+ iMeds.pl

Aflobax 5 mg/mlUlotka Aflobax

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Levofloxacinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

3.    Jak stosować Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lewofloksacyna należy do grupy leków zwanych fluorochinolonami, będących antybiotykami niszczącymi

bakterie. Lek służy do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych:

-    pozaszpitalne zapalenie płuc,

-    trudne do leczenia zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek (zakażenie nerek),

-    przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego,

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Kiedy nie stosować leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lewofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji.

-    Jeśli pacj ent choruj e na padaczkę.

-    Jeśli pacjent choruje lub chorował w przeszłości na jakiekolwiek choroby ścięgien (np. zapalenie ścięgna), związane z podawaniem leków należących do grupy fluorochinolonów. Podczas przyjmowania leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, może istnieć ryzyko podobnych zaburzeń, w tym ryzyko zerwania ścięgna.

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub karmi piersią, ponieważ Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, może mieć wpływ na dziecko.

-    Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych i nie należy go stosować u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (oraz w żadnym wypadku u młodzieży w wieku poniżej 18 lat).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

-    Jeśli w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, wystąpi biegunka, szczególnie ciężka, przewlekająca się i (lub) z domieszką krwi, może być to objaw ciężkiego zakażenia jelit. W razie podejrzewania tego schorzenia, należy przerwać stosowanie leku Aflobax.

-    Rzadko obserwowano zapalenie ścięgna, mogące spowodować zerwanie, szczególnie ścięgna Achillesa. Ryzyko wystąpienia tego zaburzenia wzrasta u pacjentów w podeszłym wieku oraz w czasie jednoczesnego stosowania (w stanach zapalnych) kortykosteroidów, takich jak prednizolon.

W razie wystąpienia bólu i zmniejszonej ruchomości ścięgien objętych stanem zapalnym, należy skonsultować się z lekarzem.

-    Jeśli wystąpią silne i (lub) mogące stanowić zagrożenie życia reakcje alergiczne, należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Aflobax i udać się do najbliższej izby przyjęć. Reakcje alergiczne obejmują: szybkie bicie serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi, gorączkę, trudności w oddychaniu, owrzodzenia w obrębie jamy ustnej, oczu, jelita i narządów płciowych.

-    Utrata apetytu, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość w obrębie jamy brzusznej mogą być objawami choroby wątroby. Jeśli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Aflobax i skonsultować się z lekarzem pogotowia.

-    Należy unikać zbędnego narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne światło UV, takie jak lampy kwarcowe lub solarium.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjenta dotyczy którakolwiek z poniższych sytuacji

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały drgawki, napady drgawek lub uraz mózgu.

W razie wystąpienia drgawek, należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku Aflobax i skonsultować się z lekarzem pogotowia.

-    Jeśli pacjent ma chore nerki lub wątrobę.

- Jeśli pacj ent choruj e na cukrzycę.

-    Jeśli pacjent lub członek jego rodziny ma zaburzenia metabolizmu, nazywane niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD).

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia psychiczne.

- Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i choruje na serce.

-    Jeśli u pacjenta osłabi się czucie w kończynach, należy przerwać przyjmowanie leku Aflobax i skonsultować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjent ma wykonywane badania opioidów w moczu, uzyskane wyniki mogą być fałszywie dodatnie.

Stosowanie leku Aflobax z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się równoczesnego stosowania leku Aflobax z wymienionymi poniżej lekami.

-    Teofilina (stosowana w leczeniu chorób układu oddechowego), ponieważ może ona zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.

-    Fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w celu łagodzenia bólu i stanu zapalnego), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko drgawek.

-    Antagoniści witaminy K.

Jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwzakrzepowe (antagoniści witaminy K, np. warfaryna), powinien poinformować o tym lekarza, który zleci kontrolowanie parametrów układu krzepnięcia, aby ocenić czy nie nasiliło się działanie leków przeciwzakrzepowych.

-    Steroidy (stosowane w stanach zapalnych), takie jak prednizolon. Podczas równoczesnego stosowania z lekiem Aflobax zwiększa się prawdopodobieństwo uszkodzenia ścięgna.

-    Probenecyd (stosowany w dnie moczanowej); może prowadzić do nadmiaru lewofloksacyny we krwi.

-    Cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej), może prowadzić do nadmiaru lewofloksacyny we krwi.

-    Cyklosporyna (lek obniżający naturalne mechanizmy odporności). Stężenie leku we krwi może być wyższe podczas jednoczesnego przyjmowania lewofloksacyny.

-    Insulina lub tabletki obniżające poziom cukru we krwi, np. glibenklamid, podobnie jak lewofloksacyna mogą dodatkowo zmniejszać stężenie glukozy we krwi.

-    Leki stosowane do korygowania nieregularnego rytmu serca, takie jak chinidyna, prokainamid, dizopiramid, amiodaron, bretylium i ibutylid.

-    Leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak amitryptylina, doksepina i imipramina.

-    Leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takie jak azytromycyna, klarytromycyna, dirytromycyna i erytromycyna.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub karmi piersią, nie powinna stosować leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, gdyż może on mieć wpływ na dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ponieważ podczas stosowania leku mogą wystąpić takie objawy, jak zawroty głowy, wymioty lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, przed sprawdzeniem reakcji na lek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Lek zawiera 354 mg sodu w każdej fiolce; należy wziąć to pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o małej zawartości sodu.

3. JAK STOSOWAĆ Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Zastosowana dawka lewofloksacyny zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia. Lekarz lub pielęgniarka zdecyduje o sposobie podawania leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji.

Dawkowanie

Większość informacji podanych poniżej skierowana jest do lekarza lub pielęgniarki.

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 50 ml/min):

Wskazanie

Dawkowanie dobowe (zależnie od ciężkości zakażenia)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

500 mg raz lub dwa razy na dobę

Powikłane zakażenie układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

250 mg1 raz na dobę

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

500 mg raz na dobę

Zakażenie skóry i tkanek miękkich

500 mg dwa razy na dobę

1: w przypadku ciężkiego zakażenia należy rozważyć zwiększenie dawki

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i prawidłową czynnością nerek powinni otrzymywać takie same dawki jak osoby dorosłe bez zaburzeń.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min):

U pacjentów z osłabioną czynnością, lekarz zmniejszy dawkę leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, w następujący sposób:

ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO).

Klirens kreatyniny

250 mg/24 h

500 mg/24 h

250 mg/12 h

Pierwsza dawka 250 mg

Pierwsza dawka 500 mg

Pierwsza dawka 500 mg

50-20 ml/min

Następnie: 125 mg/24 h

Następnie: 250 mg/24 h

Następnie: 250 mg/12 h

19-10 ml/min

Następnie: 125 mg/48 h

Następnie: 125 mg/24 h

Następnie: 125 mg/12 h

< 10 ml/min (w tym hemodializa i CADO)1

Następnie: 125 mg/48 h

Następnie: 125 mg/24 h

Następnie: 125 mg/24 h

1: Nie ma konieczności podawania dodatkowej dawki po przeprowadzeniu hemodializy lub ciągłej


Długość leczenia

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju choroby i reakcji pacjenta na leczenie. Jak w przypadku leczenia wszystkimi antybiotykami, stosowanie leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, powinno być kontynuowane przez co najmniej 2 do 3 dni od normalizacji temperatury ciała lub ustąpienia objawów zakażenia.

Sposób podawania

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, jest produktem gotowym do podania i należy go podawać jedynie w powolnej infuzji dożylnej. Infuzję dawki 250 mg (50 ml) podaje się przez co najmniej 30 minut; infuzję dawki 500 mg (100 ml) podaje się przez co najmniej 60 minut (1 godzinę).

W przypadku wrażenia, że działanie produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, jest za mocne lub za słabe, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Przepisana przez lekarza dawka powinna być najmniejszą dawką zapewniającą uzyskanie oczekiwanego działania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Lekarz lub pielęgniarka upewni się, czy pacjent otrzymuje dożylnie właściwą dawkę. Przypadkowe przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, w tym stanu splątania, zawrotów głowy, zaburzeń świadomości i napadów drgawek oraz zaburzeń serca, które mogą wywołać nieprawidłową częstość pracy serca. W przypadku przedawkowania wskazane może być leczenie objawowe. Lewofloksacyna nie jest usuwana podczas hemodializy. Nie ma swoistego antidotum.

Stosowanie u dzieci

Dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (w każdym przypadku w wieku poniżej 18 lat) nie należy podawać leku Aflobax, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia chrząstek stawowych.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Aflobax może wywoływać ból i zapalenie ścięgien.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Aflobax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiono działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania leku Aflobax.

Bardzo rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne. Zdarza się to po przyjęciu pierwszej dawki leku, a nawet po przerwaniu leczenia. W razie wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych podczas stosowania leku, należy niezwłocznie przerwać jego przyjmowanie i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższej szpitalnej izby przyjęć. Objawy reakcji alergicznej obejmują:

■    szybkie bicie serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi, trudności w oddychaniu, wstrząs,

■    obrzęk twarzy, języka i gardła, reakcje skórne, takie jak obrzęk i zaczerwienienie, zaburzenia krwi, owrzodzenia w obrębie jamy ustnej, oczu, jelita oraz narządów płciowych.

U niektórych osób mogą rozwinąć się poważne zaburzenia wątroby. Objawy zaburzeń wątroby obejmują zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu, tkliwość brzucha oraz utratę apetytu.

Do innych działań niepożądanych należą:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są nudności (mdłości) oraz biegunka. Jeśli wystąpi ciężka biegunka, która nie ustąpi szybko lub jeśli pojawi się w kale krew, należy przerwać przyjmowanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    zawroty głowy, uczucie wirowania, uczucie zmęczenia lub senności, ból głowy, trudności ze snem, utrata łaknienia, uczucie zdenerwowania,

■    wymioty, ból brzucha, wzdęcia, niestrawność, zaparcia,

■    osłabienie,

■    świąd skóry lub wysypka skórna oraz wystąpienie zakażeń grzybiczych,

■    zmniejszenie liczby krwinek (leukopenia) i zmiany w wątrobie prowadzące do bladości lub zażółcenia skóry.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    bardzo szybkie bicie serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi,

■    zaburzenia krwi, ze zmniejszeniem liczby różnych rodzajów komórek we krwi (trombocytopenia, neutropenia) prowadzącym do nadmiernego siniaczenia lub krwawienia ze skóry,

■    mrowienie dłoni i stóp,

■    drżenie, lęk, depresja, urojenia, zmiany nastroju, uczucie rozdrażnienia lub splątania,

■    drgawki,

■    trudności w oddychaniu,

■    biegunka z domieszką krwi,

■    ból mięśni lub stawów, dyskomfort lub obrzęk ścięgien (stan zapalny),

■    ciężkie wysypki skórne.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    brak białych krwinek, wywołujący gorączkę, dreszcze i owrzodzenia jamy ustnej i gardła,

■    zaburzenia lub utrata słuchu, zaburzenia lub utrata smaku i węchu,

■    zaburzenia czucia, mrowienie, drętwienie kończyn górnych i dolnych,

■    omamy, myśli samobójcze,

■    niewydolność nerek, choroby wątroby, takie jak zapalenie wątroby,

■    zerwanie ścięgna (np. ścięgna Achillesa), osłabienie mięśni,

■    obniżenie poziomu cukru we krwi, szczególnie u pacjentów z cukrzycą,

■    nadwrażliwość na światło, nieostre lub podwójne widzenie lub zmienione postrzeganie barw,

■    obrzęk ust, języka lub oczu,

■    obrzęk płuc, wywołujący kaszel i trudności w oddychaniu,

■    ciężkie reakcje alergiczne, obejmujące przyspieszenie częstości akcji serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi, trudności w oddychaniu i wstrząs.

Lek Aflobax może także powodować: zmiany rytmu serca, niedokrwistość lub brak czerwonych krwinek, ciężkie zaburzenia skórne, zaniki mięśniowe, ból, w tym ból pleców, ból w klatce piersiowej, ból kończyn górnych i kończyn dolnych, dzwonienie lub brzęczenie w uszach, zaburzenia czynności ruchowych. Może również wyzwalać napady porfirii u pacjentów podatnych na to schorzenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lekarz lub pielęgniarka zapewni prawidłowe przechowywanie leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji. Nie stosować leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infUzji, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

-    Substancją czynną leku jest lewofloksacyna w postaci lewofloksacyny półwodnej. Jedna butelka zawierająca 100 ml leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, zawiera 512,46 mg lewofloksacyny półwodnej, co odpowiada 500,00 mg lewofloksacyny (5 mg/ml).

-    Inne składniki leku to: chlorek sodu, kwas solny 1 N lub sodu wodorotlenek 1 N (do ustalenia pH 4,55,0) oraz woda do infuzji.

Leku Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, NIE NALEŻY mieszać z innymi roztworami (np. wodorowęglanem sodu) ani z heparyną.

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, można podawać samodzielnie lub razem z roztworem 0,9% chlorku sodu, 5% roztworem glukozy, 2,5% roztworem glukozy w płynie Ringera oraz złożonymi roztworami do żywienia pozajelitowego (aminokwasy, węglowodany, elektrolity).

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, należy użyć natychmiast (w ciągu 3 godzin) po przedziurawieniu gumowej zatyczki, aby zapobiec skażeniu bakteriami. Nie ma konieczności ochrony przed światłem podczas podawania infuzji.

Jak wygląda lek Aflobax i co zawiera opakowanie

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, jest żółtawozielonym roztworem.

Szklana fiolka o pojemności 100 ml, zawierająca roztwór 5 mg/ml lewofloksacyny.

Dostępne są opakowania zawierające pojedynczą fiolkę lub opakowania szpitalne zawierające 5 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa

Wytwórca

Laboratorios Normon, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos (Madryt)

Hiszpania

Szczegółowe informacje dotyczące produktu leczniczego dostępne są u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa Tel: 22 382 70 57

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska: Aflobax, 5 mg/ml roztok pro infuzi Republika Słowacji: Aflobax 5 mg/ml

Data zatwierdzenia ulotki:


Szczegółowe informacje dotyczące produktu leczniczego dostępne są u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa Tel: 22 382 70 57


Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia:

Instrukcja dotycząca prawidłowego podania leku Aflobax

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, wskazany jest do stosowania jedynie w powolnej infuzji dożylnej raz lub dwa razy na dobę. Infuzję należy podawać, przez co najmniej 30 minut dla dawki 250 mg lewofloksacyny lub 60 minut dla dawki 500 mg lewofloksacyny w postaci roztworu do infuzji. Można po kilku dniach zmienić drogę podania ze stosowanej początkowo infuzji, na drogę doustną, stosując te same dawki, zgodnie ze stanem pacjenta.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku, patrz punkt 2 Środki ostrożności

Zalecany czas infuzji wynosi, co najmniej 30 minut dla dawki 250 mg lewofloksacyny (50 ml roztworu do infuzji) lub 60 minut dla dawki 500 mg lewofloksacyny (100 ml roztworu do infuzji). Wiadomo, że podczas podawania dożylnego ofloksacyny może wystąpić tachykardia i przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego. Rzadko w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego może dojść do zapaści krążeniowej. Jeśli ciśnienie tętnicze nagle obniży się podczas dożylnego podawania lewofloksacyny (l-izomer ofloksacyny), infuzję należy natychmiast przerwać.

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, należy użyć natychmiast (w ciągu 3 godzin) po przebiciu gumowego korka, aby zapobiec skażeniu bakteriami. Podczas infuzji dożylnej nie jest konieczna ochrona przed światłem.

Mieszanie z innymi roztworami do infuzji

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, wykazuje zgodność z następującymi roztworami do infuzji:

-    0,9% roztwór chlorku sodu

-    5% roztwór glukozy

-    2,5% roztwór glukozy w płynie Ringera

-    roztwory do żywienia pozajelitowego (aminokwasy, węglowodany, elektrolity).

Przed użyciem należy obejrzeć fiolkę. Można użyć jedynie, jeśli roztwór jest przejrzysty, zielonkawożółty i praktycznie bez widocznych cząstek.

Produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, NTE NALEŻY mieszać z heparyną ani innymi roztworami o odczynie zasadowym (np. wodorowęglanem sodu)._


7

Aflobax

Charakterystyka Aflobax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda butelka o pojemności 100 ml produktu Aflobax zawiera 513,0 mg lewofloksacyny półwodnej, w ilości odpowiadającej 500,0 mg lewofloksacyny (5 mg/ml).

Roztwór zawiera 9 mg/ml chlorku sodu.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Aflobax jest przejrzystym, żółtawozielonym roztworem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

U osób dorosłych, u których wskazane jest leczenie dożylne, Aflobax w postaci roztworu do infuzji przeznaczony jest do leczenia następujących zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę, o lekkim do umiarkowanego nasileniu:

■    pozaszpitalne zapalenie płuc;

■    powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek;

■    przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego;

■    zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Podejmując decyzję o leczeniu produktem leczniczym Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, należy uwzględniać obowiązujące w danym kraju lub lokalnie standardy stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Lewofloksacyna, podobnie jak inne leki z grupy fluorochinolonów, nie jest lekiem pierwszego wyboru i powinna być zastrzeżona do stosowania w szczególnych przypadkach. Stosowanie wskazane jest jedynie wtedy, gdy inne antybiotyki nie wykazują skuteczności in vitro lub są nieodpowiednie lub uciążliwe w stosowaniu z powodu toksyczności lub działań niepożądanych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, podaje się w powolnej infuzji dożylnej raz lub dwa razy na dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości drobnoustrojów

przypuszczalnie wywołujących zakażenie. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, podawanie dożylne, stosowane w początkowym okresie leczenia, zwykle można następnie zastąpić leczeniem doustnym.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia różni się w zależności od przebiegu choroby. Zgodnie z ogólnymi zasadami

antybiotykoterapii, stosowanie produktu leczniczego Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, należy kontynuować co najmniej 48 do 72 godzin po ustąpieniu gorączki lub likwidacji drobnoustrojów.

Sposób podawania

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, wskazany jest do stosowania jedynie w powolnej infuzji dożylnej raz lub dwa razy na dobę. Infuzję należy podawać przez co najmniej 30 minut dla dawki 250 mg lewofloksacyny lub 60 minut dla dawki 500 mg lewofloksacyny w postaci roztworu do infuzji (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Można po kilku dniach zmienić drogę podania ze stosowanej początkowo infuzji, na drogę doustną, stosując te same dawki, zgodnie ze stanem pacjenta.

Niezgodności farmaceutyczne, patrz punkt 6.2 i zgodność z innymi roztworami, patrz punkt 6.6. Dawkowanie

Poniżej zamieszczono zalecenia dotyczące dawkowania produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji.

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek (klirens

kreatyniny >50 ml/min)

Wskazania

Dawkowanie dobowe

(w zależności od ciężkości)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

500 mg raz lub dwa razy na dobę

Powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

250 mg1 raz na dobę

Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego

500 mg raz na dobę

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

500 mg dwa razy na dobę

1 W ciężkich zakażeniach należy rozważyć zwiększenie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min)

Klirens kreatyniny

Schemat dawkowania

250 mg/24 h

500 mg/24 h

500 mg/12 h

Pierwsza dawka 250 mg

Pierwsza dawka 500 mg

Pierwsza dawka 500 mg

50-20 ml/min

Następnie: 125 mg/24 h

Następnie: 250 mg/24 h

Następnie:250 mg/12 h

19-10 ml/min

Następnie: 125 mg/48 h

Następnie: 125 mg/24 h

Następnie:125 mg/12 h

<10 ml/min (w tym hemodializa oraz CADO 1

Następnie: 125 mg/48 h

Następnie: 125 mg/24 h

Następnie:125 mg/24 h

1 Nie ma konieczności podawania dodatkowej dawki po przeprowadzeniu hemodializy lub ciągłej

ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawki, ponieważ lewofloksacyna nie jest metabolizowana w istotnym stopniu w wątrobie i jest wydalana głównie przez nerki.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku, oprócz wynikającej z uwzględnienia czynności nerek. (Patrz punkt 4.4 Wydłużenie odstępu QT).

Dawkowanie u dzieci

Aflobax jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu (patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

Produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, nie należy stosować:

■    u pacjentów z nadwrażliwością na lewofloksacynę, inne chinolony lub którąkolwiek substancję pomocniczą,

■    u pacjentów z padaczką,

■    u pacjentów, u których występowało zapalenie ścięgien w związku ze stosowaniem fluorochinolonów,

■    u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu,

■    w okresie ciąży,

■    w okresie karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W najcięższych przypadkach pneumokokowego zapalenia płuc stosowanie produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, może nie być optymalną metodą leczenia.

W zakażeniach szpitalnych wywołanych przez P. aeruginosa może być konieczne leczenie skojarzone. Czas infuzji

Zalecany czas infuzji wynosi co najmniej 30 minut dla dawki 250 mg lewofloksacyny (50 ml roztworu do infuzji) lub 60 minut dla dawki 500 mg lewofloksacyny (100 ml roztworu do infuzji). Wiadomo, że podczas podawania dożylnego ofloksacyny może wystąpić tachykardia i przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego. Rzadko w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego może dojść do zapaści krążeniowej. Jeśli ciśnienie tętnicze nagle obniży się podczas dożylnego podawania lewofloksacyny (l-izomer ofloksacyny), infuzję należy natychmiast przerwać.

Zapalenie jelita wywołane przez Clostridium difficile

Biegunka, szczególnie jeśli ma ciężki przebieg, jest uporczywa i (lub) krwawa i wystąpiła podczas leczenia produktem Aflobax lub po jego zakończeniu, może być objawem choroby związanej z zakażeniem Clostridium difficile, którego najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Jeśli podejrzewa się rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, należy niezwłocznie przerwać stosowanie produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, i zastosować leczenie podtrzymujące oraz niezwłocznie rozpocząć swoistą terapię (np. doustne podanie wankomycyny). Leki hamujące perystaltykę są w tej sytuacji przeciwwskazane.

Zapalenie ścięgien

Rzadko może wystąpić zapalenie ścięgien. Najczęściej obejmuje ono ścięgno Achillesa i może prowadzić do zerwania ścięgna. Ryzyko zapalenia i zerwania ścięgna jest zwiększone u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów stosujących równocześnie kortykosteroidy. Pacjentów leczonych produktem Aflobax,

5 mg/ml, roztwór do infuzji, należy uważnie kontrolować. W razie wystąpienia objawów zapalenia ścięgien, każdy pacjent powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku podejrzenia zapalenia ścięgien, należy natychmiast przerwać leczenie produktem Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, i rozpocząć odpowiednie leczenie chorego ścięgna (np. unieruchomienie).

Pacjenci ze skłonnościami do drgawek

Stosowanie produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, jest przeciwwskazane u pacjentów z padaczką w wywiadzie. Podobnie jak inne chinolony, lewofloksacynę należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze skłonnością do drgawek. Dotyczy to na przykład pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, pacjentów leczonych jednocześnie fenbufenem lub podobnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi albo innymi lekami obniżającymi mózgowy próg drgawkowy, takimi jak teofilina (patrz 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji). Jeśli wystąpią napady drgawek, należy przerwać leczenie lewofloksacyną.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

U pacjentów z utajonym lub jawnym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą wystąpić reakcje hemolityczne w trakcie podawania leków przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów. U osób tych należy stosować lewofloksacynę z zachowaniem ostrożności.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lewofloksacyna wydalana jest głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy modyfikować dawki produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji.

Reakcje nadwrażliwości

Lewofloksacyna może powodować ciężkie, mogące zakończyć się śmiercią, reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy aż do wstrząsu anafilaktycznego), rzadko występujące po podaniu dawki początkowej (patrz punkt 4.8). Pacjent powinien niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem pogotowia ratunkowego, w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia ratunkowego.

Hipoglikemia

Podobnie jak w przypadku wszystkich chinolonów, zgłaszano występowanie hipoglikemii, zazwyczaj u pacjentów z cukrzycą, leczonych równocześnie doustnym lekiem hipoglikemizującym (np. glibenklamidem) lub insuliną. U tych pacjentów z cukrzycą zaleca się dokładne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi. (Patrz punkt 4.8).

Zapobieganie nadwrażliwości na światło

Chociaż u pacjentów przyjmujących lewofloksacynę rzadko występują reakcje nadwrażliwości na światło, zaleca się, aby pacjent unikał niepotrzebnego narażania się na działanie intensywnego światła słonecznego lub sztucznego promieniowania UV (np. lampy kwarcowe, solarium), w celu zapobiegania wystąpieniu nadwrażliwości na światło.

Pacjenci leczeni antagonistami witaminy K

Z powodu możliwości zwiększenia wskaźników krzepnięcia (PT, INR) i (lub) krwawienia u pacjentów otrzymujących produkt Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, razem z antagonistami witaminy K (np. warfaryną), należy kontrolować krzepliwość krwi podczas jednoczesnego podawania tych leków (patrz punkt 4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Każda fiolka produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, zawiera 354 mg sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o małej zawartości sodu.

Reakcje psychotyczne

Zgłaszano występowanie reakcji psychotycznych u pacjentów otrzymujących chinolony, w tym lewofloksacynę. Bardzo rzadko reakcje te nasilały się, aż do wystąpienia myśli samobójczych oraz zachowań zagrażających życiu - czasem nawet po podaniu pojedynczej dawki lewofloksacyny (patrz punkt 4.8). Jeśli u pacjenta wystąpią takie reakcje, należy przerwać stosowanie lewofloksacyny i podjąć odpowiednie leczenie. Zaleca się ostrożność podczas stosowania lewofloksacyny u pacjentów z psychozą lub u pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie chorobę psychiczną.

Wydłużenie odstępu QT

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym lewofloksacyny, u pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, takimi jak na przykład:

-    wrodzony zespół długiego odstępu QT,

-    równoczesne przyjmowanie leków wydłużających odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, makrolidy),

-    nieskorygowane zaburzenia elektrolitowe (np. hipokaliemia, hipomagnezemia),

-    podeszły wiek,

-    choroby serca (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, bradykardia).

(Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, punkt 4.5, punkt 4.8, punkt 4.9).

Neuropatia obwodowa

U pacjentów otrzymujących fluorochinolony, w tym lewofloksacynę, zgłaszano występowanie neuropatii obwodowej, czuciowej lub czuciowo-ruchowej, o nagłym początku. U pacjentów, u których występują objawy neuropatii należy przerwać stosowanie lewofloksacyny, aby zapobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian.

Opioidy

U pacjentów leczonych lewofloksacyną, mogą występować fałszywie dodatnie wyniki oznaczania opioidów w moczu. Konieczne może być potwierdzenie dodatnich wyników badania opioidów za pomocą bardziej swoistych metod.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

W związku ze stosowaniem lewofloksacyny zgłaszano występowanie przypadków martwicy wątroby i zagrażającej życiu niewydolności wątroby, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi, np. posocznicą (patrz punkt 4.8). Należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów choroby wątroby, takich jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość brzucha.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Wpływ innych produktów leczniczych na Aflobax

Teofilina, fenbufen lub podobne niesteroidowe leki przeciwzapalne

W badaniach klinicznych nie wykazano interakcji farmakokinetycznych lewofloksacyny z teofiliną. Podczas równoczesnego podawania chinolonów z teofiliną, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy może jednak wystąpić wyraźne obniżenie progu drgawkowego. Stężenie lewofloksacyny podawanej razem z fenbufenem było wyższe o około 13% od stężenia po podaniu samej lewofloksacyny.

Probenecyd i cymetydyna

Probenecyd i cymetydyna wywierają statystycznie istotny wpływ na wydalanie lewofloksacyny. Cymetydyna zmniejsza klirens nerkowy lewofloksacyny o 24%, a probenecyd o 34%. Przyczyną tego zjawiska jest zdolność hamowania przez oba leki wydzielania kanalikowego lewofloksacyny. Z badań klinicznych wynika jednak, że ten wpływ na farmakokinetykę leku w stosowanych dawkach może nie mieć klinicznego znaczenia.

Należy zachować ostrożność, jeśli lewofloksacyna jest stosowana jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi wydzielanie kanalikowe, takimi jak probenecyd czy cymetydyna, zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek.

Inne istotne informacje

W badaniach klinicznych dotyczących farmakologii wykazano, że jednoczesne stosowanie następujących leków nie miało klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę lewofloksacyny: węglan wapnia, digoksyna, glibenklamid, ranitydyna.

Wpływ produktu Aflobax na inne produkty lecznicze

Cyklosporyna

Podczas jednoczesnego podawania lewofloksacyny okres półtrwania cyklosporyny wydłużał się o 33%. Antagoniści witaminy K

Podczas jednoczesnego leczenia lewofloksacyną i antagonistami witaminy K (np. warfaryną) zgłaszano wzrost wskaźników krzepnięcia (czas i wskaźnik protrombinowy) i (lub) wystąpienia krwawienia.

Objawy te mogą być ciężkie. U pacjentów leczonych antagonistami witaminy K należy kontrolować wskaźniki krzepnięcia (patrz punkt 4.4).

Leki wydłużające odstęp QT

Podobnie jak inne fluorochinolony, lewofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, makrolidy). (Patrz punkt 4.4 Wydłużenie odstępu QT).

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Badania dotyczące reprodukcji u zwierząt nie wykazały szczególnych zagrożeń. Jednakże biorąc pod uwagę brak danych u ludzi i ze względu na potwierdzone ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmów w okresie wzrostu, produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, nie należy stosować u kobiet w ciąży. Patrz punkt 4.3 i 5.3.

Laktacja

Ze względu na brak danych u ludzi oraz ze względu na potwierdzone ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmów w okresie wzrostu, produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy, senność, apatia, zaburzenia widzenia) mogą zaburzać zdolność koncentracji i szybkość reakcji i dlatego mogą stanowić ryzyko w sytuacjach, w których zdolności te mają szczególne znaczenie (np. prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyn).

4.8    Działania niepożądane

Informacje podane poniżej opierają się na badaniach klinicznych, w których uczestniczyło ponad 5000 pacjentów oraz na doświadczeniach zebranych po wprowadzeniu leku do obrotu.

Działania niepożądane przedstawione są w poniższej tabeli zgodnie z klasyfikacją układów narządowych MedDRA.

W niniejszej tabeli częstość występowania określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zakażenia grzybicze (oraz namnażanie się innych opornych drobnoustrojów).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: leukopenia, eozynofilia.

Rzadko: trombocytopenia, neutropenia.

Bardzo rzadko: agranulocytoza.

Częstość nieznana: pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny (patrz punkt 4.4).

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne mogą czasami wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki. Częstość nieznana: nadwrażliwość (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: brak łaknienia.

Bardzo rzadko: hipoglikemia, szczególnie u pacjentów z cukrzycą (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność, nerwowość.

Rzadko: zaburzenia psychotyczne, depresja, stan splątania, pobudzenie, lęk.

Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne z zachowaniem zagrażającym życiu, w tym wyobrażenia lub próby samobójcze (patrz punkt 4.4), omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, senność.

Rzadko: drgawki, drżenie, parestezje.

Bardzo rzadko: obwodowa neuropatia czuciowa lub czuciowo-motoryczna, zaburzenia smaku, w tym odczuwania smaku, zaburzenia węchu, w tym brak węchu.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia obwodowego.

Bardzo rzadko: zaburzenia słuchu.

Częstość nieznana: szumy uszne.

Zaburzenia serca

Rzadko: tachykardia.

Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (patrz punkt 4.4 Wydłużenie odstępu QT oraz punkt 4.9).

Zaburzenia naczyniowe

Często: zapalenie żył.

Rzadko: niedociśnienie.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: skurcz oskrzeli, duszność.

Bardzo rzadko: alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, nudności.

Niezbyt często: wymioty, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia, zaparcia.

Rzadko: biegunka - krwotoczna, co w bardzo rzadkich przypadkach może wskazywać na zapalenie jelit, w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, fosfataza zasadowa, GGT). Niezbyt często: zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi.

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Częstość nieznana: żółtaczka i ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym przypadki ostrej niewydolności wątroby, zgłaszane podczas stosowania lewofloksacyny, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, świąd.

Rzadko: pokrzywka.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości na światło.

Częstość nieznana: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, nadpotliwość.

Reakcje dotyczące skóry i błon śluzowych mogą czasami wystąpić nawet po podaniu pierwszej dawki. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: zaburzenia ścięgien (patrz punkt 4.4), w tym zapalenie ścięgien (np. ścięgna Achillesa), ból stawów, ból mięśni.

Bardzo rzadko: zerwanie ścięgna (patrz punkt 4.4); to działanie niepożądane może wystąpić w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia i może być obustronne; osłabienie siły mięśni, mogące być szczególnie ważne u pacjentów z miastenią.

Częstość nieznana: rabdomioliza.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek (np. z powodu śródmiąższowego zapalenia nerek).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: reakcja w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często: astenia.

Bardzo rzadko: gorączka.

Częstość nieznana: ból (w tym ból pleców, ból w klatce piersiowej i bóle kończyn).

Inne działania niepożądane, związane z podawaniem fluorochinolonów

•    objawy pozapiramidowe i inne zaburzenia koordynacji mięśniowej,

•    alergiczne zapalenie naczyń,

•    napady porfirii u pacjentów z porfirią.

4.9. Przedawkowanie

Na podstawie badań ostrej toksyczności u zwierząt lub klinicznych badań farmakologicznych przeprowadzonych z zastosowaniem dawek produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, większych niż terapeutyczne, najważniejszymi objawami, których można się spodziewać w wyniku zatrucia lewofloksacyną, są objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (takie jak splątanie, zaburzenia równowagi, zaburzenia świadomości oraz napady drgawkowe), wydłużenie odstępu QT, jak również reakcje żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i nadżerki błony śluzowej.

W razie przedawkowania należy wdrożyć leczenie objawowe. Ze względu na możliwość wydłużenia odstępu QT należy zastosować monitorowanie EKG. W celu ochrony błony śluzowej żołądka można zastosować leki zobojętniające. Hemodializa, w tym dializa otrzewnowa i CADO nie są skuteczne w usuwaniu lewofloksacyny z organizmu. Nie ma swoistej odtrutki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chinolony przeciwbakteryjne, fluorochinolony.

Kod ATC: J01MA12

Lewofloksacyna jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochinolonów, S(-)enancjomerem racemicznej substancji leczniczej, jaką jest ofloksacyna.

Mechanizm działania

Jako związek o działaniu antybakteryjnym z grupy fluorochinolonów, lewofloksacyna działa na kompleks DNA-gyraza DNA oraz na topoizomerazę IV.

Związek farmakokinetyki z farmakodynamiką

Stopień działania bakteriobójczego lewofloksacyny zależy od stosunku maksymalnego stężenia w osoczu (Cmax) lub pola powierzchni pod krzywą (AUC) do najmniejszego stężenia hamującego (MIC).

Mechanizm oporności

Główny mechanizm oporności wynika z mutacji gyr-A. In vitro występuje oporność krzyżowa między lewofloksacyną i innymi fluorochinolonami. Z powodu mechanizmu działania, ogólnie nie występuje oporność krzyżowa pomiędzy lewofloksacyną i innymi grupami leków przeciwbakteryjnych.

Stężenia graniczne

Zalecane przez EUCAST wartości graniczne MIC lewofloksacyny, oddzielające szczepy wrażliwe od szczepów o średniej wrażliwości oraz szczepy o średniej wrażliwości od szczepów opornych, przedstawione są w poniższej tabeli stężeń MIC (mg/l).

Kliniczne stężenia graniczne MIC lewofloksacyny, według EUCAST (2006-06-20):

Drobnoustrój

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriaceae

<1 mg/l

>2 mg/l

Pseudomonas spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

Acinetobacter spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

Staphylococcus spp.

<1 mg/l

>2 mg/l

S. pneumoniae 1

<2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus A,B,C,G

<1 mg/l

>2 mg/l

H. influenzae M. catarrhalis 2

<1 mg/l

>1 mg/l

Stężenia graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem3

<1 mg/l

>2 mg/l

1    stężenie graniczne między szczepami wrażliwymi i średnio wrażliwymi zwiększono z 1,0 do 2,0, aby zapobiec podziałowi rozkładu MIC u dzikich szczepów. Stężenia graniczne odnoszą się do leczenia dużymi dawkami.

2    Występowanie szczepów z wartościami MIC powyżej stężenia granicznego między szczepami wrażliwymi i średnio wrażliwymi jest bardzo rzadkie i nie było dotąd zgłaszane. Identyfikację drobnoustroju i badanie wrażliwości na lek przeciwbakteryjny należy powtórzyć w przypadku każdego z wyizolowanych szczepów, a w przypadku potwierdzenia wyniku, wyizolowany szczep należy przesłać do laboratorium referencyjnego.

3    Stężenia graniczne niezwiązane z określonym gatunkiem zostały określone głównie na podstawie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych i są one niezależne od rozkładów MIC u określonych gatunków. Dotyczą one wyłącznie drobnoustrojów, dla których nie ustalono swoistej dla gatunku wartości MIC i nie należy ich odnosić do gatunków, dla których badanie wrażliwości nie jest zalecane lub dla których brak wystarczających dowodów skuteczności wobec danego gatunku (Enterococcus, Neisseria, Gram-ujemne bakterie beztlenowe)

Stężenia graniczne MIC lewofloksacyny zalecane przez CLSI (ang. Clinical And Laboratory Standards Institute, wcześniej NCCLS), oddzielające szczepy wrażliwe od średnio wrażliwych oraz średnio wrażliwe od opornych, przedstawiono w poniższej tabeli w badaniu MIC (pg/ml) lub badaniu metodą dyfuzji z krążka (średnica strefy [mm] z użyciem krążka nasyconego 5 pg lewofloksacyny).

Wartości graniczne MIC i średnicy dyfuzji lewofloksacyny z krążka, zalecane przez CLSI (M100-S17, 2007):

Drobnoustrój

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriaceae

<2 pg/ml >17 mm

>8 pg/ml <13 mm

Nie Enterobacteriaceae

<2 pg/ml >17 mm

>8 pg/ml <13 mm

Acinetobacter spp.

<2 pg/ml >17 mm

>8 pg/ml <13 mm

Stenotrophomonas maltophilia

<2 pg/ml >17 mm

>8 pg/ml <13 mm

Staphylococcus spp.

<1 pg/ml >19 mm

>4 pg/ml <15 mm

Enterococcus spp.

<2 pg/ml

>8 pg/ml

>17 mm

<13 mm

H. influenzae M. catarrhalis 1

<2 ^g/ml >17 mm

Streptococcus pneumoniae

<2 ^g/ml >17 mm

>8 ^g/ml <13 mm

Streptococcus beta-hemolizujące

<2 ^g/ml >17 mm

>8 ^g/ml <13 mm

1 Brak lub rzadkie występowanie szczepów opornych uniemożliwia wyznaczenie wyników w kategoriach innych niż „wrażliwe”. W przypadku szczepów, dla których uzyskuje się wynik sugerujący kategorię „niewrażliwości”, identyfikacja drobnoustroju i badanie wrażliwości na lek przeciwbakteryjny należy potwierdzić w laboratorium referencyjnym z zastosowaniem referencyjnej metody rozcieńczeń wg CLSI.

Spektrum działania przeciwbakteryjnego

Występowanie oporności wśród wybranych szczepów może różnić się w zależności od położenia geograficznego oraz zmieniać się w czasie, dlatego pożądane jest posiadanie lokalnych informacji dotyczących oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby, należy korzystać z opinii eksperta w przypadku, kiedy ze względu na lokalne występowanie oporności, przydatność produktu w niektórych rodzajach zakażeń może być wątpliwa.

Gatunki zwykle wrażliwe Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Staphylococcus aureus * wrażliwe na metycylinę Staphylococcus saprophyticus Paciorkowce, grupa C i G Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae *

Streptococcus pyogenes *

Gram-ujemne bakterie tlenowe Burkholderia cepacia$

Eikenella corrodens Haemophilus influenzae *

Haemophilus para-influenzae *

Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae *

Moraxella catarrhalis *

Pasteurella multocida Proteus vulgaris Providencia rettgeri Bakterie beztlenowe Peptostreptococcus Inne

Chlamydophila pneumoniae*

Chlamydophila psittaci Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila *

Mycoplasma pneumoniae*

Mycoplasma hominis

Ureaplasma urealyticum

Gatunki, u których może wystąpić problem oporności nahytej Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Enterococcus faecalis*

Staphylococcus aureus oporne na metycylinę Staphylococcus spp. koagulazo-ujemne Gram-ujemne bakterie tlenowe

Acinetobacter baumannii *

Citrobacter freundii *

Enterobacter aerogenes Enterobacter agglomerans Enterobacter cloacae *

Escherichia coli *

Morganella morganii *

Proteus mirabilis*

Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa*

Serratia marcescens*

Bakterie beztlenowe Bacteroides fragilis Bacteroides ovatus$

Bacteroides thetaiotamicron$

Bacteroides vulgatus$

Clostridium difficile$

* Skuteczność kliniczną wykazano dla szczepów wrażliwych wyizolowanych w zatwierdzonych wskazaniach klinicznych.

$ Naturalna średnia wrażliwość.

+ Oporność ponad 50%.

Inne informacje

W zakażeniach szpitalnych wywołanych przez P. aeruginosa może być konieczne zastosowanie leczenia skojarzonego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Lewofloksacyna podana doustnie wchłania się szybko i niemal całkowicie, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 1 godziny. Całkowita biodostępność wynosi około 100%. Kinetyka lewofloksacyny przebiega liniowo w zakresie dawek 50 do 600 mg.

Dystrybucja

Około 30%-40% lewofloksacyny wiąże się z białkami osocza. Podczas wielokrotnego podawania 500 mg lewofloksacyny raz na dobę obserwowano nieistotną kumulację. Istnieje niewielka, ale możliwa do przewidzenia kumulacja lewofloksacyny po podaniu dawek 500 mg dwa razy na dobę. Stan stacjonarny osiągany jest po trzech dniach.

Przenikanie do tkanek i płynów ustrojowych

Przenikanie do błony śluzowej oskrzeli i płynu powlekającego pęcherzyki płucne

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w błonie śluzowej oskrzeli i płynie powlekającym pęcherzyki płucne po podaniu doustnym 500 mg wynosiło odpowiednio 8,3 ^g/g i 10,8 ^g/g. Stężenia te osiągane były po około 1 godzinie po podaniu leku.

Przenikanie do tkanki płucnej

Maksymalne stężenie lewofloksacyny w tkance płucnej po podaniu doustnym 500 mg wynosiło około 11,3 ^g/g i osiągane było po 4 do 6 godzin od podania leku. Stężenie w płucach znacznie przekraczało stężenie w osoczu.

Przenikanie do płynu wewnątrz pęcherzy

Po trwającym 3 dni leczeniu dawką 500 mg, maksymalne stężenia lewofloksacyny w płynie z pęcherzy równe odpowiednio około 4,0 i 6,7 ^g/ml osiągane były 2-4 godziny po podawaniu odpowiednio raz lub dwa razy na dobę.

Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego Lewofloksacyna słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Przenikanie do tkanki gruczołu krokowego

Po podaniu doustnym 500 mg lewofloksacyny raz na dobę przez trzy dni, średnie stężenie w tkance gruczołu krokowego wynosiło 8,7 ^g/g, 8,2 ^g/g i 2,0 ^g/g odpowiednio po 2 godzinach, 6 godzinach i 24 godzinach; średni stosunek stężeń w tkance gruczołu krokowego do stężeń w surowicy wynosił 1,84.

Stężenie w moczu

Średnie stężenia w moczu po 8-12 godzinach po podaniu pojedynczych dawek lewofloksacyny 150 mg, 300 mg i 500 mg wynosiły odpowiednio 44 mg/l, 91 ml/l i 200 mg/l.

Metabolizm

Lewofloksacyna metabolizowana jest w bardzo małym stopniu do demetylolewofloksacyny oraz N-tlenku lewofloksacyny. Metabolity te stanowią mniej niż 5% dawki wydalonej z moczem. Lewofloksacyna jest stabilna stereochemicznie i nie ulega inwersji chiralnej.

Wydalanie

Po podaniu doustnym i dożylnym, lewofloksacyna wydalana była z osocza stosunkowo powoli (T/ = 6-8 godzin). Wydalanie zachodzi głównie przez nerki (>85% podanej dawki).

Brak istotnych różnic w farmakokinetyce lewofloksacyny po podaniu doustnym i dożylnym. Oznacza to, że obie drogi podania można stosować wymiennie.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Na farmakokinetykę lewofloksacyny wpływa niewydolność nerek. Wraz z pogarszaniem się czynności nerek zmniejsza się wydalanie nerkowe i klirens leku, a okres półtrwania zwiększa się, jak podano w poniższej tabeli:

CIcr iml/minl

<20

20-40

50-80

CIcr iml/minl

13

26

57

T1/2 ihl

35

27

9

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku

Brak istotnych różnic w kinetyce lewofloksacyny u pacjentów młodszych i pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem zmian wynikających z różnic w klirensie kreatyniny.

Różnice w zależności od płci

Oddzielna analiza u osób płci męskiej i żeńskiej wykazała małą do marginalnej różnicę w farmakokinetyce lewofloksacyny w zależności od płci. Nie ma danych, że różnice te są klinicznie istotne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Średnia dawka letalna (LD50) dla myszy i szczurów po dożylnym podaniu lewofloksacyny mieściła się w zakresie 250-400 mg/kg mc., u psów wartość LD50 wynosiła około 200 mg/kg mc./dobę, a jedno z dwóch zwierząt otrzymujących tą dawkę padło.

Toksyczność przewlekła

Przeprowadzono trwające miesiąc badania, w których podawano lek drogą dożylną szczurom (dawki 20, 60, 180 mg/kg mc./dobę) i małpom (dawki 10, 25, 63 mg/kg mc./dobę) oraz trzymiesięczne badanie u szczurów (dawki 10, 30, 90 mg/kg mc./dobę).

Za poziom nie wywołujący działania szkodliwego (NOEL, ang. no observed adverse effect levels) w badaniach przeprowadzonych na szczurach uznano dawki 20 i 30 mg/kg mc./dobę, w badaniach odpowiednio jedno- i trzymiesięcznych. W obu badaniach, obserwowano odkładanie się kryształów w moczu podczas podawania w dawkach 20 mg/kg mc./dobę i wyższych. Duże dawki (180 mg/kg mc./dobę stosowane przez miesiąc lub 30 mg/kg mc./dobę i większe stosowane przez 3 miesiące) wywoływały nieznaczne zmniejszenie spożycia pokarmu i przyrost masy ciała. W badaniach hematologicznych wykazano zmniejszenie liczny erytrocytów i zwiększenie liczby leukocytów i retikulocytów pod koniec badania trwającego miesiąc, ale nie w badaniu trzymiesięcznym.

Za poziom nie wywołujący działania szkodliwego uznano u małp dawki 63 mg/kg mc./dobę, po których obserwowano jedynie niewielkie zmniejszenie przyjmowania pokarmu i wody.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Po podaniu doustnym w dawce 360 mg/kg mc./dobę lub podaniu dożylnym w dawce 100 mg/kg mc./dobę lewofloksacyna nie wykazywała żadnego niepożądanego wpływu na płodność lub czynności rozrodcze u szczurów. Podawane doustnie dawki 810 mg/kg mc./dobę oraz dożylnie dawki 160 mg/kg mc./dobę nie wykazały działania teratogennego lewofloksacyny u szczurów.

U królików obserwowano działanie teratogenne po podaniu doustnym dawek 50 mg/kg mc./dobę oraz dożylnym dawek 25 mg/kg mc./dobę.

Lewofloksacyna nie wykazywała wpływu na płodność, a jedynym działaniem na płód było opóźnienie dojrzewania w wyniku toksycznego działania na matkę.

Genotoksyczność

Lewofloksacyna nie indukowała mutacji genowych w komórkach bakterii lub ssaków, ale w dawkach równych lub wyższych od 100 mg/ml, indukowała in vitro w komórkach płuc chomika chińskiego aberracje chromosomowe, bez cech aktywacji metabolicznej. Badania in vivo (test mikrojąderkowy, wymiany siostrzanych chromatyd, test nieplanowanej syntezy DNA, test dominującego genu letalnego) nie wykazały toksycznego wpływu na materiał genetyczny.

Potencjał fototoksyczny

Badania u myszy wykazały działanie fototoksyczne lewofloksacyny po podaniu doustnym i dożylnym jedynie w bardzo wysokich dawkach. Lewofloksacyna nie wykazywała potencjału fototoksycznego w badaniu fotomutagenności, a w badaniu fotokarcinogenności zmniejszała rozwój guza.

Potencjał karcinogenny

Nie wykazano rakotwórczości w trwającym dwa lata badaniu u szczurów, którym podawano lek z pożywieniem (w dawkach 0, 10, 30 i 100 mg/kg mc ./dobę).

Toksyczny wpływ na stawy

Podobnie jak inne fluorochinolony, lewofloksacyna wykazywała działanie na chrząstkę (ubytki i tworzenie pęcherzy) u szczurów i psów. Działanie to było bardziej nasilone u młodych zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, zawiera następujące substancje pomocnicze:

chlorek sodu, kwas solny 1 N lub sodu wodorotlenek 1 N (do ustalenia pH 4,5-5,0) oraz woda do

wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, NIE NALEŻY mieszać z heparyną ani innymi roztworami o odczynie zasadowym (np. wodorowęglanem sodu).

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu w opakowaniu handlowym: 3 lata

Okres ważności po usunięciu opakowania zewnętrznego: 3 dni, w oświetleniu pokojowym.

Okres ważności po przebiciu gumowego korka: patrz punkt 6.6.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka zawierająca 100 ml roztworu, z bezbarwnego szkła typu II, z zamknięciem z gumy bromobutylowej, z aluminiową nakładką typu ,flip-ojf\

1 lub 5 fiolek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, należy użyć natychmiast (w ciągu 3 godzin) po przebiciu gumowego korka, aby zapobiec skażeniu bakteriami. Podczas infuzji dożylnej nie jest konieczna ochrona przed światłem.

Mieszanie z innymi roztworami do wstrzykiwań

Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji, wykazuje zgodność z następującymi roztworami do wstrzykiwań:

-    0,9% roztwór chlorku sodu

-    5% roztwór glukozy

-    2,5% roztwór glukozy w płynie Ringera

-    roztwory do żywienia pozajelitowego (aminokwasy, węglowodany, elektrolity).

Niezgodności farmaceutyczne, patrz punkt 6.2.

Przed użyciem należy obejrzeć fiolkę. Można użyć jedynie, jeśli roztwór jest przejrzysty, zielonkawożółty i praktycznie bez widocznych cząstek.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Aflobax