+ iMeds.pl

Aksoderm forte 1000 j.m./gUlotka Aksoderm forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

AksodernfforU

IU/g maść


Retinoli palmitas 1000

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest AKSODERM® FORTE i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku AKSODERM® FORTE

3.    Jak stosować AKSODERM® FORTE

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać AKSODERM® FORTE

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest AKSODERM® FORTE i w jakim celu się go stosuje

AKSODERM® FORTE jest lekiem zawierającym jako substancję czynną palmitynian retynolu (witaminę A). Witamina A stosowana na skórę usuwa zgrubienia, złuszczenia i pęknięcia naskórka w wyniku działania złuszczającego. Ponadto witamina A wspomaga procesy regeneracyjne naskórka i skóry właściwej, dzięki czemu korzystnie wpływa na jej elastyczność i jędrność.

AKSODERM® FORTE stosuje się w ubytkach naskórka i niewielkich uszkodzeniach skóry.

Lek chroni skórę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (zimnem, wiatrem), w tym po przebytych niewielkich odmrożeniach i oparzeniach I stopnia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AKSODERM® FORTE

Kiedy nie stosować leku AKSODERM® FORTE

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (witaminę A) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

•    na otwarte rany ani na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AKSODERM® FORTE należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

AKSODERM® FORTE a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia nie należy stosować kosmetyków i preparatów o działaniu wysuszającym i ściągającym.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Witamina A stosowana w dużych dawkach może uszkadzać płód.

}


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

AKSODERM® FORTE zawiera lanolinę. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

3.    Jak stosować AKSODERM® FORTE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować. O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się od 2 do 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AKSODERM® FORTE

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku AKSODERM® FORTE.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści.

Pominięcie zastosowania leku AKSODERM® FORTE

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku AKSODERM® FORTE

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

5.    Jak przechowywać AKSODERM® FORTE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek AKSODERM® FORTE

•    Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian (witamina A). 1 g maści zawiera 1000 IU witaminy A;

•    Pozostałe składniki to: wazelina biała, lanolina bezwodna, emulgator Palsgaard 0090, woda oczyszczona.

Jak wygląda AKSODERM® FORTE i co zawiera opakowanie

AKSODERM® FORTE to maść barwy jasnożółtej o słabym zapachu lanoliny. Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 10 g, 20 g lub 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI" Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew

tel. 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Aksoderm Forte

Charakterystyka Aksoderm forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AKSODERM FORTE, 1000 IU/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 1000 IU retynolu palmitynianu (Retinoli palmitas). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lanolina bezwodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Maść barwy jasnożółtej, o słabym zapachu lanoliny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ubytki naskórka i niewielkie uszkodzenia skóry.

Ochrona skóry przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (zimnem, wiatrem), w tym po przebytych niewielkich odmrożeniach i oparzeniach I stopnia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować. Stosować 2 lub 3 razy na dobę.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować maści na otwarte rany ani na błony śluzowe.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Ze względu na zawartość lanoliny mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Podczas leczenia nie stosować kosmetyków i preparatów o działaniu wysuszającym i ściągającym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży i laktacji.

Nie przeprowadzono badań dotyczących działania teratogennego.

Witamina A stosowana w dużych dawkach może uszkadzać płód.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania. W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy usunąć nadmiar maści.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki dermatologiczne zawieraj ące witaminę A.

Kod ATC: nie nadano.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Lek zawiera jako substancję czynną palmitynian retynolu (witaminę A). Witamina A stosowana na skórę usuwa zgrubienia, złuszczenia i pęknięcia naskórka w wyniku działania keratolitycznego. Ponadto witamina A wspomaga procesy regeneracyjne naskórka i skóry właściwej, dzięki czemu korzystnie wpływa na jej elastyczność i j ędrność.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych. Produkt leczniczy jest stosowany na skórę i wykazuje działanie miejscowe.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania drażniącego po jednorazowym i wielokrotnym podaniu, ani działania fototoksycznego preparatu.

Witamina A stosowana w dużych dawkach może działać teratogennie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Lanolina bezwodna Emulgator Palsgaard 0090 Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby - 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z PE w tekturowym pudełku.

1 tuba po 10 g

Tuba aluminiowa z zakrętką z PP w tekturowym pudełku.

1 tuba po 20 g 1 tuba po 30 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. +48 22 780 83 05 w. 70

e-mail:gemi@gemi.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11600

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 kwietnia 2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11 grudnia 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Aksoderm Forte