Imeds.pl

Aktrip Gel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aktrip Gel 10 mg/g żel

Aluminii acetotartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 - 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Aktrip Gel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aktrip Gel

3.    Jak stosować lek Aktrip Gel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Aktrip Gel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aktrip Gel i w jakim celu się go stosuje

Lek Aktrip Gel w postaci żelu jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę. Substancją czynną jest octanowinian glinu o działaniu ściągającym i przeciwobrzękowym, dzięki czemu lek wykazuje działanie zmniejszające obrzęk oraz dolegliwości bólowe po aplikacji w miejscu urazu. Ponadto, w skład leku wchodzi mentol (jedna z substancji pomocniczych), który wykazuje działanie miejscowo chłodzące.

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się miejscowo na skórę w stłuczeniach oraz w obrzękach stawowych i pourazowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aktrip Gel Kiedy nie stosować leku Aktrip Gel:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    na    otwarte, rozległe rany,

-    na    zakażoną skórę,

-    na    zmienioną chorobowo lub uszkodzoną skórę,

-    na    duże powierzchnie skóry,

-    u dzieci poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Aktrip Gelu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia lub zmiany na skórze, należy zaprzestać stosowania leku Aktrip Gel. Jeśli objawy nie ustępują, należy zgłosić się do lekarza.

Należy unikać kontaktu leku z oczami oraz z błonami śluzowymi. Jeśli lek dostanie się do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć poprzez obfite spłukanie wodą.

Nie należy stosować leku Aktrip Gel doustnie ani długotrwale.

Dzieci i młodzież

Leku Aktrip Gel nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Lek Aktrip Gel a inne leki

Nie są znane interakcje leku Aktrip Gel z innymi lekami, ale należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Aktrip Gel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Aktrip Gel zawiera etylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Aktrip Gel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Żel należy stosować na czystą, suchą skórę, 3 do 4 razy na dobę, co kilka godzin, najlepiej w postaci okładów wysychających, zapewniających dostęp powietrza do skóry.

Sposób podawania

Lek Aktrip Gel jest przeznaczony do stosowania na skórę.

nie zapewniają dostępu


Nie należy stosować leku pod opatrunkami okluzyjnymi lub pod folią, które powietrza do miejsca nałożenia żelu.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

należy zwrócić się do


Jeśli po upływie 3 - 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Aktrip Gel nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aktrip Gel

Dotychczas nie opisano przypadku przedawkowania leku Aktrip Gel, jeżeli lek był stosowany zgodnie ze wskazaniami i sposobem dawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Aktrip Gel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aktrip Gel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Omyłkowe spożycie leku Aktrip Gel

W przypadku omyłkowego połknięcia leku Aktrip Gel należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą pojawić się miejscowe reakcje skórne (rumień, świąd, pieczenie), które powinny ustąpić po zaprzestaniu stosowania leku.

W przypadku długotrwałego lub zbyt częstego stosowania leku Aktrip Gel może dojść do maceracji skóry, a u niektórych osób mogą pojawić się odczyny rumieniowe, grudkowe lub ziarninowe.

W przypadku długotrwałego stosowania w ciężkiej niewydolności nerek istnieje ryzyko wystąpienia objawów hiperaluminemii (zwiększone stężenie jonów glinu we krwi) oraz hipofosfatemii (zmniejszone stężenie jonów fosforanowych we krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aktrip Gel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Okres ważności po pierwszym otwarciu: 1 rok.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Aktrip Gel

-    Substancją czynną leku jest octanowinian glinu. 1 g żelu zawiera 10 mg octanowinianu glinu.

-    Pozostałe składniki to: etylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, lewomentol, etanol bezwodny, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Aktrip Gel i co zawiera opakowanie

Lek Aktrip Gel ma postać żelu przeznaczonego do aplikacji na skórę.

Dostępne opakowanie to tuba zawierająca 75 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

OCEANIC Spółka Akcyjna ul. Łokietka 58 81-736 Sopot

Wytwórca:

OCEANIC Spółka Akcyjna ul. Gdańska 5 Trąbki Małe 83-034 Trąbki Wielkie

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

OCEANIC Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 5, Trąbki Małe, 83-034 Trąbki Wielkie, tel.: +48 58 692 10 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4