Imeds.pl

Aksoderm Forte 1000 J.M./G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AksodernfforU

IU/g maść


RetinoU palmitas 1000

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest AKSODERM® FORTE i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AKSODERM® FORTE

3.    Jak stosować AKSODERM® FORTE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać AKSODERM® FORTE

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest AKSODERM® FORTE i w jakim celu się go stosuje

AKSODERM® FORTE jest lekiem zawierającym jako substancję czynną palmitynian retynolu (witaminę A). Witamina A stosowana na skórę usuwa zgrubienia, złuszczenia i pęknięcia naskórka w wyniku działania złuszczającego. Ponadto witamina A wspomaga procesy regeneracyjne naskórka i skóry właściwej, dzięki czemu korzystnie wpływa na jej elastyczność i jędrność.

AKSODERM® FORTE stosuje się w ubytkach naskórka i niewielkich uszkodzeniach skóry.

Lek chroni skórę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (zimnem, wiatrem), w tym po przebytych niewielkich odmrożeniach i oparzeniach I stopnia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AKSODERM® FORTE

Kiedy nie stosować leku AKSODERM® FORTE

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (witaminę A) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

•    na otwarte rany ani na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AKSODERM® FORTE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

AKSODERM® FORTE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków i preparatów o działaniu wysuszającym i ściągającym.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Witamina A stosowana w dużych dawkach może uszkadzać płód.

}


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

AKSODERM® FORTE zawiera lanolinę. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

3.    Jak stosować AKSODERM® FORTE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować. O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się od 2 do 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AKSODERM® FORTE

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku AKSODERM® FORTE.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści.

Pominięcie zastosowania leku AKSODERM® FORTE

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku AKSODERM® FORTE

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

5.    Jak przechowywać AKSODERM® FORTE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek AKSODERM® FORTE

•    Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian (witamina A). 1 g maści zawiera 1000 IU witaminy A;

•    Pozostałe składniki to: wazelina biała, lanolina bezwodna, emulgator Palsgaard 0090, woda oczyszczona.

Jak wygląda AKSODERM® FORTE i co zawiera opakowanie

AKSODERM® FORTE to maść barwy jasnożółtej o słabym zapachu lanoliny. Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 10 g, 20 g lub 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI" Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew

tel. 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: