+ iMeds.pl

Aescin 20 mgUlotka Aescin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

AESCIN, 20 mg, tabletki powlekane

(Escinum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Aescin ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy po kilku dniach skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub występują jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Aescin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aescin

3.    Jak stosować lek Aescin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aescin

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK AESCIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

•    Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu.

•    Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych.

•    Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Lek Aescin działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych.

Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylno-limfatyczne. Lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AESCIN Kiedy nie stosować leku Aescin

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek

•    u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku Aescin z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Aescin może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Niektóre antybiotyki - cefalosporyny mogą nasilać działanie leku.

Należy unikać jednoczesnego podawania leku Aescin z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na możliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów na nerki.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania alfa-escyny u kobiet w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu alfa-escyny na przebieg ciąży i rozwój płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania alfa-escyny u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Aescin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na obecność żółcieni pomarańczowej (E 110) lek może powodować reakcje alergiczne.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK AESCIN

Lek Aescin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Dorośli: Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.

Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki)

2 razy na dobę.

W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Dzieci: nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Aescin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do lecznictwa opisano następujące objawy niepożądane: Skala częstości występowania działań niepożądanych:

•    bardzo często - więcej niż u 1 na 10 pacjentów

•    często - u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów

•    niezbyt często - u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów

•    rzadko - u 1 do 10 pacjentów na 10 000

•    bardzo rzadko - mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów

•    nieznana - częstość nie może być określona na odstawie dostępnych danych Niezbyt często

•    zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

Bardzo rzadko

•    reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AESCIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Aescin

•    Substancj ą czynną leku jest alfa-escyna.

•    Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110), silikonowa emulsja przeciwpienna.

Jak wygląda lek Aescin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

1 blister po 30 tabletek (30 szt.) w tekturowym pudełku.

3 blistry po 30 tabletek (90 szt.) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Aescin

Charakterystyka Aescin

r~t _

>*

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZ.Ml/.łuu

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AESCIN, 20 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 20 mg alfa-escyny (Escinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu.

•    Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych.

•    Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Aescin, tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Dorośli: Produkt leczniczy stosuje się 3 razy na dobę po 2 tabletki po posiłku, popijając dużą ilością płynu. Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.

Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki)

2 razy na dobę.

W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Dzieci: nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania jest ciężka niewydolność nerek.

•    Alfa-escyny nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania alfa-escyny należy kontrolować czynność nerek.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ze względu na obecność żółcieni pomarańczowej (E 110) lek może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Oeoarte nen» í - vv1 1 '-Jowr ■ ■ ar-

OQ-P55Í Warszaw? t*l MICHÓW« i S

Produkt leczniczy Aescin tabletki powlekane może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Niektóre antybiotyki - ccfalosporyny mogą nasilać działanie produktu leczniczego.

Należy unikać jednoczesnego podawania produktu leczniczego Aescin z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na możliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów na nerki.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania alfa-escyny w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży i rozwój płodu (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy Aescin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do lecznictwa opisano następujące objawy niepożądane: [Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 - < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 - < 1/100), rzadko (> 1/10 000 - < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nic znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)].

Zaburzenia układu immunoloaiczneuo

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzyu'ka.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy odstawuć produkt leczniczy i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki ochraniające ściany naczyń.

Kod ATC: C 05 AC 07

Escyna to główna saponina nasion kasztanowca. Escyna działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe polega na zmniejszaniu aktywności hialuronidazy, enzymu odpowiedzialnego za zwiększenie przepuszczalności ściany naczyń krwionośnych. Zwiększenie tonusu ściany naczyń żylnych jest wynikiem stymulującego działania alfa-escyny na wydzielanie hormonów' kory nadnerczy, produkcję prostaglandyny PGF2aw ścianie naczyń oraz na uwalnianie noradrenaliny w zakończeniach włókien nerwowych, a także działania metabolitów cscyny podobnych do hormonów kory nadnerczy. Związki te są odpowiedzialne za wzrost napięcia komórek mięśniowych ściany naczyń żylnych.

Escyna po podaniu doustnym wchłania się dobrze. Wydala się z żółcią i moczem. Escyna w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania ałfa-escyny, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Z przedklinicznych badań wynika, że:

•    alfa-escyna nie wywołuje letalnych uszkodzeń DNA komórek bakteryjnych

•    nie wywiera działania mutagennego na bakterie Salmonella typhimurium w teście płytkowym

•    nie wywiera działania genotoksycznego w teście mikrojąderkowym na samcach i samicach myszy.

2.    DAiNE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j edno wodna Skrobia ziemniaczana Powidon Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Powidon Polisorbat 80

Kopolimer kwasu metakrylowego Sodu karboksymetyloceluloza Żółcień pomarańczowa (E 110)

Silikonowa emulsja przeciwpienna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 lub 3 blistry z folii A1./PCW po 30 tabletek powlekanych, w pudelku tekturowym. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

MINISTERSTW ( Źi)R Departament polityki Lekowej i Farmae 00-952 Warszaw?

tli    l F)

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

3. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Phannaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

4. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1615

R/2021

5. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.02.1990 r.

07.06.1999 r.

30.07.2004    r.

14.06.2005    r.

6. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

un


2000 -00-

,    /J>^vVVA

Aescin