Imeds.pl

Advantage 40 Dla Psów, Roztwór Do Nakrapiania 100 Mg/Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Imidaklopryd 100 mg/ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania.

Przejrzysty roztwór o zabarwieniu żółtym lub żóltobrązowawym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Pies.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł u psów oraz jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować u psów poniżej 8 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

W celu zapobiegania reinwazji zaleca się zwalczanie pcheł w otoczeniu zwierzęcia.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt do użytku zewnętrznego.

Nic należy dopuszczać, aby zwierzęta, którym ostatnio nanoszono produkt wzajemnie się wylizywały.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Podczas zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić. W przypadku kontaktu produktu ze skórą osoby wykonującej zabieg, zmyć ją wodą i mydłem. Sporadycznie, podobnie jak przy podaniu innych produktów mogą wystąpić reakcje ze strony skóry (np. świąd, podrażnienie, alergia). Przy dostaniu się do oka obficie wypłukać je wodą. W razie utrzymującego się podrażnienia oraz po przypadkowym połknięciu udać się do lekarza i przedstawić ulotkę informacyjną lub opakowanie. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pokarmu dla zwierząt.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Z powodu gorzkiego smaku może pojawić się ślinienie u psów, które lizały miejsce aplikacj bezpośrednio po jej wykonaniu. Objaw ten nie oznacza zatrucia i ustęnuie samoistnie no kilku - kilkunastu minutach.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą pojawić się reakcje skórne takie jak wypadanie sierści, zaczerwienienie, świąd i uszkodzenia skóry. Obserwowane było również pobudzenie, dezorientacja, nadmierne ślinienie się i objawy neurologiczne, takie jak zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie mięśni i depresja.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne przeprowadzone u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego i embriotoksycznego. Produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

Nie zaobserwowano żadnych interakcji między produktem podanym w dwukrotnej dawce a powszechnie stosowanymi weterynaryjnymi substancjami leczniczymi, takimi jak fention, lufenuron, milbemycyna, febantel, pyrantel i prazikwantel.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Psy o masie ciała do 4 kg - 1 tubka 0,4 ml/psa

Dawkowanie i schemat leczenia

Pies (kg masy ciała)

Produkt

Liczba tubek

Imidaklopryd

(mg/kg masy ciała)

<4 kg

Advantage 40 dla psów

1 x 0,4 ml

minimum 10

> 4 < 10 kg

Advantage 100 dla psów

1 x 1,0 ml

minimum 10

> 10 <25 kg

Advantage 250 dla psów

1 x 2,5 ml

minimum 10

> 25 < 40 kg

Advantage 400 dla psów

1 x 4,0 ml

minimum 10

> 40 kg

~_2_

Advantage 400 dla psów

2 x 4,0 ml

minimum 10

Przed podaniem produktu należy dokładnie dobrać wielkość opakowania do masy ciała zwierzęcia.

Po otwarciu opakowania rozchylić włosy zwierzęcia na grzbiecie między łopatkami i lekko ściskając pojemnik zdeponować jego zawartość na skórze pacjenta. Nie wcierać.

Dla psów o masie ciała poniżej 25 kz:

U stojącego psa rozsunąć sierść pomiędzy łopatkami, tak aby widoczna była goła skóra. Zbliżyć koniec tubki do skóry i kilkukrotnie mocno ściskając zdeponować zawartość bezpośrednio na skórę.

Dla psów o masie ciała 25 kv i więcej:

Aby ułatwić nanoszenie produktu pies powinien znajdować się w pozycji stojącej. Zawartość tubki powinna zostać naniesiona w równych ilościach w 3-4 miejsca położone jedno za drugim wzdłuż grzbietu, począwszy od miejsca między łopatkami aż do nasady ogona. W każdym miejscu należy rozsunąć sierść, tak aby widoczna była goła skóra. Przytknąć koniec pipety do skóry i kilkukrotnie mocno ścisnąć w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę.

Nie należy wyciskać zbvt dużej ilości produktu w jednym miejscu, tzdyż może to spowodować jego spłyniecie po boku zwierzęcia.

Jednokrotna terapia zabezpiecza zwierzę przed inwazją na 4 tygodnie.

Produkt zachowuje skuteczność przy sporadycznych kąpielach i zmoczeniu sierści zwierzęcia.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Produkt jest bardzo dobrze tolerowany nawet po zastosowaniu dawek przekraczających 10 razy dawkę terapeutyczną. W przypadku niezgodnego z zaleceniem sposobu podania leku, np. doustnie, ryzyko wystąpienia zatrucia jest minimalne. W rzadkich przypadkach przedawkowania lub wylizywania sierści mogą wystąpić zaburzenia neurologiczne (zaburzenia koordynacji ruchowej, drgawki, drżenie i skurcze mięśni, zwolnienie częstości oddechów, zwężenie lub rozszerzenie źrenic, ospałość).

Brak jest specyficznej odtrutki, ale korzystne może okazać się podanie węgla aktywowanego.

Nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów klinicznych ani po pojedynczej dawce do 200 mg na kg masy ciała (5-6-krotna dawka terapeutyczna), ani po codziennym podaniu 100 mg na kg masy ciała przez 5 kolejnych dni, ani po cotygodniowym podaniu pięciokrotnej dawki maksymalnej przez 8 kolejnych tygodni.

4.11.    Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki do zwalczania pasożytów zewnętrznych w tym owadobójcze i repelenty

Kod ATCvet: QP53AX17

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Imidaklopryd, pochodna imidazolu, należy do grupy chloronikotynyli. Ze względu na swoją budowę chemiczną jest nitroguanidyną chloronikotynylu.

Imidaklopryd łączy się trwale z postsynaptycznymi receptorami nikotynowymi układu cholinergicznego, blokuje przewodzenie bodźców nerwowych powodując porażenie i śmierć owadów. Większość pcheł ginie w ciągu pierwszych godzin od zastosowania.

Imidaklopryd jest bezpieczny dla ssaków ze względu na słabe przenikanie przez barierę krew-mózg oraz z uwagi na odmienną budowę receptorów nikotynowych u ssaków i owadów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po nakropieniu na skórę zwierzęcia produkt w krótkim czasie rozprzestrzenia się po jej powierzchni, działając w sposób kontaktowy. Pozostaje w warstwie lipidowej powlekającej skórę i sierść działając przez okres do 4 tygodni. Sporadyczne zmoczenie się zwierzęcia, np. w wyniku kąpieli lub rzęsistego deszczu nie osłabia skuteczności produktu.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy Propylenu węglan Butylohydroksytoluen

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

4 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Tubka z PP z wieczkiem z PP zawierająca 0,4 ml produktu, umieszczona w blistrze PVC/Aluminium. Blister zawiera 4 tubki i jest umieszczony w tekturowym pudelku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Bayer Animal Health GmbH D-51368 Leverkusen, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5001/08

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

07.11.1997 14.03.2003

07.11.2007

20.10.2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.