+ iMeds.pl

Afrin 500 mcg/mlUlotka Afrin

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Afrin ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Afrin 500 mikrogramów/ml, aerozol do nosa, roztwór.

(Oxymetazolini hydrochloridum)

Skład

1 ml roztworu zawiera:

-    Substancję czynną: 500 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku.

-    Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Opakowanie

Butelka polietylenowa zawierająca 20 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:    Wytwórca:

Bayer Sp. z o.o.    Schering-Plough Labo    N.V.

Al. Jerozolimskie 158    Industriepark 30

02-326 Warszawa    B-2220 Heist-op-den-Berg

Tel.: +48 22 572 35 00    Belgia

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Afrin i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Afrin

3.    Jak stosować Afrin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Afrin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST AFRIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Afrin wskazany jest do stosowania w obrzęku błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, zapalenia zatok, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Substancja czynna leku powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych błony śluzowej i nosa, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i gardła. Dzięki temu lek ułatwia oddychanie.

W badaniach wykazano, że obkurczenie naczyń krwionośnych w błonie śluzowej nosa utrzymuje się od 4 do 12 godzin po podaniu leku.

ZANIM ZASTOSUJE SIĘ AFRIN

2.


Nie należy stosować leku Afrin:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na chlorowodorek oksymetazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Afrin,

-    jeśli pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę z zamkniętym kątem przesączania,

-    jeśli u pacjenta występuje suchy lub zanikowy nieżyt nosa,

-    po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym w czasie którego odsłonięto oponę twardą z dostępu przez nos lub jamę ustną.

Leku Afrin aerozol do nosa nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Dłuższe stosowanie może

spowodować nawrót objawów (wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa) lub suchość błony

śluzowej nosa.

Zachować szczególną ostrożność stosując Afrin:

-    jeśli u pacjenta występuje: choroba serca, choroba tarczycy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub zaburzenia w oddawaniu moczu spowodowane przerostem gruczołu krokowego (prostaty)

-    jeśli pacjent jest leczony trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub maprotyliną.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży. Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba, że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia piersią. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, chyba, że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach i przez krótki okres.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Afrin:

Lek Afrin zawiera chlorek benzalkoniowy i glikol propylenowy, które mogą powodować podrażnienie skóry, reakcje skórne, skurcz oskrzeli.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny lub inhibitorów monoaminooksydazy może nasilać, wykazywane przez oksymetazolinę, działanie zwiększające ciśnienie krwi.

3.    JAK STOSOWAĆ AFRIN

Lek przeznaczony jest do podawania do nosa.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 lub 3 rozpylenia leku do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę, rano i wieczorem (nie częściej, niż co 10 - 12 godzin).

Nie należy stosować leku częściej niż 2 razy w ciągu doby i dłużej niż 3 dni.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Afrin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania: trzymając głowę w pozycji pionowej należy włożyć koniec dozownika do otworu nosowego, nie blokując jednak całkowicie jego światła.

Nacisnąć pojemnik szybko i mocno tak, aby zalecana dawka dostała się do otworu nosowego. Po użyciu wytrzeć koniec dozownika.

Używanie dozownika przez więcej niż jedną osobę może przyczynić się do szerzenia zakażeń.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Afrin:

W razie przyj ęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Objawami przedawkowania u dzieci były: wolne bicie serca, zaburzenia rytmu serca, rzadziej obserwowano szybkie bicie serca i wzrost ciśnienia tętniczego. Przedawkowanie może powodować też nadmierne uspokojenie i senność u dzieci.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Afrin:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Afrin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, jeżeli występują, są przemijające i zazwyczaj mają umiarkowane nasilenie. Możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku to: pieczenie, uczucie kłucia, kichanie, zwiększone wydzielanie z nosa oraz suchość błony śluzowej nosa i gardła.

Objawy, które mogą wystąpić po wchłonięciu oksymetazoliny do krążenia ogólnego to: szybkie bicie serca, kołatanie serca, bóle głowy, zaburzenia widzenia, nudności oraz bezsenność.

Stosowanie długotrwałe lub w dawkach większych niż zalecane może spowodować wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa lub suchość błony śluzowej nosa.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU AFRIN

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Afrin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Data opracowania ulotki:

3

Afrin

Charakterystyka Afrin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Afrin 500 mikrogramów/ml aerozol do nosa, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml preparatu zawiera 500 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku (Oxymetazolini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek, glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Obrzęk błony śluzowej nosa występujący w przebiegu przeziębienia, zapalenia zatok, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie donosowe.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 lub 3 rozpylenia preparatu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę, rano i wieczorem (nie częściej, niż co 10 - 12 godzin).

Nie należy stosować preparatu częściej niż 2 razy w ciągu doby i dłużej niż 3 dni.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - chlorowodorek oksymetazoliny, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Preparatu nie należy stosować u pacjentów:

-    leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (z powodu ryzyka dużego wzrostu ciśnienia tętniczego),

-    z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania,

-    z suchym lub zanikowym nieżytem nosa,

-    po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym w czasie którego odsłonięto oponę twardą z dostępu przez nos lub jamę ustną.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie dłuższe niż 3 dni może spowodować nawrót objawów (wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa) lub suchość błony śluzowej nosa.

Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobami tarczycy, cukrzycą oraz z zaburzeniami w oddawaniu moczu spowodowanymi przerostem gruczołu krokowego.

Stosować ostrożnie u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz maprotyliną.

Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Używanie dozownika przez więcej niż jedną osobę może przyczynić się do szerzenia zakażeń.

Preparat Afrin zawiera chlorek benzalkoniowy i glikol propylenowy, które mogą powodować podrażnienie skóry, reakcje skórne, skurcz oskrzeli.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny lub inhibitorów monoaminooksydazy może nasilać działanie hipertensyjne oksymetazoliny.

4.6.    Ciąża i laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba, że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu i dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach i przez krótki okres.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane, jeżeli występują, są przemijające i zazwyczaj mają umiarkowane nasilenie. Możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu to: pieczenie, uczucie kłucia, kichanie, zwiększone wydzielanie z nosa oraz suchość błony śluzowej nosa i gardła.

Objawy, które mogą wystąpić po wchłonięciu oksymetazoliny do krążenia ogólnego to: bradykardia, kołatanie serca, bóle głowy, zaburzenia widzenia, nudności oraz bezsenność.

Stosowanie długotrwałe lub w dawkach większych niż zalecane może spowodować wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa lub suchość błony śluzowej nosa.

4.9.    Przedawkowanie

Objawami przedawkowania u dzieci była bradykardia, zaburzenia rytmu serca, rzadziej obserwowano tachykardię i wzrost ciśnienia tętniczego. Przedawkowanie może powodować też nadmierne uspokojenie i senność u dzieci.

W przypadku nasilonych objawów przedawkowania niezbędna jest hospitalizacja, a leczenie objawów musi być prowadzone pod kontrolą lekarza.

W celu usunięcia pozostałości preparatu, po połknięciu, należy zastosować standardowe metody. Brak specyficznego antidotum dla oksymetazoliny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki udrażniające nos i inne preparaty do stosowania miejscowego, sympatykomimetyki, kod ATC: R01AA05

Chlorowodorek oksymetazoliny jest miejscowo działającym środkiem sympatykomimetycznym, powoduje zwężenie naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa, zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i gardła.

Działanie leku rozpoczyna się po 5 do 10 minut po podaniu i utrzymuje się od 4 do 12 godzin.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Chlorowodorek oksymetazoliny podawany jest bezpośrednio na błonę śluzową nosa i tam wywiera działanie miejscowe. Wchłanianie przez błonę śluzową nosa jest słabe. Jednakże pewna ilość podanego donosowo preparatu może dostać się do gardła i stamtąd do jelit. Po wchłonięciu w jelitach oksymetazolina podlega dodatkowo efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Z tego powodu w wyniku przypadkowego połknięcia znacznych ilości preparatu (szczególnie przez dziecko) może osiągnąć istotne stężenie we krwi.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek Glikol propylenowy Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa zawierająca 20 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2554/Z, R/1212

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.08.1992 r./29.04.1999 r./28.06.2004 r./16.05.2005 r./22.07.2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Afrin