+ iMeds.pl

Albothyl 90 mgUlotka Albothyl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Albothyl, 90 mg, globulki

Policresulenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 9 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Albothyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Albothyl

3.    Jak stosować Albothyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Albothyl

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1. Co to jest Albothyl i w jakim celu się go stosuje

Polikrezulen zawarty w leku działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych. Nie działa na tkanki zdrowe. Kwaśny odczyn leku (niskie pH) niszczy bakterie.

Albothyl stosuje się w miejscowym leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy.

Albothyl nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu leku u pacjentek z tych grup wiekowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Albothyl

Kiedy nie stosować leku Albothyl

-    Jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    W czasie miesiączki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Albothyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Nie połykać globulek Albothyl, gdyż polikrezulen może spowodować nadżerki przełyku.

W przypadku połknięcia leku Albothyl, należy natychmiast wypić dużą ilość wody

i skontaktować się z lekarzem.

-    Albothyl intensywnie pobudza proces gojenia. Nie ma powodu do niepokoju w przypadku oddzielania się (nawet w dużych ilościach) martwiczych tkanek ze zmienionych chorobowo obszarów. Jest to objaw leczniczego działania leku.

-    Ze względu na ryzyko działania drażniącego, w czasie stosowania leku należy unikać używania do higieny intymnej tradycyjnych mydeł.

-    W czasie stosowania leku Albothyl oraz w ciągu 7 dni od jego zakończenia nie należy odbywać stosunków płciowych.

-    Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku zetknięcia leku z oczami, należy je natychmiast przemyć wodą; może być konieczne zwrócenie się do okulisty.

-    Albothyl nie zapobiega zakażeniom wywołanym wirusem HIV, ani innym chorobom przenoszonym drogą płciową, np. rzeżączka czy kiła.

-    Jeśli nastąpi zabrudzenie tkaniny czy skóry lekiem Albothyl, należy natychmiast przemyć zabrudzone miejsce wodą, aby nie dopuścić do wyschnięcia.

-    Plamki widoczne na powierzchni globulek wynikają z naturalnego wyglądu podłoża globulek i nie wpływają na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku.

Lek Albothyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka oddziaływania z innymi lekami, należy unikać stosowania dopochwowo innych leków w czasie leczenia lekiem Albothyl.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek można zastosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko ze ściśle określonych wskazań (po przepisaniu przez lekarza) i po uwzględnieniu ryzyka wynikającego z leczenia, dla matki i dziecka.

Brak danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Albothyl nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Albothyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

W zależności od nasilenia objawów 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować na noc.

Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni. Jeżeli objawy w tym czasie nie ustąpią lub jeśli w krótkim czasie po zakończeniu leczenia nastąpi nawrót objawów, należy zasięgnąć porady lekarza.

Sposób podawania Stosować dopochwowo.

W celu ułatwienia podania, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Przed wprowadzeniem globulki należy położyć się na plecach. Stosowanie podpasek higienicznych pozwala uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli.

Jeśli lek Albothyl zostanie pacjentce podany w gabinecie lekarskim, w celu utrzymania leku we właściwym miejscu należy zastosować tampon, który należy usunąć w ciągu 1 do 2 godzin od chwili wprowadzenia globulki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Albothyl

Nie obserwowano objawów przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Albothyl

Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej planowej dawki leku, należy ją przyjąć w odpowiednim czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z częstością występowania.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 leczonych osób): suchość pochwy.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych osób): wydalanie strzępów błony śluzowej .

W trakcie stosowania leków zawierających polikrezulen donoszono ponadto o występowaniu następujących działań niepożądanych: pokrzywka, układowe reakcje alergiczne (np. obrzęk naczynioruchowy, uogólniona pokrzywka) do anafilaksji włącznie, kandydoza pochwy, świąd sromu, uczucie dyskomfortu i pieczenia oraz uczucie ciała obcego w pochwie.

Jeśli wystąpią poważne miejscowe objawy podrażnienia, należy przerwać stosowanie leku i zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Albothyl

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Albothyl

-    Substancją czynną leku jest polikrezulen. 1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu.

-    Pozostałe składniki to: makrogol 4000, makrogol 1500, kwas edetynowy.

Jak wygląda Albothyl i co zawiera opakowanie

Pudełko tekturowe zawiera 6 globulek w 1 blistrze oraz torebkę z polietylenowymi osłonkami na palec.

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Tel.: +48 22 608 13 00 Faks: +48 22 608 13 03

Wytwórca

Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 D-78467 Konstanz Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Albothyl

Charakterystyka Albothyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Albothyl, 90 mg, globulki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu (Policresulenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Globulka

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy.

Albothyl nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu produktu u pacjentek z tych grup wiekowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W zależności od nasilenia objawów 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować na noc.

Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni. Jeśli objawy w tym czasie nie ustąpią, pacjentka powinna przerwać stosownie leku i zasięgnąć porady lekarza. Brak danych o nawrotach choroby po przerwaniu leczenia globulkami Albothyl.

Sposób podawania

Stosować dopochwowo.

W celu ułatwienia podania, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Przed wprowadzeniem globulki należy położyć się na plecach. Stosowanie podpasek higienicznych pozwala uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli.

Jeśli Albothyl podaje się pacjentce w gabinecie lekarskim, w celu utrzymania leku we właściwym miejscu należy zastosować tampon, który pacjentka musi usunąć w ciągu 1-2 godzin od chwili wprowadzenia globulki.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować produktu w czasie miesiączki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Nie połykać globulek Albothyl, gdyż polikrezulen może spowodować nadżerki przełyku. Osoba, która połknęła globulki Albothyl powinna natychmiast wypić dużą ilość wody

i skontaktować się z lekarzem.

-    Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem. W przypadku zetknięcia produktu z oczami należy je natychmiast przemyć wodą; może być konieczne przeprowadzenie konsultacji okulistycznej.

-    W czasie leczenia produktem Albothyl oraz w ciągu 7 dni od jego zakończenia pacjentka nie powinna odbywać stosunków płciowych.

-    Ze względu na ryzyko działania drażniącego, w czasie stosowania produktu pacjentka powinna unikać używania do higieny intymnej tradycyjnych mydeł.

-    Albothyl intensywnie pobudza proces gojenia. Nie ma powodu do niepokoju w przypadku oddzielania się (nawet w dużych ilościach) martwiczych tkanek ze zmienionych chorobowo obszarów. Jest to objaw leczniczego działania produktu. Aby zapobiec podrażnieniom, skoagulowane tkanki powinny być usuwane.

-    Albothyl nie zapobiega zakażeniom wywołanym wirusem HIV, ani innym chorobom przenoszonym drogą płciową, np. rzeżączka czy kiła.

-    Jeśli nastąpi zabrudzenie tkaniny czy skóry produktem Albothyl, należy natychmiast przemyć zabrudzone miejsce wodą, aby nie dopuścić do wyschnięcia.

-    Plamy widoczne na powierzchni globulek wynikają z naturalnego wyglądu podłoża globulek i nie wpływają na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka interakcji, należy unikać stosowania dopochwowo innych leków w czasie leczenia produktem Albothyl.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt można zastosować w okresie ciąży lub karmienia piersią tylko ze ściśle określonych wskazań i po uwzględnieniu ryzyka dla matki i dziecka wynikającego z leczenia.

Nie przeprowadzono badań u kobiet w ciąży, jednak badania na zwierzętach nie dostarczyły danych o wystąpieniu wad rozwojowych płodu po zastosowaniu polikrezulenu.

Brak danych na temat przenikania składników produktu do mleka kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Albothyl nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób): suchość pochwy.

Często (częściej niż u 1 na 100 osób): wydalanie strzępów błony śluzowej.

W trakcie stosowania produktów zawierających polikrezulen, donoszono o występowaniu następujących działań niepożądanych: pokrzywka, układowe reakcje alergiczne (np. obrzęk naczynioruchowy, uogólniona pokrzywka) do anafilaksji włącznie, kandydoza pochwy, świąd sromu, uczucie dyskomfortu i pieczenia oraz uczucie ciała obcego w pochwie.

Jeśli wystąpią wyraźne objawy miejscowego podrażnienia, pacjentka powinna przerwać stosowanie produktu i zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie obserwowano objawów przedawkowania produktu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne; polikrezulen, kod ATC: G01AX03

Polikrezulen powstaje w wyniku polikondensacji kwasu m-krezolosulfonowego poprzez wytworzenie mostków metylenowych i powstanie różnej długości łańcuchów.

Właściwości terapeutyczne polikrezulenu wynikają z dwóch powiązanych mechanizmów działania:

-    działania przeciwbakteryjnego,

-    wybiórczej denaturacji martwych tkanek.

Produkt działa na bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, wykazuje działanie na bakterie beztlenowe.

Dzięki wybiórczej koagulacji i eliminacji martwych oraz chorobowo zmienionych komórek następuje odnowa nabłonka i powrót do zdrowia. Nabłonek płaski jest oporny na działanie polikrezulenu.

W przypadku komórek nabłonka walcowatego już po kilu sekundach od zetknięcia z polikrezulenem dochodzi do obrzmienia jądra komórkowego i cytoplazmy, co prowadzi do złuszczania się komórek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Polikrezulen po podaniu dopochwowym wchłania się w minimalnym stopniu, rezultatem czego jest duże stężenie substancji czynnej w miejscu podania. Wyniki badań klinicznych z zastosowaniem produktu Albothyl u zdrowych kobiet wykazały, że niskocząsteczkowe składniki substancji czynnej , takie jak kwas m-krezolo-4-sulfonowy, kwas m-krezolo-6-sulfonowy, kwas m-krezolo-4,6-disulfonowy i dikrezulen, wchłaniają się w małych ilościach. Wyniki tych badań mieściły się w dolnym zakresie stężeń w surowicy, podanym w nanogramach na ml. W związku z szybkim wydalaniem przez nerki, ogólnoustrojowe działanie powyższych substancji jest małe.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Wartości LD50 u myszy po podaniu dożylnym wynoszą od 340 do 380 mg/kg mc., a po podaniu doustnym - od 2300 do 2500 mg/kg mc., zaś u szczurów odpowiednio od 390 do 420 mg/kg mc. i od 3200 do 3900 mg/kg mc.

Wartość LD50 u myszy jest 200-krotnie, a u szczurów 300-krotnie większa od dawki stosowanej u ludzi.

Toksyczność przewlekła

Po 3 miesiącach stosowania polikrezulenu u szczurów i psów w dawce większej odpowiednio 40-krotnie i 9-krotnie od dawki leczniczej dla ludzi, nie stwierdzono żadnych specyficznych oznak toksyczności.

Badania działania miejscowego przeprowadzono na myszach i królikach. Miejscowe stosowanie polikrezulenu w różnych stężeniach (4%, 12%, 36%) wywołało po 10 dniach przemijające zaczerwienie.

Wpływ na rozmnażanie

Badania na ciężarnych szczurach i królikach nie wykazały embriotoksyczego ani teratogennego działania polikrezulenu.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Brak badań działania rakotwórczego. Badania mutagenności (test Amesa) dały wynik ujemny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 4000 Makrogol 1500 Kwas edetynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PE oraz torebka z polietylenowymi osłonkami na palec, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 6 globulek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1797

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15 maja 1978 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30 czerwca 2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Albothyl