Imeds.pl

Akistan 50 Mcg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Akistan, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Akistan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Akistan

3.    Jak stosować lek Akistan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Akistan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Akistan i w jakim celu się go stosuje

Akistan należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyn. Powoduje on zwiększenie naturalnego przepływu płynu z wnętrza gałki ocznej do krwi.

Akistan stosuje się w leczeniu jaskry z otwartym kątem i nadciśnienia ocznego.

Oba schorzenia związane są ze zwiększeniem ciśnienia w gałce ocznej i mogą wpływać na ostrość widzenia.

Akistan stosuje się również w leczeniu zwiększonego ciśnienia w oku i jaskry u dzieci w każdym wieku, również bardzo małych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Akistan

Akistan może być stosowany u dorosłych kobiet i mężczyzn (w tym u osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci od urodzenia do 18 lat. Nie badano stosowania leku Akistan u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

Kiedy nie stosować leku Akistan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost (substancję czynną leku Akistan) lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którekolwiek z wymienionych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem leku Akistan należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli u pacjenta lub ma być wykonana lub pacjent przebył operację oka (w tym operację zaćmy)

- Jeśli pacjent ma problemy z oczami, takie jak ból oka, podrażnienie oka, stan zapalny oka, niewyraźne widzenie

- Jeśli pacjent cierpi na suchość oczu

- Jeśli pacjent cierpi na astmę lub niestabilną astmę oskrzelową

-    Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe. W takiej sytuacji można nadal stosować lek Akistan,

postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części 3 ulotki i skierowanymi do osób noszących soczewki kontaktowe.

Inne leki i Akistan

Akistan może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach (w tym kroplach do oczu), które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Akistan nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Akistan nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku Akistan może wystąpić krótkotrwałe niewyraźne widzenie. Jeśli wystąpią takie zaburzenia widzenia, przed podjęciem prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn należy odczekać do czasu ustąpienia objawów.

Lek Akistan zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Akistan zawiera środek konserwujący - benzalkoniowy chlorek. Substancja ta może powodować zmiany na powierzchni oka oraz podrażnienie oczu. Benzalkoniowy chlorek może absorbować się na powierzchni soczewek kontaktowych i zmieniać ich zabarwienie. Dlatego należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Więcej informacji dotyczących osób noszących soczewki kontaktowe znajduje się w części 3.

3.    Jak stosować lek Akistan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawką zwykle stosowaną u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) i u dzieci jest jedna kropla podana do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Najlepszą porą do zakroplenia leku jest wieczór.

Podczas stosowania leku Akistan należy postępować ściśle według podanych wskazówek.

1. Należy umyć ręce oraz usiąść lub stanąć w pozycji wygodnej dla pacjenta.

2.    Odkręcić zakrętkę.

3.    Ostrożnie odciągnąć palcem dolną powiekę chorego oka w dół.

4.    Trzymać górną część kroplomierza blisko oka, upewniając się, że nie dotyka ona oka.

5.    Delikatnie nacisnąć kroplomierz, tak aby wycisnąć do oka tylko jedną kroplę leku. Następnie należy puścić dolną powiekę.

6.    Ucisnąć palcem wewnętrzny kącik oka w kierunku nosa. Trzymać oko zamknięte przez 1 minutę.

7.    W celu zakroplenia drugiego oka, jeśli tak przepisał lekarz, należy powtórzyć wszystkie czynności.

Dokładnie zamknąć butelkę zakrętką natychmiast po użyciu. Nie należy zbyt mocno dokręcać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie nakrętki lub butelki. Końcówka dozownika przeznaczona jest do odmierzania kropli leku, dlatego nie wolno powiększać dziurki na jej końcu. Pewien nadmiar leku Akistan został dodany celowo, aby zapewnić możliwość wykorzystania leku Akistan w ilości przepisanej przez lekarza. Nie należy więc usiłować wycisnąć nadmiaru leku z butelki.

Osoby stosujące soczewki kontaktowe

Soczewki kontaktowe należy wyjąć przed zastosowaniem leku Akistan. Można je ponownie włożyć po co najmniej 15 minutach od zastosowania leku Akistan.

Stosowanie leku Akistan z innymi kroplami do oczu

Jeżeli stosowane są inne krople do oczu, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie od podania leku Akistan.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Akistan

Zakroplenie większej ilości leku może spowodować nieznaczne podrażnienie oka, łzawienie i zaczerwienienie. Działanie to powinno minąć. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do lekarza.

W razie nieumyślnego połknięcia leku Akistan należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Akistan

Dawkę należy przyjmować o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Akistan

Jeśli pacjent chce przerwać leczenie, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia oka:

Występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

• stopniowa zmiana koloru oka spowodowana zwiększeniem stężenia kolorowego pigmentu w kolorowej części oka zwanej tęczówką. Takie działanie jest częściej obserwowane u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych niż u pacjentów z jednorodnym zabarwieniem oczu (niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym). Zmiana koloru oczu może trwać latami, ale zwykle jest widoczna już po upływie 8 miesięcy leczenia. Zmiana koloru oczu może być trwała i może być bardziej widoczna w przypadku podawania leku Akistan tylko do jednego oka. Nie stwierdzono żadnych dolegliwości towarzyszących zmianie koloru tęczówki. Zmiany te ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

•    zaczerwienienie oczu.

•    podrażnienia oczu (uczucie pieczenia, chropowatości, świądu, kłucia i obecności obcego ciała w oku).

•    stopniowa zmiany wyglądu rzęs i włosów meszkowych powieki leczonego oka, takie, jak ciemnienie, wydłużenie, pogrubienie i zwiększenie ilości.

Występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    podrażnienie i przerwanie powierzchni oka, zapalenie powiek i ból oka.

Występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    obrzęk powiek, suchość oczu, zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (rogówki), niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek.

•    wysypka skórna.

Występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    zapalenie tęczówki, kolorowej części oka lub zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki, objawowy obrzęk, uczucie drapania lub uszkodzenie powierzchni oka, obrzęk okołooczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs, pojawienie się podwójnego rzędu rzęs.

•    reakcje skórne na powiekach; ciemnienie skóry powiek.

•    astma, zaostrzenie astmy, spłycenie oddechu (duszność).

Występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    nasilenie objawów dławicy piersiowej.

•    ból w klatce piersiowej.

Występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zgłaszano również takie działania niepożądane jak: gromadzenie się płynu wewnątrz kolorowej części oka (torbiel tęczówki), bóle głowy, zawroty głowy, kołatanie serca, bóle mięśniowe, ból stawów.

U dzieci częściej niż u dorosłych występuje świąd i wyciek z nosa oraz gorączka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać lek Akistan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przed pierwszym otwarciem leku: przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Po pierwszym otwarciu: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie należy używać leku Akistan po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia. Po tym czasie lek należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Akistan

•    Substancją czynną leku jest latanoprost w ilości 50 mikrogramów/ml. 1 ml kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu. Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.

•    Pozostałe substancje pomocnicze to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek lub/i kwas fosforowy (do ustalenia pH), woda oczyszczona

Jak wygląda lek Akistan i co zawiera opakowanie

Akistan to klarowny, bezbarwny, wodny roztwór do podawania do oka. Lek dostępny jest w jałowej butelce z kroplomierzem i plastikową nakrętką. Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu.

Akistan dostępny jest w opakowaniach 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml i 6 x 2,5 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 1020 Vienna Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja

Akisten 50 microgram/ml

Austria

Akistan 50 microgram/ml

Bułgaria

Akistan 50 microgram/ml

Czechy

Akistan 50 microgram/ml

Estonia

Akistan 50 microgram/ml

Niemcy

Akistan 50 microgram/ml

Węgry

Akistan 50 microgram/ml

Łotwa

Akistan 50 microgram/ml

Litwa

Akistan 50 mikrogramą/ml

Polska

Akistan

Rumunia

Akistan 50 micrograme/ml

Słowacja

Akistan 50 microgram/ml

Słowenia

Akistan 50 mikrogramov/ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 23.06.2014