+ iMeds.pl

Adavin 10 mgUlotka Adavin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Adavin, 10 mg, tabletki drażowane

Nicergolinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■ Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Adavin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adavin

3.    Jak stosować Adavin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Adavin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Adavin i w jakim celu się go stosuje

Adavin jest lekiem zwiększającym ukrwienie w tkankach, szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz poprawiającym przepływ w układzie krążenia. Adavin pobudza metabolizm komórek mózgu, zmniejsza opór naczyniowy i zapobiega agregacji płytek krwi.

Kiedy stosuje się Adavin

Adavin zalecany jest w leczeniu pacjentów z łagodnym oraz umiarkowanym otępieniem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adavin

Kiedy nie stosować leku Adavin

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent ma chorobę przewlekłą, zaburzenie metaboliczne lub występowały u niego jakiekolwiek reakcje alergiczne.

Nie należy stosować leku Adavin, jeśli:

- pacjent ma nadwrażliwość na nicergolinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    pacjent ostatnio przebył zawał mięśnia serca,

-    pacjent obficie krwawi,

-    pacjent ma bardzo wolną czynność serca,

- pacjent ma zbyt niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze) lub niedociśnienie ortostatyczne (w wyniku zmiany pozycji z leżącej na stojącą),

-    pacjent ma skłonność do zapaści,

-    pacjent stosuje leki z grupy tzw. alfa- lub beta-sympatykomimetyków (patrz niżej „Adavin a inne leki”),

-    pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Adavin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

-    ma lekką lub umiarkowaną bradykardię (zbyt wolne bicie serca);

-    przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi;

-    ma dnę moczanową lub przyjmuje leki stosowane w leczeniu dny moczanowej;

-    ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    jest w podeszłym wieku.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności nicergoliny w leczeniu dzieci.

Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z ryzykiem włóknienia (zaburzenia w budowie niektórych tkanek). Lekarz będzie regularnie badał pacjenta, nawet po zakończeniu leczenia.

Stosowanie leku może wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów zatrucia alkaloidami sporyszu, tj. nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, drętwienie i mrowienie w palcach nóg i rąk, splątanie, bóle mięśni kończyn, sinica. Należy wówczas niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Adavin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie nicergoliny i leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia może nasilać jej działania niepożądane (spadek ciśnienia krwi, nudności i zmęczenie).

Adavin może nasilać działanie leków beta-adrenolitycznych (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorobach serca) hamujące czynność serca.

Adavin może osłabiać działanie alfa-mimetyków (stosowanych np. w chorobach dróg oddechowych i zaburzeniach ciśnienia tętniczego albo zawartych w kroplach do oczu lub do nosa) i beta-mimetyków (tj. leki rozszerzające oskrzela i ułatwiające oddychanie).

Nie można wykluczyć, że Adavin i leki przeciwarytmiczne oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Stosowanie nicergoliny razem z lekami hamującymi metabolizm kwasu moczowego lub jego wydalanie (np. allopurynol) może wywołać napad dny moczanowej.

Podczas jednoczesnego stosowania leków wpływających na krzepnięcie krwi, w tym kwasu acetylosalicylowego, konieczna jest częstsza kontrola parametrów krzepnięcia krwi.

W razie wątpliwości, czym są wymienione leki i czy pacjent stosuje którykolwiek z nich, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Adavin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilać niepożądane działanie leku na układ nerwowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania nicergoliny u kobiet w ciąży. Matki karmiące piersią nie powinny stosować leku Adavin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U osób szczególnie wrażliwych Adavin może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zawroty głowy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Adavin zawiera sacharozę

Jedna tabletka leku Adavin zawiera 55,863 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Adavin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno zmieniać dawki leku lub przerywać jego stosowania bez konsultacji z lekarzem. Lekarz zadecyduje o wielkości dawki oraz czasie trwania leczenia.

Na ogół stosuje się 1 lub 2 tabletki drażowane trzy razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Adavin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Adavin

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli pojawią się objawy zatrucia, zwłaszcza takie jak zaburzenia świadomości lub dyskomfort w klatce piersiowej, należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego lub najbliższy szpital.

Pominięcie przyjęcia leku Adavin

Tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się już jednak czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy zażywać pominiętej dawki, ale przyjąć lek o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Adavin

Nie należy przerywać stosowania leku Adavin bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): dyskomfort w obrębie jamy brzusznej.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): pobudzenie, stan splatania, bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy, zaparcia, biegunka, nudności, świąd, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): odczucie gorąca, wysypka.

Przy długotrwałym stosowaniu nicergoliny mogą wystąpić reakcje w postaci zwłóknienia (bliznowacenia) w obrębie mięśnia sercowego, płuc, otrzewnej oraz pozaotrzewnowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Adavin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

Nie należy stosować leku Adavin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Adavin

1 tabletka drażowana zawiera 10 mg nicergoliny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sodu karboksymetyloceluloza, wapnia wodorofosforan dwuwodny.

Otoczka: hydroksypropylometyloceluloza, żelatyna, sacharoza, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek, capol 600.

Jak wygląda Adavin i co zawiera opakowanie:

Tabletki drażowane (białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki) w blistrach z folii Al/PVC/PVDC, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{Logo Sandoz}

5 UR.DZL.ZLN.4020.0534.2014

Adavin

Charakterystyka Adavin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Adavin, 10 mg, tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka drażowana zawiera 10 mg nicergoliny (Nicergolinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 tabletka zawiera 55,863 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka drażowana

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki drażowane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka nicergoliny wynosi od 30 mg do 60 mg na dobę (od 1 do 2 tabletek trzy razy na dobę). Stan kliniczny pacjenta należy kontrolować co najmniej co 6 miesięcy. W celu uzyskania lepszego wchłaniania lek należy przyjmować przed posiłkami, w przypadku istniejących zaburzeń żołądkowych lek należy przyjmować w trakcie posiłków.

Dawkowanie w niewydolności nerek

Ponieważ nicergolina i jej metabolity w 70-80% są wydalane przez nerki, dobowa dawka u pacjentów z niewydolnością nerek (kreatynina w surowicy >2 mg/100 ml) powinna być obniżona o 25-50%.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Świeży zawał serca.

■    Ostry krwotok.

■    Ciężka bradykardia.

■    Niedociśnienie tętnicze lub niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

■    Skłonność do zapaści.

■    Jednoczesne stosowanie z alfa- lub beta-sympatykomimetykami.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną bradykardią.

Nicergolina może zwiększać działanie przeciwnadciśnieniowe leków i dlatego należy stosować ją z nimi bardzo ostrożnie.

Nicergoliny nie należy stosować u pacjentów z nadmiernym stężeniem kwasu moczowego we krwi i (lub) przyjmujących leki wpływające na metabolizm kwasu moczowego.

Adavin należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Bezpieczeństwo i skuteczność nicergoliny u dzieci nie zostały potwierdzone.

Długotrwałe stosowanie nicergoliny może wiązać się z ryzykiem włóknienia (np. w okolicy płuc, otrzewnowe lub zaotrzewnowe i w okolicy serca). Należy monitorować pacjentów przyjmujących nicergolinę pod kątem wystąpienia włóknienia, nawet po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.8).

Stosowanie nicergoliny może wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów zatrucia alkaloidami sporyszu. Należą do nich: parestezje (zaburzenia czucia), mrowienie, ciarki, niedokrwienie jelit, mózgu, języka, niedokrwienie obwodowe, dławica piersiowa, zaburzenia naczyń wieńcowych, ból w klatce piersiowej, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, uczucie zimna, zakrzepica, udar, zgorzel, martwica, skurcz naczyń krwionośnych, sinica, bóle mięśni, kurcze mięśni, bóle kończyn, zawroty głowy, niedoczulica, drętwienie, ból głowy, dezorientacja, omamy.

Adavin zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

■    Nicergolina może zwiększać działania niepożądane leków przeciwnadciśnieniowych, powodując niedociśnienie, nudności, osłabienie.

■    Nicergolina nasila działanie leków beta-adrenolitycznych hamujące czynność serca.

■    Nicergolina może zmniejszać działanie alfa- i beta-sympatykomimetyków.

■    Ponieważ nicergolina jest metabolizowana przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P450, nie można wykluczyć interakcji z lekami podlegającymi temu samemu procesowi.

■    Jednoczesne podawanie leków zwalniających metabolizm soli kwasu moczowego lub ich wydalanie może spowodować atak dny moczanowej.

■    Nicergolina oddziałuje na agregację płytek. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, którym jednocześnie podaje się leki antyagregacyjne (w tym kwas acetylosalicylowy) lub przeciwzakrzepowe, ponieważ okres krwawienia może być wydłużony; zalecana jest częstsza kontrola krzepnięcia krwi.

■    Alkohol może nasilać działania niepożądane produktu dotyczące układu nerwowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Mimo że nie ma dowodów na teratogenne działanie nicergoliny, nie należy jej podawać kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma danych dotyczących wpływu leku na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. U osób wrażliwych lek może spowodować obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy. W takim przypadku pacjenci nie powinni prowadzić samochodów lub obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych uszeregowano następująco: często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

pobudzenie, stan splątania, bezsenność

Zaburzenia układu

Niezbyt często

senność,

nerwowego

zawroty głowy, bóle głowy

Częstość nieznana

odczucie gorąca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

dyskomfort w obrębie jamy brzusznej

Niezbyt często

zaparcie,

biegunka,

nudności

Zaburzenia skóry i tkanki

Niezbyt często

Świąd

podskórnej

Częstość nieznana

Wysypka

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi

Po wprowadzeniu nicergoliny do obrotu zgłaszano przypadki zwłóknienia (np. w okolicy płuc, otrzewnowe lub zaotrzewnowe i w okolicy serca) związane z jej długotrwałym stosowaniem w zaleconej dawce. Włóknienie to reakcja przebiegająca powoli, pojawia się po upływie długiego czasu od zakończenia leczenia i rozpoznawana jest z opóźnieniem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania nicergoliny. Ze względu na jej właściwości farmakodynamiczne w przypadku ostrego zatrucia można spodziewać się niedociśnienia z niewydolnością naczyniowo-mózgową (zaburzenia świadomości) i wieńcową (angina pectoris) oraz zaburzenia czynności nerek.

Środki, które należy zastosować w przypadku przedawkowania to: płukanie żołądka, podanie węgla aktywnego, przeczyszczającego roztworu soli oraz leczenie objawowe niedociśnienia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki rozszerzające naczynia obwodowe; alkaloidy sporyszu.

Kod ATC: C04AE02

Nicergolina jest półsyntetyczną pochodną ergoliny, która naturalnie występuje w alkaloidach sporyszu. Nicergolina najskuteczniej działa na centralny układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy i płytki krwi. W wielu badaniach stwierdzono, że nicergolina powoduje blokadę receptorów alfa-adrenergicznych, a ponadto działa przeciwhistaminowo, przeciwserotoninergicznie i przeciwcholinergicznie. Nicergolina stymuluje aktywność metaboliczną w komórkach mózgu, zmniejsza opór naczyniowy i zapobiega agregacji płytek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym nicergolina jest szybko i niemal w całości wchłaniana z przewodu pokarmowego. Ze względu na szybki metabolizm większa część dawki dostaje się do krążenia w postaci metabolitów MMDL i MDL. MMDL osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 1 godziny, a MDL w ciągu 4 godzin.

Dystrybucja

Nicergolina i jej metabolity są szybko dostarczane do narządów i tkanek. Ponad 90% leku jest wiązane z białkami osocza.

Metabolizm

Nicergolina jest również szybko metabolizowana. Proces ten rozpoczyna się na poziomie esteraz w ścianie jelit. Głównymi metabolitami u człowieka są 1-metyl-10-metoksydihydrolizergol (MMDL) i 10-metoksydihydrolizergol (MDL), obie substancje są farmakologicznie aktywne.

Wydalanie

Około 80% nicergoliny i jej metabolitów jest wydalane przez nerki, a 10-20% z kałem. Okres półtrwania nicergoliny wynosi 2,5 godziny, dla MDL wynosi on od 12 do 17 godzin, a dla MMDL od 2 do 4 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma doniesień o rakotwórczym i mutagennym działaniu nicergoliny. Badania na szczurach wykazują, że nicergolina nie ma działania teratogennego ani po podaniu doustnym, ani domięśniowym, natomiast u królików po podaniu nicergoliny występuje spowolniony wzrost płodu i inne zaburzenia rozwojowe.

Nicergolina powoduje rozszerzenie naczyń i poprawia krążenie maciczno-łożyskowe, co powoduje przyspieszenie kostnienia u płodu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Sodu karboksymetyloceluloza Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Otoczka:

Hydroksypropylometyloceluloza

Żelatyna

Sacharoza

Talk

Wapnia węglan Tytanu dwutlenek Capol 600

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC/PVDC zawierające 30 lub 50 tabletek, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1724

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.12.1992 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.10.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5 UR.DZL.ZLN.4020.0534.2014

Adavin