+ iMeds.pl

Afastural 3 gUlotka Afastural

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Afastural, 3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Fosfomycyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Afastural i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Afastural

3.    Jak stosować Afastural

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Afastural

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Afastural i w jakim celu się go stosuje

Lek Afastural należy do grupy leków zwanych antybiotykami. Działa poprzez zabijanie bakterii, które mogą powodować zakażenia.

Fosfomycynę stosuje się w leczeniu lub profilaktyce zakażeń pęcherza moczowego. Fosfomycyna nie nadaje się do leczenia dzieci w wieku poniżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Afastural Kiedy nie stosować leku Afastural:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na fosfomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.),

•    jeśli u pacj enta występuj ą ciężkie zaburzenia nerek,

•    jeżeli pacjent jest dializowany,

•    u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Afastural należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja pewnych cukrów (patrz poniżej),

-    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości biegunka po podaniu jakichkolwiek innych antybiotyków.

Dzieci i młodzież

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie potwierdzono jego bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej.

Afastural a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza leku nazywanego metoklopramidem (przeciwdziałającego nudnościom), ponieważ może on wpływać na lek Afastural.

Afastural z jedzeniem i piciem

Lek Afastural należy przyjmować na czczo (na pusty żołądek), najlepiej wieczorem przed pójściem do łóżka, po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i natychmiast wypić.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej jest unikać stosowania leku Afastural w trakcie ciąży.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna stosować lek Afastural.

Niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego i wpływać na karmione piersią niemowlę. W związku z tym lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna stosować lek Afastural w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

U pacjentów mogą występować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zmęczenie, które mogą ograniczać tę zdolność. W przypadku wystąpienia tego typu objawów pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Afastural zawiera sacharozę

Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja pewnych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3. Jak stosować Afastural

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna saszetka (3 g) leku Afastural w pojedynczej dawce. Stosowanie u dzieci

Leku Afastural nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania

Lek Afastural należy przyjmować doustnie, na czczo (na pusty żołądek), najlepiej wieczorem przed pójściem do łóżka, po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i wypić natychmiast po przygotowaniu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Afastural

W razie przypadkowego zastosowania leku w ilości większej niż zalecona dawka należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie przyjęcia leku Afastural

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki, powinien ją przyjąć, gdy tylko sobie o niej przypomni.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Afastural

Nie należy przerywać przyjmowania leku Afastural, ponieważ pacjent się lepiej poczuje. Ważne jest jego stosowanie przez cały okres zalecony przez lekarza, ponieważ w innym wypadku leczone schorzenie może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Jeżeli w trakcie przyjmowania leku Afastural pojawią się jakiekolwiek z objawów wymienionych poniżej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    wstrząs anafilaktyczny, czyli zagrażająca życiu reakcja alergiczna (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych); jego objawy mogą obejmować nagłe pojawienie się wysypki, swędzenia lub pokrzywki na skórze i/lub uczucia braku tchu, świszczącego oddechu lub trudności z oddychaniem

•    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła z utrudnieniem oddychania (obrzęk naczynioruchowy)

•    przyspieszenie bicia serca (częstoskurcz) (rzadko, może występować u maksymalnie 1 na 1000 osób)

•    pojawienie się kurczowych bólów brzucha o nasileniu od łagodnego do ciężkiego, stolców podbarwionych krwią i/lub gorączki może oznaczać, że u pacjenta rozwinęło się zakażenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy) (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Są to bardzo ciężkie działania niepożądane. Jeśli wystąpią, pacjent może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Inne działania niepożądane

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z działań niepożądanych wymienionych poniżej należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem:

występujące często (u maksymalnie 1 na 10 osób):

•    bóle głowy

•    zawroty głowy

•    niestrawność

•    zakażenie żeńskich narządów płciowych z takimi objawami, jak zapalenie, podrażnienie, swędzenie (zapalenie sromu i pochwy)

występujące niezbyt często (u maksymalnie 1 na 100 osób):

•    mrowienie lub drętwienie

•    biegunka

•    nudności

•    wymioty

•    bóle żołądka

•    wysypka

•    swędzenie

•    uczucie zmęczenia

występujące rzadko (u maksymalnie 1 na 1000 osób)

•    swędzenie

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

   reakcje alergiczne

•    niskie ciśnienie tętnicze

•    astma; charakteryzuje się takimi objawami, jak świszczący oddech, uczucie braku tchu, kaszel

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Afastural

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności:” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek nie wymaga przestrzegania szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Afastural

Substancją czynną leku jest fosfomycyna. Każda saszetka zawiera 5631 mg fosfomycyny z trometamolem, co odpowiada 3,000 g fosfomycyny.

Pozostałe składniki to:

aromat pomarańczowy składający się z maltodekstryny, dekstrozy jednowodnej, gumy arabskiej (E 414), kwasu cytrynowego bezwodnego (E 330), butylohydroksyanizolu (E 320); sacharyna sodowa, sacharoza, wapnia wodorotlenek.

Jak wygląda Afastural i co zawiera opakowanie

Biały lub szarawy granulat w saszetce jednodawkowej.

Lek Afastural jest dostępny w następujących opakowaniach:

Saszetka z papieru/LDPE/Aluminium/LDPE w tekturowym pudełku.

1    saszetka 8 g (3 g fosfomycyny)

2    saszetki po 8 g (w każdej po 3 g fosfomycyny)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa

Wytwórca

SPECIAL PRODUCT’S LINE S.p.A.

Via Campobello 15 00040 Pomezia (Roma)

Włochy

lub

SPECIAL PRODUCT’S LINE S.p.A.

Strada Paduni, 240 03012 Anagni (FR)

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Fosfomycin 3g granules for oral solution Czechy:    Fosfomycin LadeePharma 3g

Estonia:    Fosfomycin LadeePharma 3g

Węgry:    Fosfomycin LadeePharma 3g    granulatum belsoleges oldhatoz

Litwa:    Fosfomycin    LadeePharma 3g    granules    geriamajam tirpalui

Łotwa:    Fosfomycin LadeePharma 3g granulas iekskigi lietojama skiduma

pagatavosanai

Polska:    Afastural

Słowacja:    Afastural 3g

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2014

Afastural

Charakterystyka Afastural

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Afastural, 3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fosfomycyna

Każda saszetka jednodawkowa zawiera 5631 mg fosfomycyny z trometamolem, co odpowiada 3 g fosfomycyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda saszetka jednodawkowa zawiera 1,923 g sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego.

Biały lub szarawy granulat w saszetce jednodawkowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Afastural jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych u dorosłych, wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na fosfomycynę.

Produkt Afastural jest wskazany do stosowania w profilaktyce okołozabiegowej u pacjentów poddawanych diagnostycznym i chirurgicznym zabiegom przezcewkowym.

Należy przestrzegać obowiązujących oficjalnych zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: jedna saszetka (3 g).

Profilaktyka okołozabiegowa zakażeń dróg moczowych: jedna saszetka 3 g 3 godziny przed zabiegiem i jedna saszetka 3 g 24 godziny po zabiegu.

Dzieci

Fosfomycyna z trometamolem w dawce 3 g nie nadaje się do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób _ podawania

Produkt Afastural jest przeznaczony do stosowania doustnego i należy go przyjmować na czczo, najlepiej wieczorem przed pójściem do łóżka, po opróżnieniu pęcherza moczowego.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

Instrukcję rozpuszczania produktu leczniczego przed przyjęciem podano w punkcie 6.6. Pacjenci w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności nerek

Fosfomycyna z trometamolem jest przede wszystkim wydalana przez nerki. Należy zachować ostrożność w przypadku podawania tego antybiotyku pacjentom z niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie produktu Afastural jest przeciwwskazane:

•    u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CLcr<10 ml/min)

•    u pacjentów poddawanych hemodializom

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pokarm może opóźniać wchłanianie substancji czynnej leku, powodując niewielkie zmniejszenie jej stężenia maksymalnego we krwi i w moczu. W związku z tym produkt Afastural należy przyjmować na czczo - albo najpóźniej 1 godzinę przed posiłkami, albo co najmniej 2 godziny po posiłkach.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Donoszono o przypadkach poantybiotykowego zapalenia okrężnicy (w tym rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy) związanego ze stosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum, w tym fosfomycyny z trometamolem; dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których rozwinie się ciężka biegunka w trakcie lub po zakończeniu leczenia fosfomycyną z trometamolem. W takiej sytuacji należy natychmiast podjąć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit.

Produkt zawiera 1,923 g sacharozy na każdą saszetkę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wykazano, że jednoczesne podawanie metoklopramidu powoduje zmniejszenie stężenia fosfomycyny w surowicy i w moczu, w związku z czym należy go unikać.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania fosfomycyny u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach, w których stosowano fosfomycynę z trometamolem (w postaci użytej w produkcie Afastural), nie wykazano zagrożeń dla płodu.

We wcześniejszych badaniach na szczurach wykazano toksyczność dla płodu po podaniu soli wapniowej i sodowej fosfomycyny w maksymalnych ocenianych dawkach (około 25 razy większych od dawek leczniczych). Nie obserwowano jednak toksycznego wpływu na płód po podawaniu leku w mniejszych dawkach u szczurów i po którejkolwiek z dawek badanych na królikach. Fosfomycynę należy podawać kobietom w ciąży wyłącznie wtedy, gdy spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem.

Karmienie piersią

Fosfomycyna przenika do mleka kobiecego. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią lub czy odstawić produkt Afastural/zrezygnować z jego stosowania, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

Płodność

Nie są dostępne dane kliniczne; potencjalne ryzyko dla ludzi jest w związku z tym nieznane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Istnieją jednak pewne działania niepożądane związane ze stosowaniem tego produktu, takie jak zawroty głowy i zmęczenie, które mogą tę zdolność u pacjentów ograniczać (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i konwencją klasyfikowania częstości występowania przyjętymi w słowniku MedDRA:

bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko:

bardzo rzadko: częstość nieznana:


(>1/10)

(>1/100 do <1/10)

(>1/1 000 do <1/100)

(>1/10 000 do <1/1 000)

(<1/10 000)

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

wstrząs anafilaktyczny reakcje alergiczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

bóle głowy zawroty głowy

Niezbyt często

parestezje

Zaburzenia serca

Rzadko

częstoskurcz

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

astma

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

objawy dyspeptyczne

Niezbyt często

biegunka nudności wymioty bóle brzucha

Częstość nieznana

rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

wysypka

pokrzywka

świąd

Rzadko

swędzenie

Częstość nieznana

obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

zapalenie sromu i pochwy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

zmęczenie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu fosfomycyny obserwowano następujące objawy: uszkodzenie narządu przedsionkowego, pogorszenie słuchu, metaliczny smak w ustach i ogólne pogorszenie odczuwania smaku.

W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające. Należy zwiększyć wydalanie leku z moczem poprzez doustne podawanie dużych ilości płynów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, inne leki przeciwbakteryjne.

Kod ATC: J01XX01

Fosfomycyna z trometamolem jest podawaną doustnie solą fosfomycyny, pochodną epoksydową kwasu fosfonowego.

Mechanizm działania

Fosfomycyna z trometamolem jest antybiotykiem o szerokim spektrum, pochodną kwasu fosfonowego.

Hamuje aktywność enzymu transferazy fosfoenolopirogronianowej, który katalizuje tworzenie kwasu N-acetylomuraminowego z N-acetylo-aminoglukozy i fosfoenolopirogronianu. Kwas N-acetylomuraminowy jest potrzebny do budowy peptydoglikanu, niezbędnego składnika ściany komórkowej bakterii. Fosfomycyna wykazuje przede wszystkim działanie bakteriobójcze.

Stosunek FK/FD

Ograniczone dane wskazują na to, że fosfomycyna działa najprawdopodobniej w sposób zależny od czasu.

Mechanizmy powstawania oporności

Oporność na fosfomycynę może się rozwinąć w jednym z wymienionych poniżej mechanizmów.

•    Fosfomycyna jest aktywnie wprowadzana do wnętrza komórki bakteryjnej z udziałem dwóch różnych układów transportowych (glicerolo-3-fosforanu i heksozy-6). U bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae układ transportu glicerolo-3-fosforanu może zostać zmieniony w taki sposób, że fosfomycyna nie będzie już transportowana do komórki.

•    Inny mechanizm kodowany na plazmidzie, występujący u bakterii Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. oraz Acinetobacter spp., bazuje na obecności określonego białka, które powoduje zmetabolizowanie fosfomycyny i związanie się jej z glutationem (GSH).

•    U gronkowców występuje również oporność na fosfomycynę kodowana przez plazmidy. Dokładny mechanizm rozwoju oporności nie został dotychczas ustalony.

Nie wiadomo, z jaką częstością występuje oporność krzyżowa na fosfomycynę i inne grupy antybiotyków.

Stężenia graniczne

Kliniczne stężenia graniczne doustnej fosfomycyny MIC wg EUCAST, pozwalające na dokonanie podziału na drobnoustroje antybiotykowrażliwe (S) i oporne (R) na lek są następujące:

•    Enterobacteriaceae S<32 mikrogramy/ml, R>32 mikrogramy/ml

•    W przypadku innych gatunków nie określono stężenia granicznego MIC.

Antybiotykowrażliwość

Rozpowszechnienie oporności nabytej u pojedynczego gatunku może być zmienne geograficznie i wykazywać zmienność w czasie. Konieczne są w związku z tym lokalne informacje na temat stanu oporności - zwłaszcza w celu podjęcia prawidłowego leczenia ciężkich zakażeń. Jeżeli skuteczność fosfomycyny jest wątpliwa z uwagi na lokalne przypadki oporności, zaleca się odbycie konsultacji w sprawie leczenia z ekspertem. Zwłaszcza w przypadku ciężkiego zakażenia lub niepowodzenia terapeutycznego zaleca się przeprowadzenie diagnostyki mikrobiologicznej wskazującej drobnoustrój chorobotwórczy i jego wrażliwość na fosfomycynę.

Informacje przedstawione poniżej pozwalają jedynie w przybliżonym stopniu określić prawdopodobieństwo wrażliwości danego mikroorganizmu na fosfomycynę lub jej braku.

Gatunki często wrażliwe:


Gram-dodatnie tlenowce


Staphylococcus saprophyticus *


Gram-ujemne tlenowce


Escherichia coli


Gatunki, u których może wystąpić oporność nabyta:


Gram-dodatnie tlenowce


Enterococcus faecalis


Gram-ujemne tlenowce


Proteus mirabilis


* W chwili publikowania tabel nie były dostępne żadne aktualne dane. W podstawowym piśmiennictwie, w standardowych pracach i w lecznictwie zaleca się zakładanie antybiotykowrażliwości.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Fosfomycyna w postaci fosfomycyny z trometamolem jest solą fosfomycyny dobrze wchłaniającą się po podaniu doustnym. Po podaniu pojedynczej dawki zapewnia utrzymywanie się stężenia terapeutycznego substancji czynnej w moczu przez 36 godzin lub dłużej.

Fosfomycynę podaje się doustnie po rozpuszczeniu w wodzie - produkt jest w niej całkowicie rozpuszczalny. Dawki 2 g i 3 g fosfomycyny odpowiednio u dzieci i dorosłych, w tym u osób w podeszłym wieku, wchłaniają się szybko z przewodu pokarmowego. Po dawkach tych maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 20-30 mikrogramów/ml zostaje osiągnięte po 2 godzinach, przy czym okres półtrwania w surowicy w jest dużej mierze niezależny od dawki.

Fosfomycyna jest eliminowana głównie w postaci niezmienionej przez nerki, co powoduje osiąganie przez nią bardzo dużego stężenia w moczu (ok. 3000 mg/l) w ciągu 2-4 godzin. Stężenie terapeutyczne utrzymuje się zazwyczaj w moczu przez co najmniej 36 godzin. Pokarm powoduje opóźnienie i zmniejszenie wchłaniania fosfomycyny z trometamolem, co prowadzi do zmniejszenia jej stężenia we krwi i w moczu. Nie powinno to jednak istotnie wpływać na skuteczność leku w leczeniu zakażeń układu moczowego.

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny - CrCl <80 ml/min), co obejmuje również fizjologiczne pogorszenie funkcji nerek u osób w podeszłym wieku, okres półtrwania fosfomycyny jest nieco wydłużony, jednak stężenie w moczu pozostaje skuteczne terapeutycznie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest dodatkowych danych klinicznych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie zostałyby wymienione w innych punktach niniejszej ChPL.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Aromat pomarańczowy składający się z maltodekstryny, dekstrozy jednowodnej, gumy arabskiej (E 414), kwasu cytrynowego bezwodnego (E 330), butylohydroksyanizolu (E 320). Sacharyna sodowa Sacharoza

Wapnia wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta saszetka: 3 lata.

Po rozpuszczeniu: Gotowy roztwór należy natychmiast wypić.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka z papieru/LDPE/Aluminium/LDPE w pudełku tekturowym.

1    saszetka zawierająca 8 g (3 g fosfomycyny)

2    saszetki po 8 g (w każdej po 3 g fosfomycyny)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawartość jednej saszetki należy wsypać do szklanki wody, tak aby uzyskać jednorodny, opalizujący roztwór. W razie potrzeby roztwór można zamieszać. Należy go wypić natychmiast po przygotowaniu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Afastural