+ iMeds.pl

Aflavic 600 mgUlotka Aflavic

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

AFLAVIC 600 mg tabletki powlekane

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aflavic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aflavic

3.    Jak stosować Aflavic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aflavic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aflavic i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina, która wpływa na poprawę napięcia ściany naczyń żylnych, powoduje normalizację przepuszczalności naczyń oraz działa ochronnie na naczynia. Aflavic jest wskazany do stosowania:

-    w zmniejszaniu objawów niewydolności krążenia żylnego (uczucie ciężkości nóg, ból);

-    w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aflavic Kiedy nie stosować leku Aflavic:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aflavic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Aflavic jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia. Stosowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.

Jeśli uczucie dyskomfortu oraz kruchość naczyń nie ustąpią w ciągu 15 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Aflavic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było zgłoszeń o szkodliwym działaniu diosminy podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających danych aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też lek może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Aflavic na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Aflavic zawiera laktozę jednowodną

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Aflavic

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletka do stosowania doustnego.

Niewydolność krążenia żylnego: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, w trakcie posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aflavic

Nie są znane objawy przedawkowania.

W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Aflavic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aflavic

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić między innymi: biegunka; niestrawność; nudności; wymioty; zawroty głowy; ból głowy; złe samopoczucie; wysypka; świąd; pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Aflavic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Aflavic

-    Substancj ą czynną leku jest zmikronizowana diosmina.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, powidon, sodu laurylosiarczan.

Otoczka: tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, hypromeloza, laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Aflavic i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, barwy żółtej, podłużne, obustronnie wypukłe.

W jednym opakowaniu znajduje się 10 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Polska (Poland)

Tel.: (24) 357 44 44 Faks: (24) 357 45 45

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno Polska (Poland)

Tel.: (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Aflavic

Charakterystyka Aflavic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AFLAVIC, 600 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane, barwy żółtej, podłużne, obustronnie wypukłe.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych m.in. uczucie ciężkości nóg, bóle nóg

-    Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Tabletka do stosowania doustnego.

Niewydolność krążenia żylnego: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, w trakcie posiłków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy pamiętać, że terapia produktem Aflavic jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała.

W przypadku, gdy podczas trwania terapii diosminą dolegliwości związane z żylakami odbytu nie przemijają lub nasilają się, zalecane jest wykonanie badania proktologicznego.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie znane.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było zgłoszeń o szkodliwym działaniu diosminy podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających danych, aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też produkt leczniczy może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy produkt leczniczy przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

-    Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka; niestrawność; nudności; wymioty

-    Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy; ból głowy; złe samopoczucie

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka; świąd; pokrzywka

W przypadku łagodnych działań niepożądanych dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie produktu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki działające ochronnie na naczynia; leki stabilizujące naczynia włosowate; bioflawonoidy.

Kod ATC: C05CA03

Diosmina poprawia napięcie żył, normalizuje przepuszczalność naczyń oraz działa na nie ochronnie. Badania doświadczalne przeprowadzone na zwierzętach oraz badania kliniczne wykazały właściwości produktu leczniczego opisane poniżej.

Badania na zwierzętach

Właściwości dotyczące napięcia ściany naczyń żylnych

U znieczulonego psa, po podaniu diosminy dożylnie, nastąpiło zwiększenie ciśnienia żylnego.

Właściwości ochronne

U szczurów unormowała się przepuszczalność naczyń włosowatych, zaobserwowano także działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

U szczurów i świnek morskich, u których stwierdzono niedobór witaminy P, nastąpiło zwiększenie oporu włośniczkowego.

U świnek morskich z niedoborem witaminy P, zaobserwowano skrócenie czasu krwawienia. Chloroform, histamina lub hialuronidaza spowodowały zmniej szenie przepuszczalności naczyń włosowatych.

Badania kliniczne

Właściwości utrzymania napięcia żylnego

Diosmina nasila zwężanie naczyń spowodowane adrenaliną, noradrenaliną i serotoniną w żyłach powierzchniowych ręki oraz w izolowanej żyle odpiszczelowej; powoduje zwiększenie napięcia ściany naczyń żylnych (wykazane podczas pomiaru pojemności naczyń żylnych metodą pletyzmograficzną); zmniejsza zastój żylny. Zwężenie naczyń żylnych jest zależne od przyjmowanej dawki produktu.

Diosmina powoduje zmniejszenie średniego ciśnienia żylnego zarówno w naczyniach powierzchniowych, jak i głębokich. Udowodniono to badaniem metodą Dopplera, podczas podwójnej ślepej próby z podawaniem placebo.

Diosmina zwiększa skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi podczas ortostatycznego spadku ciśnienia w okresie pooperacyjnym.

Działanie ochronne na naczynia żylne Diosmina zapobiega powikłaniom krwotocznym.

Zwiększenie oporu naczyniowego jest proporcjonalne do przyjmowanej dawki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyki produktu leczniczego były prowadzone na zwierzętach z użyciem diosminy znakowanej węglem radioaktywnym 14C.

Wchłanianie

Diosmina dobrze się wchłania po podaniu doustnym. Od drugiej godziny po podaniu produktu leczniczego rozpoczyna się faza szybkiego wchłaniania. Maksymalne stężenia w surowicy uzyskuje się po pięciu godzinach.

Dystrybucja

Dystrybucja produktu leczniczego jest nieznaczna, z wyjątkiem nerek, wątroby, płuc oraz naczyń żylnych o zwiększonej przepuszczalności i żyły dopiszczelowej. W tych narządach obserwowano większą radioaktywność niż w pozostałych badanych tkankach. W tych tkankach, które najlepiej wychwytują diosminę i (lub) jej metabolity, stężenie produktu leczniczego w naczyniach żylnych narastało do dziewiątej godziny od podania produktu i utrzymywało się przez kolejnych 96 godzin. Eliminacja

Eliminacja produktu leczniczego z organizmu następuje głównie z moczem (79%), kałem (11%) i żółcią (2,4%).

Powyższe wyniki wskazują na dobrą wchłanialność diosminy po podaniu doustnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych nieklinicznych o znaczeniu klinicznym nie opisanych w pozostałych punktach ChPL.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Kwas stearynowy

Powidon

Sodu laurylosiarczan

Skład otoczki:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Hypromeloza Laktoza jednowodna Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik do tabletek z polietylenu zamknięty zakrętką, w tekturowym pudełku.

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

10 tabletek - 1 blister po 10 szt.

30 tabletek - 1 pojemnik po 30 szt.

30 tabletek - 3 blistry po 10 szt.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POLFARMEX SA. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15304

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.04.2009 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Aflavic