+ iMeds.pl

Alendronat-ratiopharm 70 70 mgUlotka Alendronat-ratiopharm 70

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Alendronat-ratiopharm 70, 70 mg, tabletki

Acidum alendronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się    do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano    ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać    innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Alendronat-ratiopharm 70 i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alendronat-ratiopharm 70

3.    Jak stosować lek Alendronat-ratiopharm 70

4.    Możliwe działania    niepożądane

5.    Jak przechowywać    lek Alendronat-ratiopharm 70

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK ALENDRONAT-RATIOPHARM 70 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Co to jest lek Alendronat-ratiopharm 70

Lek Alendronat-ratiopharm 70 należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami, które są stosowane w leczeniu zaburzeń kości. Lek wywiera bezpośredni wpływ na kości powodując ich wzmocnienie, dzięki czemu stają się mniej podatne na złamania.

Kość jest żywą tkanką, podlegającą stałym procesom przebudowy, w których stara tkanka kostna szkieletu zastępowana jest nową. U kobiet po menopauzie może wystąpić utrata tkanki kostnej (pomenopauzalna osteoporoza). Kości stają się cieńsze i bardziej łamliwe, przez co mogą łatwo ulec złamaniu w wyniku upadku lub zwichnięcia.

W jakim celu stosuje się lek Alendronat-ratiopharm 70

Lek Alendronat-ratiopharm 70 jest stosowany w leczeniu utraty tkanki kostnej (osteoporozy) u kobiet w wieku pomenopauzalnym w celu zmniejszenia ryzyka złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej .

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ALENDRONAT-RATIOPHARM 70

Kiedy NIE stosować leku Alendronat-ratiopharm 70

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kwas alendronowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje schorzenie przełyku (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem) lub inne stany, które wydłużają czas opróżniania przełyku, np. poważne zwężenie lub zaburzony rozkurcz mięśni przełyku (achalazja);

•    jeśli pacjent nie jest w stanie zachować pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut;

•    jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia).

Jeśli występuje którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku. Należy najpierw

skonsultować się z lekarzem i przestrzegać jego zaleceń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alendronat-ratiopharm 70 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia żołądka i jelit, np. trudności z połykaniem, zaburzenia przełyku, zapalenia lub wrzody żołądka lub dwunastnicy;

•    jeśli u pacjenta w ciągu ostatniego roku wystąpiło poważne zaburzenie żołądka i jelit, w tym owrzodzenie żołądka lub krwawienie z przewodu pokarmowego albo wykonano jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne w górnym odcinku przewodu pokarmowego;

•    jeśli lekarz stwierdził u pacjenta przełyk Barretta (choroba związana ze zmianami komórek wyściełających dolny odcinek przełyku);

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia tkanki kostnej lub nieprawidłowy metabolizm pierwiastków mineralnych (np. niedobór witaminy D, ograniczone wchłanianie wapnia, problemy z hormonami przytarczyc), które mogą prowadzić do małego stężenia wapnia we krwi;

•    jeśli pacjent zażywa pewne leki (glikokortykosteroidy, produkty zawierające kortyzon);

•    jeśli u pacjenta zdiagnozowano raka;

•    jeśli pacjent jest poddawany chemioterapii lub radioterapii;

•    jeśli pacjent nie korzysta z właściwej opieki stomatologicznej;

•    jeśli u pacj enta występuj ą choroby przyzębia;

•    j eśli pacj ent pali tytoń;

•    jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego lub planuje zabieg stomatologiczny, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alendronat-ratiopharm 70;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

Jeśli występuje którakolwiek z powyższych sytuacji, należy poinformować o tym lekarza przed zażyciem leku Alendronat-ratiopharm 70.

Środki ostrożności:

W czasie leczenia pacjent powinien dbać o dobrą higienę jamy ustnej i regularnie dokonywać przeglądów stomatologicznych.

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią objawy takie jak ruchliwość zębów, ból lub obrzęk. Dzieci i młodzież

Leku Alendronat-ratiopharm 70 nie należy podawać dzieciom i młodzieży.

Inne leki i Alendronat-ratiopharm 70

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Alendronat-ratiopharm 70 nie może być stosowany razem z produktami zawierającymi wapń, lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub innymi lekami, ponieważ zaburza to wchłanianie kwasu alendronowego. Leki można zażyć dopiero po upływie przynajmniej 30 minut po przyjęciu leku Alendronat-ratiopharm 70.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Alendronat-ratiopharm 70 z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi, ze względu na ryzyko częstszego występowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

Alendronat-ratiopharm 70 z jedzeniem i piciem

Lek Alendronat-ratiopharm 70 nie może być przyjmowany razem z jedzeniem lub napojami (w tym wodą mineralną). Jedzenie lub napoje (w tym wodę mineralną) można przyjąć dopiero po upływie co najmniej 30 minut po zażyciu leku Alendronat-ratiopharm 70.

Ciąża i karmienie piersią

U kobiet w ciąży lub karmiących piersią nie należy stosować leku Alendronat-ratiopharm 70.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Alendronat-ratiopharm 70 może wywoływać zawroty głowy lub niewyraźne widzenie. Z tego powodu szybkość reakcji i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn mogą ulec osłabieniu.

Lek Alendronat-ratiopharm 70 zawiera laktozę.

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ALENDRONAT-RATIOPHARM 70

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Należy zażywać 1 tabletkę raz w tygodniu, zawsze w tym samym dniu tygodnia. Należy wybrać najbardziej korzystny dla pacjenta dzień tygodnia.

Lekarz podejmie decyzję o czasie trwania terapii.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek w stopniu łagodnym do umiarkowanego. Lek Alendronat-ratiopharm 70 nie jest zalecany dla pacjentów z poważnie zaburzoną czynnością nerek.

Lekarz poinformuje pacjenta czy istnieje konieczność dodatkowego przyjmowania wapnia i witaminy D. Może to być niezbędne, jeśli zawartość tych składników w diecie jest niewystarczająca.

Instrukcje dotyczące stosowania leku Alendronat-ratiopharm 70

Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji w celu łatwiejszego przedostania się tabletki leku do

żołądka i zmniejszenia ryzyka wystąpienia podrażnień przełyku. Przestrzeganie instrukcji gwarantuje

odpowiednie działanie leku Alendronat-ratiopharm 70.

•    Po wstaniu rano i przed pierwszym posiłkiem i wypiciem jakiegokolwiek napoju, należy połknąć tabletkę w całości popijając ją pełną szklanką wody (nie mniej niż 200 ml);

•    Tabletkę należy popić wyłącznie zwykłą wodą nie wolno popijać jej wodą mineralną ani żadnym innym napojem;

•    Połknąć tabletkę w całości. Nie należy żuć lub rozgryzać tabletki ani dopuścić, by rozpuściła się w ustach ze względu na ryzyko owrzodzenia jamy ustnej i gardła;

•    Po połknięciu tabletki nie należy kłaść się przez co najmniej 30 minut. Należy pozostać w pozycji pionowej (siedząc, stojąc lub chodząc);

•    Nie należy jeść, pić ani zażywać żadnych leków przez co najmniej 30 minut po zażyciu tabletki;

•    Nie należy kłaść się ponownie bez uprzedniego zjedzenia posiłku;

•    Nie należy zażywać tabletki wieczorem przed położeniem się do łóżka lub rano przed wstaniem z łóżka.

Należy przestrzegać powyższych instrukcji w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych

w obrębie przełyku (patrz także punkt 4).


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alendronat-ratiopharm 70

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie wypić pełną szklankę mleka i natychmiast skontaktować się z lekarzem! Nie należy wywoływać wymiotów ani kłaść się. Należy zachować pozycję pionową. Nastepujące objawy mogą wskazywać na przedawkowanie:

•    skurcze mięśni lub brzucha; lub

•    dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. zgaga.

Pominięcie zastosowania leku Alendronat-ratiopharm 70

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć jedną tabletkę następnego dnia rano. Należy powrócić do ustalonego schematu przyjmowania leku w wybranym dniu tygodnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w przypadku przerwy w przyjmowaniu leku trwającej tydzień lub dłużej.

Przerwanie stosowania leku Alendronat-ratiopharm 70

Leczenie osteoporozy jest zazwyczaj długotrwałe i da oczekiwane rezultaty wyłącznie po regularnym zażywaniu leku Alendronat-ratiopharm 70. Przed przerwaniem terapii należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne działania niepożądane:

•    Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych objawiających się obrzękiem twarzy i brakiem tchu. Jeśli pacjent podejrzewa, że wystąpiła u niego taka reakcja, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych objawiających się zaczerwienieniem, pęcherzami lub innymi dolegliwościami w obrębie skóry i błon śluzowych (oznaki złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona i zespołu Lyella). Jeśli pacjent podejrzewa, że wystąpiła u niego taka reakcja, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    W przypadku wystąpienia dolegliwości w obrębie przełyku, np. trudności lub bólu podczas przełykania, ból za mostkiem, zgagi lub jej nasilenia, należy przerwać stosowanie leku Alendronat-ratiopharm 70 i skontaktować się z lekarzem (patrz punkt “Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Ryzyko wystąpienia tych objawów jest większe, jeśli lek nie jest przyjmowany dokładnie według zaleceń przedstawionych w punkcie “Instrukcje dotyczące stosowania leku Alendronat-ratiopharm 70”. W przypadku kontynuowania terapii po wystąpieniu tych objawów, mogą one ulec nasileniu.

Zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób)

•    ból kości, mięśni i (lub) stawów czasami o ciężkim nasileniu.

Często (mogą występować u 1 do 10 osób na 100)

•    ból głowy, zawroty głowy;

•    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego;

•    ból brzucha, niestrawność, zaparcia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, owrzodzenie przełyku, trudności z przełykaniem, wzdęcia, kwaśne odbijanie;

•    łysienie, świąd skóry;

•    obrzęk stawów;

•    osłabienie, obrzęk rąk lub nóg (obrzęki obwodowe).

Niezbyt często (mogą występować u 1 do 10 osób na 1 000)

•    zaburzenia smaku;

•    zapalenie struktur oka (zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki);

•    nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku, nadżerki przełyku, czarne stolce i (lub) obecność krwi w stolcu;

•    wysypka skórna, zapalne zaczerwienienie skóry;

•    przemijające objawy grypopodobne (ból mięśni, złe samopoczucie i w rzadkich przypadkach gorączka) zazwyczaj na początku leczenia.

Rzadko (mogą występować u 1 do 10 osób na 10 000)

•    reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka i obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła);

•    małe stężenie wapnia we krwi objawiające się skurczami i drżeniem mięśni, uczuciem mrowienia w palcach lub wokół ust (objawowa hipokalcemia), głównie u pacjentów wrażliwych;

•    silne zwężenie przełyku, owrzodzenie jamy ustnej i gardła, jednoczesne wystąpienie perforacji, owrzodzenia i krwawienia w górnym odcinku przewodu pokarmowego (objawy to silny ból w nadbrzuszu, wymioty zawierające krew i czarne stolce);

•    wysypka z nadwrażliwością na światło; ciężkie reakcje skórne, czasami zaczerwienienie i powstawanie pęcherzy (w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);

•    martwica tkanki kostnej szczęki (osteonecrosis). Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów takich jak ruchomy ząb, ból lub obrzęk;

•    nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ALENDRONAT-RATIOPHARM 70

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po “EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Alendronat-ratiopharm 70

•    Substancją czynną leku jest kwas alendronowy. Jedna tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (w postaci sodu alendronianu trójwodnego).

•    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Alendronat-ratiopharm 70 i co zawiera opakowanie

Alendronat-ratiopharm 70 ma postać tabletki barwy białej lub prawie białej, z wytłoczonym symbolem “AN 70” po jednej stronie i strzałką po drugiej stronie.

Lek Alendronat-ratiopharm 70 jest dostępny w opakowaniach zawierających 4, 12 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Niemcy Wytwórca

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy Teva Operations Poland Sp. z.o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Alendronsäure "ratiopharm" 70 mg - einmal wöchentlich Tabletten

Czechy:    Alendronat-ratiopharm 70 mg

Francja:    ACIDE ALENDRONIQUE RATIOPHARM 70 mg, comprimé

Niemcy:    Alendronsäure-ratiopharm 70 mg Tabletten

Włochy:    Alendronato ratiopharm 70 mg compresse

Luksemburg:    Alendronsäure-ratiopharm 70 mg Tabletten

Holandia:    Alendroninezuur ratiopharm 70 mg, tabletten

Polska:    Alendronat-ratiopharm 70

Portugalia:    Ácido Alendrónico ratiopharm 70 mg comprimidos

Szwecja:    Alendronat ratiopharm Veckotablett 70 mg tablett

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.2014r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA LEKU Poniższe instrukcje opisują właściwy sposób stosowania leku:

1. Używając kciuka nacisnąć i przerwać perforację na pudełku tekturowym. Silnie pociągnąć instrukcję dotyczącą dawkowania, aby wyjąć ją z pudełka.

2.    Wyj ąć blister zawieraj ący tabletki z pudełka tekturowego.

3.    Wsunąć blister do szczeliny w klapce pudełka tekturowego.

4. Po otwarciu pudełka tekturowego i dokładnym zapoznaniu się z treścią ulotki, należy wybrać dogodny dzień przyjmowania leku. Dla przypomnienia należy wpisać ten dzień w specjalnej rubryce na klapce pudełka. Należy również wpisać daty przyjmowania leku w specjalnych rubrykach pod tabletkami.

5.    W przedniej części pudełka tekturowego znajdują się 4 naklejki. Można je wkleić do swojego kalendarza, aby oznaczyć dni przyjmowania leku. W przypadku opakowania zawierającego 12 tabletek, po drugiej stronie instrukcji dotyczącej dawkowania znajduje się 8 dodatkowych naklejek. Można je wkleić do kalendarza, aby oznaczyć wybrane dni przyjmowania leku.

6.    Aby wyjąć tabletkę należy nacisnąć od spodu perforowany fragment na klapce pudełka.

7. W przypadku opakowania zawierającego 12 tabletek, po zażyciu ostatniej tabletki z jednego blistra należy wyjąć go z klapki, a następnie wsunąć do niej nowy blister.

8

Alendronat-ratiopharm 70

Charakterystyka Alendronat-ratiopharm 70

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alendronat-ratiopharm 70, 70 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) (w postaci sodu alendronianu trójwodnego).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 136 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki barwy białej lub prawie białej, owalne, z nadrukiem „AN 70” na jednej stronie i logo firmy Arrow na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Alendronat-ratiopharm 70 zmniejsza ryzyko występowania złamań kręgów i szyjki kości udowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna 70 mg tabletka raz na tydzień. Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem Alendronat-ratiopharm 70, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii.

Sposób podawania

W celu zapewnienia odpowiedniego wchłaniania alendronianu

Tabletki Alendronat-ratiopharm 70 należy przyjmować co najmniej 30 minut przed spożyciem pierwszego pożywienia, napoju lub przyjęciem innych produktów leczniczych, popijając zwykłą wodą. Inne napoje (w tym woda mineralna), pokarm i niektóre produkty lecznicze mogą prawdopodobnie zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4.5).

Aby ułatwić przemieszczenie się do żołądka i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia miejscowego podrażnienia przełyku i (lub) działań niepożądanych (patrz punkt 4.4)

   Tabletki Alendronat-ratiopharm 70 należy połykać rano, zaraz po wstaniu z łóżka, popijając pełną szklanką wody (nie mniej niż 200 ml lub 7 uncji płynu);

•    Pacjenci powinni połknąć tabletki Alendronat-ratiopharm 70 w całości;

•    Pacjenci nie powinni kruszyć lub żuć tabletki lub przetrzymywać tabletki w jamie ustnej z powodu ryzyka wystąpienia owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej lub gardła;

•    Pacjenci nie powinni kłaść się aż do spożycia pierwszego posiłku, który można spożyć co

najmniej 30 minut po połknięciu tabletki;

•    Pacjenci nie powinni kłaść się przez co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletek Alendronat-ratiopharm 70;

•    Tabletki Alendronat-ratiopharm 70 nie należy przyjmować przed położeniem się spać lub rano, przed wstaniem z łóżka.

Pacjenci powinni przyjmować preparaty wapnia i witaminy D w przypadku ich niewystarczającej podaży w diecie (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych nie stwierdzono związanych z wiekiem różnic dotyczących profilu skuteczności i bezpieczeństwa alendronianu. W związku z tym zmiana dawkowania nie jest konieczna u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zmiana dawkowania nie jest konieczna u pacjentów, u których wskaźnik przesączania kłębuszkowego (ang. GFR) jest większy niż 35 ml/min. Alendronian nie jest zalecany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min ze względu na brak danych klinicznych.

Dzieci i młodzież

Stosowanie alendronianu sodu nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 18 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leczenia w schorzeniach związanych z osteoporozą u dzieci i młodzieży (patrz także punkt 5.1).

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania Alendronat-ratiopharm 70 w leczeniu osteoporozy wywołanej glikokortykosteroidami.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nieprawidłowości budowy przełyku oraz inne czynniki powodujące opóźnienie jego opróżniania, takie jak zwężenie lub achalazja.

•    Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej, przez co najmniej 30 minut.

•    Nadwrażliwość na alendronian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Hipokalcemia.

•    Patrz również punkt 4.4.

4.4    Specjalne ostrzeżenia    i środki ostrożności dotyczące stosowania

Alendronian może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Z powodu ryzyka zaostrzenia choroby podstawowej należy zachować ostrożność podczas stosowania alendronianu u pacjentów z czynnymi chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak trudności w połykaniu, choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, bądź w przypadku niedawno przebytych (w ciągu ostatniego roku) ciężkich chorób przewodu pokarmowego, takich jak owrzodzenie żołądka lub czynne krwawienie lub zabieg chirurgiczny w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego z wyjątkiem plastyki wpustu żołądka (patrz punkt 4.3). U pacjentów, u których stwierdzono przełyk Barretta lekarz powinien rozważyć korzyści i możliwe ryzyko z zastosowania alendronianiu na podstawie indywidualnej oceny pacjenta.

Działania niepożądane w obrębie przełyku (czasami ciężkie i wymagające leczenia szpitalnego) takie jak: zapalenie, owrzodzenia i nadżerki, rzadko prowadzące do zwężenia przełyku, obserwowano u pacjentów stosujących alendronian. Dlatego lekarz powinien obserwować, czy występują u pacjenta jakiekolwiek objawy (przedmiotowe i podmiotowe), które mogą świadczyć o wystąpieniu działań niepożądanych w obrębie przełyku i należy pouczyć pacjenta o konieczności przerwania leczenia alendronianem i skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przełyku, takich jak trudności lub ból podczas połykania lub ból zamostkowy, pojawienie się lub nasilenie zgagi.

Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przełyku wydaje się większe u pacjentów, którzy nie stosują alendronianu w sposób prawidłowy i (lub) kontynuują leczenie alendronianem pomimo wystąpienia objawów wskazujących na podrażnienie przełyku. Jest bardzo ważne, aby pacjent otrzymał wszystkie zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego i aby były one dla niego całkowicie zrozumiałe (patrz punkt 4.2). Należy poinformować pacjenta, że nieprzestrzeganie zaleceń może zwiększać ryzyko występowania zaburzeń w obrębie przełyku.

Oprócz tego, że nie obserwowano zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych podczas szeroko zakrojonych badań klinicznych, po wprowadzeniu alendronianu do sprzedaży donoszono o rzadkich przypadkach owrzodzeń żołądka i dwunastnicy, czasami ciężkich i przebiegających z powikłaniami.

U pacjentów z rakiem leczonych według schematów obejmujących przede wszystkim dożylnie podawane bisfosfoniany obserwowano przypadki martwicy kości szczęki, wiąże się to zwykle z ekstrakcjami zębów i (lub) miejscowymi zakażeniami (w tym z zapaleniem szpiku). U wielu spośród tych pacjentów stosowano również chemioterapię i kortykosteroidy. Notowano także przypadki martwicy kości szczęki u pacjentów z osteoporozą leczonych doustnymi bisfosfonianami.

Oceniając ryzyko rozwoju martwicy kości szczęki u poszczególnych pacjentów, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki ryzyka:

•    siłę działania bisfosfonianów (największa w przypadku kwasu zoledronowego), drogę podania (patrz wyżej) oraz dawkę skumulowaną;

•    chorobę nowotworową, chemioterapię, radioterapię, przyjmowanie kortykosteroidów, palenie tytoniu;

•    choroby jamy ustnej i zębów w wywiadzie, niski poziom higieny jamy ustnej, choroby przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne oraz źle dopasowane protezy dentystyczne.

U pacjentów z niewłaściwą higieną jamy ustnej należy przed rozpoczęciem leczenia doustnymi bisfosfonianami rozważyć przeprowadzenie badania stomatologicznego i wykonanie odpowiednich zabiegów stomatologicznych o charakterze zapobiegawczym.

Jeżeli to jest możliwe, u tych pacjentów w czasie leczenia należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których w czasie leczenia bisfosfonianami rozwinie się martwica kości szczęki, zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć przebieg choroby. Nie ma wystarczających danych, by ocenić, czy odstawienie bisfosfonianów u pacjentów wymagających zabiegów stomatologicznych zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki.

Lekarz prowadzący powinien dokonać oceny klinicznej, aby określić plan postępowania z każdym pacjentem w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

W trakcie leczenia bisfosfonianami wszystkich pacjentów należy zachęcać do utrzymywania właściwej higieny jamy ustnej, zgłaszania się na rutynowe przeglądy stomatologiczne oraz informowania o wszelkich objawach dotyczących jamy ustnej, takich jak ruchomy ząb, ból czy obrzęk.

U pacjentów przyjmujących bisfosfoniany odnotowano bóle kości, stawów i (lub) mięśni. Po wprowadzeniu bisfosfonianów do obrotu rzadko objawy te były ciężkie i (lub) powodowały niezdolność do poruszania (patrz punkt 4.8). Czas wystąpienia tych objawów był różny, od jednego dnia do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia. U wielu pacjentów objawy te przemijały po zaprzestaniu leczenia. W podgrupie pacjentów następował nawrót objawów po ponownym podaniu tego samego produktu leczniczego lub po zastosowaniu innego bisfosfonianu.

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie.

W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Pacjentów należy pouczyć, że jeżeli zapomną przyjąć dawkę produktu leczniczego Alendronat-ratiopharm 70, należy przyjąć jedną tabletkę następnego dnia, rano. Pacjentom nie wolno przyjmować dwóch tabletek tego samego dnia, lecz powinni powrócić do przyjmowania jednej tabletki raz na tydzień, tak jak w oryginalnym schemacie dawkowania, w wybranym przez nich dniu.

Alendronian nie jest zalecany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli wartość GFR jest mniejsza niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2).

Należy rozważyć inne przyczyny osteoporozy poza niedoborem estrogenów i starzeniem.

Hipokalcemię należy wyrównać przed rozpoczęciem leczenia alendronianem (patrz punkt 4.3). Inne zaburzenia gospodarki mineralnej (takie jak niedobór witaminy D, niedoczynność przytarczyc) powinny być skutecznie leczone. U tych pacjentów, stężenie wapnia w surowicy krwi i objawy hipokalcemii należy ściśle monitorować podczas leczenia produktem Alendronat-ratiopharm 70.

W związku z pozytywnym działaniem klinicznym alendronianu, jak zwiększenie mineralizacji kości, może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy w szczególności u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy u których może być zmniejszone wchłanianie wapnia. Występuje ono zazwyczaj w niewielkim nasileniu i przebiega bezobjawowo. Jednakże, w rzadkich przypadkach donoszono o wystąpieniu objawowej hipokalcemii, bardzo rzadko o ciężkim przebiegu i często obserwowaną u pacjentów z czynnikami predysponującymi (jak na przykład: niedoczynność przytarczyc, niedobór witaminy D i zaburzenia wchłaniania wapnia).

Dlatego szczególnie ważne jest upewnienie się, że pacjenci stosujący glikokortykosteroidy przyjmują odpowiednią ilość wapnia i witaminy D.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowany jednocześnie z alendronianem pokarm lub napoje (w tym woda mineralna), preparaty wapnia, leki zobojętniające kwas żołądkowy oraz niektóre produkty lecznicze doustne prawdopodobnie mogą zaburzać wchłanianie alendronianiu. Dlatego pacjenci muszą odczekać, co najmniej 30 minut po przyjęciu alendronianu, zanim zastosują jakikolwiek inny produkt leczniczy doustny (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Żadne inne interakcje z produktami leczniczymi o istotnym znaczeniu klinicznym nie są spodziewane.

Pewna liczba pacjentek w badaniach klinicznych stosowała estrogen (podawany dopochwowo, przezskórnie lub doustnie) równocześnie z alendronianem. Żadnych działań niepożądanych nie odnotowano w takim leczeniu skojarzonym.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania alendronianu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) które mogą powodować zaburzenia żołądka i jelit.

Chociaż nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji z alendronianem, jednak alendronian był stosowany w badaniach klinicznych jednocześnie z wieloma innymi, często przepisywanymi produktami leczniczymi, z którymi nie stwierdzono występowania klinicznie niepożądanych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować alendronianu podczas ciąży. Są niewystarczające dane dotyczące stosowania alendronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego wpływu w odniesieniu do ciąży, rozwoju zarodka lub płodu oraz rozwoju poporodowego. Alendronian podany w czasie ciąży szczurom powodował związane z hipokalcemią zaburzenia przebiegu porodu (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy alendronian jest wydzielany z mlekiem kobiet karmiących. Alendronianu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże niektóre działania niepożądane wywołane przez Alendronat-ratiopharm 70 mogą wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Indywidualna reakcja pacjenta na Alendronat-ratiopharm 70 może być różna (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

W rocznym badaniu przeprowadzonym u kobiet po menopauzie i z osteoporozą, całościowy profil bezpieczeństwa tabletek alendronianu 70 mg do stosowania raz w tygodniu (n=519) i alendronianu 10 mg/na dobę (n=370) był zbliżony.

W dwóch trzyletnich badaniach o prawie identycznym schemacie, przeprowadzonych u kobiet po menopauzie (alendronian 10 mg: n=196; placebo: n=397), całościowy profil bezpieczeństwa alendronianu w dawce 10 mg/na dobę był zbliżony do placebo.

Działania niepożądane, opisywane przez badaczy jako możliwe, prawdopodobne lub na pewno związane ze stosowaniem produktu leczniczego, przedstawione zostały poniżej, jeżeli występowały u > 1% leczonych w którejkolwiek z grup w rocznym badaniu lub u > 1% pacjentów leczonych alendronianem w dawce 10 mg/na dobę i z większą częstością niż u pacjentów otrzymujących placebo w badaniach trzyletnich.

Badanie

roczne

Badania trzyletnie

alendronian

alendronian

alendronian

Placebo

raz na tydzień

10 mg/na dobę

10 mg/na dobę

(n=397)

Zaburzenia żołądka i jelit

70 mg tabletki (n=519)

%

(n=370)

%

(n=196)

%

%

Bóle brzucha

3,7

3,0

6,6

4,8

Niestrawność

2,7

2,2

3,6

3,5

Zarzucanie kwaśnej treści do przełyku

1,9

2,4

2,0

4,3

Nudności

1,9

2,4

3,6

4,0

Wzdęcie

1,0

1,4

1,0

0,8

Zaparcia

0,8

1,6

3,1

1,8

Biegunka

0,6

0,5

3,1

1,8

Trudności w połykaniu

0,4

0,5

1,0

0,0

Oddawanie gazów

0,4

1,6

2,6

0,5

Zapalenie błony śluzowej żołądka

0,2

1,1

0,5

1,3

Choroba wrzodowa żołądka

0,0

1,1

0,0

0,0

Owrzodzenie przełyku

0,0

0,0

1,5

0,0

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe Bóle mięśniowo- 2,9

3,2

4,1

2,5

szkieletowe (kości, mięśni lub stawów)

Kurcze mięśni

0,2

1,1

0,0

1,0

Zaburzenia neurologiczne

Bóle głowy

0,4

0,3

2,6

1,5

Następujące działania niepożądane były również opisywane w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Bardzo często ( > 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często ( > 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko: objawowa hipokalcemia, często związana z czynnikami predysponującymi5

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy, zawroty głowyf Niezbyt często: zaburzenia smaku'

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zapalenie struktur oka (zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki)

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego '

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha, niestrawność, zaparcia, biegunka, wiatry, owrzodzenie przełyku*, zaburzenia połykania*, wzdęcia, zarzucanie kwasu żołądkowego

Niezbyt często: nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka*, zapalenie przełyku*, nadżerki przełyku*, smoliste stolce'

Rzadko: zwężenie przełyku*, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła*, perforacje, choroba wrzodowa i krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego 5

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: łysienie', świąd'

Niezbyt często: wysypka, rumień Rzadko: wysypka z nadwrażliwością na światło, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka'

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często: bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni lub stawów), czasami o ciężkim nasileniu'5

Często: obrzęk stawów'

Rzadko: martwica kości szczęki'5, nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów) 1

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: osłabienie', obrzęki obwodowe' Niezbyt często: przemijające objawy w reakcji

ostrej fazy (bóle mięśniowe, złe samopoczucie i rzadko gorączka) są zazwyczaj związane z początkiem leczenia^_

§ Patrz punkt 4.4

^ Częstość obserwowana w badaniach klinicznych była zbliżona w grupie placebo i w grupie przyjmującej lek * Patrz punkty 4.2 i 4.4

ł To działanie niepożądane stwierdzono na podstawie obserwacji w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu. Rzadkie występowanie działania oszacowano w oparciu o wyniki stosownych badań klinicznych.

^Zidentyfikowane po wprowadzeniu leku do obrotu_


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Hipokalcemia, hipofosfatemia i działania niepożądane w obrębie przewodu pokarmowego, takie jak: zaburzenia żołądkowe, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub owrzodzenia mogą wystąpić po przedawkowaniu doustnym.

Brak jest dokładnych danych dotyczących leczenia przedawkowania alendronianu. Mleko lub leki zobojętniające należy podać w celu związania alendronianu w przewodzie pokarmowym. Z uwagi na niebezpieczeństwo podrażnienia błony śluzowej przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien zachować w pełni wyprostowaną pozycję.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany.

Kod ATC: M 05 BA 04

Substancja czynna produktu leczniczego Alendronat-ratiopharm 70 tabletki, trójwodny alendronian sodu, jest bisfosfonianem, który hamuje osteoklastyczną resorpcję kości nie wpływając bezpośrednio na procesy tworzenia kości. Badania przedkliniczne wykazały, że alendronian wiąże się preferencyjnie w miejscach resorpcji tkanki kostnej. Aktywność osteoklastów zostaje zahamowana, natomiast tworzenie i wiązanie się osteoklastów z tkanką kostną pozostaje niezmienione. Tkanka kostna wytworzona podczas leczenia alendronianem ma prawidłową budowę.

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej

Osteoporozę definiuje się na podstawie gęstości mineralnej kości (ang. BMD) udowej lub kręgosłupa do 2,5 odchylenia standardowego poniżej wartości średniej dla zdrowej populacji ludzi młodych, lub przebytego wcześniej złamania po niewielkim urazie, niezależnie od gęstości mineralnej kości.

Równoważność terapeutyczna alendronianu w postaci tabletek stosowanych raz w tygodniu (n=519) i alendronianu stosowanego w dawce 10 mg/na dobę (n=370) została udowodniona w rocznym badaniu wieloośrodkowym u kobiet po menopauzie i z osteoporozą. Średnie zwiększenie gęstości mineralnej kości w stosunku do wartości początkowej BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po upływie roku wynosił 5,1% (95% przedział ufności: 4,8% - 5,4%) w grupie otrzymującej 70 mg produktu leczniczego raz na tydzień i 5,4% (95% przedział ufności: 5,0% - 5,8%) w grupie otrzymującej 10 mg alendronianu na dobę. Średnie zwiększenie wartości BMD w grupie otrzymującej 70 mg alendronianu raz na tydzień oraz w grupie otrzymującej 10 mg alendronianu raz na dobę wynosił odpowiednio 2,3% i 2,9% w obrębie szyjki kości udowej oraz 2,9% i 3,1% w całej kości biodrowej. W obu leczonych grupach zwiększenie gęstości kości w innych strukturach kośćca było również podobne.

Wpływ alendronianu na BMD i częstość występowania złamań u kobiet po menopauzie badano w dwóch wstępnych badaniach skuteczności o jednakowym schemacie (n=994) oraz w badaniu „Fracture Intervention Trial" (ang. FIT: n=6459).

We wstępnych badaniach skuteczności zwiększenie BMD pod wpływem alendronianu stosowanego w dawce 10 mg/na dobę w stosunku do placebo, po trzech latach, wynosiło 8,8%, 5,9% i 7,8%, odpowiednio w obrębie kręgosłupa, szyjki kości udowej i krętarzu. Dla całego kośćca BMD również zwiększyło się w sposób znaczący. U pacjentów leczonych alendronianem, odsetek osób z przebytym, co najmniej jednym złamaniem kręgów zmniejszył się o 48% (alendronian 3,2% w porównaniu z placebo 6,2%). Podczas 2-letnich badań stanowiących rozszerzenie tych badań BMD kręgosłupa i krętarza wykazywało tendencję wzrastającą. Ponadto BMD szyjki kości udowej i całego kośćca zostało utrzymane.

Badanie FIT składało się z dwóch badań kontrolowanych placebo, w których alendronian stosowany był raz na dobę (5 mg/na dobę przez dwa lata i 10 mg/na dobę przez kolejny rok lub dwa lata).

•    FIT 1: trzyletnie badanie z udziałem 2027 pacjentek z przebytym, co najmniej jednym złamaniem (kompresyjnym) kręgów przed rozpoczęciem badania. W tym badaniu alendronian stosowany codziennie zmniejszał częstość występowania > 1 nowych złamań kręgów o 47% (alendronian 7,9% w porównaniu z placebo 15,0%). Ponadto potwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie częstości występowania złamań szyjki kości udowej (1,1% w stosunku do 2,2%; zmniejszenie o 51%).

•    FIT 2: czteroletnie badanie z udziałem 4432 pacjentek z mała masą kostną, ale bez przebytych złamań w dniu rozpoczęcia badania. W tym badaniu, w wyniku analizy podgrupy u kobiet z osteoporozą (37% całkowitej populacji spełniającej kryteria definicji osteoporozy podane wyżej) zaobserwowano znaczącą różnicę częstości występowania złamań szyjki kości udowej (alendronian 1,0% w porównaniu z placebo 2,2%, zmniejszenie o 56%) i > 1 złamań kręgów (2,9% w stosunku do 5,8%, zmniejszenie o 50%).

Dzieci i młodzież

Alendronian sodu był badany na małej grupie pacjentów z wrodzoną łamliwością kości (osteogenesis imperfecta) w wieku poniżej 18 lat. Badania są niewystarczające aby można było stosować alendronian u dzieci i młodzieży z wrodzoną łamliwością kości.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W stosunku do porównawczej dawki podawanej dożylnie, średnia dostępność biologiczna alendronianu podanego doustnie u kobiet wynosiła 0,64% dla dawek od 5 do 70 mg, podanych po nocnej przerwie w posiłkach i na dwie godziny przed spożyciem standardowego śniadania. Dostępność biologiczna zmniejszała się do około 0,46% i 0,39%, gdy alendronian podawano godzinę lub pół godziny przed standardowym śniadaniem. W badaniach dotyczących leczenia osteoporozy alendronian był skuteczny, gdy podawano go, co najmniej 30 minut przed spożyciem pierwszego posiłku lub napoju. Dostępność biologiczna była znikoma niezależnie od tego, czy alendronian był stosowany podczas, czy w dwie godziny po standardowym śniadaniu. Jednoczesne podanie alendronianu z kawą lub sokiem pomarańczowym powodowało zmniejszenie jego dostępności biologicznej o około 60%. U zdrowych osób, prednizolon stosowany doustnie (20 mg trzy razy na dobę przez pięć dni) nie powodował istotnych klinicznie zmian w dostępności biologicznej alendronianu po podaniu doustnym (średnie zwiększenie w przedziale od 20% do 44%).

Dystrybucja

Badania u szczurów wykazały, że alendronian podany dożylnie w dawce 1 mg/kg początkowo ulega dystrybucji do tkanek miękkich, następnie szybko przemieszcza się do kośćca lub zostaje wydalony w moczu. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, z wyłączeniem kości, wynosi u ludzi co najmniej 28 litrów. Stężenia produktu leczniczego w osoczu po podaniu doustnych dawek leczniczych są zbyt małe, aby można je było oznaczyć metodami analitycznymi (< 5 ng/ml). Stopień wiązania z białkami osocza u ludzi wynosi około 78%.

Metabolizm

Brak dowodów na to, że alendronian jest metabolizowany u zwierząt lub ludzi.

Eliminacja

Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki alendronianu znakowanego izotopem węgla 1 2 3 4 5 6 7 8 9C, około 50% izotopu ulegało wydaleniu w moczu w ciągu 72 godzin, a w kale była mała aktywność promieniotwórcza lub całkowity jej brak. Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki 10 mg, klirens nerkowy alendronianu wynosił 71 ml/min, a klirens ogólnoustrojowy nie był większy niż 200 ml/min. Stężenie w osoczu zmniejszało się o ponad 95% w ciągu 6 godzin po podaniu dożylnym. Okres półtrwania u ludzi szacowany jest na ponad dziesięć lat, co wskazuje na długi czas uwalniania alendronianu z kośćca. Alendronian nie jest wydalany za pośrednictwem układów przenośników kwasów ani zasad w nerkach szczura i dlatego uważa się, że nie wpływa on na proces wydalania innych produktów leczniczych zachodzący przy udziale tych układów przenośnikowych u ludzi.

Szczególne grupy pacjentów

Badania przedkliniczne wykazują, że preparat niezwiązany w kościach ulega szybkiemu wydaleniu w moczu. U zwierząt po długotrwałym stosowaniu dożylnym produktu leczniczego do łącznej dawki 35 mg/kg nie stwierdzono wysycenia wychwytu produktu leczniczego przez tkankę kostną. Pomimo braku wystarczających danych klinicznych, przypuszcza się, że podobnie jak u zwierząt, wydalanie alendronianu przez nerki może być zmniejszone u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Z tego powodu, może wystąpić zwiększona kumulacja alendronianu w tkance kostnej u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W standardowych badaniach toksyczności ogólnej, genotoksyczności i działania rakotwórczego nie wykazano żadnych szczególnych zagrożeń dla ludzi. Badania u samic szczura wykazały, że stosowanie alendronianu w okresie ciąży powoduje zaburzenia przebiegu porodu z powodu hipokalcemii. Badania u szczurów, którym podawano duże dawki produktu leczniczego wykazały zwiększoną częstość nieprawidłowego tworzenia kości u płodu. Znaczenie tej obserwacji dla ludzi nie jest znane.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w dwuwarstwowe blistry (PVC/PVDC-Aluminium) po 2, 4, 8, 12 i 40 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań są wprowadzone do sprzedaży.

W Polsce do sprzedaży dopuszczone są opakowania zawierające 4 lub 12 tabletek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12023

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.01.2006 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04.2014r.

- 10 -

1

   DANE FARMACEUTYCZNE

2

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

3

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

4

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

5

6.3    Okres ważności

6

3 lata

7

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

8

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

9

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Alendronat-ratiopharm 70