Imeds.pl

Adrenalina Aguettant

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Adrenalina Aguettant, 1 mg/10 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Adrenalina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Adrenalina Aguettant i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adrenalina Aguettant

3.    Jak stosować lek Adrenalina Aguettant

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Adrenalina Aguettant

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Adrenalina Aguettant i w jakim celu się ją stosuje

Adrenalina Aguettant, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, zawiera substancję czynną adrenalinę, należącą do grupy leków zwanych lekami adrenergicznymi lub dopaminergicznymi.

Lek stosuje się:

-    W leczeniu zatrzymania akcji serca (niespodziewany zanik czynności serca, oddychania i świadomości).

-    W leczeniu ostrej reakcji anafilaktycznej (ciężki wstrząs lub zapaść spowodowane ciężką reakcją alergiczną).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Adrenalina Aguettant

Kiedy nie stosować leku Adrenalina Aguettant

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancj ę czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), gdy dostępna jest alternatywna postać adrenaliny lub alternatywny lek o działaniu obkurczaj ącym naczynia krwionośne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Adrenalina Aguettant zaleca się w leczeniu w przypadkach nagłych. Po podaniu leku niezbędny jest stały nadzór lekarza.

Środki ostrożności przy stosowaniu

Ryzyko działań niepożądanych jest zwiększone, jeśli u pacjenta występuje:

-    nadczynność tarczycy w wywiadzie, również jeśli wystąpiła w przeszłości (choroba gruczołu tarczycy),

-    ciężka niewydolność nerek,

-    hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia we krwi),

-    hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi),

-    cukrzyca,

-    choroba serca lub nadciśnienie tętnicze,

-    uszkodzenie mózgu lub stwardnienie tętnic w mózgu,

-    jaskra (podwyższone ciśnienie w oku),

-    choroby prostaty,

-    pacj ent jest podeszłym wieku,

-    pacjentka jest w ciąży.

Lek Adrenalina Aguettant a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki, które mogą oddziaływać z lekiem Adrenalina Aguettant:

-    halogenowe anestetyki wziewne (gazy używane podczas znieczulania),

-    niektóre leki przeciwdepresyjne,

-    leki na nadciśnienie, choroby serca,

-    leki na cukrzycę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Adrenalina Aguettant nie wypływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Adrenalina Aguettant zawiera sód

Ten lek zawiera 3,54 mg sodu na ml roztworu do wstrzykiwań. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów stosuj ących ścisłą dietę niskosodową.

3. Jak podaje się lek Adrenalina Aguettant

Adrenalina Aguettant jest podawana przez lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego. Zdecyduj ą oni, jaka ilość leku jest właściwa u pacjenta oraz kiedy i jak powinno się go podawać.

Wprzypadku zagrażających życiu reakcji alergicznych (ostra reakcja anafilaktyczna):

Zalecana dawka

Dorośli: należy stosować dawkę 0,05 mg (0,5 ml roztworu leku Adrenalina Aguettant 1:10 000), powtarzać w razie konieczności do momentu uzyskania oczekiwanej odpowiedzi.

Wprzypadku zatrzymania akcji serca:

Dorośli: 1 mg (10 ml roztworu leku Adrenalina Aguettant 1:10 000) podawane dożylnie lub śródkostnie co 3-5 minut do momentu przywrócenia akcji serca.

Dzieci o masie ciała powyżej 5 kg: 10 mikrogramów/kg masy ciała (0,1 ml/kg mc. roztworu leku Adrenalina Aguettant 1:10 000) podawane dożylnie lub śródkostnie co 3-5 minut do momentu przywrócenia akcji serca.

Tego leku nie należy stosować w dawce mniejszej niż 0,5 ml, dlatego nie należy go stosować u noworodków i niemowląt, których masa ciała jest mniejsza niż 5 kg.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

-    niepokój,

-    duszność (trudności w oddychaniu),

-    nerwowość,

-    lęk,

-    pocenie,

-    kołatanie serca (nieregularne lub przyspieszone bicie serca),

-    tachykardia (przyspieszona akcja serca),

-    bladość,

-    drgawki,

-    słabość,

-    zawroty głowy,

-    ból głowy,

-    nudności,

-    wymioty,

-    chłodne kończyny,

-    omamy,

-    omdlenia,

-    hiperglikemia (duże stężenie cukru we krwi),

-    hipokaliemia (małe stężenie potasu we krwi),

-    kwasica metaboliczna (zwiększona kwasowość we krwi),

-    nadmierne rozszerzenie źrenic.

Działania niepożądane u pacjentów wrażliwych na adrenalinę lub po podaniu adrenaliny w dużych dawkach:

-    arytmia serca (nieregularne bicie serca/zatrzymanie akcji serca),

-    nadciśnienie krwi (z ryzykiem wylewu krwi do mózgu),

-    zwężenie światła naczyń (zwężenie naczyń krwionośnych na przykład skórnych, w kończynach bądź nerkach),

-    napady ostrej dławicy piersiowej,

-    ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego.

Wielokrotne miejscowe wstrzykiwania mogą spowodować martwicę (uszkodzenie tkanki) w miejscach wstrzykiwań, w wyniku obkurczenia naczyń (zwężenia światła naczyń krwi).

We wszystkich przypadkach, po podaniu leku Adrenalina Aguettant konieczny jest nadzór lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego

5.    Jak przechowywać lek Adrenalina Aguettant

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Sprawdzi to lekarz lub pielęgniarka opiekuj ący się pacjentem.

Przechowywać w aluminiowej saszetce w celu ochrony przed światłem i tlenem.

Nie otwierać aluminiowej saszetki do momentu użycia.

Produkt musi zostać użyty bezpośrednio po otwarciu saszetki.

Nie zamrażać.

Nie używać ostrych przedmiotów do otwarcia saszetki.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że lek został częściowo zużyty lub posiada widoczne oznaki uszkodzenia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Adrenalina Aguettant

Substancj ą czynną jest winian adrenaliny:

Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 0,1 mg adrenaliny (w postaci winianu adrenaliny). Każda ampułkostrzykawka o pojemności 10 ml zawiera 1 mg adrenaliny (w postaci winianu adrenaliny).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas solny, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań. Jak wygląda lek Adrenalina Aguettant i co zawiera opakowanie

Adrenalina Aguettant jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem w 10 ml polipropylenowej ampułkostrzykawce, zapakowanej pojedynczo w przezroczysty blister oraz umieszczonej w aluminiowej saszetce.

Dostępne opakowania: 1 lub 10 ampułkostrzykawek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratoire Aguettant 1 rue Alexander Fleming 69007 LYON Francja

Wytwórca:

Laboratoire Aguettant 1 rue Alexander Fleming 69007 LYON Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Adrenalina dożylnie powinna być podawana wyłącznie przez osoby mające doświadczenie w jej stosowaniu, oraz w dostosowywaniu dawek substancji zwiększających ciśnienie krwi, w wyniku działania obkurczającego naczynia krwionośne, w trakcie standardowej praktyki klinicznej.

Resuscytacj a krążeniowo-oddechowa:

10 ml roztworu 1:10 000 (1 mg) adrenaliny podawane dożylnie (IV) lub śródkostnie (IO), powtarzane co 3-5 minut do powrotu spontanicznego krążenia.

Podanie dotchawicze (ET) powinno być stosowane jedynie jako ostateczność, jeżeli nie ma dostępu do żadnej z pozostałych dróg podania, w dawce 20 ml do 25 ml roztworu 1:10 000 (2 mg do 2,5 mg).

Jeśli nagłe zatrzymanie krążenia poprzedzone jest zabiegiem chirurgicznym na sercu, adrenalinę należy podawać dożylnie bardzo ostrożnie, w dawkach 0,5 ml lub 1 ml roztworu 1:10 000 (50 mikrogramów lub 100 mikrogramów), w zależności od wykazywanego działania.

Ostra reakcja anafilaktyczna

Podawać dożylnie (bolusy) 0,5 ml roztworu 1:10 000 (0,05 mg), dostosowując dawkę w zależności od reakcji na leczenie.

Produkt Adrenalina Aguettant 1 mg/10 ml (1:10 000), roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, nie jest zalecany do stosowania domięśniowego w leczeniu ostrej reakcji anafilaktycznej.

Do podania domięśniowego należy stosować roztwór 1 mg/ml (1:1000).

Populacja dzieci i młodzieży:

Ten lek nie jest dostosowany do podawania dawki mniejszej niż 0,5 ml, dlatego nie należy go stosować dożylnie lub śródkostnie u noworodków i niemowląt o masie ciała poniżej 0,5 kg.

Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci:

Dożylnie lub śródkostnie (tylko u dzieci o masie powyżej 5 kg): 0,1 ml/kg mc. roztworu 1:10 000 (10 mikrogramów/kg mc.) adrenaliny do maksymalnej dawki pojedynczej 10 ml roztworu 1:10 000 (1 mg), powtarzane co 3-5 minut do powrotu spontanicznego krążenia.

Podanie dotchawicze powinno być stosowane jedynie jako ostateczność, niezależnie od wagi dziecka, jeżeli nie ma dostępu do żadnej z pozostałych dróg podania, w dawce 1 ml/kg mc. roztworu 1:10 000 (100 mikrogramów/kg mc.) do maksymalnie 25 ml roztworu 1:10 000 (2,5 mg).

Należy ściśle stosować się do poniższych zasad:

Ampułkostrzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku, tylko u jednego pacjenta. Należy wyrzucić strzykawkę po użyciu. Nie używać ponownie.

Bezpośrednio przed podaniem produkt należy zbadać wzrokowo, czy nie zawiera cząsteczek stałych i nie ma przebarwień. Użyty może zostać jedynie przezroczysty, bezbarwny roztwór bez cząsteczek bądź osadów.

Produktu nie należy używać, jeśli saszetka lub blister zostały otwarte lub jeśli zabezpieczenie uwidaczniaj ące ślady ewentualnej manipulacji na strzykawce (plastikowa folia u podstawy osłonki) jest uszkodzone.

1)    Otworzyć aluminiową saszetkę wyłącznie ręcznie, rozdzierając nacięcie/-a. Nie używać ostrych przedmiotów do otwarcia saszetki.

2)    Wyjąć ampułkostrzykawkę ze sterylnego blistra.3) Wcisnąć tłok strzykawki, aby uwolnić zatyczkę. Proces sterylizacji może spowodować przyleganie zatyczki do strzykawki.

4) Przekręcić osłonkę na końcówce, aby przerwać zabezpieczenie. Nie dotykać końcówki strzykawki typu luer, aby uniknąć zanieczyszczenia.

5) Sprawdzić, czy zabezpieczenie końcówki strzykawki zostało całkowicie usunięte. W przeciwnym razie, należy ponownie umieścić osłonkę i ponownie przekręcić.

6) Usunąć powietrze, delikatnie naciskając tłok.

7)    Podłączyć strzykawkę do urządzenia z dostępem do żyły albo połączyć je z igłą.

Wcisnąć tłok, aby wstrzyknąć wymaganą obj ętość.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7