+ iMeds.pl

Akarboza genevida 50 mgUlotka Akarboza genevida

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Akarboza GeneVida, 50 mg, tabletki Akarboza GeneVida, 100 mg, tabletki

Acarbosum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Akarboza GeneVida i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Akarboza GeneVida

3.    Jak stosować lek Akarboza GeneVida

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Akarboza GeneVida

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AKARBOZA GENEVIDA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek należy do klasy “inhibitorów alfa-glukozydazy” i stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 (cukrzycy nie wymagającej przyjmowania zastrzyków insulinowych). Lek może być stosowany samodzielnie, lub w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika oraz/ lub metforminy.

U pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 poziom cukru (glukozy) we krwi jest zbyt wysoki. Działanie leku polega na spowolnieniu trawienia i wchłaniania cukrów pochodzących ze spożywanych pokarmów. W ten sposób zapobiega on nadmiernemu wzrostowi stężenia glukozy we krwi.

Należy pamiętać, aby w trakcie stosowania leku przestrzegać diety cukrzycowej zaleconej przez lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AKARBOZA GENEVIDA

Kiedy nie stosować leku Akarboza GeneVida

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na akarbozę (substancję czynną leku), lub na którykolwiek z pozostałych składników leku

•    jeśli pacjent choruje na zapalenie jelit

•    jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie jelita grubego - np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości niedrożność jelit

•    jeśli pacjent cierpi na zaburzenia trawienia związane z przewlekła chorobą jelit. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

•    jeśli dolegliwości, na które cierpi pacjent mogą ulec pogorszeniu w wyniku nagromadzenia gazów w jelitach np. duża przepuklina. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

•    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności nerek

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Akarboza GeneVida

Stężenie glukozy we krwi pacjenta może ulec znaczącemu obniżeniu, jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie z akarbozą inne leki przeciwcukrzycowe, takie jak pochodne sulfonylomocznika lub insulina. Należy poinformować lekarza o wszelkich innych stosowanych lekach przeciwcukrzycowych. Niski poziom glukozy we krwi może powodować niektóre z następujących objawów:

•    podwójne widzenie

•    splątanie

•    niewyraźna mowa

•    osłabienie

•    drżenie

•    kołatania (wyczuwalnie przyspieszone lub niewyrównane bicie serca).

Niskie stężenie glukozy we krwi to potencjalnie niebezpieczny stan. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy zażyć glukozę, aby zwiększyć stężenie glukozy we krwi do prawidłowego poziomu. W lokalnej aptece można nabyć glukozę w postaci tabletek, syropu lub cukierków. Zaleca się noszenie przy sobie zawsze pewnej ilości glukozy, na wypadek gdyby jej zażycie okazało się konieczne. Inne cukry, takie jak sacharoza (cukier stołowy) nie zadziałają, ponieważ lek Akarboza GeneVida hamuje ich wchłanianie.

W przypadku wystąpienia opisywanych powyżej objawów, należy skontaktować się z lekarzem w celu przeanalizowania przebiegu leczenia farmakologicznego.

Lekarz może zalecić pacjentowi wykonywanie badań krwi w celu monitorowania czynności wątroby podczas leczenia lekiem Akarboza GeneVida, szczególnie w ciągu pierwszych 6 do 12 miesięcy leczenia.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    węgiel leczniczy (stosowany w leczeniu zatruć lub przedawkowania leków)

•    preparaty zawierające enzymy trawienne (np. pankreatyna lub amylaza)

•    neomycyna (antybiotyk stosowany przed operacjami przewodu pokarmowego)

•    kolestyramina (stosowana w leczeniu świądu będącego następstwem zaburzeń czynności wątroby, wysokiego poziomu cholesterolu lub biegunki)

•    digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca)

•    tiazydy lub leki blokujące kanał wapniowy (stosowane w leczeniu nadciśnienia)

•    glikokortykosteroidy (leki przeciwzapalne)

•    fenytoina (stosowana w leczeniu napadów drgawkowych)

•    fenotiazyna (stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych)

•    hormony tarczycy

•    hormony żeńskie (estrogeny), doustne środki antykoncepcyjne

•    kwas nikotynowy (stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi)

•    leki sympatykomimetyczne, np. epinefryna lub norepinefryna (stosowane w leczeniu zatrzymania akcji serca, znaczącego spadku ciśnienia tętniczego krwi lub w przypadku przedwczesnego porodu)

•    izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Akarboza GeneVida z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać w całości bezpośrednio przed posiłkiem lub rozgryzać z pierwszym kęsem jedzenia. Nie należy zażywać tabletek pomiędzy posiłkami.

W trakcie leczenia lekiem Akarboza GeneVida, sacharoza (cukier trzcinowy) i pokarmy zawierające sacharozę mogą powodować dolegliwości żołądkowe lub nawet biegunkę, ze względu na zwiększoną fermentację cukrów w jelicie grubym.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Akarboza GeneVida nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią, ponieważ wpływ leku na dziecko nie został ustalony. Pacjentki w ciąży lub planujące zajście w ciążę, lub karmiące piersią powinny porozmawiać na ten temat z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Akarboza GeneVida.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Akarboza GeneVida nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, kiedy jest stosowany samodzielnie. Jednakże, w przypadku stosowania leku jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak pochodne sulfonylomocznika lub metformina, u pacjenta może wystąpić znaczące obniżenie stężenia glukozy we krwi. Taki stan może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AKARBOZA GENEVIDA

Lek Akarboza GeneVida należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci dorośli i w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka to 50 mg przyjmowane trzy razy na dobę, przed posiłkami. Lekarz może jednak rozpocząć leczenie od niższej dawki (np. 50 mg raz lub dwa razy na dobę) i zwiększać ją stopniowo, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W przypadku konieczności zastosowania większej dawki leku, lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg trzy razy na dobę. W rzadkich przypadkach, konieczne może okazać się zwiększenie dawki do 200 mg trzy razy na dobę.

Tabletki Akarboza GeneVida należy połykać w całości bezpośrednio przed posiłkiem lub rozgryzać z pierwszym kęsem jedzenia.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej18 lat

Stosowanie leku Akarboza GeneVida nie jest wskazane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Akarboza GeneVida

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek lub omyłkowego zażycia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala w celu oceny ryzyka i uzyskania porady. Należy powstrzymać się od spożywania pokarmów i napojów zawierających węglowodany. Przedawkowanie leku może wywołać takie objawy jak obrzmiałość brzucha (z powodu nagromadzenia zbyt dużej ilości gazów), wzdęcia (wiatry) i biegunkę. Udając się do szpitala lub lekarza należy zabrać ze sobą tę ulotkę oraz opakowanie z pozostałością leku, aby było wiadomo jaki lek pacjent zażył.

Pominięcie zastosowania leku Akarboza GeneVida

W przypadku pominięcia zastosowania tabletki, nie należy zażywać pominiętej dawki między posiłkami. Należy poczekać do kolejnego posiłku i kolejnej zaplanowanej dawki, a następnie kontynuować zażywanie tabletek zgodnie z planem. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Akarboza GeneVida

Lek Akarboza GeneVida należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi stężenia glukozy we krwi. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Akarboza GeneVida może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre z działań niepożądanych mają charakter ciężki. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej nie jest znana. W przypadku wystąpienia któregokolwiek spośród opisanych poniżej objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem:

•    Większa niż zazwyczaj skłonność do powstawania sińców lub krwawień (spowodowana obniżoną liczbą płytek krwi)

•    Reakcja alergiczna (wysypka, zaczerwienienie skóry, wyprysk, pokrzywka)

•    Częściowa lub całkowita niedrożność jelit powodująca bóle i wymioty

•    Zapalenie wątroby (może objawiać się dyskomfortem w jamie brzusznej, żółtaczką, utratą apetytu). Zgłaszano również następujące działania niepożądane:

Bardzo często (działania niepożądane występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Wzdęcia (wiatry).

Często (działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    Biegunka

•    Ból brzucha lub żołądka.

Niezbyt często (działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    Mdłości

•    Wymioty

•    Niestrawność

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, które może wpływać na zmianę wyników testów czynnościowych wątroby.

Rzadko (działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    Zatrzymanie płynów powodujące obrzęk rąk i nóg

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu).

Inne możliwe działania niepożądane (nie można określić częstości występowania w oparciu o dostępne dane):

•    Zatrzymanie gazu w jelitach.

Należy pamiętać, aby w trakcie stosowania leku ściśle przestrzegać diety cukrzycowej zaleconej przez lekarza. W przypadku nieprzestrzegania diety cukrzycowej, niektóre z opisanych powyżej niepożądanych działań (np. wzdęcia/ wiatry, biegunka, ból brzucha) mogą ulec nasileniu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AKARBOZA GENEVIDA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Akarboza GeneVida po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Akarboza GeneVida

•    Substancj ą czynną jest akarboza.

•    Każda tabletka zawiera 50 mg akarbozy. Każda tabletka zawiera 100 mg akarbozy.

•    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana żelowana, krzemionka koloidalna bezwodna oraz magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Akarboza GeneVida i co zawiera opakowanie

   Akarboza GeneVida, 50 mg, tabletki: białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym napisem "ACA 50" po jednej stronie.

   Akarboza GeneVida, 100 mg, tabletki: białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym napisem "ACA 100" po drugiej stronie. Linia podziału jest tylko po to, aby ułatwić rozkruszenie tabletki w celu jej łatwiejszego połknięcia a nie służy do podziału tabletki na dwie równe dawki.

   Akarboza GeneVida jest dostępny w opakowaniach zawierających 30, 60, 120 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny GeneVida GmbH Heinrich-Strater-Str. 49a 44229 Dortmund Niemcy

Wytwórca

FAMAR ITALIA S.P.A, Via Zambeletti, 25, 20021 Baranzate (MI), Włochy.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja

Acarbose GeneVida 50 mg, comprimé Acarbose GeneVida 100 mg, comprimé

Niemcy

Acarbose GeneVida 50 mg Tabletten

Acarbose GeneVida 100 mg Tabletten

Węgry

Acarbose GeneVida 50 mg tabletta

Acarbose GeneVida 100 mg tabletta

Polska

Akarboza GeneVida

Wielka

Acarbose 50mg tablets

Brytania

Acarbose 100mg tablets

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2014

5

Akarboza GeneVida

Charakterystyka Akarboza genevida

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Acarbax, 50 mg, tabletki Acarbax, 100 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg akarbozy.

Każda tabletka zawiera 100 mg akarbozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Acarbax, 50 mg, tabletki: białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym napisem "ACA 50" po jednej stronie.

Acarbax, 100 mg, tabletki: białe lub prawie białe, obustronnie wypukłe z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym napisem "ACA 100" po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia a nie podział na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Acarbax jest wskazany do stosowania w leczeniu cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej), u pacjentów u których stosowanie samej diety, lub diety w połączeniu z leczeniem metforminą oraz/ lub pochodnymi sulfonylomocznika okazało się nieskuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki produktu leczniczego Acarbax należy przyjmować doustnie, rozgryzając tabletkę z pierwszym kęsem posiłku lub połykając w całości z niewielką ilością płynu bezpośrednio przed posiłkiem. Ze względu na duże różnice międzyosobnicze w poziomie aktywności glukozydazy w błonie śluzowej jelit, nie określono jednolitego schematu dawkowania. Dawka leku powinna być ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta w oparciu o odpowiedź kliniczną i tolerancję niepożądanych działań na jelita.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg trzy razy na dobę. U niektórych pacjentów korzystne może okazać się stopniowe dochodzenie do dawki początkowej w celu zminimalizowania niepożądanych działań o charakterze żołądkowo-jelitowym. W tym celu można rozpocząć leczenie od dawki 50 mg podawanej raz lub dwa razy na dobę i stopniowo zwiększać ją do trzech dawek na dobę.

Jeśli zadowalająca odpowiedź kliniczna nie zostanie osiągnięta po upływie 6-8 tygodni leczenia, dawkę można zwiększyć do 100 mg trzy raz na dobę. W rzadkich przypadkach, konieczne może okazać się zwiększenie dawki do maksymalnego poziomu 200 mg trzy razy na dobę.

Acarbax jest przeznaczony do długoterminowego leczenia.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych pomimo ścisłego przestrzegania diety cukrzycowej, nie należy zwiększać dawki leku, a w razie potrzeby należy ją zredukować (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja standardowego schematu dawkowania zalecanego dla osób dorosłych.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania akarbozy u dzieci i młodzieży. Akarboza nie jest wskazana do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby Patrz punkt 4.3.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akarbozę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Acarbax jest również przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, owrzodzeniem jelit, częściową niedrożnością jelit lub u pacjentów z predyspozycją do niedrożności jelit. Ponadto, produktu leczniczego Acarbax nie należy stosować u pacjentów z przewlekłą chorobą jelit przebiegającą z poważnymi zaburzeniami trawienia lub wchłaniania oraz w stanach chorobowych mogących ulec pogorszeniu na skutek zwiększonego gromadzenia się gazów w jelitach np. duże przepukliny.

Acarbax jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby.

Nie badano stosowania produktu leczniczego Acarbax u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. W związku z tym, nie należy stosować leku u pacjentów z klirensem kreatyniny < 25 ml/min/1,73m2.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hipoglikemia

Acarbax stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii, może jednak nasilać działanie hipoglikemizujące insuliny i pochodnych sulfonylomocznika. W związku z tym, należy odpowiednio dostosować dawkowanie tych preparatów. W pojedynczych przypadkach może wystąpić wstrząs hipoglikemiczny (tzn. kliniczne następstwa spadku stężenia glukozy we krwi poniżej 1 mmol/l, takie jak zaburzenia świadomości, splątanie czy drgawki).

Epizody hipoglikemii występujące w trakcie leczenia należy, w razie konieczności, leczyć podając glukozę, a nie sacharozę, ze względu na fakt, iż akarboza opóźnia trawienie i wchłaniania disacharydów, ale nie monosacharydów.

Transaminazy

U pacjentów leczonych akarbozą, może w rzadkich przypadkach wystąpić idiosynkratyczna odpowiedź w postaci objawowej lub bezobjawowej niewydolności wątroby. W większości przypadków, niewydolność ta ustępuje samoistnie po zakończeniu leczenia akarbozą. W ciągu pierwszych sześciu do dwunastu miesięcy leczenia zaleca się monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych. W przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu transaminaz, odstawienie leku może okazać się konieczne, szczególnie gdy podwyższone wartości utrzymują się przez dłuższy czas. W takim przypadku, pacjenci powinni być monitorowani w tygodniowych odstępach czasu do momentu, gdy wyniki badań powrócą do normy.

Wykazano, że podawanie leków zobojętniających kwasowość soku żołądkowego, zawierających magnez i sole glinu np. hydrotalcyt nie łagodzi ostrych objawów żołądkowo-jelitowych związanych ze stosowaniem wysokich dawek produktu leczniczego Acarbax, w związku z tym nie należy zalecać pacjentom ich stosowania w tym celu.

W przypadku podejrzenia niedrożności jelit lub częściowej niedrożności jelit, leczenie należy niezwłocznie przerwać (patrz punkt 4.8).

Podczas stosowania produktu leczniczego Acarbax bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie diety cukrzycowej.

Nie należy przerywać regularnego stosowania produktu leczniczego Acarbax bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do wzrostu stężenia glukozy we krwi.

Ze względu na niewystarczające dane na temat działania i tolerancji produktu leczniczego Acarbax u dzieci i młodzieży, nie powinien być stosowany u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W trakcie leczenia produktem leczniczym Acarbax sacharoza (cukier trzcinowy) i pokarmy zawierające sacharozę mogą powodować dolegliwości żołądkowe lub nawet biegunkę, ze względu na zwiększoną fermentację cukrów w jelicie grubym.

Adsorbenty jelitowe (np. węgiel leczniczy) oraz preparaty zawierające enzymy biorące udział w rozkładzie węglowodanów (takie jak amylaza, pankreatyna) mogą osłabiać działanie produktu leczniczego Acarbax w związku z czym nie należy ich stosować równocześnie.

Jednoczesne podawanie neomycyny może prowadzić do większych spadków poposiłkowego stężenia glukozy we krwi oraz do zwiększonej częstości i nasilenia niepożądanych działań na żołądek i jelita. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, przejściowe obniżenie dawki produktu leczniczego Acarbax może okazać się konieczne.

Jednoczesne podawanie kolestyraminy może nasilać działanie produktu leczniczego Acarbax szczególnie w odniesieniu do obniżania poposiłkowego stężenia insuliny we krwi. W związku z tym, należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Acarbax i kolestyraminy. W rzadkich przypadkach jednoczesnego odstawienia produktu leczniczego Acarbax i kolestyraminy, należy zachować ostrożność, ponieważ u pacjentów nie chorujących na cukrzycę obserwowano zjawisko odbicia w odniesieniu do stężenia insuliny we krwi.

W pojedynczych przypadkach, Acarbax może wpływać na biodostępność digoksyny, w związku z czym konieczne może okazać się odpowiednie dostosowanie dawki digoksyny. Należy rozważyć monitorowanie stężenia digoksyny w surowicy.

W badaniu pilotażowym potencjalnej interakcji pomiędzy produktem leczniczym Acarbax a nifedypiną, nie stwierdzono istotnych, powtarzalnych zmian w profilu stężenia nifedypiny w osoczu.

Do substancji leczniczych, które mogą wywoływać hiperglikemię i osłabiać działanie farmakodynamiczne produktu leczniczego Acarbax należą tiazydy i inne leki moczopędne, glikokortykosteroidy, pochodne fenotiazyny, hormony tarczycy, estrogeny i doustne środki antykoncepcyjne, fenytoina, kwas nikotynowy, leki sympatykomimetyczne, antagoniści kanału wapniowego oraz izoniazyd. Należy uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi pacjentów przyjmujących jeden z wymienionych powyżej leków jednocześnie z produktem leczniczym Acarbax oraz pacjentów leczonych aktualnie wymienionymi powyżej lekami, u których rozważane jest zastosowanie produktu leczniczego Acarbax.

W przypadku, gdy Acarbax zalecony jest do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu hipoglikemizującym (np. pochodne sulfonylomocznika czy metformina), znaczny spadek stężenia glukozy we krwi do poziomu właściwego dla hipoglikemii może wymagać zmniejszenia dawki jednocześnie podawanych leków.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Acarbax u kobiet w ciąży. Ocena wyników badań doświadczalnych na zwierzętach nie wykazała bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję, rozwój zarodka lub płodu, przebieg ciąży oraz rozwój około- i pourodzeniowy.

Stosowanie akarbozy w okresie ciąży jest niewskazane.

U kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę, leczenie cukrzycy powinno opierać się na stosowaniu insuliny w celu utrzymania stężenia glukozy we krwi na poziomie możliwie jak najbardziej zbliżonym do prawidłowego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u płodu związanych z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Laktacja

Nie wiadomo, czy akarboza przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie akarbozy do mleka samic. Nie należy stosować akarbozy podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Akarboza stosowana w monoterapii nie wywołuje hipoglikemii i w związku z tym jest mało prawdopodobne, aby wywierała ona wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak ostrzec pacjentów o ryzyku wystąpienia hipoglikemii podczas stosowania akarbozy w skojarzeniu z metforminą oraz/ lub pochodnymi sulfonylomocznika.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej przedstawione są działania niepożądane produktu leczniczego Acarbax zaobserwowane w trakcie badań klinicznych nad akarbozą z grupą kontrolną otrzymującą placebo, zaprezentowane według klasyfikacji układów i narządów, w kolejności zależnej od częstości występowania (baza badań klinicznych z grupą kontrolną placebo: akarboza N = 8595; placebo N = 7278; stan na 10 lutego 2006).

Częstość występowania zdefiniowano jako: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do <

1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10000 do < 1/1,000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana (niemożliwa do ustalenia w oparciu o dostępne dane): Trombocytopenia*

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana (niemożliwa do ustalenia w oparciu o dostępne dane): Reakcje alergiczne (wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka)*

Zaburzenia naczyniowe Rzadko: obrzęk

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: wzdęcia

Często: biegunka, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ból brzucha Niezbyt często: mdłości, wymioty, niestrawność

Częstość nieznana (niemożliwa do ustalenia w oparciu o dostępne dane): niedrożność /częściowa niedrożność jelit, odma pęcherzykowa jelit *

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Rzadko: żółtaczka

Częstość nieznana (niemożliwa do ustalenia w oparciu o dostępne dane): zapalenie wątroby*

*Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu produktu leczniczego Acarbax do obrotu (stan na: 31 grudnia 2005).

W przypadku podejrzenia całkowitej lub częściowej niedrożności jelit należy niezwłocznie zaprzestać podawania leku.

Zgłoszono pojedyncze przypadki zgonu pacjenta w Japonii na skutek piorunującego zapalenia wątroby. Ich związek z akarbozą nie został ustalony.

W przypadku nieprzestrzegania diety cukrzycowej, niepożądane działania produktu leczniczego Acarbax na jelita mogą ulec nasileniu.

W przypadku wystąpienia ciężkich objawów działań niepożądanych pomimo przestrzegania diety cukrzycowej należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić czasowe lub stałe obniżenie dawki leku.

W rzadkich przypadkach, u pacjentów otrzymujących Acarbax w zalecanej dawce dobowej wynoszącej 150 do 300 mg, obserwowano klinicznie istotne, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby (trzykrotność górnej granicy zakresu wartości uznawanych za prawidłowe). Nieprawidłowe wyniki mogą mieć charakter przemijający w trakcie trwania leczenia produktem leczniczym Acarbax (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Jeżeli tabletki Acarbax są przyjmowane z płynami oraz/ lub pokarmami zawierającymi węglowodany, przedawkowanie leku może prowadzić do wystąpienia bębnicy, wzdęć i biegunki. Jeśli tabletki Acarbax przyjmowane są niezależnie od posiłków, nie należy spodziewać się wzmożonych objawów ze strony jelit.

Nie jest znane specyficzne antidotum dla produktu leczniczego Acarbax.

Należy unikać spożywania posiłków lub napojów zawierających węglowodany przez 4-6 godzin.

W przypadku biegunki, zastosować standardowe metody leczenia zachowawczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory alfa-glukozydazy Kod ATC: A10BF01

U wszystkich badanych gatunków, akarboza wykazuje działanie prawie wyłącznie w przewodzie pokarmowym. Działanie akarbozy opiera się na konkurencyjnym hamowaniu enzymów jelitowych (a-glukozydaz) biorących udział w rozkładaniu disacharydów, oligosacharydów i polisacharydów, opóźniając - w stopniu zależnym od dawki - trawienie tych węglowodanów w jelitach. W rezultacie, spowolnione zostaje uwalnianie i wchłanianie glukozy zawartej w tych węglowodanach. Dzięki temu, akarboza przyczynia się do zmniejszenia przyrostu stężenia glukozy we krwi po posiłkach i łagodzi wahania stężenia glukozy.

W odróżnieniu od pochodnych sulfonylomocznika, akarboza nie wywiera działania stymulującego na trzustkę.

Przyjmowanie akarbozy prowadzi również do obniżenia stężenia glukozy we krwi na czczo i niewielkich zmian w stężeniu hemoglobiny glikowanej (HbA1, HbA1c). Zmiany te mogą przybrać postać obniżonego stężenia lub spowolnionego obniżania stężenia HbA1 lub HbA1c, zależnie od stanu klinicznego pacjenta i zaawansowania choroby. Wpływ akarbozy na te parametry jest zależny od dawki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po doustnym podaniu, wchłaniane jest jedynie 1-2% aktywnego inhibitora.

Farmakokinetykę akarbozy badano po doustnym podaniu substancji znakowanej węglem 14C (200 mg) zdrowym ochotnikom. Średnio 35% całkowitej radioaktywności (suma inhibitorów i produktów rozkładu) zostało wydalone przez nerki w ciągu 96 h. Inhibitory wydalone w moczu stanowiły 1,7% podanej dawki. 50% dawki radioaktywnej zostało wydalone z kałem w ciągu 96 h. W stężeniu radioaktywności w osoczu krwi zaobserwowano dwie wartości szczytowe. Pierwsza wartość szczytowa stężenia równoważnego akarbozy wynosząca 52,2 ± 15,7pg/l zaobserwowana po 1,1 ± 0,3 h, jest zgodna z danymi dotyczącymi zmian w stężeniu aktywnego inhibitora (49,5 ± 26,9pg/l po 2,1 ± 1,6 h). Druga wartość szczytowa wyniosła średnio 586,3 ± 282,7pg/l i została osiągnięta po 20,7 ± 5,2 h. Drugi szczyt związany jest z wchłanianiem produktów rozkładu bakteryjnego z dalszych części jelita. W odróżnieniu od dawki radioaktywnej, maksymalne stężenia w osoczu substancji czynnej (inhibitora) są niższe o współczynnik wynoszący 10-20. Okres półtrwania eliminacji substancji czynnej wynosi 3,7 ± 27 h dla fazy dystrybucji i 9,6 ± 4,4 h dla fazy eliminacji.

Względna objętość dystrybucji wynosząca 0,32 l/kg m.c. została wyliczona w oparciu o zmiany stężenia w osoczu u zdrowych ochotników.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, toksyczności dawki wielokrotnej, genotoksyczności, kancerogenności i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie wykazały niebezpieczeństwa stosowania u ludzi.

Istotne obniżenie przyrostu masy ciała zaobserwowane u szczurów i psów po wielokrotnym podaniu akarbozy uznane zostało za efekt farmakodynamiczny (utrata węglowodanów), któremu można przeciwdziałać zwiększeniem ilości spożywanych pokarmów lub suplementacj ą glukozy.

Badania kancerogenności prowadzono na szczurach rasy Sprague-Dawley i Wistar oraz na chomikach. Zaobserwowano zwiększoną częstość występowania nowotworów w niektórych tkankach (nerki, jądra), w przypadku gdy niedożywienie spowodowane przyjmowaniem akarbozy nie zostało skorygowane. Nie zaobserwowano większej liczby przypadków wystąpienia nowotworów gdy przyrost masy ciała utrzymywany był na prawidłowym poziomie poprzez spożywanie większej ilości pokarmów lub suplementację glukozy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana żelowana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

20, 21, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 105, 120, 270 tabletek w blistrach z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Akarboza GeneVida