

Często

gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów pachowych

gorączka,

powiększenie węzłów pachowych

gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów pachowych

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia**

Bardzo

często

ból w miejscu wstrzyknięcia, rumień, obrzęk

Nieznana

siniak w miejscu wstrzyknięcia*, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia

*działania niepożądane po wprowadzeniu do obrotu **patrz część c)

c. Opis wybranych działań niepożądanych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obszerne reakcje w miejscu wstrzyknięcia (> 50 mm), w tym rozległy obrzęk kończyny od miejsca wstrzyknięcia poza jeden lub oba stawy występujące po podaniu szczepionki ADACEL u młodzieży i dorosłych. Te reakcje na ogół pojawiają się w ciągu 24-72 godzin po szczepieniu, mogą im towarzyszyć: rumień, uczucie ciepła, tkliwość lub ból w miejscu wstrzyknięcia i ustępują samoistnie w ciągu 3-5 dni.

d. Inne szczególne populacje

Profil bezpieczeństwa szczepionki ADACEL przedstawiony w Tabeli 1 uwzględnia dane z badania klinicznego z udziałem 298 dzieci w wieku of 4 do 6 lat, które uprzednio otrzymały w sumie, włączając szczepienie pierwotne, 4 dawki szczepionki DTaP-IPV w połączeniu ze szczepionką Hib około 2., 4., 6. i 18. miesiąca życia. W tym badaniu klinicznym najczęstsze działania niepożądane zgłaszane w ciągu 14 dni po szczepieniu to ból w miejscu wstrzyknięcia (u 39,6% osób) oraz zmęczenie (u 31,5% osób).

4.9 Przedawkowanie

Nie ma zastosowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: krztusiec, oczyszczony antygen, skojarzony z toksoidami Kod ATC: J07AJ52

Badania kliniczne

W poniższej tabeli przedstawiono odpowiedź immunologiczną u 265 dzieci, 527 młodzieży i 743 dorosłych, po jednym miesiącu od szczepienia szczepionką ADACEL.

Tabela 2: Odpowiedź immunologiczna u dzieci, młodzieży i dorosłych po jednym miesiącu od szczepienia szczepionką ADACEL____

Antygen

Odpowiedź

immunologiczna

Dzieci (4 - 6 lat) 265 osób %

Młodzież (11- 17 lat) 527 osób

%

Dorośli (18 - 64 lat) 743 osoby

%

Toksoid błoniczy

>0,1 j.m./ml

100

99,8

94,1

Toksoid tężcowy

>0,1 j.m./ml

100

100

100

Toksoid krztuścowy

91,9

92,0

84,4

Hemaglutynina

Odpowiedź po

88,1

85,6

82,7

włókienkowa

szczepieniu

Pertaktyna

przypominającym*

94,6

94,5

93,8

Fimbrie typu 2 i 3

94,3

94,9

85,9

* U dzieci w wieku 4-6 lat, które poprzednio otrzymały szczepionkę DTaP (toksoid błoniczy [dawka dla dzieci], tężec oraz acelularny krztusiec) w 2., 4., 6. i 18. miesiącu życia, odpowiedź na dawkę przypominającą jest definiowana jako 4-krotny wzrost stężenia przeciwciał przeciw krztuścowi.

U młodzieży i dorosłych odpowiedź na szczepienie przypominające jest definiowana jako 2-krotny wzrost stężenia przeciwciał przeciw krztuścowi u osób z wysokim stężeniem przed szczepieniem oraz 4-krotny wzrost u osób z niskim stężeniem przed szczepieniem.

Wykazano, że bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki ADACEL u dorosłych i młodzieży jest porównywalna z obserwowanymi po pojedynczej dawce adsorbowanej szczepionki przeciw błonicy i tężcowi dla dorosłych (Td), zawierającej taką samą ilość toksoidu tężcowego i błoniczego.

Nie określono korelacji serologicznej z ochroną przeciw krztuścowi. Porównując z danymi badań skuteczności szczepionki przeciw krztuścowi (Sweden I), prowadzonymi w latach 1992-1996, w których szczepienie podstawowe szczepionką dla niemowląt (DTaP) firmy Sanofi Pasteur Limited z acelularnym składnikiem krztuśca potwierdziło skuteczność ochronną przeciw krztuścowi na poziomie 85%, uważa się, że szczepionka ADACEL wywołuje ochronną odpowiedź immunologiczną. Poziomy przeciwciał dla krztuśca przeciw wszystkim antygenom po podaniu dawki przypominającej szczepionki ADACEL u młodzieży i dorosłych przekraczały poziomy, które obserwowano w badaniu członków gospodarstw domowych, w ramach badania skuteczności.

Młodzież

Dorośli

ADACEL */DT aPf

ADACELt/DTaPf

GMC

GMC

(95% CI)

(95% CI)

Anty-PT

3,6

(2,8; 4,5)§

2,1

(1,6; 2,7)§

Anty-FHA

5,4

(4,5; 6,5)§

4,8

(3,9; 5,9)§

Anty-PRN

3,2

(2,5; 4,1)§

3,2

(2,3; 4,4)§

Anty-FIM

5,3

(3,9; 7,1)§

2,5

(1,8; 3,5)§

*


Tabela 3: Wskaźniki GMC** przeciwciał dla krztuśca obserwowane po 1 miesiącu po podaniu szczepionki ADACEL u młodzieży i dorosłych, w porównaniu z tymi, które obserwowano u niemowląt w ciągu 1 miesiąca po szczepieniu w 2., 4., 6. miesiącu życia w badaniach skuteczności Sweden I ze szczepionką DTaP__

N = 524 do 526, liczba młodzieży w populacji według protokołu z dostępnymi danymi dla szczepionki ADACEL.

f

t

§


**


N = 80, liczba niemowląt, które otrzymały szczepionkę DTaP w 2, 4 i 6 miesiącu życia z dostępnymi danymi po 3. dawce (surowice z badania skuteczności Sweden I badane jednocześnie z próbkami z badania klinicznego Td506).

N = 741, liczba dorosłych w populacji według protokołu z dostępnymi danymi dla szczepionki ADACEL.

Wartości GMC po podaniu szczepionki ADACEL nie były niższe w porównaniu z wartościami GMC po podaniu DTaP (niższy limit 95% CI dla współczynnika GMC po podaniu szczepionki ADACEL dzielone przez DTaP > 0,67).

Wartości GMC przeciwciał (średnie geometryczne stężenia przeciwciał), mierzone jednostkami ELISA, obliczone oddzielnie dla niemowląt, młodzieży i dorosłych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ocena właściwości farmakokinetycznych nie jest wymagana dla szczepionek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym i toksyczności w ciąży, nie ujawniły szczególnego ryzyka dla ludzi, rozwoju zarodka / płodu, porodu i rozwoju po urodzeniu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Fenoksyetanol Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących niezgodności, szczepionka ADACEL nie może być mieszana z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C - 8°C.

Nie zamrażać. Wyrzucić szczepionkę jeśli była zamrożona.

Fiolkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań w fiolce (ze szkła typu I) z korkiem (elastomer) i zamknięciem (aluminium) z plastykowym wieczkiem typu flip-off.

Opakowania po 1, 10 lub 20 fiolek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Instrukcja obsługi

Przed podaniem produkty podawane pozajelitowo należy sprawdzić wzrokowo czy nie zawierają obcych cząstek i (lub) nie wystąpiły przebarwienia. W przypadku obecności tych zmian, produkt leczniczy należy wyrzucić.

Prawidłowy wygląd szczepionki to jednolita, mętna, biała zawiesina. W czasie przechowywania na dnie fiolki może tworzyć się biały osad. Przed podaniem szczepionki należy wstrząsnąć fiolką w celu równomiernego rozprowadzenia zawiesiny.

Kiedy podawana jest dawka z fiolki zamykanej korkiem, nie usuwać ani korka ani metalowego zamknięcia utrzymującego go na miejscu.

Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nie należy ponownie zakładać osłonek na igły.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16803

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12 maja 2010

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Czerwiec 2013

Strona 11 z 11

Adacel