+ iMeds.pl

Aglan 15 mgUlotka Aglan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aglan

15 mg/1,5ml, roztwór do wstrzykiwań

Meloxicamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aglan i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aglan

3.    Jak stosować lek Aglan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aglan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aglan i w jakim celu się go stosuje

Aglan jest lekiem o silnym działaniu przeciwzapalnym, łagodzi ból i obniża zwiększoną temperaturę ciała. Należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Substancją czynną jest meloksykam.

Aglan jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego zaostrzeń reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechtereva) w przypadkach, w których podanie meloksykamu doustnie lub doodbytniczo nie jest możliwe.

Lek Aglan nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aglan

Kiedy nie stosować leku Aglan

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    U pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy i inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych wywołują astmę, polipy nosa, obrzęk naczynioworuchowy (obrzęk pochodzenia alergicznego) lub pokrzywkę.

-    Zaburzenia krzepnięcia krwi lub jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi (przeciwwskazanie związane z pozajelitową drogą podania).

-    U pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego lub perforacją w przeszłości, związanymi ze stosowanym wcześniej leczeniem NLPZ.

-    U pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniem z żołądka lub dwunastnicy w przeszłości.

-    Krwawienie do mózgu lub inne nieprawidłowe krwawienia.

-    Ciężka niewydolność wątroby.

-    Ciężka niewydolność nerek nieleczona dializami.

-    Ciężka niewydolność serca nieleczona lub nieodpowiadająca na leczenie.

- W trzecim trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aglan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Pacjenci osłabieni oraz o lżejszej budowie ciała mogą wykazywać gorszą tolerancję potencjalnych działań niepożądanych i powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarską.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Aglan z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

W przypadku niewystarczającego działania terapeutycznego nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej leku. Jeśli stan pacjenta nie ulegnie poprawie w ciągu kilku dni, korzyści kliniczne wynikające z leczenia powinny zostać ponownie ocenione.

U pacjentów leczonych meloksykamem odnotowano występowanie potencjalnie zagrażającej życiu wysypki skórnej (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka), występującej początkowo jako czerwonawe plamy lub okrągłe wykwity, często z pęcherzami na powierzchni.

Dodatkowe objawy to owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy).

Tym potencjanie zagrażającym życiu wysypkom skórnym często towarzyszą objawy grypopodobne. Wysypka może prowadzić do uogólnionego powstawania pęcherzy lub łuszczenia się skóry.

Ryzyko wystąpienia poważnych reakcji skórnych jest największe w ciągu pierwszych tygodni leczenia.

W przypadku wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego, martwiczego oddzielania się naskórka w trakcie stosowania meloksykamu, nie wolno już nigdy ponownie stosować tej substancji u pacjenta.

Jeśli u pacjenta pojawi się wysypka lub opisane objawy skórne należy przerwać stosowanie meloksykamu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem informując go o stosowanym leku.

Układ pokarmowy

Tak jak podczas stosowania innych leków z grupy NLPZ, może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja, którym nie muszą towarzyszyć objawy ostrzegawcze lub przejściowe wystąpienie objawów. Nasilenie tych stanów chorobowych jest zwykle większe u pacjentów w podeszłym wieku.

U pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie oraz u pacjentów stosujących jednocześnie niektóre inne leki (kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy, leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny stosowane w leczeniu depresji lub innych zaburzeń psychicznych, inne leki z grupy NLPZ) ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki leku z grupy NLPZ.

W przypadku wystąpienia u pacjentów przyjmujących lek Aglan krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia należy przerwać leczenie.

Należy ostrożnie stosować lek Aglan u pacjentów z zaburzeniami czynności żołądka i jelit w przeszłości (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) ze względu na możliwość zaostrzenia choroby.

Nerki

NLPZ mogą wywoływać zaburzenia czynności nerek u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki. Zwykle (po odstawieniu tych leków), zaburzona czynność nerek całkowicie powraca do wartości sprzed leczenia. W tym przypadku, pacjentami z grupy ryzyka są pacjenci odwodnieni, z niewydolnością serca, marskością wątroby, zaburzeniami czynności nerek, pacjenci leczeni lekami moczopędnymi lub po dużych zabiegach chirurgicznych. Po rozpoczęciu leczenia pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, pacjenci leczeni lekami moczopędnymi i pacjenci, u których została zmniejszona objętość krwi krążącej i zmniejszony przepływ krwi przez nerki z różnych przyczyn mogą przyjmować lek Aglan tylko w przypadku szczególnie uzasadnionej konieczności.

Serce, mózg, naczynia krwionośne

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w przeszłości, ponieważ odnotowano zatrzymanie płynów i obrzęki związane ze stosowaniem leku Aglan.

Przyjmowanie takich leków, jak Aglan może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem.

Wątroba

Tak jak dla większości innych leków z grupy NLPZ sporadycznie opisywano zmiany wartości innych wskaźników czynności wątroby. W większości przypadków zmiany te były niewielkie i przemijające. W razie wystąpienia znacznych i długotrwałych zmian lekarz może podjąć decyzję o odstawieniu leku Aglan i prowadzeniu kontroli nieprawidłowych wartości wskaźników czynności wątroby.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki leku u pacjentów z klinicznie stabilną marskością wątroby. Jednak pacjenci z marskością wątroby mogą stosować lek Aglan tylko w przypadku szczególnie uzasadnionej konieczności.

Tak jak inne leki z grupy NLPZ, Aglan może maskować objawy istniejących chorób zakaźnych.

Lek Aglan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku Aglan należy zawsze poinformować lekarza o jednoczesnym stosowaniu:

-    kortykosteroidów

-    leków przeciwzakrzepowych takich, jak warfaryna, heparyna podawana we wstrzyknięciach, leków przeciwpłytkowych, takich jak kwas acetylosalicylowy lub substancje rozpuszczające zakrzep

-    leków stosowanych w leczeniu depresji lub innych zaburzeń psychicznych, należących do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny

-    innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    leków moczopędnych, leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) lub antagonistów receptora angiotensyny II

-    metotreksatu, cholestyraminy, cyklosporyny, litu, chinolonów.

Lek Aglan może zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną wkładek wewnątrzmacicznych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Aglan nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lek Aglan powinien być stosowany wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania meloksykamu do mleka kobiet karmiących piersią. Ze względu na długi okres półtrwania, stosowanie leku nie jest wskazane dla kobiet karmiących piersią.

Płodność

Lek Aglan może zaburzać płodność u kobiet, z tego względu nie jest zalecane jego stosowanie przez kobiety planujące ciążę. W przypadku kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub diagnozowanych z powodu niepłodności, należy rozważyć przerwanie leczenia meloksykamem.

W przypadku stosowania leku Aglan przez kobiety planujące ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka leku powinna być jak najmniejsza, a czas leczenia jak najkrótszy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza czujności i zdolności koncentracji. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zaburzenia widzenia, zawroty głowy lub senność, lek może niekorzystnie wpływać na zdolność wykonywania czynności wymagających zwiększonej czujności, koordynacji ruchowej i szybkiego podejmowania decyzji (np. podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn, pracy na wysokościach, itp.). W przypadku wystąpienia wymienionych zaburzeń, nie należy wykonywać czynności wymagających zwiększonej czujności.

Lek Aglan zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg ) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Aglan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania domięśniowego.

Wstrzyknięcie może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna ampułka 15 mg raz na dobę.

U pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg na dobę.

DAWKA DOBOWA MELOKSYKAMU NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 15 mg.

Stosowanie postaci pozajelitowej powinno być zwykle ograniczone do jednej pojedynczej dawki rozpoczynającej leczenie. W uzasadnionych przypadkach maksymalny czas leczenia może wynosić 2 - 3 dni (np. jeśli podanie meloksykamu doustnie lub doodbytniczo nie jest możliwe).

Sposób podawania

Wstrzyknięcie powinno być wykonywane powoli i głęboko w część grzbietowo-pośladkową (górny zewnętrzny kwadrant pośladka) mięśnia pośladkowego przy ścisłym zachowaniu warunków aseptycznych. W przypadku wielokrotnego podawania należy podawać naprzemiennie w lewy i prawy pośladek. Przed wstrzyknięciem należy zawsze sprawdzić, czy igła nie znajduje się w żyle.

W przypadku wystąpienia silnego bólu podczas wstrzyknięcia należy natychmiast przerwać podawanie leku.

U pacjentów z endoprotezą stawu biodrowego wstrzyknięcie należy wykonywać po przeciwległej stronie.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych:

Zalecana dawka dobowa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg (połowa ampułki).

Niewydolność nerek:

U pacjentów dializowanych z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 mg (połowa ampułki).

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (pacjenci z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min) nie ma potrzeby zmniejszenia dawki. Dawkowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek jest przeciwwskazane (patrz punkt Kiedy nie stosować leku Aglan).

Niewydolność wątroby:

Nie ma potrzeby zmniejszenia dawki leku u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, patrz punkt Kiedy nie stosować leku Aglan).

Dzieci:

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aglan

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Aglan, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania są: letarg, senność, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu.

Ciężkie zatrucie może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzenia czynności wątroby, depresji oddechowej, śpiączki, drgawek i zapaści krążeniowej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

W razie krwawienia z przewodu pokarmowego lub wystąpienia działań niepożądanych w obrębie błon śluzowych i skóry należy przerwać stosowanie leku i zgłosić się po pomoc medyczną.

Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych, zgodnie z określoną częstością:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

anemia, zawroty głowy, ból głowy, niestrawność, nagłe nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, biegunka, świąd skóry, wysypka i obrzęk.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 do 100 osób):

zmniejszenie liczby elementów morfotycznych krwi, zawroty głowy, szumy uszne (mrowienie lub dzwonienie w uszach), senność, kołatanie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, uderzenia gorąca lub zaczerwienienie twarzy i szyi, krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, przemijające zaburzenia wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia bilirubiny może objawiać się lekkim zażółceniem skóry), wysypka i zaburzenia wartości wskaźników badań laboratoryjnych czynności nerek (np. zwiększenie kreatyniny lub stężenia mocznika).

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne (reakcje nadwrażliwości z silną odpowiedzią układu odpornościowego na alergen), napady astmy u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ, zaburzenia nastroju, bezsenność i koszmary senne, dezorientacja, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, perforacje przewodu pokarmowego (powstawanie małych otworów w ścianie żołądka i jelit), zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jelita grubego, zapalenie wątroby, niewydolność nerek, potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka, patrz punkt 2), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk pochodzenia alergicznego), rumień wielopostaciowy (czerwone zabarwienie skóry w różnym kształcie), reakcje nadwrażliwości skóry na światło.

Odnotowano zatrzymanie sodu, potasu i wody, jak również interakcje z lekami moczopędnymi. Przyjmowanie takich leków jak Aglan może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aglan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Ampułki przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aglan

Substancją czynną leku jest meloksykam w ilości 15 mg w jednej ampułce 1,5 ml.

Pozostałe składniki to: meglumina, poloksamer 188, glicyna, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, glikofUrol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Aglan i co zawiera opakowanie

Aglan to przejrzysty roztwór koloru żółtego do zielonkawego bez widocznych cząstek, o pH między 8,4 do 9,2, pakowany w ampułki z przezroczystego neutralnego szkła.

Ampułki typu I o pojemności 2 ml, zawierające 1,5 ml roztworu do wstrzykiwań.

Wielkość opakowania:

5 x 1,5 ml 10 x 1,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga, Republika Czeska Wytwórca:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga, Republika Czeska UAB „Oriola Vilnius”, Laisves pr. 75, LT-06144 Vilnius, Lithuania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia

Recoxa 10 mg/ml sustelahus

Węgry

Meloxicam-Zentiva 15 mg/ 1,5 ml oldatos injekció

Łotwa

Recoxa 10 mg/ml skidums injekcijam

Litwa

Recoxa 10 mg/ml injekcinis tirpalas

Polska

Aglan

Rumunia

Recoxa 15 mg/1,5 ml solute injectabila

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Aglan

Charakterystyka Aglan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKU LECZNICZEGO Aglan, 15 mg/1,5 ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 10 mg meloksykamu.

1 ampułka zawiera 15 mg meloksykamu w 1,5 ml roztworu w postaci soli enolowej powstającej in situ w trakcie procesu wytwarzania.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ampułka zawiera 1,77 mg sodu w 1,5 ml roztworu.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przejrzysty roztwór koloru żółtego do zielonkawego bez widocznych cząstek, o pH między 8,4 do 9,2.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w przypadkach, w których podanie meloksykamu doustnie lub doodbytniczo nie jest możliwe.

Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.

Produkt leczniczy Aglan jest wskazany u dorosłych pacjentów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie domięśniowe.

Jedno wstrzyknięcie 15 mg raz na dobę.

DAWKA DOBOWA MELOKSYKAMU NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 15 mg.

Stosowanie postaci pozajelitowej powinno być zwykle ograniczone do jednej pojedynczej dawki rozpoczynającej leczenie. W uzasadnionych przypadkach maksymalny czas leczenia może wynosić 2 - 3 dni (np. jeśli podanie meloksykamu doustnie lub doodbytniczo nie jest możliwe).

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku oraz ze zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych (patrzpunkt 5.2): Zalecana dawka dobowa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg (połowa ampułki).

U pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg na dobę (patrz punkt 4.4).

Niewydolność nerek (patrz punkt 5.2):

U pacjentów dializowanych z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 mg (połowa ampułki).

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (pacjenci z klirensem kreatyniny powyżej 25 ml/min) nie ma potrzeby zmniejszenia dawki. Dawkowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek jest przeciwwskazane, patrz punkt 4.3.

Niewydolność wątroby (patrz punkt 5.2):

Nie ma potrzeby zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież:

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podawania

Wstrzyknięcie powinno być wykonywane powoli i głęboko w część grzbietowo-pośladkową (górny zewnętrzny kwadrant pośladka) mięśnia pośladkowego przy ścisłym zachowaniu warunków aseptycznych. W przypadku wielokrotnego podawania należy podawać naprzemiennie w lewy i prawy pośladek. Przed wstrzyknięciem należy zawsze sprawdzić, czy igła nie znajduje się w żyle.

W przypadku wystąpienia silnego bólu podczas wstrzyknięcia, należy natychmiast przerwać podawanie leku.

U pacjentów z endoprotezą stawu biodrowego wstrzyknięcie należy wykonywać po przeciwległej stronie.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    Nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu, np. leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), kwas acetylosalicylowy (ASA);

-    Produktu leczniczego Aglan nie wolno podawać pacjentom, u których stwierdzono ataki astmy, polipy nosa, obrzęk naczynioworuchowy lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ;

-    Zaburzenia hemostatyczne lub jednoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych (przeciwwskazanie związane z pozajelitową drogą podania);

-    Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, w związku ze stosowanym wcześniej leczeniem NLPZ;

-    Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej różnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);

-    Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne nieprawidłowe krwawienia;

-    Ciężka niewydolność wątroby;

-    Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych;

-    Ciężka niekontrolowana niewydolność serca;

-    Trzeci trymestr ciąży (Patrz punkt 4.6);

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Aglan z NLPZ włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2.

Stosowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku jest zwiększona częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne (Patrz punkt 4.2).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa i perforacje

W każdym momencie leczenia lekami z grupy NLPZ odnotowywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji, które mogą być śmiertelne, z lub bez objawów ostrzegawczych bądź podobnych zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego występujących w wywiadzie.

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów, u których występują owrzodzenia przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną.

U tych pacjentów należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej), jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych produktów mogących zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (Patrz punkt 4.5).

Pacjenci, u których w wywiadzie występowało działanie toksyczne na przewód pokarmowy, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienie). a zwłaszcza na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy (Patrz punkt 4.5).

W przypadku. gdy u pacjenta otrzymującego produkt leczniczy Aglan wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, produkt leczniczy należy odstawić.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego. choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu (Patrz punkt 4.8).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia . Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania meloksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Wpływ na nerki

NLPZ hamują syntezę prostaglandyn nerkowych, które odgrywają pomocniczą rolę w utrzymaniu przepływu krwi przez nerki. NLPZ mogą wywoływać dekompensację czynności nerek u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki. Zwykle (po zaprzestaniu stosowania tych leków), zaburzona czynność nerek całkowicie powraca do wartości sprzed leczenia. W tym przypadku, pacjentami z grupy ryzyka są pacjenci odwodnieni, z zastoinową niewydolnością serca, marskością wątroby, zespołem nerczycowym i zaburzeniami czynności nerek, pacjenci leczeni lekami moczopędnymi lub po dużych zabiegach chirurgicznych powodujących

3

zmniejszenie objętości krwi krążącej. Odnotowano również wzajemną interferencję z działaniem natriuretycznym leków moczopędnych. Należy ściśle monitorować diurezę i czynność nerek w tej grupie pacjentów po rozpoczęciu leczenia.

W rzadkich przypadkach NLPZ mogą wywoływać śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerek oraz zespół nerczycowy. Dawka produktu leczniczego Aglan u pacjentów z końcową fazą niewydolności nerek leczonych hemodializami nie powinna przekraczać

7.5    mg.

Reakcje skórne

U pacjentów leczonych meloksykamem odnotowano występowanie zagrażających życiu reakcji skórnych: zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS - Stevens-Johson Syndrome) i toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN - Toxic Epidermal Necrolysis). Pacjentów należy poinformować o możliwych objawach i konieczności ścisłego monitorowania reakcji skórnych. Ryzyko wystąpienia SJS i TEN jest największe w ciągu pierwszych tygodni leczenia.

Leczenie meloksykamem należy przerwać w przypadku pojawienia się objawów SJS lub TEN (np.: postępująca wysypka, często z pęcherzami lub zmianami chorobowymi dotyczącymi błon śluzowych).

Wczesne zdiagnozowanie SJS i TEN oraz natychmiastowe odstawienie podejrzewanego produktu leczniczego daje najlepsze rokowanie.

Należy na stałe przerwać stosowanie meloksykamu u pacjentów, u których wystąpił SJS lub TEN związany ze stosowaniem meloksykamu.

Czynność wątroby

Tak jak dla większości innych leków z grupy NLPZ opisywano sporadyczne zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi oraz zmiany innych wskaźników czynności wątroby. W większości przypadków zwiększenie to było przemijające i nieznacznie powyżej wartości prawidłowych. W razie wystąpienia znacznych i długotrwałych zmian należy odstawić produkt leczniczy Aglan i prowadzić kontrolę nieprawidłowych wartości wskaźników czynności wątroby.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z klinicznie stabilną marskością wątroby.

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci osłabieni oraz o lżejszej budowie ciała mogą wykazywać gorszą tolerancję potencjalnych działań niepożądanych i powinni znajdować się pod ścisłą kontrolą.

Podobnie jak podczas stosowania innych leków z grupy NLPZ, konieczna jest zwiększona ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności nerek, wątroby lub serca.

Meloksykam może maskować objawy istniejącej infekcji.

W przypadku niewystarczającego działania terapeutycznego nie należy przekraczać zalecanej dobowej dawki produktu leczniczego. Jeśli stan pacjenta nie ulegnie poprawie w ciągu kilku dni, należy ponownie ocenić korzyści kliniczne wynikające z leczenia.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne:

Inne leki z grupy NLPZ włączając salicylany (kwas salicylowy > 3g/dobę):

Inne leki z grupy NLPZ w dużych dawkach: jednoczesne stosowanie więcej niż jednego leku z grupy NLPZ może zwiększyć ryzyko powstania owrzodzeń w obrębie przewodu pokarmowego oraz krwawień spowodowanych synergistycznym działaniem tych leków. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania meloksykamu z innymi lekami z grupy NLPZ (patrz punkt 4.4).

4

Leki moczopędne:

Stosowanie NLPZ u pacjentów odwodnionych wiąże się z możliwością rozwoju ostrej niewydolności nerek. Pacjenci stosujący jednocześnie leki moczopędne i produkt leczniczy Aglan muszą być odpowiednio nawadniani, a przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić czynność ich nerek (patrz punkt 4.4).

Leki trombolityczne i leki antyagregacyjne:

-    Leki przeciwzakrzepowe: leki z grupy NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych takich, jak warfaryna (Patrz punkt 4.4).

-    Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI): zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (Patrz punkt 4.4).

Zwiększenie ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego jest spowodowane ograniczeniem czynności trombocytów oraz jednoczesnym uszkodzeniem błony śluzowej przewodu pokarmowego. Doustne leki przeciwzakrzepowe, tyklopidyna, heparyna podawana ogólnoustrojowo, leki trombolityczne: zwiększają ryzyko krwawienia. Jeśli uniknięcie jednoczesnego stosowania tych leków nie jest możliwe, należy ściśle monitorować działanie leków przeciwzakrzepowych.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) i antagoniści receptora angiotensyny II:

Leki z grupy NLPZ (z uwzględnieniem kwasu acetylosalicylowego w dawkach > 3 g na dobę) i antagoniści receptora angiotensyny II wywierają synergistyczne działanie zmniejszające przesączanie kłębuszkowe, które może nasilić się gdy czynność nerek jest zmieniona. Jednoczesne stosowanie tych leków u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) odwodnionych, może wywołać ciężką niewydolność nerek poprzez bezpośrednie oddziaływanie na przesączanie kłębuszkowe. Zaleca się monitorowanie czynności nerek na początku leczenia oraz odpowiednio częste nawadnianie pacjenta. Ponadto, jednoczesne stosowanie tych leków może zmniejszyć przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II prowadząc do zmniejszenia skuteczności leczenia (w wyniku zahamowania syntezy prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne).

Leki przeciwnadciśnieniowe:

(np. leki beta-adrenolityczne, inhibitory ACE, leki rozszerzające naczynia, leki moczopędne): stwierdzono zmniejszenie skuteczności leków przeciwnadciśnieniowych podczas stosowania NLPZ, spowodowane zahamowaniem syntezy prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne.

Cyklosporyna:

Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie nefrotoksyczne cyklosporyny z powodu wpływu na prostaglandyny nerkowe. Podczas jednoczesnego stosowania tych leków należy monitorować czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Metotreksat:

Jednoczesne stosowanie leków z grupy NLPZ może zwiększać hematologiczne działanie toksyczne metotreksatu. Należy ściśle monitorować wskaźniki morfologii krwi. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków NLPZ u pacjentów leczonych dużymi dawkami metotreksatu (powyżej 15 mg na tydzień). Jednoczesne stosowanie meloksykamu nie wpływa znacząco na farmakokinetykę metotreksatu (15 mg na tydzień), należy uwzględnić, że NLPZ mogą zwiększyć hematologiczne działanie toksyczne metotreksatu.

Kortykosteroidy:

Zwiększają ryzyko krwawień lub owrzodzeń w obrębie przewodu pokarmowego (Patrz punkt 4.4).

Chinolony:

Możliwe zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek podczas jednoczesnego stosowania chinolonów i leków z grupy NLPZ.

Wkładki wewnątrzmaciczne:

NLPZ mogą zmniejszać skuteczność wkładek wewnątrzmacicznych.

Interakcje farmakokinetyczne (oddziaływanie meloksykamu na farmakokinetykę innych leków)

Lit:

Stwierdzono, że leki z grupy NLPZ powodują zwiększenie stężenia litu w osoczu. Zaleca się monitorowanie stężenia litu w osoczu po rozpoczęciu leczenia, po zmianie dawkowania oraz po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Aglan.

Metotreksat:

NLPZ mogą zmniejszać wydzielanie metotreksatu przez kanaliki nerkowe zwiększając przez to stężenie metotreksatu w osoczu. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania NLPZ u pacjentów leczonych dużymi dawkami metotreksatu (powyżej 15 mg na tydzień) (patrz punkt 4.4). Ryzyko interakcji pomiędzy lekami z grupy NLPZ i metotreksatem należy także wziąć pod uwagę u pacjentów leczonych małymi dawkami metotreksatu, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku konieczności leczenia skojarzonego należy monitorować wskaźniki morfologii krwi oraz czynność nerek. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania NLPZ i metotreksatu w ciągu 3 dni, w takim przypadku może nastąpić zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu i powodować zwiększoną toksyczność metotreksatu.

Pomimo, że jednoczesne stosowanie meloksykamu nie wpływa znacząco na farmakokinetykę metotreksatu (w dawce 15 mg na tydzień), należy uwzględnić, że NLPZ mogą zwiększyć hematologiczne działanie toksyczne metotreksatu (patrz powyżej). (Patrz punkt 4.8).

Interakcje farmakokinetyczne (wpływ innych leków na farmakokinetykę meloksykamu)

Cholestyramina:

Cholestyramina przyspiesza wydalanie meloksykamu przez przerwanie krążenia wątrobowo-jelitowego, w wyniku czego klirens meloksykamu zwiększa się o 50%, a okres półtrwania ulega skróceniu do 13 ± 3 godzin. Opisana interakcja jest klinicznie znacząca.

Nie opisano żadnych znaczących interakcji farmakokinetycznych dotyczących dawkowania podczas jednoczesnego podawania leków zobojętniających kwas solny, cymetydyny i digoksyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronień i wad wrodzonych serca po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Ogólne ryzyko wystąpienia wad wrodzonych serca i naczyń zwiększyło się z mniejszego niż 1% aż do około 1,5%. Ryzyko najpewniej zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki i długości okresu leczenia. Wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn u zwierząt powodowało zwiększenie poronień przed i po implantacji zarodka oraz obumieranie embrionów. Co więcej, u zwierząt, którym w okresie organogenezy podawano inhibitory syntezy prostaglandyn stwierdzono zwiększoną częstość występowania różnego rodzaju wad wrodzonych, w tym sercowo-naczyniowych. Nie należy stosować produktu leczniczego Aglan w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to niezbędne. Jeżeli produkt leczniczy Aglan jest stosowany u kobiet planujących ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę i możliwie najkrótszy okres leczenia.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narazić płód na:

-    działanie uszkadzające serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego (ductus arteriosus) i nadciśnieniem płucnym),

-    zaburzenie czynności nerek, które może rozwinąć się do niewydolności nerek z małowodziem, matkę i noworodka, pod koniec ciąży na:

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia,

- zahamowanie skurczów macicy powodujące opóźnienie lub wydłużenie akcji porodowej.

Z tego względu produkt leczniczy Aglan jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania meloksykamu do mleka u ludzi. Ze względu na długi okres półtrwania stosowanie produktu leczniczego nie jest wskazane dla matek karmiących piersią.

Płodność

Stosowanie meloksykamu może mieć niekorzystny wpływ na płodność i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. U kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub będących w trakcie leczenia z powodu niepłodności należy rozważyć odstawienie meloksykamu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Meloksykam nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, senności, zawrotów głowy oraz innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

a)    Opis ogólny

Przedstawione poniżej dane o częstości występowania działań niepożądanych oparte są na częstościach występowania działań niepożądanych zaobserwowanych w badaniach klinicznych, odpowiednio. Informacja ta oparta jest na badaniach klinicznych, w których uczestniczyło 3750 pacjentów leczonych doustnie dawkami 7,5 mg lub 15 mg na dobę, w postaci tabletek lub kapsułek, przez 18 miesięcy (średni okres leczenia wynosił 127 dni). Uwzględniono również działania niepożądane zgłoszone w raportach otrzymanych w związku ze stosowaniem produktu po wprowadzeniu do obrotu.

Działania niepożądane podzielono według częstości występowania w oparciu o poniższy podział:

Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do 1/100); rzadko (> 1/10 000 do 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

b)    Tabela działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często:    Niedokrwistość

Niezbyt często:    Zaburzenia liczby krwinek: leukopenia; trombocytopenia; agranulocytoza*

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:    Reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne

Zaburzenia psychiczne

Rzadko:    Zaburzenia nastroju, bezsenność i koszmary senne

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    Zawroty głowy, bóle głowy

Niezbyt często:    Zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, senność

Rzadko:    Dezorientacja

Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie

Zaburzenia oka Rzadko:


Zaburzenia serca

Niezbyt często:    Kołatanie serca, niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:    Początek ostrego napadu astmy u niektórych osób uczulonych na kwas

acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    Niestrawność, nudności i wymioty, bóle brzucha, zaparcie, wzdęcia

z oddawaniem gazów, biegunka

Niezbyt często:    Krwawienie z przewodu pokarmowego (smoliste stolce, krwawe

wymioty), choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej Rzadko:    Perforacje przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka,

zapalenie błony śluzowej jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    Przemijające zmiany wartości wskaźników czynności wątroby

(np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub zwiększenie stężenia bilirubiny)

Rzadko:    Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często:    Świąd, wysypka

Niezbyt często:    Pokrzywka, uderzenia gorąca lub zaczerwienienie twarzy i szyi

Rzadko:    Zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne, martwicze oddzielanie się

naskórka**, obrzęk naczynioruchowy, reakcje pęcherzowo-podobne takie, jak rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    Zmiany wartości wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia

kreatyniny lub mocznika)

Rzadko:    Niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    Obrzęki

* Opisano pojedyncze przypadki agranulocytozy u pacjentów leczonych meloksykamem i innymi lekami o potencjalnym działaniu toksycznym na szpik kostny.

**Odnotowano ciężkie niepożądane reakcje skórne (ang. SCARs - Severe cutaneous adverse reactions): zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS - Stevens-Johson Syndrome) i toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN - Toxic Epidermal Necrolysis) (patrz punkt 4.4).

Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami śmiertelne, szczególnie u osób w podeszłym wieku (Patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu leczniczego odnotowano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (Patrz punkt 4.4). Rzadziej odnotowywano zapalenie błony śluzowej żołądka.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane ze zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania NLPZ ograniczają się zazwyczaj do: letargu, senności, nudności, wymiotów, bólu w nadbrzuszu i zwykle ustępują po wdrożeniu leczenia wspomagającego. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie zatrucie może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzenia czynności wątroby, depresji oddechowej, śpiączki, drgawek, zapaści krążeniowej i zatrzymania akcji serca. Odnotowano również występowanie reakcji rzekomoanafilaktycznej związanej ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, może ona wystąpić po przedawkowaniu.

W przypadku przedawkowania NLPZ należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. Badania kliniczne wykazały, że cholestyramina podawana doustnie, trzy razy na dobę, w dawce 4 g przyspiesza wydalanie meloksykamu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne kod ATC: M 01 AC 06

Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) z grupy oksykamów, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Działanie przeciwzapalne meloksykamu dowiedziono w standardowych modelach zapalenia. Tak jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, dokładny mechanizm działania pozostaje nieznany. Nie mniej jednak istnieje co najmniej jeden wspólny mechanizm działania wszystkich leków z grupy NLPZ (w tym meloksykamu): hamowanie biosyntezy prostaglandyn, znanych mediatorów stanu zapalnego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Meloksykam jest całkowicie wchłaniany po wstrzyknięciu domięśniowym. Jego względna biodostępność w porównaniu z podaniem doustnym wynosi prawie 100%. Z tego względu nie ma konieczności modyfikacji dawkowania przy zmianie z podania domięśniowego na podanie doustne. Po podaniu 15 mg meloksykamu we wstrzyknięciu domięśniowym, maksymalne stężenie w osoczu wynoszące około 1,62 pg/l jest osiągane w ciągu około 60 minut.

Dystrybucja

Meloksykam bardzo silnie wiąże się z białkami osocza, głównie albuminami (99%). Meloksykam przenika do mazi stawowej , w której osiąga stężenie równe około połowie stężenia w osoczu.

Objętość dystrybucji jest mała, stanowi średnio 11 l. Zmienność międzyosobnicza wynosi około 30-40%.

Metabolizm

Meloksykam jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie. W moczu stwierdzono występowanie czterech różnych metabolitów meloksykamu, z których wszystkie są farmakodynamicznie nieaktywne. Główny metabolit 5’-karboksymeloksykam (60% dawki) jest zmieniany na drodze oksydacji w pośredni produkt 5’-hydroksymetylomeloksykam, który jest również wydalany w niewielkich ilościach (9% dawki). Badania in vitro wskazują, że ważną rolę w przemianach metabolicznych odgrywa CYP 2C9, z niewielkim udziałem izoenzymu CYP 3A4. Aktywność peroksydazowa u pacjenta prawdopodobnie odpowiada za powstawanie dwóch innych metabolitów stanowiących odpowiednio 16% i 4% podanej dawki.

Eliminacja

Meloksykam jest wydalany głównie w postaci metabolitów występujących w równych proporcjach w moczu i kale. Mniej niż 5% dawki dobowej jest wydalane w postaci niezmienionej z kałem, podczas gdy w moczu wydalane są jedynie śladowe ilości substancji macierzystej.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 20 godzin. Całkowity klirens osoczowy wynosi średnio 8 ml/min.

Liniowość lub nieliniowość

Meloksykam wykazuje farmakokinetykę liniową w zakresie dawek leczniczych od 7,5 mg do 15 mg po podaniu doustnym lub domięśniowym.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność wątroby lub nerek

Zarówno niewydolność wątroby, jak i łagodna bądź umiarkowana niewydolność nerek nie mają znaczącego wpływu na farmakokinetykę meloksykamu. W końcowej fazie niewydolności nerek, zwiększona objętość dystrybucji może spowodować zwiększenie stężenia wolnego meloksykamu i nie wolno przekraczać dawki dobowej 7,5 mg (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Średni klirens osoczowy w stanie stacjonarnym u pacjentów w podeszłym wieku jest nieco mniejszy niż stwierdzany u pacjentów młodszych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne wykazały, że profil toksykologiczny meloksykamu jest identyczny jak dla leków z grupy NLPZ: owrzodzenia i nadżerki w obrębie przewodu pokarmowego, martwica brodawek nerkowych po podaniu dużych dawek podczas długotrwałego stosowania u dwóch gatunków zwierząt. Badania wpływu produktu leczniczego, podawanego doustnie, na układ rozrodczy u szczurów wykazały zmniejszenie owulacji, hamowanie implantacji zarodka i działanie embriotoksyczne (zwiększenie resorpcji) po podaniu dawek toksycznych dla matki wynoszących 1mg/kg i większych. Dawki te były 5 do 10 razy większe od dawek klinicznych (7,5 - 15 mg) w przeliczeniu na mg/kg mc. (człowiek: 75 kg). Opisano uszkadzające działanie na płód w końcowym okresie ciąży, wspólne dla wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn. Nie wykazano działania mutagennego zarówno in vitro jak i in vivo. Nie stwierdzono działania rakotwórczego u szczurów i myszy, w dawkach znacznie większych od dawek klinicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Meglumina Poloksamer 188

Glicyna

Sodu wodorotlenek Sodu chlorek Glikofurol

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na brak badań dotyczących zgodności, nie wolno mieszać tego produktu z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Ampułki przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysta szklana ampułka 2 ml ze szkła hydrolitycznego klasy I, zawierająca 1,5 ml roztworu do wstrzykiwań.

Wielkość opakowania 5 x 1,5 ml 10 x 1,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Wstrzyknięcie jest przeznaczone do użytku dla jednego pacjenta i powinno być wykonane natychmiast po otwarciu ampułki. Wstrzyknięcia nie należy wykonywać w przypadku obecności cząstek stałych w roztworze. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga, Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15960

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3 września 2009 r.

Data przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Aglan