Imeds.pl

Aggrastat 0,25 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

AGGRASTAT, 0,25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Tirofibani hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek AGGRASTAT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AGGRASTAT

3.    Jak stosować lek AGGRASTAT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek AGGRASTAT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek AGGRASTAT i w jakim celu się go stosuje

Lek AGGRASTAT jest stosowany w celu ułatwienia przepływu krwi do serca i zapobiegania bólowi w klatce piersiowej i zawałowi serca. Lek zapobiega tworzeniu zakrzepów przez płytki krwi, komórki występujące we krwi.

Lek ten może być również stosowany u pacjentów, u których naczynia krwionośne serca rozszerzono balonikowaniem (za pomocą zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej, w skrócie PCI). Jest to zabieg w trakcie, którego może być wprowadzona mała rurka do naczynia (stent) w celu poprawienia dopływu krwi do serca.

Lek AGGRASTAT należy stosować łączenie z kwasem acetylosalicylowym i niefrakcjonowaną heparyną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AGGRASTAT Kiedy nie stosować leku AGGRASTAT

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tirofiban lub którykolwiek z pozostałych składników leku AGGRASTAT wymienionych w punkcie 6;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało krwawienie wewnętrzne, w ciągu ostatnich 30 dni;

-    jeśli pacjent miał krwawienie do mózgu, guz mózgu lub nieprawidłowości naczyń mózgowych;

-    u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym (złośliwe nadciśnienie);

-    u pacjentów z małą liczbą płytek krwi (małopłytkowość) lub nieprawidłowościami dotyczącymi krzepnięcia krwi;

-    w przypadku wystąpienia małopłytkowości podczas wcześniejszego stosowania leku AGGRASTAT lub innych leków należących do tej samej grupy leków;

-    u pacjentów z udarem mózgu, który wystąpił w ciągu ostatnich 30 dni lub z udarem z krwawieniem, który wystąpił kiedykolwiek w przeszłości;

-    u pacjentów z poważnym urazem lub po dużej operacji w ciągu ostatnich 6 tygodni;

- u pacj entów z ciężką chorobą wątroby.

Lekarz przeanalizuje informacje dotyczące medycznej historii pacjenta i oceni czy istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AGGRASTAT należy zwrócić się do lekarza (dotyczy sytuacji obecnej lub w przeszłości) w przypadku:

-    jakichkolwiek problemów zdrowotnych

-    jakichkolwiek alergiach

-    reanimacjach, biopsjach lub zabiegach rozbijania kamieni w nerkach w ciągu ostatnich 2 tygodni

-    poważnych urazach lub poważnych operacjach w ciągu ostatnich 3 miesięcy

-    wrzodów żołądka lub jelit (dwunastnicy) stwierdzonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy

-    krwawień (w ciągu ostatniego roku) takich, jak krwawienie z żołądka lub jelit, stwierdzonej krwi

w moczu lub kale

-    niedawno wykonywanych zabiegów w obrębie kręgosłupa

-    rozwarstwienia aorty stwierdzonego w przeszłości lub występujących objawach rozwarstwienia aorty

-    niekontrolowanego podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze)

-    zapalenia błony otaczającej serce (zapalenie osierdzia)

-    zapalenia naczyń krwionośnych (układowe zapalenie naczyń)

-    zaburzeń dotyczących naczyń krwionośnych znajdujących się z tyłu oka (siatkówka)

-    stosowania leków, które pomagają w zapobieganiu powstawania lub rozpuszczania zakrzepów krwi

-    zaburzeń dotyczących nerek

-    specjalnego wkłucia dożylnego, które zostało założone pod obojczykiem w ciągu ostatnich 24 godzin

-    bardzo niskiego ciśnienia krwi spowodowanego niewydolnością serca (wstrząs kardiogenny)

-    zaburzeń dotyczących wątroby

- małej liczbie krwinek lub anemii

Inne leki i lek AGGRASTAT

Ogólnie, lek AGGRASTAT może być stosowany z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ niektóre leki mogą wpływać na siebie nawzajem. Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć o stosowaniu leków, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi takich, jak warfaryna.

Lek AGGRASTAT z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentka powinna powiedzieć lekarzowi o tym, że jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży. Lekarz zadecyduje czy u pacjentki będzie zastosowany lek AGGRASTAT. Jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić dziecko piersią, powinna poradzić się lekarza.

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba z powodu, której stosowany jest lek AGGRASTAT uniemożliwia pacjentowi prowadzenie pojazdu i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku AGGRASTAT

Lek AGGRASTAT zawiera około 189 mg sodu w każdej fiolce 50 ml, co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek AGGRASTAT

AGGRASTAT powinien być przepisywany przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zawału serca.

Lek AGGRASTAT został podany lub będzie podawany pacjentowi do żyły. Lekarz zadecyduje jaka dawka jest odpowiednia dla danego pacjenta, biorąc pod uwagę stan pacjenta i jego wagę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku AGGRASTAT u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AGGRASTAT

Dawka leku AGGRASTAT stosowana u pacjenta jest ściśle kontrolowana i sprawdzana przez lekarza i farmaceutę.

Najczęściej zgłaszanym objawem przedawkowania jest krwawienie. Jeżeli pacjent zauważy jakiekolwiek krwawienie, powinien jak najszybciej poinformować o tym personel medyczny.

Pominięcie zastosowania leku AGGRASTAT

Lekarz zadecyduje kiedy powinna być podana kolejna dawka leku.

Przerwanie stosowania leku AGGRASTAT

Lekarz podejmie decyzję o zakończeniu leczenia. Jednak, jeżeli pacjent chciałby zakończyć stosowanie leku AGGRASTAT wcześniej, powinien o tym porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym występującym podczas leczenia lekiem AGGRASTAT jest krwawienie, które może dotyczyć każdej części ciała. Krwawienie może spowodować poważne skutki, a w rzadkich przypadkach spowodować zgon pacjenta.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego może być konieczna interwencja lekarska. Należy niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu następujących działań niepożądanych podczas stosowania leku AGGRASTAT:

-    Objawy krwawienia wewnątrz głowy takie, jak ból głowy, zaburzenia narządów zmysłu (zaburzenia widzenia lub słuchu), zaburzenia mowy, drętwienie oraz problemy z poruszaniem się lub zaburzenia równowagi.

-    Objawy krwawienia wewnętrznego takie, jak odksztuszanie krwi lub obecność krwi w moczu lub

kale.

-    Objawy ciężkich reakcji alergicznych takie, jak trudności w oddychaniu i zawroty głowy.

Poniżej podano działania niepożądane, które występowały u niektórych pacjentów stosujących lek AGGRASTAT. Działania niepożądane zostały podzielone zgodnie ze zmniejszającą się częstością ich występowania.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 osób)

Krwawienie po zabiegu chirurgicznym

Krwawienie pod skórą w miejscu wkłucia do żyły lub do mięśni powodujące obrzęk

Małe, czerwone wybroczyny na skórze

Obecność niewidocznej gołym okiem krwi w moczu lub kale

Nudności

Ból głowy

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób)

Krew w moczu

Odksztuszanie krwi

Krwawienie z nosa

Krwawienie z dziąseł i jamy ustnej

Krwawienie z miejsca wkłucia do żyły

Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (zmniejszenie wartości hematokrytu i hemoglobiny)

Zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej 90 000/mm3

Gorączka

Niezbyt często występujace działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 osób)

Krwawienie z żołądka lub jelit Wymioty krwią

Zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej 50 000/mm3

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (tzn. nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Krwawienie wewnątrz głowy

Krwiak w okolicy rdzenia kręgowego

Krwawienie z narządów wewnętrznych w jamie brzusznej

Obecność krwi dookoła serca

Krwawienie z płuc

Gwałtowne i (lub) duże zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej 20 000/mm3

Ciężkie reakcje alergiczne z uczuciem ucisku w klatce piersiowej, pokrzywką, w tym reakcje wywołujące trudności w oddychaniu i zawroty głowy

Jeśli jakiekolwiek objawy niepożądane ulegną nasileniu lub jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek AGGRASTAT

Lekarz i farmaceuta będą wiedzieć jak należy przechowywać ten lek oraz jak postępować z niewykorzystanym lekiem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku AGGRASTAT, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po rozcieńczeniu - 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C.

Nie należy używać leku AGGRASTAT jeżeli widoczne są jakiekolwiek zanieczyszczenia lub roztwór zmienił zabarwienie przed podaniem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek AGGRASTAT

Substancją czynną leku jest jednowodny chlorowodorek tirofibanu.

1 ml koncentratu zawiera 0,281 mg tirofibanu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 0,25 mg tirofibanu.

Pozostałe składniki leku to sodu chlorek, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy bezwodny, woda do wstrzykiwań, kwas solny i (lub) sodu wodorotlenek (dla uzyskania odpowiedniego pH).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

CORREVIO (UK) Ltd., 265 Strand, London WC2R 1BH, Wielka Brytania Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Espoo site Orionintie 1 FI 02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Aggrastat 0,25 mg-Konzentrat zur Infusionsbereitung

Belgia

Aggrastat 250 microgrammes/ml solution a diluer pour perfusion

Finlandia

Aggrastat 250 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francja

Agrastat 250 microgrammes/ml, solution a diluer pour perfusion

Niemcy

Aggrastat 250 Mikrogramm/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Grecja

AGGRASTAT, nuKvó SraAu^a yra napaoKenń SraAu^aroę npoę śy%uaą 0.25mg/ml

Irlandia

Aggrastat (250 micrograms/mL) concentrate for solution for infusion

Włochy

AGGRASTAT 250 microgrammi/ml Concentrato per soluzione per infusione endovenosa

Luksemburg

Aggrastat solution a diluer pour perfusion 0,25 mg/ml

Holandia

Aggrastat 0,25 mg/ml concentraat, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Portugalia

Aggrastat, 0.25mg/ml concentrado para soluęao para perfusao

Hiszpania

AGRASTAT 0,25 mg/ml, concentrado para solución para perfusión

Szwecja

Aggrastat (250 mikrogram/ml) koncentrat till infusionsvatska, losning

Wielka Brytania

Aggrastat (250micrograms/mL) concentrate

for solution for infusion


Data ostatniej aktualizacji ulotki: Marzec 2013

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w lecznictwie zamkniętym przez lekarza mającego doświadczenie w postępowaniu w ostrych stanach wieńcowych.

Dawkowanie i sposób podawania

U pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS; ang. No STElevation Acute Coronary Syndrom) poddawanych wczesnej terapii inwazyjnej, u których nie jest planowana angiografia w czasie od 4 do 48 godzin od ustalenia rozpoznania, tirofiban należy podawać dożylnie w infuzji nasycającej z początkową szybkością 0,4 ^g/kg mc./min przez 30 minut. Infuzję tirofibanu należy kontynuować w dawce podtrzymującej 0,1 ^g/kg mc./min po zakończeniu infuzji nasycającej. Tirofiban należy podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną (zazwyczaj w postaci dożylnego bolusa 5000 jednostek (U)), podawaną równocześnie z rozpoczęciem leczenia tirofibanem, a następnie w dawce około 1000 U na godzinę, w oparciu o czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), który powinien ulec około dwukrotnemu wydłużeniu, oraz doustnymi lekami przeciwpłytkowymi, w tym między innymi, z kwasem acetylosalicylowym, o ile nie ma przeciwwskazań do ich stosowania.

Wykazano skuteczność kliniczną u pacjentów poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, ang. Percutaneous Coronary Interventions), u których zastosowano tirofiban we wstrzyknięciu nasycającym (bolus) 25 ^g/kg mc. w ciągu 3 minut i kontynuowano leczenie wlewem z szybkością 0,15 ^g/kg mc./min, trwającym 18-24 godziny, oraz do 48 godzin. Tirofiban należy podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną i doustnymi lekami przeciwpłytkowymi, w tym między innymi, z kwasem acetylosalicylowym, o ile nie ma przeciwwskazań do ich stosowania.

Nie jest wymagana modyfikacja dawki produktu leczniczego u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), dawkowanie produktu leczniczego AGGRASTAT należy zmniejszyć o 50%.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu AGGRASTAT u dzieci.

Brak dostępnych danych.

Rozpoczęcie i czas trwania leczenia lekiem AGGRASTAT

U pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (NSTE-ACS; ang. No STElevation Acute Coronary Syndrom) poddawanych wczesnej terapii inwazyjnej, u których nie jest planowana angiografia w ciągu od 4 do 48 godzin od ustalenia rozpoznania, leczenie tirofibanem należy rozpocząć od infuzji nasycającej z szybkością 0,4 ^g/kg mc./min podawanej po ustaleniu diagnozy. Zalecany czas trwania leczenia wynosi co najmniej 48 godzin. Infuzję produktu leczniczego AGGRASTAT oraz niefrakcjonowanej heparyny można kontynuować podczas wykonywania angiografii tętnic wieńcowych i powinna ona być utrzymywana przez co najmniej 12 godzin, i nie dłużej niż 24 godziny po wykonaniu angioplastyki lub aterektomii. Infuzję należy przerwać w momencie, gdy stan kliniczny pacjenta jest stabilny i nie planuje się wykonywania żadnej z wieńcowych procedur interwencyjnych. Całkowity czas trwania leczenia nie powinien przekroczyć 108 godzin.

U pacjenta ze zdiagnozowaną NSTE-ACS, leczonego inwazyjnie i poddanego angiografii w ciągu 4 godzin od rozpoznania, leczenie produktem leczniczym AGGRASTAT należy rozpocząć na początku

zabiegu PCI, podając bolus w dawce 25 ąg/kg mc. i należy kontynuować leczenie infuzją dożylną trwającą od 18 do 24 godzin, i aż do 48 godzin.

Leczenie towarzyszące (niefrakcjonowana heparyna, doustne leki przeciwpłytkowe)

Leczenie niefrakcjonowaną heparyną rozpoczyna się dożylnym podaniem 5000 U w bolusie, po czym stosuje się podtrzymującą infuzję 1000 U na godzinę. Dawkowanie heparyny należy ustalić tak, aby czas APTT był około dwukrotnie dłuższy niż wartości prawidłowe.

O ile nie ma przeciwwskazań, wszyscy pacjenci powinni otrzymać doustne leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym AGGRASTAT. Stosowanie tego leczenia należy kontynuować przynajmniej przez czas infuzji produktu leczniczego AGGRASTAT.

Jeżeli konieczne jest wykonanie angioplastyki (PTCA), po wykonaniu zabiegu należy zaprzestać podawania heparyny, a cewnik należy usunąć, gdy tylko układ krzepnięcia krwi powraca do normy, tj. gdy aktywowany czas krzepnięcia (ATC - activated clotting time) wynosi <180 sek. (zazwyczaj po 2-6 godzinach od zakończenia podawania heparyny).

Niezgodności

Stwierdzono niezgodność produktu leczniczego AGGRASTAT z diazepamem. Z tego powodu AGGRASTAT i diazepam nie powinny być podawane w jednym wlewie dożylnym.

Nie stwierdzono niezgodności produktu leczniczego AGGRASTAT z następującymi lekami do stosowania dożylnego: siarczanem atropiny, dobutaminą, dopaminą, chlorowodorkiem adrenaliny, furosemidem, heparyną, lidokainą, chlorowodorkiem midazolamu, siarczanem morfiny, nitrogliceryną, chlorkiem potasu, chlorowodorkiem propranololu i famotydyną w iniekcji.

Instrukcje dotyczące stosowania

Koncentrat produktu leczniczego AGGRASTAT musi zostać rozcieńczony przed użyciem

1.    Z pojemnika 0,9% chlorku sodu lub 5% wodnego roztworu glukozy o pojemności 250 ml należy jałowo pobrać 50 ml roztworu i zastąpić je 50 ml produktu leczniczego AGGRASTAT (zawartość jednej fiolki 50 ml) tak, aby osiągnąć stężenie 50 ąg/ml. Przed użyciem dokładnie wymieszać.

2.    Należy stosować zgodnie z dawkowaniem podanym w tabeli poniżej.

Poniższa tabela służy jako pomoc do dostosowania dawki względem masy ciała pacjenta.

AGGRASTAT, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, musi zostać rozcieńczony przed użyciem, tak jak opisano w części „Instrukcje dotyczące stosowania”.

Masa

ciała

pacjenta

(kg)

0,4 ąg/kg mc./min Dawkowanie nasycające Większość pacjentów

0,4 ąg/kg mc./min Dawkowanie nasycające Ciężka niewydolność nerek

25 ąg/kg mc. Dawkowanie z zastosowaniem bolusa

Większość

pacjentów

25 ąg/kg mc. Dawkowanie z zastosowaniem bolusa

Ciężka

niewydolność nerek

Szybkość 30-min. infuzji nasycając ej (ml/h)

Szybkość

infuzji

podtrzymując ej (ml/h)

Szybkość 30-min. infuzji nasycając ej (ml/h)

Szybkość

infuzji

podtrzymując ej (ml/h)

Bolu

s

(ml)

Szybkość

infuzji

podtrzymując ej (ml/h

Bolu

s

(ml)

Szybkość

infuzji

podtrzymując ej (ml/h)

30-37

16

4

8

2

17

6

8

3

38-45

20

5

10

3

21

7

10

4

46-54

24

6

12

3

25

9

13

5

55-62

28

7

14

4

29

11

15

5

63-70

32

8

16

4

33

12

17

6

71-79

36

9

18

5

38

14

19

7

80-87

40

10

20

5

42

15

21

8

88-95

44

11

22

6

46

16

23

8

96-104

48

12

24

6

50

18

25

9

105-112

52

13

26

7

54

20

27

10

113-120

56

14

28

7

58

21

29

10

121-128

60

15

30

8

62

22

31

11

129-137

64

16

32

8

67

24

33

12

138-145

68

17

34

9

71

25

35

13

146-153

72

18

36

9

75

27

37

13

•    O ile umożliwia to roztwór i rodzaj pojemnika, leki do stosowania parenteralnego należy przed użyciem sprawdzać, czy nie występują w nich widoczne cząstki lub czy nie wystąpiła zmiana zabarwienia roztworu.

•    AGGRASTAT należy podawać wyłącznie dożylnie i można go podawać wraz z niefrakcjonowaną heparyną przy użyciu tego samego zestawu do infuzji dożylnych.

•    Zaleca się, aby produkt leczniczy AGGRASTAT był podawany z użyciem sterylnych kalibrowanych zestawów do infuzji dożylnych.

•    Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by czas infuzji nasycającej nie uległ przedłużeniu, a także by uniknąć pomyłki w obliczaniu prędkości podawania infuzji podtrzymującej, którą oblicza się na podstawie masy ciała pacjenta.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie stosować leku AGGRASTAT po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki

i pudełku po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Rozcieńczony roztwór do infuzji powinien być zużyty natychmiast. Jeżeli roztwór nie jest zużyty

natychmiast, może być przechowywany przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Rodzaj i zawartość opakowania

AGGRASTAT to przezroczysty, bezbarwny skoncentrowany roztwór dostępny we fiolkach ze szkła

(typ I) po 50 ml.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania leku

Niezużyty lek lub odpady medyczne należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

8