+ iMeds.pl

Afronis -Ulotka Afronis

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Afronis ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Afronis

płyn do stosowania na skórę

Skład:

100g zawiera:

Substancje czynne

100g płynu do stosowania na skórę zawiera:

-    lewomentol ( Levomentholum) 0,2g

- rezorcyna    (Resorcinolum)    2 g

- kwas borowy    (Acidum boricum) 3 g

- tymol    (Thymolum)    0,05 g

Substancja pomocnicza

Etanol 70o    (etanol 96% + woda oczyszczona)

Zawartość w opakowaniu

100 g, 50 g

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J. 97-340 Rozprza ul. Sportowa

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Afronis i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Afronis

3.    Jak stosować lek Afronis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywani e l eku Afroni s

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Afronis i w jakim celu się go stosuje

Jest to lek złożony, ma postać płynu do stosowania na skórę, wydawany bez recepty, do zewnętrznego stosowania. Działa przeciwbakteryjnie, słabo znieczulająco i przeciwświądowo.

Wskazania do stosowania

Lek stosowany jest pomocniczo w trądziku pospolitym.

2.    Zanim zastosuje się lek Afronis

Nie należy stosować leku Afronis:

Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na składniki leku.

Nie zaleca się stosowania leku na uszkodzoną skórę, rany i błony śluzowe.

Nie stosować doustnie.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Afronis:

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszania i złuszczania skóry należy zmniejszyć częstość stosowania preparatu.

Stosowanie leku Afronis u dzieci poniżej 12 lat

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza Nie stosować u kobiet w ciąży Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza Nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie innych leków

Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składniki złuszczające, np. kwas salicylowy, siarkę, ponieważ może wystąpić podrażnienie skóry.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    Jak stosować lek Afronis Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia Zewnętrznie

Po dokładnym umyciu i wysuszeniu skóry twarzy ręcznikiem, odczekać kilkanaście minut dla uniknięcia efektu drażniącego. Następnie zwilżyć tamponik płynem i przemywać wyłącznie miejsca chorobowo zmienione. Preparat stosować 1-2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych. W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszenia i złuszczenia się skóry należy zmniej szyć częstość stosowania preparatu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Afronis jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Afronis może powodować działania niepożądane.

Podrażnienie skóry. Możliwe są reakcje alergiczne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Afronis mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Afronis

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić od światła.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp. J.

97-340 Rozprza ul. Sportowa 9

Data opracowania ulotki

Afronis

Charakterystyka Afronis

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    Nazwa własna produktu leczniczego

Afronis (0,2 g + 2 g + 3 g + 0,05g)/100 g płyn do stosowania na skórę

2.    Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

100 g płynu do stosowania na skórę zawiera:

-    lewomentol, ( Levomentholum) 0,2 g

-    rezorcyna (Resorcinolum) 2 g

-    kwas borowy (Acidum boricum) 3 g

-    tymol (Thymolum) 0,05 g Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1

3.    Postać farmaceutyczna Płyn do stosowania na skórę.

Przezroczysty bezbarwny płyn przechodzący do barwy różowej.

4.    Szczegółowe dane kliniczne

4.1.    Wskazania do stosowania Pomocniczo w trądziku pospolitym.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Po dokładnym umyciu i wysuszeniu skóry twarzy ręcznikiem, odczekać kilkanaście minut dla uniknięcia efektu drażniącego. Następnie zwilżyć tamponik płynem i przemywać wyłącznie miejsca chorobowo zmienione. Stosować 1-2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mentol, rezorcynę, kwas borowy, tymol lub substancję pomocniczą.

Nie stosować na otwarte rany, błony śluzowe i skórę uszkodzoną.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, preparat może wywołać zmiany alergiczne skórne.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszenia i złuszczenia skóry należy zmniejszyć częstość stosowania preparatu.

Preparatu nie wolno stosować doustnie, na otwarte rany i błony śluzowe.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składnikami złuszczające np. kwas salicylowy, siarkę ponieważ może wystąpić podrażnienie skóry.

4.6 Ciąża i laktacja

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu

Afronis nie ma wpływu na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8. Działania niepożądane

Podrażnienie skóry. Możliwe reakcje alergiczne.

4.9. Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

5. Właściwości farmakologiczne

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne Kod ATC: Brak nadanego kodu

Zawarty w preparacie mentol działa bakteriobójczo, słabo znieczulająco i przeciwświądowo. Tymol i rezorcyna zwiększają działanie przeciwbakteryjne preparatu, a kwas borowy działa bakteriostatycznie i nasila antyseptyczne działanie leku.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Składniki preparatu, z wyjątkiem rezorcyny, nie wchłaniają się przez nieuszkodzoną skórę. Preparat stosowany zewnętrznie zgodnie z zaleceniami nie powoduje działań niepożądanych ze względu na słabe wchłanianie preparatu z nieuszkodzonej skóry.

Kwas borowy bardzo łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i przez uszkodzoną skórę. Wydala się powoli i ulega kumulacji.

Tymol podany doustnie wchłania się z jelit i pobudza ruchy robaczkowe. Wydala się przez nerki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach wykazano, że mentol działa hepatoksycznie. Podawany szczurom dożołądkowo przez 28 dni powodował uszkodzenie wątroby. Rezorcyna wywołuje objawy zatrucia podobne do zatrucia fenolem, z jednoczesnym wytworzeniem methemoglobiny. Podany doustnie hamuje czynność tarczycy, w dawce 1-2 g wywołuje objawy zatrucia.

Kwas borowy nawet w niewielkich ilościach wywołuje ostre zatrucie. Występują wymioty, nudności może dojść do uszkodzenia nerek.

Tymol może działać drażniąco na nerki i powodować białkomocz. W ostrych zatruciach występują objawy ze strony przewodu pokarmowego.

6 Dane farmaceutyczne

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 70° (etanol 96% + woda oczyszczona)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić od światła.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego o poj. 125 ml i 65 ml z zakrętką z polietylenu z kroplomierzem w tekturowym pudełku.

Butelka 100g lub 50 g.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania

jego pozostałości

Zewnętrznie przemywać wyłącznie miejsca chorobowo zmienione

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych B. Kazub, A. Orłowski Sp.J. 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU_

R/0065

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA_

28.05.1990r

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

Afronis