+ iMeds.pl

Addamel n -Ulotka Addamel n

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ADDAMEL N

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest ADDAMEL N i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ADDAMEL N

3.    Jak stosować lek ADDAMEL N

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ADDAMEL N

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ADDAMEL N I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ADDAMEL N jest koncentratem do sporządzania roztworu uzupełniającego odżywianie pozajelitowe. Zawiera pierwiastki śladowe w ilościach normalnie wchłanianych z diety doustnej i nie powinien wywierać żadnych skutków farmakodynamicznych oprócz podtrzymywania lub poprawy stanu odżywienia.

Wskazania do stosowania

Lek ADDAMEL N jest wskazany jako uzupełnienie żywienia pozajelitowego w celu zaspokojenia podstawowego lub umiarkowanie podwyższonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ADDAMEL N

ADDAMEL N nie może być stosowany w przypadku całkowitego zatrzymania odpływu żółci. Lek należy stosować ostrożnie u osób z zaburzonym wydzielaniem żółci i (lub) czynności nerek, u których wydalanie pierwiastków śladowych może być znacznie zmniejszone. Lek należy ostrożnie stosować także u pacjentów z biochemicznymi lub klinicznymi objawami zaburzeń czynności wątroby (zwłaszcza z cholestazą).

Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 4 tygodnie, należy kontrolować stężenie manganu.

Nie wolno podawać leku ADDAMEL N w postaci nierozcieńczonej.

Ciąża i karmienie piersią

Nie prowadzono badań nad wpływem preparatu na rozmnażanie u zwierząt, ani badań klinicznych w okresie ciąży. Zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe u kobiet w ciąży jest nieco zwiększone.

Nie należy oczekiwać niepożądanych skutków w przypadku podania leku w czasie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy spodziewać się wpływu na zdolność do kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn. Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Brak danych.

Niezgodności fizykochemiczne

Dodawanie innych produktów leczniczych powinno odbywać się w warunkach jałowych.

Nie więcej niż 20 ml koncentratu ADDAMEL N można dodać do 1000 ml preparatu Vamin 14 Electrolyte-Free, Vamin 18 Electrolyte-Free lub roztworu glukozy o stężeniu od 5% do 50%.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ADDAMEL N

Nie wolno podawać nierozcieńczonego koncentratu ADDAMEL N.

Zalecana dawka dobowa koncentratu u pacjentów dorosłych przy zapotrzebowaniu podstawowym do umiarkowanie podwyższonego wynosi 10 ml (jedna ampułka).

Dla dzieci o masie ciała 15 kg lub powyżej zalecana dawka dobowa wynosi 0,1 ml koncentratu/ kg mc./dobę.

Uwagi dla personelu podającego lek

W przypadku wprowadzania dodatków do roztworu infuzyjnego, przetaczanie należy zakończyć w ciągu 24 godzin od przygotowania roztworu, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów. Zawartość pozostałą w ampułkach po otwarciu należy zniszczyć; nie wolno jej przechowywać do późniejszego wykorzystania. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wydzielania żółci istnieje zwiększone ryzyko akumulacji pierwiastków śladowych.

Podczas przewlekłego przedawkowania żelaza istnieje ryzyko hemosyderozy, którą w ciężkich, rzadko występujących przypadkach można leczyć upustem krwi.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ADDAMEL N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie zgłaszano objawów niepożądanych związanych z pierwiastkami śladowymi zawartymi w leku ADDAMEL N. Obserwowano zapalenie żył powierzchownych w przypadku podania roztworu glukozy zawierającego ADDAMEL N. Nie można jednak stwierdzić, czy reakcję tę wywołały pierwiastki śladowe zawarte we wlewie.

Alergiczne odczyny na jod mogą wystąpić po podaniu miejscowym. Nie są znane niepożądane reakcje wynikające ze stosowania zalecanych dawek jodków dożylnie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych w trakcie wlewu należy natychmiast informować o tym personel medyczny podający lek.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ADDAMEL N

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności leku po wymieszaniu

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność po rozcieńczeniu przez 24 godziny w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek powinien zostać zużyty natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas przechowywania w trakcie użycia oraz za warunki przed użyciem odpowiada osoba podająca lek, jednak nie powinny przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C chyba, że mieszanie zostało przeprowadzone w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek ADDAMEL N

1 ml koncentratu zawiera: substancje czynne:

5,33 pg 0,34 mg 0,54 mg 99,0 pg

16,6 pg

0,21 mg 4,85 pg 6,90 pg 1,36 mg


5,12 pmol 0,1 pmol


chromu(III) chlorek sześciowodny miedzi(II) chlorek dwuwodny żelaza(III) chlorek sześciowodny manganu(II) chlorek czterowodny potasu jodek sodu fluorek

sodu molibdenian dwuwodny sodu selenin bezwodny cynku(II) chlorek

substancje pomocnicze:

ksylitol 300 mg

kwas solny 1 M do pH 2,4 - 2,5 woda do wstrzykiwań do 1 ml

co odpowiada:

Cr

0,02

pmol

Cu

2

pmol

Fe

2

pmol

Mn

0,5

pmol

I

0,1

pmol

F

5

pmol

Mo

0,02

pmol

Se

0,04

pmol

Zn

10

pmol

Zawartość sodu i potasu:

sód    118 pg

potas    3,9 pg

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

•    Osmolalność: około 3100 mOsm/kg wody

•    pH: 2,4 - 2,5

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Ampułki polipropylenowe w tekturowym pudełku. 20 ampułek po 10 ml

Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi AB S-751 74 Uppsala Szwecja

Wytwórca:

Fresenius Kabi Norge AS Svinesundsveien 80 NO-1788 Halden Norwegia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (0-22) 345-67-89

Data zatwierdzenia ulotki: 02.12.2013 r.

Zmiana typ IAin 4

Addamel N

Charakterystyka Addamel n

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ADDAMEL N, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml produktu leczniczego ADDAMEL N zawiera:

substancje czynne:

ilość

chromu(III) chlorek sześciowodny

5,33

Eg

miedzi(II) chlorek dwuwodny

0,34

mg

żelaza(III) chlorek sześciowodny

0,54

mg

manganu(II) chlorek czterowodny

99,0

Eg

potasu jodek

16,6

Eg

sodu fluorek

0,21

mg

sodu molibdenian dwuwodny

4,85

Eg

sodu selenin bezwodny

6,90

Eg

cynku(II) chlorek

1,36

mg

co odpowiada:

Cr

0,02

pmol

Cu

2

pmol

Fe

2

pmol

Mn

0,5

pmol

I

0,1

pmol

F

5

pmol

Mo

0,02

pmol

Se

0,04

pmol

Zn

10

pmol

Zawartości sodu i potasu odpowiadają:

sód    118    pg    5,12    pmol

potas    3,9    pg    0,1    pmol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty roztwór, prawie bezbarwny.

Właściwości produktu leczniczego:

-    osmolalność: ok. 3100 mOsm/kg wody,

-    pH: 2,4 - 2,5

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

ADDAMEL N jest wskazany do stosowania jako uzupełnienie żywienia pozajelitowego w celu zaspokojenia podstawowego lub umiarkowanie podwyższonego zapotrzebowania na pierwiastki śladowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka dobowa produktu leczniczego ADDAMEL N u pacjentów dorosłych z zapotrzebowaniem podstawowym do umiarkowanie podwyższonego wynosi 10 ml (jedna ampułka).

Zalecana dawka dobowa u dzieci o masie ciała 15 kg lub powyżej wynosi 0,1 ml produktu leczniczego ADDAMEL N/kg mc./dobę.

Sposób podawania

Nie należy stosować nierozcieńczonego produktu leczniczego ADDAMEL N.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6

4.3    Przeciwwskazania

Całkowite zatrzymanie odpływu żółci.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

ADDAMEL N należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami wydzielania żółci i (lub) zaburzeniami czynności nerek, u których wydalanie pierwiastków śladowych może być znacznie zmniejszone.

ADDAMEL N należy także stosować ostrożnie u pacjentów z biochemicznymi lub klinicznymi objawami zaburzeń czynności wątroby (zwłaszcza z cholestazą).

Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 4 tygodnie, niezbędne jest kontrolowanie stężenia manganu we krwi.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono oddziaływania produktu leczniczego ADDAMEL N z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie prowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego ADDAMEL N na reprodukcj ę u zwierząt, ani badań klinicznych w okresie ciąży. Jednakże, zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe u kobiet w okresie ciąży jest nieco zwiększone w porównaniu do kobiet niebędących w okresie ciąży.

Nie należy oczekiwać występowania działań niepożądanych w przypadku podania produktu leczniczego ADDAMEL N kobietom w okresie ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

ADDAMEL N nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Nie ma doniesień o działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem pierwiastków śladowych zawartych w produkcie leczniczym ADDAMEL N.

Po podaniu do żył obwodowych roztworu glukozy zawierającego ADDAMEL N, zaobserwowano wystąpienie zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych. Nie można jednak określić, czy było to spowodowane podaniem produktu leczniczego ADDAMEL N, czy też nie.

Po miejscowym podaniu jodu, u niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Nie obserwowano jednak działań niepożądanych po dożylnym podaniu jodków w zalecanych dawkach.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami wydzielania żółci istnieje zwiększone ryzyko nagromadzenia się w tkankach pierwiastków śladowych.

W przypadku długotrwałego przedawkowania żelaza istnieje ryzyko wystąpienia hemosyderozy, którą w ciężkich i rzadko występujących przypadkach można leczyć dożylną płynoterapią.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: dodatki do płynów infuzyjnych, kod ATC: B05XA31.

ADDAMEL N zawiera mieszaninę związków pierwiastków śladowych w ilościach wchłanianych z diety doustnej i nie powinien powodować działań farmakodynamicznych, poza utrzymaniem lub uzupełnieniem stężenia pierwiastków śladowych w organizmie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym pierwiastki śladowe zawarte w produkcie leczniczym ADDAMEL N podlegają podobnym procesom, jak te pochodzące z diety doustnej. Pierwiastki śladowe są wychwytywane przez tkanki w różnym stopniu, w zależności od zapotrzebowania na utrzymanie lub uzupełnienie stężenia tych pierwiastków, co jest związane z metabolizmem danej tkanki.

Miedź i mangan są wydalane głównie z żółcią, natomiast selen, cynk i chrom (zwłaszcza u pacjentów żywionych dożylnie), są wydalane głównie z moczem.

Molibden jest wydalany głównie moczem, chociaż niewielkie ilości są również wydalane z żółcią.

Żelazo jest wydalane w niewielkich ilościach z potem i złuszczającym się naskórkiem oraz ze złuszczającymi się komórkami śluzówki jelita. Kobiety w okresie przedmenopauzalnym mogą tracić 30-150 mg żelaza w krwawieniu miesiączkowym. Żelazo jest tracone przy każdym rodzaju krwawienia.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ocena bezpieczeństwa jest oparta głównie na doświadczeniu klinicznym i dokumentacji.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Ksylitol

Kwas solny 1M (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Patrz punkt 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego w opakowaniu do sprzedaży 3 lata

Okres ważności produktu leczniczego po rozcieńczeniu

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność po rozcieńczeniu przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie zużyty natychmiast, to za czas przechowywania w trakcie użycia oraz za warunki przed użyciem odpowiada użytkownik, jednak nie powinny przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C chyba, że mieszanie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z polipropylenu w tekturowym pudełku.

20 ampułek po 10 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produktu leczniczego ADDAMEL N nie należy podawać w postaci nierozcieńczonej.

Zgodność

Inne produkty lecznicze należy dodawać zachowując warunki aseptyczne.

Stabilność

W przypadku wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych do roztworu infuzyjnego, infuzję należy zakończyć w ciągu 24 godzin od przygotowania roztworu; pozwoli to uniknąć zakażenia mikrobiologicznego. Niezużytą zawartość otwartych ampułek należy zniszczyć; nie wolno jej przechowywać do dalszego stosowania.

Dane dotyczące stabilności i zgodności farmaceutycznej z produktami leczniczymi stosowanymi do żywienia pozajelitowego są dostępne na życzenie u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi AB S-751 74 Uppsala Szwecja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2718

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.05.1989 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rerej estracj a 2013 5 SmPC 10-371

Addamel N