Imeds.pl

Afastural 3 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Afastural, 3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Fosfomycyna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Afastural i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Afastural

3.    Jak stosować Afastural

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Afastural

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Afastural i w jakim celu się go stosuje

Lek Afastural należy do grupy leków zwanych antybiotykami. Działa poprzez zabijanie bakterii, które mogą powodować zakażenia.

Fosfomycynę stosuje się w leczeniu lub profilaktyce zakażeń pęcherza moczowego. Fosfomycyna nie nadaje się do leczenia dzieci w wieku poniżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Afastural Kiedy nie stosować leku Afastural:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na fosfomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.),

•    jeśli u pacj enta występuj ą ciężkie zaburzenia nerek,

•    jeżeli pacjent jest dializowany,

•    u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Afastural należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli u pacjenta występuje nietolerancja pewnych cukrów (patrz poniżej),

-    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości biegunka po podaniu jakichkolwiek innych antybiotyków.

Dzieci i młodzież

Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie potwierdzono jego bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej.

Afastural a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza leku nazywanego metoklopramidem (przeciwdziałającego nudnościom), ponieważ może on wpływać na lek Afastural.

Afastural z jedzeniem i piciem

Lek Afastural należy przyjmować na czczo (na pusty żołądek), najlepiej wieczorem przed pójściem do łóżka, po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i natychmiast wypić.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Najlepiej jest unikać stosowania leku Afastural w trakcie ciąży.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna stosować lek Afastural.

Niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego i wpływać na karmione piersią niemowlę. W związku z tym lekarz zadecyduje, czy pacjentka powinna stosować lek Afastural w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

U pacjentów mogą występować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zmęczenie, które mogą ograniczać tę zdolność. W przypadku wystąpienia tego typu objawów pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Afastural zawiera sacharozę

Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja pewnych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3. Jak stosować Afastural

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna saszetka (3 g) leku Afastural w pojedynczej dawce. Stosowanie u dzieci

Leku Afastural nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania

Lek Afastural należy przyjmować doustnie, na czczo (na pusty żołądek), najlepiej wieczorem przed pójściem do łóżka, po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i wypić natychmiast po przygotowaniu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Afastural

W razie przypadkowego zastosowania leku w ilości większej niż zalecona dawka należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie przyjęcia leku Afastural

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki, powinien ją przyjąć, gdy tylko sobie o niej przypomni.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Afastural

Nie należy przerywać przyjmowania leku Afastural, ponieważ pacjent się lepiej poczuje. Ważne jest jego stosowanie przez cały okres zalecony przez lekarza, ponieważ w innym wypadku leczone schorzenie może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Jeżeli w trakcie przyjmowania leku Afastural pojawią się jakiekolwiek z objawów wymienionych poniżej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    wstrząs anafilaktyczny, czyli zagrażająca życiu reakcja alergiczna (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych); jego objawy mogą obejmować nagłe pojawienie się wysypki, swędzenia lub pokrzywki na skórze i/lub uczucia braku tchu, świszczącego oddechu lub trudności z oddychaniem

•    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła z utrudnieniem oddychania (obrzęk naczynioruchowy)

•    przyspieszenie bicia serca (częstoskurcz) (rzadko, może występować u maksymalnie 1 na 1000 osób)

•    pojawienie się kurczowych bólów brzucha o nasileniu od łagodnego do ciężkiego, stolców podbarwionych krwią i/lub gorączki może oznaczać, że u pacjenta rozwinęło się zakażenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy) (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Są to bardzo ciężkie działania niepożądane. Jeśli wystąpią, pacjent może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Inne działania niepożądane

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z działań niepożądanych wymienionych poniżej należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem:

występujące często (u maksymalnie 1 na 10 osób):

•    bóle głowy

•    zawroty głowy

•    niestrawność

•    zakażenie żeńskich narządów płciowych z takimi objawami, jak zapalenie, podrażnienie, swędzenie (zapalenie sromu i pochwy)

występujące niezbyt często (u maksymalnie 1 na 100 osób):

•    mrowienie lub drętwienie

•    biegunka

•    nudności

•    wymioty

•    bóle żołądka

•    wysypka

•    swędzenie

•    uczucie zmęczenia

występujące rzadko (u maksymalnie 1 na 1000 osób)

•    swędzenie

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

   reakcje alergiczne

•    niskie ciśnienie tętnicze

•    astma; charakteryzuje się takimi objawami, jak świszczący oddech, uczucie braku tchu, kaszel

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Afastural

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności:” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek nie wymaga przestrzegania szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Afastural

Substancją czynną leku jest fosfomycyna. Każda saszetka zawiera 5631 mg fosfomycyny z trometamolem, co odpowiada 3,000 g fosfomycyny.

Pozostałe składniki to:

aromat pomarańczowy składający się z maltodekstryny, dekstrozy jednowodnej, gumy arabskiej (E 414), kwasu cytrynowego bezwodnego (E 330), butylohydroksyanizolu (E 320); sacharyna sodowa, sacharoza, wapnia wodorotlenek.

Jak wygląda Afastural i co zawiera opakowanie

Biały lub szarawy granulat w saszetce jednodawkowej.

Lek Afastural jest dostępny w następujących opakowaniach:

Saszetka z papieru/LDPE/Aluminium/LDPE w tekturowym pudełku.

1    saszetka 8 g (3 g fosfomycyny)

2    saszetki po 8 g (w każdej po 3 g fosfomycyny)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa

Wytwórca

SPECIAL PRODUCTS LINE S.p.A.

Via Campobello 15 00040 Pomezia (Roma)

Włochy

lub

SPECIAL PRODUCTS LINE S.p.A.

Strada Paduni, 240 03012 Anagni (FR)

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Fosfomycin 3g granules for oral solution Czechy:    Fosfomycin LadeePharma 3g

Estonia:    Fosfomycin LadeePharma 3g

Węgry:    Fosfomycin LadeePharma 3g granulatum belsoleges oldhatoz

Litwa:    Fosfomycin    LadeePharma 3g    granules    geriamajam tirpalui

Łotwa:    Fosfomycin LadeePharma 3g granulas iekskigi lietojama skiduma

pagatavośanai

Polska:    Afastural

Słowacja:    Afastural 3g

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2014