+ iMeds.pl

Ahist 5 mgUlotka Ahist

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

AHIST, 5 mg, tabletki powlekane

Lewocetyryzyny dichlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ahist i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ahist

3.    Jak stosować lek Ahist

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ahist

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ahist i w jakim celu się go stosuje

Lewocetyryzyna jest substancją czynną leku Ahist.

Ahist jest lekiem przeciwalergicznym.

Lek stosuje się w leczeniu objawów związanych z:

-    alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa),

-    pokrzywką.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ahist

Kiedy nie stosować leku Ahist:

- jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ahist (wymienionych w punkcie 6).

- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ahist należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli pacjent może mieć trudności z oddawaniem moczu (np. w związku z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub powiększonym gruczołem krokowym), należy poradzić się lekarza.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ahist u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ tabletki powlekane nie pozwalają na odpowiednie dostosowanie dawki.

Lek Ahist a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ahist z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Ahist jednocześnie z alkoholem.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami działającymi ośrodkowo może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego, chociaż wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów stosujących lek Ahist może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek. Jednak specjalne testy przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Lek Ahist zawiera laktozę.

Ahist zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ahist

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecaną dawką leku dla dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych jest jedna tabletka raz na dobę.

Specjalne wskazówki dotyczące dawkowania dla określonych grup pacjentów

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek, u dzieci dawka będzie ustalona na podstawie masy ciała; dawkę leku ustali lekarz.

Pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wolno stosować leku Ahist.

Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle zalecaną dawkę leku.

U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia czynności nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek. U dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała. Dawkę leku ustali lekarz.

Nie zaleca się podawania leku Ahist dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku, jeżeli czynność nerek jest prawidłowa.

Jak i kiedy należy stosować lek Ahist?

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ahist

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Ahist może wystąpić senność u dorosłych.

U dzieci początkowo może występować pobudzenie i niepokój, a następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Ahist należy zwrócić się do lekarza, który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Ahist

W przypadku pominięcia zastosowania leku Ahist bądź zastosowania dawki mniejszej niż zalecana przez lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim przypadku należy poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować dawkę zaleconą przez pacjenta.

Przerwanie stosowania leku Ahist

Przerwanie leczenia nie powinno spowodować żadnych działań niepożądanych. Objawy mogą powrócić, ale ich nasilenie nie powinno być większe niż przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste objawy niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    Suchość w jamie ustnej • Bóle głowy • Zmęczenie • Senność

Niezbyt częste objawy niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Wyczerpanie • Bóle brzucha

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Zgłaszano również inne działania niepożądane, takie jak: kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku, uczucie wirowania lub kołysania, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, obrzęki, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne, duszność, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, pobudzenie lub zachowanie agresywne, omamy, depresja, bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, wymioty, zwiększenie apetytu i nudności.

W razie wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Ahist i zgłosić się do lekarza. Do objawów reakcji nadwrażliwości należą: obrzęk jamy ustnej, j ęzyka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu lub połykaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech), pokrzywka, nagły spadek ciśnienia krwi, prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ahist

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „EXP”. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, zaś cztery ostatnie cyfry oznaczają rok.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ahist

-    Substancją czynną leku jest lewocetyryzyna. Lewocetyryzyna jest obecna w postaci lewocetyryzyny dichlorowodorku (5 mg) w ilości odpowiadającej 4,2 mg lewocetyryzyny.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian (rdzeń tabletki) oraz hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171) (otoczka Opadry White).

Jak wygląda lek Ahist i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane są białe lub białawe, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym napisem ‘L9CZ’ po jednej stronie i ‘5’ po drugiej stronie.

Lek jest dostępny w blistrach po 28 tabletek w pudełku oraz w blistrach podzielnych na dawki pojedyncze zawierających: 30x1 tabletka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

Synthon B.V.

Microweg 22 6545CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania SL Castelló 1

Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa tel. (22) 546 64 00 fax. (22) 644 22 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ahist

Charakterystyka Ahist

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AHIST, 5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Lewocetyryzyny dichlorowodorek

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 64,0 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane są białe lub białawe, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym napisem ‘L9CZ’ po jednej stronie i ‘5’ po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podania

Tabletkę powlekaną należy przyjmować doustnie, połykając ją w całości i popijając płynem. Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Zaleca się, aby całą dawkę dobową przyjmować w jednej dawce.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat

U dzieci w wieku od 2 do 6 lat nie ma możliwości dostosowania dawki produktu w postaci tabletek powlekanych. Zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Nie zaleca się podawania lewocetyryzyny niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak danych dotyczących stosowania w tej populacji.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabletka powlekana).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz poniżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Odstępy między kolejnymi dawkami należy ustalić indywidualnie w zależności od czynności nerek. Należy zapoznać się z poniższą tabelą i odpowiednio dostosować dawkę. Aby skorzystać z tabeli dawkowania, należy oszacować klirens kreatyniny (Clkr) u danego pacjenta w ml/min. Clkr (ml/min) można oszacować na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (mg/dl), posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)_(x 0,85 u kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

^80

1 tabletka raz na dobę

Lekkie zaburzenia czynności nerek

50 - 79

1 tabletka raz na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek

30 - 49

1 tabletka co 2 dni

Ciężkie zaburzenia czynności nerek

< 30

1 tabletka co 3 dni

Schyłkowa choroba nerek -

< 10

Lek przeciwwskazany

Pacjenci dializowani

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny i masy ciała pacjenta. Nie ma szczegółowych danych dotyczących dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów tylko z zaburzeniami czynności wątroby.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek” powyżej).

Czas trwania leczenia

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy < 4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z przebiegiem i historią choroby; leczenie można przerwać tuż po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy > 4 dni w tygodniu i utrzymujące się dłużej niż przez 4 tygodnie) można pacjentowi zaproponować ciągłe leczenie w okresie ekspozycji na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w postaci tabletek powlekanych obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu w przewlekłej pokrzywce i przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa obejmuje okres do jednego roku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania tabletek lewocetyryzyny u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż obecnie dostępne tabletki powlekane nie pozwalają na dostosowanie dawki. Zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego spożywania alkoholu (patrz Interakcje).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami predysponującymi do zatrzymania moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ lewocetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji lewocetyryzyny (w tym badań z lekami indukującymi CYP3A4); badania z zastosowaniem związku racemicznego cetyryzyny nie wykazały istotnych klinicznie niepożądanych interakcji (z antypiryną, pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem i diazepamem). Niewielkie zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%) zaobserwowano w badaniu po podaniu wielokrotnym z teofiliną (400 mg raz na dobę); podczas gdy jednoczesne podawanie cetyryzyny nie wpływało na dystrybucję teofiliny. W badaniu po wielokrotnym podaniu rytonawiru (600 mg dwa razy na dobę) i cetyryzyny (10 mg na dobę), stopień ekspozycji na cetyryzynę zwiększył się o około 40%, podczas gdy dystrybucja rytonawiru zmieniła się nieznacznie (-11%) podczas równoczesnego stosowania cetyryzyny.

Stopień wchłaniania lewocetyryzyny nie zmniejsza się pod wpływem pokarmu, natomiast zmniejsza się jej szybkość wchłaniania.

U wrażliwych pacjentów podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny jednocześnie z alkoholem lub innymi substancjami o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego, choć wykazano, że racemat cetyryzyna nie nasila działania alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania lewocetyryzyny w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Porównawcze badania kliniczne nie dostarczyły dowodów na to, aby lewocetyryzyna w zalecanej dawce osłabiała koncentrację, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów. Jednak podczas leczenia lewocetyryzyną u niektórych pacjentów może wystąpić senność, zmęczenie i osłabienie. Dlatego pacjenci, którzy zamierzają prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, powinny wziąć pod uwagę swoją reakcj ę na produkt leczniczy.

4.8    Działania niepożądane

Badania kliniczne

W badaniach klinicznych z udziałem kobiet i mężczyzn w wieku od 12 do 71 lat co najmniej jedno działanie niepożądane wystąpiło u 15,1% pacjentów otrzymujących lewocetyryzynę w dawce 5 mg w porównaniu z 11,3% pacjentów otrzymujących placebo. 91,6% tych działań niepożądanych miało nasilenie łagodne lub umiarkowane.

W badaniach klinicznych odsetek pacjentów, którzy nie ukończyli badania z powodu zdarzeń niepożądanych, wynosił 1,0% (9/935) w grupie otrzymującej lewocetyryzynę w dawce 5 mg i 1,8% (14/771) w grupie otrzymującej placebo.

W badaniach klinicznych oceniających działanie lecznicze lewocetyryzyny uczestniczyło 935 osób otrzymuj ących lek w zalecanej dawce 5 mg na dobę. W tej grupie następujące działania niepożądane notowano z częstością 1% lub większą (często: >1/100 do <1/10) po zastosowaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg lub placebo:

Działania niepożądane zgodnie z terminologią WHO (ang. WHOART)

Placebo (n = 771)

Lewocetyryzyna 5 mg (n = 935)

Ból głowy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Senność

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Suchość w jamie ustnej

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Zmęczenie

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Obserwowano również działania niepożądane występujące niezbyt często (niezbyt często >1/1000 do <1/100), takie jak osłabienie lub bóle brzucha.

Sedatywne działania niepożądane leku, takie jak senność, zmęczenie i osłabienie, występowały częściej (8,1%) podczas stosowania lewocetyryzyny w dawce 5 mg niż podczas podawania placebo (3,1%).

Dzieci i młodzież

W dwóch kontrolowanych placebo badaniach z udziałem 159 dzieci w wieku od 6 do 11 miesięcy oraz w wieku od 1 roku do poniżej 6 lat, stosowano lewocetyryzynę odpowiednio w dawce 1,25 mg na dobę przez 2 tygodnie i 1,25 mg dwa razy na dobę. Obserwowano występowanie następujących działań niepożądanych, z częstością 1% lub większą podczas stosowania lewocetyryzyny lub placebo.

Klasyfikacja układów i narządów.

Działanie niepożądane

Placebo (n=83)

Lewocetyryzyna (n=159)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

0

3 (1,9%)

Wymioty

1 (1,2%)

1 (0,6%)

Zaparcie

0

2 (1,3%)

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

2 (2,4%)

3 (1,9%)

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu


0


2 (1,3%)


W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem 243 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, u których stosowano lewocetyryzynę w dawce 5 mg na dobę w zmiennych okresach, począwszy od mniej niż 1 tygodnia do 13 tygodni. Następujące działania niepożądane zgłaszano z częstością 1% lub większą podczas stosowania lewocetyryzyny lub placebo.

Działanie niepożądane

Placebo (n=240)

Lewocetyryzyna 5 mg (n=243)

Ból głowy

5 (2,1%)

2 (0,8%)

Senność

1 (0,4%)

7 (2,9%)

Doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Kategorie częstości są zdefiniowane zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja

układów

narządowych

Bardzo

często

(>1/10)

Często

(>1/100

do

<1/10)

Niezbyt

często

(>1/1000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1000)

Częstość nieznana

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Nadwrażliwość, w tym anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększone łaknienie

Zaburzenia

psychiczne

Agresja, pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, myśli samobójcze

Zaburzenia

układu

nerwowego

Drgawki, parestezje, zawroty głowy, omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

Kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu

Klasyfikacja

układów

narządowych

Bardzo

często

(>1/10)

Często

(>1/100

do

<1/10)

Niezbyt

często

(>1/1000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1000)

Częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk naczynioruchowy, trwałe wykwity polekowe, świąd, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawami przedawkowania może być senność u dorosłych oraz początkowo pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność u dzieci.

Postępowanie w razie przedawkowania

Nie jest znane specyficzne antidotum na lewocetyryzynę.

W razie przedawkowania, zaleca się leczenie objawowe i podtrzymuj ące. Jeśli od przyjęcia leku upłynęło niewiele czasu, należy rozważyć płukanie żołądka. Lewocetyryzyna nie jest skutecznie usuwana metodą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, pochodne piperazyny.

Kod ATC: R06A E09

Lewocetyryzyna, (R)-enancjomer cetyryzyny, jest silnym i wybiórczym antagonistą obwodowych receptorów H1.

Mechanizm działania

Badania dotyczące wiązania z receptorami wykazały, że lewocetyryzyna ma duże powinowactwo do ludzkich receptorów Hi (Ki = 3,2 nmol/l). Lewocetyryzyna wykazuje 2-krotnie większe powinowactwo niż cetyryzyna (Ki = 6,3 nmol/l). Okres półtrwania procesu odłączania lewocetyryzyny od receptorów Hi wynosi 115 ± 38 min. Po jednorazowym podaniu stopień zablokowania receptorów przez lewocetyryzynę wynosi 90% po 4 godzinach i 57% po 24 godzinach.

Badania farmakodynamiczne u zdrowych ochotników wykazują, że lewocetyryzyna w dawce

0    połowę mniejszej od dawki cetyryzyny wywiera porównywalne z cetyryzyną działanie na skórę

1    błonę śluzową nosa.

Farmakodynamiczne właściwości lewocetyryzyny były oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych z randomizacją:

W badaniu porównującym wpływ lewocetyryzyny w dawce 5 mg, desloratadyny w dawce 5 mg i placebo na bąbel i rumień wywołany histaminą, leczenie lewocetyryzyną powodowało istotne zmniejszenie powstawania bąbla i zaczerwienienia, a działanie to było najsilniejsze w ciągu pierwszych 12 godzin i utrzymywało się przez 24 godziny - w porównaniu z placebo i desloratadyną

(p<0,001).

W badaniach kontrolowanych placebo oceniających ekspozycję na alergeny w modelu z zastosowaniem komory prowokacyjnej początek działania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w łagodzeniu objawów wywołanych pyłkami obserwowano po godzinie od podania leku.

W badaniach in vitro (metoda z użyciem komory Boydena i linii komórowych) wykazano, że lewocetyryzyna hamuje indukowaną przez eotaksynę przezśródbłonkową migracj ę eozynofilów przez komórki skóry i płuc. W eksperymentalnym badaniu farmakodynamicznym in vivo (technika okienek skórnych) u 14 dorosłych pacjentów w ciągu pierwszych 6 godzin reakcji wywołanej pyłkami wykazano trzy główne działania hamuj ące lewocetyryzyny w dawce 5 mg w porównaniu z placebo: hamowanie uwalniania VCAM-1, zmianę przepuszczalności naczyń i zmniejszenie napływu eozynofilów.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania lewocetyryzyny wykazano w kilku, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych z udziałem dorosłych pacjentów z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

W niektórych badaniach wykazano, że lewocetyryzyna w istotnym stopniu łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym uczucie zatkania nosa.

W 6-miesięcznym badaniu klinicznym z udziałem 551 dorosłych pacjentów (w tym 276 pacjentów leczonych lewocetyryzyną) z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (objawy występowały przez 4 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 kolejne tygodnie) i uczulonych na roztocza kurzu domowego i pyłki traw wykazano, że lewocetyryzyna w dawce 5 mg była klinicznie i statystycznie istotnie bardziej skuteczna niż placebo w łagodzeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa ocenianych w skali TSS (punktowy wskaźnik nasilenia objawów klinicznych, ang. total symptom score - TSS) przez cały czas trwania badania; nie występowało zjawisko tachyfilaksji. Przez cały okres trwania badania lewocetyryzyna powodowała istotną poprawę jakości życia pacjentów.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność lewocetyryzyny w tabletkach u dzieci oceniano w dwóch kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów w wieku od 6 do 12 lat, z odpowiednio sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W obu badaniach lewocetyryzyna znacząco złagodziła objawy i poprawiała zależną od stanu zdrowia jakość życia pacjentów.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat, bezpieczeństwo kliniczne ustalono na podstawie kilku krótko- lub długoterminowych badań terapeutycznych:

-    jednego badania klinicznego, w którym 29 dzieci w wieku od 2 do 6 lat, z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, leczono lewocetyryzyną w dawce1,25 mg dwa razy na dobę przez 4 tygodnie,

-    jednego badania klinicznego, w którym 114 dzieci w wieku od 1. roku do 5 lat z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub przewlekłą pokrzywką idiopatyczną leczono lewocetyryzyną w dawce 1,25 mg dwa razy na dobę przez 2 tygodnie,

-    jednego badania klinicznego, w którym 45 dzieci w wieku od 6 do 11 miesięcy życia, z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub przewlekłą pokrzywką idiopatyczną leczono lewocetyryzyną

w dawce 1,25 mg raz na dobę przez 2 tygodnie,

-    jednego długoterminowego (trwającego 18 miesięcy) badania klinicznego z udziałem 255 pacjentów z atopią, w wieku od 12 do 24 miesięcy w momencie włączenia do badania, leczonych lewocetyryzyną.

Profil bezpieczeństwa był podobny do obserwowanego w badaniach krótkoterminowych przeprowadzonych u dzieci w wieku od 1 do 5 lat.

W kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem 166 pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, 85 pacjentów otrzymywało placebo, a 81 pacjentów lewocetyryzynę w dawce 5 mg raz na dobę przez 6 tygodni. Leczenie lewocetyryzyną powodowało istotne zmniejszenie nasilenia świądu w 1. tygodniu i w całym okresie leczenia w porównaniu z placebo. Lewocetyryzyna, w porównaniu z placebo, powodowała również większą poprawę związanej ze zdrowiem jakości życia, ocenianej za pomocą wskaźnika jakości życia w chorobach dermatologicznych (ang. Dermatology Life Quality Index).

Przewlekłą pokrzywka idiopatyczna była badana jako model pokrzywki. Uwalnianie histaminy jest czynnikiem przyczynowym występowania pokrzywki, dlatego można oczekiwać, że lewocetyryzyna będzie skuteczna w łagodzeniu objawów innych, niż przewlekła idiopatyczna pokrzywka, rodzajów pokrzywek.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Wpływ na reakcje skórne wywołane przez histaminę nie jest związany ze stężeniem leku w osoczu.

W zapisach EKG nie stwierdzono istotnego wpływu lewocetyryzyny na odstęp QT.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka lewocetyryzyny ma przebieg liniowy, nie zależy od dawki ani czasu i wykazuje małą zmienność osobniczą. Profil farmakokinetyczny w przypadku podawania pojedynczego enancjomeru jest taki sam jak w przypadku podawania cetyryzyny. W czasie wchłaniania i eliminacji nie dochodzi do odwrócenia chiralności.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym lewocetyryzyna wchłania się szybko i w znacznym stopniu. Maksymalne stężenia w osoczu występuje po 0,9 godziny od podania. Stan stacjonarny jest osiągany po 2 dniach. Stężenie maksymalne wynosi zwykle 270 ng/ml po jednorazowym podaniu dawki 5 mg i 308 ng/ml po wielokrotnym podaniu dawki 5 mg raz na dobę. Stopień wchłaniania nie zależy od dawki ani od przyjmowania pokarmu, jednak pokarm opóźnia osiągnięcie i zmniejsza wartość maksymalnego stężenia leku.

Dystrybucja

Brak danych dotyczących tkankowej dystrybucji lewocetyryzyny u ludzi i jej przenikania przez barierę krew-mózg. U szczurów i psów największe stężenia tkankowe stwierdzono w wątrobie i nerkach, najmniejsze w kompartmencie ośrodkowego układu nerwowego.

Lewocetyryzyna w 90% wiąże się z białkami osocza. Dystrybucja lewocetyryzyny jest ograniczona, gdyż objętość dystrybucji wynosi 0,4 l/kg.

Metabolizm

U ludzi metabolizowane jest mniej niż 14% dawki lewocetyryzyny i dlatego różnice wynikające z polimorfizmu genetycznego lub jednoczesnego przyjmowania inhibitorów enzymów uważa się za mało znaczące. Szlaki metaboliczne obejmuj ą: utlenianie pierścienia aromatycznego, N- i O-dealkilację i sprzęganie z tauryną. Reakcje dealkilacji przebiegają przede wszystkim z udziałem CYP 3A4, natomiast utlenianie pierścienia aromatycznego przebiega z udziałem licznych i (lub) niezidentyfikowanych izoform CYP. Lewocetyryzyna w stężeniach znacznie większych niż maksymalne stężenia uzyskiwane po doustnym podaniu dawki 5 mg nie miała wpływu na aktywność izoenzymów CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4.

Ze względu na słaby metabolizm i brak możliwości hamowania metabolizmu interakcje lewocetyryzyny z innymi substancjami są mało prawdopodobne.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu u dorosłych wynosi 7,9 ± 1,9 godzin. Średni pozorny klirens całkowity wynosi 0,63 ml/min/kg. Lewocetyryzyna i jej metabolity są wydalane głównie z moczem. Tą drogą wydala się średnio 85,4% dawki. Z kałem wydala się jedynie 12,9% dawki. Lewocetyryzyna jest wydalana zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i aktywnego wydzielania kanalikowego.

Zaburzenia czynności nerek

Pozorny klirens lewocetyryzyny zależy od klirensu kreatyniny. W związku z tym u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie odstępów między kolejnymi dawkami lewocetyryzyny w zależności od klirensu kreatyniny. U osób ze schyłkową niewydolnością nerek z bezmoczem klirens całkowity zmniejsza się o około 80% w porównaniu z osobami zdrowymi. Ilość lewocetyryzyny usuwana w czasie standardowej 4-godzinnej hemodializy wynosiła < 10%.

Dzieci i młodzież

Dane z badania farmakokinetycznego u dzieci i młodzieży po podaniu doustnym pojedynczej dawki 5 mg lewocetyryzyny u 14 dzieci w wieku od 6 do 11 lat, o masie ciała od 20 do 40 kg wykazały, że wartości Cmax i AUC były około 2-krotnie większe niż obserwowane u zdrowych osób dorosłych w badaniu porównawczym. Średnia wartość Cmax wynosiła 450 ng/ml, średnio po 1,2 godziny, przy prawidłowej masie ciała, całkowity klirens był o 30% większy, a okres półtrwania u dzieci i młodzieży był o 24% krótszy niż u dorosłych. Nie przeprowadzono odpowiednich badań farmakokinetycznych u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Przeprowadzono retrospektywną analizę farmakokinetyki populacyjnej u 324 pacjentów (181 dzieci w wieku od 1 do 5 lat, 18 dzieci w wieku od 6 do 11 lat oraz 124 dorosłych w wieku od 18 do 55 lat), którzy otrzymywali pojedyncze lub wielokrotne dawki lewocetyryzyny od 1,25 mg do 30 mg. Dane otrzymane z tej analizy wskazują, że przewidywane stężenie w osoczu po podaniu dawki 1,25 mg raz na dobę dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 5 lat jest podobne do stężenia w osoczu osób dorosłych otrzymuj ących dawkę 5 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane farmakokinetyczne u osób w podeszłym wieku są ograniczone. Po wielokrotnym doustnym podaniu lewocetyryzyny w dawce 30 mg raz na dobę, przez 6 dni, u 9 osób w podeszłym wieku (6574 lat), całkowity klirens był o około 33% mniejszy niż u młodszych pacjentów dorosłych. Wykazano, że dystrybucja postaci racemicznej cetyryzyny jest zależna od czynności nerek, a nie od wieku. Zależność ta dotyczy również lewocetyryzyny, ponieważ lewocetyryzyna i cetyryzyna są wydalane głównie z moczem. Dlatego u osób w podeszłym wieku dawkę lewocetyryzyny należy dostosować do czynności nerek.

Płeć

Wyniki badań farmakokinetycznych u 77 pacjentów (40 mężczyzn, 37 kobiet) były ocenione ze względu na potencjalny związek z płcią. Okres półtrwania był nieco krótszy u kobiet (7,08 ± 1,72 h) niż u mężczyzn (8,62 ± 1,84 h); jednak skorygowany o współczynnik masy ciała klirens po podaniu doustnym u kobiet (0,67 ± 0,16 ml/min/kg), wydaje się być porównywalny do wartości u mężczyzn (0,59 ± 0,12 ml/min/kg). U mężczyzn i kobiet z prawidłową czynnością nerek stosuje się takie same dawki dobowe i odstępy między dawkami.

Rasa

Nie badano wpływu rasy na działanie lewocetyryzyny. Ponieważ lewocetyryzyna jest wydalana głównie przez nerki i nie ma żadnych istotnych różnic rasowych w klirensie kreatyniny, nie oczekuje się różnic pomiędzy rasami w farmakokinetyce lewocetyryzyny. Obserwowano niezwiązane z rasą różnice w kinetyce racemicznej cetyryzyny.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano farmakokinetyki lewocetyryzyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

U pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby (wątrobokomórkowymi, cholestatycznymi lub z żółciową marskością wątroby) pojedyncza dawka 10 lub 20 mg cetyryzyny racemicznej powodowała 50% wydłużenie okresu półtrwania przy zmniejszeniu o 40% klirensu, w porównaniu z osobami zdrowymi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka Opadry white

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium lub blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Wielkości opakowań:

Blistry zawierające 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 lub 120 tabletek. Blistry podzielne na dawki pojedyncze zawierające: 30x1 tabletka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20847

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24/12/2012 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ahist