+ iMeds.pl

Aderegl 0,5 mgUlotka Aderegl

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Aderegl 0,5 mg tabletki

1    mg tabletki

2    mg tabletki

Repaglinid

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Aderegl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aderegl

3.    Jak stosować Aderegl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aderegl

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST Aderegl I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Aderegl jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym zawierającym repaglinid, który pomaga trzustce w wytwarzaniu większej ilości insuliny powodując obniżenie stężenia cukru (glukozy) we krwi.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, w której trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny koniecznej do kontroli cukru we krwi lub będącą wynikiem nieprawidłowej reakcji organizmu na działanie wytwarzanej insuliny (jest określana jako cukrzyca insulinoniezależna lub cukrzyca wieku dojrzałego).

Aderegl stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 wraz z dietą i wysiłkiem fizycznym. Leczenie lekiem Aderegl należy rozpocząć, gdy dieta, wysiłek fizyczny i zmniejszenie masy ciała nie prowadzą do prawidłowej kontroli (lub zmniejszenia) stężenia cukru we krwi. Aderegl może być także stosowany z metforminą, innym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM leku Aderegl Kiedy nie stosować leku Aderegl

• jeśli stwierdzono reakcję uczuleniową (nadwrażliwość) na repaglinid lub którykolwiek składnik leku Aderegl;

•    w cukrzycy typu 1 (cukrzyca insulinozależna);

•    jeśli stwierdzono podwyższone stężenie ciał ketonowych we krwi (cukrzycowa kwasica ketonowa);

•    jeśli stwierdzono ciężką chorobę wątroby;

•    gdy stosuje się gemfibrozyl (lek zmniejszający zbyt duże stężenie lipidów). Należy poinformować lekarza o wystąpieniu wyżej wymienionych objawów i nie przyjmować leku Aderegl.

Kiedy zachować szczególną ostrożność

•    w przypadku chorób wątroby. Aderegl nie jest zlecany u pacjentów z łagodnymi chorobami wątroby. Aderegl nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby

(patrz punkt Kiedy nie stosować leku Aderegl).

   w przypadku chorób nerek. W przypadku chorób nerek należy zachować szczególną ostrożność.

•    w przypadku przewidywanego dużego zabiegu chirurgicznego lub niedawno przebytej ciężkiej choroby lub zakażenia. W takich przypadkach może dojść do pogorszenia kontroli cukrzycy.

• Stosowanie leku Aderegl u pacjentów w wieku poniżej 18 lat i powyżej 75 lat nie jest zalecane. Nie przeprowadzono badań w tych grupach pacjentów.

Należy poinformować lekarza gdy:

którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, wówczas Aderegl nie powinien być stosowany. Należy zastosować się do zaleceń lekarza.

Wystąpienie hipoglikemii

Hipoglikemia występuje, jeżeli stężenie cukru we krwi jest za małe. Może to się zdarzyć, gdy:

•    przyjęto zbyt dużą dawkę leku Aderegl;

•    wykonano większy niż zwykle wysiłek fizyczny;

•    przyjęto inny lek lub w przypadku chorób wątroby lub nerek (patrz także punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aderegl).

Objawy zapowiadaj ące hipoglikemię mogą pojawić się nagle, a zalicza się do nich: zimne poty, chłodną bladą skórę, ból głowy, kołatanie serca, złe samopoczucie, uczucie silnego głodu, przemijaj ące zaburzenia widzenia, senność, nienaturalne uczucie zmęczenia lub osłabienia, pobudzenie nerwowe lub drżenia, niepokój, stan splątania, trudności w koncentracji.

Jeżeli objawy wskazują na zbliżającą się hipoglikemię, należy spożyć tabletki zawierające glukozę, przekąskę lub napój zawierający cukier, następnie odpocząć.

Kiedy objawy hipoglikemii ustąpią lub kiedy stężenie cukru we krwi ustabilizuje się, należy kontynuować leczenie lekiem Aderegl.

Należy poinformować krewnych, znajomych i współpracowników, że w przypadku utraty przytomności, wywołanej hipoglikemią nieprzytomnego trzeba ułożyć na boku i szybko wezwać pomoc medyczną. Nie wolno w takim przypadku podawać pacjentowi nic do jedzenia ani do picia, ponieważ mogłoby to być przyczyną zadławienia.

   Ciężka przedłużająca się hipoglikemia, jeśli nie jest leczona, może spowodować uszkodzenie mózgu (czasowe lub trwałe), a nawet śmierć.

   W przypadku hipoglikemii z utratą przytomności lub częstych stanów hipoglikemii należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, gdyż może być konieczna zmiana dawki i pory przyjmowania Aderegl oraz diety i aktywności fizycznej.

Jeśli stężenie cukru we krwi jest zbyt duże

Stężenie cukru we krwi może być zbyt duże (ten stan to hiperglikemia). Może to się zdarzyć, gdy:

•    przyj ęto za małą dawkę leku Aderegl;

•    wystąpiło zakażenie lub w przypadku gorączki;

•    spożyto zbyt duży posiłek;

•    wykonano mniejszy niż zwykle wysiłek fizyczny.

Objawy zapowiadające hiperglikemię pojawiają się stopniowo. Zalicza się do nich: częstsze oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, suchość skóry i suchość w ustach. Należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może być konieczna zmiana dawki i pory przyjmowania Aderegl oraz diety i aktywności fizycznej.

Stosowanie z innymi lekami

Aderegl może być stosowany jednocześnie z metforminą, innym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, w przypadku gdy lekarz tak zadecyduje.

Nie należy stosować leku Aderegl, gdy przyjmuje się gemfibrozyl (lek zmniejszający zbyt duże stężenie lipidów).

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub tych, które planuje się przyjąć w tym również tych, które wydawane są bez recepty.

Reakcja organizmu na Aderegl może ulec zmianie w przypadku stosowania innych leków, a szczególnie:

•    inhibitorów monoaminooksydazy IMAO (stosowanych w leczeniu depresji),

•    beta-blokerów (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niektórych chorób serca),

•    inhibitorów konwertazy angiotensyny - ACE (stosowanych w leczeniu chorób serca),

•    salicylanów (np. aspiryna),

•    oktreotydu (stosowanego w leczeniu nowotworów),

•    niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ (leki przeciwbólowe i przeciwzapalne),

•    steroidów (steroidów anabolicznych lub kortykosteroidów- stosowanych w leczeniu anemii lub chorób zapalnych),

•    doustnych leków antykoncepcyjnych (tabletek stosowanych w celu kontroli urodzeń),

•    tiazydów (diuretyków czyli leków moczopędnych),

•    danazolu (stosowanego w leczeniu torbieli gruczołów sutkowych i endometriozy),

•    hormonów tarczycy (stosowanych w chorobach przebiegających z niedoborem hormonów tarczycy),

•    leków sypatykomimetycznych (stosowanych w leczeniu astmy),

•    klarytromycyny, trimetoprimu, rifampicyny (antybiotyków),

•    itrakonazolu, ketokonazolu (leków przeciwgrzybiczych),

•    gemfibrozylu (leku stosowanego w leczeniu zbyt wysokiego stężenie lipidów we krwi),

•    cyklosporyny (stosowanej w supresji układu immunologicznego),

•    fenytoiny, karbamazepiny, fenobarbitalu (stosowanego w leczeniu padaczki),

•    ziela dziurawca.

Stosowanie leku Aderegl z jedzeniem i piciem

Aderegl należy przyjmować przed posiłkami. Zdolność leku Aderegl do zmniejszania stężenia cukru we krwi może się zmniejszać po spożyciu alkoholu. Należy zwrócić uwagę na pojawiaj ące się objawy hipoglikemii.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Aderegl w czasie ciąży lub w przypadku jej planowania. Należy skontaktować się z lekarzem przed planowaną ciążą lub w momencie zaj ścia w ciążę podczas leczenia lekiem Aderegl.

Nie należy stosować leku Aderegl w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych może być osłabiona w przypadku zbyt dużego lub za małego stężenia cukru we krwi. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach można narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innych. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku:

•    częstego występowania hipoglikemii;

•    występowania mało nasilonych objawów hipoglikemii lub trudności w rozpoznaniu objawów.

3.    JAK STOSOWAĆ Aderegl

Lekarz prowadzący ustali zalecaną dawkę leku.

   Zwykle dawką początkową jest 0,5 mg przed każdym głównym posiłkiem. Tabletkę należy połknąć bezpośrednio lub do 30 min przed każdym głównym posiłkiem, popijając wodą.

• Lekarz może zwiększyć dawkę, aż do 4 mg przyjmowaną, bezpośrednio lub do 30 minut

przed każdym głównym posiłkiem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

Nie należy przyjmować większej dawki leku Aderegl niż zalecił lekarz prowadzący. Lek zawsze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aderegl

Jeżeli pacjent przyjął zbyt dużą ilość tabletek, stężenie cukru we krwi może stać się za małe i doprowadzić do hipoglikemii. Patrz punkt Wystąpienie hipoglikemii, w którym wyjaśniono czym jest hipoglikemia i jak należy ją leczyć.

Pominięcie zastosowania leku Aderegl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aderegl

Należy pamiętać, że w przypadku przerwania stosowania leku Aderegl, jego działanie nie nastąpi, a kontrola cukrzycy może ulec pogorszeniu. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek zmian związanych z leczeniem.

W razie wątpliwości, związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Repaglinide Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniższe działania niepożądane zaobserwowano z następującą częstością:

Możliwe działania niepożądane

Często (występujące rzadziej niż u jednego na 10, ale częściej niż u jednego na 100 pacjentów)

•    hipoglikemia (patrz punkt Wystąpienie hipoglikemii). Ryzyko wystąpienia hipoglikemii zwiększa się jeśli stosuje się inne leki.

•    bóle brzucha.

•    biegunka.

Rzadko (występujące rzadziej niż u jednego na 1000, ale częściej niż u jednego na 10000 pacjentów)

•    zaostrzenie choroby wieńcowej (może nie być spowodowane przyjmowaniem leku).

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u jednego na 10 000 pacjentów)

•    reakcja uczuleniowa (objawiająca się: obrzękiem, zaburzeniami oddychania, przyśpieszoną akcj ą serca, zawrotami głowy, poceniem się, które mogą być objawami reakcji anafilaktycznej). Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    wymioty.

•    zaparcia.

•    zaburzenia widzenia.

• ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nieprawidłowa czynność wątroby, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi.

Nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

•    śpiączka hipoglikemiczna lub utrata przytomności (bardzo rzadko hipoglikemia - patrz punkt Wystąpienie hipoglikemii). Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• nadwrażliwość (objawiaj ąca się: wysypką, świądem skóry, zaczerwienieniem skóry, obrzękiem skóry).

•    nudności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ Aderegl

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Aderegl po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym, blistrze i butelce.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Aderegl

Substancją czynną jest repaglinid.

Każda Aderegl 0.5 mg tabletka zawiera 0,5 mg repaglinidu.

Każda Aderegl 1 mg tabletka zawiera 1 mg repaglinidu.

Każda Aderegl 2 mg tabletka zawiera 2 mg repaglinidu.

Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną (E460), megluminę, poloksamer 188, powidon K30, wapnia wodorofosforan bezwodny, polakrylinę potasową, skrobię kukurydzianą, magnezu stearynian, glicerol 99,5% oraz żelaza tlenek żółty (E172) - tabletki 1 mg, żelaza tlenek czerwony (E172) -tabletki 2 mg.

Jak wygląda Aderegl i co zawiera opakowanie

Tabletki Aderegl 0,5 mg są białe, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy około 6,0 mm.

Tabletki Aderegl 1 mg są żółte, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy około 6,0 mm i mają kreskę dzielącą po jednej stronie.

Tabletki Aderegl 2 mg są brzoskwiniowe, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy około 6,0 mm i mają kreskę dzielącą po jednej stronie.

Produkt Aderegl dostępny jest w opakowaniach zawierających 30, 90, 120 i 270 tabletek w blistrze i 90 i 270 tabletek w butelce.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara, 12351 Ateny Grecja

Data zatwierdzenia ulotki:

Aderegl

Charakterystyka Aderegl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aderegl 0,5 mg, tabletki Aderegl 1 mg, tabletki Aderegl 2 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 0,5 mg repaglinidu.

Każda tabletka zawiera 1 mg repaglinidu.

Każda tabletka zawiera 2 mg repaglinidu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki Aderegl 0,5 mg są białe, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy około 6,0 mm.

Tabletki Aderegl 1 mg są żółte, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy około 6,0 mm i mają kreskę dzielącą po jednej stronie.

Tabletki można podzielić na połowy.

Tabletki Aderegl 2 mg są brzoskwiniowe, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy około 6,0 mm i mają kreskę dzielącą po jednej stronie.

Tabletki można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Repaglinid jest wskazany do stosowania u pacjentów z cukrzycą typu 2 (cukrzyca insulinoniezależna), u których hiperglikemia nie może być dłużej właściwie kontrolowana za pomocą diety, zmniejszenia masy ciała i ćwiczeń fizycznych. Repaglinid jest również wskazany w leczeniu metforminą pacjentów z cukrzycą typu 2, u których leczenie samą metforminą nie spowodowało zadowalającego wyrównania glikemii.

Leczenie należy rozpocząć wspomagaj ąco z dietą i wysiłkiem fizycznym w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi wzrastaj ącego po posiłkach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Repaglinid przyjmuje się przed głównymi posiłkami, a dawkowanie jest ustalane indywidualnie, tak by uzyskać optymalną kontrolę glikemii. W celu ustalenia najmniejszej, skutecznej dawki, oprócz zwykle stosowanej samokontroli polegaj ącej na pomiarze stężenia cukru we krwi i (lub) w moczu dokonywanej samodzielnie przez pacjenta, konieczna jest okresowa kontrola glikemii przez lekarza. Oznaczanie stężenia hemoglobiny glikowanej może również być pomocne w ocenie skuteczności leczenia. Okresowa kontrola jest konieczna, ponieważ zmniejszenie stężenia glukozy we krwi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki, może być niewystarczające (tzw. nieskuteczność pierwotna), może również wystąpić, po wstępnym okresie skutecznego działania, zanik reakcji hipoglikemicznej (tzw. nieskuteczność wtórna).

Krótkotrwałe stosowanie repaglinidu może być skuteczne u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych jedynie dietą w okresach przejściowego pogorszenia wyrównania metabolicznego.

Repaglinid należy przyjmować bezpośrednio przed głównymi posiłkami (tj. przedposiłkowo).

Produkt należy przyjmować ok. 15 minut przed posiłkiem, ale czas ten może zmieniać się od bezpośrednio do nawet 30 min przed posiłkiem (np. co oznacza przyjmowanie przedposiłkowo 2, 3 lub 4 razy na dobę). Pacjenci, którzy pominą posiłek (lub zjedzą dodatkowy) powinni być poinformowani o konieczności pominięcia (lub dodania) przedposiłkowej dawki leku.

Dawkowanie początkowe

Dawkowanie powinien ustalić lekarz zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta.

Zalecaną dawką początkową jest 0,5 mg. Dostosowanie dawki powinno odbywać się stopniowo w odstępach od jednego do dwóch tygodni (na podstawie oznaczenia stężenia glukozy we krwi).

W przypadku zmiany leczenia z innych środków hipoglikemizuj ących na repaglinid zalecana dawka początkowa wynosi 1 mg.

Leczenie podtrzymujące

Największa zalecana dawka jednorazowa wynosi 4 mg (przyjmowana z głównymi posiłkami). Maksymalna dawka dobowa wynosi 16 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Repaglinid jest wydzielany głównie z żółcią i dlatego eliminacja leku nie jest utrudniona w przypadku zaburzenia czynności nerek. 8 % repaglinidu jest wydalane przez nerki i klirens osoczowy repaglinidu może ulec zmniejszeniu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Ponieważ wrażliwość na insulinę u pacjentów z cukrzycą i zaburzeniem czynności nerek jest podwyższona, dawkę produktu należy u tych pacjentów dobierać ostrożnie.

Próby kliniczne w grupie pacjentów powyżej 75 lat i u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby nie zostały przeprowadzone (patrz punkt 4.4).

Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i/lub skuteczności terapii, nie zaleca się stosowania repaglinidu u dzieci poniżej 18 lat.

U pacjentów osłabionych lub niedożywionych należy ostrożnie ustalać dawkę początkową i podtrzymującą w celu uniknięcia objawów hipoglikemii.

Pacjenci otrzymujący inne doustne leki przeciwcukrzycowe (DLP)

U pacjentów leczonych dotychczas innymi lekami hipoglikemizuj ącymi możliwa jest zmiana stosowanego leku na repaglinid. Nie istnieje jednak precyzyjnie określona zależność między dawką innych leków hipoglikemizuj ących a dawką repaglinidu. Maksymalna zalecana dawka początkowa u tych pacjentów wynosi 1 mg repaglinidu przed głównymi posiłkami.

Możliwe jest stosowanie repaglinidu jednocześnie z metforminą, kiedy leczenie samą metforminą nie spowodowało zadowalającego wyrównania glikemii. W takiej sytuacji dawkę metforminy należy utrzymać i jednocześnie podawać repaglinid. Dawka początkowa repaglinidu wynosi 0,5 mg przed głównymi posiłkami; dawkę dostosowuje się na podstawie oznaczeń stężenia glukozy we krwi, tak jak w monoterapii repaglinidem.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na repaglinid lub którąkolwiek z substancji pomocniczych zawartych w produkcie Aderegl

•    Cukrzyca typu 1 (cukrzyca insulinozależna) ze stwierdzonym brakiem peptydu C

•    Cukrzycowa kwasica ketonowa ze śpiączką lub bez śpiączki

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

•    Jednoczesne stosowanie gemfibrozylu (patrz punkt 4.5)

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne Repaglinid należy przepisywać tylko tym pacjentom, u których zła kontrola glikemii i objawy cukrzycy utrzymują się, mimo prób stosowania właściwej diety, wysiłku fizycznego i zmniejszenia masy ciała.

Repaglinid, podobnie jak większość produktów zwiększaj ących wydzielanie insuliny, może powodować hipoglikemię.

U wielu pacjentów z czasem dochodzi do osłabienia działania zmniejszającego stężenie glukozy we krwi wywieranego przez produkt hipoglikemizujący. Może to być wynikiem postępu choroby lub zmniejszenia reakcji na zastosowany produkt. Zjawisko to określa się mianem nieskuteczności wtórnej, w odróżnieniu od nieskuteczności pierwotnej, kiedy już od początku stosowania produkt okazuje się nieskuteczny u danego pacjenta. Przed rozpoznaniem wtórnej nieskuteczności należy wziąć pod uwagę możliwość dalszej modyfikacji dawki oraz ustalić, czy pacjent przestrzega zaleceń dietetycznych i czy stosuje zalecone ćwiczenia fizyczne.

Repaglinid oddziałuje krótkotrwale na swoiste miejsce wiązania w komórkach beta trzustki. Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania repaglinidu w przypadku wtórnej oporności na leki zwiększające wydzielanie insuliny. Badania kliniczne dotyczące leczenia jednocześnie z innymi lekami zwiększaj ącymi wydzielanie insuliny i akarbozą nie zostały przeprowadzone.

Przeprowadzono badania dotyczące skojarzonego leczenia z insuliną NPH (Neutral Protamine Hagedorn) i z tiazolidynodionami. Jednakże, należy rozważyć korzyści takiego stosowania w porównaniu do innego leczenia skojarzonego.

Jednoczesne stosowanie z metforminą wiąże się ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii. Jeżeli pacjent, u którego zastosowano leczenie doustnym lekiem przeciwcukrzycowym, jest narażony na czynniki wywołujące stres, np. gorączkę, zakażenie, doznał urazu lub został poddany zabiegowi chirurgicznemu, może dojść u niego do zaburzeń wyrównania glikemii. W takich przypadkach może być konieczne tymczasowe odstawienie repaglinidu i leczenie insuliną.

Stosowanie repaglinidu może być związane ze zwiększeniem częstości występowania ostrego zespołu wieńcowego np. zawału serca (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami

Repaglinid powinien być stosowany ostrożnie lub przeciwwskazany u pacjentów stosujących jednocześnie leki, które mogą mieć wpływ na metabolizm repaglinidu. Jeżeli jednoczesne stosowanie tych leków jest konieczne, należy dokładnie monitorować stężenie glukozy w surowicy oraz kontrolować kliniczny stan pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów

Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby.

Nie przeprowadzono badań klinicznych u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat oraz osób powyżej 75 lat, dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tych grupach pacjentów.

Zaleca się ostrożne dostosowywanie dawki u pacjentów osłabionych lub niedożywionych.

Dawka początkowa i podtrzymująca powinna być ostrożnie dobierana.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wiele produktów wpływa na metabolizm repaglinidu. Lekarz powinien brać pod uwagę możliwe interakcje:

Dane z badań in vitro wykazują, że repaglinid metabolizowany jest przede wszystkim przez układ CYP2C8, jak również CYP3A4. Dane z badań klinicznych przeprowadzonych u zdrowych ochotników potwierdzają dominującą rolę układu CYP2C8, jako enzymu metabolizującego repaglinid, podczas gdy CYP3A4 ma mniejsze znaczenie, które jednak zwiększa się w przypadku inhibicji układu CYP2C8. Wynika z tego, że metabolizm, a w konsekwencji klirens repaglinidu, może ulec zmianie pod wpływem leków, które działają hamująco lub indukują aktywność enzymów należących do cytochromu P-450. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podawania inhibitorów CYP2C8 lub 3A4 jednocześnie z repaglinidem.

Dane z badań in vitro wykazuj ą, że repaglinid może być substratem dla aktywnego wychwytu przez wątrobę (organiczny anion transportujący proteinę OATP1B1). Leki będące inhibitorami OATP1B1 (np. cyklosporyna) mogą zwiększać osoczowe stężenie repaglinidu (patrz poniżej). Następujące substancje mogą zwiększać i /lub zmniejszać hipoglikemizujące działanie repaglinidu: gemfibrozyl, klarytromycyna, itrakonazol, ketokonazol, trimetoprim, cyklosporyna, inne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), nieselektywne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), salicylany, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), oktreotyd, alkohol i steroidy anaboliczne.

Jednoczesne podawanie gemfibrozylu (600 mg dwa razy dziennie), inhibitora układu CYP2C8, i repaglinidu (w pojedynczej dawce 0,25 mg) u zdrowych ochotników spowodowało zwiększenie stężenia repaglinidu (AUC) 8,1 razy i Cmax 2,4 razy. Okres półtrwania zwiększył się z 1,3 godziny do 3,7 godzin, co prawdopodobnie wynika z nasilonego i wydłużonego działania hipoglikemizującego repaglinidu, a stężenie repaglinidu w osoczu w 7 godzinie zwiększyło się po podaniu gemfibrozylu 28,6 razy. Jednoczesne stosowanie gemfibrozylu i repaglinidu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie trimetoprimu (160 mg dwa razy dziennie), umiarkowanego inhibitora układu CYP2C8, i repaglinidu (w pojedynczej dawce 0,25 mg) spowodowało zwiększenie stężenia repaglinidu (AUC), Cmax i te (odpowiednio 1,6-, 1,4-, 1,2-krotnie) bez statystycznie znamiennego wpływu na stężenie glukozy we krwi. Brak efektu farmakodynamicznego obserwowano przy dawkach repaglinidu mniejszych od terapeutycznych. Ponieważ profil bezpieczeństwa tego skojarzenia leków nie został ustalony dla dawek większych niż 0,25 mg repaglinidu i 320 mg trimetoprimu, jednoczesne stosowanie obu leków nie jest zalecane. Jeżeli ich jednoczesne stosowanie jest konieczne, należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi i stan kliniczny pacjenta (patrz punkt 4.4).

Rifampicyna, silny induktor układu CYP3A4, a także CYP2C8, działa na metabolizm repaglinidu zarówno jako induktor, jak i inhibitor. Siedmiodniowe wstępne leczenie rifampicyną (600 mg), po którym wprowadzono jednoczesne leczenie repaglinidem (w pojedynczej dawce 4 mg), po kolejnych siedmiu dniach spowodowało zmniejszenie stężenia (AUC) o 50% (wynik jednoczesnej indukcji i inhibicji). Kiedy repaglinid podano w 24 godziny po ostatniej dawce rifampicyny, zaobserwowano 80% zmniejszenie stężenia (AUC) repaglinidu (wynik wyłącznie indukcji). Jednoczesne stosowanie rifampicyny i repaglinidu może zatem spowodować konieczność zmiany dawki repaglinidu, która powinna być oparta o dokładne pomiary glikemii zarówno na początku leczenia rifampicyną (ostra inhibicja), w czasie podawania kolejnych dawek (współistnienie indukcji i inhibicji), w czasie odstawienia (jedynie indukcja), jaki i do około dwóch tygodni po odstawieniu rifampicyny, kiedy to zanika jej działanie indukujące. Nie można wykluczyć, że inne leki indukujące, takie jak: fenytoina, karbamazepina, fenobarbital czy dziurawiec, będą miały podobne działanie.

Wpływ ketokonazolu, silnego kompetycyjnego inhibitora układu CYP3A4, na farmakokinetykę

repaglinidu został zbadany u zdrowych ochotników. Równoczesne podanie 200 mg ketokonazolu zwiększyło AUC i Cmax repaglinidu 1,2-krotnie, podczas gdy profile glikemii przy jednoczesnym podawaniu (pojedyncza dawka 4 mg repaglinidu) były zmienione o mniej niż 8%. Jednoczesne podawanie 100 mg itrakonazolu, inhibitora układu CYP3A4, również zostało zbadane u zdrowych ochotników i zwiększyło AUC 1,4-krotnie. Nie zaobserwowano znamiennego wpływu na poziom glukozy u zdrowych ochotników. W badaniu interakcji przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach równoczesne podanie 250 mg klarytromycyny, silnego inhibitora CYP3A4, nieznacznie zwiększyło AUC repaglinidu 1,4-krotnie i Cmax 1,7-krotnie oraz zwiększyło średnie przyrostowe osoczowe AUC insuliny 1,5-krotnie i stężenie maksymalne 1,6-krotnie. Dokładny mechanizm tej interakcji nie jest wyjaśniony.

W badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników, jednoczesne podanie repaglinidu (w pojedynczej dawce 0,25 mg) i cyklosporyny (w powtarzanej dawce 100 mg), zwiększało Cmax repaglinidu 1,8-krotnie i AUC repaglinidu 2,5-krotnie. Dopóki nie ustalono interakcji między cyklosporyną i repaglinidem w dawce większej niż 0,25 mg, jednoczesne podawanie leków powinno być zabronione. Jeżeli jednak takie połączenie jest niezbędne, należy zachować ostrożność kliniczną i kontrolować stężenie glukozy we krwi (patrz punkt 4.4).

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.

Jednoczesne stosowanie repaglinidu z cymetydyną, nifedypiną, estrogenem lub simwastatyną, które są metabolizowane przez CYP3A4, nie miało istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne repaglinidu.

Repaglinid nie wywiera klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę digoksyny, teofiliny ani warfaryny w stanie stacjonarnym podczas podawania go zdrowym ochotnikom. Na tej podstawie wydaje się, że zmiana dawkowania digoksyny, teofiliny czy warfaryny nie jest konieczna w przypadku jednoczesnego podawania repaglinidu.

Następujące substancje mogą zmniejszać hipoglikemizujące działanie repaglinidu:

doustne leki antykoncepcyjne, rifampicyna, barbiturany, karbamazepina, tiazydy, kortykosteroidy,

danazol, hormony tarczycy oraz leki sympatykomimetyczne.

W przypadku zastosowania lub odstawienia wymienionych leków u pacjenta otrzymuj ącego repaglinid, należy starannie kontrolować stan pacjenta, ze względu na możliwość zmian w wyrównaniu glikemii.

Należy rozważyć możliwe interakcje, gdy repaglinid jest podawany równocześnie z innymi lekami, które są wydzielane, tak jak repaglinid, głównie z żółcią.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzono badań klinicznych, dotyczących stosowania repaglinidu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, dlatego bezpieczeństwo stosowania repaglinidu u kobiet w ciąży nie może być ocenione. Dotychczas nie wykazano działania teratogennego repaglinidu w badaniach na zwierzętach. Podawanie dużych dawek repaglinidu w ciągu ostatniego trymestru ciąży i w czasie laktacji powodowało u szczurów zaburzenia w rozwoju kończyn i działanie embriotoksyczne. Obecność repaglinidu została wykazana w mleku zwierząt poddanych badaniom. Stosowanie produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią jest zatem przeciwwskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Pacjenci powinni być uprzedzeni o konieczności podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć hipoglikemii podczas prowadzenia pojazdu. Jest to szczególnie ważne u tych pacjentów, u których objawy zapowiadające hipoglikemię są słabe, albo nie występują lub u których hipoglikemia występuje często. W takich przypadkach należy rozważyć, czy możliwe jest w ogóle prowadzenie pojazdów.

4.8    Działania niepożądane

W trakcie stosowania repaglinidu i innych środków hipoglikemizujących obserwowano następujące działania niepożądane: częstość ich występowania określono jako: często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1,000 do <1/100); rzadko (> 1/10,000 do < 1/1,000); bardzo rzadko (< 1/10,000); nieznane (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu odpornościowego Bardzo rzadko: uczulenie

Uogólniona reakcja nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna) lub reakcja immunologiczna, taka jak zapalenie naczyń.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: hipoglikemia

Nieznane: śpiączka hipoglikemiczna i utrata przytomności wywołana hipoglikemią Tak jak w przypadku innych leków hipoglikemizuj ących, obserwowano objawy hipoglikemii po podaniu repaglinidu. Objawy te są zwykle słabo nasilone i łatwo je opanować przyjmuj ąc węglowodany. W ciężkich przypadkach, wymagaj ących pomocy osób trzecich, może być konieczne podanie roztworu glukozy we wlewie dożylnym. Występowanie takich reakcji zależy, tak jak w każdym przypadku leczenia cukrzycy, od czynników osobniczych, takich jak: zwyczaje żywieniowe, dawki leków, wysiłek fizyczny oraz stres (patrz punkt 4.4). Interakcje z innymi produktami leczniczymi mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii (patrz punkt 4.5). Po wprowadzeniu leku na rynek odnotowano przypadki wystąpienia hipoglikemii u pacjentów leczonych równocześnie metforminą lub tiazolidynodionem.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia

Przemijaj ące zaburzenia widzenia, powodowane przez zmiany stężenia glukozy we krwi, obserwuje się na początku leczenia farmakologicznego cukrzycy. Takie zaburzenia stwierdzono jedynie u niewielu pacjentów po rozpoczęciu leczenia repaglinidem. W żadnym przypadku nie było to przyczyną odstawienia repaglinidu w trakcie badań klinicznych.

Zaburzenia serca

Rzadko: schorzenia sercowonaczyniowe

Cukrzyca typu 2 jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia schorzeń sercowonaczyniowych. W jednym badaniu epidemiologicznym większa częstość wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego została stwierdzona w grupie pacjentów leczonej repaglinidem. Jednakże, zależność przyczynowa nie została potwierdzona (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Często: bóle brzucha i biegunka Bardzo rzadko: wymioty i zaparcia Nieznane: nudności

W badaniach klinicznych obserwowano dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak: bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty i zaparcia. Częstość występowania i nasilenie tych dolegliwości były podobne do dolegliwości występuj ących podczas stosowania innych doustnych środków pobudzaj ących wydzielanie insuliny.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby

W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszane były ciężkie uszkodzenia wątroby. Jednakże przypadkowy

związek ze stosowaniem repaglinidu nie został udowodniony.

Bardzo rzadko: wzrost poziomu enzymów wątrobowych

W czasie leczenia repaglinidem stwierdzono pojedyncze przypadki zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych. Większość przypadków zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych była łagodna i przemijaj ąca i niewielu pacjentów przerwało leczenie z tego powodu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nieznane: nadwrażliwość

Mogą wystąpić odczyny skórne z powodu nadwrażliwości w postaci rumienia, świądu, wysypki i pokrzywki. Z powodu różnic w budowie chemicznej nie ma podstaw do podejrzeń o występowanie alergii krzyżowej z pochodnymi sulfynylomocznika.

4.9 Przedawkowanie

Repaglinid był podawany w dawkach zwiększających się w odstępach tygodniowych od 4 do 20 mg cztery razy na dobę w okresie 6 tygodni. Nie zaobserwowano objawów sugerujących, że lek nie jest bezpieczny. Ponieważ w badaniu zabezpieczono uczestników przed hipoglikemią poprzez zwiększenie podaży węglowodanów, należy uznać, że względne przedawkowanie może prowadzić do znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi i wystąpienia objawów hipoglikemii (zawroty głowy, poty, drżenie, ból głowy itd.). W razie wystąpienia takich dolegliwości należy podjąć odpowiednie działania w celu znormalizowania niskiego poziomu glukozy (doustne podanie węglowodanów). Hipoglikemię

o cięższym przebiegu, z drgawkami, utratą przytomności lub śpiączką, należy leczyć dożylnym podaniem roztworu glukozy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodna kwasu karbamoilometylobenzoesowego (Kod ATC: A 10 B X02)

Repaglinid jest nowym, krótko działaj ącym doustnym lekiem, stymuluj ącym wydzielanie insuliny. Repaglinid zmniejsza stężenie glukozy we krwi poprzez pobudzanie uwalniania insuliny z trzustki, co zależy od obecności czynnych komórek beta w obrębie wysp trzustkowych. Repaglinid zamyka zależne od ATP kanały potasowe w błonie komórek beta, łącząc się z innym miejscem wiązania niż pozostałe leki stymuluj ące wydzielanie insuliny. To prowadzi do depolaryzacji komórek beta, otwarcia kanałów wapniowych i zwiększonego napływu jonów wapnia do komórek, a w konsekwencji do uwolnienia insuliny z komórek beta.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 odpowiedź insulinowa związana z posiłkiem występuje w ciągu 30 minut po doustnym podaniu repaglinidu. Powoduje to zmniejszenie stężenia glukozy we krwi w całym okresie okołoposiłkowym. Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym. Stężenie repaglinidu w osoczu zmniejsza się gwałtownie, a w cztery godziny po podaniu obserwowano małe stężenie leku w osoczu u pacjentów z cukrzycą typu 2.

U pacjentów z cukrzycą typu 2, po zastosowaniu dawek od 0,5 do 4 mg, stwierdzono zmniejszenie stężenia glukozy we krwi zależne od dawki repaglinidu.

Wyniki badań klinicznych wykazały, że produkt najlepiej podawać z głównymi posiłkami (podanie przedposiłkowe).

Repaglinid zwykle przyjmuje się 15 minut przed posiłkiem, ale może być również podawany w trakcie całego 30-minutowego okresu poprzedzającego posiłek lub bezpośrednio przed posiłkiem.

Jedno badanie epidemiologiczne sugerowało zwiększenie ryzyka ostrego zespołu

wieńcowego u pacjentów leczonych repaglinidem w porównaniu z pacjentami leczonymi pochodnymi sulfonylomocznika (patrz punkt 4.4 i 4.8).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Repaglinid jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, co prowadzi do szybkiego zwiększenia stężenia produktu w osoczu. Maksymalne stężenie występuje w ciągu godziny od momentu podania. Po osiągnięciu maksimum stężenie repaglinidu szybko zmniejsza się i w ciągu 4 -6 godzin repaglinid jest eliminowany. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 godziny. Farmakokinetyka repaglinidu charakteryzuje sięśrednią całkowitą biodostępnością repaglinidu ok. 63% (CV 11%), małą objętością dystrybucji 30 l (zgodnie z dystrybucją do płynów wewnątrzkomórkowych) oraz szybką eliminacją z krwi. Podczas badań klinicznych stwierdzono dużą zmienność osobniczą (60%) w stężeniu repaglinidu w osoczu. Zmienność osobnicza nie ma wpływu na skuteczność leku u danego pacjenta, ponieważ zmienność działania u tego samego pacjenta waha się od niskiej do umiarkowanej (35%), a dostosowanie dawki powinno odbywać się w zależności od uzyskiwanej odpowiedzi klinicznej.

Wrażliwość na repaglinid jest większa u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku z cukrzycą typu 2. Pole pod krzywą - AUC (odchylenie standardowe - SD) po podaniu pojedynczej dawki 2 mg (4 mg u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby) wynosiło 31,4 ng/ml x h (28,3) u zdrowych ochotników, 304,9 ng/ml x h (228,0) u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i 117,9 ng/ml x h (83,8) u starszych pacjentów z cukrzycą typu 2. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 20-39 ml/min) po 5 dniach leczenia repaglinidem (2 mg trzy razy na dobę) wyniki wskazuj ą na dwukrotne zwiększenie ekspozycji (pole pod krzywą - AUC) i czasu półtrwania (t1/2) w porównaniu z pacjentami z prawidłową funkcj ą nerek.

Repaglinid w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza u ludzi (powyżej 98%).

Nie stwierdzono żadnej istotnej klinicznej różnicy w farmakokinetyce repaglinidu związanej z czasem podania leku (jednocześnie z posiłkiem, 15 lub 30 minut przed posiłkiem lub na czczo).

Repaglinid jest niemal całkowicie metabolizowany w wątrobie i żaden z badanych metabolitów nie wykazywał istotnego klinicznie działania hipoglikemizującego. Repaglinid i jego metabolity wydzielane są głównie z żółcią. Bardzo mała część podanej dawki (poniżej 8%) wydalana jest z moczem, przede wszystkim jako metabolity. Mniej niż 1% repaglinidu wydalany jest z kałem w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uwzględniaj ące wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcj ę, nie ujawniaj ą występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)

Wapnia wodorofosforan bezwodny

Meglumina

Skrobia kukurydziana

Polakrylina potasowa

Powidon K-30

Glicerol 99,5%

Magnezu stearynian Poloksamer 188

Żelaza tlenek żółty (E172) - tabletki 1 mg Żelaza tlenek czerwony (E172) - tabletki 2 mg.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

Butelki: 1 rok

Blistry: 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Aderegl dostępny jest w blistrach z folii OPA/Aluminum/PVC/Aluminium po 30, 90, 120 i 270 tabletek oraz w butelkach HDPE zawierających 90 i 270 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.,

Ag. Varvara, 12351 Ateny Grecja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Aderegl