+ iMeds.pl

Alacare 8 mgUlotka Alacare

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Alacare 8 mg plaster leczniczy

Acidum 5-aminolevulinicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest plaster leczniczy Alacare i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem plastra leczniczego Alacare

3.    Jak stosować plaster leczniczy Alacare

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać plaster leczniczy Alacare

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST PLASTER LECZNICZY ALACARE IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Plaster leczniczy Alacare jest stosowany do leczenia łagodnych zmian skórnych na skórze głowy lub na twarzy nazywanych rogowaceniem słonecznym. Są to małe, chropowate plamy pojawiające się na skórze. Przyczyną ich powstawania jest długotrwałe wystawianie skóry na działanie promieni słonecznych. Zmiany te nazywane są również rogowaceniem starczym.

Leczenie za pomocą plastrów Alacare jest dwuetapowe i jest nazywane „terapią fotodynamiczną”. Obejmuje nałożenie plastra Alacare na plamy skórne i pozostawienie na 4 godziny. Następnie stosuje się naświetlanie czerwonym światłem przez kilka minut. Naświetlanie czerwonym światłem zapoczątkowuje reakcję chemiczną w zmienionych chorobowo komórkach skórnych^ prowadząc do ich zniszczenia. Reakcja jest nazywana „reakcją fototoksyczną”.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM PLASTRA LECZNICZEGO ALACARE

j Plaster Alacare nakłada lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik ochrony zdrowia podczas pojedynczej sesji leczenia.

Kiedy nie stosować plastra leczniczego Alacare

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas 5-aminołewulinowy, akrylową część przywierającą pod naciskiem lub którykolwiek z pozostałych składników plastra Alacare. jeśli u pacjenta występuje choroba metabolizmu krwi zwana porfirią. jeśli pacjenta leczono preparatami zawierającymi kwas 5-aminolewulinowy i leczenie zakończyło się niepowodzeniem.

W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując plaster leczniczy Alacare

jeśli pacjent ma ciemnobrązowy lub czarny kolor skóry albo zmiany chorobowe są bardzo poważne, ponieważ brak jest danych klinicznych odnośnie leczenia plastrem Alacare w takich przypadkach.

jeśli pacjentka może być w ciąży, ponieważ nie zaleca się leczenia plastrem Alacare w okresie ciąży.

jeśli pacjent jest leczony promieniami ultrafioletowymi, leczenie to należy przerwać przed zastosowaniem plastra Alacare.

W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

Lekarz lub pielęgniarka musi zadbać, aby plaster Alacare nie miał kontaktu z oczami pacjenta.

W ramach ogólnych środków bezpieczeństwa, nie należy wystawiać skóry leczonej i otaczającej na działanie światła słonecznego przez 48 godzin po leczeniu.

Stosowanie plastra medycznego Alacare z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie i ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy pamiętać o poinformowaniu lekarza, jeśli pacjent stosuje lub stosował w ciągu ostatnich dwóch tygodni produkty zawierające dziurawiec (Hypericum perforatum) lub stosował w tym okresie produkty dermatologiczne zawierające hiperycynę. Dziurawiec stosowany jednocześnie z plastrem Alacare może nasilić reakcję fototoksyczną.

Ciąża i karmienie piersią

Nie można całkowicie wykluczyć szkodliwego działania oraz ryzyka dla ciąży i nienarodzonego dziecka.

Plastra Alacare nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Karmienie piersią należy przerwać na 48 godziny po zastosowaniu plastra Alacare.

Zawsze przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie plastra Alacare nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3.    JAK STOSOWAĆ PLASTER LECZNICZY ALACARE

Należy pamiętać, aby w dniu zabiegu przed zgłoszeniem do lekarza nie nakładać żadnego kremu na skórę głowy lub twarzy.

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Plastry Alacare będą stosowane na dotkniętą zrogowaceniem słonecznym skórę przez 4 godziny podczas pojedynczej sesji leczenia. Następnie przez kilka minut te obszary zostaną poddane działaniu czerwonego światła (terapia fotodynamiczna). W celu ochrony oczu przed intensywnym światłem pacjent otrzyma okulary ochronne, które należy nosić podczas naświetlania światłem.

Po zastosowaniu plastra i naświetleniu skórę należy chronić przed światłem słonecznym przez 48 godzin.

Lekarz powinien skontrolować zmiany po trzech miesiącach.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania plastra Alacare, ponieważ brak jest danych klinicznych dotyczących | stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

jeśli pacjent chce przerwać stosowanie plastra Alacare

Skuteczność leczenia może się zmniejszyć, jeśli wcześniej usunięto plaster ze skóry lub wcześniej przerwano naświetlanie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, plaster Alacare może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane w miejscu zabiegu (miejscowe reakcje niepożądane)

Niemal u wszystkich pacjentów (99%) wystąpiły działania niepożądane w miejscu leczenia (miejscowe działania niepożądane). Mogą one wystąpić podczas nałożenia plastra Alacare,

| naświetlania leczonego miejsca i/lub po zabiegu. Objawy mają zwykle łagodne lub umiarkowane nasilenie. Rzadko wymagają wcześniejszego zakończenia naświetlania. W celu złagodzenia objawów można stosować podczas naświetlania chłodzenie leczonego miejsca np. za pomocą wentylatora. Po zakończeniu leczenia miejscowe działania niepożądane utrzymują się przez 1 lub 2 tygodnie, a czasami dłużej.

Bardzo często (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

■    łuszczenie się skóry

■    podrażnienie

■    świąd

■    ból

■    zaczerwienienie * strup

Często (wiecei niż u 1 na 100 pacjentów, lecz mniej niż u 1 na 10 pacjentów)

■    obszary jaśniejszych lub ciemniejszych przebarwień skóry

■    krwawienie

■    pęcherz

■    dyskomfort

■    nadżerka

■    obrzęk (nagromadzenie płynu w tkance)

■    łuszczenie się skóry

■    krosty

■    reakcja skórna

■    wydzielina

■    opuchnięcie

Niezbyt często (wiecei niż u 1 na 1000 pacjentów, lecz mniej niż u 1 na 100 pacjentów)

■    oparzenie

■    zabarwienie

■    zakażenie

■    zapalenie

■    wrzód

■    powierzchniowe uszkodzenia skóry

Działania niepożądane nie obejmujące miejsca zabiegu:

Często

■    ból głowy

Niezbyt często

■    lęk

■    zwiększenie aktywności enzymu, aminotransferazy alaninowej

■    krwawienie z nosa

■    wysypka krostowa

■    zabarwienie skóry

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ PLASTER LECZNICZY ALACARE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować plastra Alacare po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i saszetce po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia.

Po otwarciu przechowywać w saszetce w celu ochrony przed światłem.

Po wyjęciu zużyte plastry należy złożyć na pół, stroną z klejem do środka, a następnie usunąć w bezpieczny sposób. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które pozostały po kuracji. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko naturalne.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera plaster leczniczy Alacare

Substancją czynną leku jest chlorowodorek kwasu 5-aminolewulinowego. Jeden plaster leczniczy o powierzchni 4 cm2 zawiera 8 mg kwasu 5-aminolewulinowego, 2 mg/cm2.

Inne składniki leku to akrylowa część przywierająca pod naciskiem, folia spodnia z barwionego polietylenu i poliestru powlekanego aerozolem aluminiowym, warstwa spodnia zawierająca folię polietylenotereftalanową(do usunięcia przed nałożeniem plastra).

Jak wygląda plaster leczniczy Alacare i co zawiera opakowanie

Jeden plaster leczniczy o powierzchni 4 cm2 ma kształt kwadratowy o zaokrąglonych rogach i składa się ze spodniej folii w kolorze skóry i matrycy samoprzylepnej pokrytej warstwą zabezpieczającą zdejmowaną przed użyciem plastra. W ochronnej saszetce znajdują się 4 plastry.

Plaster Alacare jest dostępny w opakowaniach zawierających 4 lub 8 plastrów (1 lub 2 saszetki ochronne) w kartoniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Intendis GmbH Max-Dohrn-Strasse 10 D-10589 Berlin, Niemcy

Wytwórca:

Intendis Manufacturing S.p.A. Via E. Schering 21 20090 Segrate (Mediolan) Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy - ALACARE

Francja, Hiszpania - EFFALA

Data zatwierdzenia ulotki:

Alacare

Charakterystyka Alacare

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEG^

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alacare 8 mg plaster leczniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden plaster leczniczy o powierzchni 4 cm2 zawiera 8 mg kwasu 5-aminolewulinowego (2 mg/cm2). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Plaster leczniczy.

Jeden plaster Alacare o powierzchni 4 cm2 ma kształt kwadratowy o zaokrąglonych rogach i składa się ze spodniej folii w kolorze skóry i matrycy samoprzylepnej, pokrytej warstwą zabezpieczającą usuwaną przed użyciem plastra.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Jednokrotne leczenie łagodnych zmian typu rogowacenia słonecznego na twarzy lub skórze głowy (miejsce nieowłosione) o maksymalnej średnicy 1,8 cm.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wiekuj

W przypadku leczenia rogowacenia słonecznego w czasie jednej sesji terapii fotodynamicznej (photodynamic therapy, PDT) można zastosować u pacjentów do sześciu plastrów Alacare w sześciu różnych miejscach dotkniętych zmianami chorobowymi. Jeśli plaster Alacare nie przylega prawidłowo do miejsca zmiany chorobowej, można go przymocować zwykłym plastrem do opatrunków.

Po czterech godzinach należy zdjąć plaster (plastry) Alacare i poddać zmianę(y) chorobową(e) działaniu światła czerwonego ze źródła światła o wąskim paśmie, o długości fali wynoszącej 630 ± 3 nm i łącznej dawce światła wynoszącej 37 J/cm2 na powierzchnię zmiany chorobowej. Należy stosować wyłącznie lampy oznaczone znakiem „CE”, wyposażone w niezbędne filtry i/lub lustra odbijające światło w celu zminimalizowania ekspozycji na wysoką temperaturę, światło niebieskie i promieniowanie ultrafioletowe. Należy się upewnić, czy zastosowana jest odpowiednia dawka światła. Dawka światła jest określana przez takie czynniki, jak wielkość pola światła, odległość lampy od powierzchni skóry i czas naświetlania. Zależnie od typu lampy parametry te są różne. Lampę należy stosować zgodnie z instrukcją obsługi. Zarówno pacjent, jak i operator powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa dołączonych do źródła światła. Podczas naświetlania pacjent i operator powinni nosić okulary ochronne dostosowane do widma światła emitowanego przez lampę.

Podczas naświetlania nie ma potrzeby ochrony zdrowej skóry otaczającej miejsce zmiany chorobowej. Efekty leczenia należy ocenić po trzech miesiącach. Jeśli po okresie trzech miesięcy od przeprowadzenia jednorazowej terapii zmiany na skórze nie ustąpią, należy zastosować inny sposób leczenia

Dzieci i młodzież:

Brak danych klinicznych o leczeniu pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na materiał plastra.

Brak efektów leczniczych przy wcześniejszym stosowaniu PDT z użyciem preparatów zawierających kwas 5-aminolewulinowy.

Porfiria.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania plastrów Alacare u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne (patrz 4.6).

Nie należy stosować plastrów Alacare w przypadku bardzo grubych, czerwonych, zfuszczających zmian skórnych wywołanych rogowaceniem słonecznym.

Brak wystarczających danych klinicznych w przypadku leczenia rogowacenia słonecznego u pacjentów o skórze ciemnobrązowej lub czarnej (typ V lub VI wrażliwości skóry na światło słoneczne w skali Fitzpatricka).

Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ponownego leczenia zmian typu rogowacenia słonecznego za pomocą plastra Alacare.

Przed podjęciem leczenia należy przerwać leczenie promieniami ultrafioletowymi. W ramach ogólnych środków bezpieczeństwa przez około 48 godzin po wykonaniu zabiegu należy unikać działania światła słonecznego na leczone zmiany chorobowe i skórę otaczającą te miejsca.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu plastra Alacare z oczami.

Plaster Alacare powinien być stosowany przez pielęgniarkę lub innego pracownika przeszkolonego w zakresie leczenia metodami fotodynamicznymi, pod nadzorem lekarza.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W związku z tym, że hiperycyna może wzmacniać reakcje fototoksyczne wywołane przez PDT, na dwa tygodnie przed zastosowaniem PDT i plastra Alacare należy odstawić leki zawierające hiperycynę (ziele dziurawca, Hypericum perforatum).

4.6    Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu 5-aminolewul i nowego u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/plodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Plastrów Alacare nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie wiadomo, czy kwas 5-aminolewulinowy jest wydzielany do mleka kobiecego. Wydzielania kwasu 5-aniinolewulinowego do mleka nie badano na zwierzętach. Karmienie piersią należy przerwać na 48 godzin po zastosowaniu plastra Alacare.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Alacare nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

a) Niemal u wszystkich pacjentów (99%) wystąpiły działania niepożądane zlokalizowane w miejscu zabiegu (reakcje miejscowe), które wiążą się z działaniem toksycznym terapii fotodynamicznej (fototoksyczność). Objawy występujące podczas stosowania plastra Alacare i przed naświetleniem leczonego miejsca u 33% pacjentów obejmują miejscowe reakcje skórne, najczęściej świąd, oparzenia i rumień. Podczas naświetlania najczęściej zgłaszane są reakcje miejscowe, takie jak rumień, oparzenia i ból. Objawy mają zwykle nasilenie łagodne lub umiarkowane i wymagają wcześniejszego

zakończenia naświetlania u 1 % pacjentów. Chłodzenie obszaru, na którym wystąpiły reakcje miejscowe, może złagodzić takie objawy. Po zakończeniu leczenia do najczęściej występujących objawów miejscowych należy świąd, rumień, obecność strupów i złuszczanie się skóry. Objawy te również zwykle mającharakter łagodny lub umiarkowany i utrzymują się przez 1 do 2 tygodni lub czasami dłużej.

Do częstych (< 10%) działań niepożądanych nie obejmujących miejsca leczenia należą bóle głowy.

b) W poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania działań niepożądanych u pacjentów stosujących plastry Alacare wraz z naświetleniem.

Działania niepożądane w miejscu zabiegu (reakcje miejscowe)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często > 1/10

Rumień, łuszczenie się skóry, podrażnienie, ból, świąd, strup

Często

>1/100, <1/10

Krwawienie, złuszczanie się, wydzielina, dyskomfort, nadżerka, przebarwienia/brak pigmentacji skóry, obrzęk, odczyn, opuchnięcie, pęcherzyki

Niezbyt często > 1/1 000, < 1/100

Oparzenia, przebarwienia, starcie naskórka, zapalenie, owrzodzenie

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

>1/100, <1/10

Krosty

Niezbyt często > 1/1 000, < 1/100

Zakażenie

Działania niepożądane nieobejmujące miejsca zabiegu

Zaburzenia układu nerwowego

Często

>1/100, <1/10

Ból głowy

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często > 1/1 000, < 1/100

Ropne zapalenie skóry

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często > 1/1 000, < 1/100

Wyczerpanie emocjonalne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często > 1/1 000, < 1/100

Krwawienie z nosa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często > 1/1 000, < 1/100

Przebarwienia skórne

Badania diagnostyczne

Niezbyt często > 1/1 000, < 1/100

Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania, jednak reakcje w miejscy zastosowania plastra mogą być silniejsze, jeśli plastry Alacare stosowano znacznie dłużej niż przez 4 godziny lub zastosowano dużo większą dawkę światła niż zalecana dawka 37 J/cm2.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farniakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

Środki uczulające stosowane w terapii fotodynamicznej/radioterapii, kod ATC: L01XD04 Mechanizm działania:

Po zastosowaniu miejscowym kwasu 5-aminoIewulinowego, protoporfiryna IX (PPIX) kumuluje się wewnątrzkomórkowe w leczonych zmianach typu rogowacenia słonecznego. Wewnątrzkomórkowa PPIX jest związkiem fotoaktywnym, fluoryzującym. Po aktywacji światłem w obecności tlenu, powstają pojedyncze atomy tlenu, które uszkadzają kompartmenty komórkowe docelowych komórek wystawionych na działanie światła, w szczególności mitochondria.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania plastrów Alacare porównywano wobec placebo w randomizowanym badaniu klinicznym prowadzonym metodą ślepej próby dla obserwatora, w którym uczestniczyło 107 pacjentów, z okresem obserwacji wynoszącym 6, 9 i 12 miesięcy. U wszystkich pacjentów występowały minimum 3 łagodne do umiarkowanych zmiany typu rogowacenia słonecznego na głowie i/lub twarzy. Plaster Alacare nałożono na zmiany skórne na okres 4 godzin, bez ich uprzedniego przygotowania, a następnie naświetlano zmiany chorobowe czerwonym światłem o długości fali X 630 ± 3 nm (37 J/cm2).

Po 12 tygodniach od zastosowania leczenia, ocena całkowitego ustąpienia zmian chorobowych u pacjentów wykazała, że jednokrotna terapia fotodynamiczna z użyciem plastra Alacare była statystycznie znamiennie bardziej skuteczna niż terapia fotodynamiczna z wykorzystaniem placebo. Efekt ten utrzymywał się podczas okresu obserwacji w badaniu, obejmującego wizyty pacjentów co 3 miesiące (po 6,9 i 12 miesiącach). W otwartym randomizowanym badaniu, w którym uczestniczyło 349 pacjentów, terapię fotodynamiczną z użyciem Alacare w takim samym schemacie podawania jak opisano powyżej, porównywano z kriochirurgią oraz z PDT z wykorzystaniem placebo. W badaniu tym, PDT z użyciem Alacare okazała się nie mniej skuteczna, jak kriochirurgią. Po 12 tygodniach stwierdzono, że w populacji pełnej analizy ustąpiło 87% zmian chorobowych leczonych za pomocą Alacare-PDT, w porównaniu do 77% po zastosowaniu kriochirurgii (iloraz szans 1,86; 95% przedział ufności [confidence interval, CI] [1,18 - 2,93]) i 32% po zastosowaniu placebo-PDT. Różnice utrzymywały się podczas całego okresu obserwacji (po 6, 9 i 12 miesiącach). Współczynniki nawrotu wyleczonych zmian chorobowych po 12 miesiącach od zakończenia leczenia wynosiły 12% w przypadku Alacare-PDT i 18% w przypadku kriochirurgii (iloraz szans 0,627; 95% CI [0,461 -0,854]).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dane farmakokinetyczne z badania klinicznego z udziałem pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zmianami typu rogowacenia słonecznego na głowie i/lub twarzy, u których zastosowano 8 plastrów Alacare przez 4 godziny, wykazały skorygowane o pomiar przed leczeniem maksymalne stężenie Cniax, wynoszące 16,4 pg/1 i AUC0.24 wynoszące 101,4 pg x godz./l dla egzogennego kwasu 5-aminolewulinowego obecnego we krwi. Tni,x wynosił 4 godziny.

Wydalanie kwasu 5-aminolewulinowego w moczu było małe podczas pierwszych 12 godzin po podaniu. Maksymalne wydalanie wynosiło 2,06% łącznej dawki, mediana wynosiła 1,39%.

W żadnej próbce osocza nie wykryto PPDC.

W innym badaniu klinicznym z udziałem 12 pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zmianami typu rogowacenia słonecznego na głowie i/lub twarzy można było wykazać, że swoista fluorescencja PPEX wywołana przez plaster Alacare była większa w zmianach skórnych niż w zdrowej skórze i wzrastała wprost proporcjonalnie do czasu ekspozycji na Alacare. Jednakże, wydłużenie czasu zastosowania plastra do okresu powyżej 4 godzin nie wpływało na zwiększenie fluorescencji PPIX.

Badania niekliniczne toksyczności ogólnej i genotoksyczności po zastosowaniu lub przy braku fotoaktywacji nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Nie prowadzono konwencjonalnych badań działania rakotwórczego kwasu 5-aminolewulinowego. Badania wymieniane w literaturze nie wskazują na możliwość działania rakotwórczego. Nie przeprowadzono badań toksycznego wpływu na reprodukcję.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa przylegająca:

Kopolimer akrylan-octan winylu (Duro-Tak 387-2353/87-2353) Warstwa zewnętrzna zabezpieczająca:

Polietylen/Poliester/Aluminium (3M ScotchPak 1109)

Warstwa ochronna (usuwana):

Polietylenu tereftalan, silikonowany

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3    lata.

Zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia saszetki.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Po otwarciu przechowywać w saszetce w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

4    plastry lecznicze, umieszczone w saszetce ochronnej składającej się z 4 warstw: papier (warstwa zewnętrzna), polietylen LDPE, aluminium i kopolimer etylenu (warstwa wewnętrzna). Opakowania zawierające 4 lub 8 plastrów leczniczych (1 lub 2 saszetki ochronne).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Po wyjęciu zużyte plastry należy złożyć na pół, stroną z klejem do środka, a następnie usunąć w bezpieczny sposób.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Intendis GmbH Max-Dohm-Strasse 10 D-105S9 Berlin, Niemcy

NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

OB. 09.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

0i-O9.

Alacare