+ iMeds.pl

Aggrastat 0,25 mg/mlUlotka Aggrastat

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

AGGRASTAT, 0,25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Tirofibani hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek AGGRASTAT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AGGRASTAT

3.    Jak stosować lek AGGRASTAT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek AGGRASTAT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek AGGRASTAT i w jakim celu się go stosuje

Lek AGGRASTAT jest stosowany w celu ułatwienia przepływu krwi do serca i zapobiegania bólowi w klatce piersiowej i zawałowi serca. Lek zapobiega tworzeniu zakrzepów przez płytki krwi, komórki występujące we krwi.

Lek ten może być również stosowany u pacjentów, u których naczynia krwionośne serca rozszerzono balonikowaniem (za pomocą zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej, w skrócie PCI). Jest to zabieg w trakcie, którego może być wprowadzona mała rurka do naczynia (stent) w celu poprawienia dopływu krwi do serca.

Lek AGGRASTAT należy stosować łączenie z kwasem acetylosalicylowym i niefrakcjonowaną heparyną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AGGRASTAT Kiedy nie stosować leku AGGRASTAT

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tirofiban lub którykolwiek z pozostałych składników leku AGGRASTAT wymienionych w punkcie 6;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało krwawienie wewnętrzne, w ciągu ostatnich 30 dni;

-    jeśli pacjent miał krwawienie do mózgu, guz mózgu lub nieprawidłowości naczyń mózgowych;

-    u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym (złośliwe nadciśnienie);

-    u pacjentów z małą liczbą płytek krwi (małopłytkowość) lub nieprawidłowościami dotyczącymi krzepnięcia krwi;

-    w przypadku wystąpienia małopłytkowości podczas wcześniejszego stosowania leku AGGRASTAT lub innych leków należących do tej samej grupy leków;

-    u pacjentów z udarem mózgu, który wystąpił w ciągu ostatnich 30 dni lub z udarem z krwawieniem, który wystąpił kiedykolwiek w przeszłości;

-    u pacjentów z poważnym urazem lub po dużej operacji w ciągu ostatnich 6 tygodni;

- u pacj entów z ciężką chorobą wątroby.

Lekarz przeanalizuje informacje dotyczące medycznej historii pacjenta i oceni czy istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AGGRASTAT należy zwrócić się do lekarza (dotyczy sytuacji obecnej lub w przeszłości) w przypadku:

-    jakichkolwiek problemów zdrowotnych

-    jakichkolwiek alergiach

-    reanimacjach, biopsjach lub zabiegach rozbijania kamieni w nerkach w ciągu ostatnich 2 tygodni

-    poważnych urazach lub poważnych operacjach w ciągu ostatnich 3 miesięcy

-    wrzodów żołądka lub jelit (dwunastnicy) stwierdzonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy

-    krwawień (w ciągu ostatniego roku) takich, jak krwawienie z żołądka lub jelit, stwierdzonej krwi

w moczu lub kale

-    niedawno wykonywanych zabiegów w obrębie kręgosłupa

-    rozwarstwienia aorty stwierdzonego w przeszłości lub występujących objawach rozwarstwienia aorty

-    niekontrolowanego podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze)

-    zapalenia błony otaczającej serce (zapalenie osierdzia)

-    zapalenia naczyń krwionośnych (układowe zapalenie naczyń)

-    zaburzeń dotyczących naczyń krwionośnych znajdujących się z tyłu oka (siatkówka)

-    stosowania leków, które pomagają w zapobieganiu powstawania lub rozpuszczania zakrzepów krwi

-    zaburzeń dotyczących nerek

-    specjalnego wkłucia dożylnego, które zostało założone pod obojczykiem w ciągu ostatnich 24 godzin

-    bardzo niskiego ciśnienia krwi spowodowanego niewydolnością serca (wstrząs kardiogenny)

-    zaburzeń dotyczących wątroby

- małej liczbie krwinek lub anemii

Inne leki i lek AGGRASTAT

Ogólnie, lek AGGRASTAT może być stosowany z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ niektóre leki mogą wpływać na siebie nawzajem. Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć o stosowaniu leków, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi takich, jak warfaryna.

Lek AGGRASTAT z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentka powinna powiedzieć lekarzowi o tym, że jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży. Lekarz zadecyduje czy u pacjentki będzie zastosowany lek AGGRASTAT. Jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić dziecko piersią, powinna poradzić się lekarza.

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba z powodu, której stosowany jest lek AGGRASTAT uniemożliwia pacjentowi prowadzenie pojazdu i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku AGGRASTAT

Lek AGGRASTAT zawiera około 189 mg sodu w każdej fiolce 50 ml, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek AGGRASTAT

AGGRASTAT powinien być przepisywany przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zawału serca.

Lek AGGRASTAT został podany lub będzie podawany pacjentowi do żyły. Lekarz zadecyduje jaka dawka jest odpowiednia dla danego pacjenta, biorąc pod uwagę stan pacjenta i jego wagę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku AGGRASTAT u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AGGRASTAT

Dawka leku AGGRASTAT stosowana u pacjenta jest ściśle kontrolowana i sprawdzana przez lekarza i farmaceutę.

Najczęściej zgłaszanym objawem przedawkowania jest krwawienie. Jeżeli pacjent zauważy jakiekolwiek krwawienie, powinien jak najszybciej poinformować o tym personel medyczny.

Pominięcie zastosowania leku AGGRASTAT

Lekarz zadecyduje kiedy powinna być podana kolejna dawka leku.

Przerwanie stosowania leku AGGRASTAT

Lekarz podejmie decyzję o zakończeniu leczenia. Jednak, jeżeli pacjent chciałby zakończyć stosowanie leku AGGRASTAT wcześniej, powinien o tym porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym występującym podczas leczenia lekiem AGGRASTAT jest krwawienie, które może dotyczyć każdej części ciała. Krwawienie może spowodować poważne skutki, a w rzadkich przypadkach spowodować zgon pacjenta.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego może być konieczna interwencja lekarska. Należy niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu następujących działań niepożądanych podczas stosowania leku AGGRASTAT:

-    Objawy krwawienia wewnątrz głowy takie, jak ból głowy, zaburzenia narządów zmysłu (zaburzenia widzenia lub słuchu), zaburzenia mowy, drętwienie oraz problemy z poruszaniem się lub zaburzenia równowagi.

-    Objawy krwawienia wewnętrznego takie, jak odksztuszanie krwi lub obecność krwi w moczu lub

kale.

-    Objawy ciężkich reakcji alergicznych takie, jak trudności w oddychaniu i zawroty głowy.

Poniżej podano działania niepożądane, które występowały u niektórych pacjentów stosujących lek AGGRASTAT. Działania niepożądane zostały podzielone zgodnie ze zmniejszającą się częstością ich występowania.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 osób)

Krwawienie po zabiegu chirurgicznym

Krwawienie pod skórą w miejscu wkłucia do żyły lub do mięśni powodujące obrzęk

Małe, czerwone wybroczyny na skórze

Obecność niewidocznej gołym okiem krwi w moczu lub kale

Nudności

Ból głowy

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób)

Krew w moczu

Odksztuszanie krwi

Krwawienie z nosa

Krwawienie z dziąseł i jamy ustnej

Krwawienie z miejsca wkłucia do żyły

Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (zmniejszenie wartości hematokrytu i hemoglobiny)

Zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej 90 000/mm3

Gorączka

Niezbyt często wystepujace działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 osób)

Krwawienie z żołądka lub jelit Wymioty krwią

Zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej 50 000/mm3

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (tzn. nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Krwawienie wewnątrz głowy

Krwiak w okolicy rdzenia kręgowego

Krwawienie z narządów wewnętrznych w jamie brzusznej

Obecność krwi dookoła serca

Krwawienie z płuc

Gwałtowne i (lub) duże zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej 20 000/mm3

Ciężkie reakcje alergiczne z uczuciem ucisku w klatce piersiowej, pokrzywką, w tym reakcje wywołujące trudności w oddychaniu i zawroty głowy

Jeśli jakiekolwiek objawy niepożądane ulegną nasileniu lub jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek AGGRASTAT

Lekarz i farmaceuta będą wiedzieć jak należy przechowywać ten lek oraz jak postępować z niewykorzystanym lekiem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku AGGRASTAT, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po rozcieńczeniu - 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C.

Nie należy używać leku AGGRASTAT jeżeli widoczne są jakiekolwiek zanieczyszczenia lub roztwór zmienił zabarwienie przed podaniem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek AGGRASTAT

Substancją czynną leku jest jednowodny chlorowodorek tirofibanu.

1 ml koncentratu zawiera 0,281 mg tirofibanu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 0,25 mg tirofibanu.

Pozostałe składniki leku to sodu chlorek, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy bezwodny, woda do wstrzykiwań, kwas solny i (lub) sodu wodorotlenek (dla uzyskania odpowiedniego pH).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

CORREVIO (UK) Ltd., 265 Strand, London WC2R 1BH, Wielka Brytania Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Espoo site Orionintie 1 FI 02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Aggrastat 0,25 mg-Konzentrat zur Infusionsbereitung

Belgia

Aggrastat 250 microgrammes/ml solution à diluer pour perfusion

Finlandia

Aggrastat 250 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francja

Agrastat 250 microgrammes/ml, solution à diluer pour perfusion

Niemcy

Aggrastat 250 Mikrogramm/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Grecja

AGGRASTAT, nuKvó SráAupa yra napaoKeup SraAuparoę npoę śy%uop 0.25mg/ml

Irlandia

Aggrastat (250 micrograms/mL) concentrate for solution for infusion

Włochy

AGGRASTAT 250 microgrammi/ml Concentrato per soluzione per infusione endovenosa

Luksemburg

Aggrastat solution à diluer pour perfusion 0,25 mg/ml

Holandia

Aggrastat 0,25 mg/ml concentraat, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Portugalia

Aggrastat, 0.25mg/ml concentrado para soluęao para perfusäo

Hiszpania

AGRASTAT 0,25 mg/ml, concentrado para solución para perfusión

Szwecja

Aggrastat (250 mikrogram/ml) koncentrat till infusionsvätska, lösning

Wielka Brytania

Aggrastat (250micrograms/mL) concentrate

for solution for infusion


Data ostatniej aktualizacji ulotki: Marzec 2013

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w lecznictwie zamkniętym przez lekarza mającego doświadczenie w postępowaniu w ostrych stanach wieńcowych.

Dawkowanie i sposób podawania

U pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS; ang. No ST Elevation Acute Coronary Syndrom) poddawanych wczesnej terapii inwazyjnej, u których nie jest planowana angiografia w czasie od 4 do 48 godzin od ustalenia rozpoznania, tirofiban należy podawać dożylnie w infuzji nasycającej z początkową szybkością 0,4 ^g/kg mc./min przez 30 minut. Infuzję tirofibanu należy kontynuować w dawce podtrzymującej 0,1 ^g/kg mc./min po zakończeniu infuzji nasycającej. Tirofiban należy podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną (zazwyczaj w postaci dożylnego bolusa 5000 jednostek (U)), podawaną równocześnie z rozpoczęciem leczenia tirofibanem, a następnie w dawce około 1000 U na godzinę, w oparciu o czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), który powinien ulec około dwukrotnemu wydłużeniu, oraz doustnymi lekami przeciwpłytkowymi, w tym między innymi, z kwasem acetylosalicylowym, o ile nie ma przeciwwskazań do ich stosowania.

Wykazano skuteczność kliniczną u pacjentów poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, ang. Percutaneous Coronary Interventions), u których zastosowano tirofiban we wstrzyknięciu nasycającym (bolus) 25 ^g/kg mc. w ciągu 3 minut i kontynuowano leczenie wlewem z szybkością 0,15 ^g/kg mc./min, trwającym 18-24 godziny, oraz do 48 godzin. Tirofiban należy podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną i doustnymi lekami przeciwpłytkowymi, w tym między innymi, z kwasem acetylosalicylowym, o ile nie ma przeciwwskazań do ich stosowania.

Nie jest wymagana modyfikacja dawki produktu leczniczego u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), dawkowanie produktu leczniczego AGGRASTAT należy zmniejszyć o 50%.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu AGGRASTAT u dzieci.

Brak dostępnych danych.

Rozpoczęcie i czas trwania leczenia lekiem AGGRASTAT

U pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS; ang. No ST Elevation Acute Coronary Syndrom) poddawanych wczesnej terapii inwazyjnej, u których nie jest planowana angiografia w ciągu od 4 do 48 godzin od ustalenia rozpoznania, leczenie tirofibanem należy rozpocząć od infuzji nasycającej z szybkością 0,4 ^g/kg mc./min podawanej po ustaleniu diagnozy. Zalecany czas trwania leczenia wynosi co najmniej 48 godzin. Infuzję produktu leczniczego AGGRASTAT oraz niefrakcjonowanej heparyny można kontynuować podczas wykonywania angiografii tętnic wieńcowych i powinna ona być utrzymywana przez co najmniej 12 godzin, i nie dłużej niż 24 godziny po wykonaniu angioplastyki lub aterektomii. Infuzję należy przerwać w momencie, gdy stan kliniczny pacjenta jest stabilny i nie planuje się wykonywania żadnej z wieńcowych procedur interwencyjnych. Całkowity czas trwania leczenia nie powinien przekroczyć 108 godzin.

U pacjenta ze zdiagnozowaną NSTE-ACS, leczonego inwazyjnie i poddanego angiografii w ciągu 4 godzin od rozpoznania, leczenie produktem leczniczym AGGRASTAT należy rozpocząć na początku

zabiegu PCI, podając bolus w dawce 25 ąg/kg mc. i należy kontynuować leczenie infuzją dożylną trwającą od 18 do 24 godzin, i aż do 48 godzin.

Leczenie towarzyszące (niefrakcjonowana heparyna, doustne leki przeciwpłytkowe)

Leczenie niefrakcjonowaną heparyną rozpoczyna się dożylnym podaniem 5000 U w bolusie, po czym stosuje się podtrzymującą infuzję 1000 U na godzinę. Dawkowanie heparyny należy ustalić tak, aby czas APTT był około dwukrotnie dłuższy niż wartości prawidłowe.

O ile nie ma przeciwwskazań, wszyscy pacjenci powinni otrzymać doustne leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT. Stosowanie tego leczenia należy kontynuować przynajmniej przez czas infuzji produktu leczniczego AGGRASTAT.

Jeżeli konieczne jest wykonanie angioplastyki (PTCA), po wykonaniu zabiegu należy zaprzestać podawania heparyny, a cewnik należy usunąć, gdy tylko układ krzepnięcia krwi powraca do normy, tj. gdy aktywowany czas krzepnięcia (ATC - activated clotting time) wynosi <180 sek. (zazwyczaj po 2-6 godzinach od zakończenia podawania heparyny).

Niezgodności

Stwierdzono niezgodność produktu leczniczego AGGRASTAT z diazepamem. Z tego powodu AGGRASTAT i diazepam nie powinny być podawane w jednym wlewie dożylnym.

Nie stwierdzono niezgodności produktu leczniczego AGGRASTAT z następującymi lekami do stosowania dożylnego: siarczanem atropiny, dobutaminą, dopaminą, chlorowodorkiem adrenaliny, furosemidem, heparyną, lidokainą, chlorowodorkiem midazolamu, siarczanem morfiny, nitrogliceryną, chlorkiem potasu, chlorowodorkiem propranololu i famotydyną w iniekcji.

Instrukcje dotyczące stosowania

Koncentrat produktu leczniczego AGGRASTAT musi zostać rozcieńczony przed użyciem

1.    Z pojemnika 0,9% chlorku sodu lub 5% wodnego roztworu glukozy o pojemności 250 ml należy jałowo pobrać 50 ml roztworu i zastąpić je 50 ml produktu leczniczego AGGRASTAT (zawartość jednej fiolki 50 ml) tak, aby osiągnąć stężenie 50 ąg/ml. Przed użyciem dokładnie wymieszać.

2.    Należy stosować zgodnie z dawkowaniem podanym w tabeli poniżej.

Poniższa tabela służy jako pomoc do dostosowania dawki względem masy ciała pacjenta.

AGGRASTAT, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, musi zostać rozcieńczony przed użyciem, tak jak opisano w części „Instrukcje dotyczące stosowania”.

Masa

ciała

pacjenta

(kg)

0,4 ąg/kg mc./min Dawkowanie nasycające Większość pacjentów

0,4 ąg/kg mc./min Dawkowanie nasycające Ciężka niewydolność nerek

25 ąg/kg mc. Dawkowanie z zastosowaniem bolusa Większość pacjentów

25 ąg/kg mc. Dawkowanie z zastosowaniem bolusa

Ciężka

niewydolność nerek

Szybkość 30-min. infuzji nasycając ej (ml/h)

Szybkość

infuzji

podtrzymując ej (ml/h)

Szybkość 30-min. infuzji nasycając ej (ml/h)

Szybkość

infuzji

podtrzymując ej (ml/h)

Bolu

s

(ml)

Szybkość

infuzji

podtrzymując ej (ml/h

Bolu

s

(ml)

Szybkość

infuzji

podtrzymując ej (ml/h)

30-37

16

4

8

2

17

6

8

3

38-45

20

5

10

3

21

7

10

4

46-54

24

6

12

3

25

9

13

5

55-62

28

7

14

4

29

11

15

5

63-70

32

8

16

4

33

12

17

6

71-79

36

9

18

5

38

14

19

7

80-87

40

10

20

5

42

15

21

8

88-95

44

11

22

6

46

16

23

8

96-104

48

12

24

6

50

18

25

9

105-112

52

13

26

7

54

20

27

10

113-120

56

14

28

7

58

21

29

10

121-128

60

15

30

8

62

22

31

11

129-137

64

16

32

8

67

24

33

12

138-145

68

17

34

9

71

25

35

13

146-153

72

18

36

9

75

27

37

13

•    O ile umożliwia to roztwór i rodzaj pojemnika, leki do stosowania parenteralnego należy przed użyciem sprawdzać, czy nie występują w nich widoczne cząstki lub czy nie wystąpiła zmiana zabarwienia roztworu.

•    AGGRASTAT należy podawać wyłącznie dożylnie i można go podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną przy użyciu tego samego zestawu do infuzji dożylnych.

•    Zaleca się, aby produkt leczniczy AGGRASTAT był podawany z użyciem sterylnych kalibrowanych zestawów do infuzji dożylnych.

•    Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by czas infuzji nasycającej nie uległ przedłużeniu, a także by uniknąć pomyłki w obliczaniu prędkości podawania infuzji podtrzymującej, którą oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie stosować leku AGGRASTAT po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki

i pudełku po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Rozcieńczony roztwór do infuzji powinien być zużyty natychmiast. Jeżeli roztwór nie jest zużyty

natychmiast, może być przechowywany przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Rodzaj i zawartość opakowania

AGGRASTAT to przezroczysty, bezbarwny skoncentrowany roztwór dostępny we fiolkach ze szkła

(typ I) po 50 ml.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania leku

Niezużyty lek lub odpady medyczne należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

8

Aggrastat

Charakterystyka Aggrastat

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AGGRASTAT, 0,25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 0,281 mg tirofibanu chlorowodorku (Tirofibani hydrochloridum) jednowodnego, co odpowiada 0,25 mg tirofibanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny skoncentrowany roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

AGGRASTAT wskazany jest do leczenia zapobiegającego wystąpieniu wczesnego zawału mięśnia sercowego u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową lub zawałem mięśnia sercowego bez załamka Q, z ostatnim epizodem bólu w klatce piersiowej występującym w ciągu ostatnich 12 godzin, u których występują nieprawidłowości w zapisie EKG i (lub) zwiększona aktywność sercowych enzymów wskaźnikowych.

Leczenie produktem AGGRASTAT jest prawdopodobnie najbardziej korzystne u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego w ciągu 3 do 4 dni od pojawienia się objawów ostrej dławicy piersiowej, w tym u pacjentów, którzy zostaną prawdopodobnie poddani wczesnej przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych (ang. PTCA) (patrz punkty 4.2 i 5.1).

AGGRASTAT przeznaczony jest do stosowania równocześnie z kwasem acetylosalicylowym i niefrakcjonowaną heparyną.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

AGGRASTAT przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w warunkach szpitalnych przez lekarzy specjalistów, mających doświadczenie w postępowaniu w ostrych stanach wieńcowych.

AGGRASTAT w postaci koncentratu musi być rozcieńczony przed podaniem.

Dawkowanie

U pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS; ang. No ST Elevation Acute Coronary Syndrom) poddawanych wczesnej terapii inwazyjnej, u których nie jest planowana angiografia w czasie od 4 do 48 godzin od ustalenia rozpoznania, tirofiban należy podawać dożylnie w infuzji nasycającej z początkową szybkością 0,4 ąg/kg mc./min przez 30 minut. Infuzję tirofibanu należy kontynuować w dawce podtrzymującej 0,1 ąg/kg mc./min po zakończeniu infuzji nasycającej. Tirofiban należy podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną (zazwyczaj w postaci dożylnego bolusa 5000 jednostek [U], podawaną równocześnie z rozpoczęciem leczenia tirofibanem, a następnie w dawce około 1000 U na godzinę, w oparciu o czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), który powinien ulec około dwukrotnemu wydłużeniu) oraz doustnymi lekami

przeciwpłytkowymi, w tym między innymi, z kwasem acetylosalicylowym (patrz punkt 5.1), o ile nie ma przeciwwskazań do ich stosowania.

Wykazano skuteczność kliniczną u pacjentów poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, ang. Percutaneous Coronary Interventions), u których zastosowano tirofiban we wstrzyknięciu nasycającym (bolus) 25 pg/kg mc w ciągu 3 minut i kontynuowano leczenie wlewem z szybkością 0,15 pg/kg mc/min trwającym od 18-24 godziny do 48 godzin. Tirofiban należy podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną i doustnymi lekami przeciwpłytkowymi, w tym między innymi, z kwasem acetylosalicylowym (patrz punkt 5.1), o ile nie ma przeciwwskazań do ich stosowania.

Nie jest wymagana modyfikacja dawki produktu leczniczego u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), dawkowanie produktu leczniczego AGGRASTAT należy zmniejszyć o 50% (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu AGGRASTAT u dzieci.

Brak dostępnych danych.

Poniższa tabela służy jako pomoc do dostosowania dawki względem masy ciała pacjenta.

AGGRASTAT, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, musi być rozcieńczony przed użyciem, tak jak opisano w części „Instrukcje dotyczące stosowania”.

Masa

ciała

pacjenta

(kg)

0,4 pg/kg mc./min Dawkowanie nasycające Większość pacjentów

0,4 pg/kg mc./min Dawkowanie nasycające Ciężka niewydolność nerek

25 pg/kg mc. Dawkowanie z zastosowaniem bolusa Większość pacjentów

25 pg/kg mc. Dawkowanie z zastosowaniem bolusa Ciężka

niewydolność nerek

Szybkość

30-min

infuzji

nasycającej

(ml/h)

Szybkość

infuzji

podtrzymującej

(ml/h)

Szybkość 30-min infuzji nasycającej (ml/h)

Szybkość infuzji podtrzymującej (ml/h)

Bolus

(ml)

Szybkość

infuzji

podtrzymująjej

(ml/h)

Bolus

(ml)

Szybkość

infuzji

podtrzymującej

(ml/h)

30-37

16

4

8

2

17

6

8

3

38-45

20

5

10

3

21

7

10

4

46-54

24

6

12

3

25

9

13

5

55-62

28

7

14

4

29

11

15

5

63-70

32

8

16

4

33

12

17

6

71-79

36

9

18

5

38

14

19

7

80-87

40

10

20

5

42

15

21

8

88-95

44

11

22

6

46

16

23

8

96-104

48

12

24

6

50

18

25

9

105-112

52

13

26

7

54

20

27

10

113-120

56

14

28

7

58

21

29

10

121-128

60

15

30

8

62

22

31

11

129-137

64

16

32

8

67

24

33

12

138-145

68

17

34

9

71

25

35

13

146-153

72

18

36

9

75

27

37

13

Rozpoczęcie i czas trwania leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT

U pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS; ang. No ST Elevation Acute Coronary Syndrom) poddawanych wczesnej terapii inwazyjnej, u których nie jest planowana angiografia w czasie od 4 do 48 godzin od ustalenia rozpoznania, leczenie tirofibanem należy rozpocząć od infuzji nasycającej z szybkością 0,4 ąg/kg mc./min podawanej po ustaleniu diagnozy. Zalecany czas trwania leczenia wynosi co najmniej 48 godzin. Infuzję produktu leczniczego AGGRASTAT oraz niefrakcjonowanej heparyny można kontynuować podczas wykonywania angiografii tętnic wieńcowych i powinna ona być utrzymywana przez co najmniej 12 godzin, i nie dłużej niż 24 godziny po wykonaniu angioplastyki lub aterektomii. Infuzję należy przerwać w momencie, gdy stan kliniczny pacjenta jest stabilny i nie planuje się wykonywania żadnej z wieńcowych procedur interwencyjnych. Całkowity czas trwania leczenia nie powinien przekroczyć 108 godzin.

U pacjenta ze zdiagnozowaną NTSTE-ACS, leczonego inwazyjnie i poddanego angiografii w ciągu 4 godzin od rozpoznania, leczenie produktem leczniczym AGGRASTAT należy rozpocząć na początku zabiegu PCI podając bolus w dawce 25 ąg/kg mc. i należy kontynuować leczenie infuzją dożylną trwającą od 18-24 godzin, i aż do 48 godzin.

Leczenie towarzyszące (niefrakcjonowana heparyna, doustne leki przeciwpłytkowe)

Leczenie niefrakcjonowaną heparyną rozpoczyna się dożylnym podaniem 5000 U w bolusie, po czym stosuje się podtrzymującą infuzję 1000 U na godzinę. Dawkowanie heparyny należy ustalić tak, aby czas APTT był mniej więcej dwukrotnie dłuższy niż wartości prawidłowe.

O ile nie ma przeciwwskazań, wszyscy pacjenci powinni otrzymać doustne leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT (patrz punkt 5.1). Stosowanie tego leczenia należy kontynuować przynajmniej przez czas infuzji produktu leczniczego AGGRASTAT.

Jeżeli konieczne jest wykonanie angioplastyki (PTCA), po wykonaniu zabiegu należy zaprzestać podawania heparyny, a cewnik należy usunąć, gdy tylko układ krzepnięcia krwi powraca do normy, tj. gdy aktywowany czas krzepnięcia (ATC - activated clotting time) jest krótszy niż 180 sek. (zazwyczaj po 2-6 godzinach od zakończenia podawania heparyny).

Sposób podawania

Instrukcje dotyczące stosowania

Koncentrat produktu leczniczego AGGRASTAT musi być rozcieńczony przed użyciem:

1.    Z pojemnika 0,9% chlorku sodu lub 5% wodnego roztworu glukozy o pojemności 250 ml należy jałowo pobrać 50 ml roztworu i zastąpić je 50 ml produktu leczniczego AGGRASTAT (zawartość jednej fiolki 50 ml) tak, aby osiągnąć stężenie 50 ąg/ml. Przed użyciem dokładnie wymieszać.

2.    Należy stosować zgodnie z dawkowaniem przedstawionym w tabeli.

O ile umożliwia to roztwór i rodzaj pojemnika, leki do stosowania parenteralnego należy przed użyciem sprawdzać, czy nie występują w nich widoczne cząstki lub czy nie wystąpiła zmiana zabarwienia roztworu.

AGGRASTAT należy podawać wyłącznie dożylnie i można go podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną przy użyciu tego samego zestawu do infuzji dożylnych.

Zaleca się, aby produkt leczniczy AGGRASTAT był podawany z użyciem sterylnych kalibrowanych zestawów do infuzji dożylnych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by czas infuzji nasycającej nie uległ przedłużeniu, a także by uniknąć pomyłki w obliczaniu prędkości podawania infuzji podtrzymującej, którą oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta.

4.3. Przeciwwskazania

AGGRASTAT jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego oraz u pacjentów, u których podczas wcześniejszego stosowania antagonistów receptora GP IIb/IIIa wystąpiła trombocytopenia.

Ze względu na to, że hamowanie agregacji płytek zwiększa ryzyko krwawienia AGGRASTAT jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    Udarem w ciągu ostatnich 30 dni lub udarem krwotocznym w wywiadzie.

•    Patologią wewnątrzczaszkową w wywiadzie (np. rozrost nowotworowy, anomalia naczyniowa, tętniak).

•    Czynnym lub niedawno przebytym (w ciągu 30 dni poprzedzających leczenie) klinicznie istotnym krwawieniem (np. krwawieniem z przewodu pokarmowego).

•    Złośliwym nadciśnieniem tętniczym.

•    Znacznym urazem lub dużym zabiegiem chirurgicznym w ciągu ostatnich 6 tygodni.

•    Trombocytopenią (liczba płytek krwi <100 000/mm1), zaburzeniami czynności płytek.

•    Zaburzeniami krzepnięcia (np. wydłużenie czasu protrombinowego >1,3 x wartość prawidłowa lub międzynarodowy współczynnik znormalizowany (ang. INR - International Normalised Ratio,) >1,5).

•    Ciężką niewydolnością wątroby.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT bez równoczesnego podawania niefrakcjonowanej heparyny.

Doświadczenie dotyczące jednoczesnego stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT z enoksaparyną jest ograniczone (patrz punkty 5.1 i 5.2). Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego AGGRASTAT z enoksaparyną w porównaniu z jednoczesnym stosowaniem produktu leczniczego AGGRASTAT z niefrakcjonowaną heparyną wiąże się ze zwiększeniem częstości występowania zmian krwotocznych w obrębie skóry i w jamie ustnej, z wyłączeniem krwawień zdefiniowanych kryteriami (ang. TIMI - Thrombolysis in Myocardial Infarction)*1. Nie można wykluczyć zwiększenia ryzyka poważnych krwawień w przypadku łącznego stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT i enoksaparyny, szczególnie u pacjentów otrzymujących dodatkowo niefrakcjonowaną heparynę w związku z angiografią i (lub) przezskórną interwencją wieńcową (PCI). Nie ustalono skuteczności stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT w połączeniu z enoksaparyną. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT w połączeniu z innymi drobnocząsteczkowymi heparynami.

W wymienionych poniżej chorobach lub sytuacjach doświadczenie w stosowaniu chlorowodorku tirofibanu jest niewystarczające, można jednak spodziewać się wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia. Dlatego stosowanie chlorowodorku tirofibanu nie jest zalecane w następujących przypadkach:

•    Traumatyzująca lub przedłużająca się resuscytacja krążeniowo-oddechowa, biopsja narządów lub litotrypsja w ciągu poprzedzających 2 tygodni

•    Ciężki uraz lub duży zabieg chirurgiczny w okresie >6 tygodni, ale <3 poprzedzających miesięcy

•    Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy w ciągu ostatnich 3 miesięcy

•    Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (>180/110 mmHg)

•    Ostre zapalenie osierdzia

•    Zapalenie naczyń - czynne lub w wywiadzie

•    Podejrzenie rozwarstwienia aorty

•    Retinopatia krwotoczna

•    Obecność krwi utajonej w stolcu lub krwiomocz

•    Leczenie trombolityczne (patrz punkt 4.5)

•    Równoczesne stosowanie leków, które w istotny sposób zwiększają ryzyko krwawienia (patrz punkt 4.5).

Brak jest wystarczającego doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania chlorowodorku tirofibanu u pacjentów, u których wskazane jest leczenie trombolityczne (np. w ostrym pełnościennym zawale serca z nowym, patologicznym załamkiem Q lub z uniesieniem odcinka ST, lub z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa w EKG). W związku z tym nie zaleca się stosowania chlorowodorku tirofibanu w tych przypadkach.

Infuzję produktu leczniczego AGGRASTAT należy natychmiast przerwać w sytuacjach, które wymagają zastosowania leczenia trombolitycznego (np. ostre zamknięcie światła naczynia podczas PTCA) lub wówczas, gdy pacjent musi być poddany pilnemu zabiegowi pomostowania tętnic wieńcowych (CABG), lub wymaga zastosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.

Dzieci i młodzież

Brak jest doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT u dzieci. Stosowanie produktu leczniczego AGGRASTAT nie jest zatem zalecane u tych pacjentów.

Inne uwagi i zalecenia dotyczące postępowania

Brak jest wystarczających danych dotyczących ponownego zastosowania produktu leczniczego AGGRASTAT.

Podczas stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT należy dokładnie kontrolować stan pacjentów pod kątem występowania objawów krwawienia. Jeżeli wystąpi konieczność leczenia krwawienia, należy rozważyć zaprzestanie stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT (patrz punkt 4.9). W przypadku wystąpienia większego lub niekontrolowalnego krwawienia należy natychmiast zaprzestać podawania chlorowodorku tirofibanu.

AGGRASTAT należy stosować ze szczególną ostrożnością w poniższych przypadkach:

•    Ostatnio przebyte, istotne klinicznie krwawienie (w ciągu ostatniego roku)

•    Nakłucie niedającego się ucisnąć naczynia w ciągu 24 godzin poprzedzających podanie produktu leczniczego AGGRASTAT.

•    Ostatnio przeprowadzony zabieg w obrębie przestrzeni nadtwardówkowej (w tym nakłucie lędźwiowe i znieczulenie rdzeniowe).

•    Ciężka, ostra lub przewlekła niewydolność serca.

•    Wstrząs kardiogenny.

•    Łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby.

•    Liczba płytek krwi <150 000/mm3, koagulopatia lub zaburzenia czynności płytek lub trombocytopenia w wywiadzie.

•    Stężenie hemoglobiny poniżej 11 g/dl lub wartość hematokrytu <34%.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas równoczesnego stosowania tyklopidyny, klopidogrelu, adenozyny, dipirydamolu, sulfinpirazonu oraz prostacykliny.

Skuteczność w zależności od dawki

Podczas analizy znaczących klinicznie punktów kończowych w czasie 30 dni badania nie wykazano równoważności tirofibanu podawanego w bolusie w dawca 10 mg/kg mc. w porównaniu z abciximabem (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w wieku podeszłym, kobiety oraz pacjenci z małą masą ciała

U pacjentów w wieku podeszłym i (lub) u kobiet istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań w postaci krwawienia w porównaniu z osobami młodymi lub mężczyznami, odpowiednio.

U pacjentów z małą masą ciała ryzyko krwawienia jest większe niż u osób z większą masą ciała. Dlatego też u tych pacjentów, AGGRASTAT należy stosować ostrożnie, a działanie heparyny należy dokładnie monitorować.

Zaburzenie czynności nerek

W badaniach klinicznych wykazano, że u pacjentów ze zmniejszonym klirensem kreatyniny i w konsekwencji obniżonym klirensem osoczowym tirofibanu występuje zwiększone ryzyko krwawienia. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) podczas leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT powinni być dokładnie monitorowani ze względu na możliwość występowania krwawienia, a działanie heparyny należy również dokładnie monitorować.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego aGgRASTAT (patrz punkt 4.2).

Dostęp do tętnicy udowej

U pacjentów, którym podaje się AGGRASTAT występuje istotne zwiększenie częstości występowania krwawień, zwłaszcza w miejscu wprowadzenia cewnika do tętnicy udowej. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie nakłucia tętnicy udowej, zwracając uwagę na to, aby nakłuć jedynie przednią ścianę tętnicy. Cewnik można usunąć z tętnicy, kiedy krzepnięcie krwi powróci do normy, np. gdy aktywowany czas krzepnięcia (ACT) jest krótszy niż 180 sek. (zazwyczaj 2-6 godzin po zaprzestaniu stosowania heparyny).

Po usunięciu cewnika należy starannie ucisnąć miejsce wkłucia i dokładnie je obserwować.

Ogólna opieka pielęgniarska

Podczas leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT należy maksymalnie ograniczyć liczbę wkłuć naczyniowych i wstrzykiwań domięśniowych. Dostęp dożylny należy zakładać jedynie w okolicach ciała, gdzie możliwe jest uciśnięcie naczynia. Wszystkie miejsca wkłuć naczyniowych powinny być udokumentowane i uważnie obserwowane. Należy krytycznie rozważyć konieczność stosowania cewników moczowych, rurek do intubacji nosowo-tchawiczej oraz sond nosowo-żołądkowych.

Monitorowanie wyników badań laboratoryjnych

Liczbę płytek krwi, stężenie hemoglobiny i hematokryt należy oznaczać przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT, w ciągu 2 do 6 godzin po rozpoczęciu podawania, a następnie co najmniej raz na dobę w trakcie podawania produktu leczniczego AGGRASTAT (w przypadku stwierdzenia znaczącego zmniejszenia wartości któregokolwiek z powyższych parametrów badania te należy wykonywać częściej). U pacjentów, którzy wcześniej przyjmowali leki z grupy antagonistów receptora GP Ilb/IIIa (może wystąpić odpowiedź krzyżowa) liczbę pytek krwi należy oznaczyć natychmiast, np. w czasie pierwszej godziny po powtórnym podaniu antagonisty receptora GP Ilb/IIIa (patrz punkt 4.8). W przypadku stwierdzenia u pacjenta liczby płytek krwi <90 000 /mm3 należy powtórzyć oznaczenie, aby wykluczyć pozorną trombocytopenię. W przypadku potwierdzenia trombocytopenii zaleca się zaprzestanie leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT oraz heparyną. Zaleca się monitorowanie stanu pacjenta ze względu na możliwość występowania krwawienia i włączenie odpowiedniego leczenia jeżeli jest to konieczne (patrz punkt 4.9).

Dodatkowo, przed rozpoczęciem terapii należy oznaczyć czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (Activated Partial Thromboplastin Time - APTT), działanie przeciwkrzepliwe heparyny powinno być monitorowane przez wielokrotne oznaczanie APTT, a na podstawie uzyskanych wyników należy ustalić dawkę (patrz punkt 4.2). Mogą wystąpić krwawienia potencjalnie zagrażające życiu, szczególnie w przypadkach, gdy heparyna jest podawana z innymi lekami wpływającymi na hemostazę, np. antagonistami receptora GP IIb/IIIa.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie wielu inhibitorów agregacji płytek zwiększa ryzyko krwawień, podobnie jak ich jednoczesne stosowanie z heparyną, warfaryną i lekami trombolitycznymi. Należy regularnie monitorować kliniczne i biologiczne parametry hemostazy.

Równoczesne podawanie produktu leczniczego AGGRASTAT i kwasu acetylosalicylowego zwiększa hamowanie agregacji płytek krwi, mierzonej testem agregacji płytek indukowanej w warunkach ex vivo przez dwufosforan adenozyny (ADP) w większym stopniu, niż hamowanie agregacji przez sam kwas acetylosalicylowy. Równoczesne podawanie produktu leczniczego AGGRASTAT i niefrakcjonowanej heparyny wydłuża czas krwawienia w większym stopniu, niż sama niefrakcjonowana heparyna.

Podczas równoczesnego stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT, niefrakcjonowanej heparyny, kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu, częstość występowania krwawienia była porównywalna do częstości po zastosowaniu jednoczesnym tylko niefrakcjonowanej heparyny, kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu (patrz punkty 4.4 i 4.8).

AGGRASTAT wydłużał czas krwawienia, jednakże łączne podawanie produktu leczniczego AGGRASTAT i tyklopidyny nie wpływało na dodatkowe wydłużenie czasu krwawienia.

Równoczesne stosowanie warfaryny i produktu leczniczego AGGRASTAT z heparyną wiązało się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT w leczeniu trombolitycznym -jednocześnie lub w ciągu 48 godzin przed podaniem tirofibanu chlorowodorku lub równocześnie stosowania leków, które w istotny sposób zwiększają ryzyko krwawienia (np. doustne leki przeciwzakrzepowe, inne leki z grupy antagonistów receptora GP nb/IIIa podawane pozajelitowo roztwory dekstranu). W wymienionych warunkach, doświadczenie w stosowaniu chlorowodorku tirofibanu jest niewystarczające, można się jednak spodziewać wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących zastosowania chlorowodorku tirofibanu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dostarczają ograniczonych danych na temat wpływu produktu leczniczego na przebieg ciąży, rozwój embrionalny lub płodowy, poród i dalszy rozwój dziecka po porodzie. Nie należy stosować produktu leczniczego AGGRASTAT u kobiet w ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy AGGRASTAT przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale wiadomo, że wydziela się z mlekiem samicy szczura. W związku z potencjalnymi niepożądanymi działaniami na karmione piersią dziecko, należy podjąć decyzję o ewentualnym zaprzestaniu karmienia piersią lub przerwaniu podawania produktu leczniczego, biorąc pod uwagę znaczenie stosowanego produktu dla matki.

Płodność

W badaniach przeprowadzonych na samcach i samicach szczurów nie wykazano wpływu chlorowodorku tirofibanu w różnych dawkach na płodność i rozrodczość (patrz punkt 5.3).

Jednakże, badania na zwierzętach są niewystarczające do wyciągnięcia wniosków dotyczących toksycznego wpływu na rozrodczość u ludzi.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat wpływu tirofibanu na prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym w czasie leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT równocześnie z heparyną, aspiryną i innymi doustnymi lekami przeciwpłytkowymi było krwawienie, w tym najczęściej niewielkie krwawienie w obrębie skóry i błon śluzowych i ograniczone krwawienie w miejscu wprowadzenia cewnika.

Zgłaszano również przypadki krwawnienia z przewodu pokarmowego, krwawienia zaotrzewnowego, wewnątrzczaszkowego, krwawienia z guzków krwawniczych, krawienia pooperacyjnego, krwiaki nadoponowe w okolicy kanału kręgowego, krwiaki osierdziowy oraz krwotoków płucnych (pęcherzykowych). Częstość ciężkich krwawień zdefiniowanych wg TIMI oraz krwawień wewnątrzczaszkowych w kluczowych badaniach klinicznych produktu leczniczego AGGRASTAT, wynosiła odpowiednio <2,2% i <0,1%. Najcięższym działaniem niepożądanych było krwawienie zakończone zgonem.

W kluczowych badaniach klinicznych, podawanie produktu leczniczego AGGRASTAT było związane z występowaniem trombocytopenii (liczba płytek krwi <90 000/mm3), która wystąpiła u 1,5% pacjentów leczonych produktem leczniczym AGGRASTAT i heparyną. Częstość ciężkiej trombocytopenii (liczba płytek <50 000/mm3) wynosiła 0,3%. Najczęściej występujące działania niepożądane, poza krwawieniami, to: nudności (1,7%), gorączka (1,5%) i bóle głowy (1,1%).

b. Podsumowanie tabelaryczne działań niepożądanych

W Tabeli 1 podano działania niepożądane obserwowane w sześciu podwójnie zaślepionych, kontrolowanych badaniach klinicznych (z udziałem 1953 pacjentów otrzymujących AGGRASTAT i heparynę) i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. W klasyfikacji narządów i układów działania niepożądane podzielono według częstości występowania, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W przypadku działania niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu do obrotu nie jest możliwe określenie wielkości populacji, której dotyczą i w związku z tym dokładna częstość występowania działania niepożądanego nie jest możliwa do określenia. Dlatego, te działania są klasyfikowane z częstością nieznaną.

Tabela 1: Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Ostre i (lub) ciężki (<20 000/mm3) zmniejszenie liczby płytek

Zaburzenia układu immunologicznego

Ciężkie reakcje alergiczne, w tym reakcje

anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Krwawienie

wewnątrzczaszkowe,

krwiak

nadtwardówkowy w kanale kręgowym

Zaburzenia serca

Krwiak osierdziowy

Zaburzenia

naczyniowe

Krwiak

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwioplucie, krwawienie z nosa

Krwotok płucny (pęcherzykowy)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Krwawienie w jamie ustnej, krwawienie z dziąseł

Krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty

Krwawienie

pozaotrzewnowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wybroczyny

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwiomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka

Urazy, zatrucia i powikłania po

Krwotok

pooperacyjny

Krwawienia z miejscu wkłuć

zabiegach

naczyniowych

Badania

diagnostyczne

Krew utajona w stolcu i w moczu

Zmniejszenie

wartości

hematokrytu,

zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

zmniejszenie

liczby płytek

krwi

(<90 000/mm3)

Liczba pytek krwi

<50 000/mm3

c. Opis wybranych działań niepożądanych

Krwawienie

Objawem niepożądanym występującym najczęściej i powiązanym ze stosowaniem produktu leczniczego AGGRASTAT (podawanego łącznie z heparyną niefrakcjonowaną, kwasem acetylosalicylowym i doustnymi lekami przeciwpłytkowymi) było krwawienie, zwykle określane jako łagodne.

Stosowanie produktu leczniczego AGGRASTAT łącznie z niefrakcjonowaną heparyną oraz kwasem acetylosalicylowym w porównaniu ze stosowaniem jedynie niefrakcjonowanej heparyny z kwasem acetylosalicylowym było związane z istotnie częstszym występowaniem krwawienia z przewodu pokarmowego, żylaków odbytu, krwawień w następstwie zabiegów chirurgicznych, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz krwawienia w obrębie skóry, jak również sączenia krwi (krwiak) z miejscu wkłuć naczyniowych (np. w przypadku cewnikowania serca).

Zarówno, w przypadku podawania produktu leczniczego AGGRASTAT w infuzji z szybkością 0,4 pg/kg mc./min jak i podawania w bolusie w dawce 25 pg/kg mc, częstość poważnych krwawień jest mała i nie wykazano istotnego zwiększenia częstości.

W badaniu PRISM-PLUS, w którym AGGRASTAT był podawany w infuzji z szybkością 0,4 pg/kg mc./min częstość występowania poważnego krwawienia ocenianego według kryteriów TIMI wynosiła 1,4% w grupie otrzymującej AGGRASTAT łącznie z heparyną oraz 0,8% w grupie otrzymującej samą heparynę. Częstość występowania łagodnego krwawienia ocenianego według kryteriów TIMI wynosiła 10,5% w grupie otrzymującej AGGRASTAT łącznie z heparyną i 8,0% w grupie otrzymującej samą heparynę. Odsetek pacjentów, którzy otrzymali transfuzję wynosił 4,0% w grupie otrzymującej AGGRASTAT łączenie z heparyną i 2,8% w grupie otrzymującej samą heparynę.

W przypadku stosowania produktu leczniczego AGGRASTAT w bolusie w dawce 25 pg/kg mc., dane z badania ADVANCE wskazują, że liczba krwawień jest mała i nie jest istotnie większa w porównaniu z placebo. Nie zaobserwowano żadnego poważnego krwawienia według kryteriów TIMI oraz nie była wykonana transfuzja w żadnej grupie pacjentów. Łagodne krwawienia według kryteriów TIMI występowały u 4% pacjentów leczonych produktem leczniczym AGGRASTAT w bolusie w dawce 25 pg/kg mc. i u 1% pacjentów w grupie placebo (p=0,19).

Trombocytopenia

W grupie leczonej produktem leczniczym AGGRASTAT, częstość występowania ostrego zmniejszenia liczby pytek krwi lub trombocytopenii była większa niż w grupie placebo. Zmniejszenie liczby płytek było odwracalne po zaprzestaniu podawania produktu leczniczego AGGRASTAT. Ostre i ciężki zmniejszenie liczby płytek (liczba płytek <20 000/mm3) było obserwowane u pacjentów bez trombocytopenii w wywiadzie po stosowaniu antagonistów receptora GPIIb/IIIa i mogą towarzyszyć mu dreszcze, niewielka gorączka lub powikłania krwotoczne.

Reakcje alergiczne

Ciężkie reakcje alergiczne (np. skurcz oskrzeli, pokrzywka), w tym reakcje anafilaktyczne występowały podczas terapii nasycającej (również w pierwszym dniu) i podczas powtórnego podania produktu leczniczego AGGRASTAT. Niektórym przypadkom towarzyszyła ciężka trombocytopenia (liczba płytek krwi <10 000/mm3).

4.9. Przedawkowanie

Podczas badań klinicznych nieumyślnie przedawkowano tirofiban, podając go w dawce do 50 pg/kg mc. w 3-minutowym bolusie lub w dawce 1,2 pg/kg mc./min jako wlew nasycający.

Zdarzały się również przypadki przedawkowania wlewu podtrzymującego do 1,47 pg/kg mc./min.

a)    Objawy przedawkowania

Najczęściej zgłaszanym objawem przedawkowania było zwykle niewielkie krwawienie z błon śluzowych i ograniczone krwawienie w miejscu wprowadzenia cewnika do tętnicy podczas cewnikowania serca, ale obserwowano również pojedyncze przypadki krwawienia wewnątrzczaszkowego i pozaotrzewnowego (patrz punkty 4.4 i 5.1).

b)    Leczenie

W zależności od stanu ogólnego pacjenta należy wdrożyć odpowiednie leczenie. Jeżeli konieczne jest leczenie krwawienia należy przerwać infuzję produktu lecziczego AGGRASTAT. Należy również rozważyć transfuzję krwi i (lub) płytek krwi. AGGRASTAT można usunąć za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Krew i układ krwiotwórczy - Leki przeciwzakrzepowe - Leki hamujące agregację płytek z wyłączeniem heparyny, kod ATC: B01A C17

Chlorowodorek tirofibanu (tirofiban) jest niepeptydowym antagonistą receptorów GP Ilb/IIIa -ważnych powierzchniowych receptorów płytkowych, biorących udział w procesie agregacji płytek krwi. Tirofiban zapobiega wiązaniu się fibrynogenu z receptorami GP Ilb/IIIa, blokując w ten sposób agregację płytek krwi.

Tirofiban hamuje czynność płytek, co wykazano na przykładzie jego zdolności do hamowania indukowanej przez difosforan adenozyny (ADP) agregacji płytek w warunkach ex vivo oraz wydłużenia czasu krwawienia. Czynność płytek krwi powraca do normy w ciągu 8 godzin po zaprzestaniu podawania produktu leczniczego.

Stopień hamowania czynności płytek koreluje z osoczowym stężeniem tirofibanu.

Tirofiban podawany w dawka infuzji z szybością 0,4 pg/kg mc./min, w obecności niefrakcjonowanej heparyny oraz kwasu acetylosalicylowego powodował ex vivo ponad 70% (mediana 89%) zahamowanie agregacji płytek (indukowanej przez ADP) u 93% pacjentów oraz 2,9-krotne wydłużenie czasu krwawienia w czasie trwania infuzji. Hamowanie czynności płytek osiągano szybko przy pomocy 30-minutowej infuzji nasycającej, a utrzymywało się ono przez cały czas trwania infuzji.

Tirofiban podawany w bolusie w dawce 25 pg/kg mc. (następnie we wlewie trwającym 18-24 godziny w dawce 0,15 pg/kg mc./min), w obecności niefrakcjonowanej heparyny oraz doustnych leków przeciwpłytkowych, powodował maksymalne zahamowanie agregacji płytek indukowanej przez ADP w ciągu 15 do 60 minut od rozpoczęcia leczenia średnio 92% do 95% mierzonej za pomocą agregometrii świetlnej (LTA, ang. Light Transmission Aggregometry).

Badanie PRISM-PLUS

Podwójnie ślepe, wieloośrodkowe, kontrolowane badanie PRISM-PLUS u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub ostrym zawałem mięśnia serca bez załamka Q porównywało skuteczność tirofibanu i niefrakcjonowanej heparyny (n = 773) ze skutecznością niefrakcjonowanej heparyny (n = 797). Badani pacjenci mieli przedłużający się, nawracający ból o charakterze wieńcowym lub dławicę piersiową utrzymującą się po przebyciu zawału serca, czemu towarzyszyły nowe, przejściowe lub utrwalone zmiany w zakresie ST-T lub zwiększenie aktywności wskaźnikowych enzymów.

W badaniu tym pacjentów randomizowano do grup otrzymujących tirofiban (30-minutowy wlew nasycający 0,4 ąg/kg mc./min, po czym następowała infuzja podtrzymująca 0,10 ąg/kg mc./min) oraz heparynę (bolus 5000 U, po czym następowała infuzja w dawce 1000 U/godz., dostosowana tak, aby APTT był wydłużony około dwukrotnie w stosunku do kontrolnej) lub tylko heparynę.

O ile nie występowały przeciwwskazania, wszyscy pacjenci otrzymywali kwas acetylosalicylowy. Stosowanie badanego leku rozpoczynano w ciągu 12 godzin od wystąpienia ostatniego epizodu dławicy piersiowej. Pacjentów leczono przez 48 godzin, po czym wykonywano angiografię oraz, w razie wskazań, angioplastykę/aterektomię, przy czym leczenie tirofibanem było kontynuowane. Tirofibanu podawano w infuzji średnio przez 71,3 godziny.

Złożonym pierwszoplanowym punktem końcowym badania było występowanie utrzymującego się niedokrwienia mięśnia sercowego, zawału serca lub zgonu w 7 dni po rozpoczęciu leczenia chlorowodorkiem tirofibanu.

W 7. dniu badania, w pierwszorzędowym punkcie końcowym występowała 32% redukcja ryzyka (RR) (12,9% vs. 17,9%) w grupie otrzymującej chlorowodorek tirofibanu dla złożonego punktu końcowego (p=0,004); odpowiada to uniknięciu około 50 niepożądanych zdarzeń na 1000 leczonych pacjentów.

Po 30 dniach redukcja ryzyka wystąpienia złożonego punktu końcowego (zgon / zawał serca / utrzymujące się niedokrwienie mięśnia sercowego / ponowna hospitalizacja z powodu niestabilnej choroby wieńcowej) wyniosła 22% (18,5% vs. 22,3%, p=0,029). Po 6 miesiącach ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego (zgon / zawał serca / utrzymujące się niedokrwienie mięśnia sercowego / ponowna hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej) było zredukowane

0    19% (27,7% vs. 32,1%, p=0,024).

W odniesieniu do złożonego podwójnego punktu końcowego, tj. zgonu lub zawału serca, po 7 dniach w grupie z tirofibanem występowała 43% RR (4,9% vs. 8,3%; p=0,006); po 30 dniach RR wynosiła 30% (8,7% vs. 11,9%; p=0,027) oraz po 6 miesiącach RR wynosiła 23% (12,3% vs. 15,3%; p=0,063). Zmniejszenie częstości występowania zawałów serca u pacjentów otrzymujących tirofiban występowało we wczesnym okresie leczenia (w ciągu 48 godzin), a redukcja ta utrzymywała się przez 6 miesięcy. U 30% pacjentów, którzy zostali poddani angioplastyce / aterektomii na początku hospitalizacji, zaobserwowano 46% zmniejszenie ryzyka (8,8% vs. 15,2%) dla pierwszoplanowego złożonego punktu końcowego po 30 dniach oraz 43% zmniejszenie ryzyka (5,9% vs. 10,2%) dla „zawału serca lub zgonu”.

Opierając się na badaniu dotyczącym bezpieczeństwa porównywano stosowanie tirofibanu (30-minutowy wlew nasycający [w dawce 0,4 ąg/kg mc./min], a następnie wlew podtrzymujący w dawce 0,1 ąg/kg mc./min trwający do 108 godzin) równocześnie z enoksaparyną (n=315)

1    podawanie tirofibanu jednocześnie z niefrakcjonowaną haparyną (n=210) u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową i ostrym zawałem mięśnia serca bez załamka Q. Pacjenci w grupie leczonej enoksaparyną otrzymywali ją w dawce 1,0 mg/kg mc. w iniekcji podskórnej co 12 godzin przez co najmniej 24 godziny i nie dłużej niż 96 godzin. Pacjenci zrandomizowani do grupy leczonej niefrakcjonowaną heparyną, otrzymywali ją w postaci dożylnego bolusa 5000 U, a następnie w dawce podtrzymującej 1000 U na godzinę, przez co najmniej 24 godziny i maksymalnie 108 godzin. Całkowita częstość występowania krwawień określonych kryteriami TIMI wynosiła 3,5% w grupie tirofiban / enoksaparyna i 4,8% w grupie tirofiban / niefrakcjonowana heparyna.

Pomimo znaczącej różnicy częstości występowania krwawień w obrębie skóry między dwoma grupami (29,2% w grupie, w której enoksaparynę zastąpiono niefrakcjonowaną heparyną i 15,2% w grupie leczonych niefrakcjonowaną heparyną), w żadnej z grup nie stwierdzono poważnych krwawień definiowanych według kryterów TIMI (patrz punkt 4.4). Skuteczności tirofibanu stosowanego łącznie z enoksaparyną nie ustalono.

Badanie PRISM PLUS było przeprowadzone w czasie, kiedy standardy leczenia ostrych zespołów wieńcowych były inne niż obecnie w zakresie stosowania doustnych antagonistów płytkowych receptorów ADP (P2Y12) i stosowania stentów naczyń wieńcowych.

Badanie ADVANCE

Badanie ADVANCE było przeprowadzone w celu udowodnienia bezpieczeństwa i skuteczności tirofibanu podawanego w bolusie w dawce 25 ąg/kg mc. w porównaniu z placebo, u pacjentów poddawanych planowanemu lub wykonywanemu w trybie pilnym zabiegowi PCI, zaliczanych do grupy dużego ryzyka, w tym, u których stwierdzono co najmniej cukrzycę i 70% zwężenie jednej tętnicy wieńcowe, leczenie interwencyjne dotyczyło więcej niż jednego naczynia lub stwierdzono niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS). Wszyscy pacjenci otrzymywali niefrakcjonowaną heparynę, kwas acetylosalicylowy oraz pochodne tienopirydyny w dawce nasycającej, a następnie w dawce podtrzymującej. Pacjenci, których było 202, otrzymywali przed zabiegiem PCI tirofiban (3-minutowy bolus dożylny w dawce 25 pg/kg mc., następnie wlew dożylny w dawce 0,1 pg/kg mc/min przez 24-48 godzin) lub placebo.

Pierwszoplanowym punktem końcowym badania było występowanie zgonu, niezakończonego zgonem zawału serca, potrzeby wykonania pilnego zabiegu kolejnej rewaskularyzacji (uTVR) lub konieczność leczenia trombolitycznego w połączeniu z leczeniem inhibitorem GP IIb/III w czasie mediany czasu obserwacji wynoszącej 180 dni od wdrożenia leczenia interwencyjnego. Punkty końcowe dotyczące bezpieczeństwa obejmowały poważne i łagodne krwawienia definiowane zgodnie z kryteriami TIMI.

W grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ang. Intention-to-treat), skumulowana częstość zdarzeń pierwszorzędowego punktu końcowego wynosiła odpowiednio 35% i 20 w grupie placebo i tirofibanu (hazard względny [HR] 0,51 [95% przedział ufności (CI), 0,28 do 0,88]; p=0,01). W grupie leczonej tirofibanem w porównaniu z placebo, istotne zmniejszała się częstość zdarzeń obejmujących zgon, zawał serca lub uTVR (20% vs. 31%, HR: 0,57;

95% CI: 0,99-0,33; p=0,048).

Badanie EVEREST

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne porównujące wstępne leczenie farmakologiczne tirofibanem podawanym we wlewie nasycającym w dawce 0,4 pg/kg mc./min z leczeniem tirofibanem podawanym w bolusie w dawce 25 pg/kg mc. lub z leczeniem abciksymabem w dawce 0,25 mg/kg mc. podanymi 10 minut przed zabiegiem PCI. Wszyscy pacjenci otrzymywali dodatkowo kwas acetylosalicylowy i pochodne tienopirydyny. 93 pacjentów włączonych do badania z rozpoznaną niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS) było poddanych angiografii i zabiegowi PCI, jeżeli było wskazane, w ciągu 24-48 godzin od przyjęcia do szpitala.

W pierwszorzędowym punkcie końcowym obejmującym stopień perfuzji tkankowej i uwolnienie troponiny I, wyniki badania EVEREST wskazują na istotnie mniejszą częstość występowania stopnia 0/1 w skali faktycznej perfuzji mięśnia sercowego (TMPG; ang. - TIMI Myocardial Perfusion Grade) po zabiegu PCI (odpowiednio 6,2% vs. 20% vs. 35,5%; p=0,015) i poprawę indeksu ocenianego w echokardiografii kontrastowej (MCE) (odpowiednio 0,88±0,18 vs. 0,77±0,32 vs. 0,71±0,30; p<0,05).

Ilość zdarzeń zwiększenia stężenia troponiny I (cTn1) po zabiegach była istotnie mniejsza w przypadku wstępnego leczenia tirofibanem w porównaniu do podania tirofibanu w bolusie 25 pg/kg mc. lub abciksymabu przed zabiegiem PCI (9,4% vs. 30% vs. 38,7% odpowiednio; p=0,018). Stężenie cTnI zmniejszyło się istotnie również po zabiegu PCI po wstępnym leczeniu farmakologicznym tirofibanem w porównaniu z leczeniem tirofibanem w bolusie w dawce 25 pg/kg mc. podanym 10 minut przed zabiegiem PCI (3,8±4,1 vs. 7,2±12; p=0,015) i w porównaniu z leczeniem abciksymabem podanym 10 minut przed zabiegiem PCI (3,8±4,1 vs. 9±13,8; p=0,0002). Nie wykazano istotnych różnic częstości występowania stopnia 0/1 w skali faktycznej perfuzji mięśnia sercowego (TMPG) pomiędzy podanymi 10 minut przed PCI tirofibanem w bolusie w dawce 25 pg/kg mc. i abciksymabem (20% vs. 35%; p=NS).

W wielu innych badaniach przeprowadzonych z udziałem 1100 pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS) porównujących leczenie tirofibanem w bolusie w dawce 25 pg/kg mc. i leczenie abciksimabem, nie wykazano istotnych różnic w złożonym, pierwszoplanowym punkcie obejmującym częstość występowania poważnych, niepożądanych zdarzeń sercowych (MACE, ang. Major Adverse Cardiac Event) w dniu 30 badania. Częstość zdarzeń wynosiła 5,8% do 6,9% w przypadku tirofibanu i 7,1% do 8,8% w przypadku abciksymabu.

W jednym badaniu klinicznym (TARGET) z zastosowaniem tirofibanu w bolusie w dawce 10 pg/kg mc i następnie w infuzji w dawce 0,15 pg/kg mc./min lub abciksymabu, nie wykazano, aby tirofiban był równoważny w porównaniu z abciksimabem: częstość występowania odpowiednich zdarzeń klinicznych w złożonym, pierwszorzędowym punkcie końcowym (zgon, zawał serca lub potrzeby wykonania pilnego zabiegu kolejnej rewaskularyzacji (uTVR) w ciągu 30 dni badania) była istotnie mniejsza dla abciksymabu i wynosiła 7,6% dla tirofibanu i 6,0% dla abciksymabu (p=0,038). Różnica wynikała głównie ze zwiększenia częstości występowania zawału serca w ciągu 30 dni (odpowiednio 6,9% vs. 5,4%; p=0,04).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Tirofiban nie wiąże się silnie z białkami osocza, a wiązanie to nie zależy od stężenia leku w zakresie od 0,01 do 25 ^g/ml. Frakcja niezwiązana w ludzkim osoczu wynosi 35%.

Objętość dystrybucji tirofibanu w stanie równowagi wynosi około 30 litrów.

Biotransformacja

Badanie tirofibanu znakowanego węglem 14C w moczu i kale wykazało, że aktywność promieniotwórcza pochodziła głównie z tirofibanu w postaci niezmienionej. Aktywność promieniotwórcza krążącego osocza pochodziła również głównie z tirofibanu niezmienionego (do 10 godzin po jego podaniu). Dane te wskazują, że metabolizm tirofibanu jest bardzo ograniczony.

Wydalanie

Po dożylnym podaniu osobom zdrowym tirofibanu znakowanego węglem 14C, 66% aktywności promieniotwórczej wykrywana jest w moczu, a 23% w kale. Całkowity wskaźnik odzyskania aktywności promieniotwórczej wynosi około 91%. Zarówno wydalanie w moczu, jak i wydalanie z żółcią mają istotne znaczenie dla eliminacji tirofibanu.

U osób zdrowych osoczowy klirens tirofibanu wynosi około 250 ml/min. Klirens nerkowy stanowi od 39% do 69% klirensu osoczowego. Okres półtrwania produktu leczniczego wynosi około 1,5 godziny.

Płeć

Klirens osoczowy tirofibanu u osób z chorobą wieńcową jest podobny u mężczyzn i kobiet.

Osoby w wieku podeszłym

Klirens osoczowy tirofibanu u osób z chorobą wieńcową w wieku podeszłym (>65 lat) jest mniej więcej o 25% mniejszy niż u osób młodszych (<65 lat).

Rasa

Nie stwierdzono różnic w osoczowym klirensie tirofibanu pomiędzy pacjentami z różnych grup etnicznych.

Choroba wieńcowa

U pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca bez załamka Q klirens osoczowy wynosił około 200 ml/min, zaś klirens nerkowy - 39% klirensu osoczowego. Okres półtrwania wynosi około 2 godziny.

Zaburzona czynność nerek

W badaniach klinicznych u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wykazano zmniejszony klirens osoczowy tirofibanu, zależny od stopnia zmniejszenia klirensu kreatyniny. U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min, w tym u pacjentów dializowanych, stwierdzono istotne klinicznie (>50%) zmniejszenie osoczowego klirensu tirofibanu (patrz punkt 4.2). Tirofiban jest usuwany podczas hemodializy.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby nie stwierdzono istotnej klinicznie różnicy w klirensie osoczowym tirofibanu. Brak jest danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Wpływ innych leków

W badania PRISM (n=762), osoczowy klirens tirofibanu u pacjentów otrzymujących jeden z poniższych leków porównywano z klirensem tirofibanu u pacjentów nieprzyjmujących takiego leku. Nie obserwowano istotnego (>15%) wpływu na klirens osoczowy tirofibanu następujących leków: acebutolol, paracetamol, alprazolam, amlodypina, salicylany, atenolol, bromazepam, kaptopryl, diazepam, digoksyna, diltiazem, dokuzan sodowy, enalapril, furosemid, glibenklamid, niefrakcjonowana heparyna, insulina, izosorbid, lorazepam, lowastatyna, metoklopramid, metoprolol, morfina, nifedypina, azotany, oksazepam, chlorek potasu, propranolol, ranitydyna, simwastatyna, sukralfat i temazepam.

Oceniano parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne produktu leczniczego AGGRASTAT stosowanego łącznie z enoksaparyną (1 mg/kg mc. podskórnie co 12 godzin) i porównywano z parametrami uzyskanymi przy łącznym stosowaniu produktu leczniczego AGGRASTAT z niefrakcjonowaną heparyną. Nie stwierdzono różnic w klirensie leku między dwoma grupami pacjentów.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane oparte na ogólnie przyjętych badaniach farmakologii bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnej dawki oraz genotoksyczności nie wskazują na specjalne zagrożenia dla ludzi.

W badaniach na samcach i samicach szczurów nie wykazano wpływu chlorowodorku tirofibanu w dawkach do 5 mg/kg mc./dobę na płodność i rozrodczość. Stosowane dawki były 22-krotnie większe niż maksymalne dawki zalecane u ludzi.

Jednakże, badania na zwierzętach są niewystarczające do wyciągnięcia wniosków dotyczących toksycznego wpływu na rozrodczość u ludzi.

Tirofiban przechodzi przez barierę łożyskową u szczurów i królików. 2

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła (typ I) po 50 ml w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie stwierdzono niezgodności produktu leczniczego AGGRASTAT z następującymi lekami do stosowania dożylnego: siarczanem atropiny, dobutaminą, dopaminą, chlorowodorkiem adrenaliny, furosemidem, heparyną, lidokainą, chlorowodorkiem midazolamu, siarczanem morfiny, nitrogliceryną, chlorkiem potasu, chlorowodorkiem propranololu i famotydyną w iniekcji.

Koncentrat AGGRASTAT do sporządzania roztworu do infuzji musi być rozcieńczony przed użyciem. Patrz punkt 4.2.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CORREVIO (UK) Ltd, 265 Stand, London WC2R 1BH , Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4806

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.03.2000 r.

28.07.2004    r.

29.04.2005    r.

04.04.2006    r.

11.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.03.2013

15

1

'* Poważne krwawienie w kryteriach TIMI jest określane jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny > 50 g/l przy zidentyfikowanym lub niezidentyfikowanym miejscu krwawienia, wystąpienie krwotoku wewnątrzczaszkowego lub tamponady serca. Łagodne krwawienie wg kryteriów TIMI określane jest jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny > 30 g/l a < 50 g/l z krwawieniem ze znanego miejsca, spontaniczny makroskopowy krwiomocz, krwawe wymioty lub krwioplucie. Krwawienie typu TIMI „loss no site” jest określane jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny > 40 g/l a < 50 g/l bez zidentyfikowanego miejsca krwawienia.

2

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy bezwodny, kwas solny i (lub) sodu wodorotlenek (dla uzyskania odpowiedniego pH), woda do wstrzykiwań.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Stwierdzono niezgodność produktu leczniczego AGGRASTAT z diazepamem. Z tego powodu AGGRASTAT i diazepam nie powinny być podawane w jednej infuzji dożylnej.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony roztwór do infuzji powinien być zużyty natychmiast. Jeżeli roztwór nie jest zużyty natychmiast, może być przechowywany przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C (jeśli produkt rozcieńczano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach jałowości), jednak odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków przechowania ponosi użytkownik.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu, patrz punkt 6.3.

Aggrastat