Imeds.pl

Adavin 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Adavin, 10 mg, tabletki drażowane

Nicergolinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■ Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Adavin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adavin

3.    Jak stosować Adavin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Adavin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Adavin i w jakim celu się go stosuje

Adavin jest lekiem zwiększającym ukrwienie w tkankach, szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz poprawiającym przepływ w układzie krążenia. Adavin pobudza metabolizm komórek mózgu, zmniejsza opór naczyniowy i zapobiega agregacji płytek krwi.

Kiedy stosuje się Adavin

Adavin zalecany jest w leczeniu pacjentów z łagodnym oraz umiarkowanym otępieniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adavin Kiedy nie stosować leku Adavin

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent ma chorobę przewlekłą, zaburzenie metaboliczne lub występowały u niego jakiekolwiek reakcje alergiczne.

Nie należy stosować leku Adavin, jeśli:

-    pacjent ma nadwrażliwość na nicergolinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    pacjent ostatnio przebył zawał mięśnia serca,

-    pacjent obficie krwawi,

-    pacjent ma bardzo wolną czynność serca,

- pacjent ma zbyt niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze) lub niedociśnienie ortostatyczne (w wyniku zmiany pozycji z leżącej na stojącą),

-    pacjent ma skłonność do zapaści,

-    pacjent stosuje leki z grupy tzw. alfa- lub beta-sympatykomimetyków (patrz niżej „Adavin a inne leki”),

-    pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Adavin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

-    ma lekką lub umiarkowaną bradykardię (zbyt wolne bicie serca);

-    przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi;

-    ma dnę moczanową lub przyjmuje leki stosowane w leczeniu dny moczanowej;

-    ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    jest w podeszłym wieku.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności nicergoliny w leczeniu dzieci.

Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z ryzykiem włóknienia (zaburzenia w budowie niektórych tkanek). Lekarz będzie regularnie badał pacjenta, nawet po zakończeniu leczenia.

Stosowanie leku może wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów zatrucia alkaloidami sporyszu, tj. nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, drętwienie i mrowienie w palcach nóg i rąk, splątanie, bóle mięśni kończyn, sinica. Należy wówczas niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Adavin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie nicergoliny i leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia może nasilać jej działania niepożądane (spadek ciśnienia krwi, nudności i zmęczenie).

Adavin może nasilać działanie leków beta-adrenolitycznych (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorobach serca) hamujące czynność serca.

Adavin może osłabiać działanie alfa-mimetyków (stosowanych np. w chorobach dróg oddechowych i zaburzeniach ciśnienia tętniczego albo zawartych w kroplach do oczu lub do nosa) i beta-mimetyków (tj. leki rozszerzające oskrzela i ułatwiające oddychanie).

Nie można wykluczyć, że Adavin i leki przeciwarytmiczne oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Stosowanie nicergoliny razem z lekami hamującymi metabolizm kwasu moczowego lub jego wydalanie (np. allopurynol) może wywołać napad dny moczanowej.

Podczas jednoczesnego stosowania leków wpływających na krzepnięcie krwi, w tym kwasu acetylosalicylowego, konieczna jest częstsza kontrola parametrów krzepnięcia krwi.

W razie wątpliwości, czym są wymienione leki i czy pacjent stosuje którykolwiek z nich, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Adavin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilać niepożądane działanie leku na układ nerwowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania nicergoliny u kobiet w ciąży. Matki karmiące piersią nie powinny stosować leku Adavin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U osób szczególnie wrażliwych Adavin może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zawroty głowy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Adavin zawiera sacharozę

Jedna tabletka leku Adavin zawiera 55,863 mg sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Adavin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno zmieniać dawki leku lub przerywać jego stosowania bez konsultacji z lekarzem. Lekarz zadecyduje o wielkości dawki oraz czasie trwania leczenia.

Na ogół stosuje się 1 lub 2 tabletki drażowane trzy razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Adavin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Adavin

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli pojawią się objawy zatrucia, zwłaszcza takie jak zaburzenia świadomości lub dyskomfort w klatce piersiowej, należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego lub najbliższy szpital.

Pominięcie przyjęcia leku Adavin

Tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się już jednak czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy zażywać pominiętej dawki, ale przyjąć lek o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Adavin

Nie należy przerywać stosowania leku Adavin bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): dyskomfort w obrębie jamy brzusznej.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): pobudzenie, stan splatania, bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy, zaparcia, biegunka, nudności, świąd, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): odczucie gorąca, wysypka.

Przy długotrwałym stosowaniu nicergoliny mogą wystąpić reakcje w postaci zwłóknienia (bliznowacenia) w obrębie mięśnia sercowego, płuc, otrzewnej oraz pozaotrzewnowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Adavin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.

Nie należy stosować leku Adavin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Adavin

1 tabletka drażowana zawiera 10 mg nicergoliny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sodu karboksymetyloceluloza, wapnia wodorofosforan dwuwodny.

Otoczka: hydroksypropylometyloceluloza, żelatyna, sacharoza, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek, capol 600.

Jak wygląda Adavin i co zawiera opakowanie:

Tabletki drażowane (białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki) w blistrach z folii Al/PVC/PVDC, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{Logo Sandoz}

5 UR.DZL.ZLN.4020.0534.2014