Imeds.pl

Akis 25 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

AKIS,

25, 50 i 75 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Diclofenacum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest AKIS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem AKIS

3.    Jak stosować AKIS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać AKIS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest AKIS i w jakim celu się go stosuje

Substancj ą czynną leku jest diklofenak sodowy. AKIS należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Innymi lekami z grupy NLPZ są aspiryna i ibuprofen. Leki te działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

AKIS jest stosowany w leczeniu stanów bólowych, w tym:

•    nawrotów bólu stawów i pleców;

•    napadów dny moczanowej;

•    bólu spowodowanego kamieniami nerkowymi;

•    bólu w wyniku obrażeń, złamań lub urazu;

•    lek ten jest także stosowany do leczenia bólu po zabiegu chirurgicznym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem AKIS Kiedy nie stosować AKIS:

• jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak, aspirynę, ibuprofen lub inne NLPZ; jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników AKIS (wymienione w punkcie 6 na końcu tej ulotki);

•    jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z żołądka lub jelit po przyjęciu NLPZ;

• jeśli pacjent miał dwa lub więcej epizodów choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, lub krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym także, jeśli pacjent wymiotował krwią, pojawiała się krew podczas wypróżnień lub występował czarny, smolisty kał);

•    jeśli pacjent ma lub miał niewydolność wątroby;

•    jeśli pacjent ma lub miał ciężką niewydolność serca;

• jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przej ściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń;

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych);

•    jeśli pacjent ma lub miał ciężką niewydolność nerek;

• jeśli pacjent ma astmę, pokrzywkę lub ostry nieżyt nosa (alergię), które mogą być wywołane podaniem NLPZ lub aspiryny;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi lub obecnie przyjmuje leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna);

•    jeśli pacjentka jest więcej niż w 6 miesiącu ciąży;

•    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem diklofenaku należy poinformować lekarza

•    je śli pacj ent pali tytoń

•    je śli pacj ent choruj e na cukrzycę

•    jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując lek w najmniejszej skutecznej

dawce i nie dłużej niż to konieczne.

Przed zastosowaniem leku AKIS należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjent kiedykolwiek miał wrzód w przełyku, żołądku lub jelicie cienkim lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Objawy mogą obejmować krwawe wymioty, krew podczas wypróżnień lub czarny, smolisty kał.

•    Jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia jelit, w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Crohna.

•    Jeśli pacjent ma lub miał problemy z nerkami lub wątrobą.

•    Jeśli pacjent ma lub miał zaburzenia krwi lub krwawienia.

• Jeśli pacjent ma lub miał astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), polipy nosa lub katar sienny.

•    Jeśli pacjent ma toczeń (układowy toczeń rumieniowaty) lub jakiekolwiek podobne zaburzenie.

• Jeśli pacjentka planuje ciążę, ponieważ AKIS może wpływać na jej płodność.

Inne środki ostrożności

•    Przyjmowanie leków, takich jak AKIS, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca mięśniowego) lub udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa się w przypadku wysokich dawek i długotrwałego leczenia. Nie należy zwiększać zalecanej dawki i wydłużać czasu leczenia.

•    AKIS jest lekiem przeciwzapalnym, dlatego też może zmniejszać objawy zapalenia, takie jak ból głowy lub wysoką temperaturę. Jeśli pacjent nie czuje się dobrze i musi skonsultować się z lekarzem, powinien powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku AKIS.

   Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leku AKIS, dlatego też należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich nietypowych objawach.

Inne leki i AKIS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, w tym także o lekach uzyskanych bez recepty (np. leki wydawane bez recepty lub stosowane

w celach rekreacyjnych). Niektóre leki mogą wpływać na leczenie pacjenta.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    jakikolwiek inny NLPZ lub inhibitor COX-2 (cyklooksygenazy-2), np. aspiryna lub ibuprofen (leki przeciwzapalne lub przeciwbólowe);

•    leki przeciwcukrzycowe stosowane w leczeniu cukrzycy;

•    leki przeciwzakrzepowe (leki rozrzedzające krew, tj. warfaryna lub heparyna);

•    leki przeciwpłytkowe (leki stosowane w celu zapobiegania tworzenia się zakrzepów krwi);

•    diuretyki (leki moczopędne);

•    lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji);

•    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki);

•    glikozydy nasercowe (np. digoksyna; leki stosowane w leczeniu chorób serca);

•    metotreksat (lek stosowany w leczeniu niektórych stanów zapalnych i nowotworów);

•    cyklosporyna i takrolimus (lek stosowany w leczeniu niektórych stanów zapalnych i po przeszczepach narządów);

•    antybiotyki z grupy chinolonów (leki stosowane w leczeniu niektórych zakażeń);

•    steroidy (leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych i problemów z układem odpornościowym);

•    kolestypol (lek stosowany do obniżania stężenia cholesterolu);

•    cholestyramina (lek stosowany w leczeniu problemów z wątrobą i choroby Crohna);

•    sulfinpyrazon (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej);

•    worykonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    pemetreksed (lek do chemioterapii stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów);

•    deferazyroks (lek stosowany u pacjentów, u których przeprowadzane są długotrwałe transfuzje krwi);

•    mifepryston (lek stosowany w przypadku poronienia w okresie ciąży);

•    leki stosowane w przypadku problemów z sercem lub wysokiego ciśnienia krwi, np. beta blokery lub inhibitory ACE;

•    leki stosowane w leczeniu lęku i depresji znane jako inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI);

•    zydowudyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności

[HIV]).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

• AKIS może utrudniać zajście w ciążę. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę.

•    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Lekarz rozważy, czy stosowanie leku AKIS jest konieczne.

• Nie wolno podawać leku AKIS, jeśli pacjentka jest w ciąży od ponad 6 miesięcy, ponieważ może on wpływać na krążenie krwi dziecka, uszkodzić nerki dziecka i opóźniać lub wydłużać poród.

•    Pacjentka musi powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią, lekarz rozważy, czy zastosowanie leku AKIS jest konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów AKIS może wywoływać zawroty głowy, zmęczenie, senność i zaburzenie widzenia Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, jeśli występuj ą u nich te działania niepożądane.

3. Jak stosować AKIS

Lekarz zadecyduje kiedy i jak leczyć pacjenta roztworem do wstrzykiwań AKIS Lek podawany jest we wstrzyknięciu domięśniowym (wstrzyknięcie do mięśnia, zazwyczaj w pośladek) lub wstrzyknięciu podskórnym (wstrzyknięcie pod skórę, zazwyczaj w pośladek lub udo). AKIS nie wolno podawać dożylnie (iniekcja do żyły - iv.).

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi od 25 do 75 mg i zależy od nasilenia bólu. Jeśli pacjent w dalszym ciągu odczuwa silny ból, lekarz może podjąć decyzję o podaniu drugiego wstrzyknięcia po 6 godzinach. Maksymalna dawka dobowa wynosi 150 mg. Lek jest podawany wyłącznie przez jeden lub dwa dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może podać mniejszą niż zazwyczaj dawkę leku, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Lek ten nie nadaje się do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta przygotuje wstrzyknięcie dla pacjenta. Zazwyczaj lek jest następnie podawany przez pielęgniarkę lub lekarza. Lekarz lub pielęgniarka nie będą wykonywać wstrzyknięcia dwa razy w tym samym miejscu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki AKIS

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę AKIS, mogą wystąpić u niego następujące objawy: nudności i wymioty, ból brzucha, krwawienie z żołądka i/lub z jelita, rzadziej krwotok, oszołomienie, szumy uszne (brzęczenie, syczenie, dzwonienie, gwizdanie lub inne utrzymuj ące się szumy w uszach i niekiedy konwulsje (drgawki lub napady drgawek). W ciężkich przypadkach nerki lub wątroba pacjenta może zostać uszkodzona (do objawów należą: problemy z oddawaniem moczu lub obfitsze niż zwykle oddawanie moczu, skurcze mięśni, zmęczenie, opuchnięcie rąk, stóp lub twarzy, nudności lub wymioty, zażółcenie skóry).

Jeśli pacjent uważa, że podano mu więcej AKIS niż zalecana dawka, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych:

•    do ciężkich reakcji należą: obrzęk twarzy, szyi lub języka, problemy z oddychaniem, świszczący oddech, katar i wysypka skórna;

•    ból żołądka, niestrawność, zgaga, oddawanie gazów, nudności lub wymioty;

•    jakiekolwiek objawy krwawienia z żołądka lub jelita, np. krew podczas wypróżnień, czarny, smolisty kał lub krwawe wymioty;

•    silna wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, siniaczenie, bolesne czerwone plamy na skórze, powstawanie pęcherzy i złuszczanie się skóry, olbrzymie bąble (piekąca, swędząca, opuchnięta skóra). Działania te mogą także obejmować usta, wargi, oczy, nos i genitalia;

•    zażółcenie skóry lub białkówek oczu;

•    przewlekły ból gardła lub wysoka temperatura;

•    nieoczekiwana zmiana objętości wytwarzanego moczu i (lub) jego wygląd;

•    łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków lub częsty ból gardła lub zakażenia.

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    ból, zaczerwienienie lub grudki w miejscu wstrzyknięcia.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u pomiędzy 1 na 100 a 1 na 10 pacjentów)

•    nudności.

Niezbyt często występuj ące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 1 000 do 1 na 100 pacjentów)

•    zawroty głowy i ból głowy,

•    biegunka, wymioty i zaparcie,

• zapalenie błony śluzowej żołądka powoduj ące ból żołądka, nudności i utratę apetytu,

•    problemy z wątrobą,

•    wysypka skórna, świąd.

Inne działania niepożądane

U pacjentów leczonych NLPZ odnotowano następuj ące działania niepożądane.

Wpływ na serce lub krew

•    leki takie, jak AKIS mogą być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca mięśniowego) lub udaru mózgu,

•    wysokie ciśnienie krwi, zawał serca, szybkie lub nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej, opuchnięcie ciała, dłoni lub stóp,

•    astma, duszność,

•    zaburzenia krwi, takie jak niedokrwistość (obniżona ilość czerwonych krwinek). Do objawów należą: zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy i bladość skóry.

Wpływ na żołądek i układ trawienny

•    choroba wrzodowa (żołądka), wrzody w ustach, zakażenia języka, zaburzenia jelita grubego (w tym zapalenie jelita i nasilenie choroby Leśniowskiego-Crohna),

• zapalenie trzustki lub błony śluzowej żołądka (do objawów należą: silne bóle brzucha, które mogą promieniować do pleców lub ramion).

Wpływ na układ nerwowy

• swędzenie i drętwienie, uczucie mrowienia w dłoniach lub stopach, lub kończynach, drżenie, niewyraźne lub podwójne widzenie, utrata lub zaburzenie słuchu, szumy uszne (dzwonienie w uszach), senność, zmęczenie,

•    omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), depresja, zagubienie, problemy ze snem, drażliwość, lęk, problemy z pamięcią i konwulsje (drgawki lub napady drgawkowe),

•    zapalenie warstw wyściełających mózg. Do objawów należą: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub zagubienie i wyj ątkowa nadwrażliwość na jasne światło.

Wpływ na wątrobę i nerki

• zaburzenia czynności wątroby. Do objawów należą: nudności, utrata apetytu, złe ogólne samopoczucie, niekiedy z żółtaczką,

• zaburzenia nerek lub niewydolność nerek. Do objawów należą: krew w moczu, pienisty mocz, opuchnięcie stóp i dłoni lub ciała.

Wpływ na skórę i włosy

•    ciężka wysypka skórna, taka jak zespół Stevensa-Johnsona i inne stany skórne, które mogą ulegać nasileniu w związku z ekspozycj ą na światło słoneczne,

•    łysienie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać AKIS

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na strzykawce po EXP (termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca).

• Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

• Zużyć natychmiast po otwarciu. Należy usunąć wszelkie niewykorzystane resztki produktu.

•    Nie należy stosować, jeśli roztwór jest mętny lub widoczne są drobne cząsteczki.

Po wstrzyknięciu właściwej dawki lekarz lub pielęgniarka usuną wszelkie pozostałe resztki roztworu wraz ze strzykawką, igłami i pojemnikami.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera AKIS

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy.

1 ml roztworu w ampułce zawiera:

25 mg diklofenaku sodowego lub 50 mg diklofenaku sodowego lub 75 mg diklofenaku sodowego

Pozostałe składniki to: Hydroksypropylobetadeks, Polisorbat 20, Woda do wstrzykiwań Jak wygląda AKIS i co zawiera opakowanie

Ten lek jest przejrzystym do lekko bursztynowego, przezroczystym roztworem do wstrzykiwań zawartym w ampułko-strzykawce z bezbarwnego szkła. Lek ten jest dostarczany ze sterylnym zestawem do podania zawierającym:

1 igłę do podania podskórnego (rozmiar 27 G), szara 1 igłę do podania domięśniowego (rozmiar 21 G), zielona

Opakowanie zawierające 1, 3 i 5 ampułko-strzykawek.

Lek ten jest także dostępny w szklanych ampułkach w opakowaniach zawierających 1, 3 lub 5 ampułko-strzykawek. Każde opakowanie zawiera szklaną ampułkę i zestaw do podania.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

IBSA Farmaceutici Italia Srl

Via Martiri di Cefalonia 2

26900 Lodi

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.10.2014

6