+ iMeds.pl

Aethylum chloratum filofarm 70 gUlotka Aethylum chloratum filofarm

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


AETHYLUM CHLORATUM FILOFARM

(Ethylis chloridum)

Aerozol

Skład

1 pojemnik zawiera:

substancję czynną: chlorek etylu 70,0 g.

Dostępne opakowanie

Pojemnik aerozolowy aluminiowy. W tekturowym pudełku znajduje się jeden pojemnik aerozolowy, zawierający 70 g chlorku etylu.

Podmiot odpowiedzialny

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aethylum chloratum Filofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Aethylum chloratum Filofarm

3.    Jak stosować lek Aethylum chloratum Filofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Aethylum chloratum Filofarm

6.    Inne informacje.

1.    Co to jest lek Aethylum chloratum Filofarm i w jakim celu się go stosuje

Opis działania

Lek Aethylum chloratum Filofarm rozpryskiwany na skórę gwałtownie paruje, pochłaniając dużo ciepła, wskutek czego dochodzi do znacznego oziębienia, a nawet powstaje miejscowe zamrożenie spryskanego fragmentu skóry powodujące znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu.

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

2.    Zanim zastosuje się lek Aethylum chloratum Filofarm

Nie należy stosować leku Aethylum chloratum Filofarm:

-    w przypadku nadwrażliwości na chlorek etylu;

-    na uszkodzoną skórę;

-    do anestezji (znieczulenia) wziewnej;

-    u dzieci.

Ze względu na toksyczne działanie chlorku etylu na serce i płuca, lek nie jest przeznaczony do znieczulenia ogólnego.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Aethylum chloratum Filofarm

Aerozol Aethylum chloratum Filofarm jest lekiem przeznaczonym tylko do użytku zewnętrznego. Opakowanie narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury może wybuchnąć. Podczas stosowania leku na skórę twarzy należy chronić oczy, nos i wargi.

Należy unikać wdychania par gazu.

Wdychanie par chlorku etylu może być niebezpieczne dla zdrowia. Mogą wystąpić zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, a także zatrzymanie akcji serca i oddechu. W razie zatrucia należy natychmiast wezwać pogotowie i odwieźć chorego do szpitala.

Stosowanie leku Aethylum chloratum Filofarm z jedzeniem i piciem Nie należy stosować leku podczas spożywania pokarmu.

Stosowanie leku Aethylum chloratum Filofarm u dzieci Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Aethylum Chloratum Filofarm nie należy stosować w okresie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Aethylum Chloratum Filofarm bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Aethylum chloratum Filofarm stosowany zgodnie z zaleceniami nie powoduje działania ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie są znane oddziaływania leku Aethylum chloratum Filofarm z innymi lekami.

3. Jak stosować lek Aethylum chloratum Filofarm

Lek Aethylum chloratum Filofarm stosuje się na skórę w celu wywołania miejscowego znieczulenia. Aerozol należy rozpylać z odległości 8-23 cm przez 3-7 sekund.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Aethylum chloratum Filofarm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Wprzypadku zastosowania większej dawki leku Aethylum chloratum Filofarm niż zalecana

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy ostrego zatrucia

W przypadku niezamierzonego spryskania oczu lek Aethylum chloratum Filofarm powoduje zaczerwienienie spojówek. Skażenie oczu ciekłym chlorkiem etylu może wywołać zmiany w spojówkach i rogówce.

Skażenie skóry może spowodować jej miejscowe podrażnienie lub odmrożenie.

Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Może wywołać zatrzymanie akcji serca i oddechu.

Objawy przewlekłego zatrucia

Lek Aethylum chloratum Filofarm może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia. Długotrwała ekspozycja na chlorek etylu może powodować uszkodzenie wątroby lub nerek.

Leczenie

W przypadku skażenia oczu, wywinąć powieki i płukać oczy około 15 minut dużą ilością letniej wody lub 0,9% roztworem soli fizjologicznej.

W każdym przypadku skażenia oczu konieczne jest pilne skontaktowanie się z lekarzem okulistą.

W przypadku skażenia skóry spłukać dużą ilością zimnej wody, założyć na odmrożoną lub zaczerwienioną skórę jałowy opatrunek i chronić przed utratą ciepła. Jeśli podrażnienie skóry nie mija należy poradzić się lekarza dermatologa.

W przypadku zatrucia wziewnego należy zapewnić dostęp świeżego powietrza.

W przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem i bezzwłocznie wezwać pogotowie.

Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentowi całkowitego spokoju, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Aethylum chloratum Filofarm może powodować działania niepożądane.

Niska temperatura skroplonego gazu może spowodować miejscowe podrażnienie lub odmrożenie skóry.

Lek Aethylum chloratum Filofarm może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Aethylum chloratum Filofarm mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Aethylum chloratum Filofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Aethylum chloratum Filofarm po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C, chronić przed ogniem.

Nie dziurawić pojemnika aerozolowego i nie wrzucać do ognia.

Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39    85-619 Bydgoszcz

Data opracowania ulotki:

4

Aethylum chloratum Filofarm

Charakterystyka Aethylum chloratum filofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

AETHYLUM CHLORATUM FILOFARM, aerozol

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 pojemnik zawiera jako substancję czynną: 70,0 g chlorku etylu (Ethylis chloridum).

Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

4.2.    Dawkowanie i sposób stosowania

Produkt leczniczy stosuje się na skórę w celu wywołania miejscowego znieczulenia.

Aerozol należy rozpylać z odległości 8-23 cm przez 3-7 sekund.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorek etylu. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Nie stosować do anestezji wziewnej. Nie stosować u dzieci.

Ze względu na toksyczne działanie chlorku etylu na serce i płuca, produkt leczniczy nie jest przeznaczony do znieczulenia ogólnego.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Aerozol Aethylum chloratum Filofarm jest produktem leczniczym przeznaczonym tylko do użytku zewnętrznego.

Pojemnik aerozolowy narażony na działanie ognia lub wysokiej temperatury może eksplodować. Podczas stosowania produktu leczniczego nie należy spożywać pokarmu.

Podczas stosowania produktu leczniczego na skórę twarzy należy chronić oczy, nos i wargi.

Należy unikać wdychania par gazu. Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Może wywołać zatrzymanie akcji serca i oddechu.

W przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem (patrz punkt 4.9.). Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentowi całkowitego spokoju, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć. Konieczne jest także zapewnienie wystarczającego ogrzewania ciała.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Brak kontrolowanych badań dotyczących interakcji u ludzi.

4.6.    Ciąża i laktacja

Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu lub dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8.    Działania niepożądane

Niska temperatura skroplonego gazu może spowodować miejscowe odmrożenie skóry. Produkt leczniczy Aethylum chloratum Filofarm może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia.

4.9.    Przedawkowanie

Chlorek etylu jest silną trucizną dla układu nerwowego, wskutek wytwarzania się w ustroju produktów przemiany: metanolu i chlorowodoru. Zatrucie chlorkiem etylu przypomina zatrucie etanolem. Jako substancja silnie lipofilna, której metabolizm zachodzi także w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, doprowadza do znacznego uszkodzenia tkanki mózgowej. Chloroetan jest wchłaniany do organizmu drogami oddechowymi. W dużych stężeniach działa narkotycznie. Dwa wdechy powietrza zawierającego 4% chloroetanu wywołują podrażnienia oczu, zawroty głowy, bóle żołądka.

Objawy zatrucia ostrego

W przypadku niezamierzonego spryskania oczu produkt leczniczy Aethylum chloratum Filofarm powoduje zaczerwienienie spojówek. Skażenie oczu ciekłym chlorkiem etylu może wywołać zmiany w spojówkach i rogówce.

Skażenie skóry może spowodować jej miejscowe odmrożenie.

Wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Zależnie od stężenia par i czasu ich wchłaniania rozwijają się objawy znieczulenia ogólnego. Najpierw występuje pobudzenie psychiczne i ruchowe, po którym następuje zupełna utrata świadomości, wygaśnięcie odruchów i zwiotczenie mięśni. Czynność serca jest zwolniona, ciśnienie krwi zmniejszone. Zmniejsza się ciepłota ciała. Przy mniejszych ilościach wchłoniętej substancji zjawisko to jest odwracalne. Przy większych ilościach może nastąpić zatrzymanie akcji serca i oddechu.

Objawy zatrucia przewlekłego

Aethylum chloratum Filofarm może wywołać przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia. Długotrwała ekspozycja na chlorek etylu może powodować uszkodzenie wątroby lub nerek.

Leczenie

W przypadku skażenia oczu, płukać oczy około 15 minut dużą ilością letniej wody lub 0,9% roztworem soli fizjologicznej, przy wywiniętych powiekach.

W każdym przypadku skażenia oczu konieczna jest pilna konsultacja okulistyczna.

W przypadku skażenia skóry spłukać dużą ilością zimnej wody, założyć na odmrożoną lub zaczerwienioną skórę jałowy opatrunek i chronić przed utratą ciepła. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie mija, konieczna jest konsultacja dermatologiczna.

W przypadku zatrucia wziewnego należy pacjentowi zapewnić dostęp świeżego powietrza.

W przypadku zatrzymania akcji serca należy przywrócić czynność serca przez zastosowanie zewnętrznego masażu serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem, podać tlen z 5% dodatkiem dwutlenku węgla oraz podawać środki pobudzające ośrodek oddechowy. Stosowanie adrenaliny nie jest wskazane. Utrzymywać drożność dróg oddechowych.

Szczególnie ważne jest zapewnienie pacjentom całkowitego spokoju i ciepła, nawet w przypadku pozornie lekkich zatruć.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Kod ATC N 01 BX 01

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Mechanizm działania

Chlorek etylu (chloroetan) jest produktem leczniczym należącym do grupy innych środków znieczulających, działających miejscowo, wywołującym znieczulenie poprzez oziębienie lub nawet zamrożenie tkanki. Chlorek etylu jest cieczą wrząca w temperaturze 12°C przechowywaną w pojemnikach pod nadciśnieniem, które posiadają zawór rozpylający pozwalający na skierowanie strumienia chlorku etylu na odpowiednią powierzchnię ciała.

Rozpryskiwany na skórę, po zetknięciu z ciałem chlorek etylu wrze i gwałtownie paruje, pochłaniając dużo ciepła, wskutek czego dochodzi do znacznego oziębienia, a nawet miejscowego zamrożenia spryskanego fragmentu skóry. Powoduje to znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu.

Chlorek etylu jest substancją skrajnie łatwopalną.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Chlorek etylu łatwo wchłania się przez nieuszkodzoną skórę, drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Jako związek o właściwościach lipofilnych łatwo przenika do tkanek układu nerwowego. Metabolizm wchłoniętego związku polega głównie na utlenianiu przy udziale cytochromu P-450 i sprzęganiu z glutationem przy udziale S-tranferazy glutationu.

Chlorek etylu eliminowany jest z organizmu przez drogi oddechowe oraz na drodze metabolizmu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań przedklinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Aethylum chloratum Filofarm.

Z danych literaturowych wynika, że LC50 (wartość stężenia śmiertelnego) dla chlorku etylu, wyznaczone podczas 2 godzinnej inhalacji szczurów wynosi 160000 mg/m3.

Brak danych na temat LD50 dla chlorku etylu, wyznaczonych po podaniu doustnym bądź po podaniu na skórę szczura lub królika.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Brak substancji pomocniczych.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C, chronić przed ogniem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik aerozolowy aluminiowy.

W tekturowym pudełku znajduje się jeden pojemnik aerozolowy, zawierający 70 g chlorku etylu.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Nie dziurawić pojemnika i nie wrzucać do ognia. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39    85-619 Bydgoszcz

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr - R/2106

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28 wrzesień 1990r.

07 czerwiec 1999r.

16 sierpień 2004r.

16 czerwiec 2005r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Aethylum chloratum Filofarm